Vastuvõetud detailplaneeringud

Kersalu külas Vanaranna tee 51 ja lähiala detailplaneering

22.02.19

Lääne-Harju Vallavolikogu 05.02.2019 otsusega nr 9 võeti vastu Lääne-Harju vallas Kersalu külas Vanaranna tee 51 (katastritunnus 29501:009:0093) kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Kersalu külas 8 Tallinn-Paldiski tee ääres. Kinnistu praegune sihtotstarve on maatulundusmaa. Keila valla üldplaneeringus on antud maa-ala maakasutuse juhtotstarve üldmaa ja väike osa kuulub tiheasustusega piirkonda. Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kolmeks krundiks. Ärimaa sihtotstarbega krundile 1 rajatakse 80 m kõrgune mobiilside mast ja seadmete hoone koos piirdeaiaga ning juurdepääsu tee. Krunt  2, pindalaga 17755 m² jäetakse maatulundusmaa sihtotstarve. Vanaranna teele moodustatakse transpordimaa sihtotstarbega krunt, mis antakse tasuta Lääne-Harju vallale.

 

Dokumendid:

Seletuskiri

Tugiplaan

Kontaktvööndi plaan

Põhijoonis tehnovõrkudega

Kooskõlastuste koondtabel

Keelva külas Aedevahe kinnistu ja lähiala detailplaneering

6.03.19

Lääne-Harju Vallavolikogu 05.02.2018 otsusega nr 8 võeti vastu Lääne-Harju vallas  Keelva külas Aedevahe kinnistu (katastritunnus 29501:007:1291) ja lähiala detailplaneering. Planeeringuala ligikaudne suurus on 22,9 ha.

Planeeritav ala asub 11195 Keila-Keila-Joa tee ääres. Juurdepääs planeeringualale toimub kruusakattega erateelt. Keila valla üldplaneeringus on sellel alal maakasutuse juhtotstarve looduslik, ala mets. Planeeringu eesmärk on Keila valla üldplaneeringu  juhtotstarbe  osaline muutmine Aedevahe kinnistul tootmismaaks, et sinna oleks võimalik ehitada kaasaegne robotlüpsiplatsiga lehma- ja noorloomalaut (ehitisealuse pindalaga 3000 m2) ning vedelsõnnikuhoidla ja tehnorajatised.

Veevarustus on lahendatud oma puurkaevuga ja kanalisatsioon väikepuhastiga. Tuletõrje veevarustuse tagamiseks tuleb rajada  veevõtu koht  kuivhüdrandiga.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee  ja asutuste lahtiolekuajal kohapeal.

Dokumendid:

Seletuskiri

Situatsioonijoonis

Kontaktvöödi plaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

3D illustratsioon

Kooskõlastuste koondplaan

Kloogaranna külas Joa tee 43 kinnistu ja lähiala detailplaneering

24.04.19

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 158 võeti vastu Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Joa  tee 43 kinnistu (katastritunnus 29501:007:0665) ja  lähiala detailplaneering.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas maatulundusmaal. Joa tee 43 maaüksus on hoonestamata. Planeeritav ala piirneb põhjas  11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teega, idas Rüütli tee 1 (katastritunnus 29501:007:0006) kinnistuga ja Treppoja tee 4c reformimata riigi maaga, kagus ja lõunas Treppoja tee 4b (katastritunnus 29501:007:0680) kinnistuga, lõunas Lehola (katastritunnus 29501:007:1036) kinnistuga, edelas Sangla mets 2 kinnistuga, läänes Muru teega ja loodes Liiva teega.

Joa tee 43 kinnistu sihtotstarve on maatulundusmaa. Varasemalt on maad kasutatud pioneerilaagrite staadionina. Praegusel ajal puudub vajadus sellel otstarbel antud maad kasutada. Keila valla üldplaneeringu joonisel 2A „Tiheasutuse tsoneerimine" on selle kinnistu osas jäetud määratlemata maa kasutamise juhtotstarve ja on märgitud, et säilub senine sihtotstarve (maatulundusmaa), seetõttu on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Planeeringu lahenduses on  Joa tee 43 kinnistu jagatud 4 krundiks,   millest  2 on elamumaa ja 1 ärimaa ja 1 maatulundusmaa sihtotstarbega. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta Keila valla üldplaneeringus  osaliselt Joa tee 43  kinnistust   äri- ja elamumaaks ( krundi 1 ja kruntide 2 ja 3 osas). Krundil 4 säilub  maatulundusmaa  sihtotstarve.

Elamumaa  krundile on kavandatud ehitusõigus  ühe kahekorruselise paarismaja ja kahe abihoone ehitamise võimalus summaarse ehitisealuse pinnaga kokku 350 m².  Elamu kõrgus on 8 m ja abihoonetel 4 m. Ärimaa krundile on võimalik rajada kuni kaks kahekorruselist multifunktsionaalset hoonet summaarse ehitisealuse pinnaga 900 m² ja kõrgusega 9 m. Maatulundusmaa krundile on lubatud ehitusõigus ühekordse abihoone ehitisealuse pindalaga 50 m² rajamiseks. Juurdepääsud kinnistutele rajatakse kohalikult teelt 2952630 Liiva teelt ja 2952640 Muru teelt.

Liiva tee asub reformimata riigimaal. Seetõttu on moodustatud transpordimaa sihtotstarbega krunt, millel on ette nähtud 2,5 m laiune jalgtee. Liiva teele ja Muru teele on kavandatud tänavavalgustus. Teed ehitatakse välja huvitatud isiku poolt ja antakse tasuta vallale.

Veevarustus on lahendatud oma puurkaevuga ja kanalisatsioon väikepuhastiga. Tuletõrje veevarustuse tagamiseks tuleb rajada Liiva tee äärde veevõtu koht mahuti ja kuivhüdrandiga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08.02-10.03.2019 Laulasmaa koolimaja raamatukogus (Kloogaranna tee 20, Laulasmaa) ja Lääne-Harju vallavalitsuses asutuste lahtiolekuajal ning Lääne-Harju valla veebilehel.

Dokumendid:

Seletuskiri

Asendiplaan

Kontaktvöödi plaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Liikluskorraldus

3D illustratsioon

Kooskõlastuste koondplaan

Vastuvõtmise otsus

Avaliku arutelu protokoll 17.04.2019

Kloogaranna ja Laulasmaa külas asuvate Karu tee 6, Karu tee 8, Karu tee 14, Karu tee 16, Karu tee 18, Karu tee 22, Karu tee 24, Karu tee 26, Kotka tee 13, Kotka tee 15, Kotka tee 16, Kotka tee 17, Kotka tee 19, Kõltsu allee 7, Kõltsu allee 8 ja Kõltsu allee 9 maaüksuste detailplaneering

24.04.19

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 157 võeti vastu Lääne-Harju vallas  Kloogaranna ja Laulasmaa külas asuvate Karu tee 6, Karu tee 8, Karu tee 14, Karu tee 16, Karu tee 18, Karu tee 22, Karu tee 24, Karu tee 26, Kotka tee 13, Kotka tee 15, Kotka tee 16, Kotka tee 17, Kotka tee 19, Kõltsu allee 7, Kõltsu allee 8 ja Kõltsu allee 9 maaüksuste detailplaneering planeeringualal pindalaga 11 ha.

Detailplaneering algatati Keila Vallavalitsus 23.07.2003 korraldusega nr 784. Keila Vallavalitsuse 30.12.2008 korraldusega nr 1209 muudeti varasemat korraldust ja väljastati uued detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad. Keila Vallavalitsuse 01.12.2009 korraldusega nr 1068 muudeti viimati nimetatud korraldust ja lisati lähteseisukohtadele täpsustused Karu tee 14 ja Kotka tee 15 kruntide ehitusõiguse detailide osas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on täpsustada hetkel kehtiva Kõltsu ja Oja maaüksuste detailplaneeringu alusel moodustatud ning detailplaneeringu alal asuvate kruntide hoonestusalade piire ning vastavalt PlanS § 8 lõike 3 punktile 12 täpsustada ranna ja kalda piiranguvööndi ja ehituskeeluvööndi ulatust looduskaitseseaduses sätestatud korras.

Planeeringualal on osade kinnistute puhul tegemist metsaga ning seetõttu vastavalt looduskaitseseaduse § 38 lõikele 2 on nendel kruntidel ehituskeeluvööndi ulatus 200 m põhikaardile kantud tavalisest veepiirist. Looduskaitseseaduse § 38 lõike 3 alusel on nendel kinnistutel uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Sellest lähtuvalt on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringu protsessiga. Kuna planeeringu protsess on kestnud pikka aega ja vahepeal on mitmed olulised seadused muutunud ja jõustunud, leidis planeeringu koostamise korraldaja, et kehtivas planeerimisseaduses sätestatud teabe piisavuse põhimõtet aluseks võttes on vajalik koostada detailplaneeringule keskkonnamõju eelhinnang veendumaks planeeringulahenduse ja eelkõige Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamise puhul võimalike keskkonnamõjude olulisuses või nende puudumises. Detailplaneeringule on koostanud keskkonnamõju eelhinnangu Skepast&Puhkim OÜ ( töö 2018-0013).  Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata kuna puudub oluline keskkonnamõju.

Detailplaneeringuala on jaotatud kruntideks vastavalt kehtivale Kõltsu ja Oja maaüksuse detailplaneeringule. Kruntide piiride muutmist võrreldes hetkel kehtiva detailplaneeringuga ei kavandata. Kavandatavate hoonete asukohad on määratud võttes arvesse ranna kaitse eesmärke ning lähtudes taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrkudest.

Tehnovõrgud on rajatud vastavalt  Kõltsu ja Oja maaüksuse detailplaneeringule. Kruntide varustamine tarbeveega toimub olemasolevast 115 m sügavusest puurkaevust (PRK0000598 mis asub Kõltsu mõisa pargis). Kanalisatsioon lahendatakse lokaalsete mahutite või lokaalsete puhastusseadmetega . Sademevee äravool lahendatakse vertikaalplaneerimise ja olemasoleva kraavide süsteemi abil. Tulekustutuse vesi on lahendatud olemasolevate hüdrantidega.

Vastavalt Keila valla üldplaneeringu põhijoonisele 1A ja joonisele 2A „Tiheasustusalade tsoneerimine" on planeeringualal ehituskeeluvööndi ulatus 70 meetrit tavalisest veepiirist.

Detailplaneeringuga hõlmatud krundid jäävad valdavalt alasse, kus kehtiva üldplaneeringu kohaselt on ehituskeeluvööndi ulatuseks 70 meetrit Läänemere tavalisest veepiirist. Osadel  kruntidel (18 ja 22) taotletakse ehitusõigust aladel, mis jäävad metsamaale. Metsamaal ulatub ehituskeeluvöönd piiranguvööndi piirini ehk antud juhul 200 meetrini. Seetõttu on nende kruntide osas vajalik ehituskeeluvööndi vähendamine vastavalt Looduskaitseseaduse § 40 lõikes 4 sätestatud menetluskorrale.

Detailplaneeringuga ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise otsusega on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla kodulehel www.laaneharju.ee ja tööpäevadel Lääne-Harju Vallavalitsuses aadressil Rae 38, Paldiski linn.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsus nr 157

KSH eelhinnang, Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsuse nr 157 lisa

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Kooskõlastuste koondtabel

Saadud seisukohad

Avaliku arutelu protokoll 10.04.2019

Paldiski linnas Kadakaranna kinnistu detailplaneering

5.12.18

Planeeritav ala suurusega ca 20,1 ha asub Harjumaal Paldiski linnas 11174 Paldiski-Padise tee lõik 2 ja 11180 Paldiski lõunasadama ääres ning koosneb Kadakaranna (58001:001:0194) maaüksusest.

Detailplaneeringuga nähakse ette ehitusõigus Paldiski Lõunasadama teenindamisega seotud tegevuse laiendamiseks vajalike ladude ning rajatiste välja arendamiseks. Käesoleva detailplaneeringuga piiritletakse hoonestusalad, määratakse hoonestuse kõrgus ja korruselisus, lahendatakse liikluskorraldus ja parkimine, antakse haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, määratakse tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad ning samuti seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Detailplaneering on Paldiski linna üldplaneeringut muutev.

Paldiski linna üldplaneeringu ( kehtestatud 14.06.2005, otsus nr 15) alusel on planeeritav ala puhke- ja virgestusmaa maakasutuse juhtfunktsiooniga. Planeeringuga tehakse ettepanek täpsustada üldisemat maakasutuse sihtotstarvet. Ettepanek muuta planeeringuala juhtfunktsioon sadamamaaks (LS).

Käesolev detailplaneering ei ole vastuolus avalike huvidega ega üldplaneeringu käigus kokku lepitud ruumilise arengu põhimõttega. Vastavalt Paldiski linna üldplaneeringule on ette nähtud sadama alade areng mööda läänekallast. Kogu sadamatega seotud infrastruktuur tuleb koondada sadamate naabrusesse.

Paldiski linna üldplaneeringu kohaselt on linna üheks eesmärgiks soodsa majanduskeskkonna loomine ning ettevõtluse, tööstuse ja sadamate arendamine. Paldiski linna ettevõtluse arengut mõjutab enim linna geograafiline asukoht ning soodsate transpordivõimaluste loomine. Sadama laiendamine avaldab positiivset mõju Paldiski linna ettevõtluse arengule. Tegemist on tänaseks päevaks välja kujunenud äri- ja tootmispiirkonnaga (lähipiirkonnas paiknevad olulised kaubasadamad nt Paldiski Lõunasadam, lähinaabruse alale on algatatud ja kehtestatud detailplaneeringuga moodustatud uued tootmismaa krundid. Antud tehnogeenne suund planeeringulahenduses on selle piirkonna loogiline edasine areng. Käesoleva detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas linna üldiste arengusuundadega. Planeeringu vahetus naabruses asuva kehtestatud Puhkeranna detailplaneeringuga on tagatud juurdepääs kallasrajale mööda planeeritud avaliku kasutusega teed.

Joonised ja seletuskiri

Koostöö ja lisad

Avalikustamisel laekunud ettepanekud

Avaliku arutelu protokoll

Rummu aleviku Aiamaa maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 15.05.2018 korraldusega nr 326 võeti vastu Lääne-Harju vallas Rummu aleviku Aiamaa maaüksuse  ja lähiala detailplaneering. Planeeritav maaüksus asub  Rummu alevikus Metsapere peakraavi vahetus läheduses maatulundusmaal. Juurdepääs planeeringualale on Koidu  tänavalt (86801:001:0904). Vasalemma valla üldplaneeringu kohaselt kuulub planeeringuala hooajaliste elamute  rajamiseks ettenähtud juhtotstarbega piirkonda.

Planeeritav ala piirneb põhjas ja idas Aia tn 12  (katastritunnus 86801:001:0928) maatulundusmaa kinnistuga,  lõunas Koidu  1 (katastritunnus 86801:001:0944) maatulundusmaa  ja Koidu  tänava (86801:001:0904) transpordimaa kinnistutega, läänes Rummu (katastritunnus 86801:001:0134 maatulundusmaa kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala 6,7 ha.

Maaüksuse jagamisel tekib 92 katastriüksust millest  4 on transpordimaa sihtotstarbega ja ülejäänud 88 maatulundusmaa sihtotstarbega.

Dokumendid:

Seletuskiri

Asukoht

Kontaktvöönd

Põhijoonis

Lohusalu külas Lohusalu tee 169 kinnistu (katastritunnus 29501:001:0360) ja Treppoja tee ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 10.04.2018 korraldusega nr 243 võeti vastu Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Lohusalu tee 169 kinnistu (katastritunnus 29501:001:0360) ja Treppoja tee  ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav kinnistu asub  Lohusalu sadama vahetus läheduses maatulundusmaal. Juurdepääs planeeringualale tuleb rajada Lohusalu teelt. Keila valla üldplaneeringu kohaselt kuulub ala tiheasustusega väikeelamumaa sihtotstarbega piirkonda. Planeeritav ala piirneb põhjas Lohusalu tee 171 (katastritunnus 29501:001:0840) kinnistuga, idas Lohusalu teega (katastritunnus 29501:001:0557), Lõunas Lohusalu tee 165 (katastritunnus 29501:001:0049)  ja Lohusalu tee 167 (katastritunnus 29501:001:0040) kinnistutega, läänes Kordoni kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0156). Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,7 ha.

Kinnistu jagamisel tekkivate kruntide pindalad on 3216 ja 3379 m². Kruntidele on võimalik rajada ehitisi ehitisealuse pindalaga kuni 330 m² kuni kahe hoone rajamiseks (elamu ja 1 abihoone). Elamu kõrgusega kuni 9 m ja abihoone kõrgusega kuni 5 m. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Väline tulekustutus on olemasoleva tuletõrje hüdrandi baasil.

Krundi sadevee kogumiseks rajatakse kraav kinnistu lääne ja lõuna küljel. Kui sellest ei piisa, siis ehitatakse huvitatud isiku poolt välja sadevee trass ja juhitakse sadevesi riigi maantee truubi DN300 kaudu Lohusalu lahte.

Olmevete kanaliseerimine on lahendatud reoveemahutitega ja veevarustus puurkaevuga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee  ja asutuste lahtiolekuajal kohapeal.

Dokumendid:

Seletuskiri

Asendiplaan

Kontaktvöödi plaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Kooskõlastuste koondplaan

 

Lohusalu küla osaline teemaplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.03.2018 otsusega nr 49 on vastu võetud Lohusalu küla osaline teemaplaneering. Keila valla üldplaneeringut täpsustav teemaplaneering Lohusalu külas algatati Keila Vallavolikogu 27.09.2012 otsusega nr 315/0912. Keila Vallavolikogu 26.09.2014 otsusega nr 119/0914 laiendati planeeringuala ja täpsustati lähteseisukohad Keila valla üldplaneeringu lahendit täpsustavale teemaplaneeringule Lohusalu külas asuvatel Lohusalu tee 114 (29501:001:0490), Lohusalu tee 112 (29501:001:0027), Rahnu tee 4 (29501:001:0039), Rahnu tee 6 (29501:001:0038), Rahnu tee 7 (29501:001:0570), Vaiksalu (29501:001:0090), Lohusalu tee 110 (29501:001:0110), T-11396 Lohusalu puhkekodu tee (29501:001:0218), Ringmängu (29501:007:1666), Laheda (29501:007:1667) maaüksustel ja nendega külgneval jätkuvalt riigi omandis oleval maa-alal. Keila Vallavolikogu 31.03.2016 otsusega nr 248/0316 muudeti Keila Vallavolikogu 27.09.2012 otsust nr 315/0912 ja muudeti teemaplaneeringu koostamise tingimusi.

Muudatustega laiendati planeeringu ala Labida (29501:007:1656), Linnuse ( 29501:007:1664), Kolmnurga (29501:007:1665), Ringmängu (29501:007:1166), Laheda (29501:007:1167), maaüksustel ja nendega külgneval jätkuvalt riigi omandis oleval maa-alal (kokku 47 ha). Keila Vallavolikogu 31.08.2017 otsusega nr 361/0817 jäeti algatamata teemaplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine vastavalt eelhinnangule ja ametiasutustelt saadud arvamustele. Teemaplaneeringu põhjapoosel alal on lõpule viidud ostueesõigusega maa erastamine Keila Vallavalitsuse 09.12.2015 korraldusega nr 721 määratud suuruses ja ulatuses ning moodustatud on Rahnu tee 5 maatulundusmaa kinnistu pindalaga 4,43 ha katastritunnusega 43101:001:0001. Keila Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 348/0417 otsustati omandada Rahnu tee 5 kinnistu mereranna poolne ala pindalaga 12396 m².

Keila valla üldplaneeringu kaardi põhijoonisel 2A „ Tiheasutusalade tsoneerimine" suureneb põhjapoolsel alal elamuala ligikaudu 3 ha suuruse võrra ning ettepanekuna nihutatakse rohekoridori piir Lohusalu tee 110 ja Vaiksalu kinnistu idapiirile ning nähakse ette parklate rajamise alad ja supluskoht. Uue elamuala ja parkla rajamise võimaldamiseks on vaja esitada peale teemaplaneeringu vastuvõtmist Keskkonnametile põhjendatud taotlus ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks 100 m peale.

Kuna planeeringuga lubatud elamuala laienemine kogu teemaplaneeringu alast moodustab ligikaudu 6 % on sellest tingitud mõju looduskkeskkonnale väheoluline ning väljakujunenud ehitusjoont arvestav. Säilitatakse rohekoridor lõunast põhja ja luuakse võimalus terviseradade ehitamiseks ja inimeste vabaaja tegevusteks.

Lõunapoolsel alal on määratud piiratud kasutusega lautri, abihoone ja parklate rajamise kohad ning supluskohad.

Teemaplaneeringuga on võimalik tutvuda  asutuste lahtiolekuajal kohapeal.

 

Dokumendid:

  1. Seletuskiri
  2. Põhijoonis
  3. Kooskõlastuste koondtabel
  4. Avaliku arutelu protokoll 27.06.2018

Keibu külas Ristnametsa kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.03.2018 korraldusega nr 205 võeti vastu Lääne-Harju vallas Keibu külas Ristnametsa (katastritunnus 56201:001:0864) kinnistu detailplaneering.

Padise Vallavolikogu 29.03.2017 otsusega nr 219 „ Keibu küla Ristnametsa kinnistu detailplaneeringu algatamine" algatati Padise valla üldplaneering kohane detailplaneering millega soovitakse jagada 0.94 ha suurune maatulundusmaa kinnistu kaheks elamumaa krundiks, määratakse ehitusõigused, kavandatakse juurdepääsud ja rajatised.

Planeeritav ala asub 11233 Keibu-Alliklepa teest läänes ja Ristna sadamast edelas. Ala piirneb põhjas Kiviranna elamumaa (56201:001:0067) kinnistuga, idas Kruusakalda tee (56201:001:1246) transpordimaa kinnistuga, lõunas ja läänes Vihterpalu metskond 3(56201:001:0838) maatulundusmaaga. Ristnametsa kinnistu on kaetud metsaga välja arvatud edelapoolne nurk. Kinnistu asub 121-145 m kaugusel Läänemere rannast. Vastavalt Padise valla üldplaneeringule tuleb detailplaneering koostada veekogude kallastest 250 m ulatusse jäävate kruntide hoonestamiseks ning juhul kui ühele krundile kavatsetakse rajada enam kui üks elamu ning kahe elamu vahekaugus jääb väiksemaks kui 250 m. Kruntideks jagamisel on arvestatud kruntide minimaalsuurusega 2500 m².

Kinnistu jagamisel tekkivate kruntide pindalad on 4625 ja 4753 m². Kruntidele on võimalik rajada ehitisi ehitisalase pindalaga kuni 320 m² kuni kolme hoone rajamiseks (elamu ja 2 abihoonet). Elamu kõrgusega kuni 9 m ja abihoone kõrgusega kuni 5 m. Hoonestusalad paiknevad väljaspool 200 m ehituskeeluala. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutiga. Väliseks tulekustutuseks on ette nähtud 10 m³ veemahuti rajamine Vihterpalu metskond maale. Juurdepääs kruntidele on kohalikult Kruusakalda teelt.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee ja asutuste lahtiolekuajal kohapeal.

Dokumendid:

Seletuskiri

Asukoha skeem

Kontaktvööndi skeem

Põhijoonis tehnovõrkudega

Kooskõlastuste koondtabel

Veskiküla Lepa kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 12 võeti vastu Lääne-Harju vallas Veskikülas Lepa kinnistu (katastritunnus 86801:001:0251) detailplaneering.

Lepa kinnistu detailplaneering algatati Vasalemma Vallavolikogu 29.12.2015 otsusega nr 69 „ Veskikülas Lepa kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Detailplaneeringu lähteseisukohad väljastati Vasalemma Vallavalitsuse 05.04.2016 korraldusega nr 74.

Detailplaneeringuga muudetakse maa-ala üldplaneeringu kohane sihtotstarve "kõrghaljastuse säilitamisega väikeelamute ala" muudetakse "tootmismaaks", määratakse hoonete ehitusõigus lao- ja tootmishoonete ehitamiseks, antakse lahendus haljastusele, juurdepääsuteele, parkimisele ja tehnovõrkudele. Kinnistule pindalaga 4,92 ha on planeeritud kolm hoonet summaarse ehitisealuse pinnaga 17000 m². Hoonete maksimaalne kõrgus 14 m, katusekalle 0-45º tulepüsivusega TP-2. Parkimine omal krundil kokku 68 kohta. Juurdepääs kinnistule Keila Haapsalu teelt nr 17 tuleb rajada kohaliku tee kaudu paralleelse teena riigi maanteele ühendamaks Tammi kinnistul asuvat väljapääsu. Veevarustus lahendatakse puurkaevuga ja  tuletõrje veevarustus lahendatakse tiigi ja kuivhüdrandiga. Sadevesi kogutakse ja juhitakse tiiki.

Kõrghaljastus säilitatakse riigimaantee poolsel küljel. Lepa kinnistut läbiv 10 kV elektri õhuliin ja post kuulub likvideerimisele ning asendatakse maakaabelliiniga alates Kolonni alajaamast.

Tegemist on Vasalemma valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga ning sellest tulenevalt on vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 6 on detailplaneeringule koosatud keskkonnamõjude eelhinnang ja küsitud vastavatelt ametiasutustelt seisukohad.

Planeeritav ala piirneb kagus Keila-Haapsalu teega 17, läänes Toomi tee 2 (katastritunnus 86801:001:0377), Toomi tee 4 (katastritunnus 86801:001:0379), Toomi tee 6 (katastritunnus 86801:001:0382), Toomi tee 8 (katastritunnus 86801:001:0384) elamumaa kinnistutega ja Taela (katastritunnus 86801:001:0531) maatulundusmaa kinnistuga, lõunas Tammi (katastritunnus 86801:001:0532) tootmismaaga, põhjas Peetri (katastritunnus 86801:001:0457) ja Haava (katastritunnus 86801:001:0923) maatulundusmaa kinnistutega.

 

Dokumendid:

Volikogu otsus nr 12

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Kooskõlastuste koondtabe

Muudetud põhijoonis

Muudatud tehnovõrkude plaan

Kloogaranna küla Metsaotsa tee 2 ja Treppoja tee 1a kinnistute ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 11 võeti vastu Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Metsaotsa tee 2 (katastritunnus 29501:007:1039) ja Treppoja tee 1a (katastritunnus 29501:007:1038) kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Juurdepääs planeeringualale Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt 11390 algava Metsaotsa tee 2952940 kaudu on tagatud tee servituudiga.

Planeeringuga liidetakse kaks elamumaa krunti üheks kinnistuks ja suurendatakse ehitusõiguse näitajaid: lubatud hoonete arvu 4-le, s.h. elamu ja kolm abihoonet. Liidetud  kruntide ühine ehitisealune pindala 400 m².

Olmevete kanaliseerimine on lahendatud reoveemahutitega ja veevarustus liitumisega lokaalse veevõrgu trassiga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Dokumendid:

  1. Otsus nr 11
  2. Seletuskiri
  3. Asukoha plaan
  4. Planeeringu lähiala
  5. Põhijoonis
  6. Trasside joonis