Lääne-Harju Vallavalitsus on vastu võtnud 18.06.2024 korraldusega nr 417 Kersalu küla Kroonipõllu, Põllu, Lepiku rohumaa 1, Kruusaaugu rohumaa 7 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu.

25.06.24

Lääne-Harju Vallavalitsuse 16.08.2022 korraldusega nr 860 algatati detailplaneering
Lääne-Harju vallas Kersalu külas Kroonipõllu (katastritunnus 29501:009:0450), Põllu (katastri­tunnus 29501:009:0363), Lepiku rohumaa 1 (katastritunnus 29501:009:0132), Kruusaaugu rohumaa 7 (katastritunnus 29501:009:0259) maaüksustel ja lähialal.

Planeeritav ala asub Kersalu külas Põllküla-Madise tee (teeregistri nr 11199) vahetus naabruses Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal tiheasustuses väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 16,14 ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeritav ala piirneb põhjas ja loodes Vanaranna tee 19 (katastritunnus 29501:009:0255) ja Vanaranna tee 15 (katastritunnus 29501:009:0091 maatulundusmaadega, kirdes Vanaranna tee 13 (katastritunnus 29501:009:0071) elamumaa ja Vanaranna tee 10 (katastritunnus 29501:009:0189) maatulundusmaaga, idas Toropi tee 11 (katastritunnus 43101:001:2080) maa­tulundusmaaga ning Toropi tee 9 (katastritunnus 43101:001:2079), Toropi tee 7 (katastritunnus 43101:001:2088), Toropi tee 5 (katastritunnus 43101:001:2081) ja Toropi tee 3 (katastritunnus 43101:001:2083) elamumaadega, kagus 11199 Põllküla-Madise tee (katastritunnus 29501:009:0293) transpordimaaga, lõunas Keila metskond 341 (katastritunnus 29501:001:0523) maatulundusmaaga, edelas Aaviku rohumaa 4 (katastritunnus 29501:009:0147) maatulundus­maaga, läänes Sepa põld 4 (katastritunnus 29501:009:0394) ja Aaviku rohumaa 3 (katastritunnus 29501:009:0146) maatulundusmaadega. Planeeringuala lõunaosas kulgeb metsaäärne tee.

Detailplaneeringuga moodustatakse 37 elamumaa krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus kuni kolmele hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 400 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud kahe puurkaevu toitega ja kanalisatsioon lokaalselt kogumismahutitega. Tulekustutuse veevarustuseks rajatakse tuletõrje veevõtumahutitega ja hüdrantidega varustatud veevõtukohad tootmismaa kruntidel pos 39 ja 40. Juurdepääsuks kruntidele Põllküla-Madise teelt moodustatakse transpordimaa krundid (41-44). Kruntide 36 ja 37 juurdepääs on ette nähtud Toropi detailplaneeringus Toropi tee (katastritunnus 43101:001:2082 transpordimaalt). Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Kersalu küla Kroonipõllu, Põllu, Lepiku rohumaa 1, Kruusaaugu rohumaa 7 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek 05.07.–19.07.2024 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalisuse 18.06.2024 korraldus nr 417

Seletuskiri

Kontaktvöönd

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Ruumiline joonis 1

Ruumiline joonis 2

Toimetaja: MARJU PIIRIMÄGI

Paldiski linnas Tallinna mnt 41, 42, 44 ja Jaani tee 1, 2 katastriüksuste ning lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 12.03.2024 otsusega nr 9 võeti vastu Paldiski linnas Tallinna mnt 41, 42, 44 ja Jaani tee 1, 2 katastriüksuste ning lähiala detailplaneering. Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Paldiski linnas ning piirneb Tallinna mnt 39b (katastritunnus 43101:001:1219) sihtotstarbeta maa, Jaani tee 3 (katastritunnus 58001:001:0318), Tallinna mnt 43 (katastritunnus 58001:001:0336) ja Tallinna mnt 46 (katastritunnus 43101:001:0069) maatulundusmaa, Tallinna mnt 40 (katastritunnus 43101:001:2359) ärimaa ning 8 Tallinn - Paldiski tee (katastritunnus 58001:001:0132), Ingeri tee (katastritunnus 43101:001:1485) ja Jaani tee (katastritunnus 43101:001:0976) transpordimaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on ca 11 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on seni hoonestamata maa-ala muuta Tallinn-Paldiski maantee, Jaani tee ja Ingeri tee ristmik efektiivselt toimivaks, logistiliselt sobivaks laomajanduse ja ökoloogiliselt vähenõudliku väiketootmise arendamise piirkonnaks. Arvestades Paldiski soodsat asukohta transpordisõlmena, mida läbib suures osas transiitkaubandus Lääne-Euroopa suunal, oleks kõige otstarbekam linnas arendada lisaväärtust loovat tootmist, mis põhineks mujalt saabuva tooraine või pooltoodete edasisel töötlemisel või pakendamisel. Mitmekesistamaks alade kasutust paindliku ettevõtlusalana antakse tootmismaadele ärimaa kõrvalfunktsioon (maa-alade arendamine kas tootmise või äri otstarbel või nimetatud funktsioonide kombinatsioonina).

Planeeringualale on kavandatud kokku kümme äri- ja tootmismaa krunti. Planeeringuga on määratletud kruntide ehitusõigus, lahendatud planeeringuala liikluskorraldus ja vajaminev tehnotaristu, ning määratletud keskkonnakaitselised abinõud ja vajalikud kitsendused. Detailplaneeringu raames on täpsemalt lahendatud ka perspektiivsed kergliiklusteed ning bussipeatused, mis tulenevad Harju maakonnaplaneeringust ning Paldiski linna üldplaneeringust. Detailplaneeringus kajastatud kergliiklusteed ja bussipeatused kuuluvad arvestamisele strateegiliste objektidena üldplaneeringus, aga ei kuulu ehitamisele antud detailplaneeringu elluviimise mahus.

Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut maa juhtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast tootmis- ja ärimaaks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.04-11.05.2024 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 12.03.2024 otsus nr 9
Situatsiooniskeem
Kontaktvöönd
Tugiplaan
Põhijoonis
Seletuskiri

Lääne-Harju Vallavalitsus on vastu võtnud 12.03.2024 korraldusega nr 156 Valkse küla Aru talu kinnistu detailplaneeringu

Lääne-Harju Vallavalitsuse 13.06.2019 korraldusega nr 374 algatati detailplaneering

Lääne-Harju vallas Valkse külas Aru talu katastriüksusel (katastritunnus 29501:007:1458) ja lähialal. Planeeritava ala suurus on 13505 m2.

Aru talu asub Valkse külas ja piirneb idas Keila linnaga. Ehitisregistri andmetel on krunt hoonestatud kahekordse üksikelamuga ehitisealuse pindalaga 238 m² (ehitisregistri kood 120575231), millele on väljastatud Keila Vallavalitsuse 10.10.2013 korraldusega nr 694 kasutusluba 2210/ER, abihoonega ehitisealuse pindalaga 83,8 m2 (ehitisregistri kood 116029493) ja keldriga ehitisealuse pindalaga 15 m2 (ehitisregistrikood 116029494). Planeeritav ala piirneb põhjas, läänes ja lõunas Aru I detailplaneeringuga moodustatud elamumaa ja transpordimaa kruntidega, idas Aru maatulundusmaa (katastritunnus 29601:001:0040) ja Aruheina ( katastritunnus 29601:001:0425) sihtotstarbeta katastriüksusega.

Detailplaneeringuga moodustatakse 3 elamumaa krunti. Igale elamumaa krundile on planeeritud summaarne ehitusõigus 450 m2 ühele elamule ja kuni kahele abihoonele. Elamu on lubatud rajada kuni 9m kõrge ja kuni 2-korruseline, abihooned kõrgusega kuni 5 m. Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse liitumisega Aru I planeeringu alal rajatavate ühisveevarustuse- ja kanalisatsioonitrassidega Keila Vesi AS väljastatud tingimustel. Sadevete liigvesi immutatakse omal krundil. Elektrivarustusega liitumiseks tuleb sõlmida liitumisleping Elektrilevi OÜ-ga.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Keila Linnavalitsus 13.02.2024 kirjaga nr 7-4/87-2, Päästeamet 27.02.2024 kirjaga nr 7.2-3.1/593-2, Elektrilevi OÜ 25.01.2024 kirjaga nr 9314711302 ja Keila Vesi AS 06.03.2024 kirjaga väljastatud tingimustel ja Aru I arendaja 06.03.2024 e-kirjaga.

Aru talu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.04.–14.04.2024 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 12.03.2024 korraldus nr 156
Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Kontaktvöönd
Põhijoonis
Tehnovõrkude joonis
Päästeameti kooskõlastus
Keila Linnavalitsuse kooskõlastus
Aru I arendaja kooskõlastus
Elektrilevi OÜ kooskõlastus
Keila Vesi AS kooskõlastus
Illustratiivne joonis

Lääne-Harju Vallavalitsus on vastu võtnud 23.01.2023 korraldusega nr 24 Madise külas Avokaado maaüksuse detailplaneeringu.

Lääne-Harju Vallavalitsuse 15.11.2022 korraldusega nr 1117 algatati detailplaneering

Lääne-Harju vallas Madise külas Avokaado maaüksusel (katastritunnus 56202:001:0960). Planeeritava ala suurus on 53,14 ha.

Planeeritav katastriüksus asub Lääne-Harju vallas Madise külas Külati tee (teeregistri nr 5620082) ja Paldiski - Padise (teeregistri nr 11174) vahelisel alal. Avokaado maaüksus piirneb idas Odi (katastritunnus 43101:001:0484), Kundru (katastritunnus 56201:001:1338) ja Jahukundru-Heinamaa (katastritunnus 56202:001:0354) maatulundusmaadega, lõunas Mallu (katastritunnus 56202:001:0938) maatulundusmaaga, läänes Kanarbiku (katastritunnus 43101:001:1782), Karumetsa (katastritunnus 56202:001:0671), Männipesa (katastritunnus 43101:001:1781), Umbaia (katastritunnus 43101:001:1780), Maidre (katastritunnus 56202:001:0232), Külati (katastritunnus 56202:001:0436) maatulundusmaadega ja Matise (katastritunnus 56202:001:0438 ), Ööbiku (katastritunnus 56202:001:0437), Liisu (katastritunnus 56202:001:1157) elamumaadega ning Külati tee L1 (katastritunnus 56201:001:1155) transpordimaaga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.ääne-Harju Vallavalitsuse 03.05.2022 korraldusega nr 452 algatati detailplaneering Lääne-Harju vallas Madise külas Kangru-Kalda katastriüksusel (katastritunnus 56202:001:0787). Planeeritava ala suurus on 4,4 ha. Kangru-Kalda maaüksus piirneb läänes ja edelas 11174 Paldiski-Padise tee (katastritunnused 56202:001:0788, 56202:001:0703) transpordimaaga, põhjas Kangru (katastritunnus 56202:001:0766), kirdes Rehe (katastritunnus 56202:001:0653), idas Hintsu-Metsa (katastritunnus 43101:001:0063) ja Vana-Ranniku (katastritunnus 56202:001:0570) ning lõunas Ranniku (katastritunnus 56202:001:0561) maatulundusmaadega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga moodustatakse 17 elamumaa sihtotstarbega krunti ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt, üks tootmismaa krunt ning lõunapoolne osa jääb maatulundusmaaks. Igale elamumaa krundile on planeeritud summaarne ehitusõigus 600 m2 ühele elamule ja kuni kahele abihoonele. Elamu on lubatud rajada kõrgusega kuni 9 m ja kuni 2-korruseline, abihooned kuni 6,5 m kõrgused. Veevarustus lahendatakse ühise puurkaevuga ja kanalisatsioon lahendatakse lokaalsete väikepuhastitega. Tulekustutuse veevarustuseks tuleb rajada kaks hüdrantidega veevõtukohta. Sadevete liigvesi immutatakse omal krundil ja juhitakse kuivenduskraavidega Avokaado maaparandussüsteemi eesvoolu kraavi. Elektrivarustusega liitumiseks tuleb sõlmida liitumisleping Elektrilevi OÜ-ga.

Avokaado maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.02.–01.03.2024 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Padise raamatukogus, aadressil Padise kool, Padise küla ning valla veebilehel.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse korraldus nr 24
Seletuskiri
Kooskõlastuste tabel

Situatsiooniskeem
Põhijoonis
Tehnovõrkude joonis
Illustreeriv joonis
Geoloogiline uuring
Dendroloogiline uuring

Avokaado maaüksuse detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekus Kent Märjamaalt kirjalikud ettepanekud detailplaneeringu kohta.

Avokaado maaüksuse detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute avalik arutelu toimub 16.05.2024 k. 16:00 Lääne-Harju Vallavalitsuse istungite ruumis aadressil Rae 38, Paldiski linn.

Kent Märjamaa ettepanekud ja Lääne-Harju Vallavalitsuse vastus

 

Meremõisa küla Kungla mets 2 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 31.10.2023 otsusega nr 44 võeti vastu detailplaneering Meremõisa külas Kungla mets 2 (katastritunnus 29501:007:0314) katastriüksuse ja lähiala osas.

Planeeritav maaüksus asub Lääne-Harju vallas Meremõisa külas. Planeeringuala piirneb Pajo (katastritunnus 29501:007:1289), Keila metskond 36 (katastritunnus 43101:001:2049), Kääbusmetsa (katastritunnus 29501:001:0566) maatulundusmaa, Pesapuu tee 1 (katastritunnus 43101:001:0339) ärimaa ja 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee L14 (katastritunnus 29501:001:0567), 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee (katastritunnus 29501:007:0416), Pargimetsa tee L2 (katastritunnus 43101:001:0375), Pesapuu tee (katastritunnus 43101:001:0373), Pargimetsa tee L1 (katastritunnus 43101:001:0368) transpordimaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeritava ala suurus on ca 12 ha.

Planeeringuga jagatakse maaüksused ja moodustatakse neli transpordimaa, üks ühiskondliku maa ja kakskümmend seitse elamumaa sihtotstarbega krunti. Viiele maantee poolses osas asuvale krundile on planeeritud ridaelamute ehitamine, ülejäänud elamukrundid on planeeritud üksikelamute ehitamiseks. Elamumaa kruntide suurused on 3000–4300 m2. Suurim ridaelamu krundi ehitistealune pind on 800 m2, suurim üksikelamu krundi ehitistealune pind on 350 m2. Ühiskondliku maa sihtotstarbega maale kavandatakse laste mänguväljak ja haljasala. Planeeritud on ühine veevarustus piirneva Innu detailplaneeringu alal asuva puurkaevu baasil. Kanalisatsioon on lahendatud Türisalu-Laulasmaa ühiskanalisatsioonitrassi baasil.

Planeeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 31.10.2024 otsus nr 44
Situatsiooniskeem
Kontaktvööndi skeem
Tugiplaan
Põhijoonis
Seletuskiri

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.02-16.03.2024 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn, aadressil Rae 38, Paldiski linn; Laulasmaa raamatukogus, aadressil Kloogaranna tee 20, Laulasmaa küla ja valla veebilehel, aadressil www.laaneharju.ee.

Paldiski linna Pääsukese 10 ja 12 katastriüksuste ning lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 23.01.2024 korraldusega nr 23 võeti vastu detailplaneering Lääne-Harju vallas Paldiski linnas Pääsukese 10 ja 12 katastriüksustel.

Planeeritav maa-ala paikneb Paldiski linna üldplaneeringu põhijoonisel elamuehituse reservmaa juhtotstarbega alal ning Paldiski Linnavolikogu 24.09.2009 otsusega nr 33 kehtestatud Sadama tn 31b ja Pallase 5 maaüksuste detailplaneeringu alal. Planeeringuala piirneb Pääsukese tn 14 (katastritunnus 58001:003:0298), Pääsukese tn 8 (katastritunnus 58001:003:0295) hoonestatud elamumaa ja Kergliiklustee lõik 3 (katastritunnus 58001:003:0325), Pääsukese tänav T1 (katastritunnus 58001:003:0326) hoonestamata transpordimaa sihtotstarvetega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on ca 0,2 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga muudetakse kehtiva detailplaneeringuga määratud kruntide omavahelist piiri selliselt, et see ei läbiks olemasolevat hoonestust, määratletakse hoonestusala ja ehitusõigused.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.02-01.03.2024 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel, aadressil www.laaneharju.ee.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 23.01.2024 korraldusega nr 23
Situatsiooniskeem
Põhijoonis
Seletuskiri
Tugiplaan

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.02-01.03.2024 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel, aadressil www.laaneharju.ee.

Lääne-Harju Vallavalitsus on vastu võtnud 14.11.2023 korraldusega nr 763 Madise külas Kangru-Kalda katastriüksuse detailplaneeringu

Lääne-Harju Vallavalitsuse 03.05.2022 korraldusega nr 452 algatati detailplaneering Lääne-Harju vallas Madise külas Kangru-Kalda katastriüksusel (katastritunnus 56202:001:0787). Planeeritava ala suurus on 4,4 ha. Kangru-Kalda maaüksus piirneb läänes ja edelas 11174 Paldiski-Padise tee (katastritunnused 56202:001:0788, 56202:001:0703) transpordimaaga, põhjas Kangru (katastritunnus 56202:001:0766), kirdes Rehe (katastritunnus 56202:001:0653), idas Hintsu-Metsa (katastritunnus 43101:001:0063) ja Vana-Ranniku (katastritunnus 56202:001:0570) ning lõunas Ranniku (katastritunnus 56202:001:0561) maatulundusmaadega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga moodustatakse 6 elamumaa sihtotstarbega krunti ja kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti. Elamumaa kruntidele on planeeritud summaarne ehitusõigus 400 m2 ühele elamule ja kuni kahele abihoonele. Elamu on lubatud rajada kuni 9 m kõrge ja kuni

2-korruseline, abihooned kuni 6 m kõrgused. Veevarustus lahendatakse ühise puurkaevuga ja kanalisatsiooni lokaalselt väikepuhasti või kogumismahutiga. Tulekustutuse veevarustuseks tuleb rajada mahuti ja hüdrandiga varustatud veevõtukoht. Sadevete liigvesi immutatakse osaliselt teeäärsel haljasmaa krundil ja osaliselt juhitakse olemasolevate kraavide kaudu planeeringualalt ära. Elektrivarustusega liitumiseks tuleb sõlmida liitumisleping Elektrilevi

OÜ-ga, et rajada maakaabelliin alates Kalve alajaamast kuni kruntide liitumispunktideni ning sidevarustusega liitumiseks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusega. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Elektrilevi OÜ 13.06.2023 kirjaga nr 8490193328, Eesti Lairiba Sihtasutus 10.07.2023 kirjaga KK4442HR, Päästeamet 04.10.2023 kirjaga nr 7.2-3.1/6178-2 ja Transpordiamet 04.10.2023 kirjaga nr 7.2-2/23/7687-5.

Kangru-Kalda katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08.12.–22.12.2023 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Padise raamatukogus, aadressil Vallamaja, Padise küla ning valla veebile

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse korraldus nr 763
Seletuskiri
Põhijoonis
Eesti Lairiba Sihtasutuse kooskõlastus
Elektrilevi OÜ kooskõlastus
Päästeameti kooskõlastus
Transpordiameti kooskõlastus
Keskkonnaameti arvamus
Illustreeriv joonis

Lääne-Harju Vallavalitsus on vastu võtnud 14.11.2023 korraldusega nr 762 Meremõisa külas Rätsepa mets katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Lääne-Harju Vallavalitsuse 18.10.2023 korraldusega nr 1055 algatati detailplaneering Meremõisa külas Rätsepa mets katastriüksusel (katastritunnus 43101:001:1929) ja lähialal. Detailplaneeringu ala suurus koos lähialaga on 3,68 ha.

Planeeritav ala piirneb põhjas Lepiku tee 1 (katastritunnus             29501:007:4540) maatulundusmaaga, idas Loigu (katastritunnus 43101:001:1930) elamumaaga, kagus ja lõunas Rätsepa tee (katastritunnus 43101:001:0864) ning Trummi tee (katastritunnus 43101:001:1306) transpordimaadega, läänes Kotka vkt 7 (katastritunnus 43101:001:1698),      Kotka vkt 24 (katastritunnus 29503:011:0220), Kotka vkt 25 (katastritunnus 29503:011:0230), Kotka vkt 26 (katastritunnus 29503:011:0240) elamumaadega.

Detailplaneeringuga moodustatakse 6 elamumaa sihtotstarbega krunti, üks transpordimaa ja üks tootmismaa sihtotstarbega krunt. Elamumaa kruntidele on planeeritud summaarne ehitusõigus 500 m2 ühele elamule ja kuni kahele abihoonele. Elamu on lubatud rajada kuni 9 m kõrge ja kuni 2-korruseline, abihooned kõrgusega kuni 6 m. Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse AS Lahevesi väljastatud tingimustel liitumisega ühisveevarustuse - ja kanalisatsiooni trassidega. Tulekustutuse veevarustuseks tuleb rajada üks hüdrandiga veevõtukoht. Sadevete liigvesi immutatakse omal krundil. Elektrivarustusega liitumiseks tuleb sõlmida liitumisleping Elektrilevi OÜ-ga.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet 10.10.2023 kirjaga nr 7.2-3.1/5845-4, Elektrilevi OÜ 08.08.2023 kirjaga nr 6938642404 ja AS Lahevesi e-kirjaga 09.10.2023.

Rätsepa mets katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08.12.–22.12.2023 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Laulasmaa raamatukogus, aadressil Kloogaranna tee 20, Laulasmaa küla ning valla veebilehel.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse korraldus nr 762
Seletuskiri
Asukohaskeem
Kontaktvööndi plaan
Põhijoonis
Tehnovõrkude joonis
Juurdepääs avalikule teele
Illustreeriv vaade
Kooskõlastuste koondtabel

Lääne-Harju Vallavalitsus on vastu võtnud 19.09.2023 korraldusega nr 632 detailplaneeringu Tuulna külas Kõrgemäe mets 2 katastriüksuse detailplaneeringu

Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.09.2022 korraldusega nr 968 algatati detailplaneering Tuulna külas Kõrgemäe mets 2 katastriüksusel (katastritunnus 29501:007:3470). Planeeritava ala suurus on 6,34 ha.

Planeeritav ala piirneb põhjas Eest-Tulina mets 7 (katastritunnus 29501:007:0027) maatulundusmaaga, idas Aedevahe mets 1 (katastritunnus       29501:007:1258) maatulundusmaa ja Türnpu tee 6 // Kiviaia (katastritunnus 29501:007:1242) elamumaaga, lõunas Põllu (katastritunnus 29501:007:1273) maatulundusmaaga, edelas Türnpu tee 4 // Tasase (katastritunnus 29501:007:2880) elamumaaga, läänes Tuulnase (katastritunnus 29501:007:1587) üldkasutatava maaga, Kõrgemäe tee (katastritunnus 43101:001:1231) transpordimaaga ning Lahepere vkt 27 (katastritunnus 29506:002:0250), Lahepere vkt 28 (katastritunnus 29506:002:0260), Lahepere vkt 29 (katastritunnus 29506:002:0270), Lahepere vkt 41 (katastritunnus 29506:002:0370), Metsapiiga vkt 33 (katastritunnus 29506:001:0310), Metsapiiga vkt 32 (katastritunnus 29506:001:0300), Metsapiiga vkt 31 (katastritunnus 29506:001:0290), Metsapiiga vkt 30 (katastritunnus 29506:001:0280) ja Metsapiiga vkt 29 (katastritunnus 29506:001:0270 ) elamumaadega.

Detailplaneeringuga moodustatakse 7 elamumaa sihtotstarbega krunti ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt. Elamumaa kruntidele on planeeritud summaarne ehitusõigus 450 m2 ühele elamule ja kuni kahele abihoonele. Elamu on lubatud rajada kuni 8 m kõrge ja kuni

2-korruseline, abihooned kuni 5 m kõrgused ja 1-korruselised. Veevarustus lahendatakse puurkaevude rajamisega, kanalisatsioon on lahendatud mahutitega. Tulekustutuse veevarustuseks tuleb rajada mahutiga veevõtukoht. Sadevete liigvesi immutatakse omal krundil. Elektrivarustusega liitumiseks tuleb sõlmida liitumisleping Elektrilevi OÜ-ga. Sidevarustusega liitumiseks tuleb sõlmida liitumisleping Eesti Lairiba Sihtasutusega sidetrassi väljaehitamiseks alates liitumispunktist kuni kruntide liitumiseni.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet 12.09.2023 kirjaga nr 7.2-3.1/5737-2, Elektrilevi OÜ 17.05.2023 kirjaga nr 9008720208, Telia Eesti AS 18.05.2023 kirjaga nr 37931569, Eesti Lairiba Sihtasutus on andnud 20.06.2023 kooskõlastuse nr KK4412HR.

Kõrgemäe mets 2 katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.10.–27.10.2023 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Klooga raamatukogus, aadressil Aedlinna tee 3, Klooga alevik ning valla veebilehel.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalisuse 19.09.2023 korraldus nr 632

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Põhijoonis tehnovõrkudega

Võrguvaldajate kooskõlastused

Päästeameti kooskõlastus

Lääne-Harju Vallavalitsus on 05.09.2023 korraldusega nr 606 vastu võtnud detailplaneeringu Laokülas Jaamametsa maaüksuse detailplaneeringu.

Lääne-Harju Vallavalitsuse 06.09.2022 korraldusega nr 925 algatati detailplaneering Laokülas Jaamametsa maaüksusel. Planeeritava ala suurus on 2,91 ha.

Planeeritav ala piirneb põhjas Allika (katastritunnus 29501:009:0458), idas Viristaja (katastritunnus 43101:001:0307), lõunas Viristajavälja (katastritunnus 43101:001:0283) maatulundusmaadega ja edelas Jaama tee 12 (katastritunnus 29501:009:0004) elamumaaga, läänes          Jaama tee 14 (katastritunnus 43101:001:0134), Jaama tee 16 (katastritunnus 43101:001:0139) maatulundusmaade ja Jaama tee (katastritunnus 29501:001:0464) transpordimaaga.

Detailplaneeringuga moodustatakse 6 elamumaa sihtotstarbega krunti ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt. Elamumaa kruntidele on planeeritud summaarne ehitusõigus sõltuvalt  kruntide suurusest 400 m2, 500 m2  ja 700m2 ühele elamule ja kuni kahele abihoonele. Elamu on lubatud rajada kuni 9 m kõrge ja kuni 2-korruseline, abihooned kuni 6 m kõrgused ja 1-korruselised. Veevarustus lahendatakse puurkaevude rajamisega, kanalisatsioon on lahendatud biopuhastitega. Tulekustutuse veevarustuseks tuleb rajada mahutiga veevõtukoht. Sadevete liigvesi immutatakse omal krundil. Elektrivarustusega liitumiseks tuleb sõlmida liitumisleping Elektrilevi OÜ-ga. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet 28.08.2023 kirjaga nr 7.2-3.1/5555-2, Elektrilevi OÜ 19.01.2023 kirjaga nr 4956231333.

Jaamametsa maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.09.–13.10.2023 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel.

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalitsuse 05.09.2023 korraldus nr 606
Seletuskiri
Kooskõlastuste koondtabel
Asendiskeem
Elektriskeem
Põhijoonis
Illustreereiv joonis

Maves OÜ, Jaamametsa (43101:001:0306) piirkonna hüdrogeoloogiline ülevaade

Lääne-Harju Vallavalitsus on 15.08.2023 korraldusega nr 578 vastu võtnud Laulasmaa külas Liivametsa tee 13 ja Hõreda tee 17 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,76 ha. Planeeritavad kinnistud asuvad Laulasmaa külas Lahepere lahe ääres. Planeeritav ala piirneb põhjas Nõmmeliiva tee L2 transpordimaa (katastritunnus 29501:001:0564), kirdes Nõmmeliiva tee 11 (katastritunnus 29501:007:3800) ja Hõreda tee 19 (katastritunnus 29501:007:2770) elamumaa katastriüksustega , idas Hõreda (katastritunnus 29501:007:1586) maatulundusmaa katastriüksusega, lõunas Lahepere lahega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga muudetakse katastriüksuste sihtotstarve elamumaaks.. Elamumaa kruntidele on planeeritud summaarne ehitusõigus 80 m2 ühele elamule ja ühele abihoonele. Elamu on lubatud rajada kõrgusega 8 m ja kuni 2-korruseline, abihoone kuni 4 m kõrge . Veevarustus lahendatakse ühise puurkaevu rajamisega, kanalisatsioon on lahendatud kogumismahutitega. Tulekustutuse veevarustuseks tuleb rajada mahutiga veevõtukoht.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet 21.04.2023 kirjaga nr 7.2-3.1/2016-2 Maa-amet 21.06.2023 kirjaga nr 6 3/23/5675-4. Detailplaneeringu koostamisel tehti koostööd Keskkonnaametiga. Keskkonnaamet nõustus lahendusega 28.06.2023 kirjaga nr 6 2/23/6166-4.

Liivametsa tee 13 ja Hõreda tee 17 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.09.–15.09.2023 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Laulasmaa raamatukogus, aadressil Kloogaranna tee 20 , Laulasmaa küla ning valla veebilehel.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 15.08.2023 korraldus nr 578

Seletuskiri

Situatsiooniplaan

Kontaktala

Põhijoonis

Keskkonnaameti kiri 6-2/23/6166 2

Keskkonnaameti kiri nr 6-2/23/6166 4

Päästeameti kooskõlastus

Maa-ameti seisukoht

Kooskõlastuste koondtabel

Lääne-Harju Vallavalitsus on 08.08.2023 korraldusega nr 567 vastu võtnud detailplaneeringu Kloogaranna külas Saua katastriüksusel

Saua katastriüksus asub Kloogaranna külas Kloogaranna mere teest (teeregistri nr 11398) lõunas. Saua katastriüksus piirneb põhjas 11398 Kloogaranna mere tee transpordimaa (katastritunnus 29501:007:0722) katastriüksusega, idas Mere tee 21 (katastritunnus 29501:007:1960), Mere tee 21a (katastritunnus 29501:007:0402) elamumaa katastriüksustega, kagus Nõmme tee 1d (katastritunnus 29501:001:0372) maatulundusmaa katastriüksusega, lõunas Nõmme tee 1c (katastritunnus 29501:007:0840) elamumaa ja Ranna tee 16b (katastritunnus 29501:001:0407) maatulundusmaa katastriüksusega, läänes Ankru tee 6 (katastritunnus 29501:007:0824) ja Mere tee 23 (katastritunnus 29501:007:3180) elamumaa katastriüksustega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga moodustatakse 4 elamumaa sihtotstarbega krunti ja üks transpordimaa

sihtotstarbega krunt. Elamumaa kruntidele on planeeritud summaarne ehitusõigus 300 m2 ühele

elamule ja kuni kahele abihoonele. Elamu on lubatud rajada kuni 9 m kõrge ja kuni

2-korruseline, abihooned kuni 6 m kõrgused ja 1-korruselised. Veevarustus lahendatakse ühise

puurkaevu rajamisega, kanalisatsioon on lahendatud kogumismahutitega. Tulekustutuse

veevarustuseks tuleb rajada mahutiga veevõtukoht. Sadevete liigvee ärajuhtimiseks ja

kogumiseks rajatakse drenaaž. Elektrivarustusega liitumiseks tuleb rajada transpordimaale

alajaam. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet 22.05.2023 kirjaga nr 7.2-3.1/113-4,

Maa-amet 31.05.2023 kirjaga nr 6-3/22/2327-5, Transpordiamet 19.01.2023 kirjaga nr 7.2-

2/23/280-3, Elektrilevi OÜ 19.07.2022 kirjaga nr 6138051667, AS Lahevesi 18.07.2023

e-kirjaga. Detailplaneeringu koostamisel tehti koostööd Keskkonnaametiga. Keskkonnaameti 31.01.2023 kirjaga nr 6 2/23/240-2 antud arvamust arvesse võttes muudeti kanalisatsiooni

lahendust kogumismahutitega lahenduseks.

Saua katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.09.–15.09.2023 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Klooga raamatukogus, Klooga raamatukogus, aadressil Aedlinna tee 3, Klooga alevik ning valla veebilehel.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 08.08.2023 korraldus nr 567
Seletuskiri
Kooskõlastuste tabel
Asukohaskeem
Ruumilise keskkonna analüüs
Põhijoonis
Tehnovõrkude joonis

Paldiski linnas Leetse tee 20, Leetse tee 20a, Leetse tee 20b, Leetse tee 20c, Leetse tee 20d katastriüksuste ning lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.07.2023 korraldusega nr 518 võeti vastu detailplaneering Lääne-Harju vallas Paldiski linnas Leetse tee 20, Leetse tee 20a, Leetse tee 20b, Leetse tee 20c, Leetse tee 20d katastriüksustel ning lähialal.

Planeeritav maa-ala paikneb Paldiski linna üldplaneeringu põhijoonisel elamuehituse reservmaa juhtotstarbega alal. Planeeringuala piirneb hoonestatud Leetse tee 22 (katastritunnus 58001:004:0014) elamumaa ning hoonestamata Mõisataguse (katastritunnus 58001:001:0348) maatulundusmaa ja Leetse tee L10 (katastritunnus 43101:001:0481), Leetse tee L12 (katastritunnus 43101:001:0473) ning Leetse tee L9 (katastritunnus 43101:001:0448) transpordimaa sihtotstarvetega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on ca 2,9 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga nähakse ette 9 elamukrundi, transpordimaa ning vee tootmise ja jaotamise ehitise jaoks maaüksuste moodustamine koos muu vajamineva taristu rajamisega.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.07.2023 korraldus nr 518
Situatsiooniskeem
Olemasolev olukord
Põhijoonis
Seletuskiri
Illustratsioon

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04.07-18.07.2022 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel, aadressil www.laaneharju.ee.

Valkse külas Vanatoa 2022 detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.07.2023 korraldusega nr 517 võeti vastu Lääne-Harju vallas Valkse külas Vanatoa 2022 detailplaneering.

Planeeringualaks on Valkse küla Kanarbiku põik 2 (katastritunnus 29501:007:1407), Kanarbiku põik 3 (katastritunnus 29501:007:1405), Kanarbiku põik 4 (katastritunnus 29501:007:1413), Kanarbiku põik 5 (katastritunnus 29501:007:1406), Kanarbiku põik 6 (katastritunnus 29501:007:1414), Kanarbiku tee 1 (katastritunnus 29501:007:1391), Kanarbiku tee 3 (katastritunnus 29501:007:1404), Kanarbiku tee 4 (katastritunnus 29501:007:1398), Kanarbiku tee 6 (katastritunnus 29501:007:1399), Kanarbiku tee 7 (katastritunnus 29501:007:1409), Kanarbiku tee 8 (katastritunnus 29501:007:1402), Kanarbiku tee 9 (katastritunnus 29501:007:1412), Kanarbiku tee 10 (katastritunnus 29501:007:1403), Metsaaluse tee 11 (katastritunnus 29501:007:1421), Metsaaluse tee 9 (katastritunnus 29501:007:1401), Metsaaluse tee 7 (katastritunnus 29501:007:1397), Metsaaluse tee 5 (katastritunnus 29501:007:1388), Sinilille tee 11 (katastritunnus 29501:007:1394), Sinilille tee 12 (katastritunnus 29501:007:1387), Sinilille tee 13 (katastritunnus 29501:007:1393), Sinilille tee 14 (katastritunnus 29501:007:1386), Sinilille tee 14a katastritunnus 29501:007:1417), Sinilille tee 15 (katastritunnus 29501:007:1392), Sinilille tee 16 (katastritunnus 29501:007:1385), Sinilille tee 16a (katastritunnus 29501:007:1416), Sinilille tee 18 (katastritunnus 29501:007:1384), Sinilille tee 18a (katastritunnus 29501:007:1415), Sinilille tee 19 (katastritunnus 29501:007:1389), Kanarbiku põik (katastritunnus 29501:007:1408), Kanarbiku tee (katastritunnus 29501:007:1411), Sinilille tee (katastritunnus 29501:007:1395) katastriüksused ja lähiala.

Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel elamuehituse juhtotstarbega alal. Planeeringuala piirneb Pähklioru (tunnus 29501:007:0289), Niiduvälja (tunnus 43101:001:0172), Raudsepa (tunnus 29501:007:0540) maatulundusmaa ja Metsaaluse tee (tunnus 29501:007:1419) ning Sinilille tee L4 (tunnus 29501:007:1418) transpordimaa kasutusotstarbega katastriüksustega.

Planeeringuala suurus on ca 10 ha.

Detailplaneeringuga nähakse ette ehitusõigus 66 elamuühiku (paarismaja osa või ridaelamu sektsioon) püstitamiseks koos vajamineva taristu rajamisega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.07.2023 korraldus nr 517
Situatsiooniskeem
Kontaktvööndi skeem
Põhijoonis
Seletuskiri
Tugiplaan

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04.08-17.08.2023 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel, aadressil www.laaneharju.ee.

Lääne-Harju Vallavalitsus on 04.07.2023 korraldusega nr 495 vastu võtnud detailplaneeringu Kloogaranna külas Lahepere tee 8 (katastritunnus 43101:001:0841) ) katastriüksusel.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Tallinn - Paldiski maanteest

põhja suunas 140 m kaugusel maanteest. Lahepere maaüksus piirneb põhjas Ojakalda tee

(katastritunnus 43101:001:0840) transpordimaa ja Ojakalda tee 2 (katastritunnus

29501:007:0577) ja Muuli põik 11 (katastritunnus 29501:007:0572) elamumaaga, idas Muuli

põik 7 (katastritunnus 29501:007:0584) ja Muuli tee 7 (katastritunnus 29501:007:0053), lõunas

Lahepere tee 6 (katastritunnus 29501:007:0591), läänes Lahepere tee 7 (katastritunnus

29501:007:0589), Lahepere tee 9 (katastritunnus 29501:007:3070) ja Lahepere tee 11

(katastritunnus 29501:007:0582) ning loodes Ojakalda tee 1 (katastritunnus 29501:007:0576)

elamumaa katastriüksustega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuala suurus on 19777 m2.

Siseteede hooldusega ja veevarustusega tegeleb Lahepere planeeringualal mittetulundusühing

Lahepere Taristu (registrikood 80553954). Planeeringu eesmärgiks on puurkaevule PRK0026379 koos puurkaevpumplaga moodustada eraldi tootmismaa sihtotstarbega krunt ja võõrandada see mittetulundusühingule ning seada vajalikud servituudid.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet 30.06.2023 kirjaga nr 7.2-3.1/4020-2.

Lahepere tee 8 katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04.08.–18.08.2023 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Klooga raamatukogus, aadressil Aedlinna tee 3, Klooga alevik.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.07.2023 korraldus nr 495
Seletuskiri
Asukohaskeem
Põhijoonis
Päästeameti kooskõlastus

Lääne-Harju Vallavalitsus on vastu võtnud 23.05.2023 korraldusega nr 352 Vasalemma alevikus Tatra ja Ranna tee 19 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeritavad kinnistud asuvad Vasalemma alevikus Keila - Haapsalu maantee (teeregistri nr 17) ja Vasalemma karjääri tee (teeregistri nr 11172) ristmiku lähialas. Tatra kinnistu piirneb põhjas 11172 Vasalemma karjääri tee (katastritunnus 29501:010:0774) transpordimaa, idas ja lõunas Ranna tee 17c (katastritunnus 43101:001:1192) maatulundusmaa ning lõunas Pae (katastritunnus 43101:001:1250) ja läänes Maanteeääre (katastritunnus 43101:001:0963) sihtotstarbeta maa katastriüksustega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Tatra kinnistu pindala on 36302 m2, millest 12164 m2 on looduslik rohumaa, 23555 m2 metsamaa, 127 m2 õuemaa ja 456 m2 muu maa. Kinnistu on hoonestamata. Kinnistut läbivad side maakaabelliinid. Ranna tee 19 katastriüksuse elamumaa pindala on 3127 m2, millest 2695 m2 on õuemaa, 379 m2 metsamaa ja 53 m2 looduslik rohumaa. Ranna tee 19 krunt on hoonestatud.

Detailplaneeringuga kavandatakse 8 elamumaa, üks ärimaa, üks tootmismaa ja  üks maatulundusmaa ning üks transpordimaa  krunt. Olemasolevat Ranna tee 19 krunti  suurendatakse ja määratakse ehitusõigus  elamule ja kuni kolmele abihoonele.  Uutele elamumaa kruntidele on planeeritud summaarne ehitusõigus 260 m2 või 270 m² ühele pereelamule ja kuni kahele abihoonele. Põhihoone on lubatud rajada kuni 9 m kõrge ja kuni 2 korruseline, abihooned kuni 6 m kõrgused ja  1 korruselised. Ärimaa krundile on kavandatud kaks hoonet kõrgusega kuni 12 m  ja summaarse ehitisealuse pindalaga 1700 m². Veevarustus lahendatakse ühise puurkaevu rajamisega,  kanalisatsioon on lahendatud kogumismahutitega. Tulekustutuse veevarustuseks tuleb rajada  mahutitega veevõtukohad.  Olemasolevat sidelahendust muudetakse. Sadevete liigvee ärajuhtimiseks ja kogumiseks rajatakse kraavid ja tiik. Elektrivarustuseks rajatakse Ranna tee äärde transpordimaale alajaam.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet 28.03.2023 kirjaga nr 7.2-3.1/2191-2, Maa-amet 05.04.2023 kirjaga nr 6 3/23/5813-2, Transpordiamet 16.05.2023 kirjaga nr 7.2-2/23/7262-4 ja Elektrilevi OÜ 04.04.2023 kirjaga nr 8014514096, Telia Eesti AS 05.04.2023 kirjaga nr 37797882.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09.06.–25.06.2023 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Vasalemma raamatukogus, aadressil Ranna tee 10, Vasalemma alevik ning valla veebilehel.

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalisuse 23.05.2023 korraldus nr 352
Seletuskiri
Kooskõlastuste koondtabel
Asendiplaan
Kontaktala
Põhijoonis
Tehnovõrkude joonis
Haljastuse ja liikluslahenduse joonis
Illustratiivne joonis vaade põhjast
Illustratiivne joonis vaade lõunast
Illustratiivne joonis vaade edelast

Lääne-Harju Vallavalitsus on vastu võtnud 09.05.2023 korraldusega nr 314 Lääne-Harju vallas Meremõisa külas Merihobu tee 10 kinnistu detailplaneering.

Planeeritav katastriüksus asub Keila Vallavalitsuse 03.11.2004 korraldusega nr 1164 kehtestatud Keila-Joa puhkeala detailplaneeringu alas. Ehitisregistri andmetel on Keila Vallavalitsus 20.11.2015 väljastanud ehitusloa nr 1512219/13467 ühekordse üksikelamu püstitamiseks ehitisealuse pindalaga 292,3 m2. Vastavalt kehtivale detailplaneeringule oli lubatud hoonete alune pindala 300 m2 ja elamul kaks korrust. Detailplaneeringuga suurendatakse ehitisealust pindala kuni 450 m2-ni. Juurdepääs kinnistule on olemasolevalt Merihobu teelt.

Planeeritav ala piirneb põhjas kohaliku Puhkeala transpordimaa (katastritunnus 29501:007:0994) ja Merihobu tee 12 elamumaa (katastritunnus 29501:007:0954) katastriüksusega, idas ja lõunas kaitsealuse Keila-Joa mõisa pargiga (KLO1200572) Keila metskond 33 (katastritunnus 29501:007:0200) maatulundusmaa katastriüksusega ja läänes Merihobu tee 8 (katastritunnus 29501:007:0956) elamumaa katastriüksusega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga määratletakse katastriüksuse ehitusõigus. Merihobu tee 10 krundile on planeeritud summaarne ehitusõigus kuni 450 m2 ühele kuni 2-korruselisele elamule. Elamu lubatud kõrgus on kuni 7 m. Parkimine on lahendatud oma krundil. Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrguga.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Muinsuskaitseamet 14.04.2023 (kooskõlastus nr 45927) ja Päästeamet 26.04.2023 kirjaga nr 7.2-3.1/2136-2.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus elamumaa krundile. Elamumaa krundile on planeeritud summaarne ehitusõigus 250 m2 elamule ja abihoonele. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud oma krundil. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutiga.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Elektrilevi OÜ 27.03.2023 kirjaga nr 8015739242, Telia Eesti AS 29.03.2023  kirjaga nr 37775728 ja Päästeamet 04.04.2023 kirjaga nr 7.2-3.1/1533-2.

Merihobu tee 10 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.05.–11.06.2023 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Laulasmaa raamatukogus, aadressil Kloogaranna tee 20 , Laulasmaa küla ning Lääne-Harju valla veebilehel https://laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 09.05.2023 korraldus nr 314
Seletuskiri
Muinsuskaitse kooskõlastus
Päästeameti kooskõlastus
Asendiskeem
Kontaktvöönd
Põhijoonis 

Lääne-Harju Vallavalitsus on vastu võtnud 09.05.2023 korraldusega nr 313 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Kulna külas Raja tee 11 katastriüksusel.

Planeeritav katastriüksus asub Keila Vallavolikogu 18.12.2003 otsusega nr 135/1203 kehtestatud Tammermaa II, Raja I ja Raja II detailplaneeringu alal (PlanID 447).

Raja tee 11 elamumaa piirneb põhjas Raja tee (katastritunnus 29501:010:0364) transpordimaaga, idas Raja tee 9 (katastritunnus 29501:010:0285) elamumaaga, lõunas Kadaka tee 30 (katastritunnus 43101:001:0837) maatulundusmaaga ja läänes Raja tee 13 (katastritunnus 29501:010:0345) üldkasutatava maa katastriüksusega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Raja tee 11 krunt on hoonestatud. Ehitisregistri andmetel on krundil kahekordne üksikelamu (ehitisregistri kood 120288230). Keila Vallavalitsuse 16.07.2008 korraldusega nr 703 on elamule väljastatud kasutusluba nr KV2008-36/KLT ehitisealuse pindalaga 120 m2. Raja tee krundi  läänepiiri lähedal asub ajutine ehitis, puukuur (ehitisregistri kood 120555464), millele on Keila Vallavalitsuse 25.04.2008 korraldusega nr 376 antud kirjalik nõusolek nr KV2008-8/KNT ehitisealuse pindalaga 37,7 m2 ja kasutustähtajaga 02.03.2013. Ehitisregistris puudub teade ehitise lammutamise kohta.

Detailplaneeringuga määratletakse katastriüksuse hoonestusala ja ehitusõigus. Raja tee 11 krundile on planeeritud summaarne ehitusõigus 300 m2 ühele põhihoonele ja kuni kahele abihoonele. Põhihoone on lubatud rajada kuni 8 m kõrge ja kuni 2-korruseline, abihooned kuni 6 m kõrgused ja kuni 2-korruselised. Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasolevate võrkudega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.05.–11.06.2023 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel.

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalitsuse 09.05.2023 korraldus nr 313
Seletuskiri
Kooskõlastuste koondtabel
Asukoha skeem
Kontaktvöönd
Põhijoonis
Illustreeriv joonis

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.04.2023 korraldusega nr 248 võeti vastu Lääne-Harju vallas Kurkse külas Karja katastriüksuse ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav ala asub Padise valla üldplaneeringu kohaselt hajaasustuses elamuehituse reservmaal. Juurdepääs planeeringualale avalikult Kurkse teelt (teeregistri nr 11177) algava eratee Jüritoa tee (teeregistri nr 5620066) kaudu. Detailplaneeringu ala suurus koos lähialaga on 4,53 ha.

Planeeritav ala piirneb põhjas Pakri lahega, idas Abaja (katastritunnus 56201:003:0466)

maatulundusmaa ja Suuretamme (katastritunnus 56201:003:0465), Põhja-Liiva (katastritunnus

56201:003:0638), Lõuna-Liiva (katastritunnus 56201:003:0639) elamumaadega, lõunas Räägu

(katastritunnus 56201:001:1111), Ööbiku (katastritunnus 56201:001:1112) ja Põlde (katastritunnus 56201:003:0029) elamumaadega, läänes Heinamaa (katastritunnus 43101:001:1841), Pellamaa (katastritunnus 43101:001:1842) ja Pellaääre (katastritunnus 43101:001:1840) elamumaa ning Pellaranna (katastritunnus 56201:003:0649) maatulundusmaaga.

Detailplaneeringuga jagatakse maa kolmeks elamumaa ja üheks transpordimaa krundiks. Igale elamumaa krundile on planeeritud summaarne ehitusõigus 450 m2 kahekorruselisele elamule ja kuni kahele abihoonele. Elamu lubatud kõrgus 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud oma krundil. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon lahendatakse lokaalselt edaspidiselt ehitusprojektiga. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Elektrilevi OÜ 16.02.2023 kirjaga nr4219381806 Telia Eesti AS 13.02.2023 kirjaga nr 37674510 ja Päästeamet 04.04.2023 kirjaga nr 7.2-3.1/1523-2.

Karja katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.05.–15.05.2023 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Harju-Risti raamatukogus asukohaga, Harju-Risti küla ning Lääne-Harju valla veebilehel https://laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud.
 

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.04.2023 korraldus nr 248
Asendiskeem
Põhijoonis
Seletuskiri
Päästeameti kooskõlastus
Elektrilevi OÜ kooskõlastus
Telia Eesti AS kooskõlastus

Lääne-Harju Vallavalitsus on vastu võtnud 11.04.2023 korraldusega nr 247 Laulasmaa külas Kuusiku tee 16 katastriüksusel.

Planeeringuala suurus on 4632 m2. Planeeritav katastriüksus asub Laulasmaa külas Keila Vallavolikogu 23.07.2003 otsusega nr 093/0703 kehtestatud Kõltsu maaüksuse maatükk II detailplaneeringu alal.

Detailplaneeringuga kehtestatud krundi sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa. Keila valla

üldplaneeringu joonise 2A kohaselt on planeeringuala juhtotstarve väikeelamumaa 75%

kõrghaljastuse säilitamise kohustusega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Kuusiku tee 16 elamumaa piirneb põhjas Kuusiku tee 14 (katastritunnus 29501:007:1161)

elamumaaga, kirdes ja idas Kuusiku tee (katastritunnus 29501:007:1202) ning lõunas Kõltsu tee (katastritunnus 29501:007:1207) transpordimaadega, läänes Kõltsu tee 7 (katastritunnus

29501:007:1134) elamumaaga.

Juurdepääs krundile on tagatud Tallinn – Rannamõisa - Kloogaranna teelt kohaliku Kõltsu tee

kaudu. Lääne-Harju Vallavolikogu 31.05.2022 otsuse nr 38 kohaselt omandas vald Nõlvaku tn 3 katastriüksuse, mis on suurem ja sobib paremini lasteaia rajamiseks. Planeeritav üksikelamu

sobib hästi antud piirkonda, sest lähikrundid on sama kasutusotstarbega.

Elamumaa krundile on planeeritud summaarne ehitusõigus 460 m2 kahekorruselisele elamule ja kuni kahele abihoonele. Elamu lubatud kõrgus 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud oma krundil. Veevarustus  on lahendatud liitumisega kohaliku võrguga ja kanalisatsioon biopuhastiga lahendatakse edaspidiselt ehitusprojektiga. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Elektrilevi OÜ 06.10.2022 kirjaga nr 7418071877, Lahevesi AS e- kirjaga 24.10.2022 ja Päästeamet 04.04.2023 kirjaga  nr 7.2-3.1/1524-2.

Kuusiku tee 16 katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.05.–15.05.2023 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Laulasmaa raamatukogus, aadressil Kloogaranna tee 20, Laulasmaa küla ning Lääne-Harju valla veebilehel https://laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.04.2023 korraldus nr 247
Asukohaskeem
Kontaktvöönd
Põhijoonis
Seletuskiri
Päästeameti kooskõlastus
Elektrilevi kooskõlastus
Lahevesi AS kooskõlastus

Lääne-Harju Vallavalitsus on vastu võtnud 11.04.2023 korraldusega nr 246 Lääne-Harju vallas Vasalemma alevikus Pargi tn 11 (katastritunnus 43101:001:2006) katastriüksuse ja lähialal detailplaneeringu

Planeeringuala koos juurdepääsu kavandamiseks vajamineva lähialaga on 2934 m2. Lähtudes vajadusest korrastada enne detailplaneeringu algatamist aadressiandmeid, muudeti Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.10.2022 korraldusega nr 1010 Ranna tee 17b katastriüksuse lähiaadressi ja määrati uueks aadressiks Pargi tn 11.

Planeeritav katastriüksus asub Vasalemma alevikus Pargi tänava (teeregistri nr 8681017) ja Kesk tänava (teeregistri nr 8681007) ristmiku lähialas. Pargi tn 11 elamumaa piirneb põhjas Ranna tee 17a (katastritunnus 86801:002:0104) elamumaa kinnistuga, idas Keskmetsa (katastritunnus 43101:001:0905) maatulundusmaa katastriüksusega, lõunas Pargi tn 9 (katastritunnus 86801:002:0740) üldkasutatava maa ja läänes Ranna tee 17c (katastritunnus 43101:001:2007) maatulundusmaaga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus elamumaa krundile. Elamumaa krundile on planeeritud summaarne ehitusõigus 250 m2 elamule ja abihoonele. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud oma krundil. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutiga.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Elektrilevi OÜ 27.03.2023 kirjaga nr 8015739242, Telia Eesti AS 29.03.2023  kirjaga nr 37775728 ja Päästeamet 04.04.2023 kirjaga nr 7.2-3.1/1533-2

Pargi tn 11 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.05.–15.05.2023 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Vasalemma raamatukogus, aadressil Ranna tee 10, Vasalemma alevik ning Lääne-Harju valla veebilehel https://laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.04.2023 korraldus nr 246
Situatsiooniskeem
Kontaktvööndi plaan
Põhijoonis
Seletuskiri
Päästeameti kooskõlastus
Elekrtilevi OÜ kooskõlastus
Telia Eesti AS kooskõlastus

Paldiski linnas Pallase piirkond 6 ja Pallase piirkond 7 maaüksuste ning lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on 21.02.2023 korraldusega nr 132 vastu võtnud detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Paldiski linnas Pallase piirkond 6 ja Pallase piirkond 7 maaüksustel ning lähialal.

Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 25,5 ha. Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Paldiski linnas Sadama tänava ja Suitsupääsukese tänavaga piirnevate elamu- ja aiandusühistute piirkondade vahel.

Kinnistud asuvad Paldiski linna üldplaneeringu kohaselt tiheasutusega alal. Algatatava detailplaneeringu eesmärk vastab Paldiski linna üldplaneeringu juhtotstarbele, mis on elamumaa. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringulahendus näeb ette Pallase piirkond 6 ja Pallase piirkond 7 sihtotstarbeta maa katastriüksused jagada elamumaa kruntideks ning moodustada keskkonnasõbraliku energeetilise lahendusega terviklik elamupiirkond. Planeeringu raames on koostatud piirkonna inimsõbralikuks elukeskkonnaks kujundamise kontseptsioon ja tingimused. Planeeritud maa-ala jagatakse 49-ks elamumaa krundiks, millest 22 on ette nähtud korterelamumaa krundid, 19 üksikelamumaa krundid ja 8 paariselamumaa krundid. Lisaks moodustatakse 2 transpordimaa krunti planeeritud tänavatele ja kergliiklusteele, 2 haljasala maa krunti planeeritud haljasaladele, 1 ühiskondlike ehitiste maa krunt ning 1 soojusenergia või elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa krunt. Planeeringuala on orgaaniliselt jaotatud elu- ja haljasaladeks, kus keskkonda loovad erineva suurusega ringides paiknevad „rakud", mis on omavahel ühendatud lähtuvalt vähima mõju printsiibist. Need rakud koondavad endasse inimese lähima naabruskonna – justkui mikroküla, kus tekkivad väärtuslikud, ainuomased sotsiaalsed suhted. Rakkude vahe täidab avalik roheline ruum, mis on ühiselt kättesaadav nii inimestele kui ka loomadele ja lindudele. See ruum laseb säilida looduskeskkonna iseoleval elurikkusel ning pakub elanikele mitmesuguseid rekreatiivseid tegevusvõimalusi.

Planeeringuala tehnovarustus on ette nähtud olemasolevate teenusepakkujate baasil: Lahevesi AS, Elektrilevi OÜ, Connecto AS. Ala ei paikne linna kaugküttepiirkonnas, kuid soojaenergia varustamiseks linna soojatootja baasil, on planeeringuga ette nähtud kõik vajalikud tingimused. Lubatud on ka lokaalsed lahendused. Omaette struktuuri maastikus moodustab planeeringuala põhjaosas paiknev päikesepark. See annab võimaluse mikrovõrguna katta tekkiva naabruskonna energiavajadust ja säilitada kõrghaljastust rajatava hoonestuse ümber.

Dokumendid:

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.04 – 16.04.2023 Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Paldiski linn, Rae 38. Kui avalikustamisel laekub kirjalikke arvamusi, mida omavalitsus arvesse ei võta, toimub planeeringu avalik arutelu 24.04.2023 kell 15:00 Lääne-Harju Vallavalitsuses Rae tn 38, Paldiski linn II korrus.

Laulasmaa külas Kuusiku tee 6a katastriüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 24.01.2023 korraldusega nr 51 võeti vastu detailplaneering Lääne-Harju vallasLaulasmaa külas Kuusiku tee 6a katastriüksusel.

Planeeritav katastriüksus paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa ning Keila Vallavolikogu 23.07.2003 otsusega nr 093/0703 kehtestatud Kõltsu maaüksuse maatükk II detailplaneeringu alal. Kehtiva detailplaneeringu lahenduse muutmiseks peab koostama uue detailplaneeringu.

Planeeritav ala piirneb Kuusiku tee 4a (katastritunnus 43101:001:0217), Kuusiku tee 6 (katastritunnus 43101:001:0218), Kuusiku tee 8 (katastritunnus 43101:001:0220), Kuusiku tee 8a (katastritunnus 43101:001:0221) elamumaa ning Kuusiku tee (katastritunnus 29501:007:1202) ja 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee (katastritunnus 29501:007:0416) transpordimaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 6302 m².

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Taotleja soovib krundile püstitada ühe majapidamise jaoks vajaminevad hooned ja rajatised. Kuna kehtiva detailplaneeringuga on selle koostamise ajal kehtinud kitsenduste tõttu katastriüksusele määratud hoonestusala väga väike, siis soovib taotleja suurendada hoonestusala rohkem kui 10%. Hoonestusala suurendamiseks rohkem kui 10% on vajalik koostada uus detailplaneering. Planeeringuga katastriüksuse piire ega sihtotstarvet ei muudeta.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 24.01.2023 korraldus nr 51
Situatsiooniskeem
Tugiplaan
Põhijoonis
Seletuskiri
Kooskõlastuste koondtabel

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.03 – 14.03.2023 Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Paldiski linn, Rae 38, Laulasmaa raamatukogus, aadressil Kloogaranna tee 20, Laulasmaa küla ja Lääne-Harju valla kodulehel, aadressil www.laaneharju.ee.

Laulasmaa külas Vaskussi tee 1a (katastritunnus 29501:007:1079) ja Vaskussi tee 3 katastriüksuste detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 24.01.2023 korraldusega nr 52 võeti vastu detailplaneering Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Vaskussi tee 1a (katastritunnus 29501:007:1079) ja Vaskussi tee 3 (katastritunnus 29501:007:1081) katastriüksustel.

Planeeritav ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa ning Keila Vallavolikogu 23.07.2003 otsusega nr 093/0703 kehtestatud Kõltsu maaüksuse maatükk II detailplaneeringu alal.

Planeeritav ala piirneb Vaskussi tee 1 (katastritunnus 29501:007:1197), Vaskussi tee 5 (katastritunnus 29501:007:1083), Side tee 14 (katastritunnus 29503:028:0810) elamumaa, Side tee 8 (katastritunnus 29501:001:0538) maatulundusmaa ja Vaskussi tee (katastritunnus 29501:007:1206) transpordimaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 12679 m2.

Detailplaneeringuga muudetakse katastriüksuste omavahelist piiri, määratletakse hoonestusalad ning ehitusõigused.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.03-17.03.2023 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja ja Laulasmaa raamatukogus, aadressil Kloogaranna tee 20, Laulasmaa küla.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 24.01.2023 korraldus nr 52
Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Kontaktvööndi skeem
Tugiplaan
Põhijoonis

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.03-17.03.2023 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja ja Laulasmaa raamatukogus, aadressil Kloogaranna tee 20, Laulasmaa küla.

Detailplaneering Alliklepa külas Päärbi, Pumba, Merikotka, Tuulekotka, Rohukotka, Niidukotka, Männimetsa, Kasetuka, Toominga, Kastani, Lehtpuu, Päärbi tee ja Kibru tee katastriüksusel

Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.12.2022 korraldusega nr 1189 võeti vastu detailplaneering Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Päärbi, Pumba, Merikotka, Tuulekotka, Rohukotka, Niidukotka, Männimetsa, Kasetuka, Toominga, Kastani, Lehtpuu, Päärbi tee ja Kibru tee katastriüksustel.

Detailplaneering on algatatud 05.04.2022 korraldusega nr 333. Planeeringuala suurus on 7,5ha.

Ala piirneb põhjas merega ehk Soome lahega. Ida poole jääb Pääru maatulundusmaa katastriüksus, kus asub üks elamu koos abihoonetega ning Kuuse katastriüksus. Lõunasse jääb Kadaka katastriüksus, kus asub üks elumaja. Lääne poole jäävad Perbi-Heinamaa ja Perbi- Nurme kinnistud, millele on 02.11.2021 kehtestatud Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistute ning lähiala detailplaneering. Samuti jääb läänepoole Perbi-Vanatoa kinnistu, kus asub üks elamu koos abihoonetega.

Algatatava detailplaneeringu koostamise eesmärk on varasemalt samale alale koostatud Padise vald Päärbi ja Pertanina kinnistute detailplaneeringuga (Entec AS, töö nr 471) moodustatud üheksal olemasoleval elamumaa krundil ja kahel olemasoleval tootmismaa krundil ehitusõiguse muutmine. Ehitusõiguse ajakohastamisel on lähtutud vajadustest luua võimalused hoonete vabaks ja looduskeskkonda hästisobituvaks, hajusamaks rajamiseks. Samuti on planeeringuga soov elamukinnistutel ühtlustada Alliklepa sadamaküla ehitusõigused, juhindudes planeeringualaga külgneval Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistutel 02.11.2021 kehtestatud detailplaneeringuga sätestatud tingimustest. Sadama maa-alal on eesmärk ehitusõiguse ajakohastamine, et luua eeldused hoonestuse rajamiseks, mis vastaksid kaasaegsele väikesadamale seatavatest standarditele ja ootustele, toetaks mereturismi, samuti mereõppe ja -huvi laiemat arengut.

Planeeringualal asuvad 2 tootmismaa sihtostarbega katastriüksust, 9 elamumaa sihtotstarbega katastriüksust ning 2 transpordimaa sihtostarbega katastriüksust. Katastriüksuste piire valdavalt ei muudeta, muutub vaid Päärbi ja Pumba katastriüksuste omavaheline piir.

Detailplaneeringuga määratakse varemplaneeritud elamumaa kruntidele ehitusõigus 1 elamu ja kuni 5 abihoone ehitamiseks maksimaalse ehitisealuse pindalaga 500m2 ja maksimaalse kõrgusega 8,5-9m. Kolmele varemplaneeritud elamumaa kasutusotstarbega kruntidele on planeeritud lisaks 5% ärimaa otstarve, et vajaduspõhiselt väikeses ja mahus detailplaneeringu seletuskirjas kirjeldatud viisil toetada sadama-ala toimimist.

Olemasolevat sadamat teenindavale maaüksusele määratakse ehitusõigus krundi kasutusotstarbena 70% tootmismaa ja 30% ärimaa. Sadama sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalike hoonete suurimaks lubatud arvuks on 20, maksimaalse ehitisealuse pindalaga 8750m2 ja maksimaalse kõrgusega 12,5m. Detailplaneeringuga on täpsustatud ka veeliiklusrajatise liitsihi, mida saab kasutada ka vaatetornina maksimaalne kõrgus 18m.

Olemasolevat sadamat teenindavale krundile kavandatud ehitised asuvad Läänemere ranna ehituskeeluvööndis, kuid vastavalt Looduskaitseseaduse § 38 lõige 5 punktile 2 detailplaneeringuga kavandatavatele sadamaehitistele ja veeliiklusrajatistele ehituskeeld ei laiene. Kavandatud hooned on vajalikud sadama sihtotstarbeliseks kasutamiseks ning liitsihi näol on tegemist veeliiklusrajatisega.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.12.2022 korraldus nr 1189
Asendiskeem
Kontaktvöönd
Tugiplaan
Põhijoonis
Tehnovõrkude joonis
Seletuskiri
Illustratsioon
Kooskõlastuste koondtabel

Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.12.2022 korraldusega nr 1190 võeti vastu Lääne-Harju Kloogaranna külas Adruvahi vkt 15 katastriüksuse detailplaneering

Planeeringuala suurus 4176 m2. Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Ranna maaüksuse detailplaneeringu alal. Detailplaneering on kehtestatud Keila Vallavolikogu 31.01.2001 otsusega nr 141/0101. Adruvahi vkt 15 elamumaa krunt on hoonestamata. Maaüksusel on elektri liitumiskilp ja ühendus veetrassiga. Adruvahi vkt 15 maaüksus piirneb põhjas Adruvahi vkt 6 (katastritunnus 29501:007:0336), Adruvahi vkt 7 (katastritunnus 29501:007:0337) ja Ojakalda tee 11a (katastritunnus 43101:001:0194) elamumaadega, idas Ojakalda tee 9 (katastritunnus 29501:007:0566) ja lõunas Adruvahi vkt 22 (katastritunnus 29501:007:0355) elamumaaga ning läänes Adruvahi vkt 40  (katastritunnus 29501:007:1492) transpordimaaga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus elamumaa krundile. Elamumaa krundile on planeeritud summaarne ehitusõigus 300 m2 kahekorruselisele elamule . Elamu lubatud kõrgus 8 m. Parkimine on lahendatud oma krundil. Veevarustus on lahendatud liitumisega kohaliku võrguga ja kanalisatsioon kogumismahutiga. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Elektrilevi OÜ 26.07.2022 kirjaga nr 0601436645, Päästeamet 18.11.2022 nr 7.2-3.1/6950-2.

Adruvahi vkt 15 katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09.01.–22.01.2023 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Klooga raamatukogus, aadressil Aedlinna tee 3, Klooga alevik ning Lääne-Harju valla veebilehel https://laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.12.2022 korraldus nr 1190
Situatsiooniskeem
Kontaktvöönd
Tugiplaan
Põhijoonis
Seletuskiri
Kooskõlastuste koondtabel
Enefit Connect liitumise tingimused

Alliklepa külas Paali katastriüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 08.11.2022 korraldusega nr 1103 võeti vastu detailplaneering Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Paali katastriüksusel.

Planeeritav katastriüksus paikneb Padise valla üldplaneeringu kohaselt hajaasustusalas, juhtfunktsiooniks on elamuehituse reservmaa. Üldplaneeringu kohaselt peab kaldast kuni 250 meetri kaugusele jäävate maaüksuste hoonestamiseks koostama detailplaneeringu. Katastriüksus asub Alliklepa külas ning piirneb Ojaääre (katastritunnus 56201:001:0029) elamumaa, Tomase (katastritunnus 56201:001:0097) ja Vihterpalu metskond 2 (katastritunnus 56201:001:0440) maatulundusmaa ning Alliklepa tee L6 (katastritunnus 43101:001:0843) transpordimaa sihtotstarbega maaüksustega.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga määratletakse ühe majapidamise tarbeks katastriüksuse hoonestusala ja ehitusõigus ning nendega seotud muud planeeringu ülesanded. Ranna ehituskeeluvööndisse hoonestusala määratletud ei ole.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 08.11.2022 korraldus nr 1103
Situatsiooniskeem
Põhijoonis
Seletuskiri
Tugiplaan

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.11 – 02.12.2022  Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linna, Harju-Risti raamatukogus, aadressil Risti kool, Harju-Risti küla ja valla veebilehel, aadressil www.laaneharju.ee.

Klooga alevikus Aedlinna tee 11 ja Lehise tn 4 katastriüksuste detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 08.11.2022 korraldusega nr 1102 võeti vastu detailplaneering Lääne-Harju vallas Klooga alevikus Aedlinna tee 11 ja Lehise tn 4 katastriüksustel.

Planeeritav ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa ja Keila Vallavalitsuse 14.09.1999 määrusega nr 3 kehtestatud Klooga aleviku detailplaneeringu alal. Planeeritav ala piirneb Aedlinna tee 9 (katastritunnus 29501:001:0769), Liini tn 2 (katastritunnus 29501:001:0771), Lehise tn 2 (katastritunnus 29501:009:0414), Lehise tn 6 (katastritunnus 29501:009:0044) ja Aedlinna tee 13 (katastritunnus 29501:009:0040) elamumaa ning Aedlinna tee (katastritunnus 29501:009:0410) ja Lehise tänav L1 (katastritunnus 29501:001:0558) transpordimaa sihtotstarvetega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 2484 m2.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga määratletakse kahe elamukrundi hoonestusala ja ehitusõigus ning sellega seotud muud tingimused.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 08.11.2022 korraldus nr 1102
Situatsiooniskeem
Kontaktvööndi skeem
Põhijoonis
Seletuskiri
Tugiplaan

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.11.–09.12.2022 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn; Klooga raamatukogus, aadressil Aedlinna tee 5, Klooga alevik ja valla veebilehel, aadressil www.laaneharju.ee.

Paldiski linnas Posti katastriüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 25.10.2022 otsusega nr 80 võeti vastu detailplaneering Paldiski linnas Posti katastriüksuse (katastritunnus 58001:004:0024) osas.

Planeeritav katastriüksus asub Paldiski linnas Sadama tänava ääres asuva päikeseelektrijaama ja Paldiski linna peaalajaama vahetus naabruses. Planeeritav ala piirneb põhjast Paldiski tuulepargiga Tuulepargi katastriüksusel (katastritunnus 58001:001:0251), läänest mahuka päikeseelektrijaamaga Sadama tn 55 katastriüksusel (katastritunnus 43101:001:1533) ja Klibuloo maaüksustel, lõunast Sadama tänavaga, millest teisel pool asub Paldiski peaalajaam ning elurajoon Põdra ja Sambla tänavate ääres, idast Soometsa (katastritunnus 58001:001:0352) katastriüksusega, millest järgmine on Paldiski radioaktiivsete jäätmete vaheladustuspaika teenindav Leetse tee 21 katastriüksus (katastritunnus 58001:004:0032). Planeeringuala pindala on 18 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta maatulundusmaa tootmismaaks päikeseenergia tootmiseks. Kuna planeeringuga kavandatud maakasutuse sihtotstarbe muutmine on ulatuslik, siis vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punktile 1 on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 25.10.2022 otsus nr 80
Situatsiooniskeem
Kontaktvööndi skeem
Tugiplaan
Põhijoonis
Seletuskiri

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.11-25.12.2022 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel, aadressil www.laaneharju.ee.

Laulasmaa külas Kuusiku tee 2a katastriüksuse detailplaneering

27.10.22

Lääne-Harju Vallavalitsuse 18.10.2022 korraldusega nr 1056 võeti vastu detailplaneering Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Kuusiku tee 2a (katastritunnus 43101:001:0214) katastriüksusel.

Planeeritav katastriüksus paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa ning Keila Vallavolikogu 23.07.2003 otsusega nr 093/0703 kehtestatud Kõltsu maaüksuse maatükk II detailplaneeringu alal. Planeeritav ala piirneb Kuusiku tee 2 (katastritunnus 43101:001:0215), Kuusiku tee 4 (katastritunnus 43101:001:0216), Kuusiku tee 4a (katastritunnus 43101:001:0217) elamumaa ning 11397 Klooga aiandusühistu tee (katastritunnus 29503:024:0001) ja 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee (katastritunnus 29501:007:0416) transpordimaa sihtotstarbega katastriüksustega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga määratletakse katastriüksuse hoonestusala ja ehitusõigus.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 18.10.2022 korraldus nr 1056
Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Olemasolev olukord
Tehnovõrgud
Põhijoonis

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.11-28.11.2022 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn  ja valla veebilehel, aadressil www.laaneharju.ee.

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.10.2022 korraldusega nr 1021 võeti vastu Lääne-Harju Vasalemma alevikus Metsa tn 2 maaüksuse detailplaneering

26.10.22

Planeeritav katastriüksus paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on pereelamute maa (EP). Metsa tn 2 katastriüksus asub luitelisel metsaalal. Luite orientatsioon on kirde-edela suunaline ja maapind langeb loode suunal ning tõuseb kagu suunal. Metsa tn 2 maaüksus piirneb põhjas, idas ja lõunas Suusaraja (katastritunnus 43101:001:1761) üldkasutatava maaga ning läänes Jaama tn 39a (katastritunnus 86601:001:0340) ja loodes Jaama tn 39 (katastritunnus 86801:002:0220) elamumaadega. Metsa tn 2 maaüksus on hoonestamata. Metsa tn 2 maaüksusele on tagatud juurdepääs avaliku kasutusega Metsa tänavalt (teeregistri nr 8681012). Planeeringuala suurus on 2692 m2. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus elamumaa krundile. Elamumaa krundile on planeeritud summaarne ehitusõigus 269 m2 elamule ja abihoonele. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 5 m. Parkimine on lahendatud oma krundil. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutiga.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Elektrilevi OÜ 21.09.2022 kirjaga nr 2099020835, Päästeamet 30.09.2022 kirjaga nr 7.2-3.1/5933-2.

Metsa tn 2 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 14.11.–27.11.2022 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Vasalemma raamatukogus, aadressil Ranna tee 10, Vasalemma alevik ning Lääne-Harju valla veebilehel https://laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.10.2022 korraldus nr 1021
Seletuskiri
Elektrilevi kooskõlastus
Päästeameti kooskõlastus
Situatsiooniskeem
Kontaktvööndi plaan
Põhijoonis koos tehnovõrkudega

Laulasmaa külas Kanarbiku vkt 3 katastriüksuste detailplaneering

22.09.22

Lääne-Harju Vallavalitsuse 13.09.2022 korraldusega nr 953 võeti vastu detailplaneering Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Kanarbiku vkt 3 katastriüksuse osal.

Planeeritav katastriüksus paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa ning Keila Vallavolikogu 27.09.2000 otsusega nr 141/0009 kehtestatud Kanarbik 3 maaüksuse detailplaneeringu alal. Katastriüksus piirneb Kanarbiku vkt 2 (katastritunnus 29501:012:0020), Kanarbiku vkt 4 (katastritunnus 29501:012:0040), Kanarbiku vkt 5 (katastritunnus 29501:012:0050), Kanarbiku vkt 3a (katastritunnus 29501:012:0002), Kanarbiku vkt 1 (katastritunnus 29501:012:0010) elamumaa ning Kingu tee 24 (katastritunnus 29501:001:0423), Lohusalu tee 78 (katastritunnus 29501:007:3000) maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 2792 m2. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga määratletakse krundi ehitusõigus paarismaja ja kahe abihoone püstitamiseks. Planeeringuga katastriüksuse piire ega sihtotstarvet ei muudeta.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 13.09.2022 korraldus nr 953
Situatsiooniskeem
Kontaktvööndi skeem
Olemasolev olukord
Põhijoonis
Tehnovõrgud
Illustreeriv joonis
Seletuskiri

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.10-17.10.2022 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn;  Laulasmaa raamatukogus, aadressil Kloogaranna tee 20, Laulasmaa küla ja valla veebilehel, aadressil www.laaneharju.ee.

Lohusalu külas Vaiksalu kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

23.11.22

Lääne-Harju Vallavalitsuse 06.09.2022 korraldusega nr 927 võeti vastu Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Vaiksalu kinnistu detailplaneering.

Planeeritav katastriüksus, Lohusalu tee 108a, asub Lohusalu küla osalise teemaplaneeringu ala põhjapoolsel osal, mis on kehtestatud Lääne-Harju Vallavolikogu 30.08.2022 otsusega nr 63. Planeeringuala piirneb põhjas Lohusalu lahega idas ja lõunas Lohusalu tee 108 (katastritunnus 29501:001:0774) üldkasutatava maa ja läänes Rahnu tee 5 (katastritunnus 43101:001:0001) maatulundusmaa katastriüksustega. Planeeritud alal kehtib Keila Vallavolikogu 21.12.2001 otsusega nr 224/1201 kehtestatud Vaiksalu maaüksuse detailplaneering. Planeeringuala suurus on 7320 m2.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kahele elamumaa krundile. Elamumaa krundil 1 on planeeritud summaarne ehitusõigus 650 m2 kahele elamule ja kahele abihoonele. Krundile 2 on planeeritud summaarne ehitusõigus 450 m2 ühe elamule ja kahele abihoonele. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 10 m ja abihoonel 7 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Kruntide veevarustus on lahendatud liitumisega Aktsiaselts Lahevesi veetrassiga. Kanalisatsioon tuleb lahendada lokaalselt kogumismahutitega. Krunt 1 on hoonestatud. Ehitisregistri andmetel asub krundil 1 üksikelamu (ehitisregistri kood 120751821) ja abihoone (ehitisregistri kood 120296906). Krunt 2 on hoonestamata. Tulekustutuse veevarustuseks rajatakse krundile 2 mahutiga veevõtukoht. Juurdepääs planeeringualale on tagatud lõunast 11395 Laulasmaa-Lohusalu teelt Lohusalu tee 108 munitsipaalmaal oleva juurdepääsutee kaudu.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Elektrilevi OÜ 29.05.2017 kirjaga nr 0892505210, Aktsiaselts Lahevesi 02.02.2022 e-kirjaga, Päästeamet 22.06.2021 kirjaga nr 7.2-3.1/4813-2. Kaasatud on Lohusalu tee 108a kaasomanikud. Koostööd on tehtud Keskkonnaametiga.

Vaiksalu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.10.–19.10.2022 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Laulasmaa raamatukogus, aadressil Kloogaranna tee 20, Laulasmaa küla ning Lääne-Harju valla veebilehel https://laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 06.09.2022 korraldus nr 927
Seletuskiri
Kooskõlastuste koondtabel
Situatsiooniskeem
Tugiplaan
Põhijoonis koos tehnovõrkudega
Veevarustuse liitumisskeem

Vaiksalu kinnistu detailplaneeringule esitatud ettepanekute avalik arutelu toimub 01.12.2022 k. 16:00 Lääne-Harju Vallavalitsuse istungite ruumis aadressil Rae 38, Paldiski linn.

Kloogaranna külas Adruvahi vkt 8 detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.08.2022 otsusega nr 50 võeti vastu detailplaneering Kloogaranna külas Adruvahi vkt 8 (katastritunnus 29501:007:0338) katastriüksustel.

Planeeritav katastriüksus asub Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas. Katastriüksus piirneb lõunast Adruvahi vkt 16 (katastritunnus 29501:007:0348), läänest Rannavahi tee 6 katastriüksusega (katastritunnus 29501:007:0188), põhjast Adruvahi vkt 8a (katastritunnus 29501:007:1579) ja idast Adruvahi vkt 40 katastriüksusega (katastritunnus 29501:007:1492). Planeeritava ala suurus on 8590 m².

Detailplaneeringuga määratletakse Adruvahi vkt 8 katastriüksuse ehitusõigus üksikelamu abihoonele. Krundil asub lisaks seaduslikul alusel püstitatud üksikelamule ka seadusliku aluseta püstitatud abihoone, mille seadustamise eelduseks on detailplaneeringu koostamine. Abihoone asub osaliselt ranna ehituskeeluvööndis, mistõttu on vajalik taotleda ehituskeeluvööndi osalist vähendamist. Abihoone on püstitatud aastal 2006, muud ehitustegevust koostatava detailplaneeringuga ette ei nähta. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringut, et võimaldada kinnisasja omanikul seadustada abihoone. Kuna abihoone on olnud kasutuses 15 aastat, siis selle seadustamine olemasolevat keskkonda ei kahjustaks. Suurem osa kinnistust säilib metsana.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.08.2022 otsus nr 50
Situatsiooniskeem
Kontaktvööndi skeem
Tugiplaan
Põhijoonis
Seletuskiri

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.10-03.11.2022 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Harju-Risti raamatukogus, aadressil Risti kool, Harju-Risti küla ja valla veebilehel, aadressil www.laaneharju.ee.

Nurme, Tuule ja Tuulepuu ning Käesalu külas Oja katastriüksuste ja lähiala detailplaneering

29.08.22

Lääne-Harju Vallavalitsuse 23.08.2022 korraldusega nr 880 võeti vastu Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Nurme, Tuule ja Tuulepuu ning Käesalu külas Oja katastriüksuste ja lähiala detailplaneering.

Planeeritavad katastriüksused asuvad Kloogaranna ja Käesalu külas Treppojast 450 m kirdes. Planeeringuala piirneb läänes Kuusiku (katastritunnus 29501:007:0547), Kangru (katastritunnus 29501:007:0546) ja Välja (katastritunnus 29501:007:0545), läänes ja põhjas Voore (katastritunnus 29501:007:1334), põhjas Peetri (katastritunnus 29501:007:0475), idas Olluma (katastritunnus 29501:007:0476), lõunas Tuuleoja (katastritunnus 29501:001:0724) maatulundusmaa katastriüksustega. Keila valla üldplaneeringu kaardi 1A põhjal asub ala hajaasustuses ja väljaspool rohekoridori. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane, kuna vastab hajaasustuse tingimustele. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 13,92 ha.

Detailplaneeringu algatamise teated avaldati Ametlikes Teadannetes 23.03.2022 ja ajalehes Harju Elu 25.03.2022. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kuuele elamumaa krundile. Elamumaa kruntidele on planeeritud summaarne ehitusõigus 400 m2 ühe elamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Kruntide veevarustus on lahendatud lokaalselt puurkaevudega ja kanalisatsioon on tuleb lahendada lokaalselt edaspidise projekteerimisega. Tulekustutuse veevarustuseks rajatakse mahutiga veevõtukoht. Juurdepääsuks kruntidele tuleb huvitatud isiku(te)l rajada avaliku kasutusega tee alates Keila metskond 37 maaüksusel asuvalt avaliku kasutusega Lõuna-Käesalu teelt (teeregistri nr 2952620).

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Põllumajandus ja Toiduamet 13.06.2022 kirjaga

nr 6.2-2/26988, Riigimetsa Majandamise Keskus 30.06.2022 kirjaga nr 3-1.1/2022/1933, Päästeamet 11.07.2022 e-kirjaga, Elektrilevi OÜ 12.04.2022 kirjaga nr 3917759037. Kaasatud on Männituka, Metsanurga ja Kangru maaüksuste omanikud.

 

Nurme, Tuule ja Tuulepuu ning Käesalu külas Oja katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.09.–02.10.2022 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Laulasmaa raamatukogus, aadressil Kloogaranna tee 20, Laulasmaa küla ning Lääne-Harju valla veebilehel https://laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud

 

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalitsuse 23.08.2022 korraldus nr 880
Asendiskeem
Kontaktvöönd
Põhijoonis
Ruumiline illustratsioon
Kooskõlastuste koondtabel
Seletuskiri

Toimetaja: MARJU PIIRIMÄGI

Põllkülas Metsavahi tee 3 katastriüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 19.07.2022 korraldusega nr 756 võeti vastu detailplaneering Lääne-Harju vallas Põllkülas Metsavahi tee 3 katastriüksuse (katastritunnus 43101:001:0054) osal.

Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustuseta alal, juhtfunktsiooni määratud ei ole. Katastriüksus asub Põllkülas ning piirneb Vana-Põllküla tee 6 (katastritunnus 29501:009:0037), Metsavahi tee 7 (katastritunnus 43101:001:0055), Metsavahi tee 5 (katastritunnus 29501:009:0130), Vana-Põllküla tee 2a (katastritunnus 29501:001:0456), Vana-Põllküla tee 2 (katastritunnus 29501:001:0455), Vana-Põllküla tee 4 (katastritunnus 29501:009:0434) elamumaa; Tambeti (katastritunnus 29501:009:0449), Linsi (katastritunnus 29501:009:0175), Rehe (katastritunnus 29501:009:0310), Männimetsa (katastritunnus 29501:001:0778), Vana-Põllküla tee 1 (katastritunnus 29501:009:0321) maatulundusmaa ning Serva (katastritunnus 29501:009:0466) riigikaitsemaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeritava ala suurus on 14,5 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga nähakse ette maatulundusmaa kasutuselevõtt avalikke teenuseid pakkuva ökofarmina. Farmi tegevusteks on planeeritud nii looma kui taimekasvatus, mõlemas valdkonnas planeeritakse pakkuda ka avalikke teenuseid: koolitusi ja töötubasid koos majutusega. Teenuste sihtgrupiks on planeeritud eelkõige koolilapsed ja -noored. Majutuskohad, 11 kämpinguhoonet, on planeeritud Põllküla elamualast kaugemale. Krundi külapoolsele osale on planeeritud farmiomaniku majapidamine, üksikelamu koos abihoonetega.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 19.07.2022 korraldus nr 756

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Kontaktvööndi skeem

Põhijoonis

Tugiplaan

 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08.08-22.08.2022 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel, aadressil www.laaneharju.ee.

11.07.22

Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine

Lääne-Harju vallavolikogu 28.06.2022 otsusega nr 44 on vastu võetud Keila-Paldiski 330/110 kV trassikoridori detailplaneering (edaspidi DP) ja selle keskkonnamõjude strateegiline hindamine (edaspidi KSH).

 

Planeeringuala asukoht ja suurus

Planeeringualasse jäävad kõik maaüksused, mida olemasolev Harku-Paldiski liin Lääne-Harju valla haldusterritooriumil läbib, mis on vajalikud liini ümberehitamiseks, alajaama rajamiseks või mis jäävad liini kaitsevööndisse. Katastriüksuste loetelu on välja toodud viidatud vastuvõtmise otsuses. Planeeritav trassikoridor läbib Lääne-Harju vallas erinevaid külasid. DP-ga planeeritav ala hõlmab kinnistuid Paldiski linnas, Klooga alevikus, Kersalu, Kloogaranna, Tuulna, Niitvälja, Illurma, Valkse ja Tõmmiku külades. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 300 ha.

 

Detailplaneeringu sisu ja eeldatavalt kaasneda võivad olulised mõjud

Planeeritava elektriliini rajamisega kaasneb mõju nii olemasolevale kui ka planeeritavale maakasutusele, kuid see jääb väheolulisele negatiivsele tasemele. Sellist mõju, mis takistaks kinnistute edasist sihtotstarbelist kasutamist või põhjustaks maa hülgamist, elektriliini rajamisega ei kaasne.

Elektriliini rajamine avaldab mõju teedevõrgule, kuid kui rakendatakse meetmeid kaasnevate häiringute leevendamiseks ning pärast kasutamist tagatakse tee kasutamiseelse seisukorra jätkumine, siis jääb mõju väheolulisele negatiivsele tasemele.

Planeeritavad lahendused ei tohi takistada raudteerajatiste, s.h raudtee sideehitiste ja elektripaigaldiste, kasutamist ning hoolduse ja remondi teostamist. DP-ga on seatud tingimused, millega tuleb elektriliini projekteerimisel ristumisel raudteega arvestada. Nii uue kõrgepingeliini ristumine raudteega kui olemasoleva kõrgepingeliini likvideerimine tuleb kooskõlastada ja tegevuste läbiviimise tingimused kokku leppida raudtee omaniku ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga (tegevused raudtee kaitsevööndis).

Olemasolevate tehnovõrkudega tuleb arvestada projekteerimise käigus. Vajadusel tuleb ette näha olemasolevate trasside ümbertõstmine. Trasside ümbertõstmiseks tuleb taotleda ehitusluba. Ehitusloa taotluse üheks osaks on nõuetele vastav ehitusprojekt, millega tagatakse paigaldiste ümberehitamise ohutus.

Mõju pinnasele avaldub ehitusaegses tallamises ja pinnase segipööramises, haritava maa väljalangemises tööde teostamise ajaks. Kui rakendatakse meetmeid kaasnevate häiringute leevendamiseks jääb mõju väheolulisele negatiivsele tasemele.

Elektriliini rajamine ei avalda ehitusmaavarade varule olulist mõju, sest õhuliini ehitamiseks vajamineva materjali kogused on väikesed. Vajamineva ehitusmaavara liik ja kogused määratakse projekteerimise käigus. Elektriliin ei avalda olulist mõju maapõuele ega maardlatele.

Pinnavee osas tuleb kinni pidada seadustega ette nähtud piiranguvööndite nõuetest (LKS § 37 ja § 38). Õhuliini lõikumisel veekoguga tuleb projekteerida mastide asukohad selliselt, et mastide püstitamisega seotud ehitustegevus ei ulatu veekogule lähemale kui 50 m. Ehitustööde käigus ja veekogude ületamisel ja ehituskeeluvööndis (metsamaal ulatub ehituskeeluvöönd piiranguvööndi piirini – LKS § 38 lg 2) tuleb vältida kallaste kahjustamist, erosiooniohu tekkimist ning pinnase ja reostuse sattumist veekogusse. Ehitusmasinate ja veokitega veekogus sõitmine ei ole lubatud.

Kui elektriliini projekteerimisel ja ehitamisel juhindutakse LKS-e nõuetest ja rakendatakse meetmeid kaasnevate häiringute ennetamiseks ja leevendamiseks ei ole eeldada olulise negatiivse keskkonnamõju teket pinnaveele.

Kavandatav tegevus ei mõjuta kaevude vee kvaliteeti ega taset. Kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne piirkonna põhjaveetaseme muutmist. Kui ehitustööd viiakse läbi nõuetekohaselt ja rakendatakse meetmeid kaasnevate häiringute ennetamiseks ja leevendamiseks, ei ole negatiivset mõju piirkonna põhjaveele ette näha.

Taimkattele avalduvad olulised mõjud seoses metsakoosluste raadamisega. Kuna raadamisala on jaotunud pikale trassilõigule, siis ei mõjuta see oluliselt metsakoosluste üldist levikut trassi piirkonnas.

Kui arvestatakse leevendusmeetmetega ei põhjusta kavandatav tegevus olulisi negatiivseid mõjusid loomastikule.

Leevendusmeetmete rakendamise korral ei avaldu kaitstavatele loodusobjektidele ja nende kaitse-eesmärkidele olulisi negatiivseid mõjusid.

Kavandatav tegevus ei põhjusta rohevõrgustiku sidususele ega funktsioneerimisele olulisi negatiivseid mõjusid.

Dokumendid:

1. Algatamine

     a.Taotlus

     b. Otsus

2. DP lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

    a. Detailplaneeringu lähteseisukohad

    b. Laekunud ettepanekud ja avalikustatud lähteülesanne ja KSH väljatöötamise kavatsus

3. DP eelnõu ja KSH aruande eelnõu avalikustamine

    a. Detailplaneeringu eelnõu

    b. KSH aruande eelnõu

    c. Avalikustamisel laekunud seisukohad

    d. Vastused laekunud seisukohtadele

    e. Detailplaneeringu eelnõu ja KSH aruande eelnõu avaliku arutelu protokoll

4. Detailplaneeringu vastuvõtmine

                a. Otsus

                b. Vastuvõetud detailplaneering ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku aeg ja koht

DP avalik väljapanek toimub perioodil 01.08 – 01.09.2022 Lääne-Harju Vallavalitsuse kantseleis kantselei tööajal aadressil Paldiski linn Rae tn 38, II korrus ja Lääne-Harju valla kodulehel: http://www.laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud.

Juhul, kui avalikustamisel laekub ettepanekuid, toimub avalik arutelu 15.09.2022 algusega kell 15.00 aadressil Paldiski linn Rae tn 38 II korrus.

Ettepanekuid saab esitada e-kirja teel aadressil info@laaneharju.ee või tavapostiga aadressil Rae tn 38, Paldiski.

27.05.22

Laulasmaa külas Rahusalu mets 2 katastriüksuste detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 24.05.2022 korraldusega nr 528 võeti vastu detailplaneering Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Rahusalu mets 2 (katastritunnus 29501:007:0015) katastriüksusel.
Planeeritav kinnistu paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on suvilakruntide maa. Rahusalu mets 2 kinnistu asub Laulasmaa külas ja piirneb Vana-Sadama tee 1 (katastritunnus 29501:007:0705), Kiviranna tee 4 (katastritunnus 29501:007:0715), Rahusalu tee 8 (katastritunnus 29501:007:4010), Kiviranna tee 11 (katastritunnus 29501:007:0008), Kiviranna tee 8 (katastritunnus 29501:007:1280), Vana-Sadama tee 5 (katastritunnus 29501:007:1260) elamumaa, Rahusalu tee 6 (katastritunnus 29501:007:0717) maatulundusmaa ning Vana-Sadama tee L1 (katastritunnus 29501:001:0509) transpordimaa kinnistutega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Detailplaneeringuga nähakse ette kahe elamukrundi moodustamine koos vajamineva taristu rajamisega.
 
Dokumendid:
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.06-24.06.2022 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn, Laulasmaa raamatukogus, aadressil Kloogaranna tee 20, Laulasmaa küla ja valla veebilehel, aadressil www.laaneharju.ee.
 
11.04.22

Laulasmaa külas Laululinnu ja Metsalinnu kinnistute detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 06.04.2022 korraldusega nr 334 võeti vastu Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Laululinnu ja Metsalinnu kinnistute detailplaneering.
Planeeritav ala piirneb põhjas 11395 Laulasmaa-Lohusalu tee (katastritunnus 29501:007:0257) transpordimaa kinnistuga, idas Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee L4 (katastritunnus 29501:001:0675) transpordimaa ja Rahuranna tee 2 (katastritunnus 29501:001:0652) üldkasutatava maa katastriüksustega, lõunas Rahuranna tee 6 (katastritunnus 29501:007:1859) ja Rahuranna tee 8 (katastritunnusega 29501:007:1858) elamumaaga, läänes Lohusalu tee 73 (katastritunnusega 29501:007:4090) elamumaa ja L. Sumera tee 1 (katastritunnus 29501:001:0655) üldkasutava maa ja Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee L5 (katastritunnus 29501:001:0676) transpordimaa katastriüksustega. Planeeritava ala ligikaudne pindala on 0,69 ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
 
Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kahele elamumaa krundile. Elamumaa kruntidele on planeeritud summaarne ehitusõigus 300 m2 ühe elamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 5 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Kruntide veevarustus on lahendatud ühise puurkaevuga, kanalisatsioon on lahendatud lokaalselt kogumismahutitega. Tulekustutuse veevarustuseks rajatakse mahutiga veevõtukoht.
Juurdepääs Laululinnu krundile 1 on lahendatud vastavalt Transpordiameti ja Lääne-Harju Vallavalitsuse vahel sõlmitud riigitee nr 11395 Laulasmaa Lohusalu km 1,516 ja 1,586 ristumiskohtade ehitamise lepingule nr 7.1-1/21/4045-6. Metsalinnu, krundile 2 on juurdepääs ette nähtud Rahuranna teelt vastavalt 01.03.2021 Harju Maakohtu kohtumäärusele haldusasjas nr 2-20-1151. Kergliiklustee rajamiseks moodustatakse transpordimaa krunt 4, mis antakse Lääne-Harju vallale üle maade vahetusega ajutiste kruntide 1b ja 2b vastu ning nende liitmisega vastavalt Laululinnu ja Metsalinnu katastriüksustega vastavalt Lääne-Harju Vallavolikogu 26.01.2021 istungi protokollile nr 1.
Detailplaneeringu on kooskõlastanud Transpordiamet 18.01.2022 kirjaga 7.1-2/21/953-4, Päästeamet 27.01.2022 kirjaga nr 7.2-3.1/9834-2 ja Elektrilevi OÜ 15.02.2022 kirjaga nr 0090238134.
 
 
 
Dokumendid:
 
Laululinnu ja Metsalinnu kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04.05.–18.05.2022 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Laulasmaa raamatukogus, aadressil Kloogaranna tee 20, Laulasmaa küla ning Lääne-Harju valla veebilehel https://laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud
 
11.04.22
 

Perbi-Luha ja Perbi-Niiduranna kinnistute detailplaneering Alliklepa külas

Lääne-Harju Vallavalitsuse 06.04.2022 korraldusega nr 335 võeti vastu Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Perbi-Luha ja Perbi-Niiduranna kinnistute detailplaneering.
Planeeritavad kinnistud paiknevad osaliselt Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on elamumaa. Planeeritavad kinnistud piirnevad põhjas Läänemere rannaga ja Perbi-Rannavalli (katastritunnus 43101:001:0222) maatulundus-maaga, idas Perbi (katastritunnus 56201:001:0998) maatulundusmaaga, kagus Perbiranna (katastritunnus 56201:001:0999) elamumaaga, lõunas Perbi-Metsa (katastritunnus 43101:001:0230) ja Perbi-Kadaka (katastritunnus 43101:001:0229) maatulundusmaadega, läänes Männituka (katastritunnus 56201:001:0663) ja Kase (katastritunnus 56201:001:0658) elamumaa kinnistutega.
Kinnistud on osaliselt kaetud metsaga. Perbi-Luha kinnistu põhjapoolsel osal 1,9 ha ulatuses on püsielupaik KLO3001208. Kruntideks jagamisel on arvestatud püsielupaigaga KLO3001208 ja seetõttu asub jagatav ala väljaspool püsielupaika. Kinnistute omaniku soov on moodustada neli elamumaa krunti ja üks maatulundusmaa krunt.
Padise valla üldplaneeringus on Kolviku tee märgitud avaliku kasutusega teena. Juurdepääs moodustatavatele kruntidele lahendatakse avaliku kasutusega Alliklepa teelt (tee nr 5620143) alates Alliklepa tee L6 (katastritunnus 43101:001;0843) transpordimaa kinnistust mööda olemasolevat avalikuks kasutamiseks määratavat Kolviku teed (tee nr 5620002). Kolviku tee avalikuks kasutamiseks määramiseks seatakse erakinnistutele Lääne-Harju valla kasuks isiklik kasutusõigus või sundvaldus. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Detailplaneeringuga moodustatakse 4 elamumaa krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus kuni neljale hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga vastavalt krundile 310 m2 või 350 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud puurkaevudega ja kanalisatsioon lokaalselt kogumismahutitega. Tulekustutuse veevarustuseks on ette nähtud mahutiga veevõtukoht 260 m kaugusel Kolviku tee ning Pärna tee ristmikul vastavalt kehtestatud Päärbi ja Pertanina detailplaneeringule.
Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet 16.03.2022 kirjas nr 7.2-3.1/1410- 2 toodud tingimusel, Keskkonnaamet 24.03.2022 kirjaga nr 6 2/22/2979 4 ja Elektrilevi OÜ 20.12.2021 kirjaga nr 2230229458.
Dokumendid:
 
Alliklepa küla Perbi-Luha ja Perbi-Niiduranna kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek 04.05.–18.05.2022 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Harju-Risti raamatukogus, aadressil Risti kool, Harju-Risti küla Lääne-Harju valla veebilehel https://laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud
 
21.03.22

Ekoi, Ristiku ja Väike-Ristiku detailplaneering Altkülas

Lääne-Harju Vallavalitsuse 08.03.2022 korraldusega nr 186 võeti vastu detailplaneering Altkülas Ekoi (katastritunnus 43101:001:0523), Ristiku (katastritunnus 43101:001:0026) ja Väike-Ristiku (katastritunnus 43101:001:0405) katastriüksustel ja lähialal.
Planeeritav maa-ala paikneb Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustuseta alal, juhtotstarvet määratud ei ole. Maa-ala piirneb Tominga (katastritunnus 56201:003:1170), Suur-Koidula (katastritunnus 56201:003:0722) ja Koidu (katastritunnus 43101:001:1797) maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksustega ning Padise - Kurkse - Harju-Risti maanteega (tee nr 11176). Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeritava ala suurus on umbes 5 ha.
Detailplaneeringuga nähakse ette tootmistegevuse kasvanud nõuete rahuldamiseks olemasolevate tootmishoonete laiendamine Ekoi katastriüksusel ning peamiselt tootmises osalevate töötajate tarbeks ridaelamute ja abihoonete püstitamine Ristiku ja Väike-Ristiku katastriüksustele. Lisaks on maa-alal ettenähtud rajada eelnimetatud hoonete tarbeks kogu vajaminev infrastruktuur.
 
Dokumendid:
 

 

22.03.22

Kirsi ja Kadaka katastriüksuste detailplaneering Vintse külas

Lääne-Harju Vallavalitsuse 08.03.2022 korraldusega nr 187 võeti vastu detailplaneering Lääne-Harju vallas Vintse külas Kirsi (katastritunnus 56201:001:1435) ja Kadaka (katastritunnus 56201:001:1436) katastriüksustel.
Planeeritav maa-ala paikneb Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel elamuehituse reservmaa juhtotstarbega alal. Kirsi ja Kadaka katastriüksused piirnevad loodes Pihlaka (katastritunnus 56201:001:0730) hoonestatud ja edelas Vahtra (katastritunnus 56201:001:1437), Toominga (katastritunnus 56201:001:1438), Leedri (katastritunnus 56201:001:1441) ning Remmelga (katastritunnus 56201:001:1442) hoonestamata elamumaa katastriüksustega. Kirdes ja kagus piirneb maa-ala vastavalt Kibru tee L4 (katastritunnus 56201:001:1433) ja Tiusse tee (katastritunnus 56201:001:0337) transpordimaa katastriüksustega. Planeeritav ala hõlmab osaliselt ka Kirsi ja Kadaka maaüksuste vahel olevat Rehetoa tee (katastritunnus 56201:001:1434) transpordimaa katastriüksust. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Detailplaneeringuga nähakse ette kahe katastriüksuse jagamise tulemusel nelja elamukrundi moodustamine koos vajamineva taristu rajamisega.
 
Dokumendid:
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.04-20.04.2022 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel, aadressil www.laaneharju.ee.
 
23.03.22

Kloogaranna tee 26 kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 08.03.2022 korraldusega nr 185 võeti vastu Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Kloogaranna tee 26 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
 
Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Tallinn - Rannamõisa - Kloogaranna tee (tee nr 11390) ja Laulasmaa tee (tee nr 2951250) ristmiku vahetus naabruses. Planeeritav ala piirneb põhjas Laulasmäe rohumaa 16 (katastritunnus 29503:022:0005) maatulundusmaa ja Miku vkt 9 (katastritunnus 29503:010:0070) elamumaaga, idas Miku vkt 41 (29503:010:0002) elamumaaga, lõunas Laulasmaa tee 1 (katastritunnus 29503:022:0010) maatulundusmaa ja Laulasmaa tee L1 (katastritunnus 29501:001:0473) transpordimaaga, läänes 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee (katastritunnus 29501:007:0416) transpordimaaga. Planeeritav ala ligikaudne pindala 1,2 ha.
Detailplaneeringu algatamise teated avaldati Ametlikes Teadannetes 16.10.2017, Keila Valla Lehes 17.10.2017 ja Harju Elus 27.10.2017. Detailplaneeringuga moodustatakse kaks ärimaa krunti. Krundile 1 on planeeritud ehitusõigus summaarse ehitisealuse pindalaga 2000 m2 kaupluse laienduseks. Krundile 2 on planeeritud ehitusõigus kuni kolme hoone sh tennisehalli ehitamiseks summaarse ehitisealuse pindalaga 2000 m2. Hoonete lubatud kõrgused on 12 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud liitumisega ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonitrassidega. Tulekustutuse veevarustuseks rajatakse täiendav mahutiga veevõtukoht.
 
Dokumendid:
 
Kloogaranna tee 26 kinnistu ja lähiala detailplaneering avalik väljapanek toimub 06.04.–20.04.2022 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Laulasmaa raamatukogus, aadressil Kloogaranna tee 20, Laulasmaa küla ning Lääne-Harju valla veebilehel https://laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud
 
22.11.21

Paldiski linnas Vana-Tallinna mnt 7a  kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 09.11.2021 korraldusega nr 1168 võeti vastu Lääne-Harju vallas Paldiski linnas Vana-Tallinna mnt 7a (katastritunnus 58001:007:0020) elamumaa kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Planeeritav kinnistu asub Paldiski linnas Vana-Tallinna mnt (tee nr 5800026) naabruses. Vana-Tallinna mnt 7a kinnistu piirneb põhjas Vana-Tallinna mnt 7 (katastritunnus 58001:007:0060), kirdes Merepiiri tn 6 (katastritunnus 58001:001:0271), idas Merepiiri tn 9 (katastritunnus 58001:001:0274) ja edelas Raja põik 1 (katastritunnus 58001:007:0085) elamumaa kinnistutega, lõunas Lepiku (katastritunnus 58001:007:0010) sihtotstarbeta maa ja läänes Raja tänav T4 (katastritunnus 58001:007:0109) ning Raja tänav T5 (katastritunnus 58001:007:0109) transpordimaa kinnistutega. Juurdepääs Vana-Tallinna mnt 7a kinnistule tuleb rajada Vana-Tallinna avaliku kasutusega teelt rajatava Raja tänav T5 (katastritunnus 58001:007:0109) transpordimaa kaudu. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 3,1 ha.
Detailplaneeringu algatamise teated avaldati Ametlikes Teadannetes 03.03.2021, ajalehtedes Harju Elu 19.03.2021 ja Lääne-Harju Valla Lehes 24.03.2021. Detailplaneeringuga moodustatakse 9 elamumaa krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus kuni kahele hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 250 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud ühise puurkaevuga ja kanalisatsioon lokaalselt kogumismahutitega. Tulekustutuse veevarustuseks rajatakse mahutitega veevõtukoht. 
Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet 28.09.2021 kirjaga nr 7.2-3.1/7341-2 ja Elektrilevi OÜ 11.10.2021 kirjaga nr 3821631792. Detailplaneeringu algatamise eelses menetluses esitas Keskkonnaamet 14.04.2020 kirjaga nr 6-2/20/4800-2 seisukohad algatamise eelnõu kohta. Seisukohtadega on arvestatud ja detailplaneering algatati üldplaneeringu kohasena arvestades kaldaastangust ja metsaseadusest tulenevate nõuetega.
Vana-Tallinna mnt 7a detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.12.–20.12.2021 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel https://laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud
 
Dokumendid:
 
9.09.21

Klooga aleviku Tallinna mnt 14  kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.08.2021 korraldusega nr 907 võeti vastu Lääne-Harju valla Klooga aleviku Tallinna mnt 14 (katastritunnus 43101:001:0203) kinnistu detailplaneering. 
Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Klooga alevikus Tallinna mnt ja Lennu tee vahelisel alal. Tallinna mnt 14 kinnistu piirneb läänes ja põhjas Tallinna maantee transpordimaa (katastritunnus 29501:001:0628) kinnistuga ning lõunas Lennu tee L2 transpordimaa (katastritunnus 29501:001:0598) kinnistuga. Planeeritavast alast põhja suunal 125 m kaugusel asub Klooga raudteejaam. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,17 ha.
Tallinna mnt 14 kinnistu pindala on 11 777 m2, millest 6726 m2 on looduslik rohumaa, 4272 m2 metsamaa ja 779 m2 muu maa. Kinnistul on põlenud hoone vare. Keila valla üldplaneeringu kohaselt asub Tallinna mnt 14 kinnistu tiheasustusalal, mille juhtotstarve on väikeelamumaa. Kinnistu on suures ulatuses ühtlase kõrgusega langedes loode suunal. Tallinna mnt 14 kinnistule ulatuvad elektriõhuliin Krisbi ja JÕUSÖÖDA 1:ELE kitsendused ja maaparandussüsteemi KLOOGA eesvoolu kraavi K-4 kaitsevöönd ja veekaitsevöönd. Looduskaitselised piirangud puuduvad.
Detailplaneeringuga moodustatakse kaks elamumaa krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus kuni kolmele hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 400 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatakse rajatava ühise puurkaevuga ja kanalisatsioon lokaalselt. Elektrivarustuseks tuleb huvitatud isikul sõlmida liitumisleping Elektrilevi OÜ-ga. Juurdepääs moodustatavatele kruntidele on ette nähtud Tallinna maanteelt.
Tallinna mnt 14 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.10.–15.10.2021 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Klooga raamatukogus aadressil Aedlinna tee 5, Klooga alevik ning valla veebilehel www.laaneharju.ee.
Dokumendid:
 
18.08.21

Vasalemma alevikus Metsa tn 6 detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 10.08.2021 korraldusega nr 828 võeti vastu detailplaneering Vasalemma alevikus Metsa tn 6 (katastritunnus 86801:001:0256) kinnistu ja lähiala detailplaneering
Planeeritav kinnistu paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on pereelamute maa (EP). Metsa tn 6 kinnistu kõlvikulise koosseisu moodustab 6215 m² metsa- ja 620 m² muu maa. Kinnistu asub luitelisel metsaalal. Luite orientatsioon on kirde-edela suunaline ja maapind langeb loode suunal ning tõuseb kagu suunal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 0,83 ha.
Kinnistu piirneb põhjas Tööstuse tn 1 (katastritunnus 86201:002:0135) elamumaaga, kirdes Jaama tn 39 (katastritunnus 86801:002:0220) ja idas Jaama tn 39a (katastritunnus 86601:001:0340) elamumaadega, lõunas  Suusaraja (86801:001:0778) üldkasutatava maaga, läänes Tööstuse tn 9 (katastritunnus 86801:002:0037), Tööstuse tn 7 (katastritunnus 86801:002:0132), Tööstuse tn 5 (katastritunnus 86801:002:1080) elamumaa kinnistutega ja Tööstuse tn 3 (katastritunnus 86801:002:0136) ühiskondlike ehitiste maaga. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse kinnistu jagada kaheks elamumaa krundiks. Juurdepääs Metsa tn 6 krundile avaliku kasutusega Tööstuse tänavalt on tagatud Murunõmme kinnistule seatud teeservituudiga Metsa tn 6 kinnistu igakordse omaniku kasuks. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Planeeringuga jagatakse kinnistu kaheks elamumaa krundiks. Elamumaa kruntidele on antud ehitusõigus ühe elamu ja ühe abihoone ehituseks summaarse ehitisealuse pindalaga 280 ja 390 m². Veevarustus on lahendatud olemasoleva Tööstuse tn 3 puurkaevu (keskkonnaregistri kood PRK0005041) veevõtu baasil. Kanalisatsioon lahendatakse kogumismahutitega. Tuletõrje veevarustuseks rajatakse krundile 1 tuletõrje veevõtu koht mahtuvusega 30 m³. Taristu väljaehitamisega seotud kulud kannab huvitatud isik. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.09.–14.09.2021 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Vasalemma raamatukogu asukohas Vasalemma alevikus Ranna tee 10 ning valla veebilehel www.laaneharju.ee.
Dokumendid:
 
17.08.21

Kalda kinnistu ja lähiala detailplaneering Lohusalu külas

Lääne-Harju Vallavalitsuse 10.08.2021 korraldusega nr 827 võeti vastu Lohusalu külas Kalda (katastritunnus 29501:001:0058) maatulundusmaa kinnistu ja lähiala detailplaneering. 

Planeeritav ala asub Lohusalu külas Läänemere rannal, Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 1,9 ha. Juurdepääsutee planeeringualale kulgeb avaliku kasutusega Hüübu teelt Mäe tänava transpordimaa (katastritunnus 29501:001:0174) kaudu. Lähialana kaasatakse Hüübu tee 27 kinnistu servituutide ja tee avaliku kasutuse vajaduse märkimiseks. Kinnistul puudub hoonestus. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Planeeritav ala piirneb põhjas Miku rohumaa 1 (katastritunnus 43101:001:0587) ja Vahimäe tee 32 (katastritunnus 43101:001:0590) elamumaadega, idas Hüübu tee 27 (katastritunnus 29501:001:0670) maatulundusmaaga, läänes Miku rohumaa 8 (katastritunnus 29501:001:0016) maatulundusmaa ja Miku rohumaa 4 (katastritunnus 29501:001:0011) elamumaa kinnistutega. Detailplaneeringuga moodustatakse kaks elamumaa krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus kuni kolmele hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 400 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud liitumisega olemasoleva veetrassiga Vahimäe teel ja kanalisatsioon lokaalselt kogumismahutitega. Elektrivarustuseks tuleb huvitatud isikul sõlmida liitumisleping Elektrilevi OÜ-ga. Juurdepääsuks moodustatavatele kruntidele tuleb Vahimäe teelt algavat teed pikendada. Krundile pos 2 seatakse juurepääsuservituudid Miku rohumaa 4 (katastritunnus 29501:001:0011), Miku rohumaa 5 (katastritunnus 29501:001:0012) ja Miku rohumaa 8 (katastritunnus 29501:001:0016) kinnistute igakordsete omanike kasuks.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.09.–14.09.2021 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Laulasmaa raamatukogus aadressil Kloogaranna tee 20, Laulasmaa küla ning valla veebilehel www.laaneharju.ee.
Dokumendid:
 
11.06.21

Detailplaneering Silla rohumaa kinnistul Tõmmiku külas

Lääne-Harju Vallavalitsuse 01.06.2021 korraldusega nr 555 võeti vastu Tõmmiku külas Silla rohumaa (katastritunnus 29508:001:0048) kinnistul ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Tõmmiku külas 11194 Karjaküla tee vahetus naabruses tiheasutusega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 2,05 ha. Juurdepääsutee planeeringualale tuleb rajada 11194 Karjaküla teelt. Kinnistul puudub hoonestus.
Planeeritav ala piirneb kirdes 11194 Karjaküla tee (katastritunnus 29501:007:0607) transpordimaa kinnistuga, lõunas Vahtra (katastritunnus 29501:007:0759) maatulundusmaa kinnistuga ja põhjas Saare (katastritunnus 43101:001:0808) elamumaa kinnistuga. Kinnistu lõuna ja edelaosa on kaetud metsaga ning 11194 Karjaküla tee kinnistuga piirnev osa on lage. Kinnistut läbib kagu-loode suunal elektriõhuliin 35-110kV L3528:(L35028). Maapind langeb ühtlaselt põhja-lõuna suunal. Põhjapoolne osa kinnistust asub Karjaküla aleviku ja lõunapoolne osa Tõmmiku küla territooriumil. Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal asub planeeritav ala väikeelamumaa juhtotstarbega piirkonnas. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuga soovitakse Silla rohumaa jagada 5 krundiks, millest kolm on elamumaa sihtotstarbega, üks transpordimaa sihtotstarbega ja üks tootmismaa sihtotstarbega. Detailplaneeringuga moodustatakse 3 elamumaa krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus nelja kuni kümne ridaelamuboksiga korterelamule summaarse ehitisealuse pindalaga 600 m2 kuni 1500 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 5 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud liitumisega Karjaküla veevarustuse - ja kanalisatsioonivõrgu trassidega. Tulekustutuse veevarustuseks rajatakse kogumismahuti transpordimaa krundile pos 4. Kruntidele juurdepääsuks rajatakse Karjaküla teelt juurdepääsuteed elamumaa kruntidele 1-3. Elamumaade vahel on 50 m laiune elektriliiniõhuliini kaitsevöönd. Ehituse käigus raadatakse osa planeeringuala lõuna ja edelaosas kasvavast kõrghaljastusest. Planeeringuga nähakse ette asendava kõrghaljastuse paiknemise ja rajamise vajadus edasisel projekteerimisel.
Silla rohumaa kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.07.–14.07.2021 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel www.laaneharju.ee. Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda asutuse lahtioleku ajal kohapeal.
 
Dokumendid:
 
27.09.21

Detailplaneering Kersalu külas Toropi kinnistul

Lääne-Harju Vallavalitsuse 01.06.2021 korraldusega nr 554 võeti vastu detailplaneering Kersalu külas Toropi (katastritunnus 29501:009:0448) maatulundusmaa kinnistul ja lähialal.

Planeeritav ala asub Kersalu külas 11199 Põllküla-Madise maantee vahetus naabruses Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal tiheasustuses väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 5,95 ha. Planeeringualal puudub hoonestus. Juurdepääs kinnistule on võimalik rajada Põllküla-Madise maanteelt 11199. Põllküla-Madise tee Madise tee transpordimaa kinnistu (katastritunnus 29501:009:0293) on kaasatud ulatuses mis on vajalik juurdepääsu kavandamiseks planeeringuala kruntidele. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. 
Planeeritav ala piirneb põhjas ja läänes Kroonipõllu (katastritunnus 29501:009:0450) maatulundusmaaga, kirdes Vanaranna tee 10 (katastritunnus 29501:009:0189) maatulundusmaaga, idas Vanaranna tee 5 (katastritunnus 29501:009:0382 ) maatulundusmaaga ja Vanaranna tee 1 (katastritunnus 29501:009:0110 ) elamumaaga, kagus 11199 Põllküla-Madise tee (katastritunnus 29501:009:0293) transpordimaaga ja edelas Põllu (katastritunnus 29501:009:0363) maatulundusmaaga. Planeeringuala lõunaosas on säilinud Madise-Põlluküla vana maantee muldkeha.
Detailplaneeringuga moodustatakse 11 elamumaa krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus kuni kolmele hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 400 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud ühise puurkaevuga ja kanalisatsioon lokaalselt kogumismahutite või biopuhastitega. Tulekustutuse veevarustuseks rajatakse tuletõrje veevõtumahutid puurkaevu krundile pos 5. Kruntidele juurdepääsuks Põllküla - Madise teelt moodustatakse transpordimaa krundid (pos 13 ja 14). Vanaranna tee 1 kinnistule juurdepääsuks seatakse krundile 1 juurdepääsuservituut.

 

Toropi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.07.–14.07.2021 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel www.laaneharju.ee. Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda asutuse lahtioleku ajal kohapeal.
 
Dokumendid:

 

15.04.21

Kersalu külas Madise tee 16 ja 18 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 06.04.2021 korraldusega nr 328 võeti vastu Kersalu külas Madise tee 16 (katastritunnus 43101:001:0517), Madise tee 18 (katastritunnus 43101:001:0519) maatulundusmaa kinnistute ja lähiala detailplaneering.
 
Planeeritav ala asub Kersalu külas 11190 Põllküla-Madise tee vahetus naabruses Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal tiheasustuses väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 1,69 ha. Planeeringualal puudub hoonestus. Juurdepääs kinnistutele on tagatud olemasolevalt Madise tee L1 (katastritunnus 43101:001:0520) transpordimaalt. Madise tee L1 on kaasatud lähialana planeeringualasse. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeritav ala piirneb põhjas Madise 16a (katastritunnus 43101:001:0518) maatulundusmaaga, kirdes Madise tee 12 ( katastritunnus 29501:009:0315) maatulundusmaaga, idas Madise tee 20 (katastritunnus 29501:009:0227) maatulundusmaaga, lõunas Madise tee 22 (katastritunnus 29501:009:0312) maatulundusmaa ja läänes 11190 Põllküla-Madise teega (katastritunnus 29501:009:0293).
Detailplaneeringuga moodustatakse kolm elamumaa krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus kuni neljale hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 500 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud ühe puurkaevuga ja kanalisatsioon lokaalselt kogumismahutitega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.05.–19.05.2021 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel www.laaneharju.ee Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda asutuste lahtioleku ajal kohapeal.
 
Dokumendid:
 

 

19.04.21

Meremõisa külas Männimäe tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.03.2021 otsusega nr 30 võeti vastu Meremõisa külas Männimäe tee 1 (katastritunnus 29501:007:0527) kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Planeeringuala pindala 1,2 ha. Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Meremõisa külas tee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna ja kohaliku Männimäe tee ristmike vahelisel alal.
Planeeritav ala piirneb põhjas ja kagus kohaliku tee nr 2959030 Männimäe tee (katastritunnus 29501:007:1657) transpordimaa kinnistuga, lõunas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teega nr 11390, kirdes Männimäe tee 15 (katastritunnus 29501:007:0149) ja Männimäe tee 3 (katastritunnus 29501:007:0151) elamumaa kinnistutega ning läänes Meedre (katastritunnusega 29501:007:1464) maatulundusmaa kinnistuga. Detailplaneering on üldplaneeringu muutev. Keila valla üldplaneeringu järgi on antud kinnistul määratud juhtotstarve looduslik ala, mets. Detailplaneering teeb ettepaneku muuta Männimäe tee 1 kinnistu maakasutuse juhtfunktsioon elamumaaks
Planeeringuga jagatakse kinnistu kolmeks krundiks ja muudetakse maa sihtotstarve elamumaaks. Igale elamumaa krundile kavandatakse üks 2 kahekorruseline elamu ja üks abihoone summaarse ehitisealuse pindalaga kuni 200 m². Juurdepääs planeeringu alale on tagatud kohalikult Männimäe teelt. Detailplaneeringule on koostatud mürahinnang ja esitatud ettepanek müra sihtväärtuste tagamiseks müratõkkesina rajamiseks planeeringuala maanteepoolsel küljel. Kanalisatsioon ja veevarustus on lahendatud liitumisega MTÜ Meremõisa omanduses olevate trassidega. Planeeringuala läbivad side- ja elektri kaabelliinid tõstetakse ümber. Krunti 3 läbib lahtine kraav, mille kergliiklustee poolsel osal pikendatakse allavoolu suunal truupi. Tuletõrje veevarustuseks rajatakse mahutiga varustatud veevõtukoht Männimäe tee äärde. 
Männimäe tee 1 ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.05.–03.06.2021 Laulasmaa raamatukogukogu asukohas Laulasmaa küla Kloogaranna tee 20 ja valla veebilehel www.laaneharju.ee ning Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn. 
 
Dokumendid:
 

Lohusalu külas Rannuka tee 13 ja 15 kinnistute ja lähiala detailplaneering

3.06.21

Lääne-Harju Vallavolikogu 09.03.2021 otsusega nr 16 võeti vastu Lohusalu külas Rannuka tee 13 ja Rannuka tee 15 kinnistute ja lähiala detailplaneering. 

Algatamisel oli Rannuka tee 13 (katastritunnus 29501:001:0121) ja Rannuka tee 15 (29501:001:0169) kinnistute planeeringuala 4,2 ha.
 
Lääne-Harju Vallavalitsuse 06.02.2018 korraldusega nr 133 moodustati ja registreeriti Maa-ametis katastriüksus Rannuka tee 11 (katastritunnus 43101:001:0088) ja liideti Rannuka tee 13 kinnisasjaga. Sellega seoses on planeeringuala suurus 4,4 ha. 
 
Rannuka tee 13 on hoonestatud. Kinnistul paikneb elamu (ehitisregistri kood 116025112) ehitisealuse pindalaga 295 m². Keila Vallavalitsus on ehitusteatise alusel 13.12.2017 väljastanud haldusakti nr 1712994/00965 hoone laiendamiseks. Uus ehitisealune pind 408,3 m². Rannuka tee 15 kinnistul hooned puuduvad. Planeeritav ala piirneb põhjas Kolmnurga (29501:007:1665), Vainu tee (29501:001:0453) ja Vainu tee 17 // Vainu (29501:001:0042) kinnistutega ja kirdes Rannuka tee 9a (43101:001:0085) tootmismaaga, idas Ringmängu (29501:007:1666), lõunas Lahepere lahega, edelas Vainu tee 17 // Vainu (29501:001:0042) kinnistuga, läänes Esma kinnistuga (29501:001:0179). Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal on Rannuka 13 maaüksuse maakasutus üldmaa ja Rannuka 15 kinnistu oas väikeelamumaa. Detailplaneeringuga muudetakse kinnistute piire ja moodustatakse 2 elamumaa krunti ja üks maatulundusmaa krunt. Detailplaneeringuga täpsustatakse rohevööndit. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev kuna maakasutuse juhtfunktsiooni muutmiseks tehakse ettepanek Rannuka 13 krundi osal muuta Keila valla üldplaneeringus sotsiaalmaa juhtotstarve nõlva pealsel ala, kuhu on planeeritud krunt (POS 2), väikeelamumaaks ning nõlva alusel krundil (POS 3) muuta maatulundusmaaks.
 
Krundile 1 on kavandatud ehitusõigus summaarse ehitisealuse pindalaga 850 m² ühe elamu ja kuni 3 abihoone ehitamiseks, krundile 2 on planeeritud ehitusõigus 2-korruselise elamule ja kuni kahele abihoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 300 m². Mõlema elamu maksimaalne kõrgus 10 m ja abihoonetel 5,5 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Kanalisatsioon on lahendatud krundil 2 lokaalselt ja veevarustus liitumisega ühisveevärgi trassiga. Krundil 1 on vesi ja kanalisatsioon juba varasemalt lahendatud. Avalik juurdepääs mere rannale on tagatud. 
 
Rannuka tee 13 ja Rannuka tee 15 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.04.–07.05.2021 Laulasmaa raamatukogukogu asukohas Laulasmaa küla Kloogaranna tee 20 ja valla veebilehel www.laaneharju.ee ning võimalusel Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn. 
Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda kohapeal tööpäeviti asutuste lahtioleku ajal.
 
Dokumendid:
 
 
 
17.03.21

Niitvälja külas Salme, Väike-Peetri, Tammi ja Vilde kinnistute ning lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 09.02.2021 korraldusega nr 114 võeti vastu Niitvälja külas Salme (katastritunnus 29501:001:0308), Väike-Peetri (katastritunnus 29501:001:0305), Tammi (katastritunnus 29501:001:0306), Vilde (katastritunnus 29501:001:0307) kinnistute ja lähiala detailplaneering. 
Planeeritavad kinnistud asuvad Lääne-Harju vallas Niitvälja külas valdavalt looduslikul rohumaal ja osaliselt metsaga kaetud maatulundusmaal. Planeeritavast alast asub põhja suunal 300 m kaugusel Klooga raudteejaam. Planeeritav ala piirneb loodes Peetri kinnistuga (katastritunnus 43101:001:0858), lõunas Lennu tee L1 (katastritunnus 29501:001:0597) transpordimaa ja Maeru tee 9 kinnistuga (katastritunnus 29501:010:0620), põhjas Tallinna mnt 8 kinnistuga (katastritunnus 43101:001:0202). Planeeritava ala ligikaudne pindala 4,6 ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. 
Igale krundile on planeeritud ehitusõigus neljale hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 500 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 8 m ja abihoonel 5 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud ühe puurkaevuga ja kanalisatsioon lokaalselt kogumismahutitega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.03.–16.03.2021 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Lehola raamatukogukogu asukohas Orisküla tee 20, Lehola küla ja valla veebilehel www.laaneharju.ee. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööpäeviti kohapeal asutuste lahtioleku ajal.
 
Dokumendid:
 
25.11.20

Lohusalu külas Mäe tn 10 ja Mäe tn 12 kinnistute detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 10.11.2020 korraldusega nr 1128 võeti vastu Lohusalu külas Mäe tn 10 (katastritunnus 29501:001:0072) ja Mäe tn 12 (katastritunnus 29501:001:0069) kinnistute detailplaneering. 
Planeeritavad kinnistud asuvad Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Mäe detailplaneeringu põhjapoolsel alal, mis on kehtestatud Keila Vallavolikogu 21.06.2002 otsusega nr 275/060. Planeeritav ala piirneb põhjas Mäe tn 8 (katastritunnus 29501:001:0074) elamumaa, kirdes Mäe tn 6 (katastritunnus 29501:001:0073) elamumaa, idas Mäe tn 5 (katastritunnus 29501:001:0071) ja Mäe tn 7 elamumaa (katastritunnus 29501:001:0068) elamumaadega, edelas Mäe tn 14 (katastritunnus 29501:001:0067) elamumaaga ja läänes Hüübu tee 27 (katastritunnus 29501:001:0670) maatulundusmaaga. Planeeritava ala ligikaudne pindala on 5668 m². Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. 
 
Ehitisregistri andmetel on Mäe tee 10 kinnistu hoonestatud. Kinnistul on üksikelamu ehitisealuse pindalaga 202,6 m² (ehitisregistri kood 120670677). Lisaks asub kinnistul ehitisregistris kajastamata abihoone ja kasvuhoone.
 
Mäe tn 12 kinnistu on hoonestamata. Kinnistut koormavad juurdepääsu servituudid naaberkinnistute kasuks ja elektri maakaabelliinid ja liitumiskilbid ja veetrass. Mäe tn 12 kinnistul paikneb Mäe tn 7 (katastritunnus 29501:001:0068) piirdeaed. Mäe tn 10 pindala on 2790 m² ja Mäe tn 12 pindala on 2854 m². Mäe tn 10 kinnistule ehitatud abihoone asub 1 m kaugusel Mäe tn 12 poolsest piirist. Detailplaneeringuga muudetakse Mäe tn 10 ja Mäe tn 12 kruntide vahelist piiri, suurendades Mäe 10 krunti ja vähendades Mäe tn 12 krundi pindala.
Kruntidele on planeeritud ehitusõigus kolmele hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 300 m². Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9m ja abihoonel 6m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud Lahevesi AS-i olemasoleva veetrassiga. Kanalisatsioon on lahendatud lokaalselt kogumismahutiga. Mäe tn 12 krundil on vaja rajada päästetehnika tagasipööramise tasku. 
 
Mäe tn 10 ja Mäe tn 12 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.12.–28.12.2020 Laulasmaa raamatukogukogu asukohas Laulasmaa küla Kloogaranna tee 20 ja valla veebilehel ning võimalusel Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn. Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda kohapeal tööpäeviti asutuste lahtioleku ajal. 
 
Dokumendid:
 

Laulasmaa külas Laulasmaa tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 10.11.2020 korraldusega nr 1095 võeti vastu Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Laulasmaa tee 2 (katastritunnus 29503:022:0003) kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas tee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee ja kohaliku Laulasmaa tee L1 ristmiku vahetus naabruses. Planeeringualal on Keila Vallavolikogu 08.07.2004 otsusega nr 17 kehtestatud detailplaneering, mida ei ole ellu viidud.
Planeeritav ala piirneb põhjas Laulasmaa tee L1 (katastritunnus 29501:001:0473) transpordimaa kinnistuga, kirdes Endla vkt 1 (katastritunnus 29503:014:0010) elamumaa kinnistuga, idas Kloogaranna tee 20 (katastritunnus 29501:001:0574) ühiskondlike ehitiste maa kinnistuga ja edelas 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee (katastritunnus 29501:007:0416) transpordimaa kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,9 ha.
Detailplaneeringuga muudetakse kruntide piire, sihtotstarbeid ning ehitusõiguse näitajaid. Keila valla üldplaneeringus on Laulasmaa tee 2 planeeringuala juhtotstarve ärimaa. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Krundile 1 on kavandatud ühekordne ärihoone ehitisealuse pindalaga 650 m² ja krundile 2 on planeeritud 2-korruseline ärihoone ehitisealuse pindalaga 500 m2. Mõlema hoone maksimaalne kõrgus 9 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud liitumisega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni trassidega.
 
Dokumendid:
 
Laulasmaa tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.12.–15.12.2020 valla veebilehel ning Lääne-Harju Vallavalitsuses aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Laulasmaa raamatukogus asukohaga Kloogaranna tee 20, Laulasmaa küla.
 

Rummu alevikus Aia 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.10.2020 otsusega nr 73 võeti vastu Lääne-Harju vallas Rummu alevikus Aia 15 (katastritunnus 43101:001:0144) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Planeeritava ala ligikaudne pindala on 3531 m².
Planeeritav kinnistu paikneb Rummu alevikus Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonise põhjal tiheasustusega alas. Aia tänava ääres paiknevad korterelamud. Aia tänavast põhja suunas asuvad Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 520 kehtestatud Aiamaa detailplaneeringu järgi hoonestusõiguseta maatulundusmaad. Aia tn 15 kinnistu piirneb reformimata riigimaaga. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.
Ehitisregistri andmetel on kinnistul üks ühekordne hoone nimetusega bensiinijaama dispetšeripunkt (ehitisregistri kood 116037934), ehitisealuse pindalaga 20 m² mis lammutatakse.
Detailplaneeringuga muudetakse krundi maakasutuse sihtotstarve elamumaaks, määratakse hoonestusala ja ehitusõigus ehitiste ja rajatiste püstitamiseks. Detailplaneeringu põhjal on kavandatud ehitusõigus ühe kahekordse elamu ja kuni 3 abihoone ehitamiseks summaarse ehitisealuse pindalaga 353 m². Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse Rummu aleviku ÜVK võrguga liitumisega. 
Vasalemma valla üldplaneeringu kohaselt on Aia tn 15 juhtostarve äri- ja büroo- või teenindusehitiste ala (B), millel on lubatud kavandada kaubandus-, teenindus- ja majutus-, toitlustus ja vabaaja harrastustega seonduvaid ettevõtteid ning asutusi, büroosid ja parklaid. Lubatud on 50 % ulatuses elamumaa või üldkasutatavate ehitiste maa sihtotstarbed ning vähemalt 20% krundi pindalast peab olema heakorrastatud haljasala. Maa-ameti kaardirakenduse andmete põhjal ümbritseb Ai tn 15 kinnistut reformimata riigimaa katastriüksus lähiaadressiga Aia tn 18 ( katastritunnus 43101:001:1012) pindalaga 30585 m². Vasalemma valla üldplaneeringus maakasutuse ala tähisega B, mille koosseisus planeeringuala asub on pindalaga 34117 m², millest Aia tn 15 kinnistu moodustab 10 %. Seetõttu on kasutusotstarbe muutus Aia tn 15 kinnistul väikesemahuline ja üldplaneeringu tingimustega kooskõlas, kuna Aia tn 18 kinnistul on võimalik realiseerida üldplaneeringus kavandatud kasutusotstarbeid. Lisaks paikneb planeeringualast lääne suunal väikeelamute (EV) arenduseks kavandatud ala. Seetõttu on antud muudatus sobilik antud piirkonnas. Aia tn 18 kinnistu osas ei ole esitatud maa erastamise ja tagastamise taotlusi.
 
Detailplaneeringu materjalid:
 
Aia tn 15 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.12.–31.12.2020 Rummu haruraamatukogus asukohaga Aia 9a, Rummu alevik ja Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Rae 38, Paldiski linn.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel ja tööpäeviti asutuste lahtioleku ajal kohapeal.
 

 

Vasalemma alevikus Sihi tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 18.08.2020 korraldusega nr 794 võeti vastu Lääne-Harju vallas Vasalemma alevikus Sih tn 4 (katastritunnus 43101:001:0394 ) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Planeeritava ala ligikaudne pindala on 1,23 ha.
Planeeritav kinnistu paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on pereelamute maa (EP). Planeeritav ala piirneb põhjas Nõmme tänav L1 (katastritunnus 86801:001:0807) transpordimaa kinnistuga, idas Nõmme tn 7 (katastritunnus 86801:002:0430), Pärna tn 31c (katastritunnus 43101:001:0393) ja Pärna tn 31 (katastritunnus 86801:002:2070) elamumaa kinnistutega, kirdes Pärna tn 31a (katastritunnus 86801:002:0123) elamumaa kinnistuga, lõunas Taganõmme tn 4 (katastritunnus 86801:002:0122) elamumaa kinnistuga, läänes Sihi tänav (katastritunnus 43101:001:0539) transpordimaa kinnistuga.
Kinnistu lõunaosas asub pooleliolev abihoone. Ehitisregistri andmetel puudub kinnistul hoonestus. Planeeringuga jagatakse kinnistu neljaks elamumaa ja üheks tootmismaa krundiks. Elamumaa kruntidele on antud ehitusõigus ühe elamu ja ühe abihoone ehituseks. Veevarustus on lahendatud olemasoleva puurkaevu PRK0057864 veevõtu baasil. Kanalisatsioon lahendatakse kogumismahutitega. Tuletõrje veevarustuseks rajatakse Sihi tänava äärde mahuti.
Detailplaneeringuga on kruntidele lubatud ehitusõigus hoonete suurima ehitisealuse pindalaga 250-280 m² ühe elamu ja ühe abihoone rajamiseks. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.
 
 
Sihi tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.09.–25.09.2020 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja Vasalemma raamatukogukogu asukohas Vasalemma alevikus Ranna tee 8.
 

Valkse külas Väljaotsa ja Settebasseini kinnistute ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 465 võeti vastu Lääne-Harju vallas Valkse külas Väljaotsa ja Settebasseini kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav ala asub riigimaantee 8 Tallinn-Paldiski tee ja 11194 Karjaküla tee ristumisala vahetus naabruses. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 7,2 ha. Lähialana on haaratud 8 Tallinn-Paldiski tee L2 (katastritunnus 29501:001:0285) transpordimaa kinnistu ja teede ja tehnovõrkude liitumiseks vajaminev ala. Juurdepääs planeeringualale rajatakse Karjaküla teelt. Planeeritav ala piirneb põhjas Luhatirtsu (katastritunnus 43101:001:0174) maatulundusmaa kinnistuga, idas 11194 Karjaküla tee (katastritunnus 29501:007:0607) transpordimaa kinnistuga, lõunas 8 Tallinn-Paldiski tee (katastritunnus 29501:007:0657) transpordi maa kinnistuga, läänes Veeru (katastritunnus 29501:007:0057) elamumaa kinnistuga ja riigimaaga.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuga muudetakse Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 otsusega nr 123 kehtestatud detailplaneeringu alal osaliselt liikluslahendust ja krundijaotust. Väljaotsa kinnistul moodustatud viie äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundi Väljaotsa tee 1 (katastritunnus 43101:001:0418), Väljaotsa tee 3 (katastritunnus 43101:001:0420), Väljaotsa tee 5 (43101:001:0421), Väljaotsa tee 6 (katastritunnus 43101:001:0422) ja Väljaotsa tee 9 (katastritunnus 43101:001:0424) liitmise ja transpordimaade ümberkruntimisega tekib üks osakaaluga 95/5% tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krunt pindalaga 42614 m2 (pos 1), kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti (pos 5) pindalaga 2848 m2, (pos 6) pindalaga 4241 m2 ja (pos 8) pindalaga 270 m2 ning üks osakaaluga 50/50% haljasmaa ja transpordimaa kasutusotstarbega krunt pindalaga 1964 m2 (pos 4). Kõige põhjapoolsema ärimaa sihtotstarbega Väljaotsa tee 2 (katastritunnus 43101:001:0419) (pos 3) krundi kasutamise sihtotstarvet ja ehitusõigust ei muudeta. Veidi muudetakse krundi hoonestusala suurust ja paiknemist. Sihtotstarvete muutmist ei kavandata Settebasseini (katastritunnus 29501:007:0554) jäätmehoidla maa (pos 2) ja 8 Tallinn-Paldiski tee L2 (katastritunnus 29501:001:0285) transpordimaa (pos 7) kinnistutel. Võrreldes varasema detailplaneeringu lahendusega on nihutatud juurdepääs planeeringu ala keskele. Juurdepääsuks tuleb projekteerida riigitee 11194 Karjaküla tee ristumiskoha ja Karjaküla tee laiendus ja selle alusel rajada juurdepääs.

Detailplaneeringuga on krundile (pos 1) lubatud ehitusõigus hoonete summaarse ehitisealuse pindalaga 17400 m2 ja kuni 5 hoone ehitamise võimaldamiseks. Hoonete suurim lubatud kõrgus 12 m ja korruselisus tootmishoonel 2 ja kontorihoonel 3 korrust. Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse planeeringuala trasside liitumisega Keila Vesi AS-i trassidega Geoloogide tn ristmiku juures. Põhimõtteline kanalisatsionni lahendus jääb samaks. Elektrivarustuseks rajatakse Elektrilevi jaotuspunkt 9022 ja tarbija alajaam ning elektri maakaabelliini ühendused vastavalt Elektrilevi OÜ tehnilistele tingimustele. Tuletõrje veevarustuse tagamiseks rajatakse survestamiskaevuga ja hüdrantidega lokaalne võrk Settebasseini kinnistu tiikide vee kasutamiseks kustutustöödel. Sadevee ärajuhtimine on lahendatud isevoolse kanalisatsiooniga, mille eesvooluks on Valkse kraav. Sideühenduseks rajatakse uus sidekaabel alates Telia Eesti AS-i sidekanalisatsiooni kaevust KEI-285.

Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule AS Valdek. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldus nr 465

Kooskõlastuste koondtabel

Seletuskiri

Kontaktvööndi plaan

Tugiplaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Liiklusjoonis

Illustratsioon-Vaade karjaküla teelt

 

Väljaotsa ja Settebasseini kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09.06.–25.06.2020 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn.

Alliklepa külas Vahtra kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

7.04.20

Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.03.2020 korraldusega nr 300 võeti vastu Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Vahtra kinnistu (katastritunnus 56201:001:0071) ja selle lähiala detailplaneering. Planeeritava ala ligikaudne pindala on 3,91 ha.

Vahtra kinnistu piirneb põhjas Algi (katastritunnus 56201:001:0072) maatulundusmaaga, idas Sauna (katastritunnus 43101:001:0503) ja Karumetsa (43101:001:0502) elamumaadega, kagus Kadakasauna (katastritunnus 56201:001:0289) elamumaaga, lõunas Kolmeaia tee 5 (katastritunnus 56201:001:0707) ja Kolmeaia tee 1 (katastritunnus 56201:001:0703) elamumaa kinnistutega, läänes Vihterpalu metskond 2 (katastritunnus 256201:001:0440) maatulundusmaa, Laglevälja (katastritunnus 56201:001:0701), Lagleniidu (katastritunnus 56201:001:0702) ja Auli (katastritunnus 56201:001:0074) elamumaa kinnistutega. Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on elamumaa.

Vahtra kinnistu Kibru tee  poolne osa on hoonestatud suvemaja (registrikood 1203003109) ja kolme abihoonega. Kinnistul asub  puurkaev PRK0015915. Detailplaneeringuga moodustakse  neli elamumaa krunti ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt. Kruntideks jagamisel on arvestatud lagedate aladega, mistõttu puudub vajadus ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Detailplaneeringuga on kruntidele lubatud ehitusõigus hoonete suurima ehitisealuse pindalaga 250 - 450 m² ja kuni 3-4 hoone ehitamise võimaldamiseks, mille hulgas on üks kahekordne elamu ja kaks abihoonet. Hoonete kõrgused 9 m elamul ja 6 m abihoonetel. Veevarustus lahendatakse puurkaevudega ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Elektrivarustuseks rajatakse liitumiskilbid ja ühendus elektri maakaabelliiniga vastavalt Elektrilevi OÜ tehnilistele tingimustele. Transpordimaa laius on 14 m ning sellel paikneb olemasolev tee, kiviaed ja planeeringuga kavandatud elektri maakaabelliin ning päästetehnika ümberpööramise tasku. Juurdepääsuks kruntidele rajatakse tee algusega avaliku kasutusega Kibru teelt Vihterpalu metskond 2 kinnistul pikkusega 40 m ja  laiusega 4,2 m ja laiendatakse olemasolevat teed Vahtra kinnistul. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Vahtra kinnistu detailplaneeringu  avalik väljapanek toimub 04.05.–17.05.2020 Lääne-Harju Valla Raamatukogu Harju-Risti haruraamatukogus asukohaga, Harju-Risti küla ja Lääne-Harju Vallavalitsuses Rae 38, Paldiski linn.

 

Dokumendid

1 Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.03.2020 korraldus nr 300
2 Seletuskiri
3 Asukoha skeem
4 Tugiplaan
5 Kontaktvööndi skeem
6 Põhijoonis ja tehnovõrgud
7 Fotoleht
8 Elektrilevi kooskõlastus
9 RMK kooskõlastus
10 Päästeameti kooskõlastus

Alliklepa külas Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistute ning lähialal detailplaneering

25.02.20

Lääne-Harju Vallavalitsuse 05.06.2018 korraldusega nr 379 algatati Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Perbi-Nurme (katastritunnus 56201:001:0324) ja Perbi-Heinamaa kinnistutele (katastritunnus 56201:001:0054)) kinnistu detailplaneering.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Kibru teest lõunapoole. Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistud jäävad Padise Vallavolikogu 25.04.2002 määrusega nr 35 kehtestatud Padise valla üldplaneeringu maa-alale, mille kohaselt on antud piirkond elamuehituse reservmaa, mistõttu on detailplaneering üldplaneeringu kohane.

Maa-ameti kaardirakenduse kohaselt on mõlemad kinnistud hoonestamata, seal kasvab mõningal määral kõrghaljastust. Planeeritav ala, mille elamukruntide suurused oleks vahemikus 2739 - 4675 m2, moodustaks loogilise jätku kõrval asuvale 10,9 ha suurusele alale, kus Padise Vallavolikogu 14.09.2005 otsusega nr 158 on kehtestatud Päärbi ja Pertanina kinnistute detailplaneering.

Planeeringuga moodustatakse planeeringualale kaheksa elamumaa, üks transpordimaa krunt ja üks maatulundusmaa sihtotstarbega krunt. Osaliselt on planeeringu¬alasse kaasatud juurdepääsutee ala. Elamumaa kruntidele on lubatud rajada elamu kõrgusega kuni 9 m ja kuni 5 abihoonet summaarse ehitisealuse pindalaga  420-500 m2 ning hoonete katuste kalletega 20–45°. Veevarustus lahendatakse olemasoleva puurkaevu baasil  , mis asub Alliklepa sadamas Pumba kinnistul (katastritunnusega 56201:001:0647) ja kanalisatsioon kruntidele paigaldatavate kogumismahutitega. Juurdepääs kinnistule toimub olemasoleva mereäärse Kibru ja Kolviku tee kaudu. Planeeringul ei ole eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistute avalik väljapanek toimub 03.03.–16.03.2020 Padise rahvamajas ja Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Paldiski linn, Rae 38.

 

Dokumendid

1 Lääne-Harju Vallavalitsuse 28.01.2020 korraldus nr 81

2 Seletuskiri

3 Asendiskeem

4 Kontaktvööndi plaan

5 Tugiplaan

6 Põhijoonis

7 Tehnovõrkude joonis

8 Kooskõlastuste koondplaan

9 Illustratiivne joonis

Lisa 2 Reaalservituutide seadmise lepingu skeem

Lehola külas Orisoo kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

10.12.19

Lääne-Harju Vallavalitsuse 03.12.2019 korraldusega nr 849 võeti vastu Lääne-Harju vallas Lehola külas Orisoo kinnistu (katastritunnus 29501:001:0259) ja selle lähiala detailplaneering. Planeeritav ala ligikaudne pindala on 0,75 ha.

Orisoo kinnistu piirneb põhjas 18 Niitvälja–Kulna teega (katastritunnus 29501:010:0147), idas ja lõunas Rukki (katastritunnus 29501:010:0759) maatulundusmaaga, läänes 2955020 Orisküla teega. Keila valla üldplaneeringu järgi on antud ala juhtotstarve väikeelamumaa, mistõttu on detailplaneering üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga on kinnistule lubatud ehitusõigus hoonete suurima ehitisealuse pindalaga kuni 400 m2 ja kuni 3 hoone ehitamise võimaldamiseks, mille hulgas on üks kahekordne elamu kõrgusega kuni 9 m ja kaks abihoonet kõrgusega kuni 5 m. Veevarustus lahendatakse puurkaevuga ja kanalisatsioon väikepuhastiga. Krundil asub registreerimata puurkaev, mis likvideeritakse ja rajatakse uus puurkaev. Elektrivarustuseks rajatakse liitumiskilp ja ühendus elektri maakaabelliiniga olemasolevast elektri õhuliini postist Hindreku kinnistul (katastritunnus 29501:010:0590).

Orisoo kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.01.–19.01.2020 Lehola raamatukogus asukohaga Orisküla tee 20, Lehola küla ja Lääne-Harju Vallavalitsuses Rae 38, Paldiski linn.

 

Dokumendid

1 Lääne-Harju Vallavalitsuse 03.12.2019 korraldus nr 849

2 Seletuskiri

3 Situatsiooniskeem

4 Tugiplaan

5 Kontaktvööndi analüüs

6 Põhijoonis

7 Illustratiivne joonis

8 Kooskõlastuste koondplaan

Rummu alevikus Järvekalda ja Paekalda kinnistute detailplaneering

28.08.20

Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu 26.11.2019 otsusega nr 100 „Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" võeti vastu Rummu alevikus Järvekalda (katastritunnus 86801:001:0898) ja Paekalda (katastritunnus 86801:001:0526) kinnistutel detailplaneering planeeringualal pindalaga 13,1 ha. Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Rummu alevikus Rummu järve lõunakaldal. Planeeritav ala piirneb läänes Laguuni (katastritunnus 86801:001:0821), idas Rummu järve ja Paemurru (katastritunnus 86801:001:0527) kinnistuga, kagus Murrangu (katastritunnus 86801:001:0781) ärimaa kinnistuga, lõunas Rummu (katastritunnus 51802:001:0223) kinnistuga, millel asub LIIKERI TTP-527 maaparandussüsteemi ala, põhjas reformimata riigimaaga.

Järvekalda kinnistule on planeeritud avaliku kasutusega liivarand ja ujuvsild ning randa teenindav abihoone, mänguväljak lastele, riietuskabiinid ja välikäimlad, autoparkla, rannavolle plats, aiaga piiratud lava ja tantsuplats, maastikul paiknev aktiivpuhkuse ala ja ning vaatetorn. Järvekalda kinnistu summaarne ehitisealune pind on 1267 m2 ehk 10% krundi pindalast, suurim korruselisus hoonetel on kaks korrust. Rajatakse juurepääsutee, tuletõrje veevõtukoht ja tähistatakse RMK matkaraja kulgemine krundil. Vasalemma valla üldplaneeringus tehakse ettepanek muuta maatulundusmaa juhtotstarve pargi ja üldkasutatavaks rohealaks (H). Paekalda kinnistu kasutamise sihtotstarbed muudetakse 70% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete maaks (ÄK) ja 30% majutushoone maaks (ÄM). Paekalda kinnistul on ehitisregistri andmetel rajatud puhkemaja (registrikood 120582983) ehitisealuse pindalaga 154 m2 ja paadisild (registrikood 220606132) ehitisealuse pindalaga 60 m2, mis tegelikult asub Paemurru kinnistul. Detailplaneeringuga soovitakse suurendada krundi ehitisealust pindala 330 m2 võrra ühe teenindus- ja toitlustushoone rajamise võimaldamiseks. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Rummu aleviku Järvekalda ja Paekalda kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.01-11.02.2020 Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Rae 38, Paldiski linn ja Rummu haruraamatukogus asukohaga Aia tn 9a.

Dokumendid:

1 Lääne- Harju Vallavolikogu 26.11.2019 otsus nr 100

2 Seletuskiri

3 Situatsiooniskeem

4 Kontaktvööndi analüüs

5 Tugiplaan

6 Põhijoonis

7 Tehnovõrkude skeem

8 Illustreeriv joonis

9 Üldplaneeringu muudatuse ettepaneku skeem

10 Kooskõlastuste koondtabel

11 Keskkonnaameti kiri ehituskeeluvööndi vähendamise kohta

12 Muudetud põhijoonis

13 Muudetud tehnovõrkude skeem

14 Muudetud seletuskiri

Laulasmaa külas Kaldaveere tee 6 kinnistu detailplaneering

16.03.20

Lääne-Harju Vallavalitsuse 26.11.2019 korraldusega nr 821 võeti vastu Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Kaldaveere tee 6 kinnistu (katastritunnus 29501:001:0050) detailplaneering.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas 11395 Lohusalu-Laulasmaa tee ja sellelt algava Kaldaveere tee ääres kaldaastangu all tasandikul. Keila valla üldplaneeringu järgi on antud ala juhtotstarve elamumaa, mistõttu on detailplaneering üldplaneeringu kohane.

Planeeritav ala piirneb idas Laulasmäe rohumaa 2 (katastritunnus 29501:001:0203) kinnistuga, läänes Kaldaveere teega (katastritunnus 29501:001:0431), lõunas Kaldaveere tee 4 (katastritunnus 29501:001:0051) ja põhjas Kaldaveere tee 8 // Tamme (katastritunnus 29501:001:0046) elamumaa kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala on 0,33 ha.

Kinnistu keskel on looduskaitse üksikobjekt KLO4000634 Lohusalu tammed, millel on piiranguvöönd R=30 m. Krundil olev tamm on juba ammu kuivanud (üks haru on murdunud ja mädaniku kahjustusega). Keskkonnaamet on 10.10.2019 kirjaga nr 6-2/19/653-3 andnud seisukoha detailplaneeringuga kavandatavate ehitiste asukoha kohta kuivanud tamme suhtes. Hoonete edasisel projekteerimisel ja ehitusloa taotlemisel tuleb vastavalt looduskaitseseaduse § 14 lõike 1 punktidele 7 ja 8 küsida Keskkonnaameti nõusolekut.

Elamumaa krundile on lubatud rajada elamu kõrgusega kuni 9 m ja kuni 2 abihoonet kõrgusega kuni 4 m summaarse ehitisealuse pindalaga 400 m2 ning hoonete katuste kalletega 0–45 °. Veevarustus lahendatakse puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutiga. Väline tulekustutus on ette nähtud Kloogaranna tee äärde rajatava tuletõrjehüdrandiga. Krundi piirile rajatakse elektri ja side liitumiskilp. Juurdepääs kinnistule toimub olemasolevalt Kaldaveere teelt. Avaliku juurdepääsu tagamiseks kaldaastangu pealsele seatakse Kaldaveere tee 6 ja Kaldaveere tee 4 kinnistutele 2 m laiune isiklik kasutusõigus Lääne-Harju valla kasuks.

Olmevete kanaliseerimine on lahendatud reoveemahutiga ja veevarustus puurkaevuga..

Kaldaveere tee 6 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.01.–19.01.2020 Laulasmaa raamatukogus asukohaga Laulasmaa küla, Kloogaranna tee 20 ja Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Paldiski linn, Rae 38.

Kaldaveere tee 6 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 04.03.2020 algusega kell 16:00 Lääne-Harju Vallavalitsuse istungite ruumis nr 202 asukohaga Rae 38 , Paldiski linn.

Dokumendid:

1 Lääne-Harju Vallavalitsuse 26.11.2019 korraldus nr 821

2 Seletuskiri

3 Tugijoonis

4 Kontaktvöönd

5 Tehnovõrkude koondplaan

6 Kooskõlastuste koondplaan

7 Situatsiooniskeem

8 Põhijoonis

9 Arvamus

10 Lääne-Harju Vallavalitsuse vastuskiri

11 Avaliku arutelu protokoll

Kersalu külas Vanaranna tee 51 ja lähiala detailplaneering

22.02.19

Lääne-Harju Vallavolikogu 05.02.2019 otsusega nr 9 võeti vastu Lääne-Harju vallas Kersalu külas Vanaranna tee 51 (katastritunnus 29501:009:0093) kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Kersalu külas 8 Tallinn-Paldiski tee ääres. Kinnistu praegune sihtotstarve on maatulundusmaa. Keila valla üldplaneeringus on antud maa-ala maakasutuse juhtotstarve üldmaa ja väike osa kuulub tiheasustusega piirkonda. Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kolmeks krundiks. Ärimaa sihtotstarbega krundile 1 rajatakse 80 m kõrgune mobiilside mast ja seadmete hoone koos piirdeaiaga ning juurdepääsu tee. Krunt  2, pindalaga 17755 m² jäetakse maatulundusmaa sihtotstarve. Vanaranna teele moodustatakse transpordimaa sihtotstarbega krunt, mis antakse tasuta Lääne-Harju vallale.

 

Dokumendid:

Seletuskiri

Tugiplaan

Kontaktvööndi plaan

Põhijoonis tehnovõrkudega

Kooskõlastuste koondtabel

Keelva külas Aedevahe kinnistu ja lähiala detailplaneering

6.03.19

Lääne-Harju Vallavolikogu 05.02.2018 otsusega nr 8 võeti vastu Lääne-Harju vallas  Keelva külas Aedevahe kinnistu (katastritunnus 29501:007:1291) ja lähiala detailplaneering. Planeeringuala ligikaudne suurus on 22,9 ha.

Planeeritav ala asub 11195 Keila-Keila-Joa tee ääres. Juurdepääs planeeringualale toimub kruusakattega erateelt. Keila valla üldplaneeringus on sellel alal maakasutuse juhtotstarve looduslik, ala mets. Planeeringu eesmärk on Keila valla üldplaneeringu  juhtotstarbe  osaline muutmine Aedevahe kinnistul tootmismaaks, et sinna oleks võimalik ehitada kaasaegne robotlüpsiplatsiga lehma- ja noorloomalaut (ehitisealuse pindalaga 3000 m2) ning vedelsõnnikuhoidla ja tehnorajatised.

Veevarustus on lahendatud oma puurkaevuga ja kanalisatsioon väikepuhastiga. Tuletõrje veevarustuse tagamiseks tuleb rajada  veevõtu koht  kuivhüdrandiga.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee  ja asutuste lahtiolekuajal kohapeal.

Dokumendid:

Seletuskiri

Situatsioonijoonis

Kontaktvöödi plaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

3D illustratsioon

Kooskõlastuste koondplaan

Kloogaranna külas Joa tee 43 kinnistu ja lähiala detailplaneering

24.04.19

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 158 võeti vastu Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Joa  tee 43 kinnistu (katastritunnus 29501:007:0665) ja  lähiala detailplaneering.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas maatulundusmaal. Joa tee 43 maaüksus on hoonestamata. Planeeritav ala piirneb põhjas  11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teega, idas Rüütli tee 1 (katastritunnus 29501:007:0006) kinnistuga ja Treppoja tee 4c reformimata riigi maaga, kagus ja lõunas Treppoja tee 4b (katastritunnus 29501:007:0680) kinnistuga, lõunas Lehola (katastritunnus 29501:007:1036) kinnistuga, edelas Sangla mets 2 kinnistuga, läänes Muru teega ja loodes Liiva teega.

Joa tee 43 kinnistu sihtotstarve on maatulundusmaa. Varasemalt on maad kasutatud pioneerilaagrite staadionina. Praegusel ajal puudub vajadus sellel otstarbel antud maad kasutada. Keila valla üldplaneeringu joonisel 2A „Tiheasutuse tsoneerimine" on selle kinnistu osas jäetud määratlemata maa kasutamise juhtotstarve ja on märgitud, et säilub senine sihtotstarve (maatulundusmaa), seetõttu on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Planeeringu lahenduses on  Joa tee 43 kinnistu jagatud 4 krundiks,   millest  2 on elamumaa ja 1 ärimaa ja 1 maatulundusmaa sihtotstarbega. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta Keila valla üldplaneeringus  osaliselt Joa tee 43  kinnistust   äri- ja elamumaaks ( krundi 1 ja kruntide 2 ja 3 osas). Krundil 4 säilub  maatulundusmaa  sihtotstarve.

Elamumaa  krundile on kavandatud ehitusõigus  ühe kahekorruselise paarismaja ja kahe abihoone ehitamise võimalus summaarse ehitisealuse pinnaga kokku 350 m².  Elamu kõrgus on 8 m ja abihoonetel 4 m. Ärimaa krundile on võimalik rajada kuni kaks kahekorruselist multifunktsionaalset hoonet summaarse ehitisealuse pinnaga 900 m² ja kõrgusega 9 m. Maatulundusmaa krundile on lubatud ehitusõigus ühekordse abihoone ehitisealuse pindalaga 50 m² rajamiseks. Juurdepääsud kinnistutele rajatakse kohalikult teelt 2952630 Liiva teelt ja 2952640 Muru teelt.

Liiva tee asub reformimata riigimaal. Seetõttu on moodustatud transpordimaa sihtotstarbega krunt, millel on ette nähtud 2,5 m laiune jalgtee. Liiva teele ja Muru teele on kavandatud tänavavalgustus. Teed ehitatakse välja huvitatud isiku poolt ja antakse tasuta vallale.

Veevarustus on lahendatud oma puurkaevuga ja kanalisatsioon väikepuhastiga. Tuletõrje veevarustuse tagamiseks tuleb rajada Liiva tee äärde veevõtu koht mahuti ja kuivhüdrandiga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08.02-10.03.2019 Laulasmaa koolimaja raamatukogus (Kloogaranna tee 20, Laulasmaa) ja Lääne-Harju vallavalitsuses asutuste lahtiolekuajal ning Lääne-Harju valla veebilehel.

Dokumendid:

Seletuskiri

Asendiplaan

Kontaktvöödi plaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Liikluskorraldus

3D illustratsioon

Kooskõlastuste koondplaan

Vastuvõtmise otsus

Avaliku arutelu protokoll 17.04.2019

Kloogaranna ja Laulasmaa külas asuvate Karu tee 6, Karu tee 8, Karu tee 14, Karu tee 16, Karu tee 18, Karu tee 22, Karu tee 24, Karu tee 26, Kotka tee 13, Kotka tee 15, Kotka tee 16, Kotka tee 17, Kotka tee 19, Kõltsu allee 7, Kõltsu allee 8 ja Kõltsu allee 9 maaüksuste detailplaneering

24.04.19

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 157 võeti vastu Lääne-Harju vallas  Kloogaranna ja Laulasmaa külas asuvate Karu tee 6, Karu tee 8, Karu tee 14, Karu tee 16, Karu tee 18, Karu tee 22, Karu tee 24, Karu tee 26, Kotka tee 13, Kotka tee 15, Kotka tee 16, Kotka tee 17, Kotka tee 19, Kõltsu allee 7, Kõltsu allee 8 ja Kõltsu allee 9 maaüksuste detailplaneering planeeringualal pindalaga 11 ha.

Detailplaneering algatati Keila Vallavalitsus 23.07.2003 korraldusega nr 784. Keila Vallavalitsuse 30.12.2008 korraldusega nr 1209 muudeti varasemat korraldust ja väljastati uued detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad. Keila Vallavalitsuse 01.12.2009 korraldusega nr 1068 muudeti viimati nimetatud korraldust ja lisati lähteseisukohtadele täpsustused Karu tee 14 ja Kotka tee 15 kruntide ehitusõiguse detailide osas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on täpsustada hetkel kehtiva Kõltsu ja Oja maaüksuste detailplaneeringu alusel moodustatud ning detailplaneeringu alal asuvate kruntide hoonestusalade piire ning vastavalt PlanS § 8 lõike 3 punktile 12 täpsustada ranna ja kalda piiranguvööndi ja ehituskeeluvööndi ulatust looduskaitseseaduses sätestatud korras.

Planeeringualal on osade kinnistute puhul tegemist metsaga ning seetõttu vastavalt looduskaitseseaduse § 38 lõikele 2 on nendel kruntidel ehituskeeluvööndi ulatus 200 m põhikaardile kantud tavalisest veepiirist. Looduskaitseseaduse § 38 lõike 3 alusel on nendel kinnistutel uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Sellest lähtuvalt on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringu protsessiga. Kuna planeeringu protsess on kestnud pikka aega ja vahepeal on mitmed olulised seadused muutunud ja jõustunud, leidis planeeringu koostamise korraldaja, et kehtivas planeerimisseaduses sätestatud teabe piisavuse põhimõtet aluseks võttes on vajalik koostada detailplaneeringule keskkonnamõju eelhinnang veendumaks planeeringulahenduse ja eelkõige Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamise puhul võimalike keskkonnamõjude olulisuses või nende puudumises. Detailplaneeringule on koostanud keskkonnamõju eelhinnangu Skepast&Puhkim OÜ ( töö 2018-0013).  Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata kuna puudub oluline keskkonnamõju.

Detailplaneeringuala on jaotatud kruntideks vastavalt kehtivale Kõltsu ja Oja maaüksuse detailplaneeringule. Kruntide piiride muutmist võrreldes hetkel kehtiva detailplaneeringuga ei kavandata. Kavandatavate hoonete asukohad on määratud võttes arvesse ranna kaitse eesmärke ning lähtudes taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrkudest.

Tehnovõrgud on rajatud vastavalt  Kõltsu ja Oja maaüksuse detailplaneeringule. Kruntide varustamine tarbeveega toimub olemasolevast 115 m sügavusest puurkaevust (PRK0000598 mis asub Kõltsu mõisa pargis). Kanalisatsioon lahendatakse lokaalsete mahutite või lokaalsete puhastusseadmetega . Sademevee äravool lahendatakse vertikaalplaneerimise ja olemasoleva kraavide süsteemi abil. Tulekustutuse vesi on lahendatud olemasolevate hüdrantidega.

Vastavalt Keila valla üldplaneeringu põhijoonisele 1A ja joonisele 2A „Tiheasustusalade tsoneerimine" on planeeringualal ehituskeeluvööndi ulatus 70 meetrit tavalisest veepiirist.

Detailplaneeringuga hõlmatud krundid jäävad valdavalt alasse, kus kehtiva üldplaneeringu kohaselt on ehituskeeluvööndi ulatuseks 70 meetrit Läänemere tavalisest veepiirist. Osadel  kruntidel (18 ja 22) taotletakse ehitusõigust aladel, mis jäävad metsamaale. Metsamaal ulatub ehituskeeluvöönd piiranguvööndi piirini ehk antud juhul 200 meetrini. Seetõttu on nende kruntide osas vajalik ehituskeeluvööndi vähendamine vastavalt Looduskaitseseaduse § 40 lõikes 4 sätestatud menetluskorrale.

Detailplaneeringuga ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise otsusega on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla kodulehel www.laaneharju.ee ja tööpäevadel Lääne-Harju Vallavalitsuses aadressil Rae 38, Paldiski linn.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsus nr 157

KSH eelhinnang, Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsuse nr 157 lisa

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Kooskõlastuste koondtabel

Saadud seisukohad

Avaliku arutelu protokoll 10.04.2019

Paldiski linnas Kadakaranna kinnistu detailplaneering

5.12.18

Planeeritav ala suurusega ca 20,1 ha asub Harjumaal Paldiski linnas 11174 Paldiski-Padise tee lõik 2 ja 11180 Paldiski lõunasadama ääres ning koosneb Kadakaranna (58001:001:0194) maaüksusest.

Detailplaneeringuga nähakse ette ehitusõigus Paldiski Lõunasadama teenindamisega seotud tegevuse laiendamiseks vajalike ladude ning rajatiste välja arendamiseks. Käesoleva detailplaneeringuga piiritletakse hoonestusalad, määratakse hoonestuse kõrgus ja korruselisus, lahendatakse liikluskorraldus ja parkimine, antakse haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, määratakse tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad ning samuti seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Detailplaneering on Paldiski linna üldplaneeringut muutev.

Paldiski linna üldplaneeringu ( kehtestatud 14.06.2005, otsus nr 15) alusel on planeeritav ala puhke- ja virgestusmaa maakasutuse juhtfunktsiooniga. Planeeringuga tehakse ettepanek täpsustada üldisemat maakasutuse sihtotstarvet. Ettepanek muuta planeeringuala juhtfunktsioon sadamamaaks (LS).

Käesolev detailplaneering ei ole vastuolus avalike huvidega ega üldplaneeringu käigus kokku lepitud ruumilise arengu põhimõttega. Vastavalt Paldiski linna üldplaneeringule on ette nähtud sadama alade areng mööda läänekallast. Kogu sadamatega seotud infrastruktuur tuleb koondada sadamate naabrusesse.

Paldiski linna üldplaneeringu kohaselt on linna üheks eesmärgiks soodsa majanduskeskkonna loomine ning ettevõtluse, tööstuse ja sadamate arendamine. Paldiski linna ettevõtluse arengut mõjutab enim linna geograafiline asukoht ning soodsate transpordivõimaluste loomine. Sadama laiendamine avaldab positiivset mõju Paldiski linna ettevõtluse arengule. Tegemist on tänaseks päevaks välja kujunenud äri- ja tootmispiirkonnaga (lähipiirkonnas paiknevad olulised kaubasadamad nt Paldiski Lõunasadam, lähinaabruse alale on algatatud ja kehtestatud detailplaneeringuga moodustatud uued tootmismaa krundid. Antud tehnogeenne suund planeeringulahenduses on selle piirkonna loogiline edasine areng. Käesoleva detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas linna üldiste arengusuundadega. Planeeringu vahetus naabruses asuva kehtestatud Puhkeranna detailplaneeringuga on tagatud juurdepääs kallasrajale mööda planeeritud avaliku kasutusega teed.

Joonised ja seletuskiri

Koostöö ja lisad

Avalikustamisel laekunud ettepanekud

Avaliku arutelu protokoll

Rummu aleviku Aiamaa maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 15.05.2018 korraldusega nr 326 võeti vastu Lääne-Harju vallas Rummu aleviku Aiamaa maaüksuse  ja lähiala detailplaneering. Planeeritav maaüksus asub  Rummu alevikus Metsapere peakraavi vahetus läheduses maatulundusmaal. Juurdepääs planeeringualale on Koidu  tänavalt (86801:001:0904). Vasalemma valla üldplaneeringu kohaselt kuulub planeeringuala hooajaliste elamute  rajamiseks ettenähtud juhtotstarbega piirkonda.

Planeeritav ala piirneb põhjas ja idas Aia tn 12  (katastritunnus 86801:001:0928) maatulundusmaa kinnistuga,  lõunas Koidu  1 (katastritunnus 86801:001:0944) maatulundusmaa  ja Koidu  tänava (86801:001:0904) transpordimaa kinnistutega, läänes Rummu (katastritunnus 86801:001:0134 maatulundusmaa kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala 6,7 ha.

Maaüksuse jagamisel tekib 92 katastriüksust millest  4 on transpordimaa sihtotstarbega ja ülejäänud 88 maatulundusmaa sihtotstarbega.

Dokumendid:

Seletuskiri

Asukoht

Kontaktvöönd

Põhijoonis

Lohusalu külas Lohusalu tee 169 kinnistu (katastritunnus 29501:001:0360) ja Treppoja tee ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 10.04.2018 korraldusega nr 243 võeti vastu Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Lohusalu tee 169 kinnistu (katastritunnus 29501:001:0360) ja Treppoja tee  ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav kinnistu asub  Lohusalu sadama vahetus läheduses maatulundusmaal. Juurdepääs planeeringualale tuleb rajada Lohusalu teelt. Keila valla üldplaneeringu kohaselt kuulub ala tiheasustusega väikeelamumaa sihtotstarbega piirkonda. Planeeritav ala piirneb põhjas Lohusalu tee 171 (katastritunnus 29501:001:0840) kinnistuga, idas Lohusalu teega (katastritunnus 29501:001:0557), Lõunas Lohusalu tee 165 (katastritunnus 29501:001:0049)  ja Lohusalu tee 167 (katastritunnus 29501:001:0040) kinnistutega, läänes Kordoni kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0156). Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,7 ha.

Kinnistu jagamisel tekkivate kruntide pindalad on 3216 ja 3379 m². Kruntidele on võimalik rajada ehitisi ehitisealuse pindalaga kuni 330 m² kuni kahe hoone rajamiseks (elamu ja 1 abihoone). Elamu kõrgusega kuni 9 m ja abihoone kõrgusega kuni 5 m. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Väline tulekustutus on olemasoleva tuletõrje hüdrandi baasil.

Krundi sadevee kogumiseks rajatakse kraav kinnistu lääne ja lõuna küljel. Kui sellest ei piisa, siis ehitatakse huvitatud isiku poolt välja sadevee trass ja juhitakse sadevesi riigi maantee truubi DN300 kaudu Lohusalu lahte.

Olmevete kanaliseerimine on lahendatud reoveemahutitega ja veevarustus puurkaevuga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee  ja asutuste lahtiolekuajal kohapeal.

Dokumendid:

Seletuskiri

Asendiplaan

Kontaktvöödi plaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Kooskõlastuste koondplaan

 

Lohusalu küla osaline teemaplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.03.2018 otsusega nr 49 on vastu võetud Lohusalu küla osaline teemaplaneering. Keila valla üldplaneeringut täpsustav teemaplaneering Lohusalu külas algatati Keila Vallavolikogu 27.09.2012 otsusega nr 315/0912. Keila Vallavolikogu 26.09.2014 otsusega nr 119/0914 laiendati planeeringuala ja täpsustati lähteseisukohad Keila valla üldplaneeringu lahendit täpsustavale teemaplaneeringule Lohusalu külas asuvatel Lohusalu tee 114 (29501:001:0490), Lohusalu tee 112 (29501:001:0027), Rahnu tee 4 (29501:001:0039), Rahnu tee 6 (29501:001:0038), Rahnu tee 7 (29501:001:0570), Vaiksalu (29501:001:0090), Lohusalu tee 110 (29501:001:0110), T-11396 Lohusalu puhkekodu tee (29501:001:0218), Ringmängu (29501:007:1666), Laheda (29501:007:1667) maaüksustel ja nendega külgneval jätkuvalt riigi omandis oleval maa-alal. Keila Vallavolikogu 31.03.2016 otsusega nr 248/0316 muudeti Keila Vallavolikogu 27.09.2012 otsust nr 315/0912 ja muudeti teemaplaneeringu koostamise tingimusi.

Muudatustega laiendati planeeringu ala Labida (29501:007:1656), Linnuse ( 29501:007:1664), Kolmnurga (29501:007:1665), Ringmängu (29501:007:1166), Laheda (29501:007:1167), maaüksustel ja nendega külgneval jätkuvalt riigi omandis oleval maa-alal (kokku 47 ha). Keila Vallavolikogu 31.08.2017 otsusega nr 361/0817 jäeti algatamata teemaplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine vastavalt eelhinnangule ja ametiasutustelt saadud arvamustele. Teemaplaneeringu põhjapoosel alal on lõpule viidud ostueesõigusega maa erastamine Keila Vallavalitsuse 09.12.2015 korraldusega nr 721 määratud suuruses ja ulatuses ning moodustatud on Rahnu tee 5 maatulundusmaa kinnistu pindalaga 4,43 ha katastritunnusega 43101:001:0001. Keila Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 348/0417 otsustati omandada Rahnu tee 5 kinnistu mereranna poolne ala pindalaga 12396 m².

Keila valla üldplaneeringu kaardi põhijoonisel 2A „ Tiheasutusalade tsoneerimine" suureneb põhjapoolsel alal elamuala ligikaudu 3 ha suuruse võrra ning ettepanekuna nihutatakse rohekoridori piir Lohusalu tee 110 ja Vaiksalu kinnistu idapiirile ning nähakse ette parklate rajamise alad ja supluskoht. Uue elamuala ja parkla rajamise võimaldamiseks on vaja esitada peale teemaplaneeringu vastuvõtmist Keskkonnametile põhjendatud taotlus ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks 100 m peale.

Kuna planeeringuga lubatud elamuala laienemine kogu teemaplaneeringu alast moodustab ligikaudu 6 % on sellest tingitud mõju looduskkeskkonnale väheoluline ning väljakujunenud ehitusjoont arvestav. Säilitatakse rohekoridor lõunast põhja ja luuakse võimalus terviseradade ehitamiseks ja inimeste vabaaja tegevusteks.

Lõunapoolsel alal on määratud piiratud kasutusega lautri, abihoone ja parklate rajamise kohad ning supluskohad.

Teemaplaneeringuga on võimalik tutvuda  asutuste lahtiolekuajal kohapeal.

 

Dokumendid:

  1. Seletuskiri
  2. Põhijoonis
  3. Kooskõlastuste koondtabel
  4. Avaliku arutelu protokoll 27.06.2018

Keibu külas Ristnametsa kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.03.2018 korraldusega nr 205 võeti vastu Lääne-Harju vallas Keibu külas Ristnametsa (katastritunnus 56201:001:0864) kinnistu detailplaneering.

Padise Vallavolikogu 29.03.2017 otsusega nr 219 „ Keibu küla Ristnametsa kinnistu detailplaneeringu algatamine" algatati Padise valla üldplaneering kohane detailplaneering millega soovitakse jagada 0.94 ha suurune maatulundusmaa kinnistu kaheks elamumaa krundiks, määratakse ehitusõigused, kavandatakse juurdepääsud ja rajatised.

Planeeritav ala asub 11233 Keibu-Alliklepa teest läänes ja Ristna sadamast edelas. Ala piirneb põhjas Kiviranna elamumaa (56201:001:0067) kinnistuga, idas Kruusakalda tee (56201:001:1246) transpordimaa kinnistuga, lõunas ja läänes Vihterpalu metskond 3(56201:001:0838) maatulundusmaaga. Ristnametsa kinnistu on kaetud metsaga välja arvatud edelapoolne nurk. Kinnistu asub 121-145 m kaugusel Läänemere rannast. Vastavalt Padise valla üldplaneeringule tuleb detailplaneering koostada veekogude kallastest 250 m ulatusse jäävate kruntide hoonestamiseks ning juhul kui ühele krundile kavatsetakse rajada enam kui üks elamu ning kahe elamu vahekaugus jääb väiksemaks kui 250 m. Kruntideks jagamisel on arvestatud kruntide minimaalsuurusega 2500 m².

Kinnistu jagamisel tekkivate kruntide pindalad on 4625 ja 4753 m². Kruntidele on võimalik rajada ehitisi ehitisalase pindalaga kuni 320 m² kuni kolme hoone rajamiseks (elamu ja 2 abihoonet). Elamu kõrgusega kuni 9 m ja abihoone kõrgusega kuni 5 m. Hoonestusalad paiknevad väljaspool 200 m ehituskeeluala. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutiga. Väliseks tulekustutuseks on ette nähtud 10 m³ veemahuti rajamine Vihterpalu metskond maale. Juurdepääs kruntidele on kohalikult Kruusakalda teelt.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee ja asutuste lahtiolekuajal kohapeal.

Dokumendid:

Seletuskiri

Asukoha skeem

Kontaktvööndi skeem

Põhijoonis tehnovõrkudega

Kooskõlastuste koondtabel

Veskiküla Lepa kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 12 võeti vastu Lääne-Harju vallas Veskikülas Lepa kinnistu (katastritunnus 86801:001:0251) detailplaneering.

Lepa kinnistu detailplaneering algatati Vasalemma Vallavolikogu 29.12.2015 otsusega nr 69 „ Veskikülas Lepa kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Detailplaneeringu lähteseisukohad väljastati Vasalemma Vallavalitsuse 05.04.2016 korraldusega nr 74.

Detailplaneeringuga muudetakse maa-ala üldplaneeringu kohane sihtotstarve "kõrghaljastuse säilitamisega väikeelamute ala" muudetakse "tootmismaaks", määratakse hoonete ehitusõigus lao- ja tootmishoonete ehitamiseks, antakse lahendus haljastusele, juurdepääsuteele, parkimisele ja tehnovõrkudele. Kinnistule pindalaga 4,92 ha on planeeritud kolm hoonet summaarse ehitisealuse pinnaga 17000 m². Hoonete maksimaalne kõrgus 14 m, katusekalle 0-45º tulepüsivusega TP-2. Parkimine omal krundil kokku 68 kohta. Juurdepääs kinnistule Keila Haapsalu teelt nr 17 tuleb rajada kohaliku tee kaudu paralleelse teena riigi maanteele ühendamaks Tammi kinnistul asuvat väljapääsu. Veevarustus lahendatakse puurkaevuga ja  tuletõrje veevarustus lahendatakse tiigi ja kuivhüdrandiga. Sadevesi kogutakse ja juhitakse tiiki.

Kõrghaljastus säilitatakse riigimaantee poolsel küljel. Lepa kinnistut läbiv 10 kV elektri õhuliin ja post kuulub likvideerimisele ning asendatakse maakaabelliiniga alates Kolonni alajaamast.

Tegemist on Vasalemma valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga ning sellest tulenevalt on vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 6 on detailplaneeringule koosatud keskkonnamõjude eelhinnang ja küsitud vastavatelt ametiasutustelt seisukohad.

Planeeritav ala piirneb kagus Keila-Haapsalu teega 17, läänes Toomi tee 2 (katastritunnus 86801:001:0377), Toomi tee 4 (katastritunnus 86801:001:0379), Toomi tee 6 (katastritunnus 86801:001:0382), Toomi tee 8 (katastritunnus 86801:001:0384) elamumaa kinnistutega ja Taela (katastritunnus 86801:001:0531) maatulundusmaa kinnistuga, lõunas Tammi (katastritunnus 86801:001:0532) tootmismaaga, põhjas Peetri (katastritunnus 86801:001:0457) ja Haava (katastritunnus 86801:001:0923) maatulundusmaa kinnistutega.

 

Dokumendid:

Volikogu otsus nr 12

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Kooskõlastuste koondtabe

Muudetud põhijoonis

Muudatud tehnovõrkude plaan

Kloogaranna küla Metsaotsa tee 2 ja Treppoja tee 1a kinnistute ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 11 võeti vastu Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Metsaotsa tee 2 (katastritunnus 29501:007:1039) ja Treppoja tee 1a (katastritunnus 29501:007:1038) kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Juurdepääs planeeringualale Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt 11390 algava Metsaotsa tee 2952940 kaudu on tagatud tee servituudiga.

Planeeringuga liidetakse kaks elamumaa krunti üheks kinnistuks ja suurendatakse ehitusõiguse näitajaid: lubatud hoonete arvu 4-le, s.h. elamu ja kolm abihoonet. Liidetud  kruntide ühine ehitisealune pindala 400 m².

Olmevete kanaliseerimine on lahendatud reoveemahutitega ja veevarustus liitumisega lokaalse veevõrgu trassiga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Dokumendid:

  1. Otsus nr 11
  2. Seletuskiri
  3. Asukoha plaan
  4. Planeeringu lähiala
  5. Põhijoonis
  6. Trasside joonis