Geoinfosüsteemis Evald on võimalik tutvuda Lääne-Harju vallas kehtestatud detailplaneeringutega: https://service.eomap.ee/lääneharjuvald/

Kasutusjuhend

 • Lehekülje avanedes leiate ülemisest servast infokihtide paneeli. Otsinguaknas tuleb lahtrisse DETAILPLANEERINGUD märkida linnuke, millega kuvatakse kaardile kehtestatud ja menetluses olevad detailplaneeringud. 
 • Teid huvitava detailplaneeringuga tutvumiseks tuleb aktiveerida tööriistaribal INFO nupp ja seejärel klikkida detailplaneeringule. Detailplaneeringu andmed kuvatakse loeteluna eraldi aknas.
 • Planeeringu otsimiseks klikkige tööriistaribal nupu infokihid kõrval NOOLT suunaga paremale, mis avab teile täpsema otsingu. Valides planeeringute mooduli, saab detailplaneeringuid otsida nimetuse, asustusüksuse, katastritunnuse ja menetluse seisu järgi.

Üleriigiline planeeringute andmekogu (PLANK)* kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist. Andmekogu võimaldab kiiret ligipääsu planeeringu failidele ja andmetele otse rakenduse või teenuste kaudu.

Otselink Lääne-Harju valla planeeringute nimekirjani

* Üleriigiline ühtne planeeringute andmekogu (PLANK) koondab kokku kõik kehtestatud planeeringud. 1.novembrist 2022 on kohustuslik kõik kehtestatavad planeeringud esitada juba uude keskkonda.

Lääne-Harju Vallavalitsuse on kehtestanud 11.06.2024 korraldusega nr 398 Madise külas Kangru-Kalda katastriüksuse detailplaneeringu.

Lääne-Harju Vallavalitsuse 03.05.2022 korraldusega nr 452 algatati detailplaneering Madise külas Kangru-Kalda katastriüksusel (katastritunnus 56202:001:0787). Planeeritava ala suurus on 4,4 ha.

Kangru-Kalda maaüksus piirneb läänes ja edelas 11174 Paldiski-Padise tee (katastritunnused 56202:001:0788, 56202:001:0703) transpordimaaga, põhjas Kangru (katastritunnus 56202:001:0766), kirdes Rehe (katastritunnus 56202:001:0653), idas Hintsu-Metsa (katastritunnus 43101:001:0063) ja Vana-Ranniku (katastritunnus 56202:001:0570) ning lõunas Ranniku (katastritunnus 56202:001:0561) maatulundusmaadega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga moodustatakse 6 elamumaa sihtotstarbega krunti ja kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti. Elamumaa kruntidele on planeeritud summaarne ehitusõigus 400 m2 ühele elamule ja kuni kahele abihoonele. Elamu on lubatud rajada kuni 9 m kõrge ja kuni
2-korruseline, abihooned kuni 6 m kõrgused. Veevarustus lahendatakse ühise puurkaevuga ja kanalisatsioon lokaalselt väikepuhasti või kogumismahutiga. Tulekustutuse veevarustuseks tuleb rajada mahuti ja hüdrandiga varustatud veevõtukoht. Sadevete liigvesi immutatakse osaliselt teeäärsel haljasmaa krundil ja osaliselt juhitakse olemasolevate kraavide kaudu planeeringualalt ära. Elektrivarustusega liitumiseks tuleb sõlmida liitumisleping Elektrilevi OÜ-ga, et rajada maakaabelliin alates Kalve alajaamast kuni kruntide liitumispunktideni ning sidevarustusega liitumiseks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusega.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Elektrilevi OÜ 13.06.2023 kirjaga nr 8490193328, Eesti Lairiba Sihtasutus 10.07.2023 kirjaga KK4442HR, Päästeamet 04.10.2023 kirjaga nr 7.2-3.1/6178-2 ja Transpordiamet 04.10.2023 kirjaga nr 7.2-2/23/7687-5. Planeeringu lahenduse kohta küsis Lääne-Harju Vallavalitsus 11.09.2023 kirjaga nr 6-1/111-7 Keskkonnaametilt arvamust ehituskeeluvööndi vähendamise vajaduse väljaselgitamiseks. Keskkonnaamet esitas oma arvamuse 13.10.2023 kirjaga nr 6-2/23/18441-2. Saadud arvamuse põhjal täpsustati
Maa-ameti põhikaardi andmetel lagedate alade asukohad ja kanti need põhijoonisele ning seletuskirjas korrigeeriti ehituskeeluvööndi erisused, mistõttu ehituskeeluvööndi vähendamise vajadus puudub.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringul puudub oluline majanduslik mõju.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.06.2024 korraldu nr 398
Seletuskiri
Põhijoonis

Kooskõlastus elekter
Kooskõlastus side
Kooskõlastus Päästeamet

Kooskõlastus Transpordiamet

Laulasmaa külas Tamme tn 6, Tamme tn 6a ja Tamme tn 8 katastriüksustel ning lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on kehtestanud 11.06.2024 korraldusega nr 397 detailplaneeringu Laulasmaa külas Tamme tn 8 (tunnus 29503:002:0140), Tamme tn 6 (tunnus 43101:001:0111) ja Tamme tn 6a (tunnus 43101:001:0112) katastriüksustel ning lähialal.

Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu kohaselt tiheasustusalal,juhtfunktsiooniks on aianduse- ja suvilakruntide maa. Planeeringuala piirneb Mäe tn 7 (katastritunnus 29503:002:0180), Majaka tn 13 (katastritunnus 29503:002:0615), Tamme tn 4a(katastritunnus 29503:002:0122), Tamme tn 4 (katastritunnus 29503:002:0121), Tamme tn 5(katastritunnus 29503:002:0080), Tamme tn 7 (katastritunnus 29503:002:0070) hoonestatud,Tamme tänav (katastritunnus 29503:002:0613) ja Terase üldmaa 4 (katastritunnus29503:002:0614) hoonestamata elamumaa ning Keila metskond 258 (katastritunnus29501:007:1873) hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringualasuurus on ca 0,6 ha

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuala asub üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Tegemist on perioodilise kasutusega piirkonnaga, mis on muutumas püsiasustusega elamupiirkonnaks, seetõttu on ka ehitustihedus suurenemas võrreldes väljakujunenud olukorraga. Detailplaneeringuga on määratletud planeeringuala kruntide hoonestusalad ja ehitusõigused ning lahendatud muud vajaminevad detailplaneeringu ülesanded. Uute kruntide moodustamist detailplaneeringuga ette nähtud ei ole.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.06.2024 korraldus nr 397
 2. Seletuskiri
 3. Kontaktvööndi skeem
 4. Tugiplaan
 5. Põhijoonis
 6. Kooskõlastuste koondtabel
 7. Illustratsioon

Lääne-Harju Vallavalitsuse on kehtestanud 04.06.2024 korraldusega nr 382 Meremõisa külas Rätsepa mets katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritud ala suurus on 3,68 ha.

Planeeritav ala piirneb põhjas Lepiku tee 1 (katastritunnus 29501:007:4540) maatulundusmaaga, idas Loigu (katastritunnus 43101:001:1930) elamumaaga, kagus ja lõunas Rätsepa tee (katastritunnus 43101:001:0864) ning Trummi tee (katastritunnus 43101:001:1306) transpordimaadega, läänes Kotka vkt 7 (katastritunnus 43101:001:1698), Kotka vkt 24 (katastritunnus 29503:011:0220), Kotka vkt 25 (katastritunnus 29503:011:0230), Kotka vkt 26 (katastritunnus 29503:011:0240) elamumaadega.

Detailplaneeringuga moodustatakse 6 elamumaa sihtotstarbega krunti, üks transpordimaa ja üks tootmismaa sihtotstarbega krunt. Elamumaa kruntidele on planeeritud summaarne ehitusõigus 500 m2 ühele elamule ja kuni kolmele abihoonele. Elamu on lubatud rajada kuni 9 m kõrge ja kuni
2-korruseline, abihooned kuni 6 m kõrgused. Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse Aktsiaseltsi Lahevesi väljastatud tingimustel liitumisega ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni­trassidega. Alternatiivlahendusena on võimalik veevarustus lahendada ühise puurkaevu rajamisega tootmismaa krundile ja kanalisatsiooni lahendada igal krundil kogumismahutiga. Tulekustutuse veevarustuseks tuleb rajada üks hüdrandiga varustatud veevõtukoht. Sadevete liigvesi immutatakse omal krundil. Elektrivarustusega liitumiseks tuleb sõlmida liitumisleping Elektrilevi OÜ-ga. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet 10.10.2023 kirjaga nr 7.2-3.1/5845-4, Elektrilevi OÜ 08.08.2023 kirjaga nr 6938642404, Aktsiaselts Lahevesi e-kirjaga 09.10.2023 ja Riigimetsa Majandamise Keskus 03.04.2024 kirjaga nr 3-1.1/2023/7291.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringul puudub oluline majanduslik mõju.

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.06.2024 korraldus nr 382
Seletuskiri
Kooskõlsastuste tabel
Keila Metskond kooskõlastus
Põhijoonis
Tehnovõrgud

Lääne-Harju Vallavalitsuse on kehtestanud 30.04.2024 korraldusega nr 307 Valkse külas Aru talu kinnistu detailplaneeringu.

Aru talu asub Valkse külas ja piirneb idas Keila linnaga. Ehitisregistri andmetel on krunt hoonestatud kahekordse üksikelamuga ehitisealuse pindalaga 238 m2 (ehitisregistri kood 120575231), millele on väljastatud Keila Vallavalitsuse 10.10.2013 korraldusega nr 694 kasutusluba 2210/ER, abihoonega ehitisealuse pindalaga 83,8 m2 (ehitisregistri kood 116029493) ja keldriga ehitisealuse pindalaga 15 m2 (ehitisregistrikood 116029494). Planeeritav ala piirneb põhjas, läänes ja lõunas Aru I detailplaneeringuga moodustatud elamumaa ja transpordimaa kruntidega, idas Aru maatulundusmaa (katastritunnus 29601:001:0040) ja Aruheina (katastritunnus 29601:001:0425) sihtotstarbeta katastriüksusega. Planeeritava ala suurus on 13505 m2.

Detailplaneeringuga moodustatakse 3 elamumaa krunti. Igale elamumaa krundile on planeeritud summaarne ehitusõigus 450 m2 ühele elamule ja kuni kahele abihoonele. Elamu on lubatud rajada kuni 9 m kõrge ja kuni 2-korruseline, abihooned kõrgusega kuni 5 m. Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse liitumisega Aru I planeeringu alal rajatavate ühisveevarustuse- ja kanalisatsioonitrassidega Keila Vesi AS-i väljastatud tingimustel. Sadevete liigvesi immutatakse omal krundil. Elektrivarustusega liitumiseks tuleb sõlmida liitumisleping Elektrilevi OÜ-ga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Elektrilevi OÜ 25.01.2024 kirjaga nr 9314711302, Keila Linnavalitsus 13.02.2024 kirjaga nr 7-4/87-2, Päästeamet 27.02.2024 kirjaga nr 7.2-3.1/593-2 ja Keila Vesi AS 06.03.2024 kirjaga väljastatud tingimustel ning Aru I arendaja 06.03.2024
e-kirjaga.

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalitsuse 30.04.2024 korraldus nr 307
Seletuskiri
Kooskõlsastuste tabel
Kontaktvööndi plaan
Põhijoonis
Tehnovõrgud

Paldiski linnas Pääsukese tn 10 ja 12 katastriüksuste ning lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on kehtestanud 02.04.2024 korraldusega nr 238 detailplaneeringu Paldiski linnas Pääsukese tn 10 (katastritunnus 58001:003:0296) ja Pääsukese tn 12 (katastritunnus 58001:003:0297) katastriüksustel ning lähialal.

Planeeritav maa-ala paikneb Paldiski linna üldplaneeringu põhijoonisel elamuehituse reservmaa juhtotstarbega alal ning Paldiski Linnavolikogu 24.09.2009 otsusega nr 33 kehtestatud Sadama tn 31b ja Pallase 5 maaüksuste detailplaneeringu alal. Planeeringuala piirneb Pääsukese tn 14 (katastritunnus 58001:003:0298), Pääsukese tn 8 (katastritunnus 58001:003:0295) hoonestatud elamumaa ja Kergliiklustee lõik 3 (katastritunnus 58001:003:0325), Pääsukese tänav T1 (katastritunnus 58001:003:0326) hoonestamata transpordimaa sihtotstarvetega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on ca 0,2 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga muudetakse kehtiva detailplaneeringuga määratud kruntide omavahelist piiri selliselt, et see ei läbiks olemasolevat hoonestust, määratletakse hoonestusala ja ehitusõigused.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 02.04.2024 korraldus nr 238
 2. Seletuskiri
 3. Situatsiooniskeem
 4. Olemasolev olukord
 5. Põhijoonis

Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Päärbi, Pumba, Merikotka, Tuulekotka, Rohukotka, Niidukotka, Männimetsa, Kasetuka, Toominga, Kastani, Lehtpuu, Päärbi tee ja Kibru tee katastriüksuste detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.04.2023 korraldusega nr 218. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli üheksal olemasoleval elamumaa katastriüksusel ja kahel olemasoleval tootmismaa katastriüksusel ehitusõiguse muutmine. Ehitusõiguse ajakohastamisel on lähtutud vajadustest luua võimalused hoonete vabaks ja looduskeskkonda hästisobituvaks, hajusamaks rajamiseks. Samuti ühtlustati planeeringuga elamukinnistutel Alliklepa sadamaküla ehitusõigused, juhindudes planeeringualaga külgneval Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistutel 02.11.2021 kehtestatud detailplaneeringuga sätestatud tingimustest. Sadama maa-alal on eesmärk ehitusõiguse ajakohastamine, et luua eeldused hoonestuse rajamiseks, mis vastaksid kaasaegsele väikesadamale seatavatest standarditele ja ootustele, toetaks mereturismi, samuti mereõppe ja ‑huvi laiemat arengut.

Dokumendid:
Korraldus
Seletuskiri
Asendiskeem
Kontaktvööndi plaan
Põhijoonis
Tehnovõrkude joonis

 

 

Lääne-Harju Vallavalitsuse 23.011.2024 korraldusega nr 25 kehtestati Laulasmaa külas Liivametsa tee 13 ja Hõreda tee 17 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Planeeritavad kinnistud asuvad Laulasmaa külas Lahepere lahe ääres. Planeeritav ala piirneb läänes Nõmmeliiva tee 8 (katastritunnus 29501:001:0654) üldkasutatava maa, põhjas Nõmmeliiva tee 11 (katastritunnus 29501:007:3800) elamumaa, idas Hõreda tee 19 (katastritunnus 29501:007:2770) elamumaa ja Hõreda (katastritunnus 29501:007:1586) maatulundusmaa katastriüksusega ning lõunas Lahepere lahega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kahele elamumaa krundile. Igale elamumaa krundile on planeeritud summaarne ehitusõigus 80 m2 ühe elamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Hoonete kõrgused on elamul 8 m ja abihoonel 4 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Kruntide veevarustus on lahendatud lokaalselt puurkaevuga ja kanalisatsioon tuleb lahendada kogumismahutiga. Tulekustutuse veevarustuseks rajatakse mahutiga veevõtukoht Hõreda (katastritunnus 29501:007:1586) maatulundusmaal. Juurdepääsuks Liivametsa tee 13 krundile tuleb huvitatud isikul rajada Nõmmeliiva tee 8 (katastritunnus 29501:001:0654) üldkasutataval katastriüksusel ja Hõreda (katastritunnus 29501:007:1586) maatulundusmaal kavandatud juurdepääsuteed koos ümberpööramiseks vajalike laiendustega.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet 21.04.2023 kirjaga nr 7.2-3.1/2016-2,
Maa-amet 21.06.2023 kirjaga nr 6-3/23/5675-4. Detailplaneeringu koostamisel tehti koostööd Keskkonnaametiga. Keskkonnaamet nõustus lahendusega 28.06.2023 kirjaga nr 6-2/23/6166-4.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringul puudub oluline majanduslik mõju.

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalitsuse 23.01.2024 korraldus nr 25
Seletuskiri
Põhijoonis

Paldiski linnas Leetse tee 20, Leetse tee 20a, Leetse tee 20b, Leetse tee 20c, Leetse tee 20d katastriüksuste ning lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on kehtestanud 16.01.2024 korraldusega nr 9 detailplaneeringu Leetse tee 20, Leetse tee 20a, Leetse tee 20b, Leetse tee 20c, Leetse tee 20d katastriüksustel ning lähialal.

Planeeritav maa-ala paikneb Paldiski linna üldplaneeringu põhijoonisel elamuehituse reservmaa juhtotstarbega alal. Planeeringuala piirneb hoonestatud Leetse tee 22 (katastritunnus 58001:004:0014) elamumaa ning hoonestamata Mõisataguse (katastritunnus 58001:001:0348) maatulundusmaa ja Leetse tee L10 (katastritunnus 43101:001:0481), Leetse tee L12 (katastritunnus 43101:001:0473) ning Leetse tee L9 (katastritunnus 43101:001:0448) transpordimaa sihtotstarvetega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on ca 2,9 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga nähakse ette 9 elamukrundi, transpordimaa ning vee tootmise ja jaotamise ehitise jaoks maaüksuste moodustamine koos muu vajamineva taristu rajamisega.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 16.01.2024 korraldus nr 9
 2. Seletuskiri
 3. Situatsiooniskeem
 4. Tugiplaan
 5. Põhijoonis
 6. Kooskõlastuste koondtabel
 7. Illustratsioon

Valkse külas Vanatoa 2022 detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on kehtestanud 07.11.2023 korraldusega nr 751 detailplaneeringu Valkse külas Keila Vallavolikogu 27.09.2006 otsusega nr 107/0906 kehtestatud Vanatoa maaüksuse detailplaneeringu lahenduse muutmiseks.

Planeeringuala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel elamuehituse juhtotstarbega alal. Planeeringuala piirneb Pähklioru (katastritunnus 29501:007:0289), Niiduvälja (katastritunnus 43101:001:0172), Raudsepa (katastritunnus 29501:007:0540) maatulundusmaa ja Metsaaluse tee (katastritunnus 29501:007:1419) ning Sinilille tee L4 (katastritunnus 29501:007:1418) transpordimaa kasutusotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on ca 10 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.  Detailplaneeringuga muudetakse Keila Vallavolikogu 27.09.2006 otsusega nr 107/0906 kehtestatud detailplaneeringu lahendust, suurendatud on hoonete ehitistealust pinda ning kaasajastatud tehnilise taristu lahendusi. Lisaks näeb planeeringulahendus ette ligipääsu planeeringualale Sinilille tee kaudu, likvideeritava Metsaaluse tee mahasõidu asemel.

Vanatoa 2022 detailplaneeringuga nähakse ette ehitusõigus 66 elamuühiku, st 5 ridaelamu ja 20 kaksikelamu püstitamiseks koos vajamineva taristu rajamisega. Planeeringuala keskele on ette nähtud üks üldkasutatavate hoonete krunt. Planeeringuala vee- ja kanalisatsioonilahendus põhineb ühisveevärgil, teenuse osutajaks on AS Keila Vesi. Parkimine on ette nähtud krundisiseselt, planeeringuala tee on ette nähtud avaliku kasutusega. Vastavalt sõlmitud halduslepingule kohustub huvitatud isik välja ehitama kogu taristu, sõidu- ja kergliiklusteed, tänavavalgustuse, vee- ja kanalisatsioonitrassid, tuletõrje kustutusvee lahenduse jm. Elluviimine on planeeritud kolmes etapis.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 07.11.2023 korraldus nr 751
 2. Seletuskiri
 3. Situatsiooniskeem
 4. Kontaktvööndi skeem
 5. Tugiplaan
 6. Põhijoonis
 7. Kooskõlastuste koondtabel

Lohusalu külas Poku-Piku tee 1 maaüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on kehtestanud 07.11.2023 korraldusega nr 750 detailplaneeringu Lohusalu külas Poku-Piku tee 1 (katastritunnus 43101:001:2009) katastriüksusel.

Planeeringuala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel detailplaneeringu koostamise kohustusega tiheasustusalal, väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Planeeringuala piirneb Hüübu tee 18 (katastritunnus 43101:001:2008) elamumaa, Hüübu tee 20 // Hüübu-Tooma (katastritunnus 29501:001:0224) maatulundusmaa, Nõlva tee 13 (katastritunnus 29501:001:0153) hoonestatud ja Nõlva tee 10 (katastritunnus 29501:001:0154) hoonestamata elamumaa katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 7031 m2.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.  Detailplaneeringuga nähakse ette kahe elamukrundi moodustamine koos vajamine taristu rajamisega.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 07.11.2023 korraldus nr 750
 2. Seletuskiri
 3. Situatsiooniskeem
 4. Kontaktvööndi skeem
 5. Tugiplaan
 6. Põhijoonis
 7. Kooskõlastuste koondtabel

Lääne-Harju Vallavolikogu 19.12.2023 otsusega nr 51 kehtestati Lääne-Harju vallas Keila-Paldiski 330/110 kV trassikoridori detailplaneering.

Planeeritav trassikoridor läbib Lääne-Harju vallas erinevaid asustusüksusi ning planeeritav ala hõlmab kinnistuid Paldiski linnas, Klooga alevikus, Kersalu, Kloogaranna, Tuulna, Niitvälja, Illurma, Valkse ja Tõmmiku külades. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 300 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeringualal kruntide moodustamine, krundi hoonestusala määramine, krundi ehitusõiguse määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste võimalike asukohtade määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine, servituutide seadmine, vajadusel avalike huvides omandamise, sealhulgas sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise vajaduse märkimine. Detailplaneeringu koostamise sisuliseks eesmärgiks on kahe olemasoleva paralleelselt kulgeva õhuliini (L178 ja L179) asemele kahe kaheahelalise 330/110 kV õhuliini kavandamine, nendele vajaliku trassikoridori asukoha määramine, 330 kV alajaama asukoha määramine ja vajalike servituutide seadmine.

Detailplaneeringu eesmärk sisaldab endas Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõige 1 punktis 30 toodud olulise keskkonnamõjuga tegevust, mille puhul on keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviimise kohustus. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mõjualasse on haaratud lisaks maaüksused Harku valla haldusterritooriumil, mis on vajalikud tervikliku Paldiski-Harku kõrgepingeliini väljaehitamiseks.

Detailplaneering on kooskõlas ning viib ellu üldplaneeringutes toodud eesmärke. Paldiski linna üldplaneeringu (kehtestatud 14.06.2005) eesmärkide hulgas oli tuuleenergeetika ja energiatootmise rajatise arendamine Pakri poolsaarel. Tänaseks on tuulepark välja arendatud ning olemasoleva ülekandeliini võimekus ammendatud. Üldplaneering näeb ette, et tuule-energia suurenemise ja võimaliku elektrijaama tekkimisel on üldplaneeringus märgitud perspektiivse trassi asukohana 330kV kaheahelaline Harku-Paldiski-Sindi elektrielektriliin olemasolevast 110kV elektriliinist lõuna pool. Samas sõnastuses ning põhimõtete alusel on 330kV liin välja toodud Keila valla üldplaneeringus (kehtestatud 13.10.2005).

Detailplaneering on kooskõlas ning viib ellu Harju maakonnaplaneering 2030+ toodud eesmärke. Maakonnaplaneeringus on määratud põhimõttelised uute kõrgepingeliinide vajadused ning perspektiivsed koridorid, seal hulgas olemasoleva Paldiski 110kV elektriliini kõrvale täiendava 330kV elektriliini tarbeks.

Otsus nr 51-19.12.23 Detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestatud detailplaneering ja KSH

Lääne-Harju Vallavalitsuse 21.11.2023 korraldusega nr 780 kehtestati Laulasmaa külas Laululinnu ja Metsalinnu kinnistute detailplaneering

Planeeritavad kinnistud asuvad Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Laulasmaa - Lohusalu tee (teeregistri nr 11395) ja Rahuranna tee (katastritunnus 29501:001:0593) vahelisel alal.

Planeeritav ala piirneb põhjas 11395 Laulasmaa-Lohusalu tee (katastritunnus 29501:007:0257) transpordimaa kinnistuga, idas Rahuranna tee 2 (katastritunnus 29501:001:0652) üldkasutatava maa ja Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee L4 (katastritunnus 29501:001:0675) transpordimaa kinnistutega, lõunas Rahuranna tee 6 (katastritunnus 29501:007:1859) ja Rahuranna tee 8 (katastritunnusega 29501:007:1858) elamumaa kinnistutega, läänes Lohusalu tee 73 (katastritunnusega 29501:007:4090) elamumaa, L. Sumera tee 1 (katastritunnus 29501:001:0655) üldkasutatava maa ja Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee L5 (katastritunnus 29501:001:0676) transpordimaa kinnistutega. Planeeritava ala ligikaudne pindala koos lähialaga on 0,65 ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga moodustatakse kaks elamumaa krunti, üks tootmismaa sihtotstarbega krunt puurkaevule ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt kergliiklustee rajamiseks. Elamumaa kruntidele on planeeritud ehitusõigus summaarse ehitisealuse pindalaga 300 m2 ühe elamu ja kuni kahe abihoone ehituseks. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud lokaalselt puurkaevu ja kogumismahutitega. Tulekustutuse veevarustuseks rajatakse mahutiga veevõtukoht. Avaliku läbipääsu tagamiseks on Laululinnu ja Metsalinnu katastriüksuste omanikud rajanud Rahusalu mets 2 üldkasutatavale maale uue jalgtee võimaldamaks põhja-lõuna suunalist jalgsi liikumist ja tagada mõistlik juurdepääs Laulasmaa - Lohusalu tee äärde projekteeritud kergliiklusteele.

Detailplaneeringuga on lahendatud juurdepääs Laululinnu krundile Lohusalu teelt ja Metsalinnu krundile Rahuranna teelt läbi vallale kuuluva Rahuranna tee 2 (katastritunnus 29501:001:0652) üldkasutatava maa. Detailplaneeringuga moodustatakse transpordimaa krunt kergliiklustee rajamise võimaldamiseks. Kergliiklustee krunt antakse tasuta vallale. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringul puudub oluline majanduslik mõju.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 21.11.2023 korraldus nr 780
Seletuskiri
Kontaktvöönd
Põhijoonis
Transpordiameti kooskõlastus
Päästeameti kooskõlastus
Elektrilevi OÜ kooskõlastus
Detailplaneeringu heakskiit

Kloogaranna külas Adruvahi vkt 8 katastriüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.08.2023 otsusega nr 31 kehtestati Kloogaranna külas Adruvahi vkt 8  katastriüksuse (katastritunnus 29501:007:0338) detailplaneering. Planeeritav katastriüksus asub Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas. Katastriüksus piirneb lõunast Adruvahi vkt 16 (katastritunnus 29501:007:0348), läänest Rannavahi tee 6 katastriüksusega (katastritunnus 29501:007:0188), põhjast Adruvahi vkt 8a (katastritunnus 29501:007:1579) ja idast Adruvahi vkt 40 katastriüksusega (katastritunnus 29501:007:1492). Planeeritava ala suurus on 8590 m².

Detailplaneeringuga määratletakse Adruvahi vkt 8 katastriüksuse ehitusõigus üksikelamu abihoonele. Krundil asub lisaks seaduslikul alusel püstitatud üksikelamule ka seadusliku aluseta püstitatud abihoone, mille seadustamise eelduseks on detailplaneeringu koostamine. Abihoone asub osaliselt üldplaneeringuga määratud ranna ehituskeeluvööndis, mistõttu on vajalik taotleda ehituskeeluvööndi osalist vähendamist. Abihoone on püstitatud aastal 2006, muud ehitustegevust koostatava detailplaneeringuga ette ei nähta. Planeeringuga nähti ette üldplaneeringu muudatus ranna ehituskeeluvööndi ulatuse muutmiseks, et võimaldada kinnisasja omanikul seadustada abihoone. Kuna abihoone on olnud kasutuses 15 aastat, siis selle seadustamine olemasolevat keskkonda ei kahjustaks. Suurem osa kinnistust säilib metsana.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.08.2023 korraldus nr 31
 2. Seletuskiri
 3. Situatsiooniskeem
 4. Kontaktvööndi skeem
 5. Tugiplaan
 6. Põhijoonis
 7. Kooskõlastuste koondtabel

Paldiski linnas Posti katastriüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.08.2023 otsusega nr 32 kehtestati Paldiski linnas Posti katastriüksuse (katastritunnus 58001:004:0024) detailplaneering.

Planeeritav katastriüksus asub Paldiski linnas Sadama tänava ääres asuva päikeseelektrijaama ja Paldiski linna peaalajaama vahetus naabruses. Planeeritav ala piirneb põhjast Paldiski tuulepargiga Tuulepargi katastriüksusel (katastritunnus 58001:001:0251), läänest mahuka päikeseelektrijaamaga Sadama tn 55 katastriüksusel (katastritunnus 43101:001:1533) ja Klibuloo maaüksustel, lõunast Sadama tänavaga, millest teisel pool asub Paldiski peaalajaam ning elurajoon Põdra ja Sambla tänavate ääres, idast Soometsa (katastritunnus 58001:001:0352) katastriüksusega, millest järgmine on Paldiski radioaktiivsete jäätmete vaheladustuspaika teenindav Leetse tee 21 katastriüksus (katastritunnus 58001:004:0032). Planeeringuala pindala on 18 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta maatulundusmaa tootmismaaks päikeseenergia tootmiseks. Kuna planeeringuga kavandatud maakasutuse sihtotstarbe muutmine on ulatuslik, siis vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punktile 1 on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Detailplaneeringu koostamise käigus selgus vajadus Harju maakonnaplaneeringus märgitud perspektiivse maanteekoridori asukoha täpsemaks määratlemiseks. Koostöös Transpordiameti spetsialistidega määratleti üldplaneeringu muudatusettepanekuna Sadama tänava piirkonnas trassikoridori paiknemine ca 1 km pikkusel osal.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.08.2023 korraldus nr 32
 2. Seletuskiri
 3. Situatsiooniskeem
 4. Kontaktvööndi skeem
 5. Tugiplaan
 6. Põhijoonis
 7. Kooskõlastuste koondtabel

Lääne-Harju Vallavalitsuse 28.08.2023 korraldusega nr 603 kehtestati Kloogaranna külas Lahepere tee 8 katastriüksuse detailplaneering

Planeeritav katastriüksus asub Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Tallinn - Paldiski maanteest põhja suunas 140 m kaugusel maanteest. Lahepere maaüksus piirneb põhjas Ojakalda tee (katastritunnus 43101:001:0840) transpordimaa ja Ojakalda tee 2 (katastritunnus 29501:007:0577) ja Muuli põik 11 (katastritunnus 29501:007:0572) elamumaaga, idas Muuli põik 7 (katastritunnus 29501:007:0584) ja Muuli tee 7 (katastritunnus 29501:007:0053), lõunas Lahepere tee 6 (katastritunnus 29501:007:0591), läänes Lahepere tee 7 (katastritunnus 29501:007:0589), Lahepere tee 9 (katastritunnus 29501:007:3070) ja Lahepere tee 11 (katastritunnus 29501:007:0582) ning loodes Ojakalda tee 1 (katastritunnus 29501:007:0576) elamumaa katastriüksustega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringuga moodustakse puurkaevule PRK0026379 koos puurkaevpumplaga eraldi tootmismaa sihtotstarbega krunt ja täpsustatakse hoonestusala. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet 30.06.2023 kirjaga nr 7.2-3.1/4020-2.

Planeeringul puudub oluline majanduslik mõju ja mõju looduskeskkonnale.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 28.08.2023 korraldus nr 603
Seletuskiri
Kooskõlastused
Põhijoonis

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.07.2023 korraldusega nr 493 kehtestati Vasalemma alevikus Tatra ja Ranna tee 19 kinnistute ja lähiala detailplaneering

5.07.23

Planeeritavad kinnistud asuvad Vasalemma alevikus Keila - Haapsalu maantee (teeregistri nr 17) ja Vasalemma karjääri tee (teeregistri nr 11172) ristmiku lähialas. Tatra kinnistu piirneb põhjas 11172 Vasalemma karjääri tee (katastritunnus 29501:010:0774) transpordimaaga, idas ja lõunas Ranna tee 17c (katastritunnus 43101:001:1192) maatulundusmaaga ning lõunas Pae (katastritunnus 43101:001:1250) ja läänes Maanteeääre (katastritunnus 43101:001:0963) sihtotstarbeta maa katastriüksustega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga moodustatakse 8 elamumaa sihtotstarbega krunti, üks ärimaa, üks tootmismaa, üks maatulundusmaa ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt. Olemasolevat Ranna tee 19 krunti suurendatakse ja määratakse ehitusõigus elamule ja kuni kolmele abihoonele. Uutele elamumaa kruntidele on planeeritud summaarne ehitusõigus 260 m2 või 270 m2 ühele elamule ja kuni kahele abihoonele. Elamu on lubatud rajada kuni 9 m kõrge ja kuni 2-korruseline, abihooned kuni 6 m kõrgused ja 1-korruselised. Ärimaa krundile on kavandatud kaks hoonet kõrgusega kuni 12 m ja summaarse ehitisealuse pindalaga 1700 m2. Veevarustus lahendatakse ühise puurkaevu rajamisega, kanalisatsioon on lahendatud kogumismahutitega. Tulekustutuse veevarustuseks tuleb rajada mahutitega veevõtukohad. Olemasolevat sidelahendust muudetakse. Sadevete liigvee ärajuhtimiseks ja kogumiseks rajatakse kraavid ja tiik. Elektrivarustuseks rajatakse Ranna tee äärde transpordimaale alajaam.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik mõju on positiivne.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.07.2023 korraldus nr 493
Seletuskiri
Asendiskeem
Põhijoonis
Tehnovõrkude joonis
Haljastuse- ja liiklusjoonis
Kooskõlastuste koondtabel
Toimetaja: MARJU PIIRIMÄGI

Lääne-Harju Vallavalitsuse 27.06.2023 korraldusega nr 467 kehtestati Kurkse külas Karja katastriüksuse (katastritunnus 56201:003:0121) ja lähiala detailplaneering.

29.06.23

Planeeritav ala asub Padise valla üldplaneeringu kohaselt hajaasustuses elamuehituse reservmaal. Juurdepääs planeeringualale avalikult Kurkse teelt (teeregistri nr 11177) algava eratee Jüritoa tee (teeregistri nr 5620066) kaudu. Planeeritav ala piirneb põhjas Pakri lahega, idas Abaja

(katastritunnus 56201:003:0466) maatulundusmaa ja Suuretamme (katastritunnus 56201:003:0465), Põhja-Liiva (katastritunnus 56201:003:0638), Lõuna-Liiva (katastritunnus

56201:003:0639) elamumaadega, lõunas Räägu (katastritunnus 56201:001:1111), Ööbiku

(katastritunnus 56201:001:1112) ja Põlde (katastritunnus 56201:003:0029) elamumaadega,

läänes Heinamaa (katastritunnus 43101:001:1841), Pellamaa (katastritunnus 43101:001:1842) ja

Pellaääre (katastritunnus 43101:001:1840) elamumaa ning Pellaranna (katastritunnus

56201:003:0649) maatulundusmaaga.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kolmele elamumaa krundile.

Elamumaa kruntidele on planeeritud summaarne ehitusõigus 450 m2 ühe elamu ja kuni kahe

abihoone ehitamiseks. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on

lahendatud omal krundil. Kruntide veevarustus on lahendatud lokaalselt puurkaevudega ja

kanalisatsioon kogumismahuti või puhastiga. Juurdepääsuks kruntidele seatakse avaliku kasutuse

tagamiseks juurdepääsu servituudid Soogna-Põllu (katastritunnus 56201:003:0305),

Soogna-Mardi (katastritunnus 56201:003:0086), Põllu-Välja (katastritunnus 56201:003:0407),

Pellamaa katastritunnus (43101:001:1842) ja Põhja-Liiva (katastritunnus 56201:003:0638)

katastriüksustele.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Elektrilevi OÜ 16.02.2023 kirjaga nr 4219381806 Telia Eesti AS 13.02.2023 kirjaga nr 37674510 ja Päästeamet 04.04.2023 kirjaga nr 7.2-3.1/1523-2. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik mõju on positiivne.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 27.06.2023 korraldus nr 467
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastuste koondtabel
Toimetaja: MARJU PIIRIMÄGI

Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.06.2023 korraldusega nr 449 kehtestati Kulna külas Raja tee 11 katastriüksuse (katastritunnus 29501:010:0286) detailplaneering.

Planeeritav katastriüksus asub Keila Vallavolikogu 18.12.2003 otsusega nr 135/1203 kehtestatud Tammermaa II, Raja I ja Raja II detailplaneeringu alal (PlanID 447). Raja tee 11 elamumaa piirneb põhjas Raja tee (katastritunnus 29501:010:0364) transpordimaaga, idas Raja tee 9 (katastritunnus 29501:010:0285) elamumaaga, lõunas Kadaka tee 30 (katastritunnus 3101:001:0837) maatulundusmaaga ja läänes Raja tee 13 (katastritunnus 29501:010:0345) üldkasutatava maa katastriüksusega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga määratletakse katastriüksuse hoonestusala ja ehitusõigus. Raja tee 11 krundile on planeeritud summaarne ehitusõigus 300 m2 ühele põhihoonele ja kuni kahele abihoonele. Põhihoone on lubatud rajada kuni 8 m kõrge ja kuni 2-korruseline, abihooned kuni 6 m kõrgused ja kuni 2-korruselised. Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasolevate võrkudega.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud 09.12.2022 Elektrilevi OÜ kirjaga nr 8097511099, Keila Vesi AS 10.02.2023 ja Päästeamet 27.04.2023 kirjaga nr 7.2-3.1/2135-2. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik mõju on positiivne.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.06.2023 korraldus nr 449
Seletuskiri
Kontaktvöönd
Põhijoonis
Kooskõlastuste koondtabel

Lääne-Harju Vallavalitsuse 30.05.2023 korraldusega nr 369 kehtestati Vasalemma alevikus Vasalemma alevikus Pargi tn 11 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering

Planeeritav katastriüksus asub Vasalemma alevikus Pargi tänava (teeregistri nr 8681017) ja Kesk

tänava (teeregistri nr 8681007) ristmiku lähialas. Pargi tn 11 elamumaa piirneb põhjas Ranna

tee 17a (katastritunnus 86801:002:0104) elamumaa kinnistuga, idas Keskmetsa (katastritunnus

43101:001:0905) maatulundusmaa katastriüksusega, lõunas Pargi tn 9 (katastritunnus

86801:002:0740) üldkasutatava maa ja läänes Ranna tee 17c (katastritunnus 43101:001:2007)

maatulundusmaaga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus elamumaa krundile. Krundile planeeritud summaarne ehitusõigus elamule ja abihoonele on 250 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud oma krundil. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutiga. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Elektrilevi OÜ 27.03.2023 kirjaga nr 8015739242, Telia Eesti AS 29.03.2023 kirjaga nr 37775728 ja Päästeamet 04.04.2023 kirjaga nr 7.2-3.1/1533-2. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik mõju on positiivne.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 30.05.2023 korraldus nr 369
Seletuskiri
Asukohaskeem
Põhijoonis koos tehnovõrkudega
Päästeameti kooskõlastus
Elektrilevi kooskõlastus
Telia kooskõlastus

 

Lääne-Harju Vallavalitsus on kehtestanud 23.05.2023 korraldusega nr 353 detailplaneeringu Laulasmaa külas Kuusiku tee 16 katastriüksusel (katastritunnus 29501:007:1163)

Planeeritav katastriüksus paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel 2A tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa ning Keila Vallavolikogu 23.07.2003 otsusega nr 093/0703 kehtestatud Kõltsu maaüksuse maatükk II detailplaneeringu alal.


Kuusiku tee 16 elamumaa piirneb põhjas Kuusiku tee 14 (katastritunnus 29501:007:1161) elamumaaga, kirdes ja idas Kuusiku tee (katastritunnus 29501:007:1202) ning lõunas Kõltsu tee (katastritunnus 29501:007:1207) transpordimaadega, läänes Kõltsu tee 7 (katastritunnus 29501:007:1134) elamumaaga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus elamumaa krundile. Krundile on planeeritud summaarne ehitusõigus 460 m2 kahekorruselisele elamule ja kuni kahele abihoonele. Elamu lubatud kõrgus 9 m ja abihoonel 5 m. Parkimine on lahendatud oma krundil. Veevarustus on lahendatud liitumisega ühisveevärgiga. Reovee käitlus on kavandatud biopuhasti baasil. Täpsem reovee kogumise lahendus antakse projekteerimise järgmises staadiumis.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Elektrilevi OÜ 06.10.2022 kirjaga nr 7418071877, Lahevesi AS 24.10.2022 e-kirjaga ja Päästeamet 04.04.2023 kirjaga nr 7.2-3.1/1524-2.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalitsuse 23.05.2023 korraldus nr 353
Seletuskiri
Kooskõlastuste koondtabel
Situatsiooniskeem
Põhijoonis

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.04.2023 korraldusega nr 249 kehtestati Kloogaranna külas Nurme, Tuule ja Tuulepuu ning Käesalu külas Oja katastriüksuste ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 15.03.2022 korraldusega nr 205 algatati detailplaneering

Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Nurme, Tuule ja Tuulepuu ning Käesalu külas Oja katastriüksustel ja lähialal. Planeeritavad katastriüksused asuvad hajaasustuses Lääne-Harju vallas Kloogaranna ja Käesalu külas Treppojast 450 m kirdes.

Planeeringuala piirneb läänes Kuusiku (katastritunnus 29501:007:0547), Kangru (katastritunnus 29501:007:0546) ja Välja (katastritunnus 29501:007:0545), läänes ja põhjas Voore (katastritunnus 29501:007:1334), põhjas Peetri (katastritunnus 29501:007:0475), idas Olluma (katastritunnus 29501:007:0476), lõunas Tuuleoja (katastritunnus 29501:001:0724) maatulundusmaa katastriüksustega. Keila valla üldplaneeringu kaardi 1A põhjal asub ala hajaasustuses ja väljaspool rohekoridori. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane, kuna vastab hajaasustuse tingimustele. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 13,92 ha.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kuuele elamumaa krundile. Elamumaa kruntidele on planeeritud summaarne ehitusõigus 400 m2 ühe elamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Kruntide veevarustus on lahendatud lokaalselt puurkaevudega ja kanalisatsioon tuleb lahendada kogumismahutiga. Tulekustutuse veevarustuseks rajatakse mahutiga veevõtukoht. Juurdepääsuks kruntidele tuleb huvitatud isiku(te)l rajada avaliku kasutusega tee alates Keila metskond 37 maaüksusel asuvalt avaliku kasutusega Lõuna-Käesalu teelt (teeregistri nr 2952620).

Detailplaneeringu kohase taristu väljaehitamise kohustus on vastavalt taristu lepingule (registreeritud 09.03.2023 nr 6-1/107-16) huvitatud isikul. Taristu rajamise nõude tagamiseks on Tallinna Notar Priidu Pärna büroos sõlmitud leping, mis on registreeritud notari ametitegevuse raamatus nr 886 all, ning Lääne-Harju valla kasuks on katastriüksustele seatud hoidumisservituudid millest tulenevalt planeeringu kehtestamisega Lääne-Harju vallale täiendavaid rahalisi kohustusi ei kaasne.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.04.2023 korraldus nr 249
Seletuskiri
Kooskõlastuste koondtabel
Keskkonnaameti heakskiit
Põhijoonis koos tehnovõrkudega

Laulasmaa külas Vaskussi tee 1a ja 3 katastriüksuste detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on kehtestanud 04.04.2023 korraldusega nr 221 detailplaneeringu Laulasmaa külas Vaskussi tee 1a (katastritunnus 29501:007:1079) ja Vaskussi tee 3 (katastritunnus 29501:007:1081) katastriüksuste osal.

Planeeritav ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa ning Keila Vallavolikogu 23.07.2003 otsusega nr 093/0703 kehtestatud Kõltsu maaüksuse maatükk II detailplaneeringu alal. Planeeritav ala piirneb Vaskussi tee 1 (katastritunnus 29501:007:1197), Vaskussi tee 5 (katastritunnus 29501:007:1083), Side tee 14 (katastritunnus 29503:028:0810) elamumaa, Side tee 8 (katastritunnus 29501:001:0538) maatulundusmaa ja Vaskussi tee (katastritunnus 29501:007:1206) transpordimaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 12679 m2.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga muudeti katastriüksuste omavahelist piiri, määratleti hoonestusalad ning ehitusõigused.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.04.2023 korraldus nr 221
 2. Seletuskiri
 3. Situatsiooniskeem
 4. Kontaktvööndi skeem
 5. Tugiplaan
 6. Põhijoonis
 7. Kooskõlastuste koondtabel

Laulasmaa külas Kuusiku tee 6a katastriüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on kehtestanud 04.04.2023 korraldusega nr 220 detailplaneeringu Laulasmaa külas Kuusiku tee 6a katastriüksuse (katastritunnus 43101:001:0219) osal.

Planeeritav katastriüksus paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa ning Keila Vallavolikogu 23.07.2003 otsusega nr 093/0703 kehtestatud Kõltsu maaüksuse maatükk II detailplaneeringu alal.

Planeeritav ala piirneb Kuusiku tee 4a (katastritunnus 43101:001:0217), Kuusiku tee 6 (katastritunnus 43101:001:0218), Kuusiku tee 8 (katastritunnus 43101:001:0220), Kuusiku tee 8a (katastritunnus 43101:001:0221) elamumaa ning Kuusiku tee (katastritunnus 29501:007:1202) ja 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee (katastritunnus 29501:007:0416) transpordimaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 6302 m2.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga määratleti hoonestusala ja ehitusõigus ühe üksikelamuga majapidamise rajamiseks.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.04.2023 korraldus nr 220
 2. Situatsiooniskeem
 3. Tugiplaan
 4. Põhijoonis tehnovõrkudega
 5. Kooskõlastuste tabel
 6. Seletuskiri

Laulasmaa külas Kuusiku tee 2a katastriüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on kehtestanud 04.04.2023 korraldusega nr 219 detailplaneeringu Laulasmaa külas Kuusiku tee 2a katastriüksuse (katastritunnus 43101:001:0214) osal.

Planeeritav katastriüksus paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa ning Keila Vallavolikogu 23.07.2003 otsusega nr 093/0703 kehtestatud Kõltsu maaüksuse maatükk II detailplaneeringu alal. Planeeritav ala piirneb Kuusiku tee 2 (tunnus 43101:001:0215), Kuusiku tee 4 (tunnus 43101:001:0216), Kuusiku tee 4a (tunnus  3101:001:0217) elamumaa ning Klooga aiandusühistu tee (tunnus 29503:024:0001) ja Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee (tunnus 29501:007:0416) transpordimaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 5067 m2.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga määratletakse katastriüksuse hoonestusala ja ehitusõigus. Planeeringuga katastriüksuse piire ega sihtotstarvet ei muudetud.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.04.2023 korraldus nr 219
 2. Seletuskiri
 3. Situatsiooniskeem
 4. Olemasoleva olukorra skeem
 5. Põhijoonis
 6. Tehnovõrgud

Lääne-Harju Vallavalitsuse 07.02.2023 korraldusega nr 95 kehtestati Alliklepa külas Perbi-Luha ja Perbi-Niiduranna kinnistute detailplaneering.

Planeeritavad kinnistud paiknevad osaliselt Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on elamumaa. Planeeritavad kinnistud piirnevad põhjas Läänemere rannaga ja Perbi-Rannavalli (katastritunnus 43101:001:0222) maatulundusmaaga, idas Perbi (katastritunnus 56201:001:0998) maatulundusmaaga, kagus Perbiranna (katastritunnus 56201:001:0999) elamumaaga, lõunas Perbi-Metsa (katastritunnus 43101:001:0230) ja Perbi-Kadaka (katastritunnus 43101:001:0229) maatulundusmaadega, läänes Männituka (katastritunnus 56201:001:0663) ja Kase (katastritunnus 56201:001:0658) elamumaa kinnistutega.

Detailplaneeringuga moodustatakse 4 elamumaa krunti, üks transpordimaa ja üks maatükk jääb maatulundusmaaks. Igale elamumaa krundile on planeeritud ehitusõigus kuni neljale hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga vastavalt krundile 310 m2 või 350 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud puurkaevudega ja kanalisatsioon lokaalselt kogumismahutitega. Tulekustutuse veevarustuseks on ette nähtud mahutiga veevõtukoht 260 m kaugusel Kolviku tee ning Pärna tee ristmikul vastavalt kehtestatud Päärbi ja Pertanina detailplaneeringule.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalisuse 07.02.2023 korraldus nr 95
Seletuskiri
Kooskõlastuste koondtabel
Asukoha skeem
Põhijoonis tehnovõrkudega

Alliklepa külas Paali katastriüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on kehtestanud 31.01.2023 korraldusega nr 73 detailplaneeringu Alliklepa külas Paali (katastritunnus 56201:001:1731) katastriüksuse osas.

Planeeritav katastriüksus paikneb Padise valla üldplaneeringu kohaselt hajaasustusalas, juhtfunktsiooniks on elamuehituse reservmaa. Üldplaneeringu kohaselt peab kaldast kuni 250 meetri kaugusele jäävate maaüksuste hoonestamiseks koostama detailplaneeringu. Katastriüksus asub Alliklepa külas ning piirneb Ojaääre (katastritunnus 56201:001:0029) elamumaa, Tomase (katastritunnus 56201:001:0097) ja Vihterpalu metskond 2 (katastritunnus 56201:001:0440) maatulundusmaa ning Alliklepa tee L6 (katastritunnus 43101:001:0843) transpordimaa sihtotstarbega maaüksustega.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.  Detailplaneeringuga määratletakse ühe majapidamise tarbeks katastriüksuse hoonestusala ja ehitusõigus ning nendega seotud muud planeeringu ülesanded. Ranna ehituskeeluvööndisse hoonestusala määratletud ei ole.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.01.2023 korraldus nr 73
 2. Seletuskiri
 3. Situatsiooniskeem
 4. Tugiplaan
 5. Põhijoonis

Klooga alevikus Aedlinna tee 11 ja Lehise tn 4 detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on kehtestanud 31.01.2023 korraldusega nr 74 detailplaneeringu Klooga alevikus Aedlinna tee 11 (katastritunnus 43101:001:0593) ja Lehise tn 4 (katastritunnus 43101:001:0592) katastriüksustel.

Planeeritav ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa ja Keila Vallavalitsuse 14.09.1999 määrusega nr 3 kehtestatud Klooga aleviku detailplaneeringu alal. Planeeritav ala piirneb Aedlinna tee 9 (katastritunnus 29501:001:0769), Liini tn 2 (katastritunnus 29501:001:0771), Lehise tn 2 (katastritunnus 29501:009:0414), Lehise tn 6 (katastritunnus 29501:009:0044) ja Aedlinna tee 13 (katastritunnus 29501:009:0040) elamumaa ning Aedlinna tee (katastritunnus 29501:009:0410) ja Lehise tänav L1 (katastritunnus 29501:001:0558) transpordimaa sihtotstarvetega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 2484 m2.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.  Detailplaneeringuga määratletakse kahe elamukrundi hoonestusala ja ehitusõigus ning sellega seotud muud tingimused.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.01.2023 korraldus nr 74
 2. Seletuskiri
 3. Situatsiooniskeem
 4. Kontaktvööndi skeem
 5. Tugiplaan
 6. Põhijoonis
 7. Kooskõlastuste koondtabel

Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.01.2023 korraldusega nr 76 kehtestati Laulasmaa külas Kloogaranna tee 26 kinnistu (katastritunnus 29503:022:0320) ja lähiala detailplaneering

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Tallinn - Rannamõisa - Kloogaranna tee (tee nr 11390) ja Laulasmaa tee (tee nr 2951250) ristmiku vahetus naabruses. Planeeritav ala piirneb põhjas Laulasmäe rohumaa 16 (katastritunnus 29503:022:0005) maatulundusmaa ja Miku vkt 9 (katastritunnus 29503:010:0070) elamumaaga, idas Miku vkt 41 (29503:010:0002) elamumaaga, lõunas Laulasmaa tee 1 (katastritunnus 29503:022:0010) maatulundusmaa ja Laulasmaa tee L1 (katastritunnus 29501:001:0473) transpordimaaga, läänes 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee (katastritunnus 29501:007:0416) transpordimaaga.

Detailplaneeringuga moodustatakse kaks ärimaa krunti. Krundile 1 on planeeritud ehitusõigus summaarse ehitisealuse pindalaga 2000 m2 olemasoleva kaupluse laienduseks. Krundile 2 on planeeritud ehitusõigus kuni kolme hoone sh tennisehalli ehitamiseks summaarse ehitisealuse pindalaga 2000 m2. Hoonete lubatud kõrgused on 12 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud liitumisega ühisveevarustuse- ja -kanalisatsioonitrassidega. Olemasolev puurkaev likvideeritakse. Sadevesi mis kogutakse asfalteeritud platsidelt juhitakse läbi õlipüüduri maanteekraavi. Tulekustutuse veevarustuseks rajatakse täiendav mahutiga veevõtukoht. Mõlemad krundid on juba varasemalt hoonestatud.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.01.2023 korraldus nr 76
Seletuskiri
Kooskõlastuste koondplaan
Rahandusministeeriumi heakskiit
Asendiskeem
Kontaktvööndi plaan
Põhijoonis
Tehnovõrkude joonis
Illustreeriv joonis

Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.01.2023 korraldusega nr 75 kehtestati Kloogaranna külas Adruvahi vkt 15 katastriüksuse (katastritunnus 29501:007:0347) detailplaneering

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Ranna maaüksuse detailplaneeringu alal. Detailplaneering on kehtestatud Keila Vallavolikogu 31.01.2001 otsusega nr 141/0101. Adruvahi vkt 15 elamumaa krunt on hoonestamata. Maaüksusel on elektri liitumiskilp ja ühendus veetrassiga. Adruvahi vkt 15 maaüksus piirneb põhjas Adruvahi vkt 6 (katastritunnus 29501:007:0336), Adruvahi vkt 7 (katastritunnus 29501:007:0337) ja Ojakalda tee 11a (katastritunnus 43101:001:0194) elamumaadega, idas Ojakalda tee 9 (katastritunnus 29501:007:0566) ja lõunas Adruvahi vkt 22 (katastritunnus 29501:007:0355) elamumaaga ning läänes Adruvahi vkt 40 (katastritunnus 29501:007:1492) transpordimaaga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga muudeti hoonestusala paiknemist ja ehitusõiguse suurust. Detailplaneeringuga on lubatud ehitada krundile üks elamu summaarse ehitisealuse pindalaga 300 m2 kõrgusega 8 m. Veevarustus on lahendatud kohaliku veevõrguga liitumisega ja kanalisatsioon kogumismahutiga.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik mõju on positiivne.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalisuse 31.01.2023 korraldus nr 75
Seletuskiri
Kooskõlastuste koondtabel
Asukohaskeem
Kontaktvööndi plaan
Põhijoonis

Lääne-Harju Vallavalitsuse 06.12.2022 korraldusega nr 1164 kehtestati Vasalemma alevikus Metsa tn 2 maaüksuse (katastritunnus 43101:001:1760) detailplaneering .

Planeeritav katastriüksus paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on pereelamute maa (EP). Metsa tn 2 katastriüksus asub luitelisel metsaalal. Luite orientatsioon on kirde-edela suunaline ja maapind langeb loode suunal ning tõuseb kagu suunal. Metsa tn 2 maaüksus piirneb põhjas, idas ja lõunas Suusaraja (katastritunnus 43101:001:1761) üldkasutatava maaga ning läänes Jaama tn 39a (katastritunnus 86801:001:0340) ja loodes Jaama tn 39 (katastritunnus 86801:002:0220) elamumaadega. Metsa tn 2 maaüksus on hoonestamata. Detailplaneeringuga määratakse ehitustingimused üksikelamu ehitamiseks. Juurdepääs Metsa tn 2 maaüksusele on tagatud avaliku kasutusega Metsa tänavalt (teeregistri nr 8681012). Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Elamumaa krundile on planeeritud summaarne ehitusõigus 269 m2 elamule ja abihoonele. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 5 m. Parkimine on lahendatud oma krundil. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutiga.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik mõju on positiivne.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 06.12.2022 korraldus nr 1164
Situatsiooniskeem
Kontaktvööndi joonis
Tugiplaan
Põhijoonis koos tehnovõrkudega
Päästeameti kooskõlastus
Elektrilevi kooskõlastus
Seletuskiri

Laulasmaa külas Kanarbiku vkt 3 katastriüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on kehtestanud 15.11.2022 korraldusega nr 1119 detailplaneeringu Laulasmaa külas Kanarbiku vkt 3 katastriüksuse (katastritunnus 29501:012:0001) osal.

Planeeritav katastriüksus paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa ning Keila Vallavolikogu 27.09.2000 otsusega nr 141/0009 kehtestatud Kanarbik 3 maaüksuse detailplaneeringu alal. Katastriüksus piirneb Kanarbiku vkt 2 (katastritunnus 29501:012:0020), Kanarbiku vkt 4 (katastritunnus 29501:012:0040), Kanarbiku vkt 5 (katastritunnus 29501:012:0050), Kanarbiku vkt 3a (katastritunnus 29501:012:0002), Kanarbiku vkt 1 (katastritunnus 29501:012:0010) elamumaa ning Kingu tee 24 (katastritunnus 29501:001:0423), Lohusalu tee 78 (katastritunnus 29501:007:3000) maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 2792 m2.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga määratleti krundi ehitusõigus paarismaja ning kahe abihoone püstitamiseks. Planeeringuga katastriüksuse piire ega sihtotstarvet ei muudetud.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 15.11.2022 korraldus nr 1119
 2. Seletuskiri
 3. Situatsiooniskeem
 4. Kontaktvööndi skeem
 5. Olemasoleva olukorra skeem
 6. Põhijoonis
 7. Tehnovõrgud
 8. Illustreeriv joonis

Põllkülas Metsavahi tee 3 katastriüksuse detailplaneering

28.11.22

Lääne-Harju Vallavalitsus on 11.10.2022 korraldusega nr 1020 kehtestanud detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Põllkülas Metsavahi tee 3 katastriüksuse (katastritunnus 43101:001:0054) osas.

Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustuseta alal, juhtfunktsiooni määratud ei ole. Katastriüksus asub Põllkülas ning piirneb Vana-Põllküla tee 6 (tunnus 29501:009:0037), Metsavahi tee 7 (tunnus 43101:001:0055), Metsavahi tee 5 (tunnus 29501:009:0130), Vana-Põllküla tee 2a (tunnus 29501:001:0456), Vana-Põllküla tee 2 (tunnus 29501:001:0455), Vana-Põllküla tee 4 (tunnus 29501:009:0434) elamumaa; Tambeti (tunnus 29501:009:0449), Linsi (katastritunnus 29501:009:0175), Rehe (tunnus 29501:009:0310), Männimetsa (tunnus 29501:001:0778), Vana-Põllküla tee 1 (tunnus 29501:009:0321) maatulundusmaa ning Serva (tunnus 29501:009:0466) riigikaitsemaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 14,5 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.  Detailplaneeringuga nähakse ette maatulundusmaa kasutuselevõtt avalikke teenuseid pakkuva ökofarmina. Farmi tegevusteks on planeeritud nii looma kui taimekasvatus, mõlemas valdkonnas planeeritakse pakkuda ka avalikke teenuseid: koolitusi ja töötubasid koos majutusega. Teenuste sihtgrupiks on planeeritud eelkõige koolilapsed ja -noored. Majutuskohad, 11 kämpinguhoonet, on planeeritud Põllküla elamualast kaugemale. Krundi külapoolsele osale on planeeritud farmiomaniku majapidamine, üksikelamu koos abihoonetega.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse korraldus nr 1020
 2. Seletuskiri
 3. Situatsiooniskeem
 4. Kontaktvööndi skeem
 5. Põhijoonis
 6. Tugiplaan
 7. Kooskõlastuste koondtabel

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.08.2022 otsusega nr 63 kehtestati Lääne-Harju valla Lohusalu küla osaline teemaplaneering.

Keila Vallavolikogu 27.09.2012 otsusega nr 315/0912 algatati Keila valla üldplaneeringu lahendit täpsustav teemaplaneering Lohusalu külas. Keila Vallavolikogu 31.03.2016 otsusega nr 248/0316 muudeti Keila Vallavolikogu 27.09.2012 otsust nr 315/0912 ja muudeti teemaplaneeringu koostamise tingimusi. Muudatustega laiendati planeeringu ala Labida (katastritunnus 29501:007:1656), Linnuse (katastritunnus 29501:007:1664), Kolmnurga (katastritunnus 29501:007:1665) maaüksustel ja nendega külgneval jätkuvalt riigi omandis oleval maa-alal (kokku 47 ha). Keila Vallavolikogu 31.08.2017 otsusega nr 361/0817 jäeti algatamata teemaplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine vastavalt eelhinnangule ja ametiasutustelt saadud arvamustele. Teemaplaneeringu põhjapoolsel alal on lõpule viidud ostueesõigusega maa erastamine Keila Vallavalitsuse 09.12.2015 korraldusega nr 721 määratud suuruses ja ulatuses ning on moodustatud katastriüksus Rahnu tee 5 (katastritunnus 43101:001:0001) pindalaga 43 856 m2. Keila Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 348/0417 otsustati omandada mereranna poolne ala pindalaga 12 396 m2. Selle kohta on kinnistusraamatu registriosa nr 11465250 Rahnu tee 5 kolmandas jaos sisse kantud eelmärge. Põhjapoolsel puhkealal on lõpule viidud maa munitsipaalomandisse taotlemine ja saadud munitsipaalomandisse Lohusalu tee 108 (katastritunnus 29501:001:0774) maaüksus.

Keila valla üldplaneeringu kaardi põhijoonisel 2A „Tiheasutusalade tsoneerimine" suureneb põhjapoolsel alal elamuala ligikaudu 3 ha võrra, rohekoridori piir nihkub Lohusalu tee 110 ja Lohusalu tee 108a katastriüksuste idapiirile ning nähakse ette parklate rajamise alad ja supluskoht.

Kuna planeeringuga lubatud elamuala laienemine moodustab kogu teemaplaneeringu alast ligikaudu 6%, on sellest tingitud mõju looduskkeskkonnale väheoluline ja väljakujunenud ehitusjoont arvestav. Säilitatakse rohekoridor lõunast põhja ja luuakse võimalus terviseradade ehitamiseks ja inimeste vabaaja tegevusteks. Lõunapoolsele alale on määratud piiratud kasutusega lautri, abihoone ja parklate rajamise kohad ning supluskohad.

Detailplaneeringu sotsiaalne mõju on positiivne kuna luuakse võimalused vabaaja tegevusteks ja liikumiseks üldkasutataval maal arvestades loodusväärtusi.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.08.2022 otsus nr 63
 2. Seletuskiri
 3. Põhijoonis
 4. Kooskõlastuste koondtabel
 5. Ringkonnakohtu otsus haldusasjas 3-19-1384
 6. Riigikohtu otsus haldusasjas 3-19-1384
21.06.22

Ekoi, Ristiku ja Väike-Ristiku maaüksuste detailplaneering Altkülas 

Lääne-Harju Vallavalitsus on kehtestanud 14.06.2022 korraldusega nr 599 detailplaneeringu Altkülas Ekoi (katastritunnus 43101:001:0523), Ristiku (katastritunnus 43101:001:0026) ja Väike-Ristiku (katastritunnus 43101:001:0405) katastriüksustel.
Planeeritav maa-ala paikneb Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustuseta alal, juhtotstarvet määratud ei ole. Maa-ala piirneb Tominga (katastritunnus 56201:003:1170), Suur-Koidula (katastritunnus 56201:003:0722) ja Koidu (katastritunnus 43101:001:1797) maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksustega ning Padise - Kurkse - Harju-Risti maanteega (tee nr 11176). Planeeritava ala suurus on umbes 5 ha.
Detailplaneeringuga nähakse ette tootmistegevuse kasvanud nõuete rahuldamiseks olemasolevate tootmishoonete laiendamine Ekoi katastriüksusel ning peamiselt tootmises osalevate töötajate tarbeks ridaelamute ja abihoonete püstitamine Ristiku ja Väike-Ristiku katastriüksustele. Lisaks on maa-alal ettenähtud rajada eelnimetatud hoonete tarbeks kogu vajaminev infrastruktuur. 
Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.
 
Dokumendid:
 
13.05.22

 Kirsi ja Kadaka maaüksuste detailplaneering Vintse külas

Lääne-Harju Vallavalitsus on kehtestanud 10.05.2022 korraldusega nr 476 detailplaneeringu Vintse külas Kirsi (katastritunnus 56201:001:1435) ja Kadaka (katastritunnus 56201:001:1436) katastriüksustel ning nende vahele jääval Rehetoa tee (katastritunnus 56201:001:1434) transpordimaa osal.
Planeeritav maa-ala paikneb Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel elamuehituse reservmaa juhtotstarbega alal. Kirsi ja Kadaka katastriüksused piirnevad loodes Pihlaka (katastritunnus 56201:001:0730) hoonestatud ja edelas Vahtra (katastritunnus 56201:001:1437), Toominga (katastritunnus 56201:001:1438), Leedri (katastritunnus 56201:001:1441) ning Remmelga (katastritunnus 56201:001:1442) hoonestamata elamumaa katastriüksustega. Kirdes ja kagus piirneb maa-ala vastavalt Kibru tee L4 (katastritunnus 56201:001:1433) ja Tiusse tee (katastritunnus 56201:001:0337) transpordimaa katastriüksustega. Planeeritav ala hõlmab osaliselt ka Kirsi ja Kadaka maaüksuste vahel olevat Rehetoa tee (katastritunnus 56201:001:1434) transpordimaa katastriüksust. Planeeritava ala suurus on umbes 2,2 ha.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.  Detailplaneeringuga nähakse ette nelja elamukrundi moodustamine koos vajamine taristu rajamisega.
Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.
 
Dokumendid:
 
3.05.22

Toropi kinnistu detailplaneering Kersalu külas

Lääne-Harju Vallavalitsuse 26.04.2022 korraldusega nr 414 kehtestati Kersalu külas Toropi maatulundusmaa kinnistu ja lähiala detailplaneering.
 
Planeeritav ala asub Kersalu külas Põllküla - Madise maantee vahetus naabruses Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal tiheasustuses väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 5,95 ha. Planeeringualal puudub hoonestus. Juurdepääs kinnistule on võimalik rajada Põllküla - Madise maanteelt (teeregistri nr 11199). 11199 Põllküla-Madise tee (katastritunnus 29501:009:0293) transpordimaa kinnistu on kaasatud ulatuses, mis on vajalik juurdepääsu kavandamiseks planeeringuala kruntidele. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeritav ala piirneb põhjas ja läänes Kroonipõllu (katastritunnus 29501:009:0450) maatulundusmaa, kirdes Vanaranna tee 10 (katastritunnus 29501:009:0189) maatulundusmaa, idas Vanaranna tee 5 (katastritunnus 29501:009:0382) maatulundusmaa ja Vanaranna tee 1 (katastritunnus 29501:009:0110 ) elamumaaga, kagus 11199 Põllküla-Madise tee (katastritunnus 29501:009:0293) transpordimaa ja edelas Põllu (katastritunnus 29501:009:0363) maatulundusmaaga. Planeeringuala lõunaosas on säilinud Madise - Põllküla vana maantee muldkeha.
Detailplaneeringuga moodustatakse 10 elamumaa krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus kuni kolmele hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 400 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud ühise puurkaevuga ja kanalisatsioon lokaalselt kogumismahutite või biopuhastitega. Tulekustutuse veevarustuseks rajatakse tuletõrje veevõtumahutid puurkaevu krundile pos 5. Kruntidele juurdepääsuks 
Põllküla - Madise teelt moodustatakse transpordimaa krundid (pos 13 ja 14). Vanaranna tee 1 kinnistule juurdepääsuks seatakse krundile 1 juurdepääsuservituut. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.
 
Dokumendid:

Kalda kinnistu detailplaneering Lohusalu külas

Lääne-Harju Vallavalitsuse 07.12.2021 korraldusega nr 1264 kehtestati Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Kalda maatulundusmaa kinnistu ja lähiala detailplaneering 
Planeeritav ala asub Lohusalu külas Läänemere rannal, Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 1,9 ha. Juurdepääsutee planeeringualale kulgeb avaliku kasutusega Hüübu teelt Mäe tänava transpordimaa (katastritunnus 29501:001:0174) kaudu. Lähialana kaasatati Hüübu tee 27 kinnistu servituutide vajaduse märkimiseks. Kinnistul puudub hoonestus. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Planeeritav ala piirneb põhjas Miku rohumaa 1 (katastritunnus 43101:001:0587) ja Vahimäe tee 32 (katastritunnus 43101:001:0590) elamumaadega, idas Hüübu tee 27 (katastritunnus 29501:001:0670) maatulundusmaaga, läänes Miku rohumaa 8 (katastritunnus 29501:001:0016) maatulundusmaa ja Miku rohumaa 4 (katastritunnus 29501:001:0011) elamumaa kinnistutega. 
Detailplaneeringuga moodustatakse kaks elamumaa krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus kuni kolmele hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 400 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud liitumisega olemasoleva veetrassiga Vahimäe teel ja kanalisatsioon lokaalselt kogumismahuti ja väikepuhastiga. Elektrivarustuseks tuleb huvitatud isikul sõlmida liitumisleping Elektrilevi OÜ-ga. Juurdepääs kruntidele olemasolevalt teelt. Krundile 2 on jäetud koridor tehnovõrkude ja vajadusel tee ringistamise võimaldamiseks.
Detailplaneeringu on kooskõlastanud Elektrilevi OÜ 20.04.2021 kirjaga nr 920913832830, Päästeamet 25.02.2021 kirjaga nr 7.2-3.1/652-2 ja Lahevesi AS 10.05.2021 e-kirjaga. 
Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.
 
Dokumendid:
 
10.12.21

Lohusalu külas Rannuka tee 13 ja 15 detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.11.2021 otsusega nr 96 kehtestati Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Rannuka tee 13 ja Rannuka tee 15 kinnistute ja lähiala detailplaneering.
Planeeringuala suurus on 4,4 ha. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Planeeritav ala piirneb põhjas Kolmnurga (katastritunnus 29501:007:1665), Vainu tee (katastritunnus 29501:001:0453) ja Vainu tee 17// Vainu (katastritunnus 29501:001:0042) kinnistutega ja kirdes Rannuka tee 9a (katastritunnus 43101:001:0085) tootmismaaga, idas Ringmängu (katastritunnus 29501:007:1666), lõunas Lahepere lahega, edelas Vainu tee 17// Vainu (katastritunnus 29501:001:0042) kinnistuga, läänes Esma kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0179). Keila Valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal on Rannuka 13 maaüksuse maakasutus üldmaa ja Rannuka 15 kinnistu osal väikeelamumaa. Detailplaneeringuga moodustatakse kaks elamumaa krunti ja üks maatulundusmaa krunt. Detailplaneeringuga täpsustatakse rohevööndit. Rohekoridori piiri täpustamise vajadus oli tingitud sellest, et olemasolev piir kulges läbi Rannuka tee 13 elamu ja Rannuka tee 9 kinnistul paikneva Lahevesi AS-le kuuluva puurkaev-pumpla (registrikood PRK0000582). Antud puurkaevu sanitaarkaitseala raadius on 30 meetrit ja ulatub Rannuka tee 9a ja Rannuka tee 11 katastriüksustele ning seetõttu ei ole sellel alal rohevõrgustiku toimimine täies ulatuses tagatud. Piiri korrigeeriti eeltoodud vastuolu kõrvaldamiseks 15 meetri võrra kirde ja kagu suunal.
Rannuka kinnistu (registriosa nr 8187402) koosseisus on kaks katastriüksust Rannuka tee 13 (29501:001:0121) ja Rannuka tee 11 (43101:001:0088). Rannuka tee 13 katastriüksus on hoonestatud, millel paikneb elamu (ehitisregistri kood 116025112) ehitisealuse pindalaga 295 m². Keila Vallavalitsus on 13.12.2017 väljastanud haldusakti nr 1712994/00965 ehitusteatise alusel hoone laiendamiseks. Uus ehitisealune pind on 408,3 m². Rannuka tee 11 ja Rannuka tee 15 katastriüksustel hooned puuduvad. 
Detailplaneeringu kohaselt on krundile 1 lubatud ehitusõigus summaarse ehitisealuse pindalaga 850 m² ühe elamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks ning krundile 2 on planeeritud ehitusõigus ühe 2-korruselise elamu ja kuni kahele abihoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 300 m². Mõlema elamu maksimaalne kõrgus 10 meetrit ja abihoonetel 5,5 meetrit. Parkimine on lahendatud omal krundil. Kanalisatsioon on lahendatud krundil 2 lokaalselt ja veevarustus liitumisega ühisveevärgi trassiga. Krundil 1 on vee ja kanalisatsioonilahendus juba varasemalt olemas.
Detailplaneeringuga muudetakse Keila valla üldplaneeringus Rannuka kinnistu juhtotstarve krundil 1 elamumaaks ja krundil 3 maatulundusmaaks. Tingituna kaldaastangust on Rannuka tee 13 ja Rannuka tee 15 kinnistutel läbi viidud ehituskeeluvööndi vähendamise menetlus. 
Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet 01.09.2020 kirjaga nr 7.2-3.1/7953-2, Elektrilevi OÜ 03.03.2020 kirjaga nr 9924221191, Telia AS 08.03.2020 kirjaga nr 33518328, Lahevesi AS 02.03.2020.  Keskkonnaamet on andnud 23.07.2021 kirjaga nr 7-13/21/10591-4 nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks vastavalt 04.02.2021 põhijoonisel märgitule. Rahandusministeerium on andnud detailplaneeringule 19.10.2021 kirjaga nr 14-11/7178-2 heakskiidu.
Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulisi majanduslikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid mõjusid. Kahe elamu rajamisega ei teki olulist mõju looduskeskkonnale, detailplaneeringu on koostamisel on lähtutud looduskaitseseaduse § 34 eesmärkidest. Detailplaneeringu sotsiaalne mõju on positiivne, sest maatulundusmaa krundil säilib suurel osal looduslik olukord ja on tagatud inimeste vaba liikumine ja juurdepääs Läänemere rannale.
Dokumendid:
 

Detailplaneering Tallinna mnt 14 Klooga alevikus

4.11.21

Detailplaneering Tallinna mnt 14 Klooga alevikus

Lääne-Harju Vallavalitsuse 26.10.2021 korraldusega nr 1112 kehtestati Lääne-Harju vallas Klooga alevikus Tallinna mnt 14  (katastritunnus 43101:001:0203) kinnistu detailplaneering.
Planeeringuga kehtestatud kinnistu asub Lääne-Harju vallas Klooga alevikus Tallinna mnt ja Lennu tee vahelisel alal. Tallinna mnt 14 kinnistu piirneb läänes ja põhjas Tallinna maantee transpordimaa (katastritunnus 29501:001:0628) kinnistuga ning lõunas Lennu tee L2 transpordimaa (katastritunnus 29501:001:0598) kinnistuga. Planeeritavast alast põhja suunal 125 m kaugusel asub Klooga raudteejaam. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Tallinna mnt 14 kinnistu pindala on 11 777 m2, millest 6726 m2 on looduslik rohumaa, 4272 m2 metsamaa ja 779 m2 muu maa. Kinnistul on põlenud hoone vare. Keila valla üldplaneeringu kohaselt asub Tallinna mnt 14 kinnistu tiheasustusalal, mille juhtotstarve on väikeelamumaa. Kinnistu on suures ulatuses ühtlase kõrgusega langedes loode suunal. Tallinna mnt 14 kinnistule ulatuvad elektriõhuliin Krisbi ja JÕUSÖÖDA 1:ELE kitsendused ja maaparandussüsteemi KLOOGA eesvoolu kraavi K-4 kaitsevöönd ja veekaitsevöönd. Looduskaitselised piirangud puuduvad.
Detailplaneeringuga moodustatakse kaks elamumaa krunti. Mõlemale krundile on antud ehitusõigus kuni kolmele hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 400 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus lahendatakse rajatava ühise puurkaevuga ja kanalisatsioon lokaalselt. Elektrivarustuseks tuleb huvitatud isikul sõlmida liitumisleping Elektrilevi OÜ-ga. Juurdepääs moodustatavatele kruntidele on ette nähtud Tallinna maanteelt.
Detailplaneeringu on kooskõlastanud Elektrilevi OÜ 23.07.2021 kirjaga nr 2207278617, Päästeamet 06.08.2021 kirjaga nr 7.2-3.1/5908-2.Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.
 
Dokumendid:
 

Alliklepa külas Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistute ning lähiala detailplaneering

14.01.22

Alliklepa külas Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistute ning lähiala detailplaneering

 

Lääne-Harju Vallavalitsuse 02.11.2021 korraldusega nr 1139 kehtestati Alliklepa külas Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistute ning lähiala detailplaneering.

Planeeritav ala paikneb Alliklepa külas Perbi-Nurme (katastritunnus 56201:001:0324) ja Perbi-Heinamaa (katastritunnus 56201:001:0054) kinnistutel (edaspidi Detailplaneering). Detailplaneeringu eskiislahenduse koostamisel kaasati planeeringualasse kõrval asuvad maaüksused Kivikotka (katastritunnus 56201:001:0653, sihtotstarve elamumaa), Rannakotka (katastritunnus 56201:001:0652, sihtotstarve elamumaa) ja Kalakotka (katastritunnus 56201:001:0653, sihtotstarve elamumaa) eesmärgiga saavutada parem krundijaotus algatatud planeeringualale ning siduda see paremini olemasolevasse piirkonda arvestades kõrval alale planeeritud lahendusega, väljakujunenud haljastuse ning olemasolevate kuivenduskraavidega. Planeeringuala ala suuruseks kujunes 2,9 ha. Lähialana on kaasatud juurdepääsutee ala, mis asub kõrval kinnistutel (Saunametsa, Kadakamarja, Kadakavälju ja Kadaka).

Detailplaneeringu eesmärk on moodustada kaheksa elamumaa, üks teemaa ja üks maatulundusmaa krunt. Igale elamumaa krundile antakse ehitusõigus ühe elamu ja kuni viie abihoone rajamiseks. Padise valla üldplaneeringuga (kehtestatud Padise Vallavolikogu 25.04.2002. otsusega nr 35) on nimetatud alale kavandatud elamuehituse reservmaa. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulisi majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ega keskkonnalaseid mõjusid.

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalitsuse 02.11.2021 korraldus nr 1139

Asendiskeem

Kontaktvööndi plaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Seletuskiri

Kooskõlastuste koondtabel

Lisa 3_Alternatiivid ja kaalutlused juurdepääsutee valikul

29.09.21

Metsa tänav 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering Vasalemmas

Lääne-Harju Vallavalitsuse 21.09.2021 korraldusega nr 968 kehtestati Lääne-Harju vallas Vasalemma alevikus Metsa tn 6 (katastritunnus 86801:001:0256) kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Planeeritav kinnistu paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringu-kohustusega alal, mille juhtotstarve on pereelamute maa (EP). Metsa tn 6 kinnistu kõlvikulise koosseisu moodustab 6215 m2 metsa- ja 620 m2 muu maa. Kinnistu asub luitelisel metsaalal. Luite orientatsioon on kirde-edela suunaline ja maapind langeb loode suunal ning tõuseb kagu suunal. Kinnistu piirneb põhjas Tööstuse tn 1 (katastritunnus 86201:002:0135) elamumaaga, kirdes Jaama tn 39 (katastritunnus 86801:002:0220) ja idas Jaama tn 39a (katastritunnus 86601:001:0340) elamumaadega, lõunas  Suusaraja (katastritunnus 43101:001:1761) üldkasutatava maaga, läänes Tööstuse tn 9 (katastritunnus 86801:002:0037), Tööstuse tn 7 (katastritunnus 86801:002:0132), Tööstuse tn 5 (katastritunnus 86801:002:1080) elamumaa kinnistutega ja Tööstuse tn 3 (katastritunnus 86801:002:0136) ühiskondlike ehitiste maaga. Juurdepääs Metsa tn 6 krundile avaliku kasutusega Tööstuse tänavalt on tagatud Murunõmme kinnistule seatud teeservituudiga Metsa tn 6 kinnistu igakordse omaniku kasuks. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Planeeringuga jagatakse kinnistu kaheks elamumaa krundiks. Elamumaa kruntidele on antud ehitusõigus ühe elamu ja kuni kahe abihoone ehituseks summaarse ehitisealuse pindalaga 280 m2 ja 390 m2. Veevarustus on lahendatud olemasoleva Tööstuse tn 3 puurkaevu (keskkonnaregistri kood PRK0005041) veevõtu baasil. Kanalisatsioon lahendatakse kogumismahutitega. Tuletõrje veevarustuseks rajatakse krundile 1 tuletõrje veevõtu koht mahtuvusega 30 m3. Taristu väljaehitamisega seotud kulud kannab huvitatud isik vastavalt sõlmitud detailplaneeringu koostamise lepingule ja veevarutusega liitumiseks vastavalt hinnapakkumise kokkuleppele 
AS-iga Lahevesi. Elektrivarustusega liitumiseks tuleb huvitatud isikul sõlmida liitumisleping Elektrilevi OÜ-ga.Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.
 
Dokumendid:
 
23.09.21
 

Detailplaneering Männimäe tee 1 Meremõisa külas

Lääne-Harju Vallavolikogu 31.08.2021 otsusega nr 73 kehtestati Lääne-Harju vallas Meremõisa külas Männimäe tee 1 (katastritunnus 29501:007:0527) kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Planeeringuala asub Lääne-Harju vallas Meremõisa külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee (teeregistri nr 11390) ja kohaliku Männimäe tee (teeregistri nr 2959030) ristmike vahelisel alal. Planeeritav ala piirneb põhjas ja kagus Männimäe tee (katastritunnus 29501:007:1657) transpordimaa kinnistuga, lõunas 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee (katastritunnus 29501:007:0416) transpordimaaga, kirdes Männimäe tee 15 (katastritunnus 29501:007:0149) ja Männimäe tee 3 (katastritunnus 29501:007:0151) elamumaa kinnistutega ning läänes Meedre (katastritunnusega 29501:007:1464) maatulundusmaa kinnistuga. Keila Vallavolikogu 13.10.2005 otsusega nr 259/1005 kehtestatud Keila valla üldplaneeringu järgi on antud kinnistule määratud juhtotstarve looduslik ala, mets. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.
Planeeringuga jagatakse kinnistu kolmeks krundiks ja muudetakse maa sihtotstarve elamumaaks. Igale elamumaa krundile kavandatakse üks kahekorruseline elamu ja üks abihoone summaarse ehitisealuse pindalaga kuni 200 m2. Juurdepääs planeeringualale on tagatud kohalikult Männimäe teelt. Detailplaneeringule on koostatud mürahinnang ja esitatud ettepanek mürataseme sihtväärtuste tagamiseks müratõkkeseina rajamisega planeeringuala maanteepoolsel küljel. Kanalisatsioon ja veevarustus on lahendatud liitumisega MTÜ Meremõisa omanduses olevate trassidega. Planeeringuala läbivad side- ja elektrikaabelliinid tõstetakse ümber. Detailplaneeringu Krunti 3 läbib lahtine kraav, mille kergliiklustee poolsel osal pikendatakse allavoolu suunal truupi. Tuletõrje veevarustuseks rajatakse mahutiga varustatud veevõtukoht Männimäe tee äärde.
Detailplaneering teeb ettepaneku kehtiva Keila valla üldplaneeringu muutmiseks Männimäe tee 1 kinnistu ulatuses ja maakasutuse juhtfunktsiooni muutmiseks elamumaaks. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.
Dokumendid:
 
23.08.21

 

Salme, Väike-Peetri, Tammi ja Vilde kinnistute detailplaneering Niitvälja külas

Lääne-Harju Vallavalitsuse 10.08.2021 korraldusega nr 826 kehtestati Lääne-Harju vallas Niitvälja külas Salme (katastritunnus 29501:001:0308), Väike-Peetri (katastritunnus 29501:001:0305), Tammi ( katastritunnus 29501:001:0306) ja Vilde (katastritunnus 29501:001:0307) maatulundusmaa kinnistute ja lähiala  detailplaneering

Planeeritavad kinnistud asuvad Lääne-Harju vallas Niitvälja külas valdavalt looduslikul rohumaal ja osaliselt metsaga kaetud maatulundusmaal. Planeeritavast alast põhja suunal 300 m kaugusel asub Klooga raudteejaam. Planeeritav ala piirneb loodes Peetri kinnistuga (katastritunnus 43101:001:0858), põhjas Tallinna mnt 8 kinnistuga (katastritunnus 43101:001:0202), idas Lennu tee 6 (katastritunnus 29501:001:0275) kinnistuga, lõunas Lennu tee L1 (katastritunnus 29501:001:0597) transpordimaa ja Maeru tee 9 kinnistuga (katastritunnus 29501:010:0620) kinnistutega. Planeeritava ala ligikaudne pindala on 4,6 ha.
Igale elamumaa krundile on planeeritud ehitusõigus kolmele hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 500 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 8 m ja abihoonel 5 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud ühise puurkaevuga ja kanalisatsioon lokaalselt kogumismahutitega. Juurdepääsuks kinnistutele rekonstrueeritakse olemasolev tee alates Maeru teest kõvakattega teeks laiusega 3,5 m.
Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.
 
Dokumendid:
 
 
23.09.21

Silla rohumaa kinnistu ja lähiala detailplaneering Tõmmiku külas

Lääne-Harju Vallavalitsuse 03.08.2021 korraldusega nr 795 kehtestati Lääne-Harju vallas Tõmmiku külas Silla rohumaa (katastritunnus 29508:001:0048) kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Tõmmiku külas 11194 Karjaküla tee vahetus naabruses tiheasutusega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 2,05 ha. Juurdepääsutee planeeringualale tuleb rajada 11194 Karjaküla teelt. Kinnistul puudub hoonestus.
Planeeritav ala piirneb kirdes 11194 Karjaküla tee (katastritunnus 29501:007:0607) transpordimaa kinnistuga, lõunas Vahtra (katastritunnus 29501:007:0759) maatulundusmaa kinnistuga ja põhjas Saare (katastritunnus 43101:001:0808) elamumaa kinnistuga. Kinnistu lõuna ja edelaosa on kaetud metsaga ning 11194 Karjaküla tee kinnistuga piirnev osa on lage. Kinnistut läbib kagu-loode suunal elektriõhuliin 35-110 kV L3528:(L35028). Põhjapoolne osa kinnistust asub Karjaküla aleviku ja lõunapoolne osa Tõmmiku küla territooriumil. Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal asub planeeritav ala väikeelamumaa juhtotstarbega piirkonnas. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. 
Detailplaneeringuga moodustatakse 3 elamumaa krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus nelja kuni kümne ridaelamuboksiga korterelamule summaarse ehitisealuse pindalaga 600 m2 kuni 1500 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 5 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud liitumisega Karjaküla veevarustuse - ja kanalisatsioonivõrgu trassidega. Tulekustutuse veevarustuseks rajatakse kogumismahuti transpordimaa krundile pos 4. Kruntidele juurdepääsuks rajatakse Karjaküla teelt juurdepääsuteed elamumaa kruntidele 1-3. Elamumaade vahel on 50 m laiune elektriliiniõhuliini kaitsevöönd. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.
Dokumendid:
 
8.06.21

Madise tee 16 ja 18 detailplaneering Kersalu külas

Lääne-Harju Vallavalitsuse 01.06.2021 korraldusega nr 553 kehtestati Kersalu külas Madise tee 16 (katastritunnus 43101:001:0517), Madise tee 18 (katastritunnus 43101:001:0519) maatulundusmaa kinnistute ja lähiala detailplaneering.
Planeeritav ala asub Kersalu külas 11190 Põllküla-Madise tee vahetus naabruses Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal tiheasustuses väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 1,69 ha. Planeeringualal puudub hoonestus. Juurdepääs kinnistutele on tagatud olemasolevalt Madise tee L1 (katastritunnus 43101:001:0520) transpordimaalt. Madise tee L1 on kaasatud lähialana planeeringualasse. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeritav ala piirneb põhjas Madise 16a (katastritunnus 43101:001:0518) maatulundusmaaga, kirdes Madise tee 12 ( katastritunnus 29501:009:0315) maatulundusmaaga, idas Madise tee 20 (katastritunnus 29501:009:0227) maatulundusmaaga, lõunas Madise tee 22 (katastritunnus 29501:009:0312) maatulundusmaa ja läänes 11190 Põllküla-Madise teega (katastritunnus 29501:009:0293).
Detailplaneeringuga moodustatakse kolm elamumaa krunti. Igale krundile on planeeritud ehitusõigus kuni neljale hoonele summaarse ehitisealuse pindalaga 500 m2. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja abihoonel 6 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus on lahendatud ühe puurkaevuga ja kanalisatsioon lokaalselt kogumismahutitega. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.
Dokumendid:
 

Tuulna külas Pauli väikekoht 1–44, Pauli üldmaa 1 ja 2 maaüksuste detailplaneering 

Lääne-Harju Vallavalitsuse 23.03.2021 korraldusega nr 287 kehtestati Lääne-Harju vallas Tuulna külas Pauli väikekoht 1–44, Pauli üldmaa 1 ja 2 maaüksuste detailplaneering 

Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas, Tuulna külas ning hõlmab endas kogu aiandusühistu Pauli territooriumi, mille kogusuuruseks on 11,78 ha. Aiandusühistu Pauli territoorium on jagatud kaheks osaks, mille vahelt kulgeb asfaltkattega 11399 Klooga suvilate tee. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
 
Detailplaneering näeb ette olemasoleva Pauli üldmaa 1 krundi jagamist neljaks elamumaa, üheks tootmismaa ning kaheks liiklusmaa sihtotstarbega krundiks. Väikseim 131 m2 suurune ajutine krunt (Pos 7B) on ette nähtud liitmiseks olemasoleva Pauli väikekoht 7 krundiga (uus aadress Lõuna-Pauli põik 2), 690 m2  suurune ajutine krunt (Pos 15B) liidetakse Pauli väikekoht 15 krundiga (uus aadress: Lõuna-Pauli tee 10). Planeeritud elamumaa krundid (3 tk) on kavandatud kõrghaljastatud alale, kuhu on ette nähtud ehitada igale krundile kuni 2-korruseline üksikelamu ning kuni 2 kõrvalhoonet säilitades võimalikult palju väärtuslikku kõrghaljastust. Planeeringuala põhjaosas asuv olemasolev Pauli üldmaa 2 krunt jagatakse planeeringuga kaheks – elamumaa sihtotstarbega krundiks (Pos 46) pindalaga 1849 m2 ja transpordimaa krundiks (Pos 45) pindalaga 3559 m2. Enamus planeeringualal paiknevaid elamumaa sihtotstarbega krunte on juba hoonestatud, planeeringuga täpsustatakse hoonestusala ulatust ja ehitusõigust. Juurdepääs kruntidele on tagatud planeeringuala keskelt kulgeva kõvakattega tee kaudu, planeeringuga määratakse teede alustele maadele transpordimaa sihtotstarve. Planeeritavatele alale antakse kaks veevarustuse lahendust. Esmase lahenduse kohaselt rekonstrueeritakse olemasolev aiandusühistu poolt hallatav veetorustik ning tagatakse veeühenduse võimalus kõigile kruntidele. Teine lahendus realiseerub pärast ühisvee- ja kanalisatsioonitorustiku väljaehitamist Tuulna külas. Täpsem trasside paiknemine nähakse ette edasise projekteerimise käigus. Kuni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamiseni lahendatakse ala kanalisatsioon igal krundil eraldi kogumismahutite abil. Tulekustutusvee saamiseks on planeeritud neli maa-alust tuletõrjevee reservuaari, mahutite täitmiseks tuleb neile kavandada veeühendus. Taristu väljaehitamisega seotud kulud kannab huvitatud isik vastavalt sõlmitud lepingule. 
Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

 

Vasalemmas Sihi tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 09.03.2021 korraldusega nr 213 kehtestati Lääne-Harju vallas Vasalemma alevikus Sihi tn 4 (katastritunnus 43101:001:0394) kinnistu ja lähiala detailplaneering.
 
Planeeritav kinnistu paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringu-kohustusega alal, mille juhtotstarve on pereelamute maa (EP). Kinnistu pindala on 10573 m2, mis on terves ulatuses metsamaa . Sihi tn 4 kinnistu on ümbritsetud olemasolevate elamumaadega. Juurdepääs planeeringualale on olemasolevalt avaliku kasutusega Sihi tänavalt (teeregistri nr 8681021) ja Nõmme tänavalt (teeregistri nr 8681014). Tänavad on kruusakattega, Sihi tänav on osaliselt ka pinnastee.
 
Planeeritav ala piirneb põhjas Nõmme tänav L1 (86801:001:0807) transpordimaa kinnistuga, idas Nõmme tn 7 (86801:002:0430), Pärna tn 31c (43101:001:0393) ja Pärna tn 31 ( 86801:002:2070) elamumaa kinnistutega, kagus Pärna tn 31a (86801:002:0123) elamumaa kinnistuga, lõunas Taganõmme tn 4 ( 86801:002:0122) elamumaa kinnistuga, läänes Sihi tänav (43101:001:0539) transpordimaa kinnistuga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Ehitisregistri andmetel puudub kinnistul hoonestus, kuid kinnistu lõunaosas asub pooleliolev abihoone. Planeeringuga jagatakse kinnistu neljaks elamumaa ja üheks tootmismaa krundiks. Elamumaa kruntidele on antud ehitusõigus ühe elamu ja ühe abihoone ehituseks. Veevarustus on lahendatud olemasoleva puurkaevu (keskkonnaregistri kood PRK0057864) veevõtu baasil. Kanalisatsioon lahendatakse kogumismahutitega. Tuletõrje veevarustuseks rajatakse Sihi tänava äärde tuletõrje veevõtu koht. Taristu väljaehitamisega seotud kulud kannab huvitatud isik vastavalt sõlmitud taristu lepingule.
Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.
 
 
Dokumendid:
 
 
 
 
18.03.21

Rummu alevikus Aia tn 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 09.03.2021 otsusega nr 14 kehtestati Rummu alevikus Aia tn 15 (katastritunnus 43101:001:0144) kinnistu ja lähiala detailplaneering. 
 
Planeeritav kinnistu paikneb Rummu alevikus Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonise põhjal tiheasustusega alas. Aia tänava ääres paiknevad korterelamud. Aia tänavast põhja suunas asuvad Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 520 kehtestatud Aiamaa detailplaneeringu järgi hoonestusõiguseta maatulundusmaad. Aia tn 15 kinnistu piirneb reformimata riigimaaga. Ehitisregistri andmetel on kinnistul üks ühekordne hoone nimetusega bensiinijaama dispetšeripunkt (ehitisregistri kood 116037934), ehitisealuse pindalaga 20 m², mis lammutatakse. Detailplaneeringu põhjal on Aia tn 15 krundile kavandatud ehitusõigus ühe kahekordse elamu ja kuni 3 abihoone ehitamiseks summaarse ehitisealuse pindalaga 353 m². Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse Rummu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrguga liitumisega. Soojusvarustus lahendatakse lokaalselt. Detailplaneering on üldplaneeringu muutev. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulisi majanduslikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid mõjusid. Keskkonnamõjud on mitteolulised.
 
 
 

Kloogaranna külas Joa tee 43 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 09.03.2021 otsusega nr 15 kehtestati Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Joa tee 43 (katastritunnus 29501:007:0665) kinnistu ja lähiala detailplaneering. 
Joa tee 43 kinnistu on hoonestamata. Planeeritav ala piirneb põhjas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teega, idas Rüütli tee 1 (29501:007:0006) kinnistuga, kagus ja lõunas Treppoja tee 4b (29501:007:0680) kinnistuga, lõunas Lehola (29501:007:1036) kinnistuga, läänes Muru tee ja loodes Liiva teega. Planeeritava ala ligikaudne pindala on 2 ha. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.
Planeeringuga jagatakse Joa tee 43 kinnistu neljaks krundiks ja moodustakse kaks elamumaa, üks ärimaa ja üks maatulundusmaa sihtotstarbega krunt. Elamumaa krundile on antud ehitusõigus ühe kahekorruselise paarismaja ja kahe abihoone ehitamiseks summaarse ehitisealuse pinnaga kokku 350 m². Ärimaa krundile on võimalik rajada kaks kahekorruselist multifunktsionaalset hoonet summaarse ehitisealuse pinnaga 900 m² ja kõrgusega 9 m. Maatulundusmaa krundile on antud ehitusõigus ühekordse abihoone ehitisealuse pindalaga 50 m² rajamiseks. Juurdepääsud kinnistutele rajatakse Liiva teelt ja Muru teelt. Liiva tee asub reformimata riigimaal, seetõttu on moodustatud transpordimaa sihtotstarbega krunt, millel on ette nähtud 2,5 m laiune jalgtee. Veevarustus on lahendatud rajatava puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Tuletõrje veevarustuse tagamiseks tuleb rajada veevõtu koht ja kuivhüdrant Liiva tee äärde. 
Detailplaneeringu elluviimise ja taristu rajamisega seotud kulud kannab huvitatud isik.
Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.
 

 

Laulasmaa külas Laulasmaa tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 19.01.2021 korraldusega nr 41 kehtestati Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Laulasmaa tee 2 (katastritunnus 29503:022:0003) kinnistu ja lähiala detailplaneering. 
Planeeritav kinnistu asub Laulasmaa külas tee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna ja kohaliku Laulasmaa tee ristmiku vahetus naabruses. Planeeringualal on Keila Vallavolikogu 08.07.2004 otsusega nr 17 kehtestatud detailplaneering, mida ei ole ellu viidud.
Planeeritav ala piirneb põhjas Laulasmaa tee L1 (katastritunnus 29501:001:0473) transpordimaa kinnistuga, kirdes Endla vkt 1 (katastritunnus 29503:014:0010) elamumaa kinnistuga, idas Kloogaranna tee 20 (katastritunnus 29501:001:0574) ühiskondlike ehitiste maa kinnistuga ja edelas 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee (katastritunnus 29501:007:0416) transpordi-maa kinnistuga. 
Detailplaneeringuga muudetakse kruntide piire, sihtotstarbeid ning ehitusõiguse näitajaid. Keila valla üldplaneeringus on Laulasmaa tee 2 planeeringuala juhtotstarve ärimaa. Detailplaneering üldplaneeringu kohane.
Krundile 1 on kavandatud ühekordne ärihoone ehitisealuse pindalaga 650 m² ja krundile 2 on planeeritud 2-korruseline ärihoone ehitisealuse pindalaga 500 m². Mõlema hoone maksimaalne kõrgus 9 m. Parkimine on lahendatud omal krundil. Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse liitumisega Laulasmaa ühiskanalisatsiooni ja veevõrgu trassidega. 
Sadevee transiitvee juhtimiseks läbi krundi asendatakse lahtine kraav krundi põhjapiirile rajatava truubiga. Sideühenduseks rajatakse uus sidekaabel alates Telia Eesti AS-i sidekanalisatsiooni kaevust kergliiklustee ääres. Juurdepääsuks planeeringualale tuleb laiendada Laulasmaa teed ja selle ristumist TallinnRannamõisa–Kloogaranna teega 11390. Tee projekteerimise ja väljaehitamisega seotud kulud kannavad täies ulatuses huvitatud isikud.
Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne. 
 
Dokumendid:
 

Lohusalu külas Mäe tn 10 ja Mäe tn 12 kinnistute detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 05.01.2021 korraldusega nr 3 kehtestati Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Mäe tn 10 (katastritunnus 29501:001:0072) ja Mäe tn 12 (katastritunnus 29501:001:0069) kinnistute detailplaneering.
Planeeritavad kinnistud asuvad Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Mäe detailplaneeringu põhjapoolsel alal, mis on kehtestatud Keila Vallavolikogu 21.06.2002 otsusega nr 275/060. Planeeritav ala piirneb põhjas Mäe tn 8 (katastritunnus 29501:001:0074) elamumaa, kirdes Mäe tn 6 (katastritunnus 29501:001:0073) elamumaa, idas Mäe tn 5 (katastritunnus 29501:001:0071) ja Mäe tn 7 (katastritunnus 29501:001:0068) elamumaaga, edelas Mäe tn 14 (katastritunnus 29501:001:0067) elamumaa ja läänes Hüübu tee 27 (katastritunnus 29501:001:0670) maatulundusmaaga. Planeeritava ala ligikaudne pindala on 5668 m².
Ehitisregistri andmetel on Mäe tee 10 kinnistu hoonestatud. Kinnistul on üksikelamu ehitisealuse pindalaga 202,6 m² (ehitisregistri kood 120670677). Lisaks asub kinnistul ehitisregistris kajastamata abihoone ja kasvuhoone. Mäe tn 12 kinnistu on hoonestamata. Kinnistut koormavad juurdepääsu servituudid naaberkinnistute kasuks ja elektri maakaabelliinid, liitumiskilbid ja veetrass. Mäe tn 12 kinnistul paikneb Mäe tn 7 (katastritunnus 29501:001:0068) piirdeaed. Mäe tn 10 pindala on 2790 m² ja Mäe tn 12 pindala on 2854 m². Mäe tn 10 kinnistule ehitatud abihoone asub 1 m kaugusel Mäe tn 12 poolsest piirist. Detailplaneeringuga muudetakse Mäe tn 10 ja Mäe tn 12 kruntide vahelist piiri suurendades Mäe 10 krunti ja vähendades Mäe tn 12 krundi pindala. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.
 
Dokumendid:
 

Rummu alevikus Järvekalda ja Paekalda kinnistute detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 24.11.2020 otsusega nr 87 kehtestati Lääne-Harju vallas Rummu alevikus Järvekalda (katastritunnus 86801:001:0898) ja Paekalda (katastritunnus 86801:001:0526) kinnistute detailplaneering.
Planeeritav ala asub Rummu alevikus Rummu järve lõunakaldal. Planeeritav ala piirneb läänes Laguuni (katastritunnus 86801:001:0821), idas Rummu järve ja Paemurru (katastritunnus 86801:001:0527) kinnistuga, kagus Murrangu (katastritunnus 86801:001:0781) ärimaa kinnistuga, lõunas Rummu (katastritunnus 51802:001:0223) kinnistuga, millel asub LIIKERI TTP-527 maaparandussüsteemi ala, põhjas reformimata riigimaaga.
 
Planeeritava ala suurus on 13,1 ha. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Vasalemma Vallavalitsus sõlmis 03.11.2017 mittetulundusühinguga Rummu Järve Puhkeala (registrikood 80424903) Järvekalda kinnistu kasutamise rendilepingu. Lepingu alusel võttis MTÜ Rummu Järve Puhkeala rendile ligikaudu 8,60 ha suuruse osa kinnistust koos kohustusega ehitada välja üldkasutatavad rajatised Rummu järve kaldale, sealhulgas osaliselt kalda ehituskeeluvööndisse. Keskkonnaamet andis Järvekalda ja Paekalda detailplaneeringule 13.08.2020 kirjaga nr 7-13/20/2699-5 nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks. 
Detailplaneeringuga täpsustatakse kruntide maakasutuse sihtotstarbeid, määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus puhke- ja äriotstarbeliste ehitiste ja rajatiste püstitamiseks. Järvekalda kinnistule on planeeritud avaliku kasutusega liivarand ja ujuvsild ning randa teenindav abihoone, mänguväljak lastele, riietuskabiinid ja välikäimlad, autoparkla, rannavolle plats, aiaga piiratud lava ja tantsuplats, maastikul paiknev aktiivpuhkuse ala ja ning vaatetorn. Järvekalda kinnistu summaarne ehitisealune pind on 1267 m² ehk 10% krundi pindalast, suurim korruselisus hoonetel on kaks korrust. Rajatakse juurepääsutee, tuletõrje veevõtukoht ja tähistatakse RMK matkaraja kulgemine krundil. Vasalemma valla üldplaneeringus tehakse ettepanek muuta maatulundusmaa juhtotstarve pargi ja üldkasutatavaks rohealaks (H).
Paekalda kinnistul on ehitisregistri andmetel rajatud puhkemaja (registrikood 120582983) ehitisealuse pindalaga 154 m² ja paadisild (registrikood 220606132) ehitisealuse pindalaga 60 m². Detailplaneeringuga suurendatakse krundi ehitisealust pindala 330 m² võrra ühe teenindus- ja toitlustushoone rajamise võimaldamiseks.
Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad positiivsed majanduslikud mõjud, mis avalduvad turismi ja puhkemajanduse elavnemisest Rummu ja Padise piirkonnas ning laiemalt Lääne-Harju vallas. Kultuurilised ja sotsiaalsed mõjud on positiivsed. Looduskeskkonnale avaldatud koormus suureneb, kuid see ei ole oluline mõju. Kalda kaitse eesmärkidega ja rohevõrgustiku kasutamise tingimustega on planeeringuga kavandatud tegevused kooskõlas.
Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik. 
 
Dokumendid:
 

Kersalu külas Vanaranna tee 51 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

8.09.20

Lääne-Harju Vallavolikogu 31.08.2020 otsusega nr 63 kehtestati Lääne-Harju vallas Kersalu külas Vanaranna tee 51 (katastritunnus 29501:009:0093) kinnistu ja selle lähiala detailplaneering.

Planeeritav ala asub 8 Tallinn-Paldiski tee ääres. Kinnistu praegune sihtotstarve on maatulundusmaa. Keila valla üldplaneeringus on antud maa-ala maakasutuse juhtotstarve üldmaa ja väike osa kuulub tiheasustusega piirkonda. Kuna detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kolmeks ja muudetakse üldmaa sihtotstarve osaliselt ärimaaks, on see üldplaneeringut muutev detailplaneering.

Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kolmeks krundiks. Ärimaa sihtotstarbega krundile 1, pindalaga 7734 m², rajatakse 80 m kõrgune mobiilsidemast ja seadmete hoone koos piirdeaia ning juurdepääsuteega. Krundile 2, pindalaga 17755 m², jäetakse maatulundusmaa sihtotstarve. Vanaranna teele moodustatakse transpordimaa sihtotstarbega krunt 3, pindalaga 1913 m², mis antakse tasuta vallale. Keila valla üldplaneeringu joonisel 2A muudetakse krundi 1 ulatuses (7734 m²) üldmaa juhtotstarve ärimaaks (joonis AS-5).

Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 31.08.2020 otsus nr 63

Asukoha skeem

Kontaktvööndi skeem

Seletuskiri

Põhijoonis

Üldplaneeringu muudatuse skeem

Valkse külas Väljaotsa ja Settebasseini kinnistute ning lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 07.07.2020 korraldusega nr 661 kehtestati Lääne-Harju vallas Valkse külas Väljaotsa ja Settebasseini kinnistute ning lähiala detailplaneering. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on soov muuta Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 otsusega nr 123 „Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud detailplaneeringu liikluslahendust ja krundijaotust kruntide liitmisega üheks tootmishoone ja kontorihoone maa sihtotstarbega krundiks. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 7,2 ha. Lähialana on haaratud 8 Tallinn-Paldiski tee L2 (katastritunnus 29501:001:0285) transpordimaa kinnistu ja teede ja tehnovõrkude liitumiseks vajaminev ala. Juurdepääs planeeringualale rajatakse 11194 Karjaküla teelt. Väljaotsa kinnistul moodustatud viie äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundi Väljaotsa tee 1 (katastritunnus 43101:001:0418), Väljaotsa tee 3 (katastritunnus 43101:001:0420), Väljaotsa tee 5 (katastritunnus 43101:001:0421), Väljaotsa tee 6 (katastritunnus 43101:001:0422) ja Väljaotsa tee 9 (katastritunnus 43101:001:0424) liitmise ja transpordimaade ümberkruntimise tulemusel tekib osakaaludega 95% tootmismaa ja 5% ärimaa sihtotstarbega krunt pindalaga 42 614 m² (pos 1), kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti (pos 5) pindalaga 2848 m², (pos 6) pindalaga 4241 m² ja (pos 8) pindalaga 270 m² ning üks maatulundusmaa ja transpordimaa sihtotstarbe osakaaludega 50/50% krunt pindalaga 1964 m² (pos 4). Kõige põhjapoolsema ärimaa sihtotstarbega Väljaotsa tee 2 (katastritunnus 43101:001:0419) (pos 3) krundi kasutamise sihtotstarvet ja ehitusõigust ei muudeta. Veidi muudetakse krundi hoonestusala suurust ja paiknemist. Sihtotstarvete muutmist ei kavandata Settebasseini (katastritunnus 29501:007:0554) jäätmehoidla maa (pos 2) ja 8 Tallinn-Paldiski tee L2 (katastritunnus 29501:001:0285) transpordimaa (pos 7) kinnistutel.
Detailplaneeringuga on krundile (pos 1) lubatud ehitusõigus hoonete summaarse ehitisealuse pindalaga 17 400 m² ja kuni 5 hoone ehitamise võimaldamiseks. Hoonete suurim lubatud kõrgus 12 m ja korruselisus tootmishoonel 2 ja kontorihoonel 3 korrust. Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse planeeringuala trasside liitumisega Keila Vesi AS-i trassidega Geoloogide tn ristmiku juures. Põhimõtteline kanalisatsiooni lahendus jääb samaks. Elektrivarustuseks rajatakse Elektrilevi jaotuspunkt 9022 ja tarbija alajaam ning elektri maakaabelliini ühendused vastavalt Elektrilevi OÜ tehnilistele tingimustele. Tuletõrje veevarustuse tagamiseks rajatakse päästeauto pumbaga survestatav hüdrantidega varustatud lokaalne võrk Settebasseini kinnistu tiikide vee kasutamiseks kustutustöödel. Sadevee ärajuhtimine on lahendatud isevoolse kanalisatsiooniga, mille eesvooluks on Valkse kraav. Sideühenduseks rajatakse uus sidekaabel alates Telia Eesti AS-i sidekanalisatsiooni kaevust KEI-285. Juurdepääsuks planeeringualale tuleb laiendada 11194 Karjaküla teed. Tee projekteerimise ja väljaehitamisega seotud kulud kannab täies ulatuses huvitatud isik. Kasutusloa väljastamise eelduseks esimese etapis ehitatavale tootmishoonele on juurdepääsutee pos 6 ja 11194 Karjaküla tee laienduse ja ristumiskoha nõuetekohane valmimine.
Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.
 
Dokumendid:
 

Alliklepa külas Vahtra kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

9.06.20

Lääne-Harju Vallavalitsuse 02.06.2020 korraldusega nr 540 kehtestati Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Vahtra kinnistu (katastritunnus 56201:001:0071) ja selle lähiala detailplaneering.

Planeeringuga jagatav Vahtra kinnistu paikneb Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on elamumaa mistõttu on detailplaneering üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga moodustakse neli elamumaa krunti ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt. Kruntideks jagamisel on arvestatud lagedate aladega, mistõttu puudub vajadus ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Detailplaneeringuga on kruntidele lubatud ehitusõigus hoonete suurima ehitisealuse pindalaga 250–450 m2 ja kuni kolme hoone ehitamise võimaldamiseks, mille hulgas on üks kahekordne elamu ja kaks abihoonet. Hoonete kõrgused elamul kuni 9 m ja abihoonetel kuni 6 m. Veevarustus lahendatakse puurkaevudega ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Elektrivarustuseks rajatakse liitumiskilbid ja ühendus elektri maakaabelliiniga vastavalt Elektrilevi OÜ tehnilistele tingimustele. Transpordimaa laius on 14 m ja sellel paikneb olemasolev tee, kiviaed ning planeeringuga kavandatud elektri maakaabelliin ja päästetehnika ümberpööramise tasku. Juurdepääsuks kruntidele rajatakse tee algusega avaliku kasutusega Kibru teelt Vihterpalu metskond 2 kinnistul pikkusega 40 m ja laiusega 4,2 m ning laiendatakse olemasolevat teed Vahtra kinnistul.

Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 02.06.2020 korraldus nr 540

Asukoha skeem

Kontaktvööndi skeem

Seletuskiri

Põhijoonis ja tehnovõrgud

Laulasmaa külas Kaldaveere tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering

26.03.20

Lääne-Harju Vallavalitsuse 24.03.2020 korraldusega nr 251 kehtestati Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Kaldaveere tee 6 kinnistu (katastritunnus 29501:001:0050 ) ja lähiala detailplaneering.

Keila valla üldplaneeringu järgi on antud ala juhtotstarve väikeelamumaa, mistõttu on detailplaneering üldplaneeringu kohane.

Elamumaa krundile on lubatud rajada elamu kõrgusega kuni 9 m ja kuni 2 abihoonet kõrgusega kuni 4 m hoonete summaarse ehitisealuse pindalaga 400 m2 ning hoonete katuste kalletega 0–45 °. Veevarustus lahendatakse puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutiga. Väline tulekustutus on ette nähtud Kloogaranna tee äärde rajatava tuletõrjehüdrandiga. Krundi piirile rajatakse elektri ja side liitumiskilp. Juurdepääs kinnistule toimub olemasolevalt Kaldaveere teelt. Avaliku juurdepääsu tagamiseks kaldaastangu pealsele seatakse Kaldaveere tee 6 ja Kaldaveere tee 4 kinnistutele 2 m laiune isiklik kasutusõigus Lääne-Harju valla kasuks.

Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 24.03.2020 korraldus nr 251

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Kooskõlastuste koondtabel

Lehola külas Orisoo kinnistu ja lähiala detailplaneering

4.02.20

Lääne-Harju Vallavalitsuse 28.01.2020 korraldusega nr 80 kehtestati Lääne-Harju vallas Lehola külas Orisoo kinnistu (katastritunnus 29501:001:0259 ) ja lähiala detailplaneering.

Keila valla üldplaneeringu järgi on antud ala juhtotstarve väikeelamumaa, mistõttu on detailplaneering üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga on kinnistule lubatud ehitusõigus hoonete suurima ehitisealuse pindalaga kuni 400 m2 ja kuni 3 hoone ehitamise võimaldamiseks, mille hulgas on üks kahekordne elamu kõrgusega kuni 9 m ja kaks abihoonet kõrgusega kuni 5 m. Veevarustus lahendatakse puurkaevuga ja kanalisatsioon väikepuhastiga. Krundil asub registreerimata puurkaev, mis likvideeritakse ja rajatakse uus puurkaev. Elektrivarustuseks rajatakse liitumiskilp ja ühendus elektri maakaabelliiniga olemasolevast elektri õhuliini postist Hindreku kinnistul (katastritunnus 29501:010:0590). Sadeveed immutatakse krundisiseselt. Juurdepääs kinnistule tuleb rajada avaliku kasutusega Orisküla teelt.

Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 28.01.2020 korraldus nr 80

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Tugiplaan

Kontaktvööndi plaan

Põhijoonis tehnovõrkudega

Illustratsioon

Kooskõlastuste koondtabel

Kloogaranna ja Laulasmaa külas asuvate Karu tee 6, Karu tee 8, Karu tee 14, Karu tee 16, Karu tee 18, Karu tee 22, Karu tee 24, Karu tee 26, Kotka tee 13, Kotka tee 15, Kotka tee 16, Kotka tee 17, Kotka tee 19, Kõltsu allee 7, Kõltsu allee 8 ja Kõltsu allee 9 maaüksuste detailplaneering

5.02.20

Lääne-Harju Vallavolikogu 26.11.2019 otsusega nr 99 kehtestati Lääne-Harju vallas Kloogaranna ja Laulasmaa külas asuvate Karu tee 6, Karu tee 8, Karu tee 14, Karu tee 16, Karu tee 18, Karu tee 22, Karu tee 24, Karu tee 26, Kotka tee 13, Kotka tee 15, Kotka tee 16, Kotka tee 17, Kotka tee 19, Kõltsu allee 7, Kõltsu allee 8 ja Kõltsu allee 9 maaüksuste (Arhitektuuribüroo EHALA & IRIK OÜ töö nr 499DP) detailplaneering.

Detailplaneeringuala suurus on 11 ha. Planeeritav ala asub Keila valla üldplaneeringu kohaselt tiheasutuspiirkonnas, kus ranna piiranguvöönd on 200 m ja ehituskeeluvööndi ulatus 70 m tavalisest veepiirist.

Detailplaneeringuga on täpsustatud Kõltsu ja Oja detailplaneeringu merepoolsete kruntide hoonestusalasid ja ehitusõiguse näitajaid. Planeeringu alal on varasemalt püstitatud 4 elamut ja väljastatud 8 ehitusluba. Detailplaneeringu koostamisel on tehtud koostööd Keskkonnaametiga. Lääne-Harju Vallavalitsus esitas 14.05.2019 kirjaga nr 6-1/2-39 Keskkonnametile vastu võetud detailplaneeringu alusel taotluse ehituskeeluvööndi vähendamiseks metsamaa tunnustega kruntidel Karu tee 18 krundil 112 m-ni, Karu tee 22 krundil 95-ni ja Karu tee 24 krundil 100 m-ni ja Karu teel 30 m-ni. Keskkonnaamet andis 09.08.2019 kirjaga nr 7-13/19/7991-4 nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks Karu tee 18, Karu, tee 22, Karu tee 24 ja Karu tee kinnistutele vastavalt esitatud taotlusele. Ülejäänud kruntidel asuvad hoonestusalad lagedatel aladel ja Keila Valla üldplaneeringus kehtestatud ehituskeeluvöödist väljaspool.

Planeeringu koostamisega seotud kulud kannab AS Kapitel vastavalt detailplaneeringu rahastamise üleandmise lepingule (30.11.2018). Detailplaneeringukohased teed ja võrgud on juba varem rajatud Kõltsu ja Oja detailplaneeringu kohaselt ning seoses sellega täiendavaid avalikke teid ja juurdepääse ei rajata. Kinnistule on võimalik rajada elamu ja kaks abihoonet summaarse ehitisealuse pinnaga 300-450 m² sõltuvalt krundist. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus 10 m, katusekalle 25-45°, tulepüsivus TP-3. Parkimine on lahendatud oma krundil.

Veevarustus on lahendatud olemasoleva 115 m sügavuse puurkaevuga ja kohaliku veevõrguga, tuletõrje veevarustus hüdrantidega. Kanalisatsiooni lahendus on võimalik sertifitseeritud kogumismahutiga või tõstetud immutusalaga biopuhastiga. Sadevesi kogutakse ja juhitakse tiiki või immutatakse omal krundil. Soojavarustuseks on võimalik rajada maakütte kontuurid kus see alana on tähistaud. Detailplaneeringu elluviimine ei avalda olulist mõju looduskeskkonnale. Eeldatav majanduslik mõju on positiivne.

Dokumendid:

1 Lääne-Harju Vallavolikogu 26.11.2019 otsus nr 99

2 Seletuskiri

3 Põhijoonis

3 Tehnovõrkude koondplaan

4 Kooskõlastuste koondtabel

5 Riigihalduse ministri heakskiit

6 Ehituskeeluvööndi vähendamisest

7 Lääne-Harju Vallavolikogu 28.01.2020 otsus nr 2

Merenuka külas Merenuka 9 detailplaneeringu muutmine

1.11.19

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu 29.10.2019 otsusega nr 95 „Keila Vallavolikogu 31.08.2017 otsuse nr 360/0817 „Detailplaneeringu kehtestamine" muutmine" on muudetud Keila Vallavolikogu 31. augusti 2017 otsuse nr 360/0817 „Detailplaneeringu kehtestamine" preambulat, jättes sellest välja neljanda lõigu, mis oli järgmiselt sõnastatud:

„Planeeringuga ei nähtud ette inimeste avalikku juurdepääsu Keila Jõe kallasrajale. Selle tagamiseks on kinnistu omaniku Osaühing Karu Katus (registrikood 10102894) ja Keila Vallavalitsuse esindajate poolt on Tallinna notar Anneli Alekand büroos, aadressil Rotermanni 8, 07.08.2017 sõlmitud notariaalne kokkulepe mis on registreeritud notari ametitegevuse raamatus numbri 1494 all. Kokkuleppe sisuks on omanikule kuluva Merenuka 9 kinnistust eraldatavale transpordimaale Merenuka 9b pindalaga 1671 m2 avalik kasutus liiklemiseks jalgsi ja/või jalgrattaga pääsuks kallasrajale isiklik kasutusõigus Keila valla kasuks eelmärke tegemine kinnistusraamatusse kandmisega. Isiklik kasutusõigus on tähtajatu ja tasuta."

Lääne Harju Vallavolikogu 29.10.2019 otsusega nr 95 muudeti Lääne-Harju vallas Merenuka külas Merenuka 9 (katastritunnus 29501:007:0238) kinnistu detailplaneeringu alal inimeste vaba juurdepääsu tee kulgemist Keila jõe kaldale. Detailplaneeringu sisu osas muutusi ei tehtud. Inimeste vaba juurdepääs Keila jõe kaldale on tagatud üldkasutatava maa Merenuka tn 9a (43101:001:0089) kaudu.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 29.10.2019 otsus nr 95

Paldiski linnas Kadakaranna kinnistu detailplaneering

7.08.19

Lääne-Harju Vallavolikogu 23.07.2019 otsusega nr 72 kehtestati Paldiski linnas Kadakaranna (katastritunnus 58001:001:0194, pindalaga 20,1 ha) kinnistu detailplaneering.

Planeeringuga jaotatakse Kadakaranna kinnistu 3-ks krundiks. Pos nr 1 on ette nähtud sadama laiendamiseks, nt sadamast saabuva kauba ladustamiseks. Vastavalt rahandusministeeriumi „Planeeringu leppemärkide" korrale on krundi planeeritud sihtotstarve 100% sadamaa (LS). Moodustatud maaüksus pos nr 2 on reserveeritud alajaamale. Kavandatud maa sihtotstarve on ette nähtud 100% elektrienergia tootmis - ja jaotusmaa (OE). Moodustatud maaüksus pos nr 3 on ringristmiku tarbeks. Kavandatud maa sihtotstarve on ette nähtud 100% transpordimaa (LT). Pos nr 1 on võimalus ehitada kuni neliteist 4-korruselist laohoonet. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 18 m (abs 24,5 m). Kavandatavate hoonete maksimaalne maapealne ehitisealune pind 76 900 m2, üksiku hoone maksimaalne ehitisealune pind on 6000 m2. Planeeritud hoonete maapealne suletud brutopind on 153 800 m2 ja kogu planeeritava ala lubatud täisehituse protsent on kuni 40%.

Planeeringuga muudetakse Paldiski linna üldplaneeringus puhke- ja virgestusmaa maakasutuse juhtotstarve sadamaamaaks.

Detailplaneeringu realiseerimisel puudub oluline keskkonnamõju, eeldatav majanduslik mõju valla arengule on positiivne.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 23.07.2019 otsusega nr 72
 2. Asukoha skeem
 3. Põhijoonis
 4. Seletuskiri
 5. Kontaktvöönd (DP-3)
 6. VK ühenduse skeem (DP-5)
 7. Elektriskeem (DP-6)
 8. Kooskõlastuste koondtabel

Keelva külas Aedevahe kinnistu ja lähiala detailplaneering

29.07.19

Lääne-Harju Vallavolikogu 23.07.2019 otsusega nr 69 kehtestati Lääne-Harju vallas Keelva külas Aedevahe kinnistu (katastritunnus 29501:007:1291) ja lähiala detailplaneering.

Keila valla üldplaneeringut muutev detailplaneering algatati Lääne-Harju Vallavolikogu 28.08.2018 otsusega nr 111 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Planeeringu vajadus on tingitud olemasoleva laudakompleksi keskkonnanõuetele mittevastavusest. Olemasoleva laudakompleksi kõrvale on kavandatud uus 3000 m² ehitisealuse pindalaga robotlüpsilaut ja noorloomalaut, vedelsõnnikuhoidla ja tehnorajatised.

Keila valla üldplaneeringus ei ole määratud planeeringu alal tootmismaa sihtotstarbelist maakasutust, seetõttu on selline muudatus vastavalt kavandatud tegevuste keerukust ning Keila valla üldplaneeringu seletuskirjas lk 50 toodud nõudeid planeerimisseaduse § 142 lõike 3 alusel oluline üldplaneeringu muudatuse põhjus. Planeeringuga muudetakse osaliselt Aedevahe kinnistul Keila valla üldplaneeringu maakasutuse joonisel maatulundusmaa juhtotstarve laudakompleksi alusel maal põllumajandusliku tootmisehitise maaks (TP) ja ülejäänud osas jääb senine maatulundusmaa sihtotstarve. Detailplaneeringuga on Aedevahe kinnistule võimalik rajada uus loomakasvatushoone summaarse ehitisealuse pindalaga 3000 m². Hoone maksimaalne kõrgusega 12 m, katusekalle 10-45 ° tulepüsivusega TP-2. Lisaks rajatakse vedelsõnniku hoidla ja tehnorajatised (puurkaev, biopuhasti, tuletõrje veevõtukoht kuivhüdrandiga tiigist). Parkimine on lahendatud omal krundil. Sadevesi immutatakse pinnasesse. Detailplaneeringu kohaste hoonete ja rajatiste rajamise kulud kannab huvitatud isik kes taotleb lisaks omavahenditele PRIA-lt loomakasvatuse toetatavate meetmete rahastuse vahendeid.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 23.07.2019 otsus nr 69
 2. Situatsioonijoonis
 3. Kontaktvöönd
 4. Seletuskiri
 5. Põhijoonis
 6. Tehnovõrkude joonis
 7. 3D joonis

Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute (osaliselt) ning lähiala detailplaneering

16.04.19

Energiasalv Pakri OÜ kavandab Paldiski linna rajada pump-hüdroakumulatsiooni(elektri)jaama (PHAJ). See koosneb maa-alusest, kristalse aluspõhja kivimites asuvast reservuaarist (sügavuses orienteeruvalt 500–600 m), seda maapinnaga ja mereveehaardega ühendavatest šahtidest ning maismaal paiknevatest muudest objektidest (juhtimiskeskus, alajaam jms). Jaama tööpõhimõte seisneb merepinna ja maa-aluse reservuaari kõrguste vahest tekkiva vee potentsiaalse energia ärakasutamises: elektrienergiat tarbitakse, kui vett pumbatakse alumisest reservuaarist ülemisse, ehk kui elektrisüsteemis on tootmisvõimsuse ülejääk või elektrihind on odav ning elektrienergiat toodetakse ehk vett lastakse ülemisest reservuaarist läbi turbiinide alumisse reservuaari, kui süsteemis on elektritootmisvõimsuse puudujääk või elektrihind on kõrge. Šahti allosas olevas vastavas turbiinisaalis paiknevad elektriturbiinid/pumbad, mis vastavalt töörežiimile toodavad elektrit (vee liikumisel merest reservuaari) või pumpavad vett reservuaarist üles tagasi merre. Jaama maismaal asuv teenindav kompleks kavandatakse kinnistutele Pallase piirkond 16 ja osaliselt Pallase piirkond 18. Jaama koguvõimsuseks on planeeritud ligikaudu 500 MW.

PHAJ rajamine on üheks soodsamaks ja traditsioonilisemaks lahenduseks mittejuhitava võimsusega (st otseselt energiaallika intensiivsusest sõltuvate) elektrijaamade poolt toodetud elektrienergia pikaajaliseks ja suuremahuliseks salvestamiseks.

Planeeringulahendusel on kaks võimalikku alternatiivi:

 1. PHAJ maapealne osa rajatakse maismaal asuvale planeeringualale ja merre rajatakse tehissaar kavandatava veehaardega;
 2. Kogu PHAJ kompleks rajatakse tehissaarele.

Detailplaneeringuga moodustatakse 3 tootmismaa (100% elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa) ja 2 transpordimaa krunti.

Maismaa ehitusõigus: krundi pos 1 ehitiste ja rajatiste max lubatud kõrgus olemasolevast maapinnast on 50 m, max hoonete arv 11, hoonete max ehitisealune pind 45 000 m2. Krundi pos 2 ehitiste ja rajatiste max lubatud kõrgus olemasolevast maapinnast on 20 m, max hoonete arv 5, hoonete max ehitisealune pind 20 000 m2.

Lubatud on maa-alused ehitised mahuga ca 5,5 miljonit m³ ja rajamissügavusega u 600 m, PHAJ maa-alused ruumid asuvad vahemikus u 400 – 600 m sügavusel allpool mere pinda.

Merel asuva tehissaare ehitusõigus: krundi pos 5 ehitiste ja rajatiste max lubatud kõrgus rajatava tehissaare maapinnast on 9 m, tehnorajatiste max ehitisealune pind 3 600 m2.

Juhul kui PHAJ nähakse ette kogu ulatuses tehissaarele, siis moodustatud mandriosa PHAJ kruntide ehitusõigused (pos 1 ja 2) rakenduvad tehissaarel. Selle variandi korral on pos 5 ehitiste ehitisealune pind max 12 ha.

 

Detailplaneeringu kehtestamise otsus

DP ja KSH materjalid 

Veskiküla Lepa kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu  27.11.2018 otsusega nr 146 kehtestati Lääne-Harju vallas Veskiküla Lepa kinnistu (katastritunnus 86801:001:0251) detailplaneering.

Vasalemma valla üldplaneeringut  muutev detailplaneering algatati Vasalemma  Vallavolikogu 29.12.2015 otsusega nr 69  „Veskikülas Lepa kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine".

Detailplaneeringuga on Lepa kinnistule võimalik rajada kolm tootmishoonet summaarse ehitisealuse pinnaga 17000 m². Hoonete maksimaalne kõrgus 14 m, katusekalle 0-45 ° tulepüsivusega TP-3. Parkimine on lahendatud omal krundil kokku 68 kohta. Juurdepääs kinnistule 17 Keila-Haapsalu teelt tuleb rajada kohaliku tee kaudu. Veevarustus lahendatakse puurkaevuga ja tuletõrje veevarustus tiigi ja kuivhüdrandiga. Sadevesi kogutakse ja juhitakse tiiki.

Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonisel muudetakse Lepa kinnistu osas kõrghaljastuse säilitamise kohustusega väikeelamute ala E-1 tootmishoonete alaks T.

Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.11.2018 otsus nr 146

Seletuskiri

Asendiskeem

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Üldplaneeringu muutmise skeem

Kooskõlastuste koondplaan

Hoonestusala ja ehitusõigus

Valkse külas Väljaotsa, Settebasseini, 8 Tallinn-Paldiski tee L2 ja nendega külgneva riigimaa AT030326084 nimega Nõmmetirtsu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 otsusega nr 123 kehtestati Lääne-Harju vallas Valkse külas Väljaotsa (katastritunnus 29501:001:0284, pindalaga 5,79 ha), Settebasseini (katastritunnus 29501:007:0554, pindalaga 3633 m2), 8 Tallinn-Paldiski tee L2 (katastritunnus 29501:001:0285, pindalaga 1172 m2) ja nendega külgneva riigimaa AT030326084 nimega Nõmmetirtsu detailplaneering.

Planeeringuga jagatakse maa on kokku 17 krundis. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jagatakse Väljaotsa kinnistu 10-ks äri-ja tootmismaa krundiks (pos nr 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14 ja 17) ja lisaks transpordimaa kruntideks (pos. nr 7, 12, 15 ja 16). Settebasseini kinnistu piire ja sihtotstarvet ei muudeta (pos nr 8). Riigi omandis olevast Nõmmetirtsu maast moodustatakse kaks tootmismaa krunti (pos nr 1-2). Lisaks moodustatakse Väljaotsa krundist ja riigiomandis olevast maast ühtne avaliku kasutusega transpordimaa krunt (pos nr 7).

Planeeringuga nähakse ette kruntide liitmise võimalused. Liita on võimalik planeeritud positsioonid 5 ja 6; 10 ja 11 ning positsioonid 13 ja 14. Liidetavate kruntide hoonestusalad ning ehitusalune pind liituvad kruntide liitmisel. Liidetud krundile tohib ehitada kaks kuni 2-korruselist hoonet. Kruntide 13 ja 14 liitmisel võib krundile ehitada kolm kuni 2-korruselist hoonet summaarse ehitisealuse pindalaga 6050 m². Kruntide täisehitusprotsent ei tohi olla suurem kui 40%. Kruntide sihtotstarvete osakaal täpsustub ehitusprojekti koostamisel vastavalt hoone kasutusotstarbele. Krundi positsioon 15 on omandanud Eesti Vabariik ja  moodustatud on transpordimaa katastriüksus 8 Tallinn-Paldiski tee L2 (katastritunnus 29501:001:0285) ja rajatud kergliiklustee ja mahasõit ringteelt. Väljaotsa kinnistu on omandanud AS Valdek, kellel on soov ehitust alustada kruntidel positsioon 13 ja 14 ja edaspidi algatada detailplaneering juurepääsu ja transpordiskeemi muutmiseks. Sellest lähtuvalt on arendajaga kokku lepitud taristu lepinguga kavandatud detailplaneeringu elluviimine kolmes etapis ja arendajale on üle antud planeeringu kohase taristu ja teede rajamisega seotud kulude kandmise kohustus. Planeeringuga muudetakse Keila valla üldplaneeringus maakasutuse juhtfunktsioon maatulundusmaast äri- ja tootmismaaks. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Mõju valla majandusele on positiivne.

 

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 otsus nr 123

Seletuskiri

Asukoha skeem

Põhijoonis

Tehnovõrkude koondplaan

Kooskõlastuste koondtabel

Lohusalu külas Oru rohumaa 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.09.2018 korraldusega nr 602 Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Oru rohumaa 1 (katastritunnus 29501:001:0400 ) kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Planeeringuga jagatavad kinnistud asuvad Lääne-Harju vallas Lohusalu külas, valdavalt maatulundusmaal. Juurdepääs planeeringualale tuleb rajada avaliku kasutusega erateedelt Vahimäe tee L1 (29501:001:0147), Vahimäe tee L2 (29501:001:0191) ja Nabe tee  kaudu. Keila valla üldplaneeringu kohaselt kuulub ala tiheasustusega piirkonda mille kasutamise juhtotstarve on väikeelamumaa. Planeeritav ala piirneb põhjas Nabe tee 18 (katastritunnus 29501:001:0236) ja Nabe tee 14 (katastritunnus 29501:001:0005) kinnistutega, idas Nabe tee 19 kinnistuga (katastritunnus 29501:010:0145), Vahimäe tee 12 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0142), Vahimäe tee 9 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0188), Vahimäe tee 11 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0189), lõunas Mäepealse kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0223), läänes Kase kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0323), loodes Nabe tee 25 (katastritunnus 29501:001:0035) ja Nabe tee 23 (katastritunnus 29501:001:0036) kinnistutega. Planeeritav ala ligikaudne pindala 3,4 ha.

Detailplaneeringu tulemusel tekib 8 elamumaa ja kolm transpordimaa krunti. Elamumaa kruntide suurused on alates 3022 m²-st kuni 3537 m²-ni. Kruntidele on lubatud rajada üksikelamu ja 2 abihoonet sõltuvalt krundi suurusele summaarese ehitisealuse pindalaga 360-420 m². Kahekordse elamu maksimaalne kõrgus 8 m ja abihoonel 5, katusekalded 20-45°. Lisaks moodustatakse kaks avaliku kasutusega transpordimaa krunti (pos 9 ja 11) mis ehitatakse arendaja poolt välja ja antakse tasuta üle kohalikule omavalitsusele. Kuuele krundile on juurdepääs Vahimäe tee kaudu ja kahele krundile on juurdepääs Nabe tee kaudu. Kruntide eraldamiseks lubatud piirdeaia kõrguseks 1,5 m. Veevarustus on lahendatud võrguga ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Väline tulekustutus on lahendatud rajatavate tuletõrje hüdrantidega ja mahutiga.

Kruntide sadeveed lahendatakse ehitusprojektides immutamisega omal krundil või tiigi rajamisega vee kogumiseks.

Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannavad vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isikud. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.09.2018 korraldus nr 602

Seletuskiri

Asukoha skeem

Põhijoonis

Tehnovõrkude koondplaan

Kooskõlastuste koondtabel

Lohusalu külas Kalda rohumaa 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.09.2018 korraldusega nr 601 kehtestati Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Kalda rohumaa 1 (katastritunnus 29501:001:0059) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringuga jagatavad kinnistud asuvad Lääne-Harju vallas Lohusalu külas, valdavalt maatulundusmaal. Juurdepääs planeeringualale tuleb rajada Hüübu teelt algava Mäe tänava ( 29501:001:0174) kaudu ja pikendada kuni Miku–Katrini (katastritunnus 29501:001:0055) kinnistu lõunapiirini. Planeeritav ala piirneb läänes Miku rohumaa 1 (katastritunnus 29501:001:0007), põhjas Miku–Pireti (katastritunnus 29501:001:0056) ja Miku Rohumaa 4 (29501:001:0011) kinnistutega, idas Hüübu tee 24 (katastritunnus 29501:010:0680), Hüübu tee 24a (katastritunnus 29501:001:0061) ja Hüübu tee 27 (katastritunnus 29501:010:0670) kinnistutega, lõunas Kalda kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0058.

Detailplaneeringu tulemusel tekib 2 elamumaa ja üks transpordimaa krunt. Elamumaa kruntide suurused on 3032 m2 ja 4220 m². Krundile 1 on lubatud rajada üksikelamu ja 2 abihoonet ehitisealuse pindalaga kuni 363 m², kahekordse elamu maksimaalne kõrgus 9 m ja abihoonel 5 katusekalded 20-48°. Krundile 2 on lubatud rajada ühe kahekorruselise kaksikelamu ja kuni 4 abihoonet summaarse ehitisealuse pindalaga 500 m². Elamu maksimaalne kõrgus 9 m ja abihoonel 5 katusekalded 20-48°. Ajutiste kruntide liitmisel tulemusel moodustatakse krunt 3 pindalaga 1843 m², mille sihtotstarve on avaliku kasutusega transpordimaa. Kruntide eraldamiseks lubatud piirdeaia kõrguseks 1,5 m. Veevarustus on lahendatud võrguga ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Väline tulekustutus on rajatavate tuletõrje hüdrantidega. Kruntide sadeveed lahendatakse ehitusprojektides immutamisega omal krundil või tiigi rajamisega vee kogumiseks.

Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannavad vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isikud. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.09.2018 korraldus nr 601

Asukoha skeem

Kontaktvööndi plaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude koondplaan

Kooskõlastuste koondtabel

Seletuskiri

Lohusalu külas Vahimäe tee 22, Hüübu-Jüri mets 3, Miku-Katrini kinnistute ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.09.2018 korraldusega nr 600 kehtestati Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Vahimäe tee 22 (katastritunnus 29501:001:0023), Hüübu-Jüri mets 3 (katastritunnus 29501:001:0024), Miku-Katrini (katastritunnus 29501:001:0055) kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Planeeringuga jagatavad kinnistud asuvad Lohusalu külas, valdavalt maatulundusmaal ja elamumaal. Juurdepääs planeeringualale on Lohusalu teelt algava Nabe tee kaudu ja sellelt hargneva Vahimäe tee kaudu. Planeeritav ala piirneb läänes Mäepealse kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0223), idas Miku-Pireti kinnistuga (katastritunnus 29501:010:0056), Miku rohumaa 1 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0007), Miku rohumaa 4 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0011), Miku-Tiiu kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0015) ja Miku rohumaa 11 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0019), põhjas Hüübu tee 20 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0224), lõunas Lahepere lahega.

Detailplaneeringuga on jagatud ala 7 elamumaa ja kaheks transpordimaa krundiks. Elamumaa krundid on erinevate suurustega alates 3022 m2 kuni 11756 m². Kruntidele lubatud maksimaalne täisehituse protsent on 12 %, võimaldades rajada ehitisi ehitisealuse pindalaga alates 360 m² kuni 1400 m². Igale krundile on lubatud üks kahekordne elamu ja 1 kuni 4 abihoonet. Elamu kõrgusega kuni 8 m ja abihoone kõrgusega kuni 5 m. Hoonetele lubatud katusekalded 20-45°. Kruntide eraldamiseks lubatud piirdeaia kõrguseks 1,2 m. Veevarustus on lahendatud võrguga ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Väline tulekustutus on rajatavate tuletõrje hüdrantidega.

Krundile pos 2 on määratud kolm sihtotstarvet 40 % EP üksikelamu maa, 30% ÄV ja 30% ÄM. Võimaldades väikesemahulist tootmise-, teenindusega ja majutuse eesmärgil rajatavat hoonestust.

Hüübu-Jüri mets 3 kinnistust moodustatakse kaks elamumaa krunti ja üks teemaa krunt võimaldamaks jalgsi avalikku juurdepääsu mere rannale. Kruntide sadeveed lahendatakse ehitusprojektides immutamisega omal krundil või tiigi rajamisega vee kogumiseks. Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isikud.Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.09.2018 korraldus nr 600

Asukoha skeem

Põhijoonis

Tehnovõrkude koondplaan

Seletuskiri

Rummu aleviku Aiamaa maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 520 kehtestati Lääne-Harju vallas Rummu aleviku Aiamaa maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Planeeritav maaüksus asub Rummu alevikus Metsapere peakraavi vahetus läheduses maatulundusmaal. Juurdepääs planeeringualale on Koidu  tänavalt (86801:001:0904). Vasalemma valla üldplaneeringu kohaselt kuulub planeeringuala hooajaliste elamute  rajamiseks ettenähtud juhtotstarbega piirkonda.

Planeeritav ala piirneb põhjas ja idas Aia tn 12  (katastritunnus 86801:001:0928) maatulundusmaa kinnistuga,  lõunas Koidu  1 (katastritunnus 86801:001:0944) maatulundusmaa ja Koidu  tänava (86801:001:0904) transpordimaa kinnistutega, läänes Rummu (katastritunnus 86801:001:0134 maatulundusmaa kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala 6,7 ha.

Maaüksuse jagamisel tekib 92 katastriüksust millest 4 on transpordimaa sihtotstarbega ja ülejäänud 88 maatulundusmaa sihtotstarbega.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldus nr 520

Seletuskiri

Asukoht

Kontaktvöönd

Põhijoonis

Lohusalu külas Lohusalu tee 169 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 519 kehtestati Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Lohusalu tee 169 kinnistu (katastritunnus 29501:001:0360) ja lähiala detailplaneering.

Keila valla üldplaneeringu kohane detailplaneering algatati Keila Vallavalitsuse 05.04.2017 korraldusega nr 231 „ Detailplaneeringu koostamise algatamine Keila vallas Lohusalu külas Lohusalu tee 169".

Planeeritav kinnistu asub Lohusalu sadama vahetus läheduses.

Planeeritav ala piirneb põhjas Lohusalu tee 171 (katastritunnus 29501:001:0840) kinnistuga, idas Lohusalu teega (katastritunnus 29501:001:0557), Lõunas Lohusalu tee 165 (katastritunnus 29501:001:0049) ja Lohusalu tee 167 (katastritunnus 29501:001:0040) kinnistutega, läänes Kordoni kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0156). Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,7 ha.

Kinnistu jagamisel tekkivate kruntide pindalad on 3216 ja 3379 m². Kruntidele on võimalik rajada ehitisi ehitisealuse pindalaga kuni 330 m² kuni kahe hoone rajamiseks (elamu ja 1 abihoone). Elamu kõrgusega kuni 9 m ja abihoone kõrgusega kuni 5 m. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Väline tulekustutus on olemasoleva tuletõrje hüdrandi baasil.

Krundi sadevee kogumiseks rajatakse kraav kinnistu lääne ja lõuna küljel. Kui sellest ei piisa, siis ehitatakse huvitatud isiku poolt välja sadevee trass ja juhitakse sadevesi riigi maantee truubi DN300 kaudu Lohusalu lahte.

Juurdepääs planeeringualale tuleb rajada Lohusalu teelt. Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldus nr 519

Seletuskiri

Asendiskeem

Kontaktvööndi plaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Kooskõlastuste koondplaan

Keibu külas Ristnametsa (katastritunnus 56201:001:0864) kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldusega nr 396 kehtestati Lääne-Harju vallas Keibu külas Ristnametsa (katastritunnus 56201:001:0864) kinnistu detailplaneering.

Padise valla üldplaneeringu kohane detailplaneering algatati Padise Vallavolikogu 29.03.2017 otsusega nr 219 „ Keibu küla Ristnametsa kinnistu detailplaneeringu algatamine".

Ristnametsa kinnistu on kaetud metsaga välja arvatud edelapoolne nurk. Kinnistu asub 121-145 m kaugusel Läänemere rannast. Vastavalt Padise valla üldplaneeringule tuleb detailplaneering koostada veekogude kallastest 250 m ulatusse jäävate kruntide hoonestamiseks ning juhul kui ühele krundile kavatsetakse rajada enam kui üks elamu ning kahe elamu vahekaugus jääb väiksemaks kui 250 m. Kruntideks jagamisel on arvestatud kruntide minimaalsuurusega 2500 m².

Planeerinuga jagatakse maatulundusmaa kaheks ja määratakse neile elamumaa sihtotstarve. Kruntide pindalad on 4625 ja 4753 m². Kruntidele on võimalik rajada ehitisi ehitisealase pindalaga kuni 320 m² kuni kolme hoone rajamiseks (elamu ja 2 abihoonet). Elamu kõrgusega kuni 9 m ja abihoone kõrgusega kuni 5 m. Hoonestusalad paiknevad väljaspool 200 m ehituskeeluala. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutiga. Väliseks tulekustutuseks on ette nähtud 10 m³ veemahuti rajamine Vihterpalu metskond maale. Juurdepääs kruntidele on kohalikult Kruusakalda teelt. Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldus nr 398

Asukoha skeem

Kontaktvööndi skeem

Põhijoonis tehnovõrkudega

Kooskõlastuste koondtabel

Seletuskiri

 

Kloogaranna külas Metsaotsa tee 2 ja Treppoja tee 1a kinnistute ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldusega nr 193 on kehtestatud Kloogaranna külas Metsaotsa tee 2 (katastritunnus 29501:007:1039) ja Treppoja tee 1a (katastritunnus 29501:007:1038) kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Planeeringuga liidetakse kaks elamumaa sihtotstarbega kinnistut üheks kinnistuks pindalaga 5519 m² . Krundi ehitusõiguse näitajaid: lubatud hoonete arv 4, sh elamu ja kolm abihoonet. Liidetud kruntide ühine ehitisealune pindala 400 m2. Metsaotsa tee 2 kinnistu on hoonestatud hooneregistri andmetel elamuga ehitusaluse pindalaga 139,7 m2.

Juurdepääs planeeringualale on tagatud 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt algava kohaliku Metsaotsa tee (2952940) kaudu läbi reformimata riigimaa. Juurdepääs krundile on tagatud tee servituudiga Metsaotsa tee kinnistul (katastritunnus 29501:007:1049). Kinnistusisene kanaliseerimine on lahendatud kogumismahutitega. Veevarustus lahendatud kohaliku veevõrgu baasil. Väline tulekustutuse veevarustus on lahendatud mahutite ja kuivhüdrandiga.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu elluviimisega ei kaasne keskkonnale negatiivset mõju.

Dokumendid:

Seletuskiri

Põhijoonis

Meremõisa küla Innu maaüksuse osalises mahus detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 10 on kehtestatud Meremõisa külas Innu maaüksuse (katastritunnus 29501:007:0411) osalises mahus detailplaneering.

Kehtestatud planeeringu lahenduses on Innu maaüksus jagatud 53 krundiks, millest 38 on üksikelamukrunti, 2 ärimaa krunti, 2 ühiskondlike ehitiste maa krunti lasteaiale, 1 tootmismaa krunt puurkaevule, 8 transpordimaa krunti teedele ja tänavatele, 1 üldkasutatava maa krunt haljasalale ja 1 üldkasutava maa krunt kergliiklustee ja kommunikatsioonide rajamiseks. Üksikelamumaa krundile on hoonestusalade piires lubatud rajada üks elamu ja kuni 3 abihoonet arvestades kõrghaljastuse maksimaalse säilimisega. Elamul on lubatud kaks korrust maksimaalse kõrgusega 10 m, katusekaldega 15-45.°Abihoone katuseharja maksimaalne kõrgus 7 m. Lasteaiale on planeeritud kaks krunti pos 23 ja 24, mis liidetakse, kui sinna ehitatakse lasteaed. Liidetud krundi suurus on 6373 m². Juurdepääs planeeringualale teelt T-11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna on kavandatud Kungla mets 2 kinnistul asuva avaliku kasutusega tee (Tee 221) kaudu. Planeeringu elluviimine on kavandatud kahes ehitusjärgus:

1. Ehitusjärjekorras kavandatakse 6 üksikelamu krundi ehitus positsioonid 16, 17, 25, 26, 27 ja 28. Nende kruntide ehitamisel ei ole vaja rekonstrueerida riigi tee 11390 ja kohaliku tee 2952210 (Tee 221) ristmikku.

2. Ehitusjärjekorras ehitatakse välja ülejäänud 32 üksikelamu, äri ja lasteaia krundid ning nendele ehituslube ei väljastata enne, kui on välja ehitatud riigitee 11390 ja kohaliku tee 2952210 ristmik vastavalt Maanteeameti 23.0816 nr 15-2/16-00032/543 kooskõlastus-tingimustele.

Keila valla üldplaneeringu alusel asub planeeringuala hajaasustusalal, millel ei ole täpsemalt maakasutuse juhtotstarbeid määratud. Planeeritaval alal ei asu looduskaitseobjekte, vääriselupaiku ja ala kagunurk asub rohevõrgustiku koridoris, mille tõttu selles osas jääb kuuel elamumaa krundil ja ühel transpordimaa krundil detailplaneering kehtestamata. Planeeringuga muudetakse Keila valla üldplaneeringus maakasutuse juhtfunktsioon maatulundusmaast elamumaaks ja ärimaaks. Planeering arvestab perspektiivse kanalisatsiooni survetrassiga liitumise võimalusega vastavalt ÜVK kavale ja on Meremõisa elamuala laiendusena perspektiivse elamumaa piirkonnana valla ruumilist arengut arvestav. Planeeringu elluviimine ei avalda looduskeskkonnale olulist mõju. Sotsiaalne ja kultuuriline mõju ei ole teada. Majanduslik mõju on positiivne.

Dokumendid:                                             

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 otsus nr 10

Seletuskiri

Põhijoonis

I ehitusjärjekord

Tehnovõrkude koondplaan