Kersalu külas Vanaranna tee 51 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

8.09.20

Lääne-Harju Vallavolikogu 31.08.2020 otsusega nr 63 kehtestati Lääne-Harju vallas Kersalu külas Vanaranna tee 51 (katastritunnus 29501:009:0093) kinnistu ja selle lähiala detailplaneering.

Planeeritav ala asub 8 Tallinn-Paldiski tee ääres. Kinnistu praegune sihtotstarve on maatulundusmaa. Keila valla üldplaneeringus on antud maa-ala maakasutuse juhtotstarve üldmaa ja väike osa kuulub tiheasustusega piirkonda. Kuna detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kolmeks ja muudetakse üldmaa sihtotstarve osaliselt ärimaaks, on see üldplaneeringut muutev detailplaneering.

Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kolmeks krundiks. Ärimaa sihtotstarbega krundile 1, pindalaga 7734 m², rajatakse 80 m kõrgune mobiilsidemast ja seadmete hoone koos piirdeaia ning juurdepääsuteega. Krundile 2, pindalaga 17755 m², jäetakse maatulundusmaa sihtotstarve. Vanaranna teele moodustatakse transpordimaa sihtotstarbega krunt 3, pindalaga 1913 m², mis antakse tasuta vallale. Keila valla üldplaneeringu joonisel 2A muudetakse krundi 1 ulatuses (7734 m²) üldmaa juhtotstarve ärimaaks (joonis AS-5).

Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 31.08.2020 otsus nr 63

Asukoha skeem

Kontaktvööndi skeem

Seletuskiri

Põhijoonis

Üldplaneeringu muudatuse skeem

Valkse külas Väljaotsa ja Settebasseini kinnistute ning lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 07.07.2020 korraldusega nr 661 kehtestati Lääne-Harju vallas Valkse külas Väljaotsa ja Settebasseini kinnistute ning lähiala detailplaneering. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on soov muuta Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 otsusega nr 123 „Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud detailplaneeringu liikluslahendust ja krundijaotust kruntide liitmisega üheks tootmishoone ja kontorihoone maa sihtotstarbega krundiks. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 7,2 ha. Lähialana on haaratud 8 Tallinn-Paldiski tee L2 (katastritunnus 29501:001:0285) transpordimaa kinnistu ja teede ja tehnovõrkude liitumiseks vajaminev ala. Juurdepääs planeeringualale rajatakse 11194 Karjaküla teelt. Väljaotsa kinnistul moodustatud viie äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundi Väljaotsa tee 1 (katastritunnus 43101:001:0418), Väljaotsa tee 3 (katastritunnus 43101:001:0420), Väljaotsa tee 5 (katastritunnus 43101:001:0421), Väljaotsa tee 6 (katastritunnus 43101:001:0422) ja Väljaotsa tee 9 (katastritunnus 43101:001:0424) liitmise ja transpordimaade ümberkruntimise tulemusel tekib osakaaludega 95% tootmismaa ja 5% ärimaa sihtotstarbega krunt pindalaga 42 614 m² (pos 1), kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti (pos 5) pindalaga 2848 m², (pos 6) pindalaga 4241 m² ja (pos 8) pindalaga 270 m² ning üks maatulundusmaa ja transpordimaa sihtotstarbe osakaaludega 50/50% krunt pindalaga 1964 m² (pos 4). Kõige põhjapoolsema ärimaa sihtotstarbega Väljaotsa tee 2 (katastritunnus 43101:001:0419) (pos 3) krundi kasutamise sihtotstarvet ja ehitusõigust ei muudeta. Veidi muudetakse krundi hoonestusala suurust ja paiknemist. Sihtotstarvete muutmist ei kavandata Settebasseini (katastritunnus 29501:007:0554) jäätmehoidla maa (pos 2) ja 8 Tallinn-Paldiski tee L2 (katastritunnus 29501:001:0285) transpordimaa (pos 7) kinnistutel.
Detailplaneeringuga on krundile (pos 1) lubatud ehitusõigus hoonete summaarse ehitisealuse pindalaga 17 400 m² ja kuni 5 hoone ehitamise võimaldamiseks. Hoonete suurim lubatud kõrgus 12 m ja korruselisus tootmishoonel 2 ja kontorihoonel 3 korrust. Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse planeeringuala trasside liitumisega Keila Vesi AS-i trassidega Geoloogide tn ristmiku juures. Põhimõtteline kanalisatsiooni lahendus jääb samaks. Elektrivarustuseks rajatakse Elektrilevi jaotuspunkt 9022 ja tarbija alajaam ning elektri maakaabelliini ühendused vastavalt Elektrilevi OÜ tehnilistele tingimustele. Tuletõrje veevarustuse tagamiseks rajatakse päästeauto pumbaga survestatav hüdrantidega varustatud lokaalne võrk Settebasseini kinnistu tiikide vee kasutamiseks kustutustöödel. Sadevee ärajuhtimine on lahendatud isevoolse kanalisatsiooniga, mille eesvooluks on Valkse kraav. Sideühenduseks rajatakse uus sidekaabel alates Telia Eesti AS-i sidekanalisatsiooni kaevust KEI-285. Juurdepääsuks planeeringualale tuleb laiendada 11194 Karjaküla teed. Tee projekteerimise ja väljaehitamisega seotud kulud kannab täies ulatuses huvitatud isik. Kasutusloa väljastamise eelduseks esimese etapis ehitatavale tootmishoonele on juurdepääsutee pos 6 ja 11194 Karjaküla tee laienduse ja ristumiskoha nõuetekohane valmimine.
Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.
 
Dokumendid:
 

Alliklepa külas Vahtra kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

9.06.20

Lääne-Harju Vallavalitsuse 02.06.2020 korraldusega nr 540 kehtestati Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Vahtra kinnistu (katastritunnus 56201:001:0071) ja selle lähiala detailplaneering.

Planeeringuga jagatav Vahtra kinnistu paikneb Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on elamumaa mistõttu on detailplaneering üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga moodustakse neli elamumaa krunti ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt. Kruntideks jagamisel on arvestatud lagedate aladega, mistõttu puudub vajadus ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Detailplaneeringuga on kruntidele lubatud ehitusõigus hoonete suurima ehitisealuse pindalaga 250–450 m2 ja kuni kolme hoone ehitamise võimaldamiseks, mille hulgas on üks kahekordne elamu ja kaks abihoonet. Hoonete kõrgused elamul kuni 9 m ja abihoonetel kuni 6 m. Veevarustus lahendatakse puurkaevudega ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Elektrivarustuseks rajatakse liitumiskilbid ja ühendus elektri maakaabelliiniga vastavalt Elektrilevi OÜ tehnilistele tingimustele. Transpordimaa laius on 14 m ja sellel paikneb olemasolev tee, kiviaed ning planeeringuga kavandatud elektri maakaabelliin ja päästetehnika ümberpööramise tasku. Juurdepääsuks kruntidele rajatakse tee algusega avaliku kasutusega Kibru teelt Vihterpalu metskond 2 kinnistul pikkusega 40 m ja laiusega 4,2 m ning laiendatakse olemasolevat teed Vahtra kinnistul.

Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 02.06.2020 korraldus nr 540

Asukoha skeem

Kontaktvööndi skeem

Seletuskiri

Põhijoonis ja tehnovõrgud

Laulasmaa külas Kaldaveere tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering

26.03.20

Lääne-Harju Vallavalitsuse 24.03.2020 korraldusega nr 251 kehtestati Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Kaldaveere tee 6 kinnistu (katastritunnus 29501:001:0050 ) ja lähiala detailplaneering.

Keila valla üldplaneeringu järgi on antud ala juhtotstarve väikeelamumaa, mistõttu on detailplaneering üldplaneeringu kohane.

Elamumaa krundile on lubatud rajada elamu kõrgusega kuni 9 m ja kuni 2 abihoonet kõrgusega kuni 4 m hoonete summaarse ehitisealuse pindalaga 400 m2 ning hoonete katuste kalletega 0–45 °. Veevarustus lahendatakse puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutiga. Väline tulekustutus on ette nähtud Kloogaranna tee äärde rajatava tuletõrjehüdrandiga. Krundi piirile rajatakse elektri ja side liitumiskilp. Juurdepääs kinnistule toimub olemasolevalt Kaldaveere teelt. Avaliku juurdepääsu tagamiseks kaldaastangu pealsele seatakse Kaldaveere tee 6 ja Kaldaveere tee 4 kinnistutele 2 m laiune isiklik kasutusõigus Lääne-Harju valla kasuks.

Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 24.03.2020 korraldus nr 251

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Kooskõlastuste koondtabel

Lehola külas Orisoo kinnistu ja lähiala detailplaneering

4.02.20

Lääne-Harju Vallavalitsuse 28.01.2020 korraldusega nr 80 kehtestati Lääne-Harju vallas Lehola külas Orisoo kinnistu (katastritunnus 29501:001:0259 ) ja lähiala detailplaneering.

Keila valla üldplaneeringu järgi on antud ala juhtotstarve väikeelamumaa, mistõttu on detailplaneering üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga on kinnistule lubatud ehitusõigus hoonete suurima ehitisealuse pindalaga kuni 400 m2 ja kuni 3 hoone ehitamise võimaldamiseks, mille hulgas on üks kahekordne elamu kõrgusega kuni 9 m ja kaks abihoonet kõrgusega kuni 5 m. Veevarustus lahendatakse puurkaevuga ja kanalisatsioon väikepuhastiga. Krundil asub registreerimata puurkaev, mis likvideeritakse ja rajatakse uus puurkaev. Elektrivarustuseks rajatakse liitumiskilp ja ühendus elektri maakaabelliiniga olemasolevast elektri õhuliini postist Hindreku kinnistul (katastritunnus 29501:010:0590). Sadeveed immutatakse krundisiseselt. Juurdepääs kinnistule tuleb rajada avaliku kasutusega Orisküla teelt.

Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 28.01.2020 korraldus nr 80

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Tugiplaan

Kontaktvööndi plaan

Põhijoonis tehnovõrkudega

Illustratsioon

Kooskõlastuste koondtabel

Kloogaranna ja Laulasmaa külas asuvate Karu tee 6, Karu tee 8, Karu tee 14, Karu tee 16, Karu tee 18, Karu tee 22, Karu tee 24, Karu tee 26, Kotka tee 13, Kotka tee 15, Kotka tee 16, Kotka tee 17, Kotka tee 19, Kõltsu allee 7, Kõltsu allee 8 ja Kõltsu allee 9 maaüksuste detailplaneering

5.02.20

Lääne-Harju Vallavolikogu 26.11.2019 otsusega nr 99 kehtestati Lääne-Harju vallas Kloogaranna ja Laulasmaa külas asuvate Karu tee 6, Karu tee 8, Karu tee 14, Karu tee 16, Karu tee 18, Karu tee 22, Karu tee 24, Karu tee 26, Kotka tee 13, Kotka tee 15, Kotka tee 16, Kotka tee 17, Kotka tee 19, Kõltsu allee 7, Kõltsu allee 8 ja Kõltsu allee 9 maaüksuste (Arhitektuuribüroo EHALA & IRIK OÜ töö nr 499DP) detailplaneering.

Detailplaneeringuala suurus on 11 ha. Planeeritav ala asub Keila valla üldplaneeringu kohaselt tiheasutuspiirkonnas, kus ranna piiranguvöönd on 200 m ja ehituskeeluvööndi ulatus 70 m tavalisest veepiirist.

Detailplaneeringuga on täpsustatud Kõltsu ja Oja detailplaneeringu merepoolsete kruntide hoonestusalasid ja ehitusõiguse näitajaid. Planeeringu alal on varasemalt püstitatud 4 elamut ja väljastatud 8 ehitusluba. Detailplaneeringu koostamisel on tehtud koostööd Keskkonnaametiga. Lääne-Harju Vallavalitsus esitas 14.05.2019 kirjaga nr 6-1/2-39 Keskkonnametile vastu võetud detailplaneeringu alusel taotluse ehituskeeluvööndi vähendamiseks metsamaa tunnustega kruntidel Karu tee 18 krundil 112 m-ni, Karu tee 22 krundil 95-ni ja Karu tee 24 krundil 100 m-ni ja Karu teel 30 m-ni. Keskkonnaamet andis 09.08.2019 kirjaga nr 7-13/19/7991-4 nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks Karu tee 18, Karu, tee 22, Karu tee 24 ja Karu tee kinnistutele vastavalt esitatud taotlusele. Ülejäänud kruntidel asuvad hoonestusalad lagedatel aladel ja Keila Valla üldplaneeringus kehtestatud ehituskeeluvöödist väljaspool.

Planeeringu koostamisega seotud kulud kannab AS Kapitel vastavalt detailplaneeringu rahastamise üleandmise lepingule (30.11.2018). Detailplaneeringukohased teed ja võrgud on juba varem rajatud Kõltsu ja Oja detailplaneeringu kohaselt ning seoses sellega täiendavaid avalikke teid ja juurdepääse ei rajata. Kinnistule on võimalik rajada elamu ja kaks abihoonet summaarse ehitisealuse pinnaga 300-450 m² sõltuvalt krundist. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus 10 m, katusekalle 25-45°, tulepüsivus TP-3. Parkimine on lahendatud oma krundil.

Veevarustus on lahendatud olemasoleva 115 m sügavuse puurkaevuga ja kohaliku veevõrguga, tuletõrje veevarustus hüdrantidega. Kanalisatsiooni lahendus on võimalik sertifitseeritud kogumismahutiga või tõstetud immutusalaga biopuhastiga. Sadevesi kogutakse ja juhitakse tiiki või immutatakse omal krundil. Soojavarustuseks on võimalik rajada maakütte kontuurid kus see alana on tähistaud. Detailplaneeringu elluviimine ei avalda olulist mõju looduskeskkonnale. Eeldatav majanduslik mõju on positiivne.

Dokumendid:

1 Lääne-Harju Vallavolikogu 26.11.2019 otsus nr 99

2 Seletuskiri

3 Põhijoonis

3 Tehnovõrkude koondplaan

4 Kooskõlastuste koondtabel

5 Riigihalduse ministri heakskiit

6 Ehituskeeluvööndi vähendamisest

7 Lääne-Harju Vallavolikogu 28.01.2020 otsus nr 2

Merenuka külas Merenuka 9 detailplaneeringu muutmine

1.11.19

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu 29.10.2019 otsusega nr 95 „Keila Vallavolikogu 31.08.2017 otsuse nr 360/0817 „Detailplaneeringu kehtestamine" muutmine" on muudetud Keila Vallavolikogu 31. augusti 2017 otsuse nr 360/0817 „Detailplaneeringu kehtestamine" preambulat, jättes sellest välja neljanda lõigu, mis oli järgmiselt sõnastatud:

„Planeeringuga ei nähtud ette inimeste avalikku juurdepääsu Keila Jõe kallasrajale. Selle tagamiseks on kinnistu omaniku Osaühing Karu Katus (registrikood 10102894) ja Keila Vallavalitsuse esindajate poolt on Tallinna notar Anneli Alekand büroos, aadressil Rotermanni 8, 07.08.2017 sõlmitud notariaalne kokkulepe mis on registreeritud notari ametitegevuse raamatus numbri 1494 all. Kokkuleppe sisuks on omanikule kuluva Merenuka 9 kinnistust eraldatavale transpordimaale Merenuka 9b pindalaga 1671 m2 avalik kasutus liiklemiseks jalgsi ja/või jalgrattaga pääsuks kallasrajale isiklik kasutusõigus Keila valla kasuks eelmärke tegemine kinnistusraamatusse kandmisega. Isiklik kasutusõigus on tähtajatu ja tasuta."

Lääne Harju Vallavolikogu 29.10.2019 otsusega nr 95 muudeti Lääne-Harju vallas Merenuka külas Merenuka 9 (katastritunnus 29501:007:0238) kinnistu detailplaneeringu alal inimeste vaba juurdepääsu tee kulgemist Keila jõe kaldale. Detailplaneeringu sisu osas muutusi ei tehtud. Inimeste vaba juurdepääs Keila jõe kaldale on tagatud üldkasutatava maa Merenuka tn 9a (43101:001:0089) kaudu.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 29.10.2019 otsus nr 95

Paldiski linnas Kadakaranna kinnistu detailplaneering

7.08.19

Lääne-Harju Vallavolikogu 23.07.2019 otsusega nr 72 kehtestati Paldiski linnas Kadakaranna (katastritunnus 58001:001:0194, pindalaga 20,1 ha) kinnistu detailplaneering.

Planeeringuga jaotatakse Kadakaranna kinnistu 3-ks krundiks. Pos nr 1 on ette nähtud sadama laiendamiseks, nt sadamast saabuva kauba ladustamiseks. Vastavalt rahandusministeeriumi „Planeeringu leppemärkide" korrale on krundi planeeritud sihtotstarve 100% sadamaa (LS). Moodustatud maaüksus pos nr 2 on reserveeritud alajaamale. Kavandatud maa sihtotstarve on ette nähtud 100% elektrienergia tootmis - ja jaotusmaa (OE). Moodustatud maaüksus pos nr 3 on ringristmiku tarbeks. Kavandatud maa sihtotstarve on ette nähtud 100% transpordimaa (LT). Pos nr 1 on võimalus ehitada kuni neliteist 4-korruselist laohoonet. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 18 m (abs 24,5 m). Kavandatavate hoonete maksimaalne maapealne ehitisealune pind 76 900 m2, üksiku hoone maksimaalne ehitisealune pind on 6000 m2. Planeeritud hoonete maapealne suletud brutopind on 153 800 m2 ja kogu planeeritava ala lubatud täisehituse protsent on kuni 40%.

Planeeringuga muudetakse Paldiski linna üldplaneeringus puhke- ja virgestusmaa maakasutuse juhtotstarve sadamaamaaks.

Detailplaneeringu realiseerimisel puudub oluline keskkonnamõju, eeldatav majanduslik mõju valla arengule on positiivne.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 23.07.2019 otsusega nr 72
 2. Asukoha skeem
 3. Põhijoonis
 4. Seletuskiri
 5. Kontaktvöönd (DP-3)
 6. VK ühenduse skeem (DP-5)
 7. Elektriskeem (DP-6)
 8. Kooskõlastuste koondtabel

Keelva külas Aedevahe kinnistu ja lähiala detailplaneering

29.07.19

Lääne-Harju Vallavolikogu 23.07.2019 otsusega nr 69 kehtestati Lääne-Harju vallas Keelva külas Aedevahe kinnistu (katastritunnus 29501:007:1291) ja lähiala detailplaneering.

Keila valla üldplaneeringut muutev detailplaneering algatati Lääne-Harju Vallavolikogu 28.08.2018 otsusega nr 111 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Planeeringu vajadus on tingitud olemasoleva laudakompleksi keskkonnanõuetele mittevastavusest. Olemasoleva laudakompleksi kõrvale on kavandatud uus 3000 m² ehitisealuse pindalaga robotlüpsilaut ja noorloomalaut, vedelsõnnikuhoidla ja tehnorajatised.

Keila valla üldplaneeringus ei ole määratud planeeringu alal tootmismaa sihtotstarbelist maakasutust, seetõttu on selline muudatus vastavalt kavandatud tegevuste keerukust ning Keila valla üldplaneeringu seletuskirjas lk 50 toodud nõudeid planeerimisseaduse § 142 lõike 3 alusel oluline üldplaneeringu muudatuse põhjus. Planeeringuga muudetakse osaliselt Aedevahe kinnistul Keila valla üldplaneeringu maakasutuse joonisel maatulundusmaa juhtotstarve laudakompleksi alusel maal põllumajandusliku tootmisehitise maaks (TP) ja ülejäänud osas jääb senine maatulundusmaa sihtotstarve. Detailplaneeringuga on Aedevahe kinnistule võimalik rajada uus loomakasvatushoone summaarse ehitisealuse pindalaga 3000 m². Hoone maksimaalne kõrgusega 12 m, katusekalle 10-45 ° tulepüsivusega TP-2. Lisaks rajatakse vedelsõnniku hoidla ja tehnorajatised (puurkaev, biopuhasti, tuletõrje veevõtukoht kuivhüdrandiga tiigist). Parkimine on lahendatud omal krundil. Sadevesi immutatakse pinnasesse. Detailplaneeringu kohaste hoonete ja rajatiste rajamise kulud kannab huvitatud isik kes taotleb lisaks omavahenditele PRIA-lt loomakasvatuse toetatavate meetmete rahastuse vahendeid.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 23.07.2019 otsus nr 69
 2. Situatsioonijoonis
 3. Kontaktvöönd
 4. Seletuskiri
 5. Põhijoonis
 6. Tehnovõrkude joonis
 7. 3D joonis

Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute (osaliselt) ning lähiala detailplaneering

16.04.19

Energiasalv Pakri OÜ kavandab Paldiski linna rajada pump-hüdroakumulatsiooni(elektri)jaama (PHAJ). See koosneb maa-alusest, kristalse aluspõhja kivimites asuvast reservuaarist (sügavuses orienteeruvalt 500–600 m), seda maapinnaga ja mereveehaardega ühendavatest šahtidest ning maismaal paiknevatest muudest objektidest (juhtimiskeskus, alajaam jms). Jaama tööpõhimõte seisneb merepinna ja maa-aluse reservuaari kõrguste vahest tekkiva vee potentsiaalse energia ärakasutamises: elektrienergiat tarbitakse, kui vett pumbatakse alumisest reservuaarist ülemisse, ehk kui elektrisüsteemis on tootmisvõimsuse ülejääk või elektrihind on odav ning elektrienergiat toodetakse ehk vett lastakse ülemisest reservuaarist läbi turbiinide alumisse reservuaari, kui süsteemis on elektritootmisvõimsuse puudujääk või elektrihind on kõrge. Šahti allosas olevas vastavas turbiinisaalis paiknevad elektriturbiinid/pumbad, mis vastavalt töörežiimile toodavad elektrit (vee liikumisel merest reservuaari) või pumpavad vett reservuaarist üles tagasi merre. Jaama maismaal asuv teenindav kompleks kavandatakse kinnistutele Pallase piirkond 16 ja osaliselt Pallase piirkond 18. Jaama koguvõimsuseks on planeeritud ligikaudu 500 MW.

PHAJ rajamine on üheks soodsamaks ja traditsioonilisemaks lahenduseks mittejuhitava võimsusega (st otseselt energiaallika intensiivsusest sõltuvate) elektrijaamade poolt toodetud elektrienergia pikaajaliseks ja suuremahuliseks salvestamiseks.

Planeeringulahendusel on kaks võimalikku alternatiivi:

 1. PHAJ maapealne osa rajatakse maismaal asuvale planeeringualale ja merre rajatakse tehissaar kavandatava veehaardega;
 2. Kogu PHAJ kompleks rajatakse tehissaarele.

Detailplaneeringuga moodustatakse 3 tootmismaa (100% elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa) ja 2 transpordimaa krunti.

Maismaa ehitusõigus: krundi pos 1 ehitiste ja rajatiste max lubatud kõrgus olemasolevast maapinnast on 50 m, max hoonete arv 11, hoonete max ehitisealune pind 45 000 m2. Krundi pos 2 ehitiste ja rajatiste max lubatud kõrgus olemasolevast maapinnast on 20 m, max hoonete arv 5, hoonete max ehitisealune pind 20 000 m2.

Lubatud on maa-alused ehitised mahuga ca 5,5 miljonit m³ ja rajamissügavusega u 600 m, PHAJ maa-alused ruumid asuvad vahemikus u 400 – 600 m sügavusel allpool mere pinda.

Merel asuva tehissaare ehitusõigus: krundi pos 5 ehitiste ja rajatiste max lubatud kõrgus rajatava tehissaare maapinnast on 9 m, tehnorajatiste max ehitisealune pind 3 600 m2.

Juhul kui PHAJ nähakse ette kogu ulatuses tehissaarele, siis moodustatud mandriosa PHAJ kruntide ehitusõigused (pos 1 ja 2) rakenduvad tehissaarel. Selle variandi korral on pos 5 ehitiste ehitisealune pind max 12 ha.

 

Detailplaneeringu kehtestamise otsus

DP ja KSH materjalid 

Veskiküla Lepa kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu  27.11.2018 otsusega nr 146 kehtestati Lääne-Harju vallas Veskiküla Lepa kinnistu (katastritunnus 86801:001:0251) detailplaneering.

Vasalemma valla üldplaneeringut  muutev detailplaneering algatati Vasalemma  Vallavolikogu 29.12.2015 otsusega nr 69  „Veskikülas Lepa kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine".

Detailplaneeringuga on Lepa kinnistule võimalik rajada kolm tootmishoonet summaarse ehitisealuse pinnaga 17000 m². Hoonete maksimaalne kõrgus 14 m, katusekalle 0-45 ° tulepüsivusega TP-3. Parkimine on lahendatud omal krundil kokku 68 kohta. Juurdepääs kinnistule 17 Keila-Haapsalu teelt tuleb rajada kohaliku tee kaudu. Veevarustus lahendatakse puurkaevuga ja tuletõrje veevarustus tiigi ja kuivhüdrandiga. Sadevesi kogutakse ja juhitakse tiiki.

Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonisel muudetakse Lepa kinnistu osas kõrghaljastuse säilitamise kohustusega väikeelamute ala E-1 tootmishoonete alaks T.

Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.11.2018 otsus nr 146

Seletuskiri

Asendiskeem

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Üldplaneeringu muutmise skeem

Kooskõlastuste koondplaan

Hoonestusala ja ehitusõigus

Valkse külas Väljaotsa, Settebasseini, 8 Tallinn-Paldiski tee L2 ja nendega külgneva riigimaa AT030326084 nimega Nõmmetirtsu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 otsusega nr 123 kehtestati Lääne-Harju vallas Valkse külas Väljaotsa (katastritunnus 29501:001:0284, pindalaga 5,79 ha), Settebasseini (katastritunnus 29501:007:0554, pindalaga 3633 m2), 8 Tallinn-Paldiski tee L2 (katastritunnus 29501:001:0285, pindalaga 1172 m2) ja nendega külgneva riigimaa AT030326084 nimega Nõmmetirtsu detailplaneering.

Planeeringuga jagatakse maa on kokku 17 krundis. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jagatakse Väljaotsa kinnistu 10-ks äri-ja tootmismaa krundiks (pos nr 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14 ja 17) ja lisaks transpordimaa kruntideks (pos. nr 7, 12, 15 ja 16). Settebasseini kinnistu piire ja sihtotstarvet ei muudeta (pos nr 8). Riigi omandis olevast Nõmmetirtsu maast moodustatakse kaks tootmismaa krunti (pos nr 1-2). Lisaks moodustatakse Väljaotsa krundist ja riigiomandis olevast maast ühtne avaliku kasutusega transpordimaa krunt (pos nr 7).

Planeeringuga nähakse ette kruntide liitmise võimalused. Liita on võimalik planeeritud positsioonid 5 ja 6; 10 ja 11 ning positsioonid 13 ja 14. Liidetavate kruntide hoonestusalad ning ehitusalune pind liituvad kruntide liitmisel. Liidetud krundile tohib ehitada kaks kuni 2-korruselist hoonet. Kruntide 13 ja 14 liitmisel võib krundile ehitada kolm kuni 2-korruselist hoonet summaarse ehitisealuse pindalaga 6050 m². Kruntide täisehitusprotsent ei tohi olla suurem kui 40%. Kruntide sihtotstarvete osakaal täpsustub ehitusprojekti koostamisel vastavalt hoone kasutusotstarbele. Krundi positsioon 15 on omandanud Eesti Vabariik ja  moodustatud on transpordimaa katastriüksus 8 Tallinn-Paldiski tee L2 (katastritunnus 29501:001:0285) ja rajatud kergliiklustee ja mahasõit ringteelt. Väljaotsa kinnistu on omandanud AS Valdek, kellel on soov ehitust alustada kruntidel positsioon 13 ja 14 ja edaspidi algatada detailplaneering juurepääsu ja transpordiskeemi muutmiseks. Sellest lähtuvalt on arendajaga kokku lepitud taristu lepinguga kavandatud detailplaneeringu elluviimine kolmes etapis ja arendajale on üle antud planeeringu kohase taristu ja teede rajamisega seotud kulude kandmise kohustus. Planeeringuga muudetakse Keila valla üldplaneeringus maakasutuse juhtfunktsioon maatulundusmaast äri- ja tootmismaaks. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Mõju valla majandusele on positiivne.

 

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 otsus nr 123

Seletuskiri

Asukoha skeem

Põhijoonis

Tehnovõrkude koondplaan

Kooskõlastuste koondtabel

Lohusalu külas Oru rohumaa 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.09.2018 korraldusega nr 602 Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Oru rohumaa 1 (katastritunnus 29501:001:0400 ) kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Planeeringuga jagatavad kinnistud asuvad Lääne-Harju vallas Lohusalu külas, valdavalt maatulundusmaal. Juurdepääs planeeringualale tuleb rajada avaliku kasutusega erateedelt Vahimäe tee L1 (29501:001:0147), Vahimäe tee L2 (29501:001:0191) ja Nabe tee  kaudu. Keila valla üldplaneeringu kohaselt kuulub ala tiheasustusega piirkonda mille kasutamise juhtotstarve on väikeelamumaa. Planeeritav ala piirneb põhjas Nabe tee 18 (katastritunnus 29501:001:0236) ja Nabe tee 14 (katastritunnus 29501:001:0005) kinnistutega, idas Nabe tee 19 kinnistuga (katastritunnus 29501:010:0145), Vahimäe tee 12 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0142), Vahimäe tee 9 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0188), Vahimäe tee 11 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0189), lõunas Mäepealse kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0223), läänes Kase kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0323), loodes Nabe tee 25 (katastritunnus 29501:001:0035) ja Nabe tee 23 (katastritunnus 29501:001:0036) kinnistutega. Planeeritav ala ligikaudne pindala 3,4 ha.

Detailplaneeringu tulemusel tekib 8 elamumaa ja kolm transpordimaa krunti. Elamumaa kruntide suurused on alates 3022 m²-st kuni 3537 m²-ni. Kruntidele on lubatud rajada üksikelamu ja 2 abihoonet sõltuvalt krundi suurusele summaarese ehitisealuse pindalaga 360-420 m². Kahekordse elamu maksimaalne kõrgus 8 m ja abihoonel 5, katusekalded 20-45°. Lisaks moodustatakse kaks avaliku kasutusega transpordimaa krunti (pos 9 ja 11) mis ehitatakse arendaja poolt välja ja antakse tasuta üle kohalikule omavalitsusele. Kuuele krundile on juurdepääs Vahimäe tee kaudu ja kahele krundile on juurdepääs Nabe tee kaudu. Kruntide eraldamiseks lubatud piirdeaia kõrguseks 1,5 m. Veevarustus on lahendatud võrguga ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Väline tulekustutus on lahendatud rajatavate tuletõrje hüdrantidega ja mahutiga.

Kruntide sadeveed lahendatakse ehitusprojektides immutamisega omal krundil või tiigi rajamisega vee kogumiseks.

Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannavad vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isikud. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.09.2018 korraldus nr 602

Seletuskiri

Asukoha skeem

Põhijoonis

Tehnovõrkude koondplaan

Kooskõlastuste koondtabel

Lohusalu külas Kalda rohumaa 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.09.2018 korraldusega nr 601 kehtestati Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Kalda rohumaa 1 (katastritunnus 29501:001:0059) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringuga jagatavad kinnistud asuvad Lääne-Harju vallas Lohusalu külas, valdavalt maatulundusmaal. Juurdepääs planeeringualale tuleb rajada Hüübu teelt algava Mäe tänava ( 29501:001:0174) kaudu ja pikendada kuni Miku–Katrini (katastritunnus 29501:001:0055) kinnistu lõunapiirini. Planeeritav ala piirneb läänes Miku rohumaa 1 (katastritunnus 29501:001:0007), põhjas Miku–Pireti (katastritunnus 29501:001:0056) ja Miku Rohumaa 4 (29501:001:0011) kinnistutega, idas Hüübu tee 24 (katastritunnus 29501:010:0680), Hüübu tee 24a (katastritunnus 29501:001:0061) ja Hüübu tee 27 (katastritunnus 29501:010:0670) kinnistutega, lõunas Kalda kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0058.

Detailplaneeringu tulemusel tekib 2 elamumaa ja üks transpordimaa krunt. Elamumaa kruntide suurused on 3032 m2 ja 4220 m². Krundile 1 on lubatud rajada üksikelamu ja 2 abihoonet ehitisealuse pindalaga kuni 363 m², kahekordse elamu maksimaalne kõrgus 9 m ja abihoonel 5 katusekalded 20-48°. Krundile 2 on lubatud rajada ühe kahekorruselise kaksikelamu ja kuni 4 abihoonet summaarse ehitisealuse pindalaga 500 m². Elamu maksimaalne kõrgus 9 m ja abihoonel 5 katusekalded 20-48°. Ajutiste kruntide liitmisel tulemusel moodustatakse krunt 3 pindalaga 1843 m², mille sihtotstarve on avaliku kasutusega transpordimaa. Kruntide eraldamiseks lubatud piirdeaia kõrguseks 1,5 m. Veevarustus on lahendatud võrguga ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Väline tulekustutus on rajatavate tuletõrje hüdrantidega. Kruntide sadeveed lahendatakse ehitusprojektides immutamisega omal krundil või tiigi rajamisega vee kogumiseks.

Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannavad vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isikud. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.09.2018 korraldus nr 601

Asukoha skeem

Kontaktvööndi plaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude koondplaan

Kooskõlastuste koondtabel

Seletuskiri

Lohusalu külas Vahimäe tee 22, Hüübu-Jüri mets 3, Miku-Katrini kinnistute ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.09.2018 korraldusega nr 600 kehtestati Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Vahimäe tee 22 (katastritunnus 29501:001:0023), Hüübu-Jüri mets 3 (katastritunnus 29501:001:0024), Miku-Katrini (katastritunnus 29501:001:0055) kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Planeeringuga jagatavad kinnistud asuvad Lohusalu külas, valdavalt maatulundusmaal ja elamumaal. Juurdepääs planeeringualale on Lohusalu teelt algava Nabe tee kaudu ja sellelt hargneva Vahimäe tee kaudu. Planeeritav ala piirneb läänes Mäepealse kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0223), idas Miku-Pireti kinnistuga (katastritunnus 29501:010:0056), Miku rohumaa 1 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0007), Miku rohumaa 4 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0011), Miku-Tiiu kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0015) ja Miku rohumaa 11 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0019), põhjas Hüübu tee 20 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0224), lõunas Lahepere lahega.

Detailplaneeringuga on jagatud ala 7 elamumaa ja kaheks transpordimaa krundiks. Elamumaa krundid on erinevate suurustega alates 3022 m2 kuni 11756 m². Kruntidele lubatud maksimaalne täisehituse protsent on 12 %, võimaldades rajada ehitisi ehitisealuse pindalaga alates 360 m² kuni 1400 m². Igale krundile on lubatud üks kahekordne elamu ja 1 kuni 4 abihoonet. Elamu kõrgusega kuni 8 m ja abihoone kõrgusega kuni 5 m. Hoonetele lubatud katusekalded 20-45°. Kruntide eraldamiseks lubatud piirdeaia kõrguseks 1,2 m. Veevarustus on lahendatud võrguga ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Väline tulekustutus on rajatavate tuletõrje hüdrantidega.

Krundile pos 2 on määratud kolm sihtotstarvet 40 % EP üksikelamu maa, 30% ÄV ja 30% ÄM. Võimaldades väikesemahulist tootmise-, teenindusega ja majutuse eesmärgil rajatavat hoonestust.

Hüübu-Jüri mets 3 kinnistust moodustatakse kaks elamumaa krunti ja üks teemaa krunt võimaldamaks jalgsi avalikku juurdepääsu mere rannale. Kruntide sadeveed lahendatakse ehitusprojektides immutamisega omal krundil või tiigi rajamisega vee kogumiseks. Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isikud.Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.09.2018 korraldus nr 600

Asukoha skeem

Põhijoonis

Tehnovõrkude koondplaan

Seletuskiri

Rummu aleviku Aiamaa maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 520 kehtestati Lääne-Harju vallas Rummu aleviku Aiamaa maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Planeeritav maaüksus asub Rummu alevikus Metsapere peakraavi vahetus läheduses maatulundusmaal. Juurdepääs planeeringualale on Koidu  tänavalt (86801:001:0904). Vasalemma valla üldplaneeringu kohaselt kuulub planeeringuala hooajaliste elamute  rajamiseks ettenähtud juhtotstarbega piirkonda.

Planeeritav ala piirneb põhjas ja idas Aia tn 12  (katastritunnus 86801:001:0928) maatulundusmaa kinnistuga,  lõunas Koidu  1 (katastritunnus 86801:001:0944) maatulundusmaa ja Koidu  tänava (86801:001:0904) transpordimaa kinnistutega, läänes Rummu (katastritunnus 86801:001:0134 maatulundusmaa kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala 6,7 ha.

Maaüksuse jagamisel tekib 92 katastriüksust millest 4 on transpordimaa sihtotstarbega ja ülejäänud 88 maatulundusmaa sihtotstarbega.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldus nr 520

Seletuskiri

Asukoht

Kontaktvöönd

Põhijoonis

Lohusalu külas Lohusalu tee 169 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 519 kehtestati Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Lohusalu tee 169 kinnistu (katastritunnus 29501:001:0360) ja lähiala detailplaneering.

Keila valla üldplaneeringu kohane detailplaneering algatati Keila Vallavalitsuse 05.04.2017 korraldusega nr 231 „ Detailplaneeringu koostamise algatamine Keila vallas Lohusalu külas Lohusalu tee 169".

Planeeritav kinnistu asub Lohusalu sadama vahetus läheduses.

Planeeritav ala piirneb põhjas Lohusalu tee 171 (katastritunnus 29501:001:0840) kinnistuga, idas Lohusalu teega (katastritunnus 29501:001:0557), Lõunas Lohusalu tee 165 (katastritunnus 29501:001:0049) ja Lohusalu tee 167 (katastritunnus 29501:001:0040) kinnistutega, läänes Kordoni kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0156). Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,7 ha.

Kinnistu jagamisel tekkivate kruntide pindalad on 3216 ja 3379 m². Kruntidele on võimalik rajada ehitisi ehitisealuse pindalaga kuni 330 m² kuni kahe hoone rajamiseks (elamu ja 1 abihoone). Elamu kõrgusega kuni 9 m ja abihoone kõrgusega kuni 5 m. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Väline tulekustutus on olemasoleva tuletõrje hüdrandi baasil.

Krundi sadevee kogumiseks rajatakse kraav kinnistu lääne ja lõuna küljel. Kui sellest ei piisa, siis ehitatakse huvitatud isiku poolt välja sadevee trass ja juhitakse sadevesi riigi maantee truubi DN300 kaudu Lohusalu lahte.

Juurdepääs planeeringualale tuleb rajada Lohusalu teelt. Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldus nr 519

Seletuskiri

Asendiskeem

Kontaktvööndi plaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Kooskõlastuste koondplaan

Keibu külas Ristnametsa (katastritunnus 56201:001:0864) kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldusega nr 396 kehtestati Lääne-Harju vallas Keibu külas Ristnametsa (katastritunnus 56201:001:0864) kinnistu detailplaneering.

Padise valla üldplaneeringu kohane detailplaneering algatati Padise Vallavolikogu 29.03.2017 otsusega nr 219 „ Keibu küla Ristnametsa kinnistu detailplaneeringu algatamine".

Ristnametsa kinnistu on kaetud metsaga välja arvatud edelapoolne nurk. Kinnistu asub 121-145 m kaugusel Läänemere rannast. Vastavalt Padise valla üldplaneeringule tuleb detailplaneering koostada veekogude kallastest 250 m ulatusse jäävate kruntide hoonestamiseks ning juhul kui ühele krundile kavatsetakse rajada enam kui üks elamu ning kahe elamu vahekaugus jääb väiksemaks kui 250 m. Kruntideks jagamisel on arvestatud kruntide minimaalsuurusega 2500 m².

Planeerinuga jagatakse maatulundusmaa kaheks ja määratakse neile elamumaa sihtotstarve. Kruntide pindalad on 4625 ja 4753 m². Kruntidele on võimalik rajada ehitisi ehitisealase pindalaga kuni 320 m² kuni kolme hoone rajamiseks (elamu ja 2 abihoonet). Elamu kõrgusega kuni 9 m ja abihoone kõrgusega kuni 5 m. Hoonestusalad paiknevad väljaspool 200 m ehituskeeluala. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutiga. Väliseks tulekustutuseks on ette nähtud 10 m³ veemahuti rajamine Vihterpalu metskond maale. Juurdepääs kruntidele on kohalikult Kruusakalda teelt. Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldus nr 398

Asukoha skeem

Kontaktvööndi skeem

Põhijoonis tehnovõrkudega

Kooskõlastuste koondtabel

Seletuskiri

 

Kloogaranna külas Metsaotsa tee 2 ja Treppoja tee 1a kinnistute ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldusega nr 193 on kehtestatud Kloogaranna külas Metsaotsa tee 2 (katastritunnus 29501:007:1039) ja Treppoja tee 1a (katastritunnus 29501:007:1038) kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Planeeringuga liidetakse kaks elamumaa sihtotstarbega kinnistut üheks kinnistuks pindalaga 5519 m² . Krundi ehitusõiguse näitajaid: lubatud hoonete arv 4, sh elamu ja kolm abihoonet. Liidetud kruntide ühine ehitisealune pindala 400 m2. Metsaotsa tee 2 kinnistu on hoonestatud hooneregistri andmetel elamuga ehitusaluse pindalaga 139,7 m2.

Juurdepääs planeeringualale on tagatud 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt algava kohaliku Metsaotsa tee (2952940) kaudu läbi reformimata riigimaa. Juurdepääs krundile on tagatud tee servituudiga Metsaotsa tee kinnistul (katastritunnus 29501:007:1049). Kinnistusisene kanaliseerimine on lahendatud kogumismahutitega. Veevarustus lahendatud kohaliku veevõrgu baasil. Väline tulekustutuse veevarustus on lahendatud mahutite ja kuivhüdrandiga.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu elluviimisega ei kaasne keskkonnale negatiivset mõju.

Dokumendid:

Seletuskiri

Põhijoonis

Meremõisa küla Innu maaüksuse osalises mahus detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 10 on kehtestatud Meremõisa külas Innu maaüksuse (katastritunnus 29501:007:0411) osalises mahus detailplaneering.

Kehtestatud planeeringu lahenduses on Innu maaüksus jagatud 53 krundiks, millest 38 on üksikelamukrunti, 2 ärimaa krunti, 2 ühiskondlike ehitiste maa krunti lasteaiale, 1 tootmismaa krunt puurkaevule, 8 transpordimaa krunti teedele ja tänavatele, 1 üldkasutatava maa krunt haljasalale ja 1 üldkasutava maa krunt kergliiklustee ja kommunikatsioonide rajamiseks. Üksikelamumaa krundile on hoonestusalade piires lubatud rajada üks elamu ja kuni 3 abihoonet arvestades kõrghaljastuse maksimaalse säilimisega. Elamul on lubatud kaks korrust maksimaalse kõrgusega 10 m, katusekaldega 15-45.°Abihoone katuseharja maksimaalne kõrgus 7 m. Lasteaiale on planeeritud kaks krunti pos 23 ja 24, mis liidetakse, kui sinna ehitatakse lasteaed. Liidetud krundi suurus on 6373 m². Juurdepääs planeeringualale teelt T-11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna on kavandatud Kungla mets 2 kinnistul asuva avaliku kasutusega tee (Tee 221) kaudu. Planeeringu elluviimine on kavandatud kahes ehitusjärgus:

1. Ehitusjärjekorras kavandatakse 6 üksikelamu krundi ehitus positsioonid 16, 17, 25, 26, 27 ja 28. Nende kruntide ehitamisel ei ole vaja rekonstrueerida riigi tee 11390 ja kohaliku tee 2952210 (Tee 221) ristmikku.

2. Ehitusjärjekorras ehitatakse välja ülejäänud 32 üksikelamu, äri ja lasteaia krundid ning nendele ehituslube ei väljastata enne, kui on välja ehitatud riigitee 11390 ja kohaliku tee 2952210 ristmik vastavalt Maanteeameti 23.0816 nr 15-2/16-00032/543 kooskõlastus-tingimustele.

Keila valla üldplaneeringu alusel asub planeeringuala hajaasustusalal, millel ei ole täpsemalt maakasutuse juhtotstarbeid määratud. Planeeritaval alal ei asu looduskaitseobjekte, vääriselupaiku ja ala kagunurk asub rohevõrgustiku koridoris, mille tõttu selles osas jääb kuuel elamumaa krundil ja ühel transpordimaa krundil detailplaneering kehtestamata. Planeeringuga muudetakse Keila valla üldplaneeringus maakasutuse juhtfunktsioon maatulundusmaast elamumaaks ja ärimaaks. Planeering arvestab perspektiivse kanalisatsiooni survetrassiga liitumise võimalusega vastavalt ÜVK kavale ja on Meremõisa elamuala laiendusena perspektiivse elamumaa piirkonnana valla ruumilist arengut arvestav. Planeeringu elluviimine ei avalda looduskeskkonnale olulist mõju. Sotsiaalne ja kultuuriline mõju ei ole teada. Majanduslik mõju on positiivne.

Dokumendid:                                             

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 otsus nr 10

Seletuskiri

Põhijoonis

I ehitusjärjekord

Tehnovõrkude koondplaan