Detailplaneeringute abimaterjalid

Detailplaneering koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumi osa kohta ning vajaduse korral avalikes veekogudes kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitiste planeerimiseks. Detailplaneeringu eesmärk on eelkõige üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine. Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse alus. 

 

Planeerimise põhimõtete rakendamine

Ruumilise planeerimise roheline raamat

"Detailplaneeringute leppemärgid" Keskkonnaministeerium 2002

 

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna poolt koostatud detailplaneeringute menetlusskeemid. Skeemid on abiks planeerimismenetluse läbiviimisel, kuid küsimuste või täpsema huvi korral tuleb tutvuda planeerimisseaduse sätetega. 

Detailplaneeringu menetluse skeem ilma keskkonnamõju strateegilise hindamiseta

Detailplaneeringu menetluse skeem koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluse skeem ilma keskkonnamõju strateegilise hindamiseta

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluse skeem koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega

Rohkem teavet: https://planeerimine.ee/