9.09.21

Klooga aleviku Tallinna mnt 14  kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.08.2021 korraldusega nr 907 võeti vastu Lääne-Harju valla Klooga aleviku Tallinna mnt 14 (katastritunnus 43101:001:0203) kinnistu detailplaneering. 
Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Klooga alevikus Tallinna mnt ja Lennu tee vahelisel alal. Tallinna mnt 14 kinnistu piirneb läänes ja põhjas Tallinna maantee transpordimaa (katastritunnus 29501:001:0628) kinnistuga ning lõunas Lennu tee L2 transpordimaa (katastritunnus 29501:001:0598) kinnistuga. Planeeritavast alast põhja suunal 125 m kaugusel asub Klooga raudteejaam. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,17 ha.
Tallinna mnt 14 kinnistu pindala on 11 777 m2, millest 6726 m2 on looduslik rohumaa, 4272 m2 metsamaa ja 779 m2 muu maa. Kinnistul on põlenud hoone vare. Keila valla üldplaneeringu kohaselt asub Tallinna mnt 14 kinnistu tiheasustusalal, mille juhtotstarve on väikeelamumaa. Kinnistu on suures ulatuses ühtlase kõrgusega langedes loode suunal. Tallinna mnt 14 kinnistule ulatuvad elektriõhuliin Krisbi ja JÕUSÖÖDA 1:ELE kitsendused ja maaparandussüsteemi KLOOGA eesvoolu kraavi K-4 kaitsevöönd ja veekaitsevöönd. Looduskaitselised piirangud puuduvad.
Detailplaneeringuga moodustatakse kaks elamumaa krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus kuni kolmele hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 400 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatakse rajatava ühise puurkaevuga ja kanalisatsioon lokaalselt. Elektrivarustuseks tuleb huvitatud isikul sõlmida liitumisleping Elektrilevi OÜ-ga. Juurdepääs moodustatavatele kruntidele on ette nähtud Tallinna maanteelt.
Tallinna mnt 14 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.10.–15.10.2021 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Klooga raamatukogus aadressil Aedlinna tee 5, Klooga alevik ning valla veebilehel www.laaneharju.ee.
Dokumendid:
 
18.08.21

Vasalemma alevikus Metsa tn 6 detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 10.08.2021 korraldusega nr 828 võeti vastu detailplaneering Vasalemma alevikus Metsa tn 6 (katastritunnus 86801:001:0256) kinnistu ja lähiala detailplaneering
Planeeritav kinnistu paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on pereelamute maa (EP). Metsa tn 6 kinnistu kõlvikulise koosseisu moodustab 6215 m² metsa- ja 620 m² muu maa. Kinnistu asub luitelisel metsaalal. Luite orientatsioon on kirde-edela suunaline ja maapind langeb loode suunal ning tõuseb kagu suunal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 0,83 ha.
Kinnistu piirneb põhjas Tööstuse tn 1 (katastritunnus 86201:002:0135) elamumaaga, kirdes Jaama tn 39 (katastritunnus 86801:002:0220) ja idas Jaama tn 39a (katastritunnus 86601:001:0340) elamumaadega, lõunas  Suusaraja (86801:001:0778) üldkasutatava maaga, läänes Tööstuse tn 9 (katastritunnus 86801:002:0037), Tööstuse tn 7 (katastritunnus 86801:002:0132), Tööstuse tn 5 (katastritunnus 86801:002:1080) elamumaa kinnistutega ja Tööstuse tn 3 (katastritunnus 86801:002:0136) ühiskondlike ehitiste maaga. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse kinnistu jagada kaheks elamumaa krundiks. Juurdepääs Metsa tn 6 krundile avaliku kasutusega Tööstuse tänavalt on tagatud Murunõmme kinnistule seatud teeservituudiga Metsa tn 6 kinnistu igakordse omaniku kasuks. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Planeeringuga jagatakse kinnistu kaheks elamumaa krundiks. Elamumaa kruntidele on antud ehitusõigus ühe elamu ja ühe abihoone ehituseks summaarse ehitisealuse pindalaga 280 ja 390 m². Veevarustus on lahendatud olemasoleva Tööstuse tn 3 puurkaevu (keskkonnaregistri kood PRK0005041) veevõtu baasil. Kanalisatsioon lahendatakse kogumismahutitega. Tuletõrje veevarustuseks rajatakse krundile 1 tuletõrje veevõtu koht mahtuvusega 30 m³. Taristu väljaehitamisega seotud kulud kannab huvitatud isik. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.09.–14.09.2021 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Vasalemma raamatukogu asukohas Vasalemma alevikus Ranna tee 10 ning valla veebilehel www.laaneharju.ee.
Dokumendid:
 
17.08.21

Kalda kinnistu ja lähiala detailplaneering Lohusalu külas

Lääne-Harju Vallavalitsuse 10.08.2021 korraldusega nr 827 võeti vastu Lohusalu külas Kalda (katastritunnus 29501:001:0058) maatulundusmaa kinnistu ja lähiala detailplaneering. 

Planeeritav ala asub Lohusalu külas Läänemere rannal, Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 1,9 ha. Juurdepääsutee planeeringualale kulgeb avaliku kasutusega Hüübu teelt Mäe tänava transpordimaa (katastritunnus 29501:001:0174) kaudu. Lähialana kaasatakse Hüübu tee 27 kinnistu servituutide ja tee avaliku kasutuse vajaduse märkimiseks. Kinnistul puudub hoonestus. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Planeeritav ala piirneb põhjas Miku rohumaa 1 (katastritunnus 43101:001:0587) ja Vahimäe tee 32 (katastritunnus 43101:001:0590) elamumaadega, idas Hüübu tee 27 (katastritunnus 29501:001:0670) maatulundusmaaga, läänes Miku rohumaa 8 (katastritunnus 29501:001:0016) maatulundusmaa ja Miku rohumaa 4 (katastritunnus 29501:001:0011) elamumaa kinnistutega. Detailplaneeringuga moodustatakse kaks elamumaa krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus kuni kolmele hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 400 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud liitumisega olemasoleva veetrassiga Vahimäe teel ja kanalisatsioon lokaalselt kogumismahutitega. Elektrivarustuseks tuleb huvitatud isikul sõlmida liitumisleping Elektrilevi OÜ-ga. Juurdepääsuks moodustatavatele kruntidele tuleb Vahimäe teelt algavat teed pikendada. Krundile pos 2 seatakse juurepääsuservituudid Miku rohumaa 4 (katastritunnus 29501:001:0011), Miku rohumaa 5 (katastritunnus 29501:001:0012) ja Miku rohumaa 8 (katastritunnus 29501:001:0016) kinnistute igakordsete omanike kasuks.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.09.–14.09.2021 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Laulasmaa raamatukogus aadressil Kloogaranna tee 20, Laulasmaa küla ning valla veebilehel www.laaneharju.ee.
Dokumendid:
 
11.06.21

Detailplaneering Silla rohumaa kinnistul Tõmmiku külas

Lääne-Harju Vallavalitsuse 01.06.2021 korraldusega nr 555 võeti vastu Tõmmiku külas Silla rohumaa (katastritunnus 29508:001:0048) kinnistul ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Tõmmiku külas 11194 Karjaküla tee vahetus naabruses tiheasutusega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 2,05 ha. Juurdepääsutee planeeringualale tuleb rajada 11194 Karjaküla teelt. Kinnistul puudub hoonestus.
Planeeritav ala piirneb kirdes 11194 Karjaküla tee (katastritunnus 29501:007:0607) transpordimaa kinnistuga, lõunas Vahtra (katastritunnus 29501:007:0759) maatulundusmaa kinnistuga ja põhjas Saare (katastritunnus 43101:001:0808) elamumaa kinnistuga. Kinnistu lõuna ja edelaosa on kaetud metsaga ning 11194 Karjaküla tee kinnistuga piirnev osa on lage. Kinnistut läbib kagu-loode suunal elektriõhuliin 35-110kV L3528:(L35028). Maapind langeb ühtlaselt põhja-lõuna suunal. Põhjapoolne osa kinnistust asub Karjaküla aleviku ja lõunapoolne osa Tõmmiku küla territooriumil. Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal asub planeeritav ala väikeelamumaa juhtotstarbega piirkonnas. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuga soovitakse Silla rohumaa jagada 5 krundiks, millest kolm on elamumaa sihtotstarbega, üks transpordimaa sihtotstarbega ja üks tootmismaa sihtotstarbega. Detailplaneeringuga moodustatakse 3 elamumaa krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus nelja kuni kümne ridaelamuboksiga korterelamule summaarse ehitisealuse pindalaga 600 m2 kuni 1500 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 5 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud liitumisega Karjaküla veevarustuse - ja kanalisatsioonivõrgu trassidega. Tulekustutuse veevarustuseks rajatakse kogumismahuti transpordimaa krundile pos 4. Kruntidele juurdepääsuks rajatakse Karjaküla teelt juurdepääsuteed elamumaa kruntidele 1-3. Elamumaade vahel on 50 m laiune elektriliiniõhuliini kaitsevöönd. Ehituse käigus raadatakse osa planeeringuala lõuna ja edelaosas kasvavast kõrghaljastusest. Planeeringuga nähakse ette asendava kõrghaljastuse paiknemise ja rajamise vajadus edasisel projekteerimisel.
Silla rohumaa kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.07.–14.07.2021 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel www.laaneharju.ee. Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda asutuse lahtioleku ajal kohapeal.
 
Dokumendid:
 
27.09.21

Detailplaneering Kersalu külas Toropi kinnistul

Lääne-Harju Vallavalitsuse 01.06.2021 korraldusega nr 554 võeti vastu detailplaneering Kersalu külas Toropi (katastritunnus 29501:009:0448) maatulundusmaa kinnistul ja lähialal.

Planeeritav ala asub Kersalu külas 11199 Põllküla-Madise maantee vahetus naabruses Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal tiheasustuses väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 5,95 ha. Planeeringualal puudub hoonestus. Juurdepääs kinnistule on võimalik rajada Põllküla-Madise maanteelt 11199. Põllküla-Madise tee Madise tee transpordimaa kinnistu (katastritunnus 29501:009:0293) on kaasatud ulatuses mis on vajalik juurdepääsu kavandamiseks planeeringuala kruntidele. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. 
Planeeritav ala piirneb põhjas ja läänes Kroonipõllu (katastritunnus 29501:009:0450) maatulundusmaaga, kirdes Vanaranna tee 10 (katastritunnus 29501:009:0189) maatulundusmaaga, idas Vanaranna tee 5 (katastritunnus 29501:009:0382 ) maatulundusmaaga ja Vanaranna tee 1 (katastritunnus 29501:009:0110 ) elamumaaga, kagus 11199 Põllküla-Madise tee (katastritunnus 29501:009:0293) transpordimaaga ja edelas Põllu (katastritunnus 29501:009:0363) maatulundusmaaga. Planeeringuala lõunaosas on säilinud Madise-Põlluküla vana maantee muldkeha.
Detailplaneeringuga moodustatakse 11 elamumaa krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus kuni kolmele hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 400 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud ühise puurkaevuga ja kanalisatsioon lokaalselt kogumismahutite või biopuhastitega. Tulekustutuse veevarustuseks rajatakse tuletõrje veevõtumahutid puurkaevu krundile pos 5. Kruntidele juurdepääsuks Põllküla - Madise teelt moodustatakse transpordimaa krundid (pos 13 ja 14). Vanaranna tee 1 kinnistule juurdepääsuks seatakse krundile 1 juurdepääsuservituut.

 

Toropi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.07.–14.07.2021 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel www.laaneharju.ee. Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda asutuse lahtioleku ajal kohapeal.
 
Dokumendid:

 

15.04.21

Kersalu külas Madise tee 16 ja 18 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 06.04.2021 korraldusega nr 328 võeti vastu Kersalu külas Madise tee 16 (katastritunnus 43101:001:0517), Madise tee 18 (katastritunnus 43101:001:0519) maatulundusmaa kinnistute ja lähiala detailplaneering.
 
Planeeritav ala asub Kersalu külas 11190 Põllküla-Madise tee vahetus naabruses Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal tiheasustuses väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 1,69 ha. Planeeringualal puudub hoonestus. Juurdepääs kinnistutele on tagatud olemasolevalt Madise tee L1 (katastritunnus 43101:001:0520) transpordimaalt. Madise tee L1 on kaasatud lähialana planeeringualasse. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeritav ala piirneb põhjas Madise 16a (katastritunnus 43101:001:0518) maatulundusmaaga, kirdes Madise tee 12 ( katastritunnus 29501:009:0315) maatulundusmaaga, idas Madise tee 20 (katastritunnus 29501:009:0227) maatulundusmaaga, lõunas Madise tee 22 (katastritunnus 29501:009:0312) maatulundusmaa ja läänes 11190 Põllküla-Madise teega (katastritunnus 29501:009:0293).
Detailplaneeringuga moodustatakse kolm elamumaa krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus kuni neljale hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 500 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud ühe puurkaevuga ja kanalisatsioon lokaalselt kogumismahutitega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.05.–19.05.2021 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel www.laaneharju.ee Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda asutuste lahtioleku ajal kohapeal.
 
Dokumendid:
 

 

19.04.21

Meremõisa külas Männimäe tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.03.2021 otsusega nr 30 võeti vastu Meremõisa külas Männimäe tee 1 (katastritunnus 29501:007:0527) kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Planeeringuala pindala 1,2 ha. Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Meremõisa külas tee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna ja kohaliku Männimäe tee ristmike vahelisel alal.
Planeeritav ala piirneb põhjas ja kagus kohaliku tee nr 2959030 Männimäe tee (katastritunnus 29501:007:1657) transpordimaa kinnistuga, lõunas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teega nr 11390, kirdes Männimäe tee 15 (katastritunnus 29501:007:0149) ja Männimäe tee 3 (katastritunnus 29501:007:0151) elamumaa kinnistutega ning läänes Meedre (katastritunnusega 29501:007:1464) maatulundusmaa kinnistuga. Detailplaneering on üldplaneeringu muutev. Keila valla üldplaneeringu järgi on antud kinnistul määratud juhtotstarve looduslik ala, mets. Detailplaneering teeb ettepaneku muuta Männimäe tee 1 kinnistu maakasutuse juhtfunktsioon elamumaaks
Planeeringuga jagatakse kinnistu kolmeks krundiks ja muudetakse maa sihtotstarve elamumaaks. Igale elamumaa krundile kavandatakse üks 2 kahekorruseline elamu ja üks abihoone summaarse ehitisealuse pindalaga kuni 200 m². Juurdepääs planeeringu alale on tagatud kohalikult Männimäe teelt. Detailplaneeringule on koostatud mürahinnang ja esitatud ettepanek müra sihtväärtuste tagamiseks müratõkkesina rajamiseks planeeringuala maanteepoolsel küljel. Kanalisatsioon ja veevarustus on lahendatud liitumisega MTÜ Meremõisa omanduses olevate trassidega. Planeeringuala läbivad side- ja elektri kaabelliinid tõstetakse ümber. Krunti 3 läbib lahtine kraav, mille kergliiklustee poolsel osal pikendatakse allavoolu suunal truupi. Tuletõrje veevarustuseks rajatakse mahutiga varustatud veevõtukoht Männimäe tee äärde. 
Männimäe tee 1 ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.05.–03.06.2021 Laulasmaa raamatukogukogu asukohas Laulasmaa küla Kloogaranna tee 20 ja valla veebilehel www.laaneharju.ee ning Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn. 
 
Dokumendid:
 

Lohusalu külas Rannuka tee 13 ja 15 kinnistute ja lähiala detailplaneering

3.06.21

Lääne-Harju Vallavolikogu 09.03.2021 otsusega nr 16 võeti vastu Lohusalu külas Rannuka tee 13 ja Rannuka tee 15 kinnistute ja lähiala detailplaneering. 

Algatamisel oli Rannuka tee 13 (katastritunnus 29501:001:0121) ja Rannuka tee 15 (29501:001:0169) kinnistute planeeringuala 4,2 ha.
 
Lääne-Harju Vallavalitsuse 06.02.2018 korraldusega nr 133 moodustati ja registreeriti Maa-ametis katastriüksus Rannuka tee 11 (katastritunnus 43101:001:0088) ja liideti Rannuka tee 13 kinnisasjaga. Sellega seoses on planeeringuala suurus 4,4 ha. 
 
Rannuka tee 13 on hoonestatud. Kinnistul paikneb elamu (ehitisregistri kood 116025112) ehitisealuse pindalaga 295 m². Keila Vallavalitsus on ehitusteatise alusel 13.12.2017 väljastanud haldusakti nr 1712994/00965 hoone laiendamiseks. Uus ehitisealune pind 408,3 m². Rannuka tee 15 kinnistul hooned puuduvad. Planeeritav ala piirneb põhjas Kolmnurga (29501:007:1665), Vainu tee (29501:001:0453) ja Vainu tee 17 // Vainu (29501:001:0042) kinnistutega ja kirdes Rannuka tee 9a (43101:001:0085) tootmismaaga, idas Ringmängu (29501:007:1666), lõunas Lahepere lahega, edelas Vainu tee 17 // Vainu (29501:001:0042) kinnistuga, läänes Esma kinnistuga (29501:001:0179). Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal on Rannuka 13 maaüksuse maakasutus üldmaa ja Rannuka 15 kinnistu oas väikeelamumaa. Detailplaneeringuga muudetakse kinnistute piire ja moodustatakse 2 elamumaa krunti ja üks maatulundusmaa krunt. Detailplaneeringuga täpsustatakse rohevööndit. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev kuna maakasutuse juhtfunktsiooni muutmiseks tehakse ettepanek Rannuka 13 krundi osal muuta Keila valla üldplaneeringus sotsiaalmaa juhtotstarve nõlva pealsel ala, kuhu on planeeritud krunt (POS 2), väikeelamumaaks ning nõlva alusel krundil (POS 3) muuta maatulundusmaaks.
 
Krundile 1 on kavandatud ehitusõigus summaarse ehitisealuse pindalaga 850 m² ühe elamu ja kuni 3 abihoone ehitamiseks, krundile 2 on planeeritud ehitusõigus 2-korruselise elamule ja kuni kahele abihoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 300 m². Mõlema elamu maksimaalne kõrgus 10 m ja abihoonetel 5,5 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Kanalisatsioon on lahendatud krundil 2 lokaalselt ja veevarustus liitumisega ühisveevärgi trassiga. Krundil 1 on vesi ja kanalisatsioon juba varasemalt lahendatud. Avalik juurdepääs mere rannale on tagatud. 
 
Rannuka tee 13 ja Rannuka tee 15 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.04.–07.05.2021 Laulasmaa raamatukogukogu asukohas Laulasmaa küla Kloogaranna tee 20 ja valla veebilehel www.laaneharju.ee ning võimalusel Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn. 
Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda kohapeal tööpäeviti asutuste lahtioleku ajal.
 
Dokumendid:
 
 
 
17.03.21

Niitvälja külas Salme, Väike-Peetri, Tammi ja Vilde kinnistute ning lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 09.02.2021 korraldusega nr 114 võeti vastu Niitvälja külas Salme (katastritunnus 29501:001:0308), Väike-Peetri (katastritunnus 29501:001:0305), Tammi (katastritunnus 29501:001:0306), Vilde (katastritunnus 29501:001:0307) kinnistute ja lähiala detailplaneering. 
Planeeritavad kinnistud asuvad Lääne-Harju vallas Niitvälja külas valdavalt looduslikul rohumaal ja osaliselt metsaga kaetud maatulundusmaal. Planeeritavast alast asub põhja suunal 300 m kaugusel Klooga raudteejaam. Planeeritav ala piirneb loodes Peetri kinnistuga (katastritunnus 43101:001:0858), lõunas Lennu tee L1 (katastritunnus 29501:001:0597) transpordimaa ja Maeru tee 9 kinnistuga (katastritunnus 29501:010:0620), põhjas Tallinna mnt 8 kinnistuga (katastritunnus 43101:001:0202). Planeeritava ala ligikaudne pindala 4,6 ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. 
Igale krundile on planeeritud ehitusõigus neljale hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 500 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 8 m ja abihoonel 5 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud ühe puurkaevuga ja kanalisatsioon lokaalselt kogumismahutitega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.03.–16.03.2021 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Lehola raamatukogukogu asukohas Orisküla tee 20, Lehola küla ja valla veebilehel www.laaneharju.ee. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööpäeviti kohapeal asutuste lahtioleku ajal.
 
Dokumendid:
 
25.11.20

Lohusalu külas Mäe tn 10 ja Mäe tn 12 kinnistute detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 10.11.2020 korraldusega nr 1128 võeti vastu Lohusalu külas Mäe tn 10 (katastritunnus 29501:001:0072) ja Mäe tn 12 (katastritunnus 29501:001:0069) kinnistute detailplaneering. 
Planeeritavad kinnistud asuvad Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Mäe detailplaneeringu põhjapoolsel alal, mis on kehtestatud Keila Vallavolikogu 21.06.2002 otsusega nr 275/060. Planeeritav ala piirneb põhjas Mäe tn 8 (katastritunnus 29501:001:0074) elamumaa, kirdes Mäe tn 6 (katastritunnus 29501:001:0073) elamumaa, idas Mäe tn 5 (katastritunnus 29501:001:0071) ja Mäe tn 7 elamumaa (katastritunnus 29501:001:0068) elamumaadega, edelas Mäe tn 14 (katastritunnus 29501:001:0067) elamumaaga ja läänes Hüübu tee 27 (katastritunnus 29501:001:0670) maatulundusmaaga. Planeeritava ala ligikaudne pindala on 5668 m². Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. 
 
Ehitisregistri andmetel on Mäe tee 10 kinnistu hoonestatud. Kinnistul on üksikelamu ehitisealuse pindalaga 202,6 m² (ehitisregistri kood 120670677). Lisaks asub kinnistul ehitisregistris kajastamata abihoone ja kasvuhoone.
 
Mäe tn 12 kinnistu on hoonestamata. Kinnistut koormavad juurdepääsu servituudid naaberkinnistute kasuks ja elektri maakaabelliinid ja liitumiskilbid ja veetrass. Mäe tn 12 kinnistul paikneb Mäe tn 7 (katastritunnus 29501:001:0068) piirdeaed. Mäe tn 10 pindala on 2790 m² ja Mäe tn 12 pindala on 2854 m². Mäe tn 10 kinnistule ehitatud abihoone asub 1 m kaugusel Mäe tn 12 poolsest piirist. Detailplaneeringuga muudetakse Mäe tn 10 ja Mäe tn 12 kruntide vahelist piiri, suurendades Mäe 10 krunti ja vähendades Mäe tn 12 krundi pindala.
Kruntidele on planeeritud ehitusõigus kolmele hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 300 m². Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9m ja abihoonel 6m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud Lahevesi AS-i olemasoleva veetrassiga. Kanalisatsioon on lahendatud lokaalselt kogumismahutiga. Mäe tn 12 krundil on vaja rajada päästetehnika tagasipööramise tasku. 
 
Mäe tn 10 ja Mäe tn 12 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.12.–28.12.2020 Laulasmaa raamatukogukogu asukohas Laulasmaa küla Kloogaranna tee 20 ja valla veebilehel ning võimalusel Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn. Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda kohapeal tööpäeviti asutuste lahtioleku ajal. 
 
Dokumendid:
 

Laulasmaa külas Laulasmaa tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 10.11.2020 korraldusega nr 1095 võeti vastu Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Laulasmaa tee 2 (katastritunnus 29503:022:0003) kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas tee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee ja kohaliku Laulasmaa tee L1 ristmiku vahetus naabruses. Planeeringualal on Keila Vallavolikogu 08.07.2004 otsusega nr 17 kehtestatud detailplaneering, mida ei ole ellu viidud.
Planeeritav ala piirneb põhjas Laulasmaa tee L1 (katastritunnus 29501:001:0473) transpordimaa kinnistuga, kirdes Endla vkt 1 (katastritunnus 29503:014:0010) elamumaa kinnistuga, idas Kloogaranna tee 20 (katastritunnus 29501:001:0574) ühiskondlike ehitiste maa kinnistuga ja edelas 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee (katastritunnus 29501:007:0416) transpordimaa kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,9 ha.
Detailplaneeringuga muudetakse kruntide piire, sihtotstarbeid ning ehitusõiguse näitajaid. Keila valla üldplaneeringus on Laulasmaa tee 2 planeeringuala juhtotstarve ärimaa. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Krundile 1 on kavandatud ühekordne ärihoone ehitisealuse pindalaga 650 m² ja krundile 2 on planeeritud 2-korruseline ärihoone ehitisealuse pindalaga 500 m2. Mõlema hoone maksimaalne kõrgus 9 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud liitumisega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni trassidega.
 
Dokumendid:
 
Laulasmaa tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.12.–15.12.2020 valla veebilehel ning Lääne-Harju Vallavalitsuses aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Laulasmaa raamatukogus asukohaga Kloogaranna tee 20, Laulasmaa küla.
 

Rummu alevikus Aia 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.10.2020 otsusega nr 73 võeti vastu Lääne-Harju vallas Rummu alevikus Aia 15 (katastritunnus 43101:001:0144) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Planeeritava ala ligikaudne pindala on 3531 m².
Planeeritav kinnistu paikneb Rummu alevikus Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonise põhjal tiheasustusega alas. Aia tänava ääres paiknevad korterelamud. Aia tänavast põhja suunas asuvad Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 520 kehtestatud Aiamaa detailplaneeringu järgi hoonestusõiguseta maatulundusmaad. Aia tn 15 kinnistu piirneb reformimata riigimaaga. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.
Ehitisregistri andmetel on kinnistul üks ühekordne hoone nimetusega bensiinijaama dispetšeripunkt (ehitisregistri kood 116037934), ehitisealuse pindalaga 20 m² mis lammutatakse.
Detailplaneeringuga muudetakse krundi maakasutuse sihtotstarve elamumaaks, määratakse hoonestusala ja ehitusõigus ehitiste ja rajatiste püstitamiseks. Detailplaneeringu põhjal on kavandatud ehitusõigus ühe kahekordse elamu ja kuni 3 abihoone ehitamiseks summaarse ehitisealuse pindalaga 353 m². Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse Rummu aleviku ÜVK võrguga liitumisega. 
Vasalemma valla üldplaneeringu kohaselt on Aia tn 15 juhtostarve äri- ja büroo- või teenindusehitiste ala (B), millel on lubatud kavandada kaubandus-, teenindus- ja majutus-, toitlustus ja vabaaja harrastustega seonduvaid ettevõtteid ning asutusi, büroosid ja parklaid. Lubatud on 50 % ulatuses elamumaa või üldkasutatavate ehitiste maa sihtotstarbed ning vähemalt 20% krundi pindalast peab olema heakorrastatud haljasala. Maa-ameti kaardirakenduse andmete põhjal ümbritseb Ai tn 15 kinnistut reformimata riigimaa katastriüksus lähiaadressiga Aia tn 18 ( katastritunnus 43101:001:1012) pindalaga 30585 m². Vasalemma valla üldplaneeringus maakasutuse ala tähisega B, mille koosseisus planeeringuala asub on pindalaga 34117 m², millest Aia tn 15 kinnistu moodustab 10 %. Seetõttu on kasutusotstarbe muutus Aia tn 15 kinnistul väikesemahuline ja üldplaneeringu tingimustega kooskõlas, kuna Aia tn 18 kinnistul on võimalik realiseerida üldplaneeringus kavandatud kasutusotstarbeid. Lisaks paikneb planeeringualast lääne suunal väikeelamute (EV) arenduseks kavandatud ala. Seetõttu on antud muudatus sobilik antud piirkonnas. Aia tn 18 kinnistu osas ei ole esitatud maa erastamise ja tagastamise taotlusi.
 
Detailplaneeringu materjalid:
 
Aia tn 15 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.12.–31.12.2020 Rummu haruraamatukogus asukohaga Aia 9a, Rummu alevik ja Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Rae 38, Paldiski linn.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel ja tööpäeviti asutuste lahtioleku ajal kohapeal.
 

 

Vasalemma alevikus Sihi tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 18.08.2020 korraldusega nr 794 võeti vastu Lääne-Harju vallas Vasalemma alevikus Sih tn 4 (katastritunnus 43101:001:0394 ) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Planeeritava ala ligikaudne pindala on 1,23 ha.
Planeeritav kinnistu paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on pereelamute maa (EP). Planeeritav ala piirneb põhjas Nõmme tänav L1 (katastritunnus 86801:001:0807) transpordimaa kinnistuga, idas Nõmme tn 7 (katastritunnus 86801:002:0430), Pärna tn 31c (katastritunnus 43101:001:0393) ja Pärna tn 31 (katastritunnus 86801:002:2070) elamumaa kinnistutega, kirdes Pärna tn 31a (katastritunnus 86801:002:0123) elamumaa kinnistuga, lõunas Taganõmme tn 4 (katastritunnus 86801:002:0122) elamumaa kinnistuga, läänes Sihi tänav (katastritunnus 43101:001:0539) transpordimaa kinnistuga.
Kinnistu lõunaosas asub pooleliolev abihoone. Ehitisregistri andmetel puudub kinnistul hoonestus. Planeeringuga jagatakse kinnistu neljaks elamumaa ja üheks tootmismaa krundiks. Elamumaa kruntidele on antud ehitusõigus ühe elamu ja ühe abihoone ehituseks. Veevarustus on lahendatud olemasoleva puurkaevu PRK0057864 veevõtu baasil. Kanalisatsioon lahendatakse kogumismahutitega. Tuletõrje veevarustuseks rajatakse Sihi tänava äärde mahuti.
Detailplaneeringuga on kruntidele lubatud ehitusõigus hoonete suurima ehitisealuse pindalaga 250-280 m² ühe elamu ja ühe abihoone rajamiseks. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.
 
 
Sihi tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.09.–25.09.2020 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Vasalemma raamatukogukogu asukohas Vasalemma alevikus Ranna tee 8.
 

Valkse külas Väljaotsa ja Settebasseini kinnistute ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 465 võeti vastu Lääne-Harju vallas Valkse külas Väljaotsa ja Settebasseini kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav ala asub riigimaantee 8 Tallinn-Paldiski tee ja 11194 Karjaküla tee ristumisala vahetus naabruses. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 7,2 ha. Lähialana on haaratud 8 Tallinn-Paldiski tee L2 (katastritunnus 29501:001:0285) transpordimaa kinnistu ja teede ja tehnovõrkude liitumiseks vajaminev ala. Juurdepääs planeeringualale rajatakse Karjaküla teelt. Planeeritav ala piirneb põhjas Luhatirtsu (katastritunnus 43101:001:0174) maatulundusmaa kinnistuga, idas 11194 Karjaküla tee (katastritunnus 29501:007:0607) transpordimaa kinnistuga, lõunas 8 Tallinn-Paldiski tee (katastritunnus 29501:007:0657) transpordi maa kinnistuga, läänes Veeru (katastritunnus 29501:007:0057) elamumaa kinnistuga ja riigimaaga.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuga muudetakse Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 otsusega nr 123 kehtestatud detailplaneeringu alal osaliselt liikluslahendust ja krundijaotust. Väljaotsa kinnistul moodustatud viie äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundi Väljaotsa tee 1 (katastritunnus 43101:001:0418), Väljaotsa tee 3 (katastritunnus 43101:001:0420), Väljaotsa tee 5 (43101:001:0421), Väljaotsa tee 6 (katastritunnus 43101:001:0422) ja Väljaotsa tee 9 (katastritunnus 43101:001:0424) liitmise ja transpordimaade ümberkruntimisega tekib üks osakaaluga 95/5% tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krunt pindalaga 42614 m2 (pos 1), kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti (pos 5) pindalaga 2848 m2, (pos 6) pindalaga 4241 m2 ja (pos 8) pindalaga 270 m2 ning üks osakaaluga 50/50% haljasmaa ja transpordimaa kasutusotstarbega krunt pindalaga 1964 m2 (pos 4). Kõige põhjapoolsema ärimaa sihtotstarbega Väljaotsa tee 2 (katastritunnus 43101:001:0419) (pos 3) krundi kasutamise sihtotstarvet ja ehitusõigust ei muudeta. Veidi muudetakse krundi hoonestusala suurust ja paiknemist. Sihtotstarvete muutmist ei kavandata Settebasseini (katastritunnus 29501:007:0554) jäätmehoidla maa (pos 2) ja 8 Tallinn-Paldiski tee L2 (katastritunnus 29501:001:0285) transpordimaa (pos 7) kinnistutel. Võrreldes varasema detailplaneeringu lahendusega on nihutatud juurdepääs planeeringu ala keskele. Juurdepääsuks tuleb projekteerida riigitee 11194 Karjaküla tee ristumiskoha ja Karjaküla tee laiendus ja selle alusel rajada juurdepääs.

Detailplaneeringuga on krundile (pos 1) lubatud ehitusõigus hoonete summaarse ehitisealuse pindalaga 17400 m2 ja kuni 5 hoone ehitamise võimaldamiseks. Hoonete suurim lubatud kõrgus 12 m ja korruselisus tootmishoonel 2 ja kontorihoonel 3 korrust. Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse planeeringuala trasside liitumisega Keila Vesi AS-i trassidega Geoloogide tn ristmiku juures. Põhimõtteline kanalisatsionni lahendus jääb samaks. Elektrivarustuseks rajatakse Elektrilevi jaotuspunkt 9022 ja tarbija alajaam ning elektri maakaabelliini ühendused vastavalt Elektrilevi OÜ tehnilistele tingimustele. Tuletõrje veevarustuse tagamiseks rajatakse survestamiskaevuga ja hüdrantidega lokaalne võrk Settebasseini kinnistu tiikide vee kasutamiseks kustutustöödel. Sadevee ärajuhtimine on lahendatud isevoolse kanalisatsiooniga, mille eesvooluks on Valkse kraav. Sideühenduseks rajatakse uus sidekaabel alates Telia Eesti AS-i sidekanalisatsiooni kaevust KEI-285.

Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule AS Valdek. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldus nr 465

Kooskõlastuste koondtabel

Seletuskiri

Kontaktvööndi plaan

Tugiplaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Liiklusjoonis

Illustratsioon-Vaade karjaküla teelt

 

Väljaotsa ja Settebasseini kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09.06.–25.06.2020 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn.

Alliklepa külas Vahtra kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

7.04.20

Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.03.2020 korraldusega nr 300 võeti vastu Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Vahtra kinnistu (katastritunnus 56201:001:0071) ja selle lähiala detailplaneering. Planeeritava ala ligikaudne pindala on 3,91 ha.

Vahtra kinnistu piirneb põhjas Algi (katastritunnus 56201:001:0072) maatulundusmaaga, idas Sauna (katastritunnus 43101:001:0503) ja Karumetsa (43101:001:0502) elamumaadega, kagus Kadakasauna (katastritunnus 56201:001:0289) elamumaaga, lõunas Kolmeaia tee 5 (katastritunnus 56201:001:0707) ja Kolmeaia tee 1 (katastritunnus 56201:001:0703) elamumaa kinnistutega, läänes Vihterpalu metskond 2 (katastritunnus 256201:001:0440) maatulundusmaa, Laglevälja (katastritunnus 56201:001:0701), Lagleniidu (katastritunnus 56201:001:0702) ja Auli (katastritunnus 56201:001:0074) elamumaa kinnistutega. Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on elamumaa.

Vahtra kinnistu Kibru tee  poolne osa on hoonestatud suvemaja (registrikood 1203003109) ja kolme abihoonega. Kinnistul asub  puurkaev PRK0015915. Detailplaneeringuga moodustakse  neli elamumaa krunti ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt. Kruntideks jagamisel on arvestatud lagedate aladega, mistõttu puudub vajadus ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Detailplaneeringuga on kruntidele lubatud ehitusõigus hoonete suurima ehitisealuse pindalaga 250 - 450 m² ja kuni 3-4 hoone ehitamise võimaldamiseks, mille hulgas on üks kahekordne elamu ja kaks abihoonet. Hoonete kõrgused 9 m elamul ja 6 m abihoonetel. Veevarustus lahendatakse puurkaevudega ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Elektrivarustuseks rajatakse liitumiskilbid ja ühendus elektri maakaabelliiniga vastavalt Elektrilevi OÜ tehnilistele tingimustele. Transpordimaa laius on 14 m ning sellel paikneb olemasolev tee, kiviaed ja planeeringuga kavandatud elektri maakaabelliin ning päästetehnika ümberpööramise tasku. Juurdepääsuks kruntidele rajatakse tee algusega avaliku kasutusega Kibru teelt Vihterpalu metskond 2 kinnistul pikkusega 40 m ja  laiusega 4,2 m ja laiendatakse olemasolevat teed Vahtra kinnistul. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Vahtra kinnistu detailplaneeringu  avalik väljapanek toimub 04.05.–17.05.2020 Lääne-Harju Valla Raamatukogu Harju-Risti haruraamatukogus asukohaga, Harju-Risti küla ja Lääne-Harju Vallavalitsuses Rae 38, Paldiski linn.

 

Dokumendid

1 Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.03.2020 korraldus nr 300
2 Seletuskiri
3 Asukoha skeem
4 Tugiplaan
5 Kontaktvööndi skeem
6 Põhijoonis ja tehnovõrgud
7 Fotoleht
8 Elektrilevi kooskõlastus
9 RMK kooskõlastus
10 Päästeameti kooskõlastus

Alliklepa külas Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistute ning lähialal detailplaneering

25.02.20

Lääne-Harju Vallavalitsuse 05.06.2018 korraldusega nr 379 algatati Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Perbi-Nurme (katastritunnus 56201:001:0324) ja Perbi-Heinamaa kinnistutele (katastritunnus 56201:001:0054)) kinnistu detailplaneering.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Kibru teest lõunapoole. Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistud jäävad Padise Vallavolikogu 25.04.2002 määrusega nr 35 kehtestatud Padise valla üldplaneeringu maa-alale, mille kohaselt on antud piirkond elamuehituse reservmaa, mistõttu on detailplaneering üldplaneeringu kohane.

Maa-ameti kaardirakenduse kohaselt on mõlemad kinnistud hoonestamata, seal kasvab mõningal määral kõrghaljastust. Planeeritav ala, mille elamukruntide suurused oleks vahemikus 2739 - 4675 m2, moodustaks loogilise jätku kõrval asuvale 10,9 ha suurusele alale, kus Padise Vallavolikogu 14.09.2005 otsusega nr 158 on kehtestatud Päärbi ja Pertanina kinnistute detailplaneering.

Planeeringuga moodustatakse planeeringualale kaheksa elamumaa, üks transpordimaa krunt ja üks maatulundusmaa sihtotstarbega krunt. Osaliselt on planeeringu¬alasse kaasatud juurdepääsutee ala. Elamumaa kruntidele on lubatud rajada elamu kõrgusega kuni 9 m ja kuni 5 abihoonet summaarse ehitisealuse pindalaga  420-500 m2 ning hoonete katuste kalletega 20–45°. Veevarustus lahendatakse olemasoleva puurkaevu baasil  , mis asub Alliklepa sadamas Pumba kinnistul (katastritunnusega 56201:001:0647) ja kanalisatsioon kruntidele paigaldatavate kogumismahutitega. Juurdepääs kinnistule toimub olemasoleva mereäärse Kibru ja Kolviku tee kaudu. Planeeringul ei ole eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistute avalik väljapanek toimub 03.03.–16.03.2020 Padise rahvamajas ja Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Paldiski linn, Rae 38.

 

Dokumendid

1 Lääne-Harju Vallavalitsuse 28.01.2020 korraldus nr 81

2 Seletuskiri

3 Asendiskeem

4 Kontaktvööndi plaan

5 Tugiplaan

6 Põhijoonis

7 Tehnovõrkude joonis

8 Kooskõlastuste koondplaan

9 Illustratiivne joonis

Lisa 2 Reaalservituutide seadmise lepingu skeem

Lehola külas Orisoo kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

10.12.19

Lääne-Harju Vallavalitsuse 03.12.2019 korraldusega nr 849 võeti vastu Lääne-Harju vallas Lehola külas Orisoo kinnistu (katastritunnus 29501:001:0259) ja selle lähiala detailplaneering. Planeeritav ala ligikaudne pindala on 0,75 ha.

Orisoo kinnistu piirneb põhjas 18 Niitvälja–Kulna teega (katastritunnus 29501:010:0147), idas ja lõunas Rukki (katastritunnus 29501:010:0759) maatulundusmaaga, läänes 2955020 Orisküla teega. Keila valla üldplaneeringu järgi on antud ala juhtotstarve väikeelamumaa, mistõttu on detailplaneering üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga on kinnistule lubatud ehitusõigus hoonete suurima ehitisealuse pindalaga kuni 400 m2 ja kuni 3 hoone ehitamise võimaldamiseks, mille hulgas on üks kahekordne elamu kõrgusega kuni 9 m ja kaks abihoonet kõrgusega kuni 5 m. Veevarustus lahendatakse puurkaevuga ja kanalisatsioon väikepuhastiga. Krundil asub registreerimata puurkaev, mis likvideeritakse ja rajatakse uus puurkaev. Elektrivarustuseks rajatakse liitumiskilp ja ühendus elektri maakaabelliiniga olemasolevast elektri õhuliini postist Hindreku kinnistul (katastritunnus 29501:010:0590).

Orisoo kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.01.–19.01.2020 Lehola raamatukogus asukohaga Orisküla tee 20, Lehola küla ja Lääne-Harju Vallavalitsuses Rae 38, Paldiski linn.

 

Dokumendid

1 Lääne-Harju Vallavalitsuse 03.12.2019 korraldus nr 849

2 Seletuskiri

3 Situatsiooniskeem

4 Tugiplaan

5 Kontaktvööndi analüüs

6 Põhijoonis

7 Illustratiivne joonis

8 Kooskõlastuste koondplaan

Rummu alevikus Järvekalda ja Paekalda kinnistute detailplaneering

28.08.20

Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu 26.11.2019 otsusega nr 100 „Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" võeti vastu Rummu alevikus Järvekalda (katastritunnus 86801:001:0898) ja Paekalda (katastritunnus 86801:001:0526) kinnistutel detailplaneering planeeringualal pindalaga 13,1 ha. Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Rummu alevikus Rummu järve lõunakaldal. Planeeritav ala piirneb läänes Laguuni (katastritunnus 86801:001:0821), idas Rummu järve ja Paemurru (katastritunnus 86801:001:0527) kinnistuga, kagus Murrangu (katastritunnus 86801:001:0781) ärimaa kinnistuga, lõunas Rummu (katastritunnus 51802:001:0223) kinnistuga, millel asub LIIKERI TTP-527 maaparandussüsteemi ala, põhjas reformimata riigimaaga.

Järvekalda kinnistule on planeeritud avaliku kasutusega liivarand ja ujuvsild ning randa teenindav abihoone, mänguväljak lastele, riietuskabiinid ja välikäimlad, autoparkla, rannavolle plats, aiaga piiratud lava ja tantsuplats, maastikul paiknev aktiivpuhkuse ala ja ning vaatetorn. Järvekalda kinnistu summaarne ehitisealune pind on 1267 m2 ehk 10% krundi pindalast, suurim korruselisus hoonetel on kaks korrust. Rajatakse juurepääsutee, tuletõrje veevõtukoht ja tähistatakse RMK matkaraja kulgemine krundil. Vasalemma valla üldplaneeringus tehakse ettepanek muuta maatulundusmaa juhtotstarve pargi ja üldkasutatavaks rohealaks (H). Paekalda kinnistu kasutamise sihtotstarbed muudetakse 70% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete maaks (ÄK) ja 30% majutushoone maaks (ÄM). Paekalda kinnistul on ehitisregistri andmetel rajatud puhkemaja (registrikood 120582983) ehitisealuse pindalaga 154 m2 ja paadisild (registrikood 220606132) ehitisealuse pindalaga 60 m2, mis tegelikult asub Paemurru kinnistul. Detailplaneeringuga soovitakse suurendada krundi ehitisealust pindala 330 m2 võrra ühe teenindus- ja toitlustushoone rajamise võimaldamiseks. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Rummu aleviku Järvekalda ja Paekalda kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.01-11.02.2020 Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Rae 38, Paldiski linn ja Rummu haruraamatukogus asukohaga Aia tn 9a.

Dokumendid:

1 Lääne- Harju Vallavolikogu 26.11.2019 otsus nr 100

2 Seletuskiri

3 Situatsiooniskeem

4 Kontaktvööndi analüüs

5 Tugiplaan

6 Põhijoonis

7 Tehnovõrkude skeem

8 Illustreeriv joonis

9 Üldplaneeringu muudatuse ettepaneku skeem

10 Kooskõlastuste koondtabel

11 Keskkonnaameti kiri ehituskeeluvööndi vähendamise kohta

12 Muudetud põhijoonis

13 Muudetud tehnovõrkude skeem

14 Muudetud seletuskiri

Laulasmaa külas Kaldaveere tee 6 kinnistu detailplaneering

16.03.20

Lääne-Harju Vallavalitsuse 26.11.2019 korraldusega nr 821 võeti vastu Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Kaldaveere tee 6 kinnistu (katastritunnus 29501:001:0050) detailplaneering.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas 11395 Lohusalu-Laulasmaa tee ja sellelt algava Kaldaveere tee ääres kaldaastangu all tasandikul. Keila valla üldplaneeringu järgi on antud ala juhtotstarve elamumaa, mistõttu on detailplaneering üldplaneeringu kohane.

Planeeritav ala piirneb idas Laulasmäe rohumaa 2 (katastritunnus 29501:001:0203) kinnistuga, läänes Kaldaveere teega (katastritunnus 29501:001:0431), lõunas Kaldaveere tee 4 (katastritunnus 29501:001:0051) ja põhjas Kaldaveere tee 8 // Tamme (katastritunnus 29501:001:0046) elamumaa kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala on 0,33 ha.

Kinnistu keskel on looduskaitse üksikobjekt KLO4000634 Lohusalu tammed, millel on piiranguvöönd R=30 m. Krundil olev tamm on juba ammu kuivanud (üks haru on murdunud ja mädaniku kahjustusega). Keskkonnaamet on 10.10.2019 kirjaga nr 6-2/19/653-3 andnud seisukoha detailplaneeringuga kavandatavate ehitiste asukoha kohta kuivanud tamme suhtes. Hoonete edasisel projekteerimisel ja ehitusloa taotlemisel tuleb vastavalt looduskaitseseaduse § 14 lõike 1 punktidele 7 ja 8 küsida Keskkonnaameti nõusolekut.

Elamumaa krundile on lubatud rajada elamu kõrgusega kuni 9 m ja kuni 2 abihoonet kõrgusega kuni 4 m summaarse ehitisealuse pindalaga 400 m2 ning hoonete katuste kalletega 0–45 °. Veevarustus lahendatakse puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutiga. Väline tulekustutus on ette nähtud Kloogaranna tee äärde rajatava tuletõrjehüdrandiga. Krundi piirile rajatakse elektri ja side liitumiskilp. Juurdepääs kinnistule toimub olemasolevalt Kaldaveere teelt. Avaliku juurdepääsu tagamiseks kaldaastangu pealsele seatakse Kaldaveere tee 6 ja Kaldaveere tee 4 kinnistutele 2 m laiune isiklik kasutusõigus Lääne-Harju valla kasuks.

Olmevete kanaliseerimine on lahendatud reoveemahutiga ja veevarustus puurkaevuga..

Kaldaveere tee 6 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.01.–19.01.2020 Laulasmaa raamatukogus asukohaga Laulasmaa küla, Kloogaranna tee 20 ja Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Paldiski linn, Rae 38.

Kaldaveere tee 6 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 04.03.2020 algusega kell 16:00 Lääne-Harju Vallavalitsuse istungite ruumis nr 202 asukohaga Rae 38 , Paldiski linn.

Dokumendid:

1 Lääne-Harju Vallavalitsuse 26.11.2019 korraldus nr 821

2 Seletuskiri

3 Tugijoonis

4 Kontaktvöönd

5 Tehnovõrkude koondplaan

6 Kooskõlastuste koondplaan

7 Situatsiooniskeem

8 Põhijoonis

9 Arvamus

10 Lääne-Harju Vallavalitsuse vastuskiri

11 Avaliku arutelu protokoll

Kersalu külas Vanaranna tee 51 ja lähiala detailplaneering

22.02.19

Lääne-Harju Vallavolikogu 05.02.2019 otsusega nr 9 võeti vastu Lääne-Harju vallas Kersalu külas Vanaranna tee 51 (katastritunnus 29501:009:0093) kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Kersalu külas 8 Tallinn-Paldiski tee ääres. Kinnistu praegune sihtotstarve on maatulundusmaa. Keila valla üldplaneeringus on antud maa-ala maakasutuse juhtotstarve üldmaa ja väike osa kuulub tiheasustusega piirkonda. Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kolmeks krundiks. Ärimaa sihtotstarbega krundile 1 rajatakse 80 m kõrgune mobiilside mast ja seadmete hoone koos piirdeaiaga ning juurdepääsu tee. Krunt  2, pindalaga 17755 m² jäetakse maatulundusmaa sihtotstarve. Vanaranna teele moodustatakse transpordimaa sihtotstarbega krunt, mis antakse tasuta Lääne-Harju vallale.

 

Dokumendid:

Seletuskiri

Tugiplaan

Kontaktvööndi plaan

Põhijoonis tehnovõrkudega

Kooskõlastuste koondtabel

Keelva külas Aedevahe kinnistu ja lähiala detailplaneering

6.03.19

Lääne-Harju Vallavolikogu 05.02.2018 otsusega nr 8 võeti vastu Lääne-Harju vallas  Keelva külas Aedevahe kinnistu (katastritunnus 29501:007:1291) ja lähiala detailplaneering. Planeeringuala ligikaudne suurus on 22,9 ha.

Planeeritav ala asub 11195 Keila-Keila-Joa tee ääres. Juurdepääs planeeringualale toimub kruusakattega erateelt. Keila valla üldplaneeringus on sellel alal maakasutuse juhtotstarve looduslik, ala mets. Planeeringu eesmärk on Keila valla üldplaneeringu  juhtotstarbe  osaline muutmine Aedevahe kinnistul tootmismaaks, et sinna oleks võimalik ehitada kaasaegne robotlüpsiplatsiga lehma- ja noorloomalaut (ehitisealuse pindalaga 3000 m2) ning vedelsõnnikuhoidla ja tehnorajatised.

Veevarustus on lahendatud oma puurkaevuga ja kanalisatsioon väikepuhastiga. Tuletõrje veevarustuse tagamiseks tuleb rajada  veevõtu koht  kuivhüdrandiga.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee  ja asutuste lahtiolekuajal kohapeal.

Dokumendid:

Seletuskiri

Situatsioonijoonis

Kontaktvöödi plaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

3D illustratsioon

Kooskõlastuste koondplaan

Kloogaranna külas Joa tee 43 kinnistu ja lähiala detailplaneering

24.04.19

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 158 võeti vastu Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Joa  tee 43 kinnistu (katastritunnus 29501:007:0665) ja  lähiala detailplaneering.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas maatulundusmaal. Joa tee 43 maaüksus on hoonestamata. Planeeritav ala piirneb põhjas  11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teega, idas Rüütli tee 1 (katastritunnus 29501:007:0006) kinnistuga ja Treppoja tee 4c reformimata riigi maaga, kagus ja lõunas Treppoja tee 4b (katastritunnus 29501:007:0680) kinnistuga, lõunas Lehola (katastritunnus 29501:007:1036) kinnistuga, edelas Sangla mets 2 kinnistuga, läänes Muru teega ja loodes Liiva teega.

Joa tee 43 kinnistu sihtotstarve on maatulundusmaa. Varasemalt on maad kasutatud pioneerilaagrite staadionina. Praegusel ajal puudub vajadus sellel otstarbel antud maad kasutada. Keila valla üldplaneeringu joonisel 2A „Tiheasutuse tsoneerimine" on selle kinnistu osas jäetud määratlemata maa kasutamise juhtotstarve ja on märgitud, et säilub senine sihtotstarve (maatulundusmaa), seetõttu on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Planeeringu lahenduses on  Joa tee 43 kinnistu jagatud 4 krundiks,   millest  2 on elamumaa ja 1 ärimaa ja 1 maatulundusmaa sihtotstarbega. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta Keila valla üldplaneeringus  osaliselt Joa tee 43  kinnistust   äri- ja elamumaaks ( krundi 1 ja kruntide 2 ja 3 osas). Krundil 4 säilub  maatulundusmaa  sihtotstarve.

Elamumaa  krundile on kavandatud ehitusõigus  ühe kahekorruselise paarismaja ja kahe abihoone ehitamise võimalus summaarse ehitisealuse pinnaga kokku 350 m².  Elamu kõrgus on 8 m ja abihoonetel 4 m. Ärimaa krundile on võimalik rajada kuni kaks kahekorruselist multifunktsionaalset hoonet summaarse ehitisealuse pinnaga 900 m² ja kõrgusega 9 m. Maatulundusmaa krundile on lubatud ehitusõigus ühekordse abihoone ehitisealuse pindalaga 50 m² rajamiseks. Juurdepääsud kinnistutele rajatakse kohalikult teelt 2952630 Liiva teelt ja 2952640 Muru teelt.

Liiva tee asub reformimata riigimaal. Seetõttu on moodustatud transpordimaa sihtotstarbega krunt, millel on ette nähtud 2,5 m laiune jalgtee. Liiva teele ja Muru teele on kavandatud tänavavalgustus. Teed ehitatakse välja huvitatud isiku poolt ja antakse tasuta vallale.

Veevarustus on lahendatud oma puurkaevuga ja kanalisatsioon väikepuhastiga. Tuletõrje veevarustuse tagamiseks tuleb rajada Liiva tee äärde veevõtu koht mahuti ja kuivhüdrandiga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08.02-10.03.2019 Laulasmaa koolimaja raamatukogus (Kloogaranna tee 20, Laulasmaa) ja Lääne-Harju vallavalitsuses asutuste lahtiolekuajal ning Lääne-Harju valla veebilehel.

Dokumendid:

Seletuskiri

Asendiplaan

Kontaktvöödi plaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Liikluskorraldus

3D illustratsioon

Kooskõlastuste koondplaan

Vastuvõtmise otsus

Avaliku arutelu protokoll 17.04.2019

Kloogaranna ja Laulasmaa külas asuvate Karu tee 6, Karu tee 8, Karu tee 14, Karu tee 16, Karu tee 18, Karu tee 22, Karu tee 24, Karu tee 26, Kotka tee 13, Kotka tee 15, Kotka tee 16, Kotka tee 17, Kotka tee 19, Kõltsu allee 7, Kõltsu allee 8 ja Kõltsu allee 9 maaüksuste detailplaneering

24.04.19

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 157 võeti vastu Lääne-Harju vallas  Kloogaranna ja Laulasmaa külas asuvate Karu tee 6, Karu tee 8, Karu tee 14, Karu tee 16, Karu tee 18, Karu tee 22, Karu tee 24, Karu tee 26, Kotka tee 13, Kotka tee 15, Kotka tee 16, Kotka tee 17, Kotka tee 19, Kõltsu allee 7, Kõltsu allee 8 ja Kõltsu allee 9 maaüksuste detailplaneering planeeringualal pindalaga 11 ha.

Detailplaneering algatati Keila Vallavalitsus 23.07.2003 korraldusega nr 784. Keila Vallavalitsuse 30.12.2008 korraldusega nr 1209 muudeti varasemat korraldust ja väljastati uued detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad. Keila Vallavalitsuse 01.12.2009 korraldusega nr 1068 muudeti viimati nimetatud korraldust ja lisati lähteseisukohtadele täpsustused Karu tee 14 ja Kotka tee 15 kruntide ehitusõiguse detailide osas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on täpsustada hetkel kehtiva Kõltsu ja Oja maaüksuste detailplaneeringu alusel moodustatud ning detailplaneeringu alal asuvate kruntide hoonestusalade piire ning vastavalt PlanS § 8 lõike 3 punktile 12 täpsustada ranna ja kalda piiranguvööndi ja ehituskeeluvööndi ulatust looduskaitseseaduses sätestatud korras.

Planeeringualal on osade kinnistute puhul tegemist metsaga ning seetõttu vastavalt looduskaitseseaduse § 38 lõikele 2 on nendel kruntidel ehituskeeluvööndi ulatus 200 m põhikaardile kantud tavalisest veepiirist. Looduskaitseseaduse § 38 lõike 3 alusel on nendel kinnistutel uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Sellest lähtuvalt on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringu protsessiga. Kuna planeeringu protsess on kestnud pikka aega ja vahepeal on mitmed olulised seadused muutunud ja jõustunud, leidis planeeringu koostamise korraldaja, et kehtivas planeerimisseaduses sätestatud teabe piisavuse põhimõtet aluseks võttes on vajalik koostada detailplaneeringule keskkonnamõju eelhinnang veendumaks planeeringulahenduse ja eelkõige Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamise puhul võimalike keskkonnamõjude olulisuses või nende puudumises. Detailplaneeringule on koostanud keskkonnamõju eelhinnangu Skepast&Puhkim OÜ ( töö 2018-0013).  Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata kuna puudub oluline keskkonnamõju.

Detailplaneeringuala on jaotatud kruntideks vastavalt kehtivale Kõltsu ja Oja maaüksuse detailplaneeringule. Kruntide piiride muutmist võrreldes hetkel kehtiva detailplaneeringuga ei kavandata. Kavandatavate hoonete asukohad on määratud võttes arvesse ranna kaitse eesmärke ning lähtudes taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrkudest.

Tehnovõrgud on rajatud vastavalt  Kõltsu ja Oja maaüksuse detailplaneeringule. Kruntide varustamine tarbeveega toimub olemasolevast 115 m sügavusest puurkaevust (PRK0000598 mis asub Kõltsu mõisa pargis). Kanalisatsioon lahendatakse lokaalsete mahutite või lokaalsete puhastusseadmetega . Sademevee äravool lahendatakse vertikaalplaneerimise ja olemasoleva kraavide süsteemi abil. Tulekustutuse vesi on lahendatud olemasolevate hüdrantidega.

Vastavalt Keila valla üldplaneeringu põhijoonisele 1A ja joonisele 2A „Tiheasustusalade tsoneerimine" on planeeringualal ehituskeeluvööndi ulatus 70 meetrit tavalisest veepiirist.

Detailplaneeringuga hõlmatud krundid jäävad valdavalt alasse, kus kehtiva üldplaneeringu kohaselt on ehituskeeluvööndi ulatuseks 70 meetrit Läänemere tavalisest veepiirist. Osadel  kruntidel (18 ja 22) taotletakse ehitusõigust aladel, mis jäävad metsamaale. Metsamaal ulatub ehituskeeluvöönd piiranguvööndi piirini ehk antud juhul 200 meetrini. Seetõttu on nende kruntide osas vajalik ehituskeeluvööndi vähendamine vastavalt Looduskaitseseaduse § 40 lõikes 4 sätestatud menetluskorrale.

Detailplaneeringuga ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise otsusega on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla kodulehel www.laaneharju.ee ja tööpäevadel Lääne-Harju Vallavalitsuses aadressil Rae 38, Paldiski linn.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsus nr 157

KSH eelhinnang, Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsuse nr 157 lisa

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Kooskõlastuste koondtabel

Saadud seisukohad

Avaliku arutelu protokoll 10.04.2019

Paldiski linnas Kadakaranna kinnistu detailplaneering

5.12.18

Planeeritav ala suurusega ca 20,1 ha asub Harjumaal Paldiski linnas 11174 Paldiski-Padise tee lõik 2 ja 11180 Paldiski lõunasadama ääres ning koosneb Kadakaranna (58001:001:0194) maaüksusest.

Detailplaneeringuga nähakse ette ehitusõigus Paldiski Lõunasadama teenindamisega seotud tegevuse laiendamiseks vajalike ladude ning rajatiste välja arendamiseks. Käesoleva detailplaneeringuga piiritletakse hoonestusalad, määratakse hoonestuse kõrgus ja korruselisus, lahendatakse liikluskorraldus ja parkimine, antakse haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, määratakse tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad ning samuti seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Detailplaneering on Paldiski linna üldplaneeringut muutev.

Paldiski linna üldplaneeringu ( kehtestatud 14.06.2005, otsus nr 15) alusel on planeeritav ala puhke- ja virgestusmaa maakasutuse juhtfunktsiooniga. Planeeringuga tehakse ettepanek täpsustada üldisemat maakasutuse sihtotstarvet. Ettepanek muuta planeeringuala juhtfunktsioon sadamamaaks (LS).

Käesolev detailplaneering ei ole vastuolus avalike huvidega ega üldplaneeringu käigus kokku lepitud ruumilise arengu põhimõttega. Vastavalt Paldiski linna üldplaneeringule on ette nähtud sadama alade areng mööda läänekallast. Kogu sadamatega seotud infrastruktuur tuleb koondada sadamate naabrusesse.

Paldiski linna üldplaneeringu kohaselt on linna üheks eesmärgiks soodsa majanduskeskkonna loomine ning ettevõtluse, tööstuse ja sadamate arendamine. Paldiski linna ettevõtluse arengut mõjutab enim linna geograafiline asukoht ning soodsate transpordivõimaluste loomine. Sadama laiendamine avaldab positiivset mõju Paldiski linna ettevõtluse arengule. Tegemist on tänaseks päevaks välja kujunenud äri- ja tootmispiirkonnaga (lähipiirkonnas paiknevad olulised kaubasadamad nt Paldiski Lõunasadam, lähinaabruse alale on algatatud ja kehtestatud detailplaneeringuga moodustatud uued tootmismaa krundid. Antud tehnogeenne suund planeeringulahenduses on selle piirkonna loogiline edasine areng. Käesoleva detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas linna üldiste arengusuundadega. Planeeringu vahetus naabruses asuva kehtestatud Puhkeranna detailplaneeringuga on tagatud juurdepääs kallasrajale mööda planeeritud avaliku kasutusega teed.

Joonised ja seletuskiri

Koostöö ja lisad

Avalikustamisel laekunud ettepanekud

Avaliku arutelu protokoll

Rummu aleviku Aiamaa maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 15.05.2018 korraldusega nr 326 võeti vastu Lääne-Harju vallas Rummu aleviku Aiamaa maaüksuse  ja lähiala detailplaneering. Planeeritav maaüksus asub  Rummu alevikus Metsapere peakraavi vahetus läheduses maatulundusmaal. Juurdepääs planeeringualale on Koidu  tänavalt (86801:001:0904). Vasalemma valla üldplaneeringu kohaselt kuulub planeeringuala hooajaliste elamute  rajamiseks ettenähtud juhtotstarbega piirkonda.

Planeeritav ala piirneb põhjas ja idas Aia tn 12  (katastritunnus 86801:001:0928) maatulundusmaa kinnistuga,  lõunas Koidu  1 (katastritunnus 86801:001:0944) maatulundusmaa  ja Koidu  tänava (86801:001:0904) transpordimaa kinnistutega, läänes Rummu (katastritunnus 86801:001:0134 maatulundusmaa kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala 6,7 ha.

Maaüksuse jagamisel tekib 92 katastriüksust millest  4 on transpordimaa sihtotstarbega ja ülejäänud 88 maatulundusmaa sihtotstarbega.

Dokumendid:

Seletuskiri

Asukoht

Kontaktvöönd

Põhijoonis

Lohusalu külas Lohusalu tee 169 kinnistu (katastritunnus 29501:001:0360) ja Treppoja tee ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 10.04.2018 korraldusega nr 243 võeti vastu Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Lohusalu tee 169 kinnistu (katastritunnus 29501:001:0360) ja Treppoja tee  ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav kinnistu asub  Lohusalu sadama vahetus läheduses maatulundusmaal. Juurdepääs planeeringualale tuleb rajada Lohusalu teelt. Keila valla üldplaneeringu kohaselt kuulub ala tiheasustusega väikeelamumaa sihtotstarbega piirkonda. Planeeritav ala piirneb põhjas Lohusalu tee 171 (katastritunnus 29501:001:0840) kinnistuga, idas Lohusalu teega (katastritunnus 29501:001:0557), Lõunas Lohusalu tee 165 (katastritunnus 29501:001:0049)  ja Lohusalu tee 167 (katastritunnus 29501:001:0040) kinnistutega, läänes Kordoni kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0156). Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,7 ha.

Kinnistu jagamisel tekkivate kruntide pindalad on 3216 ja 3379 m². Kruntidele on võimalik rajada ehitisi ehitisealuse pindalaga kuni 330 m² kuni kahe hoone rajamiseks (elamu ja 1 abihoone). Elamu kõrgusega kuni 9 m ja abihoone kõrgusega kuni 5 m. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Väline tulekustutus on olemasoleva tuletõrje hüdrandi baasil.

Krundi sadevee kogumiseks rajatakse kraav kinnistu lääne ja lõuna küljel. Kui sellest ei piisa, siis ehitatakse huvitatud isiku poolt välja sadevee trass ja juhitakse sadevesi riigi maantee truubi DN300 kaudu Lohusalu lahte.

Olmevete kanaliseerimine on lahendatud reoveemahutitega ja veevarustus puurkaevuga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee  ja asutuste lahtiolekuajal kohapeal.

Dokumendid:

Seletuskiri

Asendiplaan

Kontaktvöödi plaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Kooskõlastuste koondplaan

 

Lohusalu küla osaline teemaplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.03.2018 otsusega nr 49 on vastu võetud Lohusalu küla osaline teemaplaneering. Keila valla üldplaneeringut täpsustav teemaplaneering Lohusalu külas algatati Keila Vallavolikogu 27.09.2012 otsusega nr 315/0912. Keila Vallavolikogu 26.09.2014 otsusega nr 119/0914 laiendati planeeringuala ja täpsustati lähteseisukohad Keila valla üldplaneeringu lahendit täpsustavale teemaplaneeringule Lohusalu külas asuvatel Lohusalu tee 114 (29501:001:0490), Lohusalu tee 112 (29501:001:0027), Rahnu tee 4 (29501:001:0039), Rahnu tee 6 (29501:001:0038), Rahnu tee 7 (29501:001:0570), Vaiksalu (29501:001:0090), Lohusalu tee 110 (29501:001:0110), T-11396 Lohusalu puhkekodu tee (29501:001:0218), Ringmängu (29501:007:1666), Laheda (29501:007:1667) maaüksustel ja nendega külgneval jätkuvalt riigi omandis oleval maa-alal. Keila Vallavolikogu 31.03.2016 otsusega nr 248/0316 muudeti Keila Vallavolikogu 27.09.2012 otsust nr 315/0912 ja muudeti teemaplaneeringu koostamise tingimusi.

Muudatustega laiendati planeeringu ala Labida (29501:007:1656), Linnuse ( 29501:007:1664), Kolmnurga (29501:007:1665), Ringmängu (29501:007:1166), Laheda (29501:007:1167), maaüksustel ja nendega külgneval jätkuvalt riigi omandis oleval maa-alal (kokku 47 ha). Keila Vallavolikogu 31.08.2017 otsusega nr 361/0817 jäeti algatamata teemaplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine vastavalt eelhinnangule ja ametiasutustelt saadud arvamustele. Teemaplaneeringu põhjapoosel alal on lõpule viidud ostueesõigusega maa erastamine Keila Vallavalitsuse 09.12.2015 korraldusega nr 721 määratud suuruses ja ulatuses ning moodustatud on Rahnu tee 5 maatulundusmaa kinnistu pindalaga 4,43 ha katastritunnusega 43101:001:0001. Keila Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 348/0417 otsustati omandada Rahnu tee 5 kinnistu mereranna poolne ala pindalaga 12396 m².

Keila valla üldplaneeringu kaardi põhijoonisel 2A „ Tiheasutusalade tsoneerimine" suureneb põhjapoolsel alal elamuala ligikaudu 3 ha suuruse võrra ning ettepanekuna nihutatakse rohekoridori piir Lohusalu tee 110 ja Vaiksalu kinnistu idapiirile ning nähakse ette parklate rajamise alad ja supluskoht. Uue elamuala ja parkla rajamise võimaldamiseks on vaja esitada peale teemaplaneeringu vastuvõtmist Keskkonnametile põhjendatud taotlus ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks 100 m peale.

Kuna planeeringuga lubatud elamuala laienemine kogu teemaplaneeringu alast moodustab ligikaudu 6 % on sellest tingitud mõju looduskkeskkonnale väheoluline ning väljakujunenud ehitusjoont arvestav. Säilitatakse rohekoridor lõunast põhja ja luuakse võimalus terviseradade ehitamiseks ja inimeste vabaaja tegevusteks.

Lõunapoolsel alal on määratud piiratud kasutusega lautri, abihoone ja parklate rajamise kohad ning supluskohad.

Teemaplaneeringuga on võimalik tutvuda  asutuste lahtiolekuajal kohapeal.

 

Dokumendid:

  1. Seletuskiri
  2. Põhijoonis
  3. Kooskõlastuste koondtabel
  4. Avaliku arutelu protokoll 27.06.2018

Keibu külas Ristnametsa kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.03.2018 korraldusega nr 205 võeti vastu Lääne-Harju vallas Keibu külas Ristnametsa (katastritunnus 56201:001:0864) kinnistu detailplaneering.

Padise Vallavolikogu 29.03.2017 otsusega nr 219 „ Keibu küla Ristnametsa kinnistu detailplaneeringu algatamine" algatati Padise valla üldplaneering kohane detailplaneering millega soovitakse jagada 0.94 ha suurune maatulundusmaa kinnistu kaheks elamumaa krundiks, määratakse ehitusõigused, kavandatakse juurdepääsud ja rajatised.

Planeeritav ala asub 11233 Keibu-Alliklepa teest läänes ja Ristna sadamast edelas. Ala piirneb põhjas Kiviranna elamumaa (56201:001:0067) kinnistuga, idas Kruusakalda tee (56201:001:1246) transpordimaa kinnistuga, lõunas ja läänes Vihterpalu metskond 3(56201:001:0838) maatulundusmaaga. Ristnametsa kinnistu on kaetud metsaga välja arvatud edelapoolne nurk. Kinnistu asub 121-145 m kaugusel Läänemere rannast. Vastavalt Padise valla üldplaneeringule tuleb detailplaneering koostada veekogude kallastest 250 m ulatusse jäävate kruntide hoonestamiseks ning juhul kui ühele krundile kavatsetakse rajada enam kui üks elamu ning kahe elamu vahekaugus jääb väiksemaks kui 250 m. Kruntideks jagamisel on arvestatud kruntide minimaalsuurusega 2500 m².

Kinnistu jagamisel tekkivate kruntide pindalad on 4625 ja 4753 m². Kruntidele on võimalik rajada ehitisi ehitisalase pindalaga kuni 320 m² kuni kolme hoone rajamiseks (elamu ja 2 abihoonet). Elamu kõrgusega kuni 9 m ja abihoone kõrgusega kuni 5 m. Hoonestusalad paiknevad väljaspool 200 m ehituskeeluala. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutiga. Väliseks tulekustutuseks on ette nähtud 10 m³ veemahuti rajamine Vihterpalu metskond maale. Juurdepääs kruntidele on kohalikult Kruusakalda teelt.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee ja asutuste lahtiolekuajal kohapeal.

Dokumendid:

Seletuskiri

Asukoha skeem

Kontaktvööndi skeem

Põhijoonis tehnovõrkudega

Kooskõlastuste koondtabel

Veskiküla Lepa kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 12 võeti vastu Lääne-Harju vallas Veskikülas Lepa kinnistu (katastritunnus 86801:001:0251) detailplaneering.

Lepa kinnistu detailplaneering algatati Vasalemma Vallavolikogu 29.12.2015 otsusega nr 69 „ Veskikülas Lepa kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Detailplaneeringu lähteseisukohad väljastati Vasalemma Vallavalitsuse 05.04.2016 korraldusega nr 74.

Detailplaneeringuga muudetakse maa-ala üldplaneeringu kohane sihtotstarve "kõrghaljastuse säilitamisega väikeelamute ala" muudetakse "tootmismaaks", määratakse hoonete ehitusõigus lao- ja tootmishoonete ehitamiseks, antakse lahendus haljastusele, juurdepääsuteele, parkimisele ja tehnovõrkudele. Kinnistule pindalaga 4,92 ha on planeeritud kolm hoonet summaarse ehitisealuse pinnaga 17000 m². Hoonete maksimaalne kõrgus 14 m, katusekalle 0-45º tulepüsivusega TP-2. Parkimine omal krundil kokku 68 kohta. Juurdepääs kinnistule Keila Haapsalu teelt nr 17 tuleb rajada kohaliku tee kaudu paralleelse teena riigi maanteele ühendamaks Tammi kinnistul asuvat väljapääsu. Veevarustus lahendatakse puurkaevuga ja  tuletõrje veevarustus lahendatakse tiigi ja kuivhüdrandiga. Sadevesi kogutakse ja juhitakse tiiki.

Kõrghaljastus säilitatakse riigimaantee poolsel küljel. Lepa kinnistut läbiv 10 kV elektri õhuliin ja post kuulub likvideerimisele ning asendatakse maakaabelliiniga alates Kolonni alajaamast.

Tegemist on Vasalemma valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga ning sellest tulenevalt on vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 6 on detailplaneeringule koosatud keskkonnamõjude eelhinnang ja küsitud vastavatelt ametiasutustelt seisukohad.

Planeeritav ala piirneb kagus Keila-Haapsalu teega 17, läänes Toomi tee 2 (katastritunnus 86801:001:0377), Toomi tee 4 (katastritunnus 86801:001:0379), Toomi tee 6 (katastritunnus 86801:001:0382), Toomi tee 8 (katastritunnus 86801:001:0384) elamumaa kinnistutega ja Taela (katastritunnus 86801:001:0531) maatulundusmaa kinnistuga, lõunas Tammi (katastritunnus 86801:001:0532) tootmismaaga, põhjas Peetri (katastritunnus 86801:001:0457) ja Haava (katastritunnus 86801:001:0923) maatulundusmaa kinnistutega.

 

Dokumendid:

Volikogu otsus nr 12

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Kooskõlastuste koondtabe

Muudetud põhijoonis

Muudatud tehnovõrkude plaan

Kloogaranna küla Metsaotsa tee 2 ja Treppoja tee 1a kinnistute ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 11 võeti vastu Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Metsaotsa tee 2 (katastritunnus 29501:007:1039) ja Treppoja tee 1a (katastritunnus 29501:007:1038) kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Juurdepääs planeeringualale Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt 11390 algava Metsaotsa tee 2952940 kaudu on tagatud tee servituudiga.

Planeeringuga liidetakse kaks elamumaa krunti üheks kinnistuks ja suurendatakse ehitusõiguse näitajaid: lubatud hoonete arvu 4-le, s.h. elamu ja kolm abihoonet. Liidetud  kruntide ühine ehitisealune pindala 400 m².

Olmevete kanaliseerimine on lahendatud reoveemahutitega ja veevarustus liitumisega lokaalse veevõrgu trassiga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Dokumendid:

  1. Otsus nr 11
  2. Seletuskiri
  3. Asukoha plaan
  4. Planeeringu lähiala
  5. Põhijoonis
  6. Trasside joonis