Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 28.05.2024 korraldusega nr 371 detailplaneeringu Paldiski linnas Sadama tn 20, Tuule tn 2a, Tuule tn 4 katastriüksustel ja lähialal

Hellaterk OÜ (10345438) esitas Lääne-Harju Vallavalitsusele detailplaneeringu algatamise taotluse (registreeritud 01.02.2024 nr 6-2/365) sooviga algatada detailplaneering Paldiski linnas Sadama tn 20 (katastritunnus 58001:002:0068, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa), Tuule tn 2a (katastritunnus 43101:001:0161, elamumaa) ja Tuule tn 4 (katastritunnus  58001:002:0320, ärimaa) katastriüksustel ja lähialal. Planeeringuala suurus koos lähialaga on 1,05 ha.

Planeeringualal paiknevad katastriüksused asuvad Paldiski linna üldplaneeringu kohaselt Sadama tn 20 katastriüksus üldkasutatava hoone juhtotstarbega alal, Tuule tn 2a katastriüksus korterelamumaa juhtotstarbega alal ja Tuule tn 4 katastriüksus kaubandus, teenindus ja büroohoonete juhtotstarbega alal. Juurdepääsuks Tuule tn 2a katastriüksusele on kaasatud Tuule tänava lõik 1 transpordimaa (      katastritunnus 58001:001:0403) ja Tuule tn 2c (katastritunnus 43101:001:0160) elamumaa. Planeeringuala piirneb põhjas Sadama tn 24 (katastritunnus 58001:002:0240) ja Sadama tn 26 (katastritunnus 58001:002:0250) elamumaa, kirdes Pargi tn 8 (katastritunnus 58001:002:0300), lõunas Tuule tn 2b (katastritunnus 43101:001:0162) , läänes Tuule tn 2c (katastritunnus 43101:001:0160) elamumaa ja Sadama tn 24a (katastritunnus 58001:002:0072) tootmismaa katastriüksustega.

Paldiski linna üldplaneeringu kohaselt võib planeeringuga määratud juhtfunktsioonile lisaks kasutada ka teisi piirkonnale sobivaid maakasutuse sihtotstarbeid kuni 49% ulatuses maa pindalast. Seetõttu on tegemist üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga kuna Sadama tn 20 krundile kavandatakse lisaks ühiskondliku hoone kasutusotstarbele äri- ja korterelamu kasutusotstarvet. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–12, 17, 20.

Planeeringu koostamise eesmärk on katastriüksuste sihtotstarvete ja kasutusotstarvete täpsustamine, kruntide hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, juurdepääsude ja tehnorajatiste kavandamine ning haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalitsuse 28.05.2024 korraldus nr 371
Lääne-Harju Vallavalitsuse 28.05.2024 korralduse nr 371 lisa
Eskiis

Keibu külas Lohu katastriüksuse ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 21.05.2024 korraldusega nr 358 detailplaneeringu Keibu külas Lohu (katastritunnus 56201:001:0298) katastriüksusel ja lähialal.

Planeeritav maa-ala paikneb Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel hajaasustusalal, juhtfunktsiooni määratud ei ole ning Padise Vallavolikogu 18.06.1996 määrusega nr 4 kehtestatud Keibu küla detailplaneeringu alal. Planeeringuala piirneb Jaani (katastritunnus 56201:001:1020), Tuule (katastritunnus 56201:001:1030), Tormi (katastritunnus 56201:001:1040) elamumaa ja Keibu-Aasa (katastritunnus 56201:001:0507) maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on ca 0,4 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringu eesmärgiks on määratleda elamukrundi hoonestusala, ehitusõigus ja muud vajaminevad planeeringu ülesanded. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11-13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 21.05.2024 korraldus nr 358
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 358 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis, töö nr 583

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 07.05.2024 korraldusega nr 330 Kurkse külas Reinu-Jüri katastriüksuse (katastritunnus 56201:003:0590) detailplaneeringu.

Mikk Irdoja esitas Lääne-Harju Vallavalitsusele taotluse (registreeritud 03.01.2024 nr 6-2/55) sooviga algatada detailplaneering Kurkse külas Reinu-Jüri (katastritunnus 56201:003:0590) elamumaa katastriüksusel. Planeeringuala suurus on 2,55 ha.

Planeeritav katastriüksus asub Lääne-Harju vallas Kurkse külas Jüritoa tee (teeregistri nr 5620066) vahetus läheduses. Reinu-Jüri katastriüksus piirneb põhjas Toomaru (katastritunnus 56201:003:0860) elamumaa ning Pärnatoa (katastritunnus 56201:003:0341) maatulundusmaa katastriüksustega, idas Toomarehe põld 3 (katastritunnus 56201:003:0285), lõunas Toomatoa mets 3 (katastritunnus 56201:003:0280), läänes Lahemetsa (katastritunnus 56201:003:0395) maatulundusmaa katastriüksustega ja loodes Toomaru tee (katastritunnus 43101:001:1694) transpordimaa katastriüksusega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Padise valla üldplaneeringu joonisel asub planeeritav ala elamumaa reservmaa sihtotstarbega piirkonnas. Paepealsetes katendites on tegemist saviliiva ja moreeniga. Maapind langeb Läänemere ranna suunal. Reinu-Jüri elamumaa on kraavitatud. Ehitisregistri andmetel on krunt hoonestatud. Maaüksust läbib kagu-loode suunaliselt elektriõhuliin pingega 1-20 kV elektriõhuliin.

Juurdepääs on olemasolevalt Jüritoa teelt. Looduskaitselised piirangud puuduvad.

Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse jagamine neljaks elamumaa krundiks, ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Detailplaneeringuga lahendatakse ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9, 11, 12 ja 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalitsuse 07.05.2024 korraldus nr 330
Lääne-Harju Vallavalitsuse 0.05.2024 korralduse nr 330 lisa

Paldiski linnas Majaka tee 49 katastriüksuse ning lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 16.04.2024 korraldusega nr 266 detailplaneeringu Paldiski linnas Majaka tee 49 (tunnus 58001:003:0395) katastriüksusel ning lähialal.

Planeeritav maa-ala paikneb Paldiski linna üldplaneeringu põhijoonisel riigikaitsemaa juhtotstarbega alal. Planeeringuala piirneb riigi omandis olevate Majaka tee 51 (katastritunnus 58001:003:0394) hoonestatud ja Tuulepealne (katastritunnus 58001:003:0289) hoonestamata riigikaitsemaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on ca 1500 m².

Detailplaneeringu eesmärgiks on määratleda tegutseva majutusasutuse teenindamiseks vajaminevate hoonete ehitamiseks hoonestusala, ehitusõigus ja lahendada muud asjakohased detailplaneeringu ülesanded.

Detailplaneeringuga ei muudeta katastriüksuse praegust sihtotstarvet ega selle piire. Vastavalt planeerimisseadusele peab linnades kui asustusüksustes  ehitusloakohustusliku hoone ehitamiseks koostama detailplaneeringu. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 16.04.2024 korraldus nr 266
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 266 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis, töö nr 41-2023

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 19.03.2024 korraldusega nr 195 Vasalemma alevikus Ranna tee 16 (katastritunnus 86801:002:0149), Uuesauna (katastritunnus 86801:002:0170) ja Nõmme tn 13 (katastritunnus 86801:002:0146) elamumaa katastriüksustel.

Planeeringuala koos juurdepääsu kavandamiseks vajamineva lähialaga on ligikaudu 4,3 ha. Planeeritav ala asub Vasalemma aleviku äärealal Vasalemma karjääri tee (teeregistri nr 11172) ja Piiritaja tänava (teeregistri nr 2954600) ristumiskoha lähialas.

Planeeringuala piirneb põhjas Piiritaja (katastritunnus 29501:010:0746) maatulundusmaa ja Nõmme tänav L1 (katastritunnus 86801:001:0807) transpordimaa katastriüksustega, idas Nõmme tn 11 (katastritunnus 86801:002:1470) ja Taganõmme tn 6 (katastritunnus 86801:002:0190) elamumaa ning Ranna tee (katastritunnus 86801:002:0160) üldkasutatava maa katastriüksustega, lõunas 11172 Vasalemma karjääri tee (katastritunnus 86801:002:0081) ja 11172 Vasalemma karjääri tee (katastritunnus 86801:002:0131) transpordimaa katastriüksustega ja läänes Piiritaja tänav (katastritunnus 43101:001:1433) transpordimaa ja Taganõmme tn 8 (katastritunnus 86801:002:1530) elamumaa katastriüksustega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringu eesmärk on Ranna tee 16, Uuesauna ja Nõmme tn 13 elamumaade ümberkruntimine, ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Detailplaneeringuga lahendatakse ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9, 11–12, 17. Algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 19.03.2024 korraldus nr 195

Lääne-Harju Vallavalisuse 19.03.2024 korralduse nr 195 lisa

Kloogaranna külas Ojakalda tee 9 katastriüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 12.03.2024 korraldusega nr 155 detailplaneeringu Kloogaranna külas Ojakalda tee 9 katastriüksusel (katastritunnus 29501:007:0566) ning lähialal.

Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, väikeelamumaa juhtfunktsiooniga alal. Planeeringuala piirneb Ojakalda tee 11a (katastritunnus 43101:001:0194), Ojakalda tee 7 (katastritunnus 29501:007:0567), Adruvahi vkt 22 (katastritunnus 29501:007:0355), Adruvahi vkt 15 (katastritunnus 29501:007:0347), Adruvahi vkt 7 (katastritunnus 29501:007:0337) elamumaa ja Ojakalda tee (katastritunnus 43101:001:0840) transpordimaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on ca 1 ha.

Vastavalt Keila valla üldplaneeringule peab tiheasustusalal ehitamiseks koostama detailplaneeringu. Detailplaneeringuga soovitakse kinnistu jagada kaheks elamumaa krundiks ning määratleda loodavatel kruntidel hoonestusala, üldplaneeringu kohane ehitusõigus, lahendada kruntidele ligipääs jm asjakohased detailplaneeringu ülesanded. Elamumaa kruntidele soovitakse määrata ehitusõigus üksikelamute ning abihoonete ehitamiseks. Ühe elamumaa krundi kohta on ette nähtud 1 elamu ja 3 abihoonet. Hoonestus planeeritakse väljapoole planeeringualale ulatuvat kalda ehituskeeluvööndit. Kontaktvööndis asuvatel elamualadel kehtivad mitmed detailplaneeringud, mille lahendustega arvestatakse algatatava detailplaneeringu koostamisel.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 12.03.2024 korraldus nr 155
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 155 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 12.03.2024 korraldusega nr 154 detailplaneeringu Keibu külas Rannapere (katastritunnus 56201:001:0863) katastriüksusel.

OÜ Allikmetsa (registrikood 12151187) esitas Lääne-Harju Vallavalitsusele detailplaneeringu algatamise taotluse (registreeritud 20.02.2024 nr 6-2/554) sooviga algatada detailplaneering Keibu külas Rannapere katastriüksusel (katastritunnus 56201:001:0863, sihtotstarve 100% maa-tulundusmaa). Planeeringuala suurus on 4102 m2.

Planeeringuga hõlmatud katastriüksus asub Padise Vallavolikogu 25.04.2002 määrusega nr 35 kehtestatud Padise valla üldplaneeringu kohaselt kaitstava metsa alal, mille vahetus läheduses asub Ristna sadam. Planeeringuala piirneb põhjas Mereranna (katastritunnus 56201:001:0082) ja idas Ankru (katastritunnus 56201:001:1069) elamumaa ning 11233 Keibu-Alliklepa tee (katastritunnus 56201:001:0866) transpordimaa katastriüksustega, lõunas Paadi (katastritunnus 56201:001:1068 ) ja läänes Neeme (katastritunnus 56201:001:0032) elamumaa ja Neeme tee (katastritunnus 56201:001:1175) transpordimaa katastriüksustega.

Maa-ameti kõlvikute kaardi põhjal on tegemist loodusliku lageda alaga ja seetõttu ei rakendu sellel alal metsa kaitseks Padise valla üldplaneeringus seatud piirangud, millega ei tule arvestada, kuna metsaseaduses sätestatud kaitsemetsa piirangud kehtisid kuni 01.01.2008. Seega lähtudes väljakujunenud elamumaa kruntidest, mis on moodustatud lähiala detailplaneeringutega, on tegemist üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–12, 17, 20.

 

Planeeringu koostamise eesmärk on katastriüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, elamumaa krundile hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, juurdepääsude ja tehnorajatiste kavandamine ning haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine. Algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 12.03.2024 korraldus nr 154
Lääne-Harju Vallavalitsuse 12.03.2024 korraldus nr 154 lisa
Eskiis

Laulasmaa külas Lohusalu tee 37 katastriüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 21.11.2023 korraldusega nr 779 detailplaneeringu Laulasmaa külas Lohusalu tee 37 (katastritunnus 29501:007:2800) katastriüksusel ja lähialal.

Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, mis on detailplaneeringu koostamise kohustusega ala. Juhtfunktsiooniks on aiandus- ja suvilakruntide maa. Lohusalu tee 37 katastriüksus piirneb Lohusalu tee 33 (katastritunnus 29501:007:2350) ja Lohusalu tee 35 (katastritunnus 29501:007:3530) elamumaa ning Männioru tee 1 (katastritunnus 29501:001:0659) üldkasutatava maa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on ca 0,25 ha.

Taotleja soovib määratleda krundi ehitusõiguse väikeelamu ehitamiseks, määratleda ligipääs ja lahendada tehniline taristu.

Lohusalu tee 37 katastriüksus asub Laulasmaa - Lohusalu tee lähistel. Kontaktvööndis asub väljakujunenud hoonestusega elamupiirkond. Tegemist on algselt perioodilise kasutusviisiga piirkonnaga, mis on aktiivselt muutumas püsiasustusega elamupiirkonnaks. Planeeritava maaüksusega piirnevad katastriüksused on linnaehituslikult kujunenud suhteliselt juhuslikult. Maaüksused on juhuslike mõõtmete ja asukohtadega. Puuduvad selgelt määratletud ligipääsuteed, maakorralduslikult on tekkinud elamukruntide vahele ribasused. Detailplaneeringuga lahendatakse lisaks ehitusõiguse määratlemisele ka liikluskorraldus ning analüüsitakse maakorralduslike tegevuste vajadust.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on elamu ehitamine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 21.11.2023 korraldus nr 779
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 779 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis, töö nr DP172-23

Uuemardi detailplaneering Paldiski linnas

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 13.02.2024 korraldusega nr 82 detailplaneeringu Paldiski linnas Uuemardi (katastritunnus 58001:001:0340), Meriküla tee 17  (katastritunnus 58001:007:0006), Raja põik 12 (katastritunnus 58001:007:0093), Raja tn 11 (katastritunnus  58001:007:0062), Raja põik 3 (katastritunnus 58001:007:0103), Raja põik 4 (katastritunnus 58001:007:0101) ja Raja tn 4a (katastritunnus 58001:007:0102) ning lähialal, nimetusega „Uuemardi detailplaneering".

Planeeringuala asub Paldiski linna põhjaosas ning jääb Lahepere lahest ca 200 m kaugusele ja 5800026 Vana-Tallinna mnt ca 150 m kaugusele läände, riigimaantee põhimaanteest 8 Tallinn-Paldiski ca 500 m kaugusele põhja. Paldiski kesklinnast jääb planeeringuala ca 5 km kaugusele itta. Planeeringuala külgneb Paldiski Linnavalitsuse 08.04.2010 korraldusega nr 101 kehtestatud Raja maaüksuse detailplaneeringu alaga, planeeringualast lõunasse jääb maatulundusmaa krunt, kus asub 1999ndal aastal rajatud eramu koos abihoonetega, alast läände jäävad metsaga kaetud maatulundusmaa krundid ning Marina tänava ümbruse elurajoon, kus asuvad 1980-1990ndatel rajatud valdavalt 2-korruselised eramud koos abihoonetega.

Planeeringuga soovitakse alale anda võimalus kaasaegse ja kõrge arhitektuurse tasemega elurajooni rajamiseks. Planeeritavad hooned kavandatakse kuni 2-korruselised ning planeeritud krundistruktuur järgib piirkonnas juba väljakujunenud mustrit. Planeeringu eskiislahenduse kohaselt on planeeringualale kavandatud 53 üksikelamu, 6 ridaelamu, 1 äri- ja/või ühiskondlike hoonete maa, 1 parkmetsa ja/või äri- ja/või ühiskondlike hoonete maa ning 4 transpordimaa krunti. Hooned on kavandatud kuni kahe korruselised.

Planeeritav elamuala lahendatakse kompleksselt koos külgneva Raja maaüksuse planeeringualaga. Uuemardi planeeringuala veevarustuse lahendus põhineb ühisveevärgil, planeeringualale planeeritava puurkaevu baasil ning reovee käitlemine põhineb ühiskanalisatsioonil, planeeringualale rajatava väikepuhasti baasil. Raja maaüksuse detailplaneeringus oli reoveepuhastus ette nähtud kogumismahutite baasil. Kuna mõlema planeeringuala veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse ühtse süsteemina, on Uuemardi planeeringualasse kaasatud ka mõningad Raja maaüksuse planeeringualal asuvad krundid, täpsustamaks vajamineva taristu rajamiseks tingimusi.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 13.02.2024 korraldus nr 82
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 82 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis, põhijoonis
 4. Detailplaneeringu eskiis, seletuskiri

Päärbi II detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 06.02.2024 korraldusega nr 65 detailplaneeringu Alliklepa külas Kase (katastritunnus 56201:001:0658), Sireli (katastritunnus 56201:001:0659), Kuuse (katastritunnus 56201:001:0661), Kuusemetsa (katastritunnus 56201:001:0662), Männituka (katastritunnus 56201:001:0663) katastriüksustel ja lähialal.

Planeeritav maa-ala paikneb Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel elamuehituse reservmaa juhtotstarbega alal, Padise Vallavolikogu 14.09.2005 otsusega nr 158 kehtestatud Päärbi ja Pertanina kinnistute detailplaneeringu alal. Planeeringuala piirneb Pääru (katastritunnus 56201:001:0710), Perbi-Rannavalli (katastritunnus 43101:001:0222), Kadaka (katastritunnus 56201:001:0700) maatulundusmaa; Luuderohu (katastritunnus 43101:001:2175), Lodjapuu (katastritunnus 43101:001:2174), Männimetsa (katastritunnus 56201:001:0664) elamumaa ja Kolviku tee (katastritunnus 56201:001:0644), Kolviku tee L1 (katastritunnus 43101:001:0225) transpordimaa sihtotstarbega maaüksustega. Planeeringuala suurus on ca 2 ha.

Taotleja soovib muuta kehtiva planeeringulahendust krundijaotuse, hoonestusala, ehitusõiguse jt planeeringuülesannete osas. Elamukruntide arv säilib samana. Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 7 peab planeeringulahenduse muutmiseks koostama uue detailplaneeringu. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on määratleda viie elamukrundi ehitusõigus üksikelamute püstitamiseks. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11–13, 17.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 06.02.2024 korraldus nr 65
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 65 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis, töö nr 1441/23

Kloogaranna külas Orava tee 6 ja Orava tee 8 katastriüksuste detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 23.01.2024 korraldusega nr 22 detailplaneeringu Kloogaranna külas Orava tee 6 (katastritunnus 29501:007:0610, pindala 9491 m2) ja Orava tee 8 (katastritunnus 29501:007:0600, pindala 9475 m2) katastriüksuste ja lähialal.

Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel elamuehituse juhtotstarbega alal. Planeeritav ala piirneb järgnevate katastriüksustega: Kotka tee 7, Kotka tee 5, Kotka tee 3, Orava tee 4, Kotka tee, Kotka tee 2,11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee, Orava tee 3, Orava tee 1, Orava tee 5, Liiva tee 12, Karutee 11, Karu tee 9, Karu tee 7d, Karu tee 7, Karu tee 5 ja Karu tee 3. Planeeringuala suurus on ca 2,2 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Orava tee 6 ja Orava tee 8 maaüksused kolmeks väikeelamumaakrundiks ja üheks transpordimaa krundiks. Vastavalt üldplaneeringule on tiheasustusala detailplaneeringu koostamise kohustusega ala. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11, 12, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 23.01.2024 korraldus nr 22
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 22 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis, töö nr DP-23-03

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 16.01.2024 korraldusega nr 8 detailplaneeringu Vintse külas Kaido (katastritunnus 56201:001:1391) katastriüksusel

Planeeritav katastriüksus asub Lääne-Harju vallas Vintse külas Alliklepa tee (teeregistri nr 5620143) ja Väike-Kibru tee (teeregistri nr 5620153) ristumiskoha vahetus läheduses. Kaido katastriüksus piirneb põhjas Kipri (katastritunnus 56201:001:0940) maatulundusmaa ja Käo (katastritunnus 56201:001:1400) elamumaa, idas Kiviranniku (katastritunnus 56201:001:0015) maatulundusmaa, lõunas Alliklepa tee L2 (katastritunnus 56201:001:0858) ja läänes Väike-Kibru tee (katastritunnus 56201:001:0857) transpordimaa katastriüksustega.

Padise valla üldplaneeringu joonisel asub planeeritav ala elamumaa reservmaa sihtotstarbega piirkonnas ning detailplaneeringu kohustusega alal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8,91 ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Maa-ameti kaardirakenduse põllumaade rakenduse andmetel on katastriüksuse keskmisel metsaga kaetud osal tegemist madalsoomullaga, mille boniteet on 53. Katastriüksuse lõuna- ja põhjapoolsel osal on tegemist koreserikka rähkmullaga, mille boniteet on 25-30. Maapind langeb Alliklepa teelt vaadates Läänemere ranna suunal moodustades valle. Paepealsetes katendites on tegemist saviliivmoreeniga, millest tingituna on osa maast liigniiske ja seetõttu maaparanduslikel eesmärkidel kraavitatud. Elamumaa kruntide moodustamiseks on sobilikumad alad, mis jäävad koreserikaste rähkmuldade kõrgemale levialale.

Maapind langeb Alliklepa teelt vaadates Läänemere ranna suunal moodustades valle. Paepealsetes katendites on tegemist saviliivmoreeniga, millest tingituna on osa maast liigniiske ja seetõttu maaparanduslikel eesmärkidel kraavitatud. Maaüksuse keskosas olevad kraavid ja nende seisukord vajab inventeerimist. Juurdepääs on võimalik kavandada avaliku kasutusega Alliklepa ja Väike-Kibru teelt.

Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse ja

-tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Detailplaneeringuga lahendatakse ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9, 11, 12 ja 17.

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalitsuse 16.01.2024 korraldus nr 8
Lääne-Harju Vallavalisuse 16.01.2024 korralduse nr 8 lisa

Vintse külas külas Kiviranniku katastriüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 12.09.2023 korraldusega nr 621 detailplaneeringu Vintse külas Kiviranniku (tunnus 56201:001:0015) katastriüksusel.

Planeeritav maa-ala paikneb Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel elamuehituse reservmaa juhtotstarbega alal. Kiviranniku katastriüksus piirneb Mereääre (katastritunnus 56201:001:0623), Rannametsa (katastritunnus 56201:001:0625), Rannavaate (katastritunnus 56201:001:0441), Sinilille (katastritunnus 56201:001:0442), Nurmenuku (katastritunnus 56201:001:0443), Vesiroosi (katastritunnus 56201:001:0444), Allika (katastritunnus 56201:001:0445), Vaikuse (katastritunnus 56201:001:0448), Põdrasarve (katastritunnus 56201:001:0449), Kaido (katastritunnus 56201:001:1391), Käo (katastritunnus 56201:001:1400), Kibru tee (katastritunnus 56201:001:0628), Alliklepa tee L2 (katastritunnus 56201:001:0858) katastriüksustega ja kirdest Läänemerega. Planeeringuala suurus on 7,51 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu koostamise eesmärk on jagada maaüksus kaheks krundiks, määratleda kummalegi moodustatavale maaüksusele majapidamise ehitamiseks hoonestusala, ehitusõigus ja -tingimused ning lahendada muud asjakohased detailplaneeringu ülesanded. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 12.09.2023 korraldus nr 621
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 621 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 12.09.2023 korraldusega nr 620 Paldiski linnas Tuulepargi, Neljatuule ja Põlde katastriüksuste detailplaneeringu

Tuulepargi (katastritunnus 58001:001:0251), Neljatuule (katastritunnus 58001:001:0252) ja Põlde (katastritunnus 58001:003:0008) katastriüksuste planeeringuala pindala on 78 ha.

Planeeritav ala asub Paldiski Linnavolikogu 14.06.2005 määrusega nr 15 kehtestatud Paldiski linna üldplaneeringu kohaselt taastuvenergia tootmise alal. Juurdepääs planeeringualale on kavandatud Värvu tee L1 (katastritunnus 43101:001:1148) transpordimaalt ja läbi Sadama tn 55 (katastritunnus 43101:001:1533) tootmismaa. Juurdepääs põhjapoolsele osale on võimalik rajada olemasolevalt kohalikult teelt (teeregistri nr 5800107).

Planeeritav ala piirneb põhjas Kadaka tee 5 (katastritunnus 43101:001:0298), Väike-Laane (katastritunnus 58001:003:0014), Testepere (katastritunnus 58001:003:0002) ja Kadaka tee 31 (katastritunnus 58001:003:0286) maatulundusmaadega ja Kadaka tee 35 (katastritunnus 58001:003:0012) tootmismaaga, idas Kadaka tee 39 (katastritunnus 58001:003:0273) 90% maatulundusmaa, 5% tootmismaa ja 5% transpordimaa katastriüksusega, Väike-Riomäe (katastritunnus 58001:004:0004) ja Reaktoritaguse (katastritunnus 43101:001:0295) maatulundusmaadega, lõunas Soometsa (katastritunnus 58001:001:0352) ja Posti (katastritunnus 58001:004:0024) maatulundusmaadega ning Sadama tn 55 (katastritunnus 43101:001:1533) tootmismaaga, läänes Uuepõllu (katastritunnus 43101:001:1484) ja Uuepõlde (katastritunnus 43101:001:1357) maatulundusmaadega.

Planeeringu koostamise eesmärk on tootmismaa sihtotstarbega krundi moodustamine päikesepargi rajamiseks, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, juurdepääsude ja tehnorajatiste kavandamine ning haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine. Algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub. Koostatud on keskkonnamõjude eelhinnang. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Päikesepargi rajamise eeltingimuseks on rohevõrgustiku toimimiseks vajalike tingimuste tagamine ja leevendusmeetmete rakendamine. Paldiski linna üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala taastuvenergia toomise juhtotstarbega alal ja väike osa Põlde katastriüksusel asub rohekoridori alas. Lääne-Harju Vallavalitsus küsis eelnevalt 27.12.2022 kirjaga nr 6-2/2240-1 seiskohti Rahandusministeeriumilt ja Keskkonnaametilt planeeringu algatamise kohta ja saadud arvamuste põhjal täpsustati esialgset taotlust ja eskiisi.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 12.09.2023 korraldus nr 620
Lääne-Harju Vallavalisuse 12.09.2023 korralduse nr 620 lisa
Lääne-Harju vallas Paldiski linnas Tuulepargi, Neljatuule ja Põlde maaüksustele kavandatava päikeseelektrijaama püstitamisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (Lemma OÜ 04.07.2023)
Eskiis

Kloogaranna külas Koidu tee 4 ja 6 katastriüksuste detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 08.08.2023 korraldusega nr 565 detailplaneeringu Kloogaranna külas Koidu tee 4 (katastritunnus 29501:007:1857) ja Koidu tee 6 (katastritunnus 29501:007:1794) katastriüksuste osas.

Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, aiandus- ja suvilakruntide maa juhtfunktsiooniga ning säilitatava kõrghaljastusega alal. Planeeringuala piirneb Koidu tee 8 (katastritunnus 29501:007:1811) ja Koidu tee 10 (katastritunnus 29501:001:0402) hoonestatud elamumaa, Keila metskond 338 (katastritunnus 29501:001:0403) ja Koidu tee 2 (katastritunnus 29501:007:0663) hoonestamata maatulundusmaa ning Koidu tee (katastritunnus 43101:001:1095) transpordimaa sihtotstarvetega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 8492 m2.

Koidu tee 4 asub elamu (ehitisealune pind 545,0 m2), Koidu tee 6 on hoonestamata. Vastavalt taotlusele soovitakse muuta katastriüksuste omavahelist piiri, määratleda ehitusõigused ja ehitustingimused üksikelamute, abihoonete ja vajaminevate rajatiste püstitamiseks. Vastavalt üldplaneeringule on tiheasustusalal detailplaneeringu koostamine kohustuslik. Kuna Koidu tee 4 katastriüksusele planeeritakse piirkonnas väljakujunenust oluliselt suurem mahuga hoonet, siis ei ole detailplaneeringu asendamine projekteerimistingimuste andmisega põhjendatud.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on kahe üksikelamukrundi moodustamine ja ehitusõiguse ning -tingimuste määratlemine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 08.08.2023 korraldus nr 565
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 565 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis, töö nr 027/23

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 22.08.2023 korraldusega nr 592 detailplaneeringu Madise külas Hintsu-Metsa (katastritunnus 43101:001:0063) katastriüksusel.

Planeeringuala suurus on 13,22 ha. Planeeringuga hõlmatav katastriüksus asub Padise valla üldplaneeringu kohaselt elamuehituse reservmaal ja detailplaneeringu kohustusega alal. Planeeringuala piirneb põhjas Kangru (katastritunnus 56202:001:0766), Rehe (katastritunnus 56202:001:0653), Keila metskond 310 (katastritunnus 56202:001:0996), Keila metskond 274 (katastritunnus 29501:009:0500) ja Rehe (katastritunnus 56202:001:0414) maatulundusmaaga, idas Sassi-Metsa (katastritunnus 56202:001:0675) maatulundusmaaga, lõunas Rohelepa (katastritunnus 43101:001:0064) elamumaaga, Rohelepa tee (katastritunnus 43101:001:1817) transpordimaa ning Sassi (katastritunnus 56202:001:0684) ja Vana-Ranniku (katastritunnus 56202:001:0570) maatulundusmaaga ja läänes Kangru-Kalda (katastritunnus (56202:001:0787) maatulundusmaaga.

Maa-ameti kitsenduste kaardi andmetel asuvad planeeringualal elektri maakaabelliin ning kitsendustena Vasalemma jõe kaldast ja Vasalemma jõe hoiualast KLO2000007 tingitud kitsendused. Juurdepääs planeeringualale avalikult teelt on võimalik tagada erateede kaudu, milleks tuleb seada juurdepääsu servituudid tekkivate kruntide omanike kasuks.

Planeeringu koostamise eesmärk on katastriüksuse jagamine seitsmeks elamumaa krundiks, kaheks maatulundusmaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuseks, kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, juurdepääsude ja tehnorajatiste kavandamine ning haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine. Algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 22.08.2023 korraldus nr 592

Lääne-Harju Vallavalisuse 22.08.2023 korralduse nr 592 lisa

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 22.08.2023 korraldusega nr 591 detailplaneeringu Tuulna külas Käpsi (katastritunnus 29501:007:0247) ja Pälli (katastritunnus 29501:007:0249) katastriüksustel.

Planeeringuala suurus on 3,15 ha. Planeeringuga hõlmatavad katastriüksused asuvad Keila Vallavalitsuse 20.01.2011 korraldusega nr 34 kehtestatud Tuulna küla Käpsi ja Pälli maaüksuste detailplaneeringu alal. Detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima. Katastriüksused omandanud Elusmaa Arendus OÜ soovib planeeringuala kruntideks jagada ja määrata ehitusõigused ridaelamute ehitamiseks.

Planeeringuala piirneb põhjas Kuuse (katastritunnus 29501:007:0244) maatulundusmaaga, idas  Lääne-Epu vkt 43 (katastritunnus 29504:007:0280), Lääne-Epu vkt 44 (katastritunnus 29504:007:0290), Lääne-Epu vkt 45 (katastritunnus 29504:007:0300), Lääne-Epu vkt 43 (katastritunnus 29504:007:0280), Lääne-Epu vkt 26 (katastritunnus 29504:007:0250), Lääne-Epu vkt 25 (katastritunnus 29504:007:0240), Lääne-Epu vkt 24 (katastritunnus 29504:007:0230) ja Lääne-Epu vkt 23 (katastritunnus 29504:007:0220) elamumaadega, lõunas Raudkotka tee 1 (katastritunnus 29501:007:0731), Raudkotka tee 3 (katastritunnus 29501:007:0733), Raudkotka tee 3 (katastritunnus 29501:007:0733), Raudkotka tee 5 (katastritunnus 29501:007:0735) elamumaadega ja Raudkotka tee (katastritunnus 29501:007:0729) transpordimaaga ning läänes 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee L12 (katastritunnus 29501:007:0210) maatulundusmaaga.

Planeeringu koostamise eesmärk on katastriüksuste jagamine viieks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuseks, kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, juurdepääsude ja tehnorajatiste kavandamine ning haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine. Algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalitsuse 22.08.2023 korraldus nr 591

Lääne-Harju Vallavalitsuse 22.08.2023 korralduse lisa nr 591

Eskiis

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 04.07.2023 korraldusega nr 494 Lohusalu külas Rahnu tee 5 katastriüksuse detailplaneeringu.

Rahnu tee 5 katastriüksus (katastritunnus 43101:001:0001, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) planeeringuala suurus on 43856 m2. Rahnu tee 5 katastriüksus asub Lääne-Harju Vallavolikogu 30.08.2022 otsusega nr 63 kehtestatud Lohusalu küla osalise teemaplaneeringu alal, mille kohaselt planeeringuala juhtotstarve on elamumaa. Rahnu tee 5 piirneb põhjas Läänemere rannaga, idas Lohusalu tee 108a (katastritunnus 29501:001:0090) elamumaa ja Lohusalu tee 108 (katastritunnus 29501:001:0774) üldkasutatava maaga, lõunas Lohusalu tee 112 (katastritunnus 29501:001:0027) ja Lohusalu tee 114 (katastritunnus 29501:001:0490) elamumaaga ning 11395 Laulasmaa-Lohusalu tee (katastritunnus 29501:007:0257) transpordimaaga, läänes Lohusalu tee 120 (katastritunnus 29501:001:0620) ja Rahnu põik 6 (katastritunnus 29501:001:0630) maatulundusmaaga. Rahnu tee 5 katastriüksus ümbritseb Rahnu tee (katastritunnus 29501:001:0572) transpordimaad ning Rahnu tee 4 (katastritunnus 29501:001:0039) ja Rahnu tee 7 (katastritunnus 29501:001:0570) elamumaad.

 

Planeeringu koostamise eesmärk on Rahnu tee 5 katastriüksuse jagamine neljaks elamumaa krundiks ja üheks üldkasutatava maa katastriüksuseks, kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, juurdepääsude ja tehnorajatiste kavandamine ning haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.07.2023 korraldus nr 494

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.07.2023 korralduse nr 494 lisa

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.06.2023 otsusega nr 28 on algatatud Keila valla üldplaneeringut muutev detailplaneering Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Puhkekodu tee 4 katastriüksusel.

4.07.23

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 20.06.2023 otsusega nr 28 detailplaneeringu Keila valla üldplaneeringut muutev detailplaneering Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Puhkekodu tee 4 katastriüksusel.

Planeeringuala asub Keila Vallavalitsuse 01.12.2004 korraldusega nr 1265 kehtestatud Laulasmaa Koolitus- ja Puhkekeskuse maaüksuse detailplaneeringu alal. Krunt on hoonestatud. Krundil asuvad Laulasmaa SPA ja konverentsikeskuse hooned, abihooned ning rajatised. Juurdepääs planeeringualale on olemasolev Lauresi tee (teeregistri nr 2951240).

Planeeritav ala piirneb põhjas Lauresi tee 2 (katastritunnus 29501:007:0685) ja Lauresi tee 4 (katastritunnus 29501:007:0684) ärimaa, Lohusalu tee 7 (katastritunnus 43101:001:0968) sihtotstarbeta maa, Lohusalu tee 9 (katastritunnus 29501:007:4100), Hõreda tee 7 (katastritunnus 29501:007:3770) ja Hõreda tee 9 (katastritunnus 29501:007:1535) elamumaa, Hõreda tee (katastritunnus 29501:001:0582) transpordimaa ning Hõreda (katastritunnus 29501:007:1586) maatulundusmaa katastriüksustega, idas 11390 Tallinn – Rannamõisa - Kloogaranna tee (katastritunnus 29501:007:0416) transpordimaa, Laulasmäe rohumaa 15 (katastritunnus 29503:022:0004) ja Luite (katastritunnus 29501:007:1507) maatulundusmaaga, lõunas Pärnala (katastritunnus 29501:007:0831) maatulundusmaaga, läänes Lahepere lahega. Planeeringuala pindala on 13,2 ha.

Keila valla üldplaneeringus on ehituskeeluvööndi ulatuseks 100 m. Looduskaitseseaduse § 38 lõike 1 punkti 3 alusel on ehituskeeluvööndi ulatus tiheasutusalal 50 m. Kehtivas Laulasmaa Koolitus- ja Puhkekeskuse maaüksuse detailplaneeringus ei ole käsitletud supelranda teenindavaid ehitisi. Looduskaitseseaduse § 38 lõike 3 kohaselt on Läänemere ranna ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Lahepere lahe rannale on rajatud supelranda (ei ole avalik) teenindavad ühekordsed ehitised pindalaga 24 m2 ja 15 m2 ning nende ümber laudadest terrass. Hooned paiknevad mere rannast 46–47 m kaugusel lähtudes veepiirist, mistõttu on nende asukoht ehituskeeluvööndis. Ehituskeeluvööndi vähendamiseks tuleb eelnevalt vastavalt looduskaitseseaduse § 40 lõike 4 punktile 2 läbida üldplaneeringut muutev detailplaneeringu protsess ja võtta vastu detailplaneering

 

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.06.2023 otsus nr 28

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.06.2023 otsuse nr 28 lisa 

 

Toimetaja: MARJU PIIRIMÄGI

Kulna külas Haapsalu mnt 77 // Raja katastriüksuse detailplaneering

5.07.23

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 20.06.2023 korraldusega nr 452 detailplaneeringu Kulna külas Haapsalu mnt 77 // Raja (tunnus 29501:010:0005) katastriüksusel ning lähialal.

Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel hajaasustusalal, juhtfunktsiooni määratud ei ole. Planeeringuala piirneb hoonestatud Kadaka tee 4 (tunnus 29501:010:0264), Kadaka tee 8 (tunnus 29501:010:0266), Kadaka tee 10 (tunnus 29501:010:0267), Kadaka tee 14 (tunnus 29501:010:0269), Kadaka tee 16 (tunnus 29501:010:0275), Raja tee 8 (tunnus 29501:010:0279), Raja tee 16 (tunnus 29501:010:0346), Raja tee 14 (tunnus 29501:010:0347), Raja tee 10 (tunnus 29501:010:0349), Raja tee 10a (tunnus 29501:010:0356) elamumaa ning hoonestamata Raja tee 18 (tunnus 29501:010:0350) maatulundusmaa, Kadaka tee 2 (tunnus 29501:010:0247) ärimaa ja 17 Keila-Haapsalu (tunnus 29501:010:0146) transpordimaa sihtotstarvetega katastriüksustega. Planeeritava ala suurus on umbes 5,5 ha.

Vastavalt taotlusele soovitakse maaüksusele üheksa uue kaksikelamu püstitamiseks jagada maaüksus kruntideks, määratleda virgestus- ja transpordimaa üksused ning tehnilise taristu ehitamise tingimused. Vastavalt kehtivale Keila valla üldplaneeringule peab haja-asustusalale uute elamugruppide loomiseks koostama detailplaneeringu.

Planeeringuala asub Kulna külas, Haapsalu maantee ääres ning piirneb kolmest küljest Keila Vallavolikogu 18.12.2003 otsusega nr 135/1203 kehtestatud Tammermaa II, Raja I ja Raja II detailplaneeringu alaga, millega nähti ette üksik- ja ridaelamute ehitamine.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on kaksikelamute püstitamine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11–13, 17.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.06.2023 korraldus nr 452
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 452 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis
Toimetaja: MARJU PIIRIMÄGI

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 20.06.2023 korraldusega nr 451 detailplaneeringu Käesalu külas Veski tänava piirkonnas.

29.06.23

Loimaan Tasoiteurakointi Nieminen OY esitas taotluse (registreeritud 15.05.2023 nr 6-2/1073) sooviga algatada detailplaneering Käesalu külas Keila Vallavolikogu 22.05.2004 otsusega nr 163/0504 kehtestatud detailplaneeringu muutmiseks ja planeeringuala kruntidele juurdepääsu lahendamiseks. Detailplaneeringuga on Tammise I planeeringuga moodustatud krundid. Lahendamata on juurdepääs Põhja-Käesalu üldmaast (katastritunnus 29501:003:0007) lõunase jäävatele kruntidele ja rajamata on tehnovõrgud. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8,87 ha.

 

Planeeritavad krundid asuvad Lääne-Harju valla koostatavas üldplaneeringus tiheasutuses ja võimalik on liituda veevarustuse ja kanalisatsioonivõrkudega. Juurdepääsu lahendamiseks kaasatakse planeeringualasse Keila metskond 37 (katastritunnus 29501:007:0204) ja Kuusiku mets 1 (katastritunnus 29501:007:0767) maatulundusmaad ulatuses, mis on vajalikud juurdepääsude ja taristu rajamiseks. Planeeringuala piirneb põhjas Tammise (katastritunnus 29501:007:1000) maatulundusmaaga, idas Kuusiku mets 1 (katastritunnus 29501:007:0767) ja Kuusiku (katastritunnus 29501:007:1556) maatulundusmaaga, lõunas Keila metskond 37 (katastritunnus 29501:007:0204) maatulundusmaaga, läänes Pihelga (katastritunnus 29501:007:0805) maatulundusmaa, Põhja-Käesalu vkt 71 (katastritunnus 29501:003:0280), Põhja-Käesalu vkt 72 (katastritunnus 29501:003:0290), Põhja-Käesalu vkt 67 (katastritunnus 29501:003:0240), Põhja-Käesalu vkt 62 (katastritunnus 29501:003: 0190), Põhja-Käesalu vkt 66 (katastritunnus 29501:003:0230), Põhja-Käesalu vkt 65 (katastritunnus 29501:003:0220) elamumaa katastriüksustega ning Põhja-Käesalu üldmaa (katastritunnus 29501:003:0007) transpordi- ja tootmismaa katastriüksusega. Keila valla üldplaneeringu kaardi 1A põhjal asub planeeritav ala väljaspool rohekoridori. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.06.2023 korraldus nr. 451

Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.06.2023 korralduse nr. 451 lisa

Eskiis

Toimetaja: MARJU PIIRIMÄGI

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 20.06.2023 korraldusega nr 450 detailplaneeringu Valkse küla Pihlaka (katastritunnus 29501:007:0693) ja Aasa (katastritunnus 29501:007:0695) katastriüksustel.

29.06.23

Planeeritav ala asub Valkse külas Keila valla üldplaneeringu kohaselt hajaasustuses. Planeeritava ala suurus on 5987 m2. Juurdepääs planeeringualale on avalikult Karjaküla teelt (teeregistri nr 11194) algava avalikult kasutatava Väljaotsa tee L1 (katastritunnus 43101:001:1707) kaudu.

Planeeritav ala piirneb põhjas Pähklimetsa põld 1 (katastritunnus 29501:007:0640) maatulundusmaaga, idas Luhatirtsu (katastritunnus 43101:001:0174) maatulundusmaa, Veeru (katastritunnus 29501:007:0057) elamumaa ja Väljaotsa tee L3 (katastritunnus 43101:001:1049) transpordimaaga, lõunas Uus-Pähklimetsa (katastritunnus 29501:007:0320) ja Pähklimetsa (katastritunnus 29501:007:0691) maatulundusmaaga ning läänes Sarapuu (katastritunnus 29501:007:0692) ja Viksi (katastritunnus 29501:007:0694) maatulundusmaaga.

Planeeringuga soovitakse Pihlaka ja Aasa maatulundusmaa sihtotstarve muuta tootmismaaks ning määrata ehitustingimused kahe tootmishoone ehitamiseks. Maa-ameti kaardirakenduse kitsenduste kaardi andmetel ulatuvad Aasa katastriüksusele maaparandussüsteemi eesvoolu kitsendused. Arvestades maaüksuste paiknemist Paldiski maantee ja Karjaküla teede vahelisel alal ning et vahetus läheduses asub Väljaotsa tee 17 (katastritunnus 43101:001:0428) tootmismaa sihtotstarbega katastriüksus, on selline tegevus piirkonda sobiv. Tuginedes eeltoodule on tegemist üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga. Algatamisel puudub täiendavate uuringute vajadus.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.06.2023 korraldus nr 450

Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.06.2023 korralduse nr 450 lisa

Toimetaja: MARJU PIIRIMÄGI

Laulasmaa külas Tamme tn 6, 6a, 8 katastriüksuste katastriüksuste detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 30.05.2023 korraldusega nr 370 detailplaneeringu Laulasmaa külas Tamme tn 8 (tunnus 29503:002:0140, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2386 m²), Tamme tn 6 (tunnus 43101:001:0111, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1015 m²) ja Tamme tn 6a (tunnus 43101:001:0112, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1818 m²) katastriüksustel ning lähialal.

Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu kohaselt tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on aianduse- ja suvilakruntide maa. Planeeringuala piirneb Mäe tn 7 (katastritunnus 29503:002:0180), Majaka tn 13 (29503:002:0615), Tamme tn 4a (29503:002:0122), Tamme tn 4 (29503:002:0121), Tamme tn 5 (29503:002:0080),                 Tamme tn 7 (29503:002:0070) hoonestatud, Tamme tänav (29503:002:0613) ja  Terase üldmaa 4 (29503:002:0614) hoonestamata elamumaa ning Keila metskond 258 (29501:007:1873) hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on ca 0,6 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuala asub üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Tegemist on perioodilise kasutusega piirkonnaga, mis on muutumas püsiasustusega elamupiirkonnaks, seetõttu on ka ehitustihedus suurenemas võrreldes väljakujunenud olukorraga. Vastavalt taotlusele soovitakse detailplaneeringuga määratleda kruntide hoonestusalad ja ehitusõigused ning lahendada muud vajaminevad detailplaneeringu ülesanded.  Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11–13, 17.. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 30.05.2023 korraldus nr 370
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 370 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 23.05.2023 korraldusega nr 351 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Lohusalu tee 101 (katastritunnus 29501:001:0221) katastriüksusel.

Planeeringuala suurus koos lähialaga on 9779 m². Lohusalu tee 101 katastriüksus asub Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel 2A planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on suvilakruntide maa. Lohusalu tee 101 katastriüksus piirneb põhjas 11395 Laulasmaa-Lohusalu tee (katastritunnus 29501:007:0257) transpordimaaga , idas  Lohusalu tee 99 (katastritunnus 29501:001:0537) maatulundusmaaga, lõunas Lõuna-Kännu (katastritunnus 29501:001:0222) elamumaaga ja läänes Kiviranna tee (katastritunnus 29501:001:0513) transpordimaaga.

Lohusalu küla 101 krundist moodustab 5906 m² metsamaa, 3758 m² on õuemaa ja 98 m² muu maa. Ehitisregistri andmetel asuvad krundil kahekordne elamu (ehitisregistri kood 116006175)  ehitisealuse pindalaga 102.0 m², abihoone (ehitisregistri kood 116006176) ehitisealuse pindalaga 98.0 m², kuur (ehitisregistri kood 116006177) ehitisealuse pindalaga 62 m² ja kasvuhoone 14 m² ehitisealuse pindalaga ning rajatised olmevee käitlussüsteem ja püstitamisel elektrivarustuse liitumine. Maa-ameti kitsenduste kaardi andmetel asub krundil veevarustuse puurkaev (registrikood PRK0014911), mille hooldusala on 10 m. Juurdepääs krundile on Lohusalu-Laulasmaa teelt (teeregistri nr 11395).

Planeeringu koostamise eesmärk on kaasomandi lõpetamine ja krundi jagamine kaasomanike  vahel, kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, juurdepääsude ja tehnorajatiste kavandamine, kergliiklustee jaoks maa reserveerimine ning haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalisuse 23.05.2023 korraldus nr 351
Lääne-Harju Vallavalitsuse 23.05.2023 korralduse nr 351 lisa

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 28.02.2023 korraldusega nr 133 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Perbi katastriüksusel.

Planeeringuala suurus on 9,91 ha. Perbi (katastritunnus 56201:001:0998) maatulundusmaa katastriüksus asub Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on elamuehituse reservmaa. Perbi katastriüksus piirneb põhjas Läänemere rannaga, idas Perbi-Järvelille (katastritunnus 43101:001:0259) maatulundusmaaga, lõunas Kolviku tee (katastritunnus 56201:001:1002) transpordimaaga ja läänes Perbi-Luha (katastritunnus 43101:001:0223) maatulundusmaaga.

Perbi maaüksus on osaliselt kaetud metsaga. Maaüksuse põhjapoolsel osal on Padise käpaliste sihtkaitsevöönd (registrikood KLO3101420) ja Padise käpaliste püsielupaik (registrikood KLO3001208). Kruntideks jagamisel tuleb arvestada looduskaitseliste piirangutega ja seetõttu asub kruntideks jagatav ala Kolviku järvest lõunas piirangutest vabaks jääval alal. Katastriüksust läbib ida-lääne suunaliselt kraav. Katastriüksuse omanike soov on moodustada kolm elamumaa krunti ja üks maatulundusmaa krunt. Planeeritav ala külgneb läänes Perbi-Luha ja Perbi-Niiduranna ning lõunas Perbiranna ja Perbijärve kinnistute kehtestatud detailplaneeringute aladega.

Planeeringu koostamise eesmärk on maatulundusmaa kruntideks jagamine, kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, juurdepääsude ja tehnorajatiste kavandamine ning haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:
Lääne-harju Vallavalisuse 28.02.2023 korraldus nr 133
Lääne-Harju Vallavalitsuse korralduse nr 133 lisa

Paldiski linnas Pääsukese tn 10 ja 12 katastriüksuste detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 28.02.2023 korraldusega nr 134 detailplaneeringu Paldiski linnas Pääsukese tn 10 (katastritunnus 58001:003:0296) ja Pääsukese tn 12 (katastritunnus 58001:003:0297) katastriüksustel ning lähialal.

Planeeritav maa-ala paikneb Paldiski linna üldplaneeringu põhijoonisel elamuehituse reservmaa juhtotstarbega alal ning Paldiski Linnavolikogu 24.09.2009 otsusega nr 33 kehtestatud Sadama tn 31b ja Pallase 5 maaüksuste detailplaneeringu alal. Planeeringuala piirneb Pääsukese tn 14 (katastritunnus 58001:003:0298), Pääsukese tn 8 (katastritunnus 58001:003:0295) hoonestatud elamumaa ja Kergliiklustee lõik 3 (katastritunnus 58001:003:0325), Pääsukese tänav T1 (katastritunnus 58001:003:0326) hoonestamata transpordimaa sihtotstarvetega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on ca 0,2 ha.

Vastavalt taotlusele soovitakse muuta kehtiva detailplaneeringuga määratud kruntide omavahelist piiri selliselt, et see ei läbiks olemasolevat hoonestust, määratleda hoonestusala ja ehitusõigused. Kehtiva detailplaneeringu lahenduse muutmiseks peab koostama uue detailplaneeringu.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Vastavalt taotlusele soovitakse muuta kehtiva detailplaneeringuga määratud kruntide omavahelist piiri selliselt, et see ei läbiks olemasolevat hoonestust, määratleda hoonestusala ja ehitusõigused. Kehtiva detailplaneeringu lahenduse muutmiseks peab koostama uue detailplaneeringu. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11-13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 28.02.2023 korraldus nr 134
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 134 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis, töö nr DP 01_2022

Illurma külas Jaani mets 3 katastriüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 24.01.2023 korraldusega nr 53 detailplaneeringu Illurma külas Jaani mets 3 katastriüksusel (katastritunnus 29501:007:0865) ning lähialal.

Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel hajaasustusalal, juhtfunktsiooni määratud ei ole. Jaani mets 3 katastriüksus piirneb Jaani mets 2 (katastritunnus 29501:007:0862), Nuuso (katastritunnus 29501:007:0284), Jaago (katastritunnus 29501:007:0321) maatulundusmaa ja Vana tee (katastritunnus 29501:001:0631) transpordimaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on ca 4,5 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu koostamise eesmärk on maaüksuse jagamine viieks üksikelamu ehitusõigusega katastriüksuseks, loodavate kruntideni ligipääsutee ning kogu vajamineva tehnilise taristu rajamine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 24.01.2023 korraldus nr 53
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 53 lisa

Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 31.01.2023 otsusega nr 1 Paldiski linna üldplaneeringut muutva detailplaneering Lääne-Harju vallas Paldiski linnas Tallinna mnt 7, Tallinna mnt 9, Pallase haljasala 6, Tallinna mnt 11, Tallinna mnt 17, Tallinna mnt 21, Tallinna mnt 23, Vanatalu, Ida tn L1 katastriüksustel ja lähialal ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeritav ala asub Paldiski linnas Tallinn - Paldiski maantee (teeregistri nr 8) ja Leetse tee (teeregistri nr 5800008) ristmiku vahetus naabruses. Planeeritav ala piirneb põhjas Lilleaia tänav L1 (katastritunnus 43101:001:1735), Päevalille tänav lõik 2 (katastritunnus 58001:005:0198) ja Mooniõie tänav (katastritunnus 58001:005:0401) transpordimaadega, Pallase haljasala 8 (katastritunnus 58001:005:0242) sihtotstarbeta maaga, Rägastiku (katastritunnus 43101:001:0762), Uustalu (katastritunnus 58001:005:0023), Loo (katastritunnus 58001:005:0024), Teeääre (katastritunnus 43101:001:0070) maatulundusmaadega, idas Leetse tee L2 (katastritunnus 43101:001:0451) ja Leetse tee (katastritunnus (43101:001:0450) transpordimaadega ning Vahtra (katastritunnus 58001:005:0056) maatulundusmaa ja Tallinna mnt 27 (katastritunnus 58001:005:0090) tootmismaaga, lõunas 8 Tallinn-Paldiski tee lõik 1 (katastritunnus 58001:005:0116) transpordimaaga ja läänes Tallinna mnt 5 (katastritunnus 58001:005:0011) ja Ida tn 1 (katastritunnus 43101:001:1732) tootmismaadega, Tallinna mnt 5a (katastritunnus 43101:001:1186) sihtotstarbeta maaga ning Ida tänav (katastritunnus 43101:001:1733) transpordimaaga. Planeeringuala ligikaudne pindala on 92,15 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritaval alal olevate maaüksuste sihtotstarbe määramine riigikaitsemaaks ning ehitusõiguse määramine riigikaitselise funktsiooniga ehitiste ehitamiseks. Detailplaneeringuga kavandatu täidab riigikaitse arengukava 2022–2031 eesmärke ning tagab täiendavalt Eesti esmast iseseisvat kaitsevõimet. Planeeringuga teostatakse vajadusel ümberkruntimine. Vastavalt avaldusele planeeritakse täisehituseks kuni 40% kruntide pindalast, hoonete kõrguseks kuni 30 m ning korruselisuseks 10 maapealset ja üks maa-alune korrus. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 6 tuleb üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamisel anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust ja küsida asjaomaste asutuste seisukohti. Lääne-Harju Vallavalitsus on 22.06.2022 kirjaga nr 6-2/1565 küsinud eelnõu kohta arvamust Rahandusministeeriumilt, Keskkonnaametilt, Politsei- ja Piirivalveametilt, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuselt, Transpordiametilt ja Terviseametilt ning AS-ilt Alexela Logistics ja Energiasalv Pakri OÜ-lt. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub. Edaspidise projekteerimise etapis, juhul kui rajatakse ehitisi, millel on maa-alune korrus või korrused, peab huvitatud isik tellima vastava valdkonna spetsialistilt hüdrogeoloogilise eksperthinnangu, mis käsitleks kavandatava tegevuse mõju piirkonna põhjavee varule ja kvaliteedile, sealhulgas peab hinnang käsitlema võimalikke kumulatiivseid mõjusid.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel www.laaneharju.ee ja tööpäevadel Lääne-Harju Vallavalitsuses aadressil Rae 38, Paldiski linn.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 31.01.2023 otsus nr 1
Lääne-Harju Vallavolikogu 31.01.2023 otsuse nr 1 lisa

Rahandusministeeriumi seisukohad eelnõule
Transpordiameti tingimused planeeringu koostamiseks
Politsei- ja Piirivalveameti seisukoht
Energiasalv Pakri OÜ seisukohad
Keskkonnaameti varasem seisukoht
Keskkonnaameti seisukoht
Terviseameti seisukoht

Paldiski linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava Tallinna mnt 7, Tallinna mnt 9, Pallase haljasala 6, Tallinna mnt 11, Tallinna mnt 17, Tallinna mnt 21, Tallinna mnt 23, Vanatalu, Ida tn L1 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade avalik väljapanek toimub 21.08.-20.09.2023.

Lähteseisukohad
Keskkonnaameti seisukohad
Maa-ameti seisukoht
Regionaal- ja Põllumajandusameti seisukoht
Terviseameti seisukoht
Transpordiameti lähtetingimused
Planeeritava ala asukohaskeem
Paldiski sõjaväelinnaku seisukohad

Paldiski sõjaväelinnaku detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 08.01.- 06.02.2024 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritaval alal olevate maaüksuste sihtotstarbe määramine riigikaitsemaaks ning ehitusõiguse määramine riigikaitselise funktsiooniga ehitiste ehitamiseks. Detailplaneeringu ala on jaotatud funktsionaalselt kolmeks piirkonnaks: kasarmute ja õppe- ning administratiivhoonete ja rajatiste alaks; ladude, garaažide, ja töökodade ning parklate alaks. Kirdepoolne planeeringuala on kavandatud 100 m lasketiiru ja seda teenindavate hoonete ja rajatiste alaks. Loodepoolne ala Aiandusühistu Lilleaed ja aiandusühistu „Mooniõis" elamuala poolsel osal on jäetud 150 m laiune puhverala, millele on ette  nähtud täiendava kõrghaljastuse istutamine. Puhverala on jäetud ka Tallinna maantee poolsel osal. Lasketiiru kavandamiseks tuleb teostada mürauuring, mis selgitab välja lasketiiru kasutamisel tekkiva müra hulga ja selle levimise ulatuse. Uuringu käigus töötatakse välja leevendusmeetmed lasketiirust lähtuva müra vähendamiseks, mis on detailplaneeringust huvitatud isiku jaoks lasketiiru rajamisel kohustuslikud.

Riigikaitsemaa sihtotstarbega krundile 1 on kavandatud summaarne ehitusõigus 90000 m2 kuni 20 m kõrguste hoonete ehitamise võimaldamiseks. Planeeringualale juurdepääsuks rajatakse lisaks olemasolevale kahele juurdepääsule uus juurdepääs kirdepoolsele osale algusega Leetse teelt. Selleks moodustatakse transpordimaa sihtotstarbega krunt. Tee jääb avalikuks kasutuseks ja antakse üle Lääne-Harju vallale. Tallinna maanteelt soovitakse säilitada üks täiendav juurdepääs mida kasutatakse eriolukordade puhul.

Dokumendid:
Seletuskiri
Asukohaskeem
Eskiisjoonis
Funktsionaalne tsoneerimine

 

 

Meremõisa külas Männimäe põik 1 katastriüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 31.01.2023  korraldusega nr 72  detailplaneeringu Meremõisa külas Männimäe põik 1 katastriüksusel (katastritunnus 29501:001:0345, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 7343 m2) ja lähialal.

Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel hajaasustusalal, juhtfunktsiooni määratud ei ole. Planeeringuala paikneb Keila Vallavalitsuse 25.02.2015 korraldusega nr 91 kehtestatud Männimäe, Allika 1 ja Allika 2 maaüksuste detailplaneeringu alal. Planeeringuala suurus on ca 0,75 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on elamumaa jagamine kaheks elamumaa krundiks. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11, 12, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.01.2023  korraldus nr 72
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 72 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis, töö nr EX190422

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 13.12.2022 korraldusega nr 1177 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Valkse külas Tulju katastriüksusel.

Planeeritav katastriüksus asub Tallinn - Paldiski maantee (teeregistri nr 8) ja maaparandussüsteemi SILLA eesvoolu kraavi vahelise alal. Planeeringuala piirneb põhjas Joosti (katastritunnus 29501:007:0484), kirdes Pähklimetsa põld 1 (katastritunnus 29501:007:0640), idas Saariku (katastritunnus 29501:007:0620), läänes Joosti mets 5 (katastritunnus 29501:007:0548) maatulundusmaadega ja lõunas 8 Tallinn-Paldiski tee (katastritunnus 29501:007:0657) transpordimaaga. Keila valla üldplaneeringu kaardi 1A põhjal asub ala hajaasustuses ja väljaspool rohekoridori. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Ehitisregistri andmetel on krunt hoonestatud üksikelamuga ehitisealuse pindalaga 194,4 m2. Elamule on väljastatud 18.02.2011 kasutusluba KV2010-53/KL. Katastriüksusele ulatuvad piirangud: SILLA maaparandussüsteemi eesvoolu kaitsevöönd, avalikult kasutatava tee kaitsevöönd ning elektri- ja sidepaigaldistest tingitud kaitsevööndid.

Planeeringu koostamise eesmärk on katastriüksuse elamumaa kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.

Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalitsuse 13.12.2022 korraldus nr 1177
Lääne-Harju Vallavalitsuse 13.12.2022 korralduse nr 1177 lisa
Eskiisjoonis

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 29.11.2022 korraldusega nr 1152 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Kurkse külas Karja katastriüksusel ja lähialal.

Planeeringuala suurus koos lähialaga on 4,53 ha. Planeeritav Karja (katastritunnus 56201:003:0121) maatulundusmaa katastriüksus asub Padise valla üldplaneeringu kohaselt hajaasustuses elamuehituse reservmaal. Juurdepääs planeeringualale avalikult Kurkse teelt (teeregistri nr 11177) algava eratee Jüritoa tee (teeregistri nr 5620066) kaudu.

Planeeritav ala piirneb põhjas Pakri lahega, idas Abaja (katastritunnus 56201:003:0466) maatulundusmaa ja Suuretamme (katastritunnus 56201:003:0465), Põhja-Liiva (katastritunnus 56201:003:0638), Lõuna-Liiva (katastritunnus 56201:003:0639) elamumaadega, lõunas Räägu (katastritunnus 56201:001:1111), Ööbiku (katastritunnus 56201:001:1112) ja Põlde (katastri-tunnus 56201:003:0029) elamumaadega, läänes Heinamaa (katastritunnus 43101:001:1841), Pellamaa (katastritunnus 43101:001:1842) ja Pellaääre (katastritunnus 43101:001:1840) elamumaa ning Pellaranna (katastritunnus 56201:003:0649) maatulundusmaaga. Planeeringuga soovitakse Karja maatulundusmaa jagada kolmeks elamumaa krundiks. Maa-ameti kaardirakenduse kitsenduste kaardi andmetel on tegemist maatulundusmaaga, mille kõlvikulisest koosseisust 1,95 ha moodustab looduslik rohumaa ja 1,41 ha on metsamaa. Maaüksust läbib kagu-loode suunaliselt elektriõhuliin pingega 1-20 kV ja ida-lääne suunaliselt alla 1 kV pingega elektriõhuliin ja Jüritoa tee. Karja maaüksuse põhjapoolsele osale ulatuvad mere rannast tingitud piirangud: üleujutusega ala, läänemere ranna ehituskeeluvööd ja kaitsevöönd. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 29.11.2022 korraldus nr 1152
Lääne-Harju Vallavalitsuse 29.11.2022 korralduse nr 1152 lisa
Eskiis

Kloogaranna külas Lahe tee 10a katastriüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 15.11.2022 korraldusega nr 1118 detailplaneeringu Kloogaranna külas Lahe tee 10a (tunnus 29501:001:0368) katastriüksuse osas.

Planeeringuala piirneb Lahe tee 10 (tunnus 29501:007:4210), Lahe tee 12 (tunnus 29501:007:1250), Lahe tee 14a (tunnus 29501:007:1583), Ojala tee 15 (tunnus 29501:007:0809), Lahe tee 14 (tunnus 29501:007:2570), Ranna tee 13 (tunnus 29501:001:0369), Lahe tee (tunnus 29501:001:0587) katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 7211 m2.

Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, mis on detailplaneeringu koostamise kohustusega ala. Juhtfunktsiooniks on suvilakruntide maa.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu koostamise eesmärk on maatulundusmaa jagamine kaheks elamumaa krundiks. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11, 12, 17.
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 15.11.2022 korraldus nr 1118
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 1118 lisa

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 15.11.2022 korraldusega nr 1117 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Madise külas Avokaado (katastritunnus 56202:001:0960) maaüksusel.

Planeeringuala suurus on 53,14 ha. Planeeritav katastriüksus asub Lääne-Harju vallas Madise külas Külati tee (teeregistri nr 5620082) ja Paldiski - Padise (teeregistri nr 11174) vahelisel alal. Avokaado maaüksus piirneb idas Odi (katastritunnus 43101:001:0484), Kundru (katastritunnus 56201:001:1338) ja Jahukundru-Heinamaa (katastritunnus 56202:001:0354) maatulundusmaadega, lõunas Mallu (katastritunnus 56202:001:0938) maatulundusmaaga, läänes Kanarbiku (katastritunnus 43101:001:1782), Karumetsa (katastritunnus 56202:001:0671), Männipesa (katastritunnus 43101:001:1781), Umbaia (katastritunnus 43101:001:1780), Maidre (katastritunnus 56202:001:0232), Külati (katastritunnus 56202:001:0436) maatulundusmaadega ja Matise (katastritunnus 56202:001:0438 ), Ööbiku (katastritunnus 56202:001:0437), Liisu (katastritunnus 56202:001:1157) elamumaadega ning Külati tee L1 (katastritunnus 56201:001:1155) transpordimaaga.

Padise valla üldplaneeringu joonisel asub Avokaado katastriüksuse põhjapoolne osa elamumaa reservmaa sihtotstarbega piirkonnas. Maa-ameti kaardirakenduse põhikaardi kitsenduste kaardirakenduse andmetel on tegemist valdavalt metsaga ja 3,39 ha on rohumaa kõlvik. Avokaado maaüksus paikneb samanimelise maaparandussüsteemi hoiualal. Põhjapoolsele osale ulatuvad kinnismälestise (registri nr 18622) asulakohast tingitud piirangud. Avokaado katastriüksuse alumine osa asub rohevõrgustiku tugialal. Elamumaa kruntide moodustamiseks on sobilik põhjapoolne osa, mis jääb rohevõrgustikust väljapoole. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringu kehtestamisel ja maakasutuse sihtotstarbe osalise muutumise korral peab omanik tegema avalduse maaparandussüsteemi välja kandmiseks maaparandussüsteemide registrist. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.

Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 15.11.2022 korraldus nr 1117
Lääne-Harju Vallavalitsuse 15.11.2022 korralduse nr 1117 lisa
Eskiis

Paldiski linnas Leetse tee 20, 20a, 20b, 20c, 20d katastriüksuste detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 01.11.2022 korraldusega nr 1087 detailplaneeringu Paldiski linnas Leetse tee 20 (tunnus 58001:004:0027), Leetse tee 20a (tunnus 58001:004:0026), Leetse tee 20b (tunnus 58001:004:0028), Leetse tee 20c (tunnus 58001:004:0029), Leetse tee 20d (tunnus 58001:004:0031) elamumaa sihtotstarbega katastriüksustel ja lähialal.

Planeeritav maa-ala paikneb Paldiski linna üldplaneeringu põhijoonisel elamuehituse reservmaa juhtotstarbega alal. Planeeringuala piirneb hoonestatud Leetse tee 22 (tunnus 58001:004:0014) elamumaa ning hoonestamata Mõisataguse (tunnus 58001:001:0348) maatulundusmaa ja Leetse tee L10 (tunnus 43101:001:0481), Leetse tee L12 (tunnus 43101:001:0473) ning Leetse tee L9 (tunnus 43101:001:0448) transpordimaa sihtotstarvetega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on ca 2,9 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on moodustada planeeringualal 9 elamukrundi, transpordimaa ning vee tootmise ja jaotamise ehitise maaüksused. Samuti ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, ehitiste ehituslike ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 01.11.2022 korraldus nr 1087
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 1087 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis, töö nr DP-22-06

Lohusalu külas Poku-Piku tee 1 katastriüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 01.11.2022 korraldusega nr 1086 detailplaneeringu Lohusalu külas Poku-Piku tee 1 (tunnus 43101:001:2009) katastriüksusel.

Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel detailplaneeringu koostamise kohustusega tiheasustusalal, väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Poku-Piku tee 1 katastriüksus piirneb Hüübu tee 18 (katastritunnus 43101:001:2008) elamumaa, Hüübu tee 20//Hüübu-Tooma (katastritunnus 29501:001:0224) maatulundusmaa, Nõlva tee 13 (katastritunnus 29501:001:0153) hoonestatud ja Nõlva tee 10 (katastritunnus 29501:001:0154) hoonestamata elamumaa katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 7031 m2.

Vastavalt taotlusele soovitakse katastriüksus jagada kaheks, määratleda kruntide hoonestusalad, ehitusõigused jm asjakohased planeeringu ülesanded. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 01.11.2022 korraldus nr 1086
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 1086 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis, OÜ R.Valk töö nr 2245

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 18.10.2022 korraldusega nr 1055 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Meremõisa külas Rätsepa mets katastriüksusel ja lähialal

1.11.22

Planeeritav ala asub Keila valla üldplaneeringu kohaselt hajaasustuses. Algatamisel on ainus juurdepääs planeeringualale avalikult Tallinn - Rannamõisa - Kloogaranna teelt (teeregistri nr 11390) algava Kenama tee (teeregistri nr 2957650) ja Käesalu ringtee (teeregistri nr 2950704) kaudu Keila metskond 36 (katastritunnus 29501:007:0203) ja Keila metskond 150 (29501:007:1828) maatulundusmaadel asuvate metsateede kaudu. Planeeringuga tuleb lahendada juurdepääs planeeringualale ja Rombi (katastritunnus 43101:001:0984) maaüksusele.

Planeeritav ala piirneb põhjas Lepiku tee 1 (katastritunnus 29501:007:4540) maatulundusmaaga, idas Loigu (katastritunnus 43101:001:1930) elamumaaga, kagus ja lõunas Rätsepa tee (katastritunnus 43101:001:0864) ning Trummi tee (katastritunnus 43101:001:1306) transpordimaadega, läänes Kotka vkt 7 (katastritunnus 43101:001:1698), Kotka vkt 24 (katastri¬tunnus 29503:011:0220), Kotka vkt 25 (katastritunnus 29503:011:0230), Kotka vkt 26 (katastritunnus 29503:011:0240) elamumaadega.

Planeeringuga soovitakse Rätsepa mets maatulundusmaa jagada kuueks elamumaa krundiks. Maa-ameti kaardirakenduse kitsenduste kaardi andmetel on tegemist maatulundusmaaga, mille kõlvikulisest koosseisust enamuse moodustab metsamaa. Maaüksust läbib kirde-edela suunaliselt elektriõhuliin pingega alla 1 kV ja põhja-lõuna suunaliselt kraav. Detailplaneeringu ala suurus koos lähialaga on 3,68 ha.

Keila valla üldplaneeringu joonise 1A põhjal ei asu Rätsepa mets maaüksus rohevõrgustikus. Üldplaneeringu joonise 2A põhjal on maakasutus maatulundusmaa. Uute elamugruppide kavandamisel on krundi minimaalseks suuruseks 3000 m2. Esitatud avalduse kohaselt on kavandatavad krundid suurusega ligikaudu 0,5 ha ja seetõttu vastab kruntide suurus hajaasustusele iseloomuliku hoonestuse rajamise tingimustele, mille puhul on võimalik kõrghaljastust säilitada hoonestusala suuruse ja asukoha määramisega. Lääne-Harju valla üldplaneeringu avalikustatud eelnõu kohaselt on tihehoonestusalaga külgneval üleminekualal soovitatud katastriüksuse minimaalseks suuruseks 0,5 ha.

Arvestades eeltoodut on tegemist üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga

Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 18.10.2022 korraldus nr 1055
Lääne-Harju Vallavalitsuse 18.10.2022 korralduse nr 1055 lisa

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 18.10.2022 korraldusega nr 1054 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Kulna külas Raja tee 11 katastriüksusel

Raja tee 11 (katastritunnus 29501:010:0286) elamumaa katastriüksuse pindala on 3004 m2.

Planeeritav katastriüksus asub Keila Vallavolikogu 18.12.2003 otsusega nr 135/1203 kehtestatud Tammermaa II, Raja I ja Raja II detailplaneeringu alal (PlanID 447).

Raja tee 11 elamumaa piirneb põhjas Raja tee (katastritunnus 29501:010:0364) transpordimaaga, idas Raja tee 9 (katastritunnus 29501:010:0285) elamumaaga, lõunas Kadaka tee 30 (katastritunnus 43101:001:0837) maatulundusmaaga ja läänes Raja tee 13 (katastritunnus 29501:010:0345) üldkasutatava maa katastriüksusega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Raja tee 11 krunt on hoonestatud. Ehitisregistri andmetel on krundil kahekordne üksikelamu (ehitisregistri kood 120288230). Keila Vallavalitsuse 16.07.2008 korraldusega nr 703 on elamule väljastatud kasutusluba nr KV2008-36/KLT ehitisealuse pindalaga 120 m2. Raja tee krundi läänepiiri lähedal asub ajutine ehitis, puukuur (ehitisregistri kood 120555464), millele on Keila Vallavalitsuse 25.04.2008 korraldusega nr 376 antud kirjalik nõusolek KV2008-8/KNT ehitisealuse pindalaga 37,7 m2 ja kasutustähtajaga 02.03.2013. Ehitisregistris puudub teade ehitise lammutamise kohta.

Vastavalt detailplaneeringule on Raja tee 11 elamukrundile kehtestatud ehitusõiguse põhjal võimalik ehitada elamu ja üks abihoone ehitisealuse pindalaga kokku 240 m2. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse suurendada ehitusõiguse näitajaid ja hoonestusala. Elamukrundi ehitisealust pindala soovitakse suurendada 300 m2-ni ja abihoonete arvu 2 ühikuni.

Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 18.10.2022 korraldus nr 1054
Lääne-Harju Vallavalitsuse 18.10.2022 korralduse nr 1054 lisa

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 11.10.2022 korraldusega nr 1022 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Vasalemma alevikus Pargi tn 11 katastriüksusel ja lähialal

27.10.22

Planeeringuala koos juurdepääsu kavandamiseks vajamineva lähialaga on 2934 m2. Lähtudes vajadusest korrastada enne detailplaneeringu algatamist aadressiandmeid muudeti Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.10.2022 korraldusega nr 1010 Ranna tee 17b katastriüksuse lähiaadressi ja määrati uueks aadressiks Pargi tn 11.

Planeeritav katastriüksus asub Vasalemma alevikus Pargi tänava (teeregistri nr 8681017) ja Kesk tänava (teeregistri nr 8681007) ristmiku lähialas. Pargi tn 11 elamumaa piirneb põhjas Ranna tee 17a (katastritunnus 86801:002:0104) elamumaa kinnistuga, idas Keskmetsa (katastritunnus 43101:001:0905) maatulundusmaa katastriüksusega, lõunas Pargi tn 9 (katastritunnus 86801:002:0740) üldkasutatava maa ja läänes Ranna tee 17c (katastritunnus 43101:001:2007) maatulundusmaaga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringualale on võimalik kavandada juurdepääs Pargi tänava pikenduselt Keskmetsa maatulundusmaalt.

Detailplaneeringu eesmärk on Pargi tn 11 elamumaal ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.

Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.10.2022 korraldus nr 1022
Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.10.2022 korralduse nr 1022 lisa

Valkse külas Vanatoa 2022 detailplaneering

11.10.22

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 04.10.2022 korraldusega nr 999 detailplaneeringu Valkse külas Keila Vallavolikogu 27.09.2006 otsusega nr 107/0906 kehtestatud Vanatoa maaüksuse detailplaneeringu lahenduse muutmiseks.

Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel elamuehituse juhtotstarbega alal. Planeeringualal on moodustatud kehtiva detailplaneeringu kohaselt katastriüksused, kokku 31 katastriüksust. Planeeringuala piirneb Pähklioru (katastritunnus 29501:007:0289), Niiduvälja (katastritunnus 43101:001:0172), Raudsepa (katastritunnus 29501:007:0540) maatulundusmaa ja Metsaaluse tee (katastritunnus 29501:007:1419) ning Sinilille tee L4 (katastritunnus 29501:007:1418) transpordimaa kasutusotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on ca 10 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu koostamise eesmärk on 16 aastat tagasi koostatud kehtiva detailplaneeringu lahendusest suurema ehitustihedusega elukeskkonna loomine, planeeringuala ligipääsu lähendamine ning liikluskorralduse muutmine vastavalt praeguseks väljakujunenud keskkonnale.

Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11, 12, 17, 20. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.10.2022 korraldus nr 999
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 999 lisa

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 20.09.2022 korraldusega nr 968 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Tuulna külas Kõrgemäe mets 2 (katastritunnus 29501:007:3470) maatulundusmaa katastriüksusel.

24.01.24

Planeeritav ala asub Keila valla üldplaneeringu kohaselt hajaasustuses. Planeeritava ala suurus on 6,34 ha. Juurdepääs planeeringualale avalikult Tuulnase teelt (teeregistri nr 2953220).

Planeeritav ala piirneb põhjas Eest-Tulina mets 7 (katastritunnus 29501:007:0027) maatulundusmaaga, idas Aedevahe mets 1 (katastritunnus            29501:007:1258) maatulundusmaa ja Türnpu tee 6 // Kiviaia (katastritunnus 29501:007:1242) elamumaaga, lõunas Põllu (katastritunnus 29501:007:1273) maatulundusmaaga, edelas Türnpu tee 4 // Tasase (katastritunnus 29501:007:2880) elamumaaga, läänes Tuulnase (katastritunnus 29501:007:1587) üldkasutatava maaga, Kõrgemäe tee (katastritunnus 43101:001:1231) transpordimaaga ning Lahepere vkt 27 (katastritunnus 29506:002:0250), Lahepere vkt 28 (katastritunnus 29506:002:0260), Lahepere vkt 29 (katastritunnus 29506:002:0270), Lahepere vkt 41 (katastritunnus 29506:002:0370), Metsapiiga vkt 33 (katastritunnus 29506:001:0310), Metsapiiga vkt 32 (katastritunnus 29506:001:0300), Metsapiiga vkt 31 (katastritunnus 29506:001:0290), Metsapiiga vkt 30 (katastritunnus 29506:001:0280) ja Metsapiiga vkt 29 (katastritunnus 29506:001:0270 ) elamumaadega.

Keila valla üldplaneeringu joonise 1A põhjal asub Kõrgemäe mets 2 maaüksus tiheasutusala ja rohevõrgustiku vahelisel üleminekualal. Üldplaneeringu joonise 2A põhjal ei ole sellel alal elamumaade kasutusotstarvet planeeritud ja maakasutus on jätkuvalt maatulundusmaa. Uute elamugruppide kavandamisel on krundi minimaalseks suuruseks 3000 m2. Esitatud taotluse kohaselt on kavandatavad krundid kaks kuni kolm korda suuremad ja seetõttu on tegemist hajaasustusele iseloomuliku hoonestuse rajamise tingimustele, mille puhul on võimalik kõrghaljastust säilitada hoonestusalast väljapoole jääval alal. Maa-ameti geoloogia kaardirakenduse info põhjal ulatub Kõrgemäe mets 2 idapoolsele osale Tõstre perspektiivse ehituslubjakivi uuritud varu ala, mis on kinnitamata varu. Lääne-Harju valla üldplaneeringu avalikustatud eelnõu kohaselt on tihehoonestusalaga külgneval üleminekualal soovitatud katastriüksuse minimaalseks suuruseks 0,5 ha. Arvestades eeltoodut on tegemist üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga ja kuna planeeritaval alal ei leidu looduskaitselisi piiranguid, siis ei ole nõutud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine.

Planeeringu koostamise eesmärk on katastriüksuse elamumaa kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.

Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalitsuse korraldus nr 968
Lääne-Harju Vallavalitsuse korralduse nr 968 lisa
Eskiis
Avaliku artuelu protokoll

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 06.09.2022 korraldusega nr 925 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Laokülas Jaamametsa maaüksusel.

14.09.22

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 06.09.2022 korraldusega nr 925 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Laokülas Jaamametsa maaüksusel.

Planeeritav ala asub Laokülas Jaama tee ääres Põllküla raudteepeatusest 210 m kaugusel. Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal hajaasustuses maatulundusmaal. Planeeritava ala suurus on 2,91 ha. Planeeringualal puudub hoonestus. Juurdepääs kinnistule on võimalik rajada Jaama teelt (teeregistri nr 2953770).

Planeeritav ala piirneb põhjas Allika (katastritunnus 29501:009:0458), idas Viristaja (katastritunnus 43101:001:0307), lõunas Viristajavälja (katastritunnus 43101:001:0283) maatulundusmaadega ja edelas Jaama tee 12 (katastritunnus 29501:009:0004) elamumaaga, läänes           Jaama tee 14 (katastritunnus 43101:001:0134), Jaama tee 16 (katastritunnus 43101:001:0139) maatulundusmaade ja Jaama tee (katastritunnus 29501:001:0464) transpordimaaga. Planeeringu koostamise eesmärk on katastriüksuse elamumaa kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.

Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalitsuse korraldus nr 925
Lääne-Harju Vallavalitsuse korralduse nr 925 lisa
Eskiis

14.09.22
Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 16.08.2022 korraldusega nr 860 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Kersalu külas Kroonipõllu, Põllu, Lepiku rohumaa 1, Kruusaaugu rohumaa 7 maaüksustel ja lähialal.
 
Planeeritav ala asub Kersalu külas Põllküla - Madise maantee vahetus naabruses Keila valla
üldplaneeringu joonise 2A põhjal tiheasustuses väikeelamumaa juhtotstarbega alal.
Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 16,14 ha. Planeeringualal puudub hoonestus.
Juurdepääs kinnistule on võimalik rajada Põllküla - Madise maanteelt (teeregistri nr 11199).
11199 Põllküla-Madise tee (katastritunnus 29501:009:0293) transpordimaa kinnistu on
kaasatud ulatuses, mis on vajalik juurdepääsu kavandamiseks planeeringuala kruntidele.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Planeeritav ala piirneb põhjas ja loodes Vanaranna tee 19 (katastritunnus 29501:009:0255) ja
Vanaranna tee 15 (katastritunnus 29501:009:0091 maatulundusmaadega, kirdes Vanaranna tee
13 (katastritunnus 29501:009:0071), Vanaranna tee 10 (katastritunnus 29501:009:0189
maatulundusmaadega, idas Toropi (katastritunnus 29501:009:0448) maatulundusmaaga,
kagus 11199 Põllküla-Madise tee (katastritunnus 29501:009:0293) transpordimaaga, lõunas
Keila metskond 341 (katastritunnus 29501:001:0523) maatulundusmaaga, edelas Aaviku
rohumaa 4 (katastritunnus 29501:009:0147) maatulundusmaaga, läänes Sepa põld 4
(katastritunnus 29501:009:0394) ja Aaviku rohumaa 3 (katastritunnus 29501:009:0146)
maatulundusmaadega. Planeeringuala lõunaosas kulgeb metsaäärne tee.
Planeeritav ala piirneb idas Lääne-Harju Vallavalitsuse 26.04.2022 korraldusega nr 414
kehtestatud Toropi maatulundusmaa ja lähiala detailplaneeringuga. Kinnistu põhjapoolsel
alale ulatub perspektiivse 330 kV elektriliini mõjuala, mille detailplaneering on algatatud
Lääne-Harju Vallavolikogu 31.08.2020 otsusega nr 60. Vallavolikogu 28.06.2022 otsusega nr
44 on vastu võetud Keila-Paldiski 330/110 kV trassikoridori detailplaneering ja selle
keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Planeeringu koostamise eesmärk on
katastriüksuste elamumaa kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja -tingimuste määramine,
liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike
kitsenduste määramine. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
Dokumendid:

 

Laulasmaa külas Kuusiku tee 16 katastriüksuse detailplaneering

10.08.22

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 05.07.2022 korraldusega nr 692 detailplaneeringu Laulasmaa külas Kuusiku tee 16 katastriüksusel (katastritunnus 29501:007:1163).

Planeeringuala suurus on 4632 m2. Planeeritav katastriüksus asub Laulasmaa külas Keila Vallavolikogu 23.07.2003 otsusega nr 093/0703 kehtestatud Kõltsu maaüksuse maatükk II detailplaneeringu alal. Detailplaneeringuga kehtestatud krundi sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa. Keila valla üldplaneeringu joonise 2A kohaselt on planeeringuala juhtotstarve väikeelamumaa 75% kõrghaljastuse säilitamise kohustusega.

Kuusiku tee 16 elamumaa piirneb põhjas Kuusiku tee 14 (katastritunnus 29501:007:1161) elamumaaga, kirdes ja idas Kuusiku tee (katastritunnus 29501:007:1202) ning lõunas Kõltsu tee (katastritunnus 29501:007:1207) transpordimaadega, läänes Kõltsu tee 7 (katastritunnus 29501:007:1134) elamumaaga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Juurdepääs krundile on tagatud Tallinn – Rannamõisa - Kloogaranna teelt kohaliku Kõltsu tee kaudu. Lääne-Harju Vallavolikogu 31.05.2022 otsuse nr 38 kohaselt omandab vald Nõlvaku tn 3 katastriüksuse, mis on suurem ja sobib paremini lasteaia rajamiseks. Planeeritav üksikelamu sobib hästi antud piirkonda, sest lähikrundid on sama kasutusotstarbega.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:
1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 05.07.2022 korraldus nr 692
2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 692 lisa

Laulasmaa külas Vaskussi tee 1a ja Vaskussi tee 3 katastriüksuste detailplaneering

18.07.22

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 28.06.2022 korraldusega nr 664 detailplaneeringu Laulasmaa külas Vaskussi tee 1a (tunnus 29501:007:1079) ja  Vaskussi tee 3 (tunnus 29501:007:1081) katastriüksustel.

Planeeritavad katastriüksused paiknevad Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa ning Keila Vallavolikogu 23.07.2003 otsusega nr 093/0703 kehtestatud Kõltsu maaüksuse maatükk II detailplaneeringu alal.Planeeritav ala piirneb Vaskussi tee 1 (katastritunnus 29501:007:1197), Vaskussi tee 5 (katastritunnus 29501:007:1083), Side tee 14 (katastritunnus 29503:028:0810) elamumaa, Side tee 8 (katastritunnus 29501:001:0538) maatulundusmaa ja Vaskussi tee (katastritunnus 29501:007:1206) transpordimaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 12679 m2.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu koostamise eesmärgiks on muuta kruntide omavahelist piiri ning määratleda kruntide hoonestusalad, ehitusõigused ja teised eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks vajaminevad detailplaneeringu ülesanded. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11–13, 17.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse  28.06.2022 korraldus nr 664
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 664 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis
20.06.22

Laulasmaa külas Kuusiku tee 6a detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 14.06.2022 korraldusega nr 600 detailplaneeringu Laulasmaa külas Kuusiku tee 6a katastriüksuse (tunnus 43101:001:0219) osas.
Planeeritav katastriüksus paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa ning Keila Vallavolikogu 23.07.2003 otsusega nr 093/0703 kehtestatud Kõltsu maaüksuse maatükk II detailplaneeringu alal.
Planeeritav ala piirneb Kuusiku tee 4a (katastritunnus 43101:001:0217), Kuusiku tee 6 (katastritunnus 43101:001:0218), Kuusiku tee 8 (katastritunnus 43101:001:0220), Kuusiku tee 8a (katastritunnus 43101:001:0221) elamumaa ning Kuusiku tee (katastritunnus 29501:007:1202) ja 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee (katastritunnus 29501:007:0416) transpordimaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 6302 m².
Taotleja soovib krundile püstitada ühe majapidamise jaoks vajaminevad hooned ja rajatised. Kuna kehtiva detailplaneeringuga on selle koostamise ajal kehtinud kitsenduste tõttu katastriüksusele määratud hoonestusala väga väike, siis soovib taotleja suurendada hoonestusala rohkem kui 10%. Hoonestusala suurendamiseks rohkem kui 10% on vajalik koostada uus detailplaneering. Planeeringuga katastriüksuse piire ega sihtotstarvet ei muudeta.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11–13, 17.
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 
14.06.22

Detailplaneering Lohusalu tee 2 Laulasmaa külas

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 07.06.2022 korraldusega nr 587 detailplaneeringu Laulasmaa külas Lohusalu tee 2 katastriüksusel.
Osaühing Koch & Koch (registrikood 11087731) esitas Lääne-Harju Vallavalitsusele avalduse (registreeritud 29.05.2022 dokumendiregistris nr 6-2/1385) detailplaneeringu algatamiseks Laulasmaa külas Lohusalu tee 2 (katastritunnus 29501:007:1836) katastriüksusel. Planeeringuala suurus on 14148 m2.
Planeeritav katastriüksus paikneb Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Tallinn - Rannamõisa – Kloogaranna tee ja Laulasmaa – Lohusalu tee vahelisel alal. Lohusalu tee 2 elamumaa krunt on hoonestatud. Lääne-Harju Vallavalitsuse 24.05.2022 korraldusega nr 523 on väljastatud ehitusluba olemasolevate hoonete lammutamiseks. Lohusalu tee 2 maaüksus piirneb põhjas Kloogaranna tee 29 (katastritunnus 29501:007:0990) ärimaa ja Lohusalu tee 4 (katastritunnus 29501:007:0129) maatulundusmaaga, idas 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee (katastritunnus 29501:007:0416), lõunas 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee L6 (katastritunnus 29501:007:1837) ning lõuna- ja läänes 11395 Laulasmaa-Lohusalu tee (katastritunnus (katastritunnus 29501:007:0257) transpordimaadega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Keila valla üldplaneeringu joonise 2A kohaselt paikneb planeeritav alal väikeelamumaa juhtotstarbega piirkonnas. Maa-ameti kaardirakenduse andmetel on Lohusalu tee 2 sihtotstarve elamumaa, millest 4169 m2 on õuemaa, 6260 m² looduslik rohumaa ja 174 m2  moodustab muu maa. Lohusalu tee 2 krundile ulatuvad riigiteede kaitsevööndid, puurkaevu PRK0011538 sanitarkaitseala ning sideehitiste kaitsevööndid. Looduskaitselised piirangud puuduvad.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on välja selgitada võimalused katastriüksuse jagamiseks neljaks elamukrundiks ja igale elamukrundile ehitusõiguse ja -tingimuste määramiseks kuni nelja boksiga ridaelamu püstitamiseks; liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Detailplaneeringuga lahendatakse ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 2–9, 11–12, 17.
Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 
24.05.22

Detailplaneering Madise külas Kangru-Kalda maaüksusel

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 03.05.2022 korraldusega nr 452 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Madise külas Kangru-Kalda katastriüksusel. AS Lemeks esitas Lääne-Harju Vallavalitsusele taotluse (registreeritud 13.03.2022 nr 6-2/736) sooviga algatada detailplaneering Madise külas Kangru-Kalda (katastritunnus 56202:001:0787) maaüksusel. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,43 ha.
 
Planeeritav katastriüksus asub Lääne-Harju vallas Madise külas Paldiski - Padise maanteest (teeregistri nr 11174) idas. Kangru-Kalda maaüksus piirneb läänes ja edelas 11174 Paldiski-Padise tee (katastritunnused 56202:001:0788, 56202:001:0703) transpordimaaga, põhjas Kangru (katastritunnus 56202:001:0766), kirdes Rehe (katastritunnus 56202:001:0653), idas Hintsu-Metsa (katastritunnus 43101:001:0063) ja Vana-Ranniku (katastritunnus 56202:001:0570) ning lõunas Ranniku (katastritunnus 56202:001:0561) maatulundusmaadega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Padise valla üldplaneeringu joonisel asub planeeritav ala ärimaa ja elamumaa reservmaa sihtotstarbega piirkonnas ning detailplaneeringu kohustusega alal. Maa-ameti kaardirakenduse põllumaade rakenduse andmetel on läänepoolsel metsaga kaetud osal tegemist madalsoomullaga, mille boniteet on 53 ja idapoolsel lagedal osal on tegemist koreserikka rähkmullaga, mille boniteet on 31. Neid alasid eraldab mõtteliselt RUMMU II:RUM elektriõhuliin 1-20 kV. Maapind tõuseb ida suunal.
Elamumaa kruntide moodustamiseks on sobilik idapoolne ala, mis vastavalt üldplaneeringule on selleks otstarbeks reserveeritud. Läänepoolsel osal on vajalik teostada pinnase hüdrogeoloogiline uuring selleks, et hinnata millises ulatuses on võimalik elamumaa kruntide kavandamine, kuna tegemist on peenliiva ja liigniiske alaga. Juurdepääs on võimalik kavandada 11174 Paldiski-Padise tee 5,718 km mahasõidult Kangru-Kalda maaüksuse edelanurgas. Kangru-Kalda katastriüksusele ulatuvad Paldiski - Padise maantee kaitsevöönd, Läänemere ranna piiranguvöönd ja elektriõhuliin 1-20 kV kaitsevöönd. Läänepoolsel liigniiskel osal kulgeb kirde-edela suunaline kraav, mis suubub maanteetruupi. Looduskaitselised piirangud puuduvad. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Detailplaneeringuga lahendatakse ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9, 11, 12 ja 17.
 
Dokumendid:
 
13.05.22

Detailplaneering Adruvahi kinnistu Kloogaranna külas

 
Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 10.05.2022 korraldusega nr 477 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Adruvahi vkt 15 katastriüksusel. Hardi Meybaum esitas Lääne-Harju Vallavalitsusele taotluse (registreeritud 28.03.2022 nr 6-2/334) sooviga algatada detailplaneering Kloogaranna külas Adruvahi vkt 15 (katastritunnus 29501:007:0347) maaüksusel. Planeeringuala suurus 4176 m2.
Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Ranna maaüksuse detailplaneeringu alal. Detailplaneering on kehtestatud Keila Vallavolikogu 31.01.2001 otsusega nr 141/0101. Adruvahi vkt 15 elamumaa krunt on hoonestamata. Maaüksusel on elektri liitumiskilp ja ühendus veetrassiga. Adruvahi vkt 15 maaüksus piirneb põhjas Adruvahi vkt 6 (katastritunnus 29501:007:0336), Adruvahi vkt 7 (katastritunnus 29501:007:0337) ja Ojakalda tee 11a (katastritunnus 43101:001:0194) elamumaadega, idas Ojakalda tee 9 (katastritunnus 29501:007:0566) ja lõunas Adruvahi vkt 22 (katastritunnus 29501:007:0355) elamumaaga ning läänes Adruvahi vkt 40 (katastritunnus 29501:007:1492) transpordimaaga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Detailplaneeringuga lahendatakse ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 2–9, 11–12, 17.
 
Dokumendid:
 
19.04.22

Detailplaneering Alliklepa külas Päärbi, Pumba, Merikotka, Tuulekotka, Rohukotka, Niidukotka, Männimetsa, Kasetuka, Toominga, Kastani, Lehtpuu, Päärbi tee ja Kibru tee katastriüksusel

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 05.04.2022 korraldusega nr 333 detailplaneeringu koostamise Alliklepa külas Päärbi, Pumba, Merikotka, Tuulekotka, Rohukotka, Niidukotka, Männimetsa, Kasetuka, Toominga, Kastani, Lehtpuu, Päärbi tee ja Kibru tee katastriüksusel. Planeeringuala suurus on 7,5ha.

Ala piirneb põhjas merega ehk Soome lahega. Ida poole jääb Pääru maatulundusmaa katastriüksus, kus asub üks elamu koos abihoonetega ning Kuuse katastriüksus. Lõunasse jääb Kadaka katastriüksus, kus asub üks elumaja. Lääne poole jäävad Perbi-Heinamaa ja Perbi- Nurme kinnistud, millele on 02.11.2021 kehtestatud Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistute ning lähiala detailplaneering. Samuti jääb läänepoole Perbi-Vanatoa kinnistu, kus asub üks elamu koos abihoonetega.

Algatatava detailplaneeringu koostamise eesmärk on varasemalt samale alale koostatud Padise vald Päärbi ja Pertanina kinnistute detailplaneeringuga (Entec AS, töö nr 471) moodustatud üheksal olemasoleval elamumaa krundil ja kahel olemasoleval tootmismaa krundil ehitusõiguse muutmine.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõikele 1. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

1. Algatamine

a. Taotlus

b. Korraldus

23.03.22

Detailplaneering Nurme,Tuule ja Tuulepuu kinnistutel Kloogaranna külas ning Oja kinnistul Käesalu külas

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 15.03.2022 korraldusega nr 205 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Nurme, Tuule ja Tuulepuu ning Käesalu külas Oja katastriüksustel ja lähialal.
Tanel Lambing esitas Lääne-Harju Vallavalitsusele taotluse (registreeritud 04.01.2022 nr 6-2/30) ja täpsustava taotluse (registreeritud 15.02.2022 nr 6-2/470) sooviga algatada detailplaneering Kloogaranna külas Nurme (katastritunnus 29501:007:0544), Tuule (katastritunnus 29501:001:0722) ja Tuulepuu (katastritunnus 29501:001:0723) ja Käesalu külas Oja (katastritunnus 29501:007:0543) maaüksustel. Planeeringuala suurus on ligikaudu 13,7 ha.
Planeeritavad katastriüksused asuvad Lääne-Harju vallas Kloogaranna ja Käesalu külas Treppojast 450 m kirdes. Planeeringuala piirneb läänes Kuusiku (katastritunnus 29501:007:0547), Kangru (katastritunnus 29501:007:0546) ja Välja (katastritunnus 29501:007:0545), läänes ja põhjas Voore (katastritunnus 29501:007:1334), põhjas Peetri (katastritunnus 29501:007:0475), idas Olluma (katastritunnus 29501:007:0476), lõunas Tuuleoja (katastritunnus 29501:001:0724) maatulundusmaa katastriüksustega. Keila valla üldplaneeringu kaardi 1A põhjal asub ala hajaasustuses ja väljaspool rohekoridori. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane, kuna vastab hajaasustuse tingimustele.
Maa-ameti kaardirakenduse kitsenduste kaardi andmetel asub planeeritav ala maaparandussüsteemi KEELVA, MM-1965 maa-alal. Nurme, Oja ja Tuule maaüksustel kulgevad  kraavid. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Detailplaneeringuga lahendatakse ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9, 11–12,13, 17. Looduskaitselised piirangud puuduvad. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 
17.03.22

Detailplaneering Aedlinna tee 11 Klooga alevik

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 15.03.2022 korraldusega nr 206 detailplaneeringu Klooga alevikus Aedlinna tee 11 (katastritunnus 29501:007:0335) ja Lehise tn 4 (katastritunnus 43101:001:0592) osas.
Planeeritavad katastriüksused paiknevad Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa ja Keila Vallavalitsuse 14.09.1999 määrusega nr 3 kehtestatud Klooga aleviku detailplaneeringu alal.
Planeeritav ala piirneb Aedlinna tee 9 (katastritunnus 29501:001:0769), Liini tn 2 (katastritunnus 29501:001:0771), Lehise tn 2 (katastritunnus 29501:009:0414), Lehise tn 6 (katastritunnus 29501:009:0044) ja Aedlinna tee 13 (katastritunnus 29501:009:0040) elamumaa ning Aedlinna tee (katastritunnus 29501:009:0410) ja Lehise tänav L1 (katastritunnus 29501:001:0558) transpordimaa sihtotstarvetega katastriüksustega.
Taotleja soovib maakorralduslikult moodustatud, kehtiva detailplaneeringu lahendusele mittevastava krundijaotusplaani seadusekohast vormistamist ning ehitusõiguse määratlemist Lehise tn 4 hoonestamata katastriüksusel. Olemasoleva hoonestusega, Aedlinna tee 11 katastriüksusele, lisahooneid ei planeerita 
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõikele 1. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda veebilehel https://laaneharju.ee/et/algatatud-detailplaneeringud.
 
Dokumendid:
 
17.03.22

Detailplaneering Otitooma tee 2 Keila-Joal

Lääne-Harju Vallavolikogu 08.03.2022 otsusega nr 13 on jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Lääne-Harju vallas Keila-Joa aleviku Otitooma tee 2 kinnistu detailplaneeringule.
Planeeritav katastriüksus asub Lääne-Harju vallas Keila-Joa alevikus, paiknedes Tallinn - Rannamõisa - Kloogaranna kõrvalmaantee (teeregistri nr 11390) ja mitteavaliku Mäekalda tee (teeregistri nr 1982062) vahelisel alal. Planeeringuala pindala on 1,39 ha
Detailplaneering on üldplaneeringut muutev, kuna muudab maa sihtostarvet ja Keila valla üldplaneeringus ei ole elamumaa kasutusotsarvet määratud. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringus Otitooma 2 katastriüksuse (katastritunnus 29501:007:3440) ulatuses juhtotstarve elamumaaks, et jagada kinnistu neljaks elamumaa krundiks ning määrata ehitusõigus ja ehitustingimused pereelamute ehitamiseks.
 
Kuna detailplaneeringu algatamisel jäeti kaalumata keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkus, siis kaalutis seda tagantjärele. Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata KSH eelhinnangu põhjal (lisa) arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ei ole vajalik järgnevatel põhjustel:
1) detailplaneeringu realiseerimisega ei saa hetkel teadaoleva info põhjal eeldada tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi oluline kahjustumine, näiteks negatiivset mõju kaitsmata põhjaveega piirkonna hüdrogeoloogilistele tingimustele ja veerežiimile;
2) detailplaneeringu realiseerimine ei avalda negatiivset mõju kaitsealustele looduse üksikobjektidele ega kaitsealale;
3) kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Tegevusega ei kaasne olemasoleva liikluskoormuse, mürataseme ja õhusaaste olulist suurenemist ning täiendavate ülenormatiivsete saastetasemete esinemist;
4) alal ja selle lähiümbruses ei ole tuvastatud asjaolusid, mis seaks piiranguid kavandatavale maakasutusele või majandustegevusele;
5) kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse, valgusreostuse ega inimese lõhnataju ületava ebameeldiva lõhnahäiringu teket.
Keskkonnatingimustega arvestamisel on võimalik tagada ohutu keskkond planeeringumenetluse käigus. Lääne-Harju Vallavalitsusele teadaolevast informatsioonist lähtuvalt saab järeldada, et kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning ja KSH algatamine ei ole eeldatavalt vajalik.
 
Detailplaneeringu vastuvõtja ja kehtestaja on Lääne-Harju Vallavolikogu, koostamise korraldaja Lääne-Harju Vallavalitsus (mõlema aadress Rae 38, Paldiski linn) ning ja koostaja on Uibo Arhitektuuribüroo OÜ (registrikood 12646552) aadress Sütiste 43-94, Tallinn 13414, e-posti aadress kat.uibo@gmail.com
Strateegilise planeerimisdokumentidega ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda 06.04-06.05 tööpäeviti Lääne-Harju Vallavalitsuses Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehe aadressil www.laaneharju.ee.
 
Dokumendid
 
16.03.22

Detailplaneering Lahepere tee 8 Kloogaranna külas

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 08.03.2022 korraldusega nr.184 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Lahepere tee 8 katastriüksusel.
 
Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Tallinn - Paldiski maanteest põhja suunas 140 m kaugusel maanteest. Lahepere maaüksus piirneb põhjas Ojakalda tee 2 (katastritunnus 29501:007:0577) ja Muuli põik 11 (katastritunnus 29501:007:0572), idas Muuli põik 7 (katastritunnus 29501:007:0584), Muuli tee 7 (katastritunnus 29501:007:0053) elamumaa, lõunas Lahepere tee 6 (katastritunnus 29501:007:0591), läänes Lahepere tee 7 (katastritunnus 29501:007:0589), Lahepere tee 9 (katastritunnus 29501:007:3070) ja Lahepere tee 11 (katastritunnus 29501:007:0582), loodes Ojakalda tee 1 (katastritunnus 29501:007:0576) elamumaa katastriüksustega. 
Planeeringuala asub Lahepere detailplaneeringu alal mis on kehtestatud Keila Vallavolikogu  21.06.2002 otsusega nr 276/0602 ja on ellu viidud. Lahepere tee 8 maaüksus on hoonestatud ehitistega. Ehitisregistri andmetel asuvad krundil elamu (ehitusregistri kood 116028287) ehitisealuse pindalaga 81 m² ja üksikelamu (ehitusregistri kood 120308948) ehitisealuse pindalaga 289,9 m² ning rajatised puurkaevpumpla (ehitusregistri kood 220633215) ehitisealuse pindalaga 19 m² ja puurkaev (ehitisregistri kood 220603904). Ehitusregistris on registreeritud veel kogu piirkonna siseteed (ehitisregistri kood 220273737) ja veetrass (ehitisregistri kood 220273671). Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuala suurus on 19777 m².
Siseteede hooldusega ja veevarustusega tegeleb Lahepere planeeringualal mittetulundusühing Lahepere Taristu (registrikood 80553954). Planeeringu eesmärgiks on puurkaevule  PRK0026379 koos puurkaevpumplaga moodustada eraldi tootmismaa sihtotstarbega krunt ja võõrandada see mittetulundusühingule ning seada vajalikud servituudid.
Lahepere tee 8 katastriüksusele ulatuvad vooluveekogu V1099100 Lahepere oja veekaitsevöönd, kalda ehitukeeluvöönd ja kalda kaitsevöönd, riigikaitselise ehitise Klooga harjutusvälja piiranguvöönd, sideehitiste kaitsevööndid, elektri õhuliini 1-20 kV ja elektripaigaldise kaitsevöönd ja puurkaevu PRK0026379 sanitaarkaitseala. Looduskaitselised piirangud puuduvad. Detailplaneeringuga lahendatakse ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9, 11–12, 17.
Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 
16.02.22

Vasalemma alevikus Metsa tn 2 maaüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 01.02.2022 korraldusega nr 86 Lääne-Harju vallas Vasalemma alevikus Metsa tn 2 maaüksuse detailplaneeringu.
Metsa tn 2 maaüksus (katastritunnus 43101:001:1760) elamumaa pindala on 2692 m².
Planeeritav katastriüksus paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on pereelamute maa (EP). Metsa tn 2 katastriüksus asub luitelisel metsaalal. Luite orientatsioon on kirde-edela suunaline ja maapind langeb loode suunal ning tõuseb kagu suunal. Metsa tn 2 maaüksus piirneb põhjas, idas ja lõunas Suusaraja (katastritunnus 43101:001:1761) üldkasutatava maaga ning läänes Jaama tn 39a (katastritunnus 86601:001:0340) ja loodes Jaama tn 39 (katastritunnus 86801:002:0220) elamumaadega. Metsa tn 2 maaüksus on hoonestamata. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse määrata ehitustingimused üksikelamu ehitamiseks. Juurdepääs Metsa tn 2 maaüksusele avaliku kasutusega Metsa teelt (teeregistri nr 8681012) on tagatud.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuga lahendatavad ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–12, 17. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 
2.02.22

Detailplaneering Kloogaranna külas Saua kinnistul

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 25.01.2022 korraldusega nr 60 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Saua katastriüksusel.
Planeeritav kinnistu asub Kloogaranna mere teest (teeregistri nr 11398) lõunas. Saua kinnistu piirneb põhjas 11398 Kloogaranna mere tee transpordimaa (katastritunnus 29501:007:0722) kinnistuga, idas Mere tee 21 (katastritunnus 29501:007:1960), Mere tee 21a (katastritunnus 29501:007:0402) elamumaa kinnistutega, kagus Nõmme tee 1d (katastritunnus 29501:001:0372) maatulundusmaa kinnistuga, lõunas Nõmme tee 1c (katastritunnus 29501:007:0840) elamumaa ja Ranna tee 16b (katastritunnus 29501:001:0407) maatulundusmaa kinnistuga, läänes Ankru tee 6 (katastritunnus 29501:007:0824) ja Mere tee 23 (katastritunnus 29501:007:3180) elamumaa kinnistutega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,56 ha.
Keila valla üldplaneeringu joonisel 2A asub planeeritav alal suvilakruntide sihtotstarbega piirkonnas, milles tuleb elamute kavandamisel tagada kõrghaljastuse säilimine 75% ulatuses ja uute moodustavate kruntide minimaalne suurus 3000 m2. Maa-ameti kaardirakenduse andmetel on Saua katastriüksuse sihtotstarve maatulundusmaa, millest 15135 m2 metsamaa ja 238 m2 muu maa. Maaüksusel on 2020. aastal teostatud lageraie. Maaüksuse lõunapiiril kulgeb kraav.
Saua kinnistule ulatuvad Kloogaranna mere tee 11398 kaitsevöönd, Treppoja kalda kaitsevöönd ja puurkaevu PRK0023310 sanitaarkaitseala. Looduskaitselised piirangud puuduvad.
Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Detailplaneeringuga lahendatakse ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9, 11–12, 17.
Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 
28.12.21

Laulasmaa külas Kuusiku tee 2a detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 21.12.2021 korraldusega nr 1315 detailplaneeringu Laulasmaa külas Kuusiku tee 2a (katastritunnus 43101:001:0214) osas.
Planeeritav katastriüksus paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa ning Keila Vallavolikogu 23.07.2003 otsusega nr 093/0703 kehtestatud Kõltsu maaüksuse maatükk II detailplaneeringu alal.
Kuusiku tee 2a katastriüksus asub Laulasmaa külas ning piirneb piirneb Kuusiku tee 2 (katastritunnus 43101:001:0215), Kuusiku tee 4 (katastritunnus 43101:001:0216), Kuusiku tee 4a (katastritunnus 43101:001:0217) elamumaa ning 11397 Klooga aiandusühistu tee (katastritunnus 29503:024:0001) ja 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee (katastritunnus 29501:007:0416) transpordimaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 5067 m².
Taotleja soovib krundile püstitada ühe majapidamise jaoks vajaminevad hooned ja rajatised. Kuna kehtiva detailplaneeringuga on selle koostamise ajal kehtinud kitsenduste tõttu katastriüksusele määratud hoonestusala väga väike, siis soovib taotleja suurendada hoonestusala rohkem kui 10%. Hoonestusala suurendamiseks rohkem kui 10% on vajalik koostada uus detailplaneering. Planeeringuga katastriüksuse piire ega sihtotstarvet ei muudeta.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11–13, 17.
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 
8.12.21

Detailplaneering Laulasmaa külas Kanarbiku vkt 3

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 16.11.2021 korraldusega nr 1193 detailplaneeringu Laulasmaa külas Kanarbiku vkt 3 katastriüksuse (tunnus 29501:007:0335) osas.
Planeeritav katastriüksus paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa ning Keila Vallavolikogu 27.09.2000 otsusega nr 141/0009 kehtestatud Kanarbik 3 maaüksuse detailplaneeringu alal.
Katastriüksus piirneb Kanarbiku vkt 2 (tunnus 29501:012:0020), Kanarbiku vkt 4 (tunnus 29501:012:0040), Kanarbiku vkt 5 (tunnus 29501:012:0050), Kanarbiku vkt 3a (tunnus 29501:012:0002), Kanarbiku vkt 1 (tunnus 29501:012:0010) elamumaa ning Kingu tee 24 (tunnus 29501:001:0423), Lohusalu tee 78 (tunnus 29501:007:3000) maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 2792 m².
Taotleja soovib määratleda krundile ehitusõiguse paarismaja ning kahe abihoone püstitamiseks. Tegemist on kehtiva detailplaneeringu alaga, mille lahendus on ellu viidud. Kehtiva planeeringulahenduse muutmiseks on vajalik koostada uus detailplaneering. Planeeringuga katastriüksuse piire ega sihtotstarvet ei muudeta.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 
3.12.21

Tatra ja Ranna tee 19 kinnistute detailplaneering Vasalemmas

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 23.11.2021 korraldusega nr 1219 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Vasalemma alevikus Tatra ja Ranna tee 19 kinnistutel. 

Planeeritavad kinnistud asuvad Vasalemma alevikus Keila - Haapsalu maantee (teeregistri nr 17) ja Vasalemma karjääri tee (teeregistri nr 11172) ristmiku lähialas. Tatra kinnistu piirneb põhjas 11172 Vasalemma karjääri tee (katastritunnus 29501:010:0774) transpordimaa kinnistuga, idas ja lõunas Ranna tee 17c (katastritunnus 43101:001:1192) maatulundusmaa kinnistutega ning lõunas Pae (katastritunnus 43101:001:1250) ja läänes Maanteeääre (katastritunnus 43101:001:0963) sihtotstarbeta maa kinnistutega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 4,41 ha.
Tatra kinnistu pindala on 36302 m2, millest 12164 m2 on looduslik rohumaa, 23555 m2 metsamaa, 127 m2 õuemaa ja 456 m2 muu maa. Kinnistu on hoonestamata. Kinnistut läbivad side maakaabelliinid. Ranna tee 19 katastriüksuse elamumaa pindala on 3127 m2, millest 2695 m2 on õuemaa, 379 m2 metsamaa ja 53 m2 looduslik rohumaa. Vasalemma valla üldplaneeringu kohaselt asub Tatra kinnistu tiheasustusalal, mille juhtotstarve on perspektiivne pereelamute maa, mille puhul on lubatud kavandada ka elamupiirkonda teenindavaid kaubandus-, teenindus-, haridus-,tervishoiu- ja vabaaja harrastusega seonduvaid ettevõtteid ning asutusi kui see ei too kaasa olulisi mõjusid elukeskkonnale, tehnoehitisi, parke, haljasalasid, mängu- ning spordiväljakuid. Kinnistu on suures ulatuses ühtlase kõrgusega tõustes ida suunal. Tatra kinnistu keskosa on lage. Planeeringualal asuvad tehnorajatistest tingitud piirangud elektriõhuliini alla 1 kV ja sideõhuliini SIDE10388 ja side maakaabelliini kitsendused ning Vasalemma karjääri tee (teeregistri nr 11172) kaitsevöönd. Looduskaitselised piirangud puuduvad. Hooajaliselt esineb kohati pinnasevee kõrgvee tasemest tingitud üleujutusi. Planeeringualale on kaks juurdepääsu: põhjas Vasalemma karjääri teelt ja läänes Keila - Haapsalu maanteelt Murrulaane tänava kaudu.
Keila - Haapsalu maanteel on liiklusest tingitud kõrgendatud müratase. Lääne-Harju üldplaneeringule teostatud liiklusmüra hinnangu põhjal ulatuvad riigimaanteel müratasemed päevasel ajal 60–65 dB-ni ja mõjuala 70 km/h kiiruse juures 75–100 meetrini. Sellest lähtuvalt planeeringu lahenduses võtta arvesse mürast tingitud häiringuid ja käsitleda müra vähendamise meetmeid.
Detailplaneeringu eesmärk on Tatra maaüksus jagamine kruntideks, ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Detailplaneeringuga lahendatakse ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9, 11–13, 17
Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:

 

 
19.10.21

Detailplaneering Kloogaranna külas Adruvahi vkt 8

 
Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 05.11-05.12.2021  elektrooniliselt  Lääne-Harju  valla  kodulehel  https://laaneharju.ee/algatatud-detailplaneeringud. 
 
Ettepanekuid on võimalik esitada kuni avalikustamise perioodi lõpuni tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski linn ning e-posti teel aadressil info@laaneharju.ee. Avaliku arutelu toimumise aeg teatatakse peale avaliku väljapaneku lõppemist. 
 
Eskiislahendus:
 
18.08.21

Algatatud detailplaneering Paldiski linnas Pallase piirkond 6

 

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 17.08.2021 korraldusega nr 863 detailplaneeringu Paldiski linnas Pallase piirkond 6 (katastritunnus 43101:001:0482) kinnistul ja lähialal. Planeeritavate kinnistute suurus on 11,1 ha. Detailplaneeringualasse kaasatav lähiala on vajalik juurdepääsude ja kommunikatsioonide planeerimiseks.

Detailplaneeringu eesmärgiks on sihtotstarbeta maa katastriüksuse jagamine elamumaa kruntideks ning tervikliku elamupiirkonna moodustamine. Kinnistu asub Paldiski linna üldplaneeringu kohaselt tiheasutusega alal. Algatatava detailplaneeringu eesmärk vastab Paldiski linna üldplaneeringu juhtotstarbele, mis on elamumaa. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

 

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Paldiski linnas Sadama tänava ja Suitsupääsukese tänavaga piirnevate elamu- ja aiandusühistute piirkondade vahel. Juurdepääs Pallase piirkond 6 kinnistule on võimalik rajada Sadama tänavalt nii Liblika tänavamaa kui ka Suitsupääsukese tänava kaudu. Kinnistu põhjaosas kulgeb lisaks ka Mooni tänav.

 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lõike 1 punktid 1–4 sätestavad juhud, millal tuleb viia läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine. Pallase piirkond 6 kinnistu detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lõikes 1 sätestatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka ning Lääne-Harju Vallavalitsusele teadaolevast informatsioonist ei kaasne planeeringuga kavandatud tegevusega olulist keskkonnamõju. Kuna detailplaneering on üldplaneeringu kohane, ei ole nõutud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8, 9, 12 ja 14 kohaselt planeeringumenetluse käigus.

 

Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Lääne-Harju Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostaja on Hendrikson & Ko OÜ (registrikood 10269950) aadress Raekoja plats 8, 51004 Tartu; e-posti aadress hendrikson@hendrikson.ee. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

1. Algatamine

     a. Taotlus

    b. Korraldus koos lähteseisukohtadega

 

22.07.21

Detailplaneering Kloogaranna külas Adruvahi vkt 5

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 20.07.2021 korraldusega nr 746 detailplaneeringu Kloogaranna külas Adruvahi vkt 5 kinnistu (katastritunnus 29501:007:0335) osas.
 
Planeeritav katastriüksus paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa ning Keila Vallavolikogu 31.01.2001 otsusega nr 141/0101 kehtestatud Ranna maaüksuse detailplaneeringu alal.
Adruvahi vkt 5 kinnistu asub Kloogaranna külas ning piirneb Adruvahi vkt 6 (tunnus 29501:007:0336) ja Adruvahi vkt 4 (katastritunnus 29501:007:0334) elamumaa, Adruvahi vkt 40 (katastritunnus 29501:007:1492) transpordimaa sihtotstarbega katastriüksustega ja põhjast Lahepere lahega. Planeeringuala suurus on 6736 m².
Taotleja soovib rajada krundile lisaks olemasolevatele hoonetele veel kaks abihoonet. Kuna kehtiv detailplaneering on realiseeritud, siis ehitusõiguse suurendamiseks on vajalik koostada uus detailplaneering. Planeeringuga katastriüksuse piire ega sihtotstarvet ei muudeta. Ehitustegevust ei planeerita ranna ehituskeeluvööndisse. 
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 2–13.
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 

Detailplaneering Karilepa külas Kubjapere maaüksusel

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 27.04.2021 korraldusega nr 419 detailplaneeringu Karilepa külas Kubjapere (katastritunnus 6202:001:0528) katastriüksusel.
Planeeritav katastriüksus paikneb Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel hajaasustusalas, mis ei ole detailplaneeringu kohustusega ala. Juhtfunktsiooni määratud ei ole. Katastriüksus asub Karilepa külas ning piirneb Mäe (katastritunnus 56202:001:0036), Kubja-Põllutuka (katastritunnus 56202:001:0754) ja Roosimaa (katastritunnus 56202:001:0724) elamumaa sihtotstarbega; Ridipiku (katastritunnus 56202:001:0081), Siilu (katastritunnus 56202:001:0487), Metsakivi mets 2 (katastritunnus 56202:001:0636), Põldmaa (katastritunnus 56202:001:0640) ja Kubja (katastritunnus 56202:001:0855) maatulundusmaa sihtotstarbega ning Tõnu tee (katastritunnus 56202:001:0755) ja 11174 Paldiski-Padise tee (katastritunnus 56202:001:0703) transpordimaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 8,84 ha.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu koostamise eesmärk on katastriüksuse jagamine seitsmeks elamumaa ning kaheks transpordimaa katastriüksuseks. Vastavalt kehtivale Padise valla üldplaneeringule peab suuremate elamute püstitamiseks ning maaüksuse jagamisel väiksemateks osadeks kui 1 ha koostama detailplaneeringu. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11-13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.
 

 

Detailplaneering Klooga alevikus Tallinna mnt 14 

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 06.04.2021 korraldusega nr 327 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Klooga alevikus Tallinna mnt 14 (katastritunnus 43101:001:0203) kinnistul. 

Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,17 ha. Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Klooga alevikus Tallinna mnt ja Lennu tee vahelisel alal. Tallinna mnt 14 kinnistu piirneb läänes ja põhjas Tallinna maantee transpordimaa (katastritunnus 29501:001:0628) kinnistuga ning lõunas Lennu tee L2 transpordimaa (katastritunnus 29501:001:0598) kinnistuga. Planeeritavast alast põhja suunal 125 m kaugusel asub Klooga raudteejaam. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Tallinna mnt 14 kinnistu pindala on 11 777 m2, millest 6726 m2 on looduslik rohumaa, 4272 m2 metsamaa ja 779 m2 muu maa. Kinnistul on põlenud hoone vare. Keila valla üldplaneeringu kohaselt asub Tallinna mnt 14 kinnistu tiheasustusalal, mille juhtotstarve on väikeelamumaa. Kinnistu on suures ulatuses ühtlase kõrgusega langedes loode suunal. Tallinna mnt 14 kinnistule ulatuvad elektriõhuliin Krisbi ja JÕUSÖÖDA 1:ELE kitsendused ja maaparandussüsteemi KLOOGA eesvoolu kraavi K-4 kaitsevöönd ja veekaitsevöönd. Looduskaitselised piirangud puuduvad. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Detailplaneeringuga lahendatakse ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9, 11–12, 16, 17. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:

 

 
11.07.22

 

Detailplaneering Posti Paldiski linnas

Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 31.08.2021 otsusega nr 74 detailplaneeringu ja jätnud keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata Paldiski linnas Posti katastriüksuse osas.

Planeeritav katastriüksus paikneb Paldiski linna üldplaneeringu põhijoonisel loodusliku haljasmaa ja kaitsehaljastuse juhtfunktsiooniga maa-alal.

Planeeritav ala piirneb põhjast Paldiski tuulepargiga Tuulepargi katastriüksusel (tunnus 58001:001:0251), läänest mahuka päikeseelektrijaamaga Sadama tn 55 katastriüksusel (tunnus 43101:001:1533) ja Klibuloo maaüksustel, lõunast Sadama tänavaga, millest teisel pool asub Paldiski peaalajaam ning elurajoon Põdra ja Sambla tänavate ääres, idast Soometsa (tunnus 58001:001:0352) katastriüksusega, millest järgmine on Paldiski radioaktiivsete jäätmete vaheladustuspaika teenindav Leetse tee 21 katastriüksus (tunnus 58001:004:0032). Planeeringuala pindala on 18 ha.

Planeeringu eesmärk on muuta maatulundusmaa tootmismaaks päikeseenergia tootmiseks. Eeltoodust tulenevalt on antud asukoht taastuvenergia tootmiseks sobilik. Kuna planeeringuga kavandatud maakasutuse sihtotstarbe muutmine on ulatuslik, siis vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punktile 1 on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Üldplaneeringu muutmine on põhjendatud, kuna luuakse eeldused kaaluka avaliku huvi täitmiseks, sealhulgas eelduslikult muid huvisid riivamata.

Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 6 tuleb üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamisel anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna planeeringuga kavandatavatel tegevustel puudub oluline keskkonnamõju. Kui detailplaneeringu menetlemise käigus selgub, et keskkonnamõju strateegiline hindamine on vajalik algatada, siis see algatatakse.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

1. Lääne-Harju Vallavolikogu 31.08.2021 otsus nr 74

2. Otsuse nr 74 lisa

3. Posti DP lahendusskeem

4. Lähteseisukohad

 

Paldiski linnas Posti katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu (eskiis) avalikustamine

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15.07-15.08.2022 elektrooniliselt Lääne-Harju valla kodulehel.

Ettepanekuid on võimalik esitada kuni avalikustamise perioodi lõpuni tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski linn ning e-posti teel aadressil info@laaneharju.ee.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 16.08.2022 kell 10.00 aadressil Rae tn 38, Paldiski linn.

Eskiislahendus:

 1. Situatsiooniskeem
 2. Kontaktvööndi plaan
 3. Tugiplaan
 4. Põhijoonis
 5. Seletuskiri

Detailplaneering Paldiskis Vana-Tallinna mnt 7a 

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 23.02.2021 korraldusega nr 163 detailplaneeringu Paldiski linnas Vana-Tallinna mnt 7a (katastritunnus 58001:007:0020) elamumaa kinnistul ja lähialal. 
 
Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 3,1 ha. Planeeritav kinnistu asub Paldiski linnas Vana-Tallinna mnt (tee nr 5800026) naabruses. Vana-Tallinna mnt 7a kinnistu piirneb põhjas Vana-Tallinna mnt 7 (katastritunnus 58001:007:0060), kirdes Merepiiri tn 6 (katastritunnus 58001:001:0271), idas Merepiiri tn 9 (katastritunnus 58001:001:0274) ja edelas Raja põik 1 (katastritunnus 58001:007:0085) elamumaa kinnistutega, lõunas Lepiku (katastritunnus 58001:007:0010) sihtotstarbeta maa ja läänes Raja tänav T4 (katastritunnus 58001:007:0109) ning Raja tänav T5 (katastritunnus 58001:007:0109) transpordimaa kinnistutega. Juurdepääs Vana-Tallinna mnt 7a kinnistule tuleb rajada Vana-Tallinna avaliku kasutusega teelt läbi rajatava Raja tänav T5 (katastritunnus 58001:007:0109) transpordimaa kaudu.
 
Vana-Tallinna mnt 7a kinnistu pindala on 28 042 m2, millest 11 961 m2 on looduslik rohumaa, 11 534 m2 metsamaa, 2567 m2 õuemaa ja 1980 m2 muu maa. Ehitisregistri andmetel on kinnistul üksikelamu ehitisaluse pinnaga 143 m2.
 
Detailplaneeringu eesmärgiks on ühe üksikelamuga hoonestatud elamumaa jagamine kruntideks. Detailplaneeringu algatamise kohta küsiti arvamust Keskkonnaametilt, kes esitas eelnõu ja eskiisi kohta arvamuse 14.04.2020 kirjaga nr 6-2/20/4800-2.
Arvestades naaberalade planeeringutega moodustatud elamumaa kruntide suurustega, metsamaa kõlvikuga ja Keskkonnaameti arvamusega on võimalik detailplaneeringuga moodustada maksimaalselt 9 elamumaa krunti. Kinnistu asub Paldiski linna üldplaneeringu kohaselt tiheasutusega alal. Vana-Tallinna mnt 7a kinnistu sihtotstarve on elamumaa ja see vastab Paldiski linna üldplaneeringu juhtotstarbele, mis on elamumaa. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga lahendatakse ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9, 11–12, 16, 17 ja 20. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 

Valkse külas Väljaotsa ja Toakilgi kinnistute ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 26.01.2021 otsusega nr 6 Keila valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Valkse külas Väljaotsa (katastritunnus 29501:007:0044) ja Toakilgi (katastritunnus 29501:001:0378) kinnistutel ja nendega piirneval lähialal ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel ja tööpäevadel Lääne-Harju Vallavalitsuses aadressil Rae 38, Paldiski linn.

Planeeritavad kinnistud asuvad vahetult Karjaküla tee 11194 ja Tallinn-Paldiski tee 8 ringristmiku läheduses piirnedes kagus Keila linnaga. Planeeritav ala piirneb põhjast Männi maatulundusmaa kinnistuga (katastritunnus 29501:007:0580), idast Maakilgi (katastritunnus 29501:001:0377) maatulundusmaa kinnistuga, kagust ja lõunast Kaugepõllu (katastritunnus 29601:001:0419) sihtotstarbeta maaga ja Veepõllu (katastritunnus 29601:001:0343) maatulundusmaaga. Planeeringuala pindala on 17,8 ha.

Keila valla üldplaneeringu joonise 1A kohaselt on osa planeeringualast looduslik ala, mets ja osa asub Jõe maaparandussüsteemi alal ja on väärtuslik haritav maa, mida ei ole põllumajanduslikul otstarbel enam kasutatud. Antud planeeringuga soovitakse muuta maatulundusmaa tootmismaaks. Harju Elekter AS soovib planeeringualal arendada kõrgtehnoloogilist elektroonika, elektrotehnika ja väikesemahulise metallitööstusega tootmist.

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ põhjal ulatub Toakilgi kinnistule perspektiivne maanteekoridor, mille laius jooniselt mõõdetuna on 150 m. Vastavalt planeerimisseaduse § 55 lõikele 2 on maakonnaplaneering aluseks üldplaneeringu koostamisel. Kuna Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud valla uue üldplaneeringu koostamise, siis saab vaid üldplaneeringuga määrata maanteekoridori täpsema asukoha ja koridori laiuse. Trassikoridori asukoha kandmisel Lääne-Harju koostatava üldplaneeringu joonisele saab aluseks võtta Maanteeameti tellimisel varem koostatud projekti (05298-GE), mida on kasutatud ka detailplaneeringu esialgse eskiisi koostamisel. Lähtudes eeltoodust on võimalik detailplaneeringu algatamine ja menetlemine paralleelselt üldplaneeringuga arvestades üldplaneeringu menetluse prioriteetsusega. Üldplaneering peab olema vastu võetud enne kui käesolev detailplaneering. Detailplaneeringu koostamisel täiendavate uuringute vajadus puudub. 

 
Dokumendid:
 
Valkse küla Väljaotsa (katastritunnus 29501:007:0044) ja Toakilgi (katastritunnus 29501:001:0378) kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 01.10-31.10.2021 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel www.laaneharju.ee.

 

Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringu lähteseisukohtade ning KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Lääne-Harju Vallavalitsus avalikustab planeerimisseaduse § 81 lõikest 6 tulenevalt detailplaneeringu lähteseisukohad, keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse ning kaasatud isikute ja asutuste esitatud ettepanekud.

    a. Detailplaneeringu lähteseisukohad

    b. Laekunud ettepanekud ja avalikustatud lähteülesanne ja KSH väljatöötamise kavatsus

Alliklepa külas Perbi-Luha ja Perbi-Niiduranna kinnistute detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 15.12.2020 korraldusega nr 1206 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Perbi-Luha (katastritunnus 43101:001:0223) ja Perbi-Niiduranna (katastritunnus 43101:001:0224) kinnistutel.
Planeeritavad kinnistud paiknevad osaliselt Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on elamumaa. Planeeritavad kinnistud piirnevad põhjas läänemere rannaga ja Perbi-Rannavalli (katastritunnus 43101:001:0222) maatulundusmaaga, idas Perbi (katastritunnus 56201:001:0998) maatulundusmaaga, kagus Perbiranna (katastritunnus 56201:001:0999) elamumaaga, lõunas Perbi-Metsa (43101:001:0230) ja Perbi-Kadaka (43101:001:0229) maatulundusmaadega, läänes Männituka (katastritunnus 56201:001:0663) ja Kase (katastritunnus 56201:001:0658) elamumaa kinnistutega. Planeeritava ala suurus on 3,67 ha. Planeeringualal puudub hoonestus. 
Kinnistud on osaliselt kaetud metsaga. Perbi-Luha kinnistu põhjapoolsel osal 1,9 ha ulatuses on püsielupaik KLO3001208. Kruntideks jagamisel on arvestatud püsielupaigaga KLO3001208 ja seetõttu asub jagatav ala väljaspool püsielupaika. Kinnistute omaniku soov on moodustada 4 elamumaa krunti ja üks maatulundusmaa krunt. 
Padise valla üldplaneeringus on Kolviku tee märgitud avaliku kasutusega teena. Juurdepääs moodustatavatele kruntidele lahendatakse avaliku kasutusega Alliklepa teelt (tee nr 5620143) alates Alliklepa tee L6 (katastritunnus 43101:001;0843) transpordimaa kinnistust mööda olemasolevat avalikuks kasutamiseks määratavat Kolviku teed (tee nr 5620002). Kolviku tee avalikuks kasutamiseks määramiseks seatakse erakinnistutele Lääne-Harju valla kasuks isiklik kasutusõigus või sundvaldus. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. 
Planeeringu koostamise eesmärk on maatulundusmaa kruntideks jagamine, kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, juurdepääsude ja tehnorajatiste kavandamine ning haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine.
 
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 17, 20. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 

Kersalu külas Toropi maatulundusmaa kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 17.11.2020 korraldusega nr 1127 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Kersalu külas Toropi maatulundusmaa kinnistul (katastritunnus 29501:009:0448) ja lähialal.
 
Planeeritav ala asub Kersalu külas 11199 Põllküla-Madise maantee vahetus naabruses Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal tiheasustuses väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 5,95 ha. Planeeringualal puudub hoonestus. Juurdepääs kinnistule on võimalik rajada 11199 Põllküla-Madise maanteelt. 11199. Põllküla-Madise tee Madise tee transpordimaa kinnistu (katastritunnus 29501:009:0293) on kaasatud ulatuses mis on vajalik juurdepääsu kavandamiseks planeeringuala kruntidele. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. 
Planeeritav ala piirneb põhjas ja läänes Kroonipõllu (katastritunnus 29501:009:0450) maatulundusmaaga, kirdes Vanaranna tee 10 (katastritunnus 29501:009:0189) maatulundusmaaga, idas Vanaranna tee 5 (katastritunnus 29501:009:0382 ) maatulundusmaaga ja Vanaranna tee 1 (katastritunnus 29501:009:0110 ) elamumaaga, kagus 11199 Põllküla-Madise tee (katastritunnus 29501:009:0293) transpordimaaga ja edelas Põllu (katastritunnus 29501:009:0363) maatulundusmaaga . Planeeringuala lõunaosas on säilinud Madise-Põlluküla vana maantee muldkeha.
Planeeringu koostamise eesmärk on kinnistu elamumaa kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja 
-tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 1. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 

Lohusalu külas Kalda maatulundusmaa kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 03.11.2020 korraldusega nr 1077 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Kalda (katastritunnus 29501:001:0058) maatulundusmaa kinnistul ja lähialal. 
Planeeritav ala asub Lohusalu külas läänemere rannal Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 1,9 ha. Juurdepääsutee planeeringualale kulgeb avaliku kasutusega Hüübu teelt Mäe tänava transpordimaa (katastritunnus29501:001:0174) kaudu. Lähialana kaasatakse Hüübu tee 27 kinnistu servituutide ja tee avaliku kasutuse vajaduse märkimiseks. Kinnistul puudub hoonestus. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Planeeritav ala piirneb põhjas Miku rohumaa 1 (katastritunnus43101:001:0587) ja Vahimäe tee 32 (katastritunnus 43101:001:0590) elamumaadega, idas Hüübu tee 27 (katastritunnus 29501:001:0670) maatulundusmaaga, läänes Miku rohumaa 8 (katastritunnus 29501:001:0016) maatulundusmaa ja Miku rohumaa 4 (katastritunnus 29501:001:0011) elamumaa kinnistutega. 
Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kruntideks, ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 

Meremõisa külas Kungla mets 2 detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 27.10.2020 otsusega nr 74 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Meremõisa külas Kungla mets 2 katastriüksusel (katastritunnus 29501:007:0314) ja lähialal ning jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
 
Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Meremõisa külas ning piirneb põhjast Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteega (teeregistri nr 11390), idast kehtestatud Innu maaüksuse detailplaneeringu alaga, lõunast Pajo katastriüksusega (katastritunnus 29501:007:1289) ning läänest Kääbusmetsa katastriüksusega (katastritunnus 29501:001:0566). Planeeritava ala suurus on umbes 12 ha.
 
Planeeritav ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel loodusliku ala ja metsa juhtotstarbega alal. Kuna Keila valla üldplaneeringus ei ole elamuehituse sihtostarvet sinna planeeritud, siis on detailplaneering üldplaneeringut muutev. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–13, 17, 20.
 
Planeeringu eesmärgiks on maa jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse ja tehnovõrkude ja teede määramine. Planeeringu eskiislahenduse kohaselt moodustatakse neli transpordimaa, üks ühiskondliku maa ja kakskümmend kaheksa elamumaa sihtotstarbega krunti.
 
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisel tuleb vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõike 6 koostada keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. Eelhinnang on koostatud Lääne-Harju Vallavalitsuse keskkonna- ja planeeringute osakonna spetsialistide poolt. Eelnõu kohta on küsitud arvamusi Rahandusministeeriumilt, Keskkonnaametilt, Maanteeametilt ja Terviseametilt. Seisukohtades tehtud ettepanekud ja märkused on eelnõus arvesse võetud ja eelnõud täiendatud.
 
Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 
Eskiislahendus:
 
Seisukohad:
 

Kungla mets 2 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu  eelnõu avalikustamine

Detailplaneeringu eelnõu ja selle KSH aruande eelnõuga avalik väljapanek toimub ajavahemikul 28.09-28.10.2021  elektrooniliselt  Lääne-Harju  valla  kodulehel  https://laaneharju.ee/algatatud-detailplaneeringud.

Ettepanekuid on võimalik esitada kuni avalikustamise perioodi lõpuni tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski linn ning e-posti teel aadressil info@laaneharju.ee. Avaliku arutelu toimumise aeg teatatakse peale avaliku väljapaneku lõppemist.

Eskiislahendus:

 1. Situatsiooni plaan
 2. Kontaktvööndi plaan
 3. Tugiplaan
 4. Põhijoonis
 5. Seletuskiri

 

Kersalu külas Kleemeti mets 1 detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 27.10.2020 otsusega nr 75 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Kersalu külas Kleemeti mets 1 katastriüksusel (katastritunnus 29501:009:0017) ning jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
 
Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Kersalu külas ning piirneb lõunast Tallinn-Paldiski maanteega (teeregistri nr 8), idast Hollandi katastriüksusega (katastritunnus 29501:009:0194, sihtotstarve 100% maatulundusmaa), läänest Merivälja katastriüksusega (katastritunnus 29501:009:0061, sihtotstarve 100% elamumaa) ja põhjast Lahepere lahega. Planeeritava ala suurus on umbes 1,4 ha.
 
Detailplaneeringu eesmärk on Keila valla üldplaneeringu järgse juhtfunktsioonita maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehituse ja hoonestusõiguse seadmine üksikelamu rajamiseks ning tehnovõrkude ja juurdepääsuteede kavandamine. Kuna Keila valla üldplaneeringus ei ole elamuehituse sihtostarvet sinna planeeritud ning kavandatavad hooned soovitakse püstitada  ranna ehituskeeluvööndisse, siis on detailplaneering üldplaneeringut muutev. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–13, 16-17.
 
Planeeringuga kavandatakse majapidamise rajamist sellisel viisil, et see ei kahjustaks olemasolevat keskkonda. Suurem osa kinnistust säilib metsana, mistõttu võib öelda, et üldplaneeringut muudetakse vaid väikeses mahus – valdav  osa maakasutusest säilib ning järgitakse üldplaneeringuga määratud piirkondlikke ehitustingimusi. Planeeringuala piirneb põhja osas Lahepere lahega (Läänemeri), mistõttu jääb ala ranna piirangu-, ehituskeelu- ja  veekaitsevööndisse.  Looduskaitseseaduse kohaselt on Läänemere ranna piiranguvöönd 200 m ja kuna alal on metsamaa, siis ulatub ehituskeeluvöönd ranna piiranguvööndi piirini. Veekaitsevöönd mererannal on 20 m. Kuivõrd kavandatavad honed soovitakse  püstitada ranna  ehituskeeluvööndisse, sisaldab detailplaneering looduskaitseseaduse § 40 lõike 4 punkti 2  kohaselt  üldplaneeringu  muutmise ettepanekut. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna  ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
 
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisel tuleb vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 6 koostada keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. Eelhinnang on koostatud Lääne-Harju Vallavalitsuse keskkonna- ja planeeringute osakonna spetsialistide poolt. Eelnõu kohta on küsitud arvamusi Rahandusministeeriumilt, Keskkonnaametilt, Maanteeametilt, Terviseametilt, Kaitseministeeriumilt ja Päästeametilt. Seisukohtades tehtud ettepanekud ja märkused on eelnõus arvesse võetud ja eelnõud täiendatud.
 
Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 
Ametkondade seisukohad:
 
Kleemeti mets 1 katastriüksuse detailplaneeringu  eelnõu (eskiis) avalikustamine
 
Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15.04-15.05.2021  elektrooniliselt  Lääne-Harju  valla  kodulehel  https://laaneharju.ee/algatatud-detailplaneeringud. 
 
Ettepanekuid on võimalik esitada kuni avalikustamise perioodi lõpuni tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski linn ning e-posti teel aadressil info@laaneharju.ee. Avaliku arutelu toimumise aeg teatatakse peale avaliku väljapaneku lõppemist. 
 
Eskiislahendus:
 

 

Laulasmaa külas Laululinnu ja Metsalinnu kinnistute detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 22.06.2020 korraldusega nr 612 detailplaneeringu Laululinnu (katastritunnus 29501:007:1074) ja Metsalinnu (katastritunnus 29501:007:1073) maatulundusmaa kinnistutel.

Planeeritavad kinnistud asuvad Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Laulasmaa - Lohusalu tee (teeregistri nr 11395) ja Rahuranna tee (katastritunnus 29501:001:0593) vahelisel alal. Omanike soov on muuta maa sihtotstarve elamumaaks ja määrata ehitustingimused üksikelamute ja rajatiste ehitamiseks.

Planeeritav ala piirneb põhjas 11395 Laulasmaa-Lohusalu tee (katastritunnus 29501:007:0257) transpordimaa kinnistuga, idas Rahuranna tee 2 (katastritunnus 29501:001:0652) üldkasutatava maa ja Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee L4 (katastritunnus 29501:001:0675) transpordimaa kinnistutega, lõunas Rahuranna tee 6 (katastritunnus 29501:007:1859) ja Rahuranna tee 8 (katastritunnusega 29501:007:1858) elamumaa kinnistutega, läänes Lohusalu tee 73 (katastritunnusega 29501:007:4090) elamumaa, L. Sumera tee 1 (katastritunnus 29501:001:0655) üldkasutatava maa ja Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee L5 (katastritunnus 29501:001:0676) transpordimaa kinnistutega. Planeeritava ala ligikaudne pindala koos lähialaga on 0,65 ha.

Vastavalt Keila Vallavalitsuse 07.06.2012 korraldusega nr 405 kehtestatud Rahuranna maaüksuse detailplaneeringule on juurdepääs Laululinnu ja Metsalinnu kinnistutele ette nähtud Rahuranna teelt mööda pinnaseteed juurdepääsuservituudi seadmisega Rahuranna tee 6 ja Rahuranna tee 8 kinnistutele. Kinnistusraamatus sissekanded juurdepääsu servituutide kohta puuduvad.

Planeeringu eesmärk on maatulundusmaa kruntideks jagamine, sihtotstarbe muutmine, ehitustingimuste määramine ja kergliikluseks maa reserveerimine. Planeeringu ülesanded on vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9, 11, 12, 17, 20.

 

Keila valla üldplaneeringu põhijoonise 2A põhjal asub planeeringuala suvilakruntide maa juhtotstarbega piirkonnas, seetõttu on algatatav detailplaneering üldplaneeringu kohane. Planeeritaval alal puuduvad looduskaitselised piirangud, ala ei asu rohevõrgustikus. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 22.06.2020 korraldus nr 612
 2. Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks, 22.06.2020 korralduse nr 612 lisa
 3. Situatsiooniskeem
 4. Eskiisi seletuskiri
 5. Eskiisi põhijoonis

Kersalu külas Madise tee 16, Madise tee 18 maatulundusmaa kinnistutel ja lähialal

14.10.20

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 06.10.2020 korraldusega nr 981 detailplaneeringu Kersalu külas Madise tee 16 (katastritunnus 43101:001:0517), Madise tee 18 (katastritunnus 43101:001:0519 ) maatulundusmaa kinnistutel ja lähialal.

Planeeritav ala asub Kersalu külas 11190 Põllküla-Madise tee vahetus naabruses Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal tiheasustuses väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 1,69 ha. Planeeringualal puudub hoonestus. Juurdepääs kinnistutele on tagatud olemasolevalt Madise tee L1 (katastritunnus 43101:001:0520) transpordimaalt. Madise tee L1 on kaasatud lähialana planeeringualasse. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeritav ala piirneb põhjas Madise 16a (katastritunnus 43101:001:0518) maatulundusmaaga, kirdes Madise tee 12 ( katastritunnus 29501:009:0315) maatulundusmaaga, idas Madise tee 20 (katastritunnus 29501:009:0227) maatulundusmaaga, lõunas Madise tee 22 (katastritunnus 29501:009:0312) maatulundusmaa ja läänes 11190 Põllküla-Madise teega (katastritunnus 29501:009:0293).

Planeeringu eesmärk on kinnistute kolmeks elamumaa krundiks jagamine, ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

Lääne- Harju Vallavalitsuse 06.10 2020 korraldus nr 981

Lääne-Harju Vallavalitsuse 06.010.2020 korralduse nr 981 lisa

Asukoht

Altkülas Ekoi ja Ristiku detailplaneering

12.10.20

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 29.09.2020 korraldusega nr 947 detailplaneeringu Altkülas Ekoi (katastritunnus 43101:001:0523, sihtotstarve 100% tootmismaa, pindala 2,71 ha), Ristiku (katastritunnus 43101:001:0026, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 13013 m2) ja Väike-Ristiku (katastritunnus 43101:001:0405, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, pindala 9393 m2) katastriüksustel.

Planeeritav maa-ala paikneb Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustuseta alal, juhtotstarvet määratud ei ole. Maa-ala piirneb Tominga (katastritunnus 56201:003:1170), Suur-Koidula (katastritunnus 56201:003:0722) ja Koidu (katastritunnus 43101:001:0404) maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksustega ning Padise - Kurkse - Harju-Risti maanteega (teeregistri nr 11176). Planeeritava ala suurus on umbes 5 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on tootmishoonete, ridaelamute ja abihoonete ning vajamineva infrastruktuuri rajatiste püstitamine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11–12, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 29.09.2020 korraldus nr 947
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 947 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis

Tõmmiku külas Silla rohumaa kinnistu ja lähiala detailplaneering

9.09.20

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 02.09.2020 korraldusega nr 843 detailplaneeringu Tõmmiku külas Silla rohumaa (katastritunnus 29508:001:0048) kinnistul ja lähialal.

Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Tõmmiku külas 11194 Karjaküla tee vahetus naabruses tiheasutusega alal. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 2,05 ha. Juurdepääsutee planeeringualale tuleb rajada 11194 Karjaküla teelt. Kinnistul puudub hoonestus.

Planeeritav ala piirneb kirdes 11194 Karjaküla tee (katastritunnus 29501:007:0607) transpordimaa kinnistuga, lõunas Vahtra (katastritunnus 29501:007:0759) maatulundusmaa kinnistuga ja põhjas Saare (katastritunnus 43101:001:0808) elamumaa kinnistuga. Kinnistu lõuna ja edelaosa on kaetud metsaga ning 11194 Karjaküla tee kinnistuga piirnev osa on lage. Kinnistut läbib kagu-loode suunal elektriõhuliin 35-110kV L3528:(L35028). Maapind langeb ühtlaselt põhja-lõuna suunal. Põhjapoolne osa kinnistust asub Karjaküla aleviku ja lõunapoolne osa Tõmmiku küla territooriumil. Keila valla üldplaneeringu joonise 2A põhjal asub planeeritav ala väikeelamumaa juhtotstarbega piirkonnas. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane

Planeeringuga soovitakse Silla rohumaa jagada 5 krundiks, millest kolm on elamumaa sihtotstarbega, üks transpordimaa sihtotstarbega ja üks tootmismaa sihtotstarbega. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 17.

Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse korraldus nr 843

Lähteseisukohad Lääne-Harju Vallavalitsuse 02.09.2020 korralduse nr 843 lisa

Eskiis

Lohusalu küla Rannuka tee 13 ja Rannuka tee 15 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Lohusalu küla Rannuka tee 13 ja Rannuka tee 15 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 06.07-05.08.2020 Lääne-Harju valla kodulehel ja Vallavalitsuses asukohaga Rae 38, Paldiski linn.

 
Dokumendid:
 

 

Vintse külas Kirsi ja Kadaka maaüksuste detailplaneering

17.06.20

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 16.06.2020 korraldusega nr 590 detailplaneeringu Vintse külas Kirsi (katastritunnus 56201:001:1435, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 10135 m2) ja Kadaka (katastritunnus 56201:001:1436, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 10412 m2) katastriüksustel ning nende vahele jääval Rehetoa tee (katastritunnus 56201:001:1434) transpordimaa osal.

Planeeritav maa-ala paikneb Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel elamuehituse reservmaa juhtotstarbega alal. Kirsi ja Kadaka katastriüksused piirnevad loodes Pihlaka (katastritunnus 56201:001:0730) hoonestatud ja edelas Vahtra (katastritunnus 56201:001:1437), Toominga (katastritunnus 56201:001:1438), Leedri (katastritunnus 56201:001:1441) ning Remmelga (katastritunnus 56201:001:1442) hoonestamata elamumaa katastriüksustega. Kirdes ja kagus piirneb maa-ala vastavalt Kibru tee L4 (katastritunnus 56201:001:1433) ja Tiusse tee (katastritunnus 56201:001:0337) transpordimaa katastriüksustega. Planeeritav ala hõlmab osaliselt ka Kirsi ja Kadaka maaüksuste vahel olevat Rehetoa tee (katastritunnus 56201:001:1434) transpordimaa katastriüksust. Planeeritava ala suurus on umbes 2,2 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on elamumaa jagamine neljaks elamumaa krundiks. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11, 12, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 16.06.2020 korraldus nr 590
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 590 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis nr P-2010

Lohusalu külas Mäe tn 10 ja Mäe tn 12 kinnistute detailplaneering

17.06.20

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 09.06.2020 korraldusega nr 561 Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Mäe tn 10 (katastritunnus 29501:001:0072) ja Mäe tn 12 (katastritunnus 29501:001:0069) kinnistutel. 

Planeeritavad kinnistud asuvad Lohusalu külas Mäe detailplaneeringu põhjapoolsel alal, mis on kehtestatud Keila Vallavolikogu 21.06.2002 otsusega nr 275/060. Planeeritav ala piirneb põhjas Mäe tn 8 (katastritunnus 29501:001:0074) elamumaa, kirdes Mäe tn 6 (katastritunnus 29501:001:0073) elamumaa, idas Mäe tn 5 (katastritunnus 29501:001:0071) ja Mäe tn 7 elamumaa (katastritunnus 29501:001:0068) elamumaadega, edelas Mäe tn 14 (katastritunnus 29501:001:0067) elamumaaga ja läänes Hüübu tee 27 (katastritunnus 29501:001:0670) maatulundusmaaga. Planeeritava ala ligikaudne pindala on 5668 m². Ehitisregistri andmetel on Mäe tee 10 kinnistu hoonestatud. Kinnistul on üksikelamu ehitisealuse pindalaga 202,6 m2 (ehitisregistri kood 120670677). Lisaks asub kinnistul Ehitisregistris kajastamata abihoone ja kasvuhoone. Mäe tn 12 kinnistu on hoonestamata. Detailplaneeringuga soovitakse muuta Mäe tn 10 ja Mäe tn 12 kruntide vahelist piiri suurendades Mäe 10 krunti ja vähendades Mäe tn 12 krundi pindala. Planeeringu eesmärk on elamumaa kinnistute ümberjagamine ja ehitustingimuste määramine.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringuga lahendatakse ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9, 11, 12, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 09.06.2020 korraldus nr 561
 2. Lähtetingimused, korralduse nr 561 lisa
 3. Eskiis

Paldiski linnas Tallinna mnt 41 ja Tallinna mnt 44 kinnistute ja lähiala detailplaneering

25.03.22

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 16.04.2020 otsusega nr 18 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Paldiski linnas Tallinna mnt 41 (katastritunnus 58001:001:0005) ja Tallinna mnt 44 (katastritunnus 58001:001:0006) kinnistutel ja lähialal ning jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Paldiski linnas tee nr 8 Tallinn-Paldiski ääres. Tallinna mnt 44 kinnistu piirneb lõunast ja idast Tallinna mnt 46 (katastritunnus 43101:001:0069) kinnistuga, põhjast Tallinn-Paldiski maanteega ning läänest Ingeri teega (tee number 5800002). Tallinna mnt 41 kinnistu piirneb põhjast Tallinna mnt 43 (katastritunnus 58001:001:0336) ja Jaani tee 2 (katastritunnus 58001:001:0107) kinnistutega ning lõunast Tallinn-Paldiski maanteega. Juurdepääs Tallinna mnt 41 kinnistule on olemasolevalt avaliku kasutusega Jaani teelt (tee number 5800004). Juurdepääs Tallinna mnt 44 kinnistule on olemasolevalt avaliku kasutusega Ingeri teelt.

Tallinna mnt 41 kinnistu pindala on 8266 m2, Tallinna mnt 44 kinnistu pindala on 43 483 m2. Ehitisregistri andmetel on kinnistud hoonestamata.

Detailplaneeringu eesmärk on jagada kinnistu tootmis- ja ärimaa kruntideks. Tootmismaale ärimaa kõrvalfunktsiooni andmine võimaldab mitmekesisemat ja paindlikumat alade kasutust ja senise hoonestamata maa-ala, 8 Tallinn-Paldiski tee, Jaani tee ja Ingeri tee ristmiku muutmist efektiivselt toimivaks logistiliselt sobivaks laomajanduse ja ökoloogiliselt vähenõudliku väiketootmise arendamise piirkonnaks.

Lääne-Harju Vallavalitsusele teadaoleva informatsiooni kohaselt ei kaasne planeeringuga kavandatud tegevusega olulist keskkonnamõju ja eelhindamine ei ole nõutud.

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Lääne-Harju Vallavolikogu, koostamise korraldaja Lääne-Harju Vallavalitsus (mõlema aadress Rae 38, Paldiski linn) ning koostaja Hirundo OÜ (registrikood 11220970) aadress Sõpruse pst 218-13, Tallinn 13416; e-posti aadress taimi.kirs@gmail.com.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2020 otsus nr 18
 2. Otsuse lisa
 3. Eskiis - situatsiooni plaan
 4. Eskiis – kontaktvööndi plaan
 5. Eskiis – põhijoonis
 6. Eskiis – puurkaevuga liitumise skeem
 7. Seletuskiri
 8. Kooskõlastused ja koostöö:

 - Keskkonnaamet

 - Maanteeamet

 - Päästeamet

 - Rahandusministeerium

 - Terviseamet

Tallinna mnt 41 ja 44  katastriüksuse detailplaneeringu  eelnõu (eskiis) avalikustamine
 
Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 29.09-29.10.2021  elektrooniliselt  Lääne-Harju  valla  kodulehel  https://laaneharju.ee/algatatud-detailplaneeringud. 
 
Ettepanekuid on võimalik esitada kuni avalikustamise perioodi lõpuni tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski linn ning e-posti teel aadressil info@laaneharju.ee. Avaliku arutelu toimumise aeg teatatakse peale avaliku väljapaneku lõppemist. 
 
 
Eskiislahendus:
 

Lohusalu külas Nabe tee 7 // Lohu kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 26.05.20 korraldusega nr 509 Lohusalu külas Nabe tee 7 // Lohu (katastritunnus 29501:001:0245) kinnistul ja selle lähialal detailplaneeringu.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Lohusalu küla detailplaneeringu alal, mis on kehtestatud Keila Vallavolikogu 21.06.2002 otsusega nr 274/0602. Planeeritav ala piirneb idas Nabe tee 5 (katastritunnus 29501:001:0083) elamumaa, Nabe tee 3 (katastritunnus 29501:001:0085) elamumaa ja Lohusalu tee 129 (katastritunnus 29501:001:0551) maatulundusmaa kinnistutega, lõunas Nõlva tee 5 (katastritunnus 29501:001:0246) elamumaa, Nõlva tee 7 (katastritunnus 29501:001:0149) elamumaa ja Nõlva tee 9 (katastritunnus 29501:001:0148) elamumaa kinnistutega, läänes Vahimäe tee 1 (katastritunnus 29501:001:0181) elamumaa kinnistuga ning põhjas Nabe tee 4 (katastritunnus 29501:001:0390) ja Nabe tee 2 (katastritunnus 29501:001:0046) elamumaa kinnistutega. Planeeritava ala ligikaudne pindala on 1,8 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on elamumaa kinnistu jagamine neljaks krundiks. Nabe tee 7 kruntimise tulemusel suurendatakse Nõlva tee 5 elamumaa kinnistu pindala. Planeeringuga lahendatakse ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9, 11, 12, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 26.06.2020 korraldus nr 509

Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks, korralduse nr 509 lisa

Situatsiooniskeem

Eskiis

Seletuskiri

Rummu alevikus Aia 15 ärimaa kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 27.08.19 otsusega nr 79 detailplaneeringu Rummu alevikus Aia 15 (katastritunnus 43101:001:0144) ärimaa kinnistul.

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Planeeritav kinnistu paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonise põhjal äri, büroo- või teenidusehitiste alal. Kinnistu asub tiheasutusega alas. Aia tänava ääres asuvad korterelamud. Aia tänavast põhja suunal asuvad Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 520 kehtestatud Aiamaa detailplaneeringu järgi hoonestusõiguseta maatulundusmaad. Aia tn 15 kinnistu piirneb kolmest küljest reformimata riigimaaga.

Kinnistu pindala on 3531 m², millest 1115 m² on looduslik rohumaa, 1632 m² metsamaa ja 784 m² muu maa. Ehitisregistri andmetel on kinnistul üks ühekordne hoone nimetusega bensiinijaama dispetšeripunkt (ehitisregistri kood 116037934), ehitisealuse pindalaga 20 m²). Kinnistu on piiratud aiaga. Varem oli kinnistu kasutusel mootorikütuse hoidlana. Käesoleval ajal ei kasutata seda kinnistut enam endisel eesmärgil.

Planeeringu eesmärk on muuta Vasalemma valla üldplaneeringuga Rummu alevikus määratud äri, büroo- ja teenindusehitiste maa juhtotstarve Aia tn 15 kinnistu alal väikeelamute maaks, määrata sinna ehitusõigus ühe pereelamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Lääne-Harju Vallavolikogu, korraldaja on Lääne-Harju Vallavalitsus. Planeeringu koostaja on Paabor Projekt OÜ( registrikood 14260182), paaborprojekt@gmail.com.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.08.2019 otsus nr 79
 2. KSH eelhinnang otsuse nr 79 lisa
 3. Keskkonnaameti seisukoht
 4. Rahandusministeeriumi seisukoht
 5. Situatsiooniskeem
 6. Kontaktvöönd
 7. Põhijoonis
 8. Tehnovõrkude joonis
 9. Vasalemma valla üldplaneeringu muutmise ettepanek
 10. Seletuskiri

Aia 15 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 09.06-09.-09.07.2020 2020 Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Rae 38, Paldiski linn ja Rummu haruraamatukogus asukohaga Aia tn 9a.

Valkse külas Liivaku ja Mämallika kinnistute ja lähiala detailplaneering

30.04.20

Lääne-Harju Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 16.04.2020 otsusega nr 22 detailplaneeringu Valkse külas Liivaku (katastritunnus 29501:007:0570), Mämallika (katastritunnus 29501:007:0761 ja katastritunnus 29501:007:0762) kinnistutel ja lähialal. Planeeritavate kinnistute suurused on vastavalt 14,29 ja 10,31 ha. Detailplaneeringualasse kaasatav lähiala on vajalik juurdepääsude ja kommunikatsioonide planeerimiseks.

Planeeringuga jagatakse maaüksused ja moodustatakse elamumaa (E), ärimaa (Ä), transpordimaa (L), ja tootmismaa (T) sihtotstarbega krundid. Elamumaale planeeritakse paaris- ja ridaelamute ehitust. Ühe paarismaja ehitisealune pind on kuni 160 m2, kokku soovitakse 40–50 paariselamu rajamist 4,9 ha pindalaga alale. Ärimaa sihtotstarbega maale kavandatakse tootmis- ja teenindusega seotud ehitisi maksimaalse kõrgusega 11 m ja krundi täisehitusega 40–50%. Tootmise otstarbel rajatakse kanalisatsiooni reoveepumpla liitumaks Keila Vesi AS võrguga.

Algatatud detailplaneering on osaliselt üldplaneeringut muutev. Elamu- ja ärimaa kasutusotstabega krunte kavandatakse aladele, kus üldplaneeringu kohaselt vastavat juhtfunktsiooni ei ole määratud. Väga tihedat asustust kavandatakse üldplaneeringus määratletud tihesasustusalast välja poole.

KeHJS § 33 lõike 6 kohaselt on KSH algatamise vajalikkuse kohta planeeringu koostamise korraldaja küsinud arvamust Keskkonnaameti Põhja regioonilt, kes on esitanud oma seisukoha ja märkused 27.09.2017 kirjaga nr 6-5/17/9992-2 ning nõustunud, et planeeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ja keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole vaja algatada. KSH algatamise vajalikkuse kohta on küsitud arvamust Terviseameti Põhja talituselt, kes on esitanud oma seisukoha 21.09.2017 kirjaga nr 9.3-1/5522; Maanteeametilt, kes on esitanud oma seisukoha 22.02.2018 kirjaga nr 15-2/18/6140-2; Põllumajandusametilt, kes on esitanud oma seisukoha 20.10.2017 kirjaga nr 1/16465-1; Elering AS-ilt, kes on esitanud oma seisukoha 12.04.2018 kirjaga nr 11-4/2018/363-2 ja Harju Maavalitsuselt, kes on esitanud oma seisukoha 20.09.2017 kirjaga nr 12 -4/23194/2319.
Lääne-Harju Vallavalitsusele teadaoleva informatsiooni kohaselt ei kaasne planeeringuga kavandatud tegevusega olulist keskkonnamõju ja eelhindamine ei ole nõutud. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8, 9 ja 12 kohaselt planeeringumenetluse käigus.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Lääne-Harju Vallavolikogu, koostamise korraldaja Lääne-Harju Vallavalitsus (mõlema aadress Rae 38, Paldiski linn) ning koostaja on
Artes Terrae Maastikuarhitektid OÜ (registrikood 12214048) aadress Küütri 14, Tartu, 51007; e-posti aadress artes@artes.ee.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2020 otsus nr 22 "Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"

Kaasatud asutuste seisukohad

Laulasmaa külas Rahusalu mets 2 kinnistu detailplaneering

8.04.20

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 24.03.2020 korraldusega nr 252 detailplaneeringu Laulasmaa külas Rahusalu mets 2 kinnistul (katastritunnus 29501:007:0015).

Planeeritav kinnistu paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on suvilakruntide maa.

Rahusalu mets 2 kinnistu asub Laulasmaa külas ja piirneb Vana-Sadama tee 1 (katastritunnus 29501:007:0705), Kiviranna tee 4 (katastritunnus 29501:007:0715), Rahusalu tee 8 (katastritunnus 29501:007:4010), Kiviranna tee 11 (katastritunnus 29501:007:0008), Kiviranna tee 8 (katastritunnus 29501:007:1280), Vana-Sadama tee 5 (katastritunnus 29501:007:1260) elamumaa, Rahusalu tee 6 (katastritunnus 29501:007:0717) maatulundusmaa ning Vana-Sadama tee L1 (katastritunnus 29501:001:0509) transpordimaa kinnistutega. Planeeringuala suurus on 8567 m².

Ehitisregistri andmetel krundil hooned ja rajatised puuduvad. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse kinnistu jagada kaheks elamumaa krundiks. Loodavatele kruntidele kavandatakse ehitusõigus ühe elamu ja kuni 2 abihoone rajamise võimaldamiseks.

Rahusalu mets 2 maatulundusmaa kõlvikuline koosseis on 8227 m2 metsamaa, 340 m2 muu maa. Kuna kinnistu asub kehtiva üldplaneeringu kohaselt tiheasustusalas, varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas ning olemasolevate ehitiste vahel, siis vastavalt looduskaitseseaduse § 38 lõike 4 punktile 11 ei laiene planeeritavatele ehitistele ehituskeeld. Juurdepääs moodustatavatele ning külgnevatele kruntidele on kavandatud juurdepääsu servituutide seadmisega olemasolevale Kiviranna teele. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 24.03.2020 korraldus nr 252
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 252 lisa
 3. Kruntideks jagamise ettepanek

Vasalemma alevikus Sihi tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering

2.01.20

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 23.12.2019 korraldusega nr 909 detailplaneeringu  Vasalemma alevikus Sihi tn 4 (katastritunnus 43101:001:0394) kinnistul ja lähialal).

Planeeritav kinnistu paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringu kohustusega alal, mille juhtotstarve on pereelamute maa (EP). Kinnistu pindala on 10573 m2.

Kinnistu piirneb põhjas Nõmme tänav L1 (katastritunnus 86801:001:0807) transpordimaa kinnistuga, idas Nõmme tn 7 (katastritunnus 86801:002:0430) elamumaa, Pärna tn 31c (katastritunnus 43101:001:0393) elamumaa, Pärna tn 31 (katastritunnus 86801:002:2070) elamumaa kinnistutega kagus Pärna tn 31a (katastritunnus 86801:002:0123) elamumaa kinnistuga, lõunas Taganõmme tn 4b (katastritunnus 86801:002:0152) elamumaa kinnistuga ja läänes Sihi tänav (katastritunnus 43101:001:0539) transpordimaa kinnistuga. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse kinnistu jagada neljaks elamumaa krundiks. Juurdepääs planeeringualale on tagatud olemasolevate avaliku kasutusega Sihi tänavalt (katastritunnus 43101:001:0539) ja Nõmme tänavalt (katastritunnus 86801:001:0807). Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–12, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

1.            Lääne-Harju Vallavalitsuse 23.12.2019 korraldus nr 909

2.            Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 909 lisa.

Vasalemma alevikus Metsa tn 6 detailplaneering

20.11.19

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 05.11.2019 korraldusega nr 770 detailplaneeringu  Vasalemma alevikus Metsa tn 6 (katastritunnus 86801:001:0256) elamumaa kinnistul ja lähialal pindalaga 0.83 ha.

Planeeritav kinnistu paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on pereelamute maa (EP). Metsa tn 6 kinnistu kõlvikulise koosseisu moodustab 6215 m² metsa- ja 620 m² muu maa. Kinnistu asub luitelisel metsaalal. Luite orientatsioon on kirde-edela suunaline ja maapind langeb loode suunal ning tõuseb kagu suunal.

Kinnistu piirneb põhjas Tööstuse tn 1 (katastritunnus 86201:002:0135) elamumaaga, kirdes Jaama tn 39 (katastritunnus 86801:002:0220) ja idas Jaama tn 39a (katastritunnus 86601:001:0340) elamumaadega, lõunas  Suusaraja (86801:001:0778) üldkasutatava maaga, läänes Tööstuse tn 9 (katastritunnus 86801:002:0037), Tööstuse tn 7 (katastritunnus 86801:002:0132), Tööstuse tn 5 (katastritunnus 86801:002:1080) elamumaa kinnistutega ja Tööstuse tn 3 (katastritunnus 86801:002:0136) ühiskondlike ehitiste maaga. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse kinnistu jagada kaheks elamumaa krundiks. Juurdepääs Metsa tn 6 krundile avaliku kasutusega Tööstuse tänavalt on tagatud Metsa tänavalt Murunõmme kinnistule seatud teeservituudiga Metsa tn 6 kinnistu igakordse omaniku kasuks. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–12, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

1.            Lääne-Harju Vallavalitsuse 29.10.2019 korraldus nr 770

2.            Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 770 lisa

Alliklepa külas Vahtra kinnistu detailplaneering

4.11.19

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 29.10.2019 korraldusega nr 750 detailplaneeringu Alliklepa külas Vahtra kinnistul (katastritunnus 56201:001:0071).

Planeeritav kinnistu paikneb Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on elamumaa. Vahtra kinnistu piirneb põhjas Algi (katastritunnus 56201:001:0072) maatulundusmaaga, idas Sauna (katastritunnus 43101:001:0503) ja Karumetsa (43101:001:0502) elamumaadega, kagus Kadakasauna (katastritunnus 56201:001:0289) elamumaaga, lõunas Kolmeaia tee 5 (katastritunnus 56201:001:0707) ja Kolmeaia tee 1 (katastritunnus 56201:001:0703) elamumaa kinnistutega, läänes Vihterpalu metskond 2 (katastritunnus 256201:001:0440) maatulundusmaa, Laglevälja (katastritunnus 56201:001:0701), Lagleniidu (katastritunnus 56201:001:0702) ja Auli (katastritunnus 56201:001:0074) elamumaa kinnistutega.

Ehitisregistri andmetel on krunt hoonestatud kahekordse suvilaga. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse kinnistu jagada neljaks elamumaa krundiks nii, et olemasolev suvila jääb ühele krundile. Igale krundile kavandatakse ehitusõigus ühe elamu ja kuni 2 abihoone rajamise võimaldamiseks.  Vastavalt Padise valla üldplaneeringule asub planeeritav ala detailplaneeringu kohustusega alal.

Vahtra maatulundusmaa kõlvikuline koosseis on 2,28 ha looduslik rohumaa, 0,98 ha metsamaa, 0,32 ha õuemaa, 0,32 ha muu maa ja 0,01 ha haritav maa. Kruntideks jagamisel on arvestatud lagedate aladega, mistõttu puudub vajadus ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Juurdepääs moodustatavatele kruntidele on kavandatud juurdepääsu servituutide seadmisega olemasolevale teele, mis hargneb avaliku kasutusega rannaäärselt Kibru teelt Vihterpalu metskond 2 maatulundusmaal. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 3,91 ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu eesmärk on maatulundusmaa jagamine neljaks elamumaa krundiks. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 29.10.2019 korraldus nr 750
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 750 lisa
 3. Kruntideks jagamise ettepanek

Valkse külas Aru talu elamumaa kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 13.06.2019 korraldusega nr 374 detailplaneeringu Valkse külas Aru talu (katastritunnus 29501:007:1458) elamumaa kinnistul.
Planeeritav kinnistu paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonise 2A põhjal tiheasustusega alal mille juhtotstarve on väikeelamumaa. Planeeritav ala piirneb põhjast, läänest ja lõunast Aru rohumaa maatulundusmaaga pindalaga 8,25 ha (katastritunnus 29501:007:0530), idas reformimata riigimaaga. Aru talu asub Valkse külas ja piirneb idas Keila linnaga. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 1,4 ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Planeeritav ala külgneb kahe planeeringu alaga: Valkse külas Aru I detailplaneeringuga (Keila kehtestatud Vallavalitsuse 14.10.2015 korraldusega nr 601, muudetud 28.10.2015 korraldusega nr 635) ja Keila linnas Aru detailplaneeringu alaga. Eelnimetatud detailplaneeringuid ei ole asutud ellu viima. Juurdepääs kinnistutele on kavandatud Valkse küla Pähklioru kinnistu detailplaneeringus ette nähtud transpordimaa ja Aru I detailplaneeringus kavandatud transpordimaa kaudu. Aru taluni viib olemasolev kruusakattega tee.
Planeeringu eesmärk on elamumaa krundi jagamine kolmeks krundiks. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.
 
 

Valkse külas Väljaotsa ja Settebasseini kinnistute ning lähiala detailplaneering

16.04.19

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 02.04.2019 korraldusega nr 172 detailplaneeringu Valkse külas Väljaotsa (katastritunnus 29501:001:0284 ) ja Settebasseini ( 29501:007:0554) kinnistutel ning lähialal.

Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Valkse külas 8 Tallinn-Paldiski tee ja 11194 Karjaküla tee ristumisala vahetus naabruses. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 7,2 ha. Lähialana on haaratud 8 Tallinn-Paldiski tee L2 (katastritunnus 29501:001:0285) transpordimaa kinnistu ja teede ja tehnovõrkude liitumiseks vajaminev ala. Juurdepääs planeeringualale rajatakse Karjaküla teelt.

Planeeritav ala piirneb põhjas Luhatirtsu (katastritunnus 43101:001:0174) maatulundusmaa kinnistuga, idas 11194 Karjaküla tee (katastritunnus 29501:007:0607) transpordimaa kinnistuga, lõunas 8 Tallinn-Paldiski tee (katastritunnus 29501:007:0657) transpordi maa kinnistuga, läänes Veeru (katastritunnus 29501:007:0057) elamumaa kinnistuga ja riigimaaga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringu algatamise eesmärk on muuta Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 otsusega nr 123 kehtestatud detailplaneeringu liikluslahendust ja krundijaotust kruntide liitmisega üheks tootmis- ja kontorihoone maa sihtotstarbega krundiks.

Planeeringuga soovitakse Väljaotsa ja Settebasseini kehtestatud planeeringus Väljaotsa kinnistul planeeritud 9 krundi ümberkruntimist ja sihtotstarbe muutmist nii, et 8 äri-ja tootmismaa sihtotstarbega krundi liitmisega tekib üks 4,25 ha suurune tootmishoone  maa ja kontorihoone maa sihtotstarvete osakaaluga 95/5 % krunt ja üks transpordimaa krunt ning üks haljasmaa krunt. Kõige põhjapoolsemal osal jääb varem kavandatud kontori ja büroohoone sihtotstarbega krunt muutmata. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 17.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 02.04.2019 korraldus nr 172
 2. Detailplaneeringu koostamise lähtetingimused, korralduse nr 172 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis

Meremõisa külas Merihobu tee 10 detailplaneering

11.03.19

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 05.03.2018 korraldusega nr 113 detailplaneeringu Meremõisa külas Merihobu tee 10 (katastritunnus 29501:007:0955) elamumaa kinnistul.

Planeeritav kinnistu asub Keila Vallavalitsuse 03.11.2004 korraldusega nr 1164 kehtestatud Keila-Joa puhkeala detailplaneeringu alas. Ehitisregistri andmetel on Keila Vallavalitsus 20.11.2015 väljastanud ehitusloa 1512219/13467 ühekordse üksikelamu püstitamiseks ehitisealuse pindalaga 292,3 m². Vastavalt detailplaneeringule oli lubatud hoonete alune pindala 300 m2 ja elamul kaks korrust. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse suurendada ehitisealust pindala kuni 450 m2-ni. Juurdepääs kinnistule on olemasolevalt Merihobu teelt. Kinnistu on hoonestatud ühekordse elamuga ja rajatud sissesõidutee.

Planeeritav ala piirneb põhjas kohaliku Merihobu tee transpordimaa (katastritunnus 29501:007:0994) ja Merihobu tee 12 elamumaa ( katastritunnus 29501:007:0954) kinnistuga, idas ja lõunas kaitsealuse Keila-Joa mõisa pargiga (KLO1200572) Keila metskond 33 (katastritunnus 29501:007:0200) maatulundusmaa kinnistuga ja edelas Merihobu tee 6 (katastritunnus 29501:007:0957) elamumaa kinnistuga. Planeeritava ala pindala 3005 m2. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu eesmärk on elamumaa krundi ehitusõiguse muutmine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 2–9 ja 11–13. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 05.03.2019 korraldus nr 113
 2. Detailplaneeringu koostamise lähtetingimused, korralduse nr 113 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis

Käesalu külas Pargi kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab ja  avalikustab Lääne-Harju Vallavolikogu poolt  27.12.2018 otsusega nr 159 algatatud  Keila valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu  ja tuginedes eelhinnangule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise ning lähteseisukohad Pargi kinnistu (katastritunnus  29501:007:1284) detailplaneeringu koostamiseks.
Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Käesalu külas hajaasustusalal, mis paikneb Meremõisa ja Keelva  külade vahel suhteliselt hõreda inimasustusega piirkonnas, mis on  ümbritsetud rohevõrgustikest ja rohekoridoridest. 
Paneeritava ala suurus on ca 2,3 ha ja see koosneb Pargi kinnistust, mille pindala on 22 574 m2 ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa ning lähialast. 
Juurdepääs kinnistule on alates avalikult kasutatavalt Keila  –  Keila –Joa riigimaanteelt ja kulgeb läbi Käesalu mõisa ja Tuuleveski maatulundusmaa kinnistute. 
Keila valla üldplaneeringu kohaselt on antud piirkonnas hajaasustusalal maatulundusmaa juhtfunktsiooniga põllumaad, kus ehitustegevust ei ole ette nähtud.
Pargi kinnistu külgneb: Käesalu mõisa  hoonestatud kinnistuga, mille sihtotstarve on 100% maatulundusmaa, Mõisametsa maatulundusmaa kinnistuga, Raja 100% ärimaa kinnistuga, Pargi hoonestatud kinnistuga,  mille sihtotstarve on 100% maatulundusmaa ja Tuuleveski maatulundusmaa kinnistuga.
Detailplaneeringu eesmärk eeldab üldplaneeringu muutmist olemasolevasse miljöösse sobivalt Pargi kinnistu ulatuses maatulundusmaa sihtotstarbe muutmisel elamumaaks ja sellele üksikelamu ning abihoonete  ehitusõiguse ulatuse ja juurdepääsu määramist, tehnovarustuse, keskkonna- ning heakorratingimuste ja servituudivajaduse lahendamist vastavalt planeerimisseaduse §126 lõike 1 punktidele 2–9, 11, 14, 15,17 ja 22.
Üldplaneeringu muutmise põhjenduseks on asjaolu, et antud piirkonnas on hoonestus, sest kõrval asub vana mõisahoone koos abihoonetega, millest osa vanu hooneid  on veel tänaseni alles ja mõned nendest on erinevate omanike poolt korrastatud ja kasutuses. Üldplaneeringus on see piirkond miljöökaitseala, kus elamualad on hajutatult grupeeritud.
Planeering peab andma olemasoleva hajaasustuse struktuuri ja hoonestuslaadiga loogiliselt haakuva elukeskkonna.
Detailplaneeringu koostamise käigus selgub täiendavate võimalike uuringute vajadus.
 

Kloogaranna külas Liiva tee 12 kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 27.12.2018 otsusega nr 160 Keila valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Liiva tee 12 kinnistul (katastritunnus 29501:007:1512)  ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Kloogaranna rannaala ja Klooga Noortelaagri territooriumi vahelisel valdavalt metsaga kaetud alal. Juurdepääs planeeringualale on tagatud  11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt algava Liiva tee kaudu. Keila valla üldplaneeringus on ala määratletud kui looduslik ala, mets kuuludes Harju maakonna rohevõrgustiku tuumala T9 koosseisu, mistõttu  on elamuehituse kavandamine seal võimalik vaid kehtivat üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kaudu.

Planeeritav ala piirneb läänes Mere põik 4 (katastritunnus 29501:001:0474) ühiskondlike ehitiste maaga, idas Liiva tee 10 (katastritunnus 29501:007:4241) ühiskondlike ehitiste maa kinnistutega, põhjas Karu tee 11 (katastritunnus 29501:007:0463) ja Orava tee 5 elamumaa (katastritunnus 29501:007:1511) ning Orava tee 6 maatulundusmaa (katastritunnus 29501:007:0610) kinnistutega, lõunas Liiva teega. Liiva tee 12 kinnistu on pindalaga 8,59 ha, millest 8,2 ha on kaetud metsaga ja 0,39 ha on looduslik rohumaa.

Planeeringu eesmärk on nelja elamumaa krundi, ühe maatulundusmaa krundi  ja kahe transpordimaa krundi moodustamine. Planeeringu ülesandeks on ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine, rohevõrgustiku piiride täpsustamine ja toimimise tagamine.

Planeeringuala ligikaudne suurus on 8,9 ha, planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõike 1 punktidele 1–12, 17 ja 20.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Kloogaranna küla Liiva tee 12 kinnistu (katastritunnus 29501:007:1512) ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 08.05-08.06.2019 Laulasmaa kooli raamatukogus asukohaga Laulasmaa küla Kloogaranna tee 20 ja Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Paldiski linn Rae 38.

 

Kloogaranna küla Liiva tee 12 kinnistu (katastritunnus 29501:007:1512) ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 28.08.2019 algusega k. 16:00 Lääne-Harju Vallavalitsuse istungite ruumis aadressil Rae 38, Paldiski linn.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsus nr 160
 2. KSH eelhinnang otsuse nr 160 lisa
 3. Eskiisi seletuskiri
 4. Asukohaskeem
 5. Ekiisi põhijoonis
 6. Lähteseisukohad
 7. Tehnovõrgud
 8. Kontaktala joonis
 9. Keskkonnaameti ettepanekud

 

Laulasmaa külas Kaldaveere tee 6 detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 18.12.2018 korraldusega nr 872 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Kaldaveere tee 6 (katastritunnus 29501:001:0050) maatulundusmaa kinnistul.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas 11395 Lohusalu-Laulasmaa tee ja sellelt algava Kaldaveere tee ääres kaldaastangu all tasandikul. Keila valla üldplaneeringu järgi on antud ala juhtotstarve elamumaa.  

Planeeritav ala piirneb idas Laulasmäe rohumaa 2 (katastritunnus 29501:001:0203) kinnistuga, läänes Kaldaveere teega, lõunas Kaldaveere tee 4 (katastritunnus 29501:001:0051) ja põhjas Kaldaveere tee 8 // Tamme (katastritunnus 29501:001:0046) elamumaa kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala on 0,33 ha.

Planeeritav alal ehitised puuduvad. Kinnistu keskel on looduskaitse üksikobjekt KLO4000634 Lohusalu tammed, millel on piiranguvöönd R=30 m. Krundil olev tamm on juba ammu kuivanud ja üks haru on murdunud ja mädaniku kahjustusega. Teine elus olev tamm asub Kaldaveere tee 2 krundil. Planeeringuga tehakse ettepanek kustutada registrist tamm, selleks et võimaldada üksikelamu ja abihoonete ehitamist. Üle krundi loodenurga on rajatud elamukrundi Kaldaveere tee 8 juurdepääsu tee. 

Planeeringu eesmärk on maatulundusmaa krundi sihtotstarbe muutmine elamumaaks. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 2-9, 11, 12,17.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju  Vallavalitsuse 18.12.2018 korraldus nr 872

18.12.2018 korralduse nr 872 lisa

 

Lehola külas Orisoo kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Lääne-Harju vallavalitsus teatab, et algatas 27.11.2018 korraldusega nr 831 detailplaneeringu Lehola külas, Orisoo kinnistule ja lähialale.
Planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha, millele lisandub kavandatavate tehnovõrkude maa.
Planeeritav Orisoo kinnistu on endine talukoht ning see asub Niitvälja-Kulna riigimaantee ja Orisküla tee nurgas, juurdepääs kinnistule on Orisküla teelt.
Orisoo kinnistu jääb Keila valla üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustusega tiheasustusalale, kus on elamuehituse reservmaa.
Planeeringu eesmärk on määrata ehitusõiguse ulatus ja tingimused üksikelamu ja kolme abihoone püstitamiseks ning nende teenindamiseks vajalikele rajatiste rajamiseks.
Detailplaneering on ettenähtud koostada vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 2-9 ja 11-14, 17 ja 22.
Kavandatav detailplaneering on vastavuses kehtiva üldplaneeringuga.
Täiendavate uuringute vajadus selgub planeerimise protsessi käigus.
Arvamusi saab avaldada e-posti aadressil info@laaneharju.ee
Keila vallas algatatud detailplaneeringute kohta on info leitav juuresolevas asukohas  https://service.eomap.ee/keilavald/

Kulna külas Raja tee 1 elamumaa kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 13.11.2018 korraldusega nr 787 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Kulna külas Raja tee 1 (katastritunnus 29501:010:0281) elamumaa kinnistul.

Planeeritav kinnistu asub Keila Vallavolikogu 18.12.2003 otsusega nr 135/1203 kehtestatud Tammermaa II, Raja I ja Raja II maaüksuste detailplaneeringu alas. Ehitisregistri andmetel on kinnistul kahekordne üksikelamu (ehitisregistri kood 120286126). Elamule on Keila Vallavalitsuse 10.08.2010 korraldusega nr 590 väljastatud kasutusluba nr KV210-30/KL. Keila Vallavalitsus on 12.05.2014 väljastanud ehitusloa 450/ER üksikelamu laiendamiseks. Raja tee 1 elamukrundile on kehtiva ehitusõiguse põhjal võimalik rajada elamu ja üks abihoone ehitisealuse pindalaga kokku 240 m2. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse suurendada ehitusõiguse näitajaid ja hoonestusala. Elamukrundi ehitisealust pindala soovitakse suurendada 400 m2-ni ja abihoonete arvu 4 ühikuni. Lisaks olemasolevatele hoonetele soovitakse rajada üks uus abihoone.

Planeeritav ala piirneb kirdes kohaliku Raja teega (29501:010:0364), idas Kadaka tee (katastritunnus 29501:010:0357) transpordimaa kinnistuga, edelas Kadaka tee 30 // Leesika (katastritunnus 29501:010:0200) maatulundusmaa kinnistuga ja läänes Raja tee 3 elamumaa kinnistuga (katastritunnus 29501:010:0282). Planeeritava ala pindala 0,36 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on elamumaa krundi ehitusõiguse ja hoonestusala muutmine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 2–9 ja 11–13.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju  Vallavalitsuse 13.11.2018 korraldus nr 787, korralduse lisa

Eskiis

 

Rummu alevikus Järvekalda ja Paekalda kinnistute detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 30.10.2018 otsusega nr 135 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Rummu alevikus Järvekalda (katastritunnus 86801:001:0898) ja Paekalda (katastritunnus 86801:001:0526) kinnistutel pindalaga 13, 1 ha.

Planeeritav ala piirneb läänes Laguuni (katastritunnus 86801:001:0821), idas Rummu järve ja  Paekalda (katastritunnus 86801:001:0526) kinnistuga, kagus Murrangu (katastritunnus 86801:001:0781) ärimaa kinnistuga, lõunas LIIKERI TTP-527 maaparandussüsteemi alaga, põhjas reformimata riigimaaga.

Vasalemma Vallavalitsus sõlmis 03.11.2017 mittetulundusühinguga Rummu Järve Puhkeala (registrikood 80424903) Järvekalda kinnistu osa rendilepingu. Lepingu alusel võttis MTÜ Rummu Järve Puhkeala rendile ligikaudu 8,60 ha suuruse osa kinnistust koos kohustusega ehitada välja üldkasutatavad rajatised Rummu järve kaldale, sealhulgas osaliselt kehtiva kalda ehituskeeluvööndisse. Ehitusõiguse saamiseks tuleb muuta Vasalemma valla üldplaneeringut ning vähendada sellega määratud kalda ehituskeeluvööndit. Detailplaneeringuga täpsustatakse  maa kasutamise sihtotstarve puhkeotstarbeliseks turismi-, matka- ja väljasõidukoha maaks (PT) ja määratakse üldkasutavate rajatiste ehitusõigus ning asukohad. Rendile antud maaüksusele kavandatakse rajada juurdepääsutee, parkla, jalgtee, liivarand, laste mänguväljakud, rannavõrkpalli plats, seikluspark, ujumissild ja muud vaba aja veetmiseks vajalikud rajatised.

Vasalemma Valla üldplaneeringu põhijoonise nr 1 „Maakasutus" on antud alal juhtotstarve määramata. Ala on markeeritud heina ja metsamaana. Detailplaneeringuga määratakse maale puhke- ja virgestusmaa juhtotstarve , millel paiknevad inimeste organiseeritud puhkuseks ja värskes õhus liikumiseks vajalikud rajatised. Planeeritud rajatised asuvad väljaspool lubjakivi maardla ala. Paekalda kinnistu (katastritunnus 86801:001:0526) on haaratud täiendavalt seoses vajadusega teede- ja tehnovõrkude planeerimiseks ja ehitusõiguse ja hoonestusala määramiseks. Detailplaneeringu koostamisel täiendavate uuringute vajadus puudub. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

 

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 otsusega nr 135 algatatud Lääne-Harju vallas Rummu aleviku Järvekalda (katastritunnus 86801:001:0898) ja Paekalda (katastritunnus 86801:001:0526) kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 10.06.–10.07.2019 Rummu raamatukogus asukohaga Aia 9, Rummu alevik; Vasalemma teeninduspunktis asukohaga Ranna tee 8, Vasalemma alevik ja Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Rae 38, Paldiski linn. Detailplaneeringu eskiisiga on võimalik tutvuda tööpäeviti asutuste lahtioleku ajal kohapeal ja valla veebilehel https://laaneharju.ee/algatatud-detailplaneeringud.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 otsus nr 135/ Lisa 1/ Lisa 2
 2. Seletuskiri
 3. Situatsioonijoonis
 4. Kontaktvööndi ehituslik analüüs
 5. Tugiplaan
 6. Põhijoonis
 7. Tehnovõrkude skeem
 8. Illustreeriv joonis
 9. Lisad
 10. Kooskõlastused ja koostöö:

 - Maa-amet

 - Elektrilevi OÜ 

 - Põllumajandusamet

 - Päästeamet

 - Keskkonnaamet

 - Riigimetsa Majandamise Keskus

 

 

Meremõisa külas Männimäe tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 30.10.2018 otsusega nr 134 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Meremõisa külas Männimäe tee 1 (katastritunnus 29501:007:0527) kinnistul ja lähialal ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Meremõisa külas tee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna ja kohaliku Männimäe tee (katastritunnus 29501:007:1657) ristmike vahelisel alal.

Planeeritav ala piirneb põhjas ja idas kohaliku tee 2959030 Männimäe tee (katastritunnus 29501:007:1657) transpordimaa kinnistuga, lõunas teega 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna, kirdes Männimäe tee 15 (katastritunnus 29501:007:0149), idas Männimäe tee 3 (katastritunnus 29501:007:0151) elamumaa kinnistutega ning läänes Meedre (katastritunnusega 29501:007:1464) maatulundusmaa kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala 1,2 ha. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kolmeks elamumaa krundiks ja ehitusõiguse määramine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 1-9, 11, 12, 17. Detailplaneeringu koostamisel täiendavate uuringute vajadus puudub. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Kinnistu on kaetud osaliselt kõrghaljastusega. Maapind langeb põhja suunas. Keila valla üldplaneeringu järgi on antud kinnistul määratud juhtotstarve looduslik ala, mets. Huvitatud isiku soov on jagada kinnistu 3 krundiks ja muuta maa sihtotstarve elamumaaks. Igale elamumaa krundile on kavandatakse üks 2 kahekorruseline elamu ja üks abihoone ehitisealuse pindalaga kuni 200 m².

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Meremõisa küla Männimäe tee 1 kinnistu (katastritunnus 29501:007:0527) ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 02.09-02.10.2019 Laulasmaa raamatukogus asukohaga Laulasmaa küla Kloogaranna tee 20 ja Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Paldiski linn Rae 38.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 otsus nr 134/ Lisa 1/ Lisa 2

Seletuskiri

Asendiplaan

Kontaktvööndiplaan

Eskiisjoonis

Tugiplaan

Keelva külas Aedevahe kinnistu ja lähilala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 28.08.2018 otsussega nr 111 detailplaneeringu Keelva külas Aedevahe kinnistul (katastritunnus 29501:007:1291) ja lähilalal ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeritav ala asub Keila–Keila-Joa tee 11195 ääres. Juurdepääs planeeringualale toimub kruusakattega erateelt. Keila valla üldplaneeringus on sellel alal maakasutuse juhtotstarve looduslik ala, mets.

Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbe osaline muutmine tootmismaaks. Alale on kavas rajada 3000 m² ehitisealuse pindalaga kaasaegne robotlüpsiplatsiga lehmalaut ja noorloomalaut ning vedelsõnnikuhoidla ja tehnorajatised.

Aedevahe kinnistu on pindalaga 22,78 ha ja sihtotstarve maatulundusmaa. Kinnistu on hoonestatud. Ehitusregistri andmetel on kinnistul elamu (ehitusregistri kood116054174) ehitisealuse pindalaga 151 m², laut (ehitusregistri kood 116054175) ehitisaluse pindalaga 362 m², saun (ehitusregistri kood 116054176) ehitisealuse pindalaga 28 m² ja sepikoda (ehitusregistri kood 116054177) ehitisealuse pindalaga 55 m.²

Kuna Keila valla üldplaneeringus ei ole määratud eelnimetatud alal tootmismaa sihtotstarbelist maakasutust, siis on selline muudatus arvestades kavandatud tegevuste keerukust ning Keila valla üldplaneeringu seletuskirjas lk 50 toodud nõudeid planeerimisseaduse § 142 lõike 3 kohaselt oluline üldplaneeringu muudatuse põhjus.

Planeeritav ala ligikaudne pindala on 22,9 ha. Planeeringuala piirneb põhjas Keila jõega, idas Vootele (katastritunnus 29501:007:1754), Liivaaugu (katastritunnus 29501:007:0653) ja Vainu (katastritunnus 29501:007:0157) maatulundusmaa kinnistutega, edelas Keila–Keila-Joa teega 11195, läänes Muuluka (katastritunnus 29501:007:0109) elamumaa ja Liivaaugu (katastritunnus 29501:007:0726) maatulundusmaa kinnistutega, loodes Siilisaba (katastritunnus 29501:007:1639) ja Mardi (katastritunnus 29501:007:0064) maatulundusmaa kinnistutega. Planeeringuga ettenähtud alale on kavas rajada 3000 m² ehitisealuse pindalaga kaasaegne robotlüpsiplatsiga lehmalaut ja noorloomalaut ning vedelsõnnikuhoidla ja tehnorajatised.

Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 1-12, 17 ja 20.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 28.08.2018 otsus nr 111
 2. Seletuskiri
 3. Situatsiooniskeem
 4. Kontaktala
 5. Põhijoonis
 6. Eskiisi arutelu protokoll 03.10.2018
 7.  Kontaktvöönd uus
 8. Põhijoonis uus
 9. Seletuskiri uus
 10. Tehnovõrgud

 

 

Alliklepa külas Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistute detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et algatas 05.06.2018 korraldusega nr 379 detailplaneeringu Alliklepa külas Perbi-Nurme (katastritunnus 56201:001:0324) ja Perbi-Heinamaa (katastritunnus 56201:001:0054) kinnistutele ja lähialale.

Planeeritav maa-ala, suurusega ca 2,3 ha, millele lisandus juurdepääsutee maa kuni avalikult kasutatava teeni,  asub Padise Vallavolikogu 25.04.2002 määrusega nr 35 kehtestatud Padise valla üldplaneeringu alal, kus antud piirkond on elamuehituse reservmaa. Nimetatud kinnistutele on Padise Vallavolikogu 20.06.2007 otsusega nr 129 kehtestatud detailplaneering, millega on mõlemale kinnistule määratud ehitusõiguse ulatus ühe eluhoone rajamiseks.

Detailplaneeringu eesmärk on jagada Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistud kaheks ja määrata ehitusõiguse ulatus neljale üksikelamu krundile üksikelamu ning abihoone püstitamiseks ja nende teenindamiseks vajalikele rajatistele. Planeering on ettenähtud koostada vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 1-9, 11, 13, 17 ja 22.

Nimetatud kinnistud ei ole hoonestatud, seal asub osa piirkonna kuivenduskraavide võrgustikust ning kasvab mõningal määral kõrghaljastust.

Planeeritav ala asub Allika lahe ääres Alliklepa külas. Planeeritavate kinnistute kõrval asuvale alale on varem kehtestatud Päärbi ja Pertanina detailplaneering, millega on moodustatud kavandatava detailplaneeringuga külgnevale alale 13 pereelamukrunti, mis koos peaksid tulevikus moodustama loogilise lahendusega tervikliku väikeelamute piirkonna.

Kavandatav detailplaneering on vastavuses kehtiva üldplaneeringuga.

Täiendavate uuringute vajadus selgub planeeringu protsessi käigus.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda veebilehe aadressil www.laaneharju.ee

 

Detailplaneeringu lähteseisukohad

Korraldus nr 379

Meremõisa külas Roondla tee 6 kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 20.03.2018 korraldusega nr 204 detailplaneeringu Meremõisa külas Roondla tee 6 (katastritunnus 29501:007:0796) kinnistul.

Planeeritav kinnistu asub Keila Vallavalitsuse 04.02.2004 korraldusega nr 134 kehtestatud Allika maaüksuse detailplaneeringu alas. Keila Vallavalitsuse 17.06.2014 korraldusega nr 460 on väljastatud ehitusluba üksikelamu püstimamiseks.

Detailplaneeringu algatamisega soovitakse suurendada ehitusõiguse näitajaid. Elamukrundile soovitakse rajada kolm hoonet ehitisealuse pindalaga 500 m²; varasemalt 200 m² ja 2 hoonet. Juurdepääs planeeringualale Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt 11390 algava kohaliku Männimäe tee (29501:007:1657) kaudu ning eratee Roondla tee L2. (29501:007:0799) kaudu.

Kinnistu on hoonestatud ehitusregistri andmetel üksikelamuga ehitusaluse pindalaga 242 m². Planeeritav ala piirneb põhjas Roondla tee 8 (29501:007:0797) elamumaa kinnistuga, idas Männimäe põik 3 elamumaa kinnistuga (29501:001:0346), lõunas Roondla tee 2 (29501:007:0794) ja Roondla tee 4 (29501:007:0795) elamumaa kinnistutega, läänes Roondla tee L2 (29501:007:0799) transpordimaa kinnistuga Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,68 ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu eesmärk on elamumaa krundi ehitusõiguse muutmine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 2-9, 11, 12, 13..

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda veebilehe aadressil www.laaneharju.ee

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.03.2018 korraldus nr 204 /Lisa
 2. Roondla tee 6 eskiis

 

Põllkülas Metsavahi tee 3 maaüksuse detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 09.03.2020 korraldusega nr 212 detailplaneeringu Põllkülas külas Metsavahi tee 3 katastriüksusel (katastritunnus 43101:001:0054).
 
Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustuseta alal, juhtfunktsiooni määratud ei ole. Katastriüksus asub Põllkülas ning piirneb Vana-Põllküla tee 6 (katastritunnus 29501:009:0037), Metsavahi tee 7 (katastritunnus 43101:001:0055), Metsavahi tee 5 (katastritunnus 29501:009:0130), Vana-Põllküla tee 2a (katastritunnus 29501:001:0456), Vana-Põllküla tee 2 (katastritunnus 29501:001:0455), Vana-Põllküla tee 4 (katastritunnus 29501:009:0434) elamumaa; Tambeti (katastritunnus 29501:009:0449), Linsi (katastritunnus 29501:009:0175), Rehe (katastritunnus 29501:009:0310), Männimetsa (katastritunnus 29501:001:0778), Vana-Põllküla tee 1 (katastritunnus 29501:009:0321) maatulundusmaa ning Serva (katastritunnus 29501:009:0466) riigikaitsemaa sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeritava ala suurus on 14,5 ha.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on maatulundusmaa kasutuselevõtt avalikke teenuseid pakkuva ökofarmina. Vastavalt kehtivale Keila valla üldplaneeringule peab äri- ja ühiskondlike hoonete planeerimiseks koostama detailplaneeringu. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktidele 2–9 ja 11–13. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.
 
Dokumendid:
 

Pakri teadus- ja tööstuspargi detailplaneering (Saariku, Loo, Uustalu)

Pakri teadus- ja tööstuspark (PAKRI) detailplaneering on algatatud Paldiski linnas Saariku (58001:006:0019, 58001:006:0021, 58001:006:0022, 58001:006:0023, 58001:005:0026), Loo (58001:006:0015, 58001:006:0016, 58001:006:0017, 58001:005:0024, 58001:005:0025) ja Uustalu (58001:006:0010, 58001:006:0013, 58001:005:0023) maaüksustel ja nende lähialal. Planeeringuala asub Pakri poolsaare keskosas Vana Tallinna maantee ja Leetse tee vahelisel alal ning selle suuruseks on kokku ca 62,4ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Arendaja eesmärgiks on välja arendada kompleksne teadus- ja tööstuspark koos teenindava infrastruktuuri ja asutustega (näiteks majutusasutused, kauplused, vaba aja veetmise kohad).

Detailplaneering