19.10.21

Detailplaneering Kloogaranna külas Adruvahi vkt 8

 
Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 05.11-05.12.2021  elektrooniliselt  Lääne-Harju  valla  kodulehel  https://laaneharju.ee/algatatud-detailplaneeringud. 
 
Ettepanekuid on võimalik esitada kuni avalikustamise perioodi lõpuni tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski linn ning e-posti teel aadressil info@laaneharju.ee. Avaliku arutelu toimumise aeg teatatakse peale avaliku väljapaneku lõppemist. 
 
Eskiislahendus:
 
18.08.21

Algatatud detailplaneering Paldiski linnas Pallase piirkond 6

 

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 17.08.2021 korraldusega nr 863 detailplaneeringu Paldiski linnas Pallase piirkond 6 (katastritunnus 43101:001:0482) kinnistul ja lähialal. Planeeritavate kinnistute suurus on 11,1 ha. Detailplaneeringualasse kaasatav lähiala on vajalik juurdepääsude ja kommunikatsioonide planeerimiseks.

Detailplaneeringu eesmärgiks on sihtotstarbeta maa katastriüksuse jagamine elamumaa kruntideks ning tervikliku elamupiirkonna moodustamine. Kinnistu asub Paldiski linna üldplaneeringu kohaselt tiheasutusega alal. Algatatava detailplaneeringu eesmärk vastab Paldiski linna üldplaneeringu juhtotstarbele, mis on elamumaa. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

 

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Paldiski linnas Sadama tänava ja Suitsupääsukese tänavaga piirnevate elamu- ja aiandusühistute piirkondade vahel. Juurdepääs Pallase piirkond 6 kinnistule on võimalik rajada Sadama tänavalt nii Liblika tänavamaa kui ka Suitsupääsukese tänava kaudu. Kinnistu põhjaosas kulgeb lisaks ka Mooni tänav.

 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lõike 1 punktid 1–4 sätestavad juhud, millal tuleb viia läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine. Pallase piirkond 6 kinnistu detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lõikes 1 sätestatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka ning Lääne-Harju Vallavalitsusele teadaolevast informatsioonist ei kaasne planeeringuga kavandatud tegevusega olulist keskkonnamõju. Kuna detailplaneering on üldplaneeringu kohane, ei ole nõutud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8, 9, 12 ja 14 kohaselt planeeringumenetluse käigus.

 

Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Lääne-Harju Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostaja on Hendrikson & Ko OÜ (registrikood 10269950) aadress Raekoja plats 8, 51004 Tartu; e-posti aadress hendrikson@hendrikson.ee. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

1. Algatamine

     a. Taotlus

    b. Korraldus koos lähteseisukohtadega

 

22.07.21

Detailplaneering Kloogaranna külas Adruvahi vkt 5

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 20.07.2021 korraldusega nr 746 detailplaneeringu Kloogaranna külas Adruvahi vkt 5 kinnistu (katastritunnus 29501:007:0335) osas.
 
Planeeritav katastriüksus paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa ning Keila Vallavolikogu 31.01.2001 otsusega nr 141/0101 kehtestatud Ranna maaüksuse detailplaneeringu alal.
Adruvahi vkt 5 kinnistu asub Kloogaranna külas ning piirneb Adruvahi vkt 6 (tunnus 29501:007:0336) ja Adruvahi vkt 4 (katastritunnus 29501:007:0334) elamumaa, Adruvahi vkt 40 (katastritunnus 29501:007:1492) transpordimaa sihtotstarbega katastriüksustega ja põhjast Lahepere lahega. Planeeringuala suurus on 6736 m².
Taotleja soovib rajada krundile lisaks olemasolevatele hoonetele veel kaks abihoonet. Kuna kehtiv detailplaneering on realiseeritud, siis ehitusõiguse suurendamiseks on vajalik koostada uus detailplaneering. Planeeringuga katastriüksuse piire ega sihtotstarvet ei muudeta. Ehitustegevust ei planeerita ranna ehituskeeluvööndisse. 
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 2–13.
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 

Detailplaneering Karilepa külas Kubjapere maaüksusel

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 27.04.2021 korraldusega nr 419 detailplaneeringu Karilepa külas Kubjapere (katastritunnus 6202:001:0528) katastriüksusel.
Planeeritav katastriüksus paikneb Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel hajaasustusalas, mis ei ole detailplaneeringu kohustusega ala. Juhtfunktsiooni määratud ei ole. Katastriüksus asub Karilepa külas ning piirneb Mäe (katastritunnus 56202:001:0036), Kubja-Põllutuka (katastritunnus 56202:001:0754) ja Roosimaa (katastritunnus 56202:001:0724) elamumaa sihtotstarbega; Ridipiku (katastritunnus 56202:001:0081), Siilu (katastritunnus 56202:001:0487), Metsakivi mets 2 (katastritunnus 56202:001:0636), Põldmaa (katastritunnus 56202:001:0640) ja Kubja (katastritunnus 56202:001:0855) maatulundusmaa sihtotstarbega ning Tõnu tee (katastritunnus 56202:001:0755) ja 11174 Paldiski-Padise tee (katastritunnus 56202:001:0703) transpordimaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 8,84 ha.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu koostamise eesmärk on katastriüksuse jagamine seitsmeks elamumaa ning kaheks transpordimaa katastriüksuseks. Vastavalt kehtivale Padise valla üldplaneeringule peab suuremate elamute püstitamiseks ning maaüksuse jagamisel väiksemateks osadeks kui 1 ha koostama detailplaneeringu. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11-13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.
 

 

Detailplaneering Klooga alevikus Tallinna mnt 14 

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 06.04.2021 korraldusega nr 327 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Klooga alevikus Tallinna mnt 14 (katastritunnus 43101:001:0203) kinnistul. 

Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,17 ha. Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Klooga alevikus Tallinna mnt ja Lennu tee vahelisel alal. Tallinna mnt 14 kinnistu piirneb läänes ja põhjas Tallinna maantee transpordimaa (katastritunnus 29501:001:0628) kinnistuga ning lõunas Lennu tee L2 transpordimaa (katastritunnus 29501:001:0598) kinnistuga. Planeeritavast alast põhja suunal 125 m kaugusel asub Klooga raudteejaam. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Tallinna mnt 14 kinnistu pindala on 11 777 m2, millest 6726 m2 on looduslik rohumaa, 4272 m2 metsamaa ja 779 m2 muu maa. Kinnistul on põlenud hoone vare. Keila valla üldplaneeringu kohaselt asub Tallinna mnt 14 kinnistu tiheasustusalal, mille juhtotstarve on väikeelamumaa. Kinnistu on suures ulatuses ühtlase kõrgusega langedes loode suunal. Tallinna mnt 14 kinnistule ulatuvad elektriõhuliin Krisbi ja JÕUSÖÖDA 1:ELE kitsendused ja maaparandussüsteemi KLOOGA eesvoolu kraavi K-4 kaitsevöönd ja veekaitsevöönd. Looduskaitselised piirangud puuduvad. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Detailplaneeringuga lahendatakse ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9, 11–12, 16, 17. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:

 

 

Detailplaneering Põllkülas Metsavahi tee 3

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 09.03.2020 korraldusega nr 212 detailplaneeringu Põllkülas külas Metsavahi tee 3 katastriüksusel (katastritunnus 43101:001:0054)

Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustuseta alal, juhtfunktsiooni määratud ei ole. Katastriüksus asub Põllkülas ning piirneb Vana-Põllküla tee 6 (katastritunnus 29501:009:0037), Metsavahi tee 7 (katastritunnus 43101:001:0055), Metsavahi tee 5 (katastritunnus 29501:009:0130), Vana-Põllküla tee 2a (katastritunnus 29501:001:0456), Vana-Põllküla tee 2 (katastritunnus 29501:001:0455), Vana-Põllküla tee 4 (katastritunnus 29501:009:0434) elamumaa; Tambeti (katastritunnus 29501:009:0449), Linsi (katastritunnus 29501:009:0175), Rehe (katastritunnus 29501:009:0310), Männimetsa (katastritunnus 29501:001:0778), Vana-Põllküla tee 1 (katastritunnus 29501:009:0321) maatulundusmaa ning Serva (katastritunnus 29501:009:0466) riigikaitsemaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeritava ala suurus on 14,5 ha.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on maatulundusmaa kasutuselevõtt avalikke teenuseid pakkuva ökofarmina. Vastavalt kehtivale Keila valla üldplaneeringule peab äri- ja ühiskondlike hoonete planeerimiseks koostama detailplaneeringu. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 2–9 ja 11–13. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:

 

 
26.11.21

Valkse külas Väljaotsa ja Toakilgi kinnistute ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 26.01.2021 otsusega nr 6 Keila valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Valkse külas Väljaotsa (katastritunnus 29501:007:0044) ja Toakilgi (katastritunnus 29501:001:0378) kinnistutel ja nendega piirneval lähialal ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel ja tööpäevadel Lääne-Harju Vallavalitsuses aadressil Rae 38, Paldiski linn.
Planeeritavad kinnistud asuvad vahetult Karjaküla tee 11194 ja Tallinn-Paldiski tee 8 ringristmiku läheduses piirnedes kagus Keila linnaga. Planeeritav ala piirneb põhjast Männi maatulundusmaa kinnistuga (katastritunnus 29501:007:0580), idast Maakilgi (katastritunnus 29501:001:0377) maatulundusmaa kinnistuga, kagust ja lõunast Kaugepõllu (katastritunnus 29601:001:0419) sihtotstarbeta maaga ja Veepõllu (katastritunnus 29601:001:0343) maatulundusmaaga. Planeeringuala pindala on 17,8 ha.
Keila valla üldplaneeringu joonise 1A kohaselt on osa planeeringualast looduslik ala, mets ja osa asub Jõe maaparandussüsteemi alal ja on väärtuslik haritav maa, mida ei ole põllumajanduslikul otstarbel enam kasutatud. Antud planeeringuga soovitakse muuta maatulundusmaa tootmismaaks. Harju Elekter AS soovib planeeringualal arendada kõrgtehnoloogilist elektroonika, elektrotehnika ja väikesemahulise metallitööstusega tootmist.
Harju maakonnaplaneeringu 2030+ põhjal ulatub Toakilgi kinnistule perspektiivne maanteekoridor, mille laius jooniselt mõõdetuna on 150 m. Vastavalt planeerimisseaduse § 55 lõikele 2 on maakonnaplaneering aluseks üldplaneeringu koostamisel. Kuna Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud valla uue üldplaneeringu koostamise, siis saab vaid üldplaneeringuga määrata maanteekoridori täpsema asukoha ja koridori laiuse. Trassikoridori asukoha kandmisel Lääne-Harju koostatava üldplaneeringu joonisele saab aluseks võtta Maanteeameti tellimisel varem koostatud projekti (05298-GE), mida on kasutatud ka detailplaneeringu esialgse eskiisi koostamisel. Lähtudes eeltoodust on võimalik detailplaneeringu algatamine ja menetlemine paralleelselt üldplaneeringuga arvestades üldplaneeringu menetluse prioriteetsusega. Üldplaneering peab olema vastu võetud enne kui käesolev detailplaneering. Detailplaneeringu koostamisel täiendavate uuringute vajadus puudub. 
 
Dokumendid:
 
Valkse küla Väljaotsa (katastritunnus 29501:007:0044) ja Toakilgi (katastritunnus 29501:001:0378) kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 01.10-31.10.2021 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel www.laaneharju.ee.

 

Detailplaneering Paldiskis Vana-Tallinna mnt 7a 

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 23.02.2021 korraldusega nr 163 detailplaneeringu Paldiski linnas Vana-Tallinna mnt 7a (katastritunnus 58001:007:0020) elamumaa kinnistul ja lähialal. 
 
Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 3,1 ha. Planeeritav kinnistu asub Paldiski linnas Vana-Tallinna mnt (tee nr 5800026) naabruses. Vana-Tallinna mnt 7a kinnistu piirneb põhjas Vana-Tallinna mnt 7 (katastritunnus 58001:007:0060), kirdes Merepiiri tn 6 (katastritunnus 58001:001:0271), idas Merepiiri tn 9 (katastritunnus 58001:001:0274) ja edelas Raja põik 1 (katastritunnus 58001:007:0085) elamumaa kinnistutega, lõunas Lepiku (katastritunnus 58001:007:0010) sihtotstarbeta maa ja läänes Raja tänav T4 (katastritunnus 58001:007:0109) ning Raja tänav T5 (katastritunnus 58001:007:0109) transpordimaa kinnistutega. Juurdepääs Vana-Tallinna mnt 7a kinnistule tuleb rajada Vana-Tallinna avaliku kasutusega teelt läbi rajatava Raja tänav T5 (katastritunnus 58001:007:0109) transpordimaa kaudu.
 
Vana-Tallinna mnt 7a kinnistu pindala on 28 042 m2, millest 11 961 m2 on looduslik rohumaa, 11 534 m2 metsamaa, 2567 m2 õuemaa ja 1980 m2 muu maa. Ehitisregistri andmetel on kinnistul üksikelamu ehitisaluse pinnaga 143 m2.
 
Detailplaneeringu eesmärgiks on ühe üksikelamuga hoonestatud elamumaa jagamine kruntideks. Detailplaneeringu algatamise kohta küsiti arvamust Keskkonnaametilt, kes esitas eelnõu ja eskiisi kohta arvamuse 14.04.2020 kirjaga nr 6-2/20/4800-2.
Arvestades naaberalade planeeringutega moodustatud elamumaa kruntide suurustega, metsamaa kõlvikuga ja Keskkonnaameti arvamusega on võimalik detailplaneeringuga moodustada maksimaalselt 9 elamumaa krunti. Kinnistu asub Paldiski linna üldplaneeringu kohaselt tiheasutusega alal. Vana-Tallinna mnt 7a kinnistu sihtotstarve on elamumaa ja see vastab Paldiski linna üldplaneeringu juhtotstarbele, mis on elamumaa. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga lahendatakse ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9, 11–12, 16, 17 ja 20. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 
 

 

Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine

Lääne-Harju Vallavolikogu ja Harku Vallavolikogu on vastavalt 31.08.2020 otsusega nr 60 ja 26.11.2020 otsusega nr 94 algatanud Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringud ning keskkonnamõju strateegilise hindamise. Lääne-Harju Vallavolikogu algatatud planeeringu alasse jäävad kõik maaüksused, mida olemasolev Harku-Paldiski liin Lääne-Harju valla haldusterritooriumil läbib, mis on vajalikud liini ümberehitamiseks, alajaama rajamiseks või mis jäävad liinide kaitsevööndisse:

Paldiski linnas Pallase haljasala 7 58001:005:0241, Põdra tee 32 43101:001:0399, Lõuna tn L5 43101:001:1409, Rägastiku 43101:001:0762, Loo 58001:005:0024, Teeääre 43101:001:0070, Uustalu 58001:005:0023, Vanatalu 58001:001:0351, Leetse tee L2 43101:001:0451,Leetse tee L3 43101:001:0444, Männiku 58001:001:0368, Loo 58001:006:0015, Saariku 58001:006:0021, Uuekubja 58001:001:0323, Vainu 58001:001:0324, Vahanurme 58001:001:0326,Kubja 58001:001:0269, Pae-valli 58001:006:0026, Liongi 58001:006:0008, Jaani tee 43101:001:0976, Jaani tee 8 58001:007:0024, Jaani tee 10 58001:007:0025, Jaani tee 14 58001:007:0027, Jaani tee 16 58001:007:0028, Kergliiklustee lõik 1 58001:007:0033, Kergliiklustee lõik 2 58001:007:0034, Tallinna mnt 43 58001:001:0336, Tallinna mnt 47 58001:007:0031, Tallinna mnt 47a 58001:007:0032, Tallinna mnt 45 58001:007:0029, 8 Tallinn-Paldiski tee 58001:001:0132, Tallinna mnt 48 58001:001:0160, Tallinna mnt 46 43101:001:0069, Kompressorijaama 43101:001:0072;

Kersalu külas Keila metskond 340 29501:001:0521, Tallinna mnt 56 // Korka 29501:009:0172, Vanaranna tee 37 43101:001:0495,Siidisaba 29501:009:0417, Vanaranna tee 31 29501:009:0393, Sepa põld 4 29501:009:0394, Vanaranna tee 25 29501:009:0254, Vanaranna tee 19 29501:009:0255, Kroonipõllu 29501:009:0450, Aaviku rohumaa 3 29501:009:0146, Toropi 29501:009:0448, Vanaranna tee 10 29501:009:0189, Vanaranna tee 4 29501:009:0202, Vanaranna tee 5 29501:009:0382, 11199 Põllküla-Madise tee 29501:009:0293, Madise tee 22 29501:009:0312, Madise tee 24 29501:009:0313, Metsatiigi tee 10 29501:009:0232, Metsatiigi tee 2 29501:009:0062, Keila metskond 146 29501:009:0487;

Klooga alevikus Tooma mets 3 29501:009:0231, Andrese 29501:009:0365, Kasesalu 29501:009:0314, Hahkkaruslase 29501:001:0661, Lepiku mets 1 29501:009:0133, Keila metskond 72 29501:009:0456, Klooga kalmistu 1 29501:009:0470, Keila metskond 147 29501:001:0426, Keila metskond 46 29501:007:0213;

Kloogaranna külas 11198 Klooga tee 29501:007:1821, Keila metskond 47 29501:007:0214, Tammepõllu 29501:007:0075, Klooga-Kloogaranna raudtee R1 29501:007:0303, Keila metskond 45 29501:007:0212, 11196 Klooga jaama tee 29501:007:0609, Keila metskond 44 29501:007:0211;

Tuulna külas Keila metskond 346 29501:001:0532;

Niitvälja külas Vana-Villasmaa 29501:007:0632, Taga-Villasmaa 29501:007:0633, Ees-Villasmaa 29501:007:1785, Uus-Villasmaa 29501:007:0628,Kündari soo 29501:007:2250, Põlis-Kündari 29501:007:0621;

Illurma külas Kündari rohumaa 15 29501:007:0260, Jaago 29501:007:0321, Keskküla rohumaa 2 29501:007:0084, Keskküla karjamaa 3 29501:007:0083, Illurma küla 29501:007:0864, Jaani karjamaa 3 29501:007:0867, Kõrtsu 29501:007:0810, Ilunurme tee 43101:001:1109, Kõrtsu 29501:007:0815, Jaani 29501:007:1306, Seedri 29501:001:0533, Leedri 29501:007:1545;

Valkse külas 8 Tallinn-Paldiski tee 29501:007:0657, Karasma-Hansu 29501:007:1359, Kavaleri 29501:001:0276, Mailase 29501:007:1731, Evardimetsa 29501:001:0331, Ehvardi-Kaarli rohumaa 4 29501:007:1576, Robirohu 29501:007:1726, Ehvardi-Kaarli rohumaa 1 29501:007:1269, Ehvardi-Kaarli 29501:007:1271, Evardi-Juhani 29501:007:1224, Kesalille 29501:007:1729, Valkse-Mihkli põld 2 29501:007:0091, 11195 Keila-Keila-Joa tee 29501:007:0482, Valkse-Mihkli mets 3 29501:007:0092, Mäesauna mets 2 29501:007:1333, Lepa tee 43101:001:1199, Mäesauna mets 1 29501:007:1332, Mämallika 29501:007:0761, Liivaku 29501:007:0570, Teeääre 29501:007:1663, Joosti 29501:007:0484, Pähklimetsa põld 1 29501:007:0640, Luhatirtsu 43101:001:0174, 11194 Karjaküla tee 29501:007:0607, Niiduritsika 29501:001:0375, Võsaritsika 43101:001:1194, Võsaritsika 29501:001:0379, Männi 29501:007:0580, Heinaritsika 29501:001:0376, Maakilgi 29501:001:0377, Väljaotsa rohumaa 2 29501:007:0227.

Trassi pikkus Lääne-Harju valla territooriumil on 20,5 km ning laius keskmiselt 153 m. Seega planeeringuala on ca 314 ha.

Paldiski elektrivarustuse pingeastme suurendamine ning uute 330 kV elektriliinide ehitamine on varasemalt sätestatud kehtivas Paldiski linna üldplaneeringus (Paldiski Linnavolikogu 14. juuni 2005. a määrus nr 15) ja Harju maakonnaplaneeringus 2030+ (riigihalduse ministri käskkiri 09.04.2018 nr 1.1-4/78). Harju maakonnaplaneeringus 2030+ on muuhulgas pingeastmete suurendamisel ette nähtud vajadus koostada täiendavad planeeringud.

Paldiski majandusarengu tagamiseks ja planeeritava Eesti 500 MW võimsusega pump-hüdroakumulatsioonijaama (PHAJ) ühendamiseks Eesti elektrisüsteemiga 330 kV pingel on vaja suurendada lõigus Keila-Paldiski olemasolevat 110 kV pingeastet ja asendada olemasolevad 110 kV elektriliinid ühisriputusega 110/330 kV elektriliinidega. AS-i Elering ja Eesti 500 MW PHAJ arendaja OÜ Energiasalv Pakri vahel 13.03.2020 sõlmitud koostöökokkuleppe kohaselt korraldab kõneksolevate tööde planeeringumenetlused OÜ Energiasalv Pakri, kooskõlastades tegevused AS-ga Elering. Kavandatud planeeringu tehniliseks kirjeldamiseks on Merko Infra AS koostanud eskiisprojekti „Eesti PHAJ uuringud Keila-Paldiski 330/kV õhuliinile".

Kavandatav ühisriputusega 330/110 kV elektriliin kulgeks Keila alajaamast Paldiski alajaamani olemasoleva 110 kV Keila-Paldiski alajaamade vahelise elektriliini asemel. Kavandatav elektriliin on jätk Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliinile, mis peaks lähiajal valmima ja mis arendab 330 kV elektrivõrku Lääne-Eestis ja tagab parema varustuskindluse kogu Eesti mandriosas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kavandatavale ühisriputusega 110/330 kV elektriliinile vajaliku trassikoridori asukoha määramine, 330 kV alajaama asukoha määramine ning vajalike servituutide seadmine.

Detailplaneeringu eesmärk sisaldab endas keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõige 1 punktis 30 toodud olulise keskkonnamõjuga tegevust, mille puhul on keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviimise kohustus. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mõjualasse on haaratud lisaks maaüksused Harku valla haldusterritooriumil, mis on vajalikud tervikliku Paldiski-Harku kõrgepingeliini väljaehitamiseks.

 

Detailplaneeringu algatamise taotlusega, algatamise otsusega, lähteülesande ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsusega on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla kodulehel laaneharju.ee/algatatud-detailplaneeringud.

Dokumendid:

1. Algatamine

     a.Taotlus

     b. Otsus

2. DP lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

    a. Detailplaneeringu lähteseisukohad

    b. Laekunud ettepanekud ja avalikustatud lähteülesanne ja KSH väljatöötamise kavatsus

3. Detailplaneeringu eelnõu ja KSH aruande eelnõu avalikustamine

    a. Detailplaneeringu eelnõu

    b. KSH aruande eelnõu

    c. Avalikustamisel laekunud seisukohad

    d. Vastused laekunud seisukohtadele

    e. Detailplaneeringu eelnõu ja KSH aruande eelnõu avaliku arutelu protokoll

 

Alliklepa külas Perbi-Luha ja Perbi-Niiduranna kinnistute detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 15.12.2020 korraldusega nr 1206 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Perbi-Luha (katastritunnus 43101:001:0223) ja Perbi-Niiduranna (katastritunnus 43101:001:0224) kinnistutel.
Planeeritavad kinnistud paiknevad osaliselt Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on elamumaa. Planeeritavad kinnistud piirnevad põhjas läänemere rannaga ja Perbi-Rannavalli (katastritunnus 43101:001:0222) maatulundusmaaga, idas Perbi (katastritunnus 56201:001:0998) maatulundusmaaga, kagus Perbiranna (katastritunnus 56201:001:0999) elamumaaga, lõunas Perbi-Metsa (43101:001:0230) ja Perbi-Kadaka (43101:001:0229) maatulundusmaadega, läänes Männituka (katastritunnus 56201:001:0663) ja Kase (katastritunnus 56201:001:0658) elamumaa kinnistutega. Planeeritava ala suurus on 3,67 ha. Planeeringualal puudub hoonestus. 
Kinnistud on osaliselt kaetud metsaga. Perbi-Luha kinnistu põhjapoolsel osal 1,9 ha ulatuses on püsielupaik KLO3001208. Kruntideks jagamisel on arvestatud püsielupaigaga KLO3001208 ja seetõttu asub jagatav ala väljaspool püsielupaika. Kinnistute omaniku soov on moodustada 4 elamumaa krunti ja üks maatulundusmaa krunt. 
Padise valla üldplaneeringus on Kolviku tee märgitud avaliku kasutusega teena. Juurdepääs moodustatavatele kruntidele lahendatakse avaliku kasutusega Alliklepa teelt (tee nr 5620143) alates Alliklepa tee L6 (katastritunnus 43101:001;0843) transpordimaa kinnistust mööda olemasolevat avalikuks kasutamiseks määratavat Kolviku teed (tee nr 5620002). Kolviku tee avalikuks kasutamiseks määramiseks seatakse erakinnistutele Lääne-Harju valla kasuks isiklik kasutusõigus või sundvaldus. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. 
Planeeringu koostamise eesmärk on maatulundusmaa kruntideks jagamine, kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, juurdepääsude ja tehnorajatiste kavandamine ning haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine.
 
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 17, 20. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 

Kersalu külas Toropi maatulundusmaa kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 17.11.2020 korraldusega nr 1127 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Kersalu külas Toropi maatulundusmaa kinnistul (katastritunnus 29501:009:0448) ja lähialal.
 
Planeeritav ala asub Kersalu külas 11199 Põllküla-Madise maantee vahetus naabruses Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal tiheasustuses väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 5,95 ha. Planeeringualal puudub hoonestus. Juurdepääs kinnistule on võimalik rajada 11199 Põllküla-Madise maanteelt. 11199. Põllküla-Madise tee Madise tee transpordimaa kinnistu (katastritunnus 29501:009:0293) on kaasatud ulatuses mis on vajalik juurdepääsu kavandamiseks planeeringuala kruntidele. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. 
Planeeritav ala piirneb põhjas ja läänes Kroonipõllu (katastritunnus 29501:009:0450) maatulundusmaaga, kirdes Vanaranna tee 10 (katastritunnus 29501:009:0189) maatulundusmaaga, idas Vanaranna tee 5 (katastritunnus 29501:009:0382 ) maatulundusmaaga ja Vanaranna tee 1 (katastritunnus 29501:009:0110 ) elamumaaga, kagus 11199 Põllküla-Madise tee (katastritunnus 29501:009:0293) transpordimaaga ja edelas Põllu (katastritunnus 29501:009:0363) maatulundusmaaga . Planeeringuala lõunaosas on säilinud Madise-Põlluküla vana maantee muldkeha.
Planeeringu koostamise eesmärk on kinnistu elamumaa kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja 
-tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 1. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 

Lohusalu külas Kalda maatulundusmaa kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 03.11.2020 korraldusega nr 1077 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Kalda (katastritunnus 29501:001:0058) maatulundusmaa kinnistul ja lähialal. 
Planeeritav ala asub Lohusalu külas läänemere rannal Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 1,9 ha. Juurdepääsutee planeeringualale kulgeb avaliku kasutusega Hüübu teelt Mäe tänava transpordimaa (katastritunnus29501:001:0174) kaudu. Lähialana kaasatakse Hüübu tee 27 kinnistu servituutide ja tee avaliku kasutuse vajaduse märkimiseks. Kinnistul puudub hoonestus. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Planeeritav ala piirneb põhjas Miku rohumaa 1 (katastritunnus43101:001:0587) ja Vahimäe tee 32 (katastritunnus 43101:001:0590) elamumaadega, idas Hüübu tee 27 (katastritunnus 29501:001:0670) maatulundusmaaga, läänes Miku rohumaa 8 (katastritunnus 29501:001:0016) maatulundusmaa ja Miku rohumaa 4 (katastritunnus 29501:001:0011) elamumaa kinnistutega. 
Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kruntideks, ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 

Meremõisa külas Kungla mets 2 detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 27.10.2020 otsusega nr 74 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Meremõisa külas Kungla mets 2 katastriüksusel (katastritunnus 29501:007:0314) ja lähialal ning jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
 
Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Meremõisa külas ning piirneb põhjast Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteega (teeregistri nr 11390), idast kehtestatud Innu maaüksuse detailplaneeringu alaga, lõunast Pajo katastriüksusega (katastritunnus 29501:007:1289) ning läänest Kääbusmetsa katastriüksusega (katastritunnus 29501:001:0566). Planeeritava ala suurus on umbes 12 ha.
 
Planeeritav ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel loodusliku ala ja metsa juhtotstarbega alal. Kuna Keila valla üldplaneeringus ei ole elamuehituse sihtostarvet sinna planeeritud, siis on detailplaneering üldplaneeringut muutev. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–13, 17, 20.
 
Planeeringu eesmärgiks on maa jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse ja tehnovõrkude ja teede määramine. Planeeringu eskiislahenduse kohaselt moodustatakse neli transpordimaa, üks ühiskondliku maa ja kakskümmend kaheksa elamumaa sihtotstarbega krunti.
 
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisel tuleb vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõike 6 koostada keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. Eelhinnang on koostatud Lääne-Harju Vallavalitsuse keskkonna- ja planeeringute osakonna spetsialistide poolt. Eelnõu kohta on küsitud arvamusi Rahandusministeeriumilt, Keskkonnaametilt, Maanteeametilt ja Terviseametilt. Seisukohtades tehtud ettepanekud ja märkused on eelnõus arvesse võetud ja eelnõud täiendatud.
 
Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 
Eskiislahendus:
 
Seisukohad:
 

Kungla mets 2 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu  eelnõu avalikustamine

Detailplaneeringu eelnõu ja selle KSH aruande eelnõuga avalik väljapanek toimub ajavahemikul 28.09-28.10.2021  elektrooniliselt  Lääne-Harju  valla  kodulehel  https://laaneharju.ee/algatatud-detailplaneeringud.

Ettepanekuid on võimalik esitada kuni avalikustamise perioodi lõpuni tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski linn ning e-posti teel aadressil info@laaneharju.ee. Avaliku arutelu toimumise aeg teatatakse peale avaliku väljapaneku lõppemist.

Eskiislahendus:

 1. Situatsiooni plaan
 2. Kontaktvööndi plaan
 3. Tugiplaan
 4. Põhijoonis
 5. Seletuskiri

 

Kersalu külas Kleemeti mets 1 detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 27.10.2020 otsusega nr 75 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Kersalu külas Kleemeti mets 1 katastriüksusel (katastritunnus 29501:009:0017) ning jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
 
Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Kersalu külas ning piirneb lõunast Tallinn-Paldiski maanteega (teeregistri nr 8), idast Hollandi katastriüksusega (katastritunnus 29501:009:0194, sihtotstarve 100% maatulundusmaa), läänest Merivälja katastriüksusega (katastritunnus 29501:009:0061, sihtotstarve 100% elamumaa) ja põhjast Lahepere lahega. Planeeritava ala suurus on umbes 1,4 ha.
 
Detailplaneeringu eesmärk on Keila valla üldplaneeringu järgse juhtfunktsioonita maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehituse ja hoonestusõiguse seadmine üksikelamu rajamiseks ning tehnovõrkude ja juurdepääsuteede kavandamine. Kuna Keila valla üldplaneeringus ei ole elamuehituse sihtostarvet sinna planeeritud ning kavandatavad hooned soovitakse püstitada  ranna ehituskeeluvööndisse, siis on detailplaneering üldplaneeringut muutev. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–13, 16-17.
 
Planeeringuga kavandatakse majapidamise rajamist sellisel viisil, et see ei kahjustaks olemasolevat keskkonda. Suurem osa kinnistust säilib metsana, mistõttu võib öelda, et üldplaneeringut muudetakse vaid väikeses mahus – valdav  osa maakasutusest säilib ning järgitakse üldplaneeringuga määratud piirkondlikke ehitustingimusi. Planeeringuala piirneb põhja osas Lahepere lahega (Läänemeri), mistõttu jääb ala ranna piirangu-, ehituskeelu- ja  veekaitsevööndisse.  Looduskaitseseaduse kohaselt on Läänemere ranna piiranguvöönd 200 m ja kuna alal on metsamaa, siis ulatub ehituskeeluvöönd ranna piiranguvööndi piirini. Veekaitsevöönd mererannal on 20 m. Kuivõrd kavandatavad honed soovitakse  püstitada ranna  ehituskeeluvööndisse, sisaldab detailplaneering looduskaitseseaduse § 40 lõike 4 punkti 2  kohaselt  üldplaneeringu  muutmise ettepanekut. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna  ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
 
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisel tuleb vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 6 koostada keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. Eelhinnang on koostatud Lääne-Harju Vallavalitsuse keskkonna- ja planeeringute osakonna spetsialistide poolt. Eelnõu kohta on küsitud arvamusi Rahandusministeeriumilt, Keskkonnaametilt, Maanteeametilt, Terviseametilt, Kaitseministeeriumilt ja Päästeametilt. Seisukohtades tehtud ettepanekud ja märkused on eelnõus arvesse võetud ja eelnõud täiendatud.
 
Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 
Ametkondade seisukohad:
 

Laulasmaa külas Laululinnu ja Metsalinnu kinnistute detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 22.06.2020 korraldusega nr 612 detailplaneeringu Laululinnu (katastritunnus 29501:007:1074) ja Metsalinnu (katastritunnus 29501:007:1073) maatulundusmaa kinnistutel.

Planeeritavad kinnistud asuvad Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Laulasmaa - Lohusalu tee (teeregistri nr 11395) ja Rahuranna tee (katastritunnus 29501:001:0593) vahelisel alal. Omanike soov on muuta maa sihtotstarve elamumaaks ja määrata ehitustingimused üksikelamute ja rajatiste ehitamiseks.

Planeeritav ala piirneb põhjas 11395 Laulasmaa-Lohusalu tee (katastritunnus 29501:007:0257) transpordimaa kinnistuga, idas Rahuranna tee 2 (katastritunnus 29501:001:0652) üldkasutatava maa ja Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee L4 (katastritunnus 29501:001:0675) transpordimaa kinnistutega, lõunas Rahuranna tee 6 (katastritunnus 29501:007:1859) ja Rahuranna tee 8 (katastritunnusega 29501:007:1858) elamumaa kinnistutega, läänes Lohusalu tee 73 (katastritunnusega 29501:007:4090) elamumaa, L. Sumera tee 1 (katastritunnus 29501:001:0655) üldkasutatava maa ja Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee L5 (katastritunnus 29501:001:0676) transpordimaa kinnistutega. Planeeritava ala ligikaudne pindala koos lähialaga on 0,65 ha.

Vastavalt Keila Vallavalitsuse 07.06.2012 korraldusega nr 405 kehtestatud Rahuranna maaüksuse detailplaneeringule on juurdepääs Laululinnu ja Metsalinnu kinnistutele ette nähtud Rahuranna teelt mööda pinnaseteed juurdepääsuservituudi seadmisega Rahuranna tee 6 ja Rahuranna tee 8 kinnistutele. Kinnistusraamatus sissekanded juurdepääsu servituutide kohta puuduvad.

Planeeringu eesmärk on maatulundusmaa kruntideks jagamine, sihtotstarbe muutmine, ehitustingimuste määramine ja kergliikluseks maa reserveerimine. Planeeringu ülesanded on vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9, 11, 12, 17, 20.

 

Keila valla üldplaneeringu põhijoonise 2A põhjal asub planeeringuala suvilakruntide maa juhtotstarbega piirkonnas, seetõttu on algatatav detailplaneering üldplaneeringu kohane. Planeeritaval alal puuduvad looduskaitselised piirangud, ala ei asu rohevõrgustikus. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 22.06.2020 korraldus nr 612
 2. Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks, 22.06.2020 korralduse nr 612 lisa
 3. Situatsiooniskeem
 4. Eskiisi seletuskiri
 5. Eskiisi põhijoonis

Kersalu külas Madise tee 16, Madise tee 18 maatulundusmaa kinnistutel ja lähialal

14.10.20

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 06.10.2020 korraldusega nr 981 detailplaneeringu Kersalu külas Madise tee 16 (katastritunnus 43101:001:0517), Madise tee 18 (katastritunnus 43101:001:0519 ) maatulundusmaa kinnistutel ja lähialal.

Planeeritav ala asub Kersalu külas 11190 Põllküla-Madise tee vahetus naabruses Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal tiheasustuses väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 1,69 ha. Planeeringualal puudub hoonestus. Juurdepääs kinnistutele on tagatud olemasolevalt Madise tee L1 (katastritunnus 43101:001:0520) transpordimaalt. Madise tee L1 on kaasatud lähialana planeeringualasse. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeritav ala piirneb põhjas Madise 16a (katastritunnus 43101:001:0518) maatulundusmaaga, kirdes Madise tee 12 ( katastritunnus 29501:009:0315) maatulundusmaaga, idas Madise tee 20 (katastritunnus 29501:009:0227) maatulundusmaaga, lõunas Madise tee 22 (katastritunnus 29501:009:0312) maatulundusmaa ja läänes 11190 Põllküla-Madise teega (katastritunnus 29501:009:0293).

Planeeringu eesmärk on kinnistute kolmeks elamumaa krundiks jagamine, ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

Lääne- Harju Vallavalitsuse 06.10 2020 korraldus nr 981

Lääne-Harju Vallavalitsuse 06.010.2020 korralduse nr 981 lisa

Asukoht

Altkülas Ekoi ja Ristiku detailplaneering

12.10.20

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 29.09.2020 korraldusega nr 947 detailplaneeringu Altkülas Ekoi (katastritunnus 43101:001:0523, sihtotstarve 100% tootmismaa, pindala 2,71 ha), Ristiku (katastritunnus 43101:001:0026, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 13013 m2) ja Väike-Ristiku (katastritunnus 43101:001:0405, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, pindala 9393 m2) katastriüksustel.

Planeeritav maa-ala paikneb Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustuseta alal, juhtotstarvet määratud ei ole. Maa-ala piirneb Tominga (katastritunnus 56201:003:1170), Suur-Koidula (katastritunnus 56201:003:0722) ja Koidu (katastritunnus 43101:001:0404) maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksustega ning Padise - Kurkse - Harju-Risti maanteega (teeregistri nr 11176). Planeeritava ala suurus on umbes 5 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on tootmishoonete, ridaelamute ja abihoonete ning vajamineva infrastruktuuri rajatiste püstitamine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11–12, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 29.09.2020 korraldus nr 947
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 947 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis

Tõmmiku külas Silla rohumaa kinnistu ja lähiala detailplaneering

9.09.20

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 02.09.2020 korraldusega nr 843 detailplaneeringu Tõmmiku külas Silla rohumaa (katastritunnus 29508:001:0048) kinnistul ja lähialal.

Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Tõmmiku külas 11194 Karjaküla tee vahetus naabruses tiheasutusega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 2,05 ha. Juurdepääsutee planeeringualale tuleb rajada 11194 Karjaküla teelt. Kinnistul puudub hoonestus.

Planeeritav ala piirneb kirdes 11194 Karjaküla tee (katastritunnus 29501:007:0607) transpordimaa kinnistuga, lõunas Vahtra (katastritunnus 29501:007:0759) maatulundusmaa kinnistuga ja põhjas Saare (katastritunnus 43101:001:0808) elamumaa kinnistuga. Kinnistu lõuna ja edelaosa on kaetud metsaga ning 11194 Karjaküla tee kinnistuga piirnev osa on lage. Kinnistut läbib kagu-loode suunal elektriõhuliin 35-110kV L3528:(L35028). Maapind langeb ühtlaselt põhja-lõuna suunal. Põhjapoolne osa kinnistust asub Karjaküla aleviku ja lõunapoolne osa Tõmmiku küla territooriumil. Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal asub planeeritav ala väikeelamumaa juhtotstarbega piirkonnas. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane

Planeeringuga soovitakse Silla rohumaa jagada 5 krundiks, millest kolm on elamumaa sihtotstarbega, üks transpordimaa sihtotstarbega ja üks tootmismaa sihtotstarbega. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 17.

Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse korraldus nr 843

Lähteseisukohad Lääne-Harju Vallavalitsuse 02.09.2020 korralduse nr 843 lisa

Eskiis

Lohusalu küla Rannuka tee 13 ja Rannuka tee 15 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Lohusalu küla Rannuka tee 13 ja Rannuka tee 15 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 06.07-05.08.2020 Lääne-Harju valla kodulehel ja Vallavalitsuses asukohaga Rae 38, Paldiski linn.

 
Dokumendid:
 

 

Vintse külas Kirsi ja Kadaka maaüksuste detailplaneering

17.06.20

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 16.06.2020 korraldusega nr 590 detailplaneeringu Vintse külas Kirsi (katastritunnus 56201:001:1435, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 10135 m2) ja Kadaka (katastritunnus 56201:001:1436, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 10412 m2) katastriüksustel ning nende vahele jääval Rehetoa tee (katastritunnus 56201:001:1434) transpordimaa osal.

Planeeritav maa-ala paikneb Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel elamuehituse reservmaa juhtotstarbega alal. Kirsi ja Kadaka katastriüksused piirnevad loodes Pihlaka (katastritunnus 56201:001:0730) hoonestatud ja edelas Vahtra (katastritunnus 56201:001:1437), Toominga (katastritunnus 56201:001:1438), Leedri (katastritunnus 56201:001:1441) ning Remmelga (katastritunnus 56201:001:1442) hoonestamata elamumaa katastriüksustega. Kirdes ja kagus piirneb maa-ala vastavalt Kibru tee L4 (katastritunnus 56201:001:1433) ja Tiusse tee (katastritunnus 56201:001:0337) transpordimaa katastriüksustega. Planeeritav ala hõlmab osaliselt ka Kirsi ja Kadaka maaüksuste vahel olevat Rehetoa tee (katastritunnus 56201:001:1434) transpordimaa katastriüksust. Planeeritava ala suurus on umbes 2,2 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on elamumaa jagamine neljaks elamumaa krundiks. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11, 12, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 16.06.2020 korraldus nr 590
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 590 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis nr P-2010

Lohusalu külas Mäe tn 10 ja Mäe tn 12 kinnistute detailplaneering

17.06.20

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 09.06.2020 korraldusega nr 561 Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Mäe tn 10 (katastritunnus 29501:001:0072) ja Mäe tn 12 (katastritunnus 29501:001:0069) kinnistutel. 

Planeeritavad kinnistud asuvad Lohusalu külas Mäe detailplaneeringu põhjapoolsel alal, mis on kehtestatud Keila Vallavolikogu 21.06.2002 otsusega nr 275/060. Planeeritav ala piirneb põhjas Mäe tn 8 (katastritunnus 29501:001:0074) elamumaa, kirdes Mäe tn 6 (katastritunnus 29501:001:0073) elamumaa, idas Mäe tn 5 (katastritunnus 29501:001:0071) ja Mäe tn 7 elamumaa (katastritunnus 29501:001:0068) elamumaadega, edelas Mäe tn 14 (katastritunnus 29501:001:0067) elamumaaga ja läänes Hüübu tee 27 (katastritunnus 29501:001:0670) maatulundusmaaga. Planeeritava ala ligikaudne pindala on 5668 m². Ehitisregistri andmetel on Mäe tee 10 kinnistu hoonestatud. Kinnistul on üksikelamu ehitisealuse pindalaga 202,6 m2 (ehitisregistri kood 120670677). Lisaks asub kinnistul Ehitisregistris kajastamata abihoone ja kasvuhoone. Mäe tn 12 kinnistu on hoonestamata. Detailplaneeringuga soovitakse muuta Mäe tn 10 ja Mäe tn 12 kruntide vahelist piiri suurendades Mäe 10 krunti ja vähendades Mäe tn 12 krundi pindala. Planeeringu eesmärk on elamumaa kinnistute ümberjagamine ja ehitustingimuste määramine.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuga lahendatakse ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9, 11, 12, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 09.06.2020 korraldus nr 561
 2. Lähtetingimused, korralduse nr 561 lisa
 3. Eskiis

Paldiski linnas Tallinna mnt 41 ja Tallinna mnt 44 kinnistute ja lähiala detailplaneering

9.06.20

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 16.04.2020 otsusega nr 18 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Paldiski linnas Tallinna mnt 41 (katastritunnus 58001:001:0005) ja Tallinna mnt 44 (katastritunnus 58001:001:0006) kinnistutel ja lähialal ning jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Paldiski linnas tee nr 8 Tallinn-Paldiski ääres. Tallinna mnt 44 kinnistu piirneb lõunast ja idast Tallinna mnt 46 (katastritunnus 43101:001:0069) kinnistuga, põhjast Tallinn-Paldiski maanteega ning läänest Ingeri teega (tee number 5800002). Tallinna mnt 41 kinnistu piirneb põhjast Tallinna mnt 43 (katastritunnus 58001:001:0336) ja Jaani tee 2 (katastritunnus 58001:001:0107) kinnistutega ning lõunast Tallinn-Paldiski maanteega. Juurdepääs Tallinna mnt 41 kinnistule on olemasolevalt avaliku kasutusega Jaani teelt (tee number 5800004). Juurdepääs Tallinna mnt 44 kinnistule on olemasolevalt avaliku kasutusega Ingeri teelt.

Tallinna mnt 41 kinnistu pindala on 8266 m2, Tallinna mnt 44 kinnistu pindala on 43 483 m2. Ehitisregistri andmetel on kinnistud hoonestamata.

Detailplaneeringu eesmärk on jagada kinnistu tootmis- ja ärimaa kruntideks. Tootmismaale ärimaa kõrvalfunktsiooni andmine võimaldab mitmekesisemat ja paindlikumat alade kasutust ja senise hoonestamata maa-ala, 8 Tallinn-Paldiski tee, Jaani tee ja Ingeri tee ristmiku muutmist efektiivselt toimivaks logistiliselt sobivaks laomajanduse ja ökoloogiliselt vähenõudliku väiketootmise arendamise piirkonnaks.

Lääne-Harju Vallavalitsusele teadaoleva informatsiooni kohaselt ei kaasne planeeringuga kavandatud tegevusega olulist keskkonnamõju ja eelhindamine ei ole nõutud.

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Lääne-Harju Vallavolikogu, koostamise korraldaja Lääne-Harju Vallavalitsus (mõlema aadress Rae 38, Paldiski linn) ning koostaja Hirundo OÜ (registrikood 11220970) aadress Sõpruse pst 218-13, Tallinn 13416; e-posti aadress taimi.kirs@gmail.com.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2020 otsus nr 18
 2. Otsuse lisa
 3. Eskiis - situatsiooni plaan
 4. Eskiis – kontaktvööndi plaan
 5. Eskiis – põhijoonis
 6. Eskiis – puurkaevuga liitumise skeem
 7. Seletuskiri
 8. Kooskõlastused ja koostöö:

 - Keskkonnaamet

 - Maanteeamet

 - Päästeamet

 - Rahandusministeerium

 - Terviseamet

Lohusalu külas Nabe tee 7 // Lohu kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 26.05.20 korraldusega nr 509 Lohusalu külas Nabe tee 7 // Lohu (katastritunnus 29501:001:0245) kinnistul ja selle lähialal detailplaneeringu.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Lohusalu küla detailplaneeringu alal, mis on kehtestatud Keila Vallavolikogu 21.06.2002 otsusega nr 274/0602. Planeeritav ala piirneb idas Nabe tee 5 (katastritunnus 29501:001:0083) elamumaa, Nabe tee 3 (katastritunnus 29501:001:0085) elamumaa ja Lohusalu tee 129 (katastritunnus 29501:001:0551) maatulundusmaa kinnistutega, lõunas Nõlva tee 5 (katastritunnus 29501:001:0246) elamumaa, Nõlva tee 7 (katastritunnus 29501:001:0149) elamumaa ja Nõlva tee 9 (katastritunnus 29501:001:0148) elamumaa kinnistutega, läänes Vahimäe tee 1 (katastritunnus 29501:001:0181) elamumaa kinnistuga ning põhjas Nabe tee 4 (katastritunnus 29501:001:0390) ja Nabe tee 2 (katastritunnus 29501:001:0046) elamumaa kinnistutega. Planeeritava ala ligikaudne pindala on 1,8 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on elamumaa kinnistu jagamine neljaks krundiks. Nabe tee 7 kruntimise tulemusel suurendatakse Nõlva tee 5 elamumaa kinnistu pindala. Planeeringuga lahendatakse ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9, 11, 12, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 26.06.2020 korraldus nr 509

Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks, korralduse nr 509 lisa

Situatsiooniskeem

Eskiis

Seletuskiri

Rummu alevikus Aia 15 ärimaa kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 27.08.19 otsusega nr 79 detailplaneeringu Rummu alevikus Aia 15 (katastritunnus 43101:001:0144) ärimaa kinnistul.

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Planeeritav kinnistu paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonise põhjal äri, büroo- või teenidusehitiste alal. Kinnistu asub tiheasutusega alas. Aia tänava ääres asuvad korterelamud. Aia tänavast põhja suunal asuvad Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 520 kehtestatud Aiamaa detailplaneeringu järgi hoonestusõiguseta maatulundusmaad. Aia tn 15 kinnistu piirneb kolmest küljest reformimata riigimaaga.

Kinnistu pindala on 3531 m², millest 1115 m² on looduslik rohumaa, 1632 m² metsamaa ja 784 m² muu maa. Ehitisregistri andmetel on kinnistul üks ühekordne hoone nimetusega bensiinijaama dispetšeripunkt (ehitisregistri kood 116037934), ehitisealuse pindalaga 20 m²). Kinnistu on piiratud aiaga. Varem oli kinnistu kasutusel mootorikütuse hoidlana. Käesoleval ajal ei kasutata seda kinnistut enam endisel eesmärgil.

Planeeringu eesmärk on muuta Vasalemma valla üldplaneeringuga Rummu alevikus määratud äri, büroo- ja teenindusehitiste maa juhtotstarve Aia tn 15 kinnistu alal väikeelamute maaks, määrata sinna ehitusõigus ühe pereelamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Lääne-Harju Vallavolikogu, korraldaja on Lääne-Harju Vallavalitsus. Planeeringu koostaja on Paabor Projekt OÜ( registrikood 14260182), paaborprojekt@gmail.com.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.08.2019 otsus nr 79
 2. KSH eelhinnang otsuse nr 79 lisa
 3. Keskkonnaameti seisukoht
 4. Rahandusministeeriumi seisukoht
 5. Situatsiooniskeem
 6. Kontaktvöönd
 7. Põhijoonis
 8. Tehnovõrkude joonis
 9. Vasalemma valla üldplaneeringu muutmise ettepanek
 10. Seletuskiri

Aia 15 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 09.06-09.-09.07.2020 2020 Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Rae 38, Paldiski linn ja Rummu haruraamatukogus asukohaga Aia tn 9a.

Valkse külas Liivaku ja Mämallika kinnistute ja lähiala detailplaneering

30.04.20

Lääne-Harju Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 16.04.2020 otsusega nr 22 detailplaneeringu Valkse külas Liivaku (katastritunnus 29501:007:0570), Mämallika (katastritunnus 29501:007:0761 ja katastritunnus 29501:007:0762) kinnistutel ja lähialal. Planeeritavate kinnistute suurused on vastavalt 14,29 ja 10,31 ha. Detailplaneeringualasse kaasatav lähiala on vajalik juurdepääsude ja kommunikatsioonide planeerimiseks.

Planeeringuga jagatakse maaüksused ja moodustatakse elamumaa (E), ärimaa (Ä), transpordimaa (L), ja tootmismaa (T) sihtotstarbega krundid. Elamumaale planeeritakse paaris- ja ridaelamute ehitust. Ühe paarismaja ehitisealune pind on kuni 160 m2, kokku soovitakse 40–50 paariselamu rajamist 4,9 ha pindalaga alale. Ärimaa sihtotstarbega maale kavandatakse tootmis- ja teenindusega seotud ehitisi maksimaalse kõrgusega 11 m ja krundi täisehitusega 40–50%. Tootmise otstarbel rajatakse kanalisatsiooni reoveepumpla liitumaks Keila Vesi AS võrguga.

Algatatud detailplaneering on osaliselt üldplaneeringut muutev. Elamu- ja ärimaa kasutusotstabega krunte kavandatakse aladele, kus üldplaneeringu kohaselt vastavat juhtfunktsiooni ei ole määratud. Väga tihedat asustust kavandatakse üldplaneeringus määratletud tihesasustusalast välja poole.

KeHJS § 33 lõike 6 kohaselt on KSH algatamise vajalikkuse kohta planeeringu koostamise korraldaja küsinud arvamust Keskkonnaameti Põhja regioonilt, kes on esitanud oma seisukoha ja märkused 27.09.2017 kirjaga nr 6-5/17/9992-2 ning nõustunud, et planeeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ja keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole vaja algatada. KSH algatamise vajalikkuse kohta on küsitud arvamust Terviseameti Põhja talituselt, kes on esitanud oma seisukoha 21.09.2017 kirjaga nr 9.3-1/5522; Maanteeametilt, kes on esitanud oma seisukoha 22.02.2018 kirjaga nr 15-2/18/6140-2; Põllumajandusametilt, kes on esitanud oma seisukoha 20.10.2017 kirjaga nr 1/16465-1; Elering AS-ilt, kes on esitanud oma seisukoha 12.04.2018 kirjaga nr 11-4/2018/363-2 ja Harju Maavalitsuselt, kes on esitanud oma seisukoha 20.09.2017 kirjaga nr 12 -4/23194/2319.
Lääne-Harju Vallavalitsusele teadaoleva informatsiooni kohaselt ei kaasne planeeringuga kavandatud tegevusega olulist keskkonnamõju ja eelhindamine ei ole nõutud. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8, 9 ja 12 kohaselt planeeringumenetluse käigus.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Lääne-Harju Vallavolikogu, koostamise korraldaja Lääne-Harju Vallavalitsus (mõlema aadress Rae 38, Paldiski linn) ning koostaja on
Artes Terrae Maastikuarhitektid OÜ (registrikood 12214048) aadress Küütri 14, Tartu, 51007; e-posti aadress artes@artes.ee.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2020 otsus nr 22 "Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"

Kaasatud asutuste seisukohad

Laulasmaa külas Rahusalu mets 2 kinnistu detailplaneering

8.04.20

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 24.03.2020 korraldusega nr 252 detailplaneeringu Laulasmaa külas Rahusalu mets 2 kinnistul (katastritunnus 29501:007:0015).

Planeeritav kinnistu paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on suvilakruntide maa.

Rahusalu mets 2 kinnistu asub Laulasmaa külas ja piirneb Vana-Sadama tee 1 (katastritunnus 29501:007:0705), Kiviranna tee 4 (katastritunnus 29501:007:0715), Rahusalu tee 8 (katastritunnus 29501:007:4010), Kiviranna tee 11 (katastritunnus 29501:007:0008), Kiviranna tee 8 (katastritunnus 29501:007:1280), Vana-Sadama tee 5 (katastritunnus 29501:007:1260) elamumaa, Rahusalu tee 6 (katastritunnus 29501:007:0717) maatulundusmaa ning Vana-Sadama tee L1 (katastritunnus 29501:001:0509) transpordimaa kinnistutega. Planeeringuala suurus on 8567 m².

Ehitisregistri andmetel krundil hooned ja rajatised puuduvad. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse kinnistu jagada kaheks elamumaa krundiks. Loodavatele kruntidele kavandatakse ehitusõigus ühe elamu ja kuni 2 abihoone rajamise võimaldamiseks.

Rahusalu mets 2 maatulundusmaa kõlvikuline koosseis on 8227 m2 metsamaa, 340 m2 muu maa. Kuna kinnistu asub kehtiva üldplaneeringu kohaselt tiheasustusalas, varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas ning olemasolevate ehitiste vahel, siis vastavalt looduskaitseseaduse § 38 lõike 4 punktile 11 ei laiene planeeritavatele ehitistele ehituskeeld. Juurdepääs moodustatavatele ning külgnevatele kruntidele on kavandatud juurdepääsu servituutide seadmisega olemasolevale Kiviranna teele. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 24.03.2020 korraldus nr 252
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 252 lisa
 3. Kruntideks jagamise ettepanek

Vasalemma alevikus Sihi tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering

2.01.20

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 23.12.2019 korraldusega nr 909 detailplaneeringu  Vasalemma alevikus Sihi tn 4 (katastritunnus 43101:001:0394) kinnistul ja lähialal).

Planeeritav kinnistu paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringu kohustusega alal, mille juhtotstarve on pereelamute maa (EP). Kinnistu pindala on 10573 m2.

Kinnistu piirneb põhjas Nõmme tänav L1 (katastritunnus 86801:001:0807) transpordimaa kinnistuga, idas Nõmme tn 7 (katastritunnus 86801:002:0430) elamumaa, Pärna tn 31c (katastritunnus 43101:001:0393) elamumaa, Pärna tn 31 (katastritunnus 86801:002:2070) elamumaa kinnistutega kagus Pärna tn 31a (katastritunnus 86801:002:0123) elamumaa kinnistuga, lõunas Taganõmme tn 4b (katastritunnus 86801:002:0152) elamumaa kinnistuga ja läänes Sihi tänav (katastritunnus 43101:001:0539) transpordimaa kinnistuga. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse kinnistu jagada neljaks elamumaa krundiks. Juurdepääs planeeringualale on tagatud olemasolevate avaliku kasutusega Sihi tänavalt (katastritunnus 43101:001:0539) ja Nõmme tänavalt (katastritunnus 86801:001:0807). Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–12, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

1.            Lääne-Harju Vallavalitsuse 23.12.2019 korraldus nr 909

2.            Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 909 lisa.

Vasalemma alevikus Metsa tn 6 detailplaneering

20.11.19

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 05.11.2019 korraldusega nr 770 detailplaneeringu  Vasalemma alevikus Metsa tn 6 (katastritunnus 86801:001:0256) elamumaa kinnistul ja lähialal pindalaga 0.83 ha.

Planeeritav kinnistu paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on pereelamute maa (EP). Metsa tn 6 kinnistu kõlvikulise koosseisu moodustab 6215 m² metsa- ja 620 m² muu maa. Kinnistu asub luitelisel metsaalal. Luite orientatsioon on kirde-edela suunaline ja maapind langeb loode suunal ning tõuseb kagu suunal.

Kinnistu piirneb põhjas Tööstuse tn 1 (katastritunnus 86201:002:0135) elamumaaga, kirdes Jaama tn 39 (katastritunnus 86801:002:0220) ja idas Jaama tn 39a (katastritunnus 86601:001:0340) elamumaadega, lõunas  Suusaraja (86801:001:0778) üldkasutatava maaga, läänes Tööstuse tn 9 (katastritunnus 86801:002:0037), Tööstuse tn 7 (katastritunnus 86801:002:0132), Tööstuse tn 5 (katastritunnus 86801:002:1080) elamumaa kinnistutega ja Tööstuse tn 3 (katastritunnus 86801:002:0136) ühiskondlike ehitiste maaga. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse kinnistu jagada kaheks elamumaa krundiks. Juurdepääs Metsa tn 6 krundile avaliku kasutusega Tööstuse tänavalt on tagatud Metsa tänavalt Murunõmme kinnistule seatud teeservituudiga Metsa tn 6 kinnistu igakordse omaniku kasuks. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–12, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

1.            Lääne-Harju Vallavalitsuse 29.10.2019 korraldus nr 770

2.            Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 770 lisa

Alliklepa külas Vahtra kinnistu detailplaneering

4.11.19

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 29.10.2019 korraldusega nr 750 detailplaneeringu Alliklepa külas Vahtra kinnistul (katastritunnus 56201:001:0071).

Planeeritav kinnistu paikneb Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on elamumaa. Vahtra kinnistu piirneb põhjas Algi (katastritunnus 56201:001:0072) maatulundusmaaga, idas Sauna (katastritunnus 43101:001:0503) ja Karumetsa (43101:001:0502) elamumaadega, kagus Kadakasauna (katastritunnus 56201:001:0289) elamumaaga, lõunas Kolmeaia tee 5 (katastritunnus 56201:001:0707) ja Kolmeaia tee 1 (katastritunnus 56201:001:0703) elamumaa kinnistutega, läänes Vihterpalu metskond 2 (katastritunnus 256201:001:0440) maatulundusmaa, Laglevälja (katastritunnus 56201:001:0701), Lagleniidu (katastritunnus 56201:001:0702) ja Auli (katastritunnus 56201:001:0074) elamumaa kinnistutega.

Ehitisregistri andmetel on krunt hoonestatud kahekordse suvilaga. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse kinnistu jagada neljaks elamumaa krundiks nii, et olemasolev suvila jääb ühele krundile. Igale krundile kavandatakse ehitusõigus ühe elamu ja kuni 2 abihoone rajamise võimaldamiseks.  Vastavalt Padise valla üldplaneeringule asub planeeritav ala detailplaneeringu kohustusega alal.

Vahtra maatulundusmaa kõlvikuline koosseis on 2,28 ha looduslik rohumaa, 0,98 ha metsamaa, 0,32 ha õuemaa, 0,32 ha muu maa ja 0,01 ha haritav maa. Kruntideks jagamisel on arvestatud lagedate aladega, mistõttu puudub vajadus ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Juurdepääs moodustatavatele kruntidele on kavandatud juurdepääsu servituutide seadmisega olemasolevale teele, mis hargneb avaliku kasutusega rannaäärselt Kibru teelt Vihterpalu metskond 2 maatulundusmaal. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 3,91 ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu eesmärk on maatulundusmaa jagamine neljaks elamumaa krundiks. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 29.10.2019 korraldus nr 750
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 750 lisa
 3. Kruntideks jagamise ettepanek

Valkse külas Aru talu elamumaa kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 13.06.2019 korraldusega nr 374 detailplaneeringu Valkse külas Aru talu (katastritunnus 29501:007:1458) elamumaa kinnistul.
Planeeritav kinnistu paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonise 2A põhjal tiheasustusega alal mille juhtotstarve on väikeelamumaa. Planeeritav ala piirneb põhjast, läänest ja lõunast Aru rohumaa maatulundusmaaga pindalaga 8,25 ha (katastritunnus 29501:007:0530), idas reformimata riigimaaga. Aru talu asub Valkse külas ja piirneb idas Keila linnaga. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 1,4 ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Planeeritav ala külgneb kahe planeeringu alaga: Valkse külas Aru I detailplaneeringuga (Keila kehtestatud Vallavalitsuse 14.10.2015 korraldusega nr 601, muudetud 28.10.2015 korraldusega nr 635) ja Keila linnas Aru detailplaneeringu alaga. Eelnimetatud detailplaneeringuid ei ole asutud ellu viima. Juurdepääs kinnistutele on kavandatud Valkse küla Pähklioru kinnistu detailplaneeringus ette nähtud transpordimaa ja Aru I detailplaneeringus kavandatud transpordimaa kaudu. Aru taluni viib olemasolev kruusakattega tee.
Planeeringu eesmärk on elamumaa krundi jagamine kolmeks krundiks. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.
 
 

Valkse külas Väljaotsa ja Settebasseini kinnistute ning lähiala detailplaneering

16.04.19

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 02.04.2019 korraldusega nr 172 detailplaneeringu Valkse külas Väljaotsa (katastritunnus 29501:001:0284 ) ja Settebasseini ( 29501:007:0554) kinnistutel ning lähialal.

Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Valkse külas 8 Tallinn-Paldiski tee ja 11194 Karjaküla tee ristumisala vahetus naabruses. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 7,2 ha. Lähialana on haaratud 8 Tallinn-Paldiski tee L2 (katastritunnus 29501:001:0285) transpordimaa kinnistu ja teede ja tehnovõrkude liitumiseks vajaminev ala. Juurdepääs planeeringualale rajatakse Karjaküla teelt.

Planeeritav ala piirneb põhjas Luhatirtsu (katastritunnus 43101:001:0174) maatulundusmaa kinnistuga, idas 11194 Karjaküla tee (katastritunnus 29501:007:0607) transpordimaa kinnistuga, lõunas 8 Tallinn-Paldiski tee (katastritunnus 29501:007:0657) transpordi maa kinnistuga, läänes Veeru (katastritunnus 29501:007:0057) elamumaa kinnistuga ja riigimaaga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringu algatamise eesmärk on muuta Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 otsusega nr 123 kehtestatud detailplaneeringu liikluslahendust ja krundijaotust kruntide liitmisega üheks tootmis- ja kontorihoone maa sihtotstarbega krundiks.

Planeeringuga soovitakse Väljaotsa ja Settebasseini kehtestatud planeeringus Väljaotsa kinnistul planeeritud 9 krundi ümberkruntimist ja sihtotstarbe muutmist nii, et 8 äri-ja tootmismaa sihtotstarbega krundi liitmisega tekib üks 4,25 ha suurune tootmishoone  maa ja kontorihoone maa sihtotstarvete osakaaluga 95/5 % krunt ja üks transpordimaa krunt ning üks haljasmaa krunt. Kõige põhjapoolsemal osal jääb varem kavandatud kontori ja büroohoone sihtotstarbega krunt muutmata. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 17.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 02.04.2019 korraldus nr 172
 2. Detailplaneeringu koostamise lähtetingimused, korralduse nr 172 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis

Meremõisa külas Merihobu tee 10 detailplaneering

11.03.19

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 05.03.2018 korraldusega nr 113 detailplaneeringu Meremõisa külas Merihobu tee 10 (katastritunnus 29501:007:0955) elamumaa kinnistul.

Planeeritav kinnistu asub Keila Vallavalitsuse 03.11.2004 korraldusega nr 1164 kehtestatud Keila-Joa puhkeala detailplaneeringu alas. Ehitisregistri andmetel on Keila Vallavalitsus 20.11.2015 väljastanud ehitusloa 1512219/13467 ühekordse üksikelamu püstitamiseks ehitisealuse pindalaga 292,3 m². Vastavalt detailplaneeringule oli lubatud hoonete alune pindala 300 m2 ja elamul kaks korrust. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse suurendada ehitisealust pindala kuni 450 m2-ni. Juurdepääs kinnistule on olemasolevalt Merihobu teelt. Kinnistu on hoonestatud ühekordse elamuga ja rajatud sissesõidutee.

Planeeritav ala piirneb põhjas kohaliku Merihobu tee transpordimaa (katastritunnus 29501:007:0994) ja Merihobu tee 12 elamumaa ( katastritunnus 29501:007:0954) kinnistuga, idas ja lõunas kaitsealuse Keila-Joa mõisa pargiga (KLO1200572) Keila metskond 33 (katastritunnus 29501:007:0200) maatulundusmaa kinnistuga ja edelas Merihobu tee 6 (katastritunnus 29501:007:0957) elamumaa kinnistuga. Planeeritava ala pindala 3005 m2. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu eesmärk on elamumaa krundi ehitusõiguse muutmine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 2–9 ja 11–13. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 05.03.2019 korraldus nr 113
 2. Detailplaneeringu koostamise lähtetingimused, korralduse nr 113 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis

Käesalu külas Pargi kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab ja  avalikustab Lääne-Harju Vallavolikogu poolt  27.12.2018 otsusega nr 159 algatatud  Keila valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu  ja tuginedes eelhinnangule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise ning lähteseisukohad Pargi kinnistu (katastritunnus  29501:007:1284) detailplaneeringu koostamiseks.
Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Käesalu külas hajaasustusalal, mis paikneb Meremõisa ja Keelva  külade vahel suhteliselt hõreda inimasustusega piirkonnas, mis on  ümbritsetud rohevõrgustikest ja rohekoridoridest. 
Paneeritava ala suurus on ca 2,3 ha ja see koosneb Pargi kinnistust, mille pindala on 22 574 m2 ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa ning lähialast. 
Juurdepääs kinnistule on alates avalikult kasutatavalt Keila  –  Keila –Joa riigimaanteelt ja kulgeb läbi Käesalu mõisa ja Tuuleveski maatulundusmaa kinnistute. 
Keila valla üldplaneeringu kohaselt on antud piirkonnas hajaasustusalal maatulundusmaa juhtfunktsiooniga põllumaad, kus ehitustegevust ei ole ette nähtud.
Pargi kinnistu külgneb: Käesalu mõisa  hoonestatud kinnistuga, mille sihtotstarve on 100% maatulundusmaa, Mõisametsa maatulundusmaa kinnistuga, Raja 100% ärimaa kinnistuga, Pargi hoonestatud kinnistuga,  mille sihtotstarve on 100% maatulundusmaa ja Tuuleveski maatulundusmaa kinnistuga.
Detailplaneeringu eesmärk eeldab üldplaneeringu muutmist olemasolevasse miljöösse sobivalt Pargi kinnistu ulatuses maatulundusmaa sihtotstarbe muutmisel elamumaaks ja sellele üksikelamu ning abihoonete  ehitusõiguse ulatuse ja juurdepääsu määramist, tehnovarustuse, keskkonna- ning heakorratingimuste ja servituudivajaduse lahendamist vastavalt planeerimisseaduse §126 lõike 1 punktidele 2–9, 11, 14, 15,17 ja 22.
Üldplaneeringu muutmise põhjenduseks on asjaolu, et antud piirkonnas on hoonestus, sest kõrval asub vana mõisahoone koos abihoonetega, millest osa vanu hooneid  on veel tänaseni alles ja mõned nendest on erinevate omanike poolt korrastatud ja kasutuses. Üldplaneeringus on see piirkond miljöökaitseala, kus elamualad on hajutatult grupeeritud.
Planeering peab andma olemasoleva hajaasustuse struktuuri ja hoonestuslaadiga loogiliselt haakuva elukeskkonna.
Detailplaneeringu koostamise käigus selgub täiendavate võimalike uuringute vajadus.
 

Kloogaranna külas Liiva tee 12 kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 27.12.2018 otsusega nr 160 Keila valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Liiva tee 12 kinnistul (katastritunnus 29501:007:1512)  ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Kloogaranna rannaala ja Klooga Noortelaagri territooriumi vahelisel valdavalt metsaga kaetud alal. Juurdepääs planeeringualale on tagatud  11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt algava Liiva tee kaudu. Keila valla üldplaneeringus on ala määratletud kui looduslik ala, mets kuuludes Harju maakonna rohevõrgustiku tuumala T9 koosseisu, mistõttu  on elamuehituse kavandamine seal võimalik vaid kehtivat üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kaudu.

Planeeritav ala piirneb läänes Mere põik 4 (katastritunnus 29501:001:0474) ühiskondlike ehitiste maaga, idas Liiva tee 10 (katastritunnus 29501:007:4241) ühiskondlike ehitiste maa kinnistutega, põhjas Karu tee 11 (katastritunnus 29501:007:0463) ja Orava tee 5 elamumaa (katastritunnus 29501:007:1511) ning Orava tee 6 maatulundusmaa (katastritunnus 29501:007:0610) kinnistutega, lõunas Liiva teega. Liiva tee 12 kinnistu on pindalaga 8,59 ha, millest 8,2 ha on kaetud metsaga ja 0,39 ha on looduslik rohumaa.

Planeeringu eesmärk on nelja elamumaa krundi, ühe maatulundusmaa krundi  ja kahe transpordimaa krundi moodustamine. Planeeringu ülesandeks on ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine, rohevõrgustiku piiride täpsustamine ja toimimise tagamine.

Planeeringuala ligikaudne suurus on 8,9 ha, planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõike 1 punktidele 1–12, 17 ja 20.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Kloogaranna küla Liiva tee 12 kinnistu (katastritunnus 29501:007:1512) ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 08.05-08.06.2019 Laulasmaa kooli raamatukogus asukohaga Laulasmaa küla Kloogaranna tee 20 ja Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Paldiski linn Rae 38.

 

Kloogaranna küla Liiva tee 12 kinnistu (katastritunnus 29501:007:1512) ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 28.08.2019 algusega k. 16:00 Lääne-Harju Vallavalitsuse istungite ruumis aadressil Rae 38, Paldiski linn.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsus nr 160
 2. KSH eelhinnang otsuse nr 160 lisa
 3. Eskiisi seletuskiri
 4. Asukohaskeem
 5. Ekiisi põhijoonis
 6. Lähteseisukohad
 7. Tehnovõrgud
 8. Kontaktala joonis
 9. Keskkonnaameti ettepanekud

 

Laulasmaa külas Kaldaveere tee 6 detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 18.12.2018 korraldusega nr 872 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Kaldaveere tee 6 (katastritunnus 29501:001:0050) maatulundusmaa kinnistul.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas 11395 Lohusalu-Laulasmaa tee ja sellelt algava Kaldaveere tee ääres kaldaastangu all tasandikul. Keila valla üldplaneeringu järgi on antud ala juhtotstarve elamumaa.  

Planeeritav ala piirneb idas Laulasmäe rohumaa 2 (katastritunnus 29501:001:0203) kinnistuga, läänes Kaldaveere teega, lõunas Kaldaveere tee 4 (katastritunnus 29501:001:0051) ja põhjas Kaldaveere tee 8 // Tamme (katastritunnus 29501:001:0046) elamumaa kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala on 0,33 ha.

Planeeritav alal ehitised puuduvad. Kinnistu keskel on looduskaitse üksikobjekt KLO4000634 Lohusalu tammed, millel on piiranguvöönd R=30 m. Krundil olev tamm on juba ammu kuivanud ja üks haru on murdunud ja mädaniku kahjustusega. Teine elus olev tamm asub Kaldaveere tee 2 krundil. Planeeringuga tehakse ettepanek kustutada registrist tamm, selleks et võimaldada üksikelamu ja abihoonete ehitamist. Üle krundi loodenurga on rajatud elamukrundi Kaldaveere tee 8 juurdepääsu tee. 

Planeeringu eesmärk on maatulundusmaa krundi sihtotstarbe muutmine elamumaaks. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 2-9, 11, 12,17.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju  Vallavalitsuse 18.12.2018 korraldus nr 872

18.12.2018 korralduse nr 872 lisa

 

Lehola külas Orisoo kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Lääne-Harju vallavalitsus teatab, et algatas 27.11.2018 korraldusega nr 831 detailplaneeringu Lehola külas, Orisoo kinnistule ja lähialale.
Planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha, millele lisandub kavandatavate tehnovõrkude maa.
Planeeritav Orisoo kinnistu on endine talukoht ning see asub Niitvälja-Kulna riigimaantee ja Orisküla tee nurgas, juurdepääs kinnistule on Orisküla teelt.
Orisoo kinnistu jääb Keila valla üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustusega tiheasustusalale, kus on elamuehituse reservmaa.
Planeeringu eesmärk on määrata ehitusõiguse ulatus ja tingimused üksikelamu ja kolme abihoone püstitamiseks ning nende teenindamiseks vajalikele rajatiste rajamiseks.
Detailplaneering on ettenähtud koostada vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 2-9 ja 11-14, 17 ja 22.
Kavandatav detailplaneering on vastavuses kehtiva üldplaneeringuga.
Täiendavate uuringute vajadus selgub planeerimise protsessi käigus.
Arvamusi saab avaldada e-posti aadressil info@laaneharju.ee
Keila vallas algatatud detailplaneeringute kohta on info leitav juuresolevas asukohas  https://service.eomap.ee/keilavald/

Kulna külas Raja tee 1 elamumaa kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 13.11.2018 korraldusega nr 787 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Kulna külas Raja tee 1 (katastritunnus 29501:010:0281) elamumaa kinnistul.

Planeeritav kinnistu asub Keila Vallavolikogu 18.12.2003 otsusega nr 135/1203 kehtestatud Tammermaa II, Raja I ja Raja II maaüksuste detailplaneeringu alas. Ehitisregistri andmetel on kinnistul kahekordne üksikelamu (ehitisregistri kood 120286126). Elamule on Keila Vallavalitsuse 10.08.2010 korraldusega nr 590 väljastatud kasutusluba nr KV210-30/KL. Keila Vallavalitsus on 12.05.2014 väljastanud ehitusloa 450/ER üksikelamu laiendamiseks. Raja tee 1 elamukrundile on kehtiva ehitusõiguse põhjal võimalik rajada elamu ja üks abihoone ehitisealuse pindalaga kokku 240 m2. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse suurendada ehitusõiguse näitajaid ja hoonestusala. Elamukrundi ehitisealust pindala soovitakse suurendada 400 m2-ni ja abihoonete arvu 4 ühikuni. Lisaks olemasolevatele hoonetele soovitakse rajada üks uus abihoone.

Planeeritav ala piirneb kirdes kohaliku Raja teega (29501:010:0364), idas Kadaka tee (katastritunnus 29501:010:0357) transpordimaa kinnistuga, edelas Kadaka tee 30 // Leesika (katastritunnus 29501:010:0200) maatulundusmaa kinnistuga ja läänes Raja tee 3 elamumaa kinnistuga (katastritunnus 29501:010:0282). Planeeritava ala pindala 0,36 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on elamumaa krundi ehitusõiguse ja hoonestusala muutmine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 2–9 ja 11–13.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju  Vallavalitsuse 13.11.2018 korraldus nr 787, korralduse lisa

Eskiis

 

Rummu alevikus Järvekalda ja Paekalda kinnistute detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 30.10.2018 otsusega nr 135 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Rummu alevikus Järvekalda (katastritunnus 86801:001:0898) ja Paekalda (katastritunnus 86801:001:0526) kinnistutel pindalaga 13, 1 ha.

Planeeritav ala piirneb läänes Laguuni (katastritunnus 86801:001:0821), idas Rummu järve ja  Paekalda (katastritunnus 86801:001:0526) kinnistuga, kagus Murrangu (katastritunnus 86801:001:0781) ärimaa kinnistuga, lõunas LIIKERI TTP-527 maaparandussüsteemi alaga, põhjas reformimata riigimaaga.

Vasalemma Vallavalitsus sõlmis 03.11.2017 mittetulundusühinguga Rummu Järve Puhkeala (registrikood 80424903) Järvekalda kinnistu osa rendilepingu. Lepingu alusel võttis MTÜ Rummu Järve Puhkeala rendile ligikaudu 8,60 ha suuruse osa kinnistust koos kohustusega ehitada välja üldkasutatavad rajatised Rummu järve kaldale, sealhulgas osaliselt kehtiva kalda ehituskeeluvööndisse. Ehitusõiguse saamiseks tuleb muuta Vasalemma valla üldplaneeringut ning vähendada sellega määratud kalda ehituskeeluvööndit. Detailplaneeringuga täpsustatakse  maa kasutamise sihtotstarve puhkeotstarbeliseks turismi-, matka- ja väljasõidukoha maaks (PT) ja määratakse üldkasutavate rajatiste ehitusõigus ning asukohad. Rendile antud maaüksusele kavandatakse rajada juurdepääsutee, parkla, jalgtee, liivarand, laste mänguväljakud, rannavõrkpalli plats, seikluspark, ujumissild ja muud vaba aja veetmiseks vajalikud rajatised.

Vasalemma Valla üldplaneeringu põhijoonise nr 1 „Maakasutus" on antud alal juhtotstarve määramata. Ala on markeeritud heina ja metsamaana. Detailplaneeringuga määratakse maale puhke- ja virgestusmaa juhtotstarve , millel paiknevad inimeste organiseeritud puhkuseks ja värskes õhus liikumiseks vajalikud rajatised. Planeeritud rajatised asuvad väljaspool lubjakivi maardla ala. Paekalda kinnistu (katastritunnus 86801:001:0526) on haaratud täiendavalt seoses vajadusega teede- ja tehnovõrkude planeerimiseks ja ehitusõiguse ja hoonestusala määramiseks. Detailplaneeringu koostamisel täiendavate uuringute vajadus puudub. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

 

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 otsusega nr 135 algatatud Lääne-Harju vallas Rummu aleviku Järvekalda (katastritunnus 86801:001:0898) ja Paekalda (katastritunnus 86801:001:0526) kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 10.06.–10.07.2019 Rummu raamatukogus asukohaga Aia 9, Rummu alevik; Vasalemma teeninduspunktis asukohaga Ranna tee 8, Vasalemma alevik ja Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Rae 38, Paldiski linn. Detailplaneeringu eskiisiga on võimalik tutvuda tööpäeviti asutuste lahtioleku ajal kohapeal ja valla veebilehel https://laaneharju.ee/algatatud-detailplaneeringud.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 otsus nr 135/ Lisa 1/ Lisa 2
 2. Seletuskiri
 3. Situatsioonijoonis
 4. Kontaktvööndi ehituslik analüüs
 5. Tugiplaan
 6. Põhijoonis
 7. Tehnovõrkude skeem
 8. Illustreeriv joonis
 9. Lisad
 10. Kooskõlastused ja koostöö:

 - Maa-amet

 - Elektrilevi OÜ 

 - Põllumajandusamet

 - Päästeamet

 - Keskkonnaamet

 - Riigimetsa Majandamise Keskus

 

 

Meremõisa külas Männimäe tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 30.10.2018 otsusega nr 134 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Meremõisa külas Männimäe tee 1 (katastritunnus 29501:007:0527) kinnistul ja lähialal ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Meremõisa külas tee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna ja kohaliku Männimäe tee (katastritunnus 29501:007:1657) ristmike vahelisel alal.

Planeeritav ala piirneb põhjas ja idas kohaliku tee 2959030 Männimäe tee (katastritunnus 29501:007:1657) transpordimaa kinnistuga, lõunas teega 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna, kirdes Männimäe tee 15 (katastritunnus 29501:007:0149), idas Männimäe tee 3 (katastritunnus 29501:007:0151) elamumaa kinnistutega ning läänes Meedre (katastritunnusega 29501:007:1464) maatulundusmaa kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala 1,2 ha. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kolmeks elamumaa krundiks ja ehitusõiguse määramine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 1-9, 11, 12, 17. Detailplaneeringu koostamisel täiendavate uuringute vajadus puudub. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Kinnistu on kaetud osaliselt kõrghaljastusega. Maapind langeb põhja suunas. Keila valla üldplaneeringu järgi on antud kinnistul määratud juhtotstarve looduslik ala, mets. Huvitatud isiku soov on jagada kinnistu 3 krundiks ja muuta maa sihtotstarve elamumaaks. Igale elamumaa krundile on kavandatakse üks 2 kahekorruseline elamu ja üks abihoone ehitisealuse pindalaga kuni 200 m².

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Meremõisa küla Männimäe tee 1 kinnistu (katastritunnus 29501:007:0527) ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 02.09-02.10.2019 Laulasmaa raamatukogus asukohaga Laulasmaa küla Kloogaranna tee 20 ja Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Paldiski linn Rae 38.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 otsus nr 134/ Lisa 1/ Lisa 2

Seletuskiri

Asendiplaan

Kontaktvööndiplaan

Eskiisjoonis

Tugiplaan

Keelva külas Aedevahe kinnistu ja lähilala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 28.08.2018 otsussega nr 111 detailplaneeringu Keelva külas Aedevahe kinnistul (katastritunnus 29501:007:1291) ja lähilalal ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeritav ala asub Keila–Keila-Joa tee 11195 ääres. Juurdepääs planeeringualale toimub kruusakattega erateelt. Keila valla üldplaneeringus on sellel alal maakasutuse juhtotstarve looduslik ala, mets.

Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbe osaline muutmine tootmismaaks. Alale on kavas rajada 3000 m² ehitisealuse pindalaga kaasaegne robotlüpsiplatsiga lehmalaut ja noorloomalaut ning vedelsõnnikuhoidla ja tehnorajatised.

Aedevahe kinnistu on pindalaga 22,78 ha ja sihtotstarve maatulundusmaa. Kinnistu on hoonestatud. Ehitusregistri andmetel on kinnistul elamu (ehitusregistri kood116054174) ehitisealuse pindalaga 151 m², laut (ehitusregistri kood 116054175) ehitisaluse pindalaga 362 m², saun (ehitusregistri kood 116054176) ehitisealuse pindalaga 28 m² ja sepikoda (ehitusregistri kood 116054177) ehitisealuse pindalaga 55 m.²

Kuna Keila valla üldplaneeringus ei ole määratud eelnimetatud alal tootmismaa sihtotstarbelist maakasutust, siis on selline muudatus arvestades kavandatud tegevuste keerukust ning Keila valla üldplaneeringu seletuskirjas lk 50 toodud nõudeid planeerimisseaduse § 142 lõike 3 kohaselt oluline üldplaneeringu muudatuse põhjus.

Planeeritav ala ligikaudne pindala on 22,9 ha. Planeeringuala piirneb põhjas Keila jõega, idas Vootele (katastritunnus 29501:007:1754), Liivaaugu (katastritunnus 29501:007:0653) ja Vainu (katastritunnus 29501:007:0157) maatulundusmaa kinnistutega, edelas Keila–Keila-Joa teega 11195, läänes Muuluka (katastritunnus 29501:007:0109) elamumaa ja Liivaaugu (katastritunnus 29501:007:0726) maatulundusmaa kinnistutega, loodes Siilisaba (katastritunnus 29501:007:1639) ja Mardi (katastritunnus 29501:007:0064) maatulundusmaa kinnistutega. Planeeringuga ettenähtud alale on kavas rajada 3000 m² ehitisealuse pindalaga kaasaegne robotlüpsiplatsiga lehmalaut ja noorloomalaut ning vedelsõnnikuhoidla ja tehnorajatised.

Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 1-12, 17 ja 20.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 28.08.2018 otsus nr 111
 2. Seletuskiri
 3. Situatsiooniskeem
 4. Kontaktala
 5. Põhijoonis
 6. Eskiisi arutelu protokoll 03.10.2018
 7.  Kontaktvöönd uus
 8. Põhijoonis uus
 9. Seletuskiri uus
 10. Tehnovõrgud

 

 

Alliklepa külas Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistute detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et algatas 05.06.2018 korraldusega nr 379 detailplaneeringu Alliklepa külas Perbi-Nurme (katastritunnus 56201:001:0324) ja Perbi-Heinamaa (katastritunnus 56201:001:0054) kinnistutele ja lähialale.

Planeeritav maa-ala, suurusega ca 2,3 ha, millele lisandus juurdepääsutee maa kuni avalikult kasutatava teeni,  asub Padise Vallavolikogu 25.04.2002 määrusega nr 35 kehtestatud Padise valla üldplaneeringu alal, kus antud piirkond on elamuehituse reservmaa. Nimetatud kinnistutele on Padise Vallavolikogu 20.06.2007 otsusega nr 129 kehtestatud detailplaneering, millega on mõlemale kinnistule määratud ehitusõiguse ulatus ühe eluhoone rajamiseks.

Detailplaneeringu eesmärk on jagada Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistud kaheks ja määrata ehitusõiguse ulatus neljale üksikelamu krundile üksikelamu ning abihoone püstitamiseks ja nende teenindamiseks vajalikele rajatistele. Planeering on ettenähtud koostada vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 1-9, 11, 13, 17 ja 22.

Nimetatud kinnistud ei ole hoonestatud, seal asub osa piirkonna kuivenduskraavide võrgustikust ning kasvab mõningal määral kõrghaljastust.

Planeeritav ala asub Allika lahe ääres Alliklepa külas. Planeeritavate kinnistute kõrval asuvale alale on varem kehtestatud Päärbi ja Pertanina detailplaneering, millega on moodustatud kavandatava detailplaneeringuga külgnevale alale 13 pereelamukrunti, mis koos peaksid tulevikus moodustama loogilise lahendusega tervikliku väikeelamute piirkonna.

Kavandatav detailplaneering on vastavuses kehtiva üldplaneeringuga.

Täiendavate uuringute vajadus selgub planeeringu protsessi käigus.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda veebilehe aadressil www.laaneharju.ee

 

Detailplaneeringu lähteseisukohad

Korraldus nr 379

Meremõisa külas Roondla tee 6 kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 20.03.2018 korraldusega nr 204 detailplaneeringu Meremõisa külas Roondla tee 6 (katastritunnus 29501:007:0796) kinnistul.

Planeeritav kinnistu asub Keila Vallavalitsuse 04.02.2004 korraldusega nr 134 kehtestatud Allika maaüksuse detailplaneeringu alas. Keila Vallavalitsuse 17.06.2014 korraldusega nr 460 on väljastatud ehitusluba üksikelamu püstimamiseks.

Detailplaneeringu algatamisega soovitakse suurendada ehitusõiguse näitajaid. Elamukrundile soovitakse rajada kolm hoonet ehitisealuse pindalaga 500 m²; varasemalt 200 m² ja 2 hoonet. Juurdepääs planeeringualale Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt 11390 algava kohaliku Männimäe tee (29501:007:1657) kaudu ning eratee Roondla tee L2. (29501:007:0799) kaudu.

Kinnistu on hoonestatud ehitusregistri andmetel üksikelamuga ehitusaluse pindalaga 242 m². Planeeritav ala piirneb põhjas Roondla tee 8 (29501:007:0797) elamumaa kinnistuga, idas Männimäe põik 3 elamumaa kinnistuga (29501:001:0346), lõunas Roondla tee 2 (29501:007:0794) ja Roondla tee 4 (29501:007:0795) elamumaa kinnistutega, läänes Roondla tee L2 (29501:007:0799) transpordimaa kinnistuga Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,68 ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu eesmärk on elamumaa krundi ehitusõiguse muutmine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 2-9, 11, 12, 13..

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda veebilehe aadressil www.laaneharju.ee

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.03.2018 korraldus nr 204 /Lisa
 2. Roondla tee 6 eskiis

 

Põllkülas Metsavahi tee 3 maaüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 09.03.2020 korraldusega nr 212 detailplaneeringu Põllkülas külas Metsavahi tee 3 katastriüksusel (katastritunnus 43101:001:0054).
 
Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustuseta alal, juhtfunktsiooni määratud ei ole. Katastriüksus asub Põllkülas ning piirneb Vana-Põllküla tee 6 (katastritunnus 29501:009:0037), Metsavahi tee 7 (katastritunnus 43101:001:0055), Metsavahi tee 5 (katastritunnus 29501:009:0130), Vana-Põllküla tee 2a (katastritunnus 29501:001:0456), Vana-Põllküla tee 2 (katastritunnus 29501:001:0455), Vana-Põllküla tee 4 (katastritunnus 29501:009:0434) elamumaa; Tambeti (katastritunnus 29501:009:0449), Linsi (katastritunnus 29501:009:0175), Rehe (katastritunnus 29501:009:0310), Männimetsa (katastritunnus 29501:001:0778), Vana-Põllküla tee 1 (katastritunnus 29501:009:0321) maatulundusmaa ning Serva (katastritunnus 29501:009:0466) riigikaitsemaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeritava ala suurus on 14,5 ha.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on maatulundusmaa kasutuselevõtt avalikke teenuseid pakkuva ökofarmina. Vastavalt kehtivale Keila valla üldplaneeringule peab äri- ja ühiskondlike hoonete planeerimiseks koostama detailplaneeringu. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 2–9 ja 11–13. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 

Pakri teadus- ja tööstuspargi detailplaneering (Saariku, Loo, Uustalu)

Pakri teadus- ja tööstuspark (PAKRI) detailplaneering on algatatud Paldiski linnas Saariku (58001:006:0019, 58001:006:0021, 58001:006:0022, 58001:006:0023, 58001:005:0026), Loo (58001:006:0015, 58001:006:0016, 58001:006:0017, 58001:005:0024, 58001:005:0025) ja Uustalu (58001:006:0010, 58001:006:0013, 58001:005:0023) maaüksustel ja nende lähialal. Planeeringuala asub Pakri poolsaare keskosas Vana Tallinna maantee ja Leetse tee vahelisel alal ning selle suuruseks on kokku ca 62,4ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Arendaja eesmärgiks on välja arendada kompleksne teadus- ja tööstuspark koos teenindava infrastruktuuri ja asutustega (näiteks majutusasutused, kauplused, vaba aja veetmise kohad).

Detailplaneering