Algatatud detailplaneeringud

Vasalemma alevikus Sihi tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering

2.01.20

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 23.12.2019 korraldusega nr 909 detailplaneeringu  Vasalemma alevikus Sihi tn 4 (katastritunnus 43101:001:0394) kinnistul ja lähialal).

Planeeritav kinnistu paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringu kohustusega alal, mille juhtotstarve on pereelamute maa (EP). Kinnistu pindala on 10573 m2.

Kinnistu piirneb põhjas Nõmme tänav L1 (katastritunnus 86801:001:0807) transpordimaa kinnistuga, idas Nõmme tn 7 (katastritunnus 86801:002:0430) elamumaa, Pärna tn 31c (katastritunnus 43101:001:0393) elamumaa, Pärna tn 31 (katastritunnus 86801:002:2070) elamumaa kinnistutega kagus Pärna tn 31a (katastritunnus 86801:002:0123) elamumaa kinnistuga, lõunas Taganõmme tn 4b (katastritunnus 86801:002:0152) elamumaa kinnistuga ja läänes Sihi tänav (katastritunnus 43101:001:0539) transpordimaa kinnistuga. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse kinnistu jagada neljaks elamumaa krundiks. Juurdepääs planeeringualale on tagatud olemasolevate avaliku kasutusega Sihi tänavalt (katastritunnus 43101:001:0539) ja Nõmme tänavalt (katastritunnus 86801:001:0807). Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–12, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

1.            Lääne-Harju Vallavalitsuse 23.12.2019 korraldus nr 909

2.            Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 909 lisa.

Vasalemma alevikus Metsa tn 6 detailplaneering

20.11.19

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 05.11.2019 korraldusega nr 770 detailplaneeringu  Vasalemma alevikus Metsa tn 6 (katastritunnus 86801:001:0256) elamumaa kinnistul ja lähialal pindalaga 0.83 ha.

Planeeritav kinnistu paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on pereelamute maa (EP). Metsa tn 6 kinnistu kõlvikulise koosseisu moodustab 6215 m² metsa- ja 620 m² muu maa. Kinnistu asub luitelisel metsaalal. Luite orientatsioon on kirde-edela suunaline ja maapind langeb loode suunal ning tõuseb kagu suunal.

Kinnistu piirneb põhjas Tööstuse tn 1 (katastritunnus 86201:002:0135) elamumaaga, kirdes Jaama tn 39 (katastritunnus 86801:002:0220) ja idas Jaama tn 39a (katastritunnus 86601:001:0340) elamumaadega, lõunas  Suusaraja (86801:001:0778) üldkasutatava maaga, läänes Tööstuse tn 9 (katastritunnus 86801:002:0037), Tööstuse tn 7 (katastritunnus 86801:002:0132), Tööstuse tn 5 (katastritunnus 86801:002:1080) elamumaa kinnistutega ja Tööstuse tn 3 (katastritunnus 86801:002:0136) ühiskondlike ehitiste maaga. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse kinnistu jagada kaheks elamumaa krundiks. Juurdepääs Metsa tn 6 krundile avaliku kasutusega Tööstuse tänavalt on tagatud Metsa tänavalt Murunõmme kinnistule seatud teeservituudiga Metsa tn 6 kinnistu igakordse omaniku kasuks. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–12, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

1.            Lääne-Harju Vallavalitsuse 29.10.2019 korraldus nr 770

2.            Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 770 lisa

Alliklepa külas Vahtra kinnistu detailplaneering

4.11.19

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 29.10.2019 korraldusega nr 750 detailplaneeringu Alliklepa külas Vahtra kinnistul (katastritunnus 56201:001:0071).

Planeeritav kinnistu paikneb Padise valla üldplaneeringu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on elamumaa. Vahtra kinnistu piirneb põhjas Algi (katastritunnus 56201:001:0072) maatulundusmaaga, idas Sauna (katastritunnus 43101:001:0503) ja Karumetsa (43101:001:0502) elamumaadega, kagus Kadakasauna (katastritunnus 56201:001:0289) elamumaaga, lõunas Kolmeaia tee 5 (katastritunnus 56201:001:0707) ja Kolmeaia tee 1 (katastritunnus 56201:001:0703) elamumaa kinnistutega, läänes Vihterpalu metskond 2 (katastritunnus 256201:001:0440) maatulundusmaa, Laglevälja (katastritunnus 56201:001:0701), Lagleniidu (katastritunnus 56201:001:0702) ja Auli (katastritunnus 56201:001:0074) elamumaa kinnistutega.

Ehitisregistri andmetel on krunt hoonestatud kahekordse suvilaga. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse kinnistu jagada neljaks elamumaa krundiks nii, et olemasolev suvila jääb ühele krundile. Igale krundile kavandatakse ehitusõigus ühe elamu ja kuni 2 abihoone rajamise võimaldamiseks.  Vastavalt Padise valla üldplaneeringule asub planeeritav ala detailplaneeringu kohustusega alal.

Vahtra maatulundusmaa kõlvikuline koosseis on 2,28 ha looduslik rohumaa, 0,98 ha metsamaa, 0,32 ha õuemaa, 0,32 ha muu maa ja 0,01 ha haritav maa. Kruntideks jagamisel on arvestatud lagedate aladega, mistõttu puudub vajadus ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Juurdepääs moodustatavatele kruntidele on kavandatud juurdepääsu servituutide seadmisega olemasolevale teele, mis hargneb avaliku kasutusega rannaäärselt Kibru teelt Vihterpalu metskond 2 maatulundusmaal. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 3,91 ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu eesmärk on maatulundusmaa jagamine neljaks elamumaa krundiks. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 29.10.2019 korraldus nr 750
 2. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, korralduse nr 750 lisa
 3. Kruntideks jagamise ettepanek

Valkse külas Aru talu elamumaa kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 13.06.2019 korraldusega nr 374 detailplaneeringu Valkse külas Aru talu (katastritunnus 29501:007:1458) elamumaa kinnistul.
Planeeritav kinnistu paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoonise 2A põhjal tiheasustusega alal mille juhtotstarve on väikeelamumaa. Planeeritav ala piirneb põhjast, läänest ja lõunast Aru rohumaa maatulundusmaaga pindalaga 8,25 ha (katastritunnus 29501:007:0530), idas reformimata riigimaaga. Aru talu asub Valkse külas ja piirneb idas Keila linnaga. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 1,4 ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Planeeritav ala külgneb kahe planeeringu alaga: Valkse külas Aru I detailplaneeringuga (Keila kehtestatud Vallavalitsuse 14.10.2015 korraldusega nr 601, muudetud 28.10.2015 korraldusega nr 635) ja Keila linnas Aru detailplaneeringu alaga. Eelnimetatud detailplaneeringuid ei ole asutud ellu viima. Juurdepääs kinnistutele on kavandatud Valkse küla Pähklioru kinnistu detailplaneeringus ette nähtud transpordimaa ja Aru I detailplaneeringus kavandatud transpordimaa kaudu. Aru taluni viib olemasolev kruusakattega tee.
Planeeringu eesmärk on elamumaa krundi jagamine kolmeks krundiks. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 17. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.
 
 

Valkse külas Väljaotsa ja Settebasseini kinnistute ning lähiala detailplaneering

16.04.19

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 02.04.2019 korraldusega nr 172 detailplaneeringu Valkse külas Väljaotsa (katastritunnus 29501:001:0284 ) ja Settebasseini ( 29501:007:0554) kinnistutel ning lähialal.

Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Valkse külas 8 Tallinn-Paldiski tee ja 11194 Karjaküla tee ristumisala vahetus naabruses. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 7,2 ha. Lähialana on haaratud 8 Tallinn-Paldiski tee L2 (katastritunnus 29501:001:0285) transpordimaa kinnistu ja teede ja tehnovõrkude liitumiseks vajaminev ala. Juurdepääs planeeringualale rajatakse Karjaküla teelt.

Planeeritav ala piirneb põhjas Luhatirtsu (katastritunnus 43101:001:0174) maatulundusmaa kinnistuga, idas 11194 Karjaküla tee (katastritunnus 29501:007:0607) transpordimaa kinnistuga, lõunas 8 Tallinn-Paldiski tee (katastritunnus 29501:007:0657) transpordi maa kinnistuga, läänes Veeru (katastritunnus 29501:007:0057) elamumaa kinnistuga ja riigimaaga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringu algatamise eesmärk on muuta Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 otsusega nr 123 kehtestatud detailplaneeringu liikluslahendust ja krundijaotust kruntide liitmisega üheks tootmis- ja kontorihoone maa sihtotstarbega krundiks.

Planeeringuga soovitakse Väljaotsa ja Settebasseini kehtestatud planeeringus Väljaotsa kinnistul planeeritud 9 krundi ümberkruntimist ja sihtotstarbe muutmist nii, et 8 äri-ja tootmismaa sihtotstarbega krundi liitmisega tekib üks 4,25 ha suurune tootmishoone  maa ja kontorihoone maa sihtotstarvete osakaaluga 95/5 % krunt ja üks transpordimaa krunt ning üks haljasmaa krunt. Kõige põhjapoolsemal osal jääb varem kavandatud kontori ja büroohoone sihtotstarbega krunt muutmata. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 1–9 ja 11–13, 17.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 02.04.2019 korraldus nr 172
 2. Detailplaneeringu koostamise lähtetingimused, korralduse nr 172 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis

Meremõisa külas Merihobu tee 10 detailplaneering

11.03.19

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 05.03.2018 korraldusega nr 113 detailplaneeringu Meremõisa külas Merihobu tee 10 (katastritunnus 29501:007:0955) elamumaa kinnistul.

Planeeritav kinnistu asub Keila Vallavalitsuse 03.11.2004 korraldusega nr 1164 kehtestatud Keila-Joa puhkeala detailplaneeringu alas. Ehitisregistri andmetel on Keila Vallavalitsus 20.11.2015 väljastanud ehitusloa 1512219/13467 ühekordse üksikelamu püstitamiseks ehitisealuse pindalaga 292,3 m². Vastavalt detailplaneeringule oli lubatud hoonete alune pindala 300 m2 ja elamul kaks korrust. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse suurendada ehitisealust pindala kuni 450 m2-ni. Juurdepääs kinnistule on olemasolevalt Merihobu teelt. Kinnistu on hoonestatud ühekordse elamuga ja rajatud sissesõidutee.

Planeeritav ala piirneb põhjas kohaliku Merihobu tee transpordimaa (katastritunnus 29501:007:0994) ja Merihobu tee 12 elamumaa ( katastritunnus 29501:007:0954) kinnistuga, idas ja lõunas kaitsealuse Keila-Joa mõisa pargiga (KLO1200572) Keila metskond 33 (katastritunnus 29501:007:0200) maatulundusmaa kinnistuga ja edelas Merihobu tee 6 (katastritunnus 29501:007:0957) elamumaa kinnistuga. Planeeritava ala pindala 3005 m2. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu eesmärk on elamumaa krundi ehitusõiguse muutmine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 puntidele 2–9 ja 11–13. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 05.03.2019 korraldus nr 113
 2. Detailplaneeringu koostamise lähtetingimused, korralduse nr 113 lisa
 3. Detailplaneeringu eskiis

Kloogaranna külas Liiva tee 12 kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 27.12.2018 otsusega nr 160 Keila valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Liiva tee 12 kinnistul (katastritunnus 29501:007:1512)  ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Kloogaranna rannaala ja Klooga Noortelaagri territooriumi vahelisel valdavalt metsaga kaetud alal. Juurdepääs planeeringualale on tagatud  11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt algava Liiva tee kaudu. Keila valla üldplaneeringus on ala määratletud kui looduslik ala, mets kuuludes Harju maakonna rohevõrgustiku tuumala T9 koosseisu, mistõttu  on elamuehituse kavandamine seal võimalik vaid kehtivat üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kaudu.

Planeeritav ala piirneb läänes Mere põik 4 (katastritunnus 29501:001:0474) ühiskondlike ehitiste maaga, idas Liiva tee 10 (katastritunnus 29501:007:4241) ühiskondlike ehitiste maa kinnistutega, põhjas Karu tee 11 (katastritunnus 29501:007:0463) ja Orava tee 5 elamumaa (katastritunnus 29501:007:1511) ning Orava tee 6 maatulundusmaa (katastritunnus 29501:007:0610) kinnistutega, lõunas Liiva teega. Liiva tee 12 kinnistu on pindalaga 8,59 ha, millest 8,2 ha on kaetud metsaga ja 0,39 ha on looduslik rohumaa.

Planeeringu eesmärk on nelja elamumaa krundi, ühe maatulundusmaa krundi  ja kahe transpordimaa krundi moodustamine. Planeeringu ülesandeks on ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine, rohevõrgustiku piiride täpsustamine ja toimimise tagamine.

Planeeringuala ligikaudne suurus on 8,9 ha, planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõike 1 punktidele 1–12, 17 ja 20.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Kloogaranna küla Liiva tee 12 kinnistu (katastritunnus 29501:007:1512) ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 08.05-08.06.2019 Laulasmaa kooli raamatukogus asukohaga Laulasmaa küla Kloogaranna tee 20 ja Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Paldiski linn Rae 38.

 

Kloogaranna küla Liiva tee 12 kinnistu (katastritunnus 29501:007:1512) ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 28.08.2019 algusega k. 16:00 Lääne-Harju Vallavalitsuse istungite ruumis aadressil Rae 38, Paldiski linn.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsus nr 160
 2. KSH eelhinnang otsuse nr 160 lisa
 3. Eskiisi seletuskiri
 4. Asukohaskeem
 5. Ekiisi põhijoonis
 6. Lähteseisukohad
 7. Tehnovõrgud
 8. Kontaktala joonis
 9. Keskkonnaameti ettepanekud

 

Käesalu külas Pargi kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab ja  avalikustab Lääne-Harju Vallavolikogu poolt  27.12.2018 otsusega nr 159 algatatud  Keila valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu  ja tuginedes eelhinnangule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise ning lähteseisukohad Pargi kinnistu (katastritunnus  29501:007:1284) detailplaneeringu koostamiseks.
Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Käesalu külas hajaasustusalal, mis paikneb Meremõisa ja Keelva  külade vahel suhteliselt hõreda inimasustusega piirkonnas, mis on  ümbritsetud rohevõrgustikest ja rohekoridoridest. 
Paneeritava ala suurus on ca 2,3 ha ja see koosneb Pargi kinnistust, mille pindala on 22 574 m2 ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa ning lähialast. 
Juurdepääs kinnistule on alates avalikult kasutatavalt Keila  –  Keila –Joa riigimaanteelt ja kulgeb läbi Käesalu mõisa ja Tuuleveski maatulundusmaa kinnistute. 
Keila valla üldplaneeringu kohaselt on antud piirkonnas hajaasustusalal maatulundusmaa juhtfunktsiooniga põllumaad, kus ehitustegevust ei ole ette nähtud.
Pargi kinnistu külgneb: Käesalu mõisa  hoonestatud kinnistuga, mille sihtotstarve on 100% maatulundusmaa, Mõisametsa maatulundusmaa kinnistuga, Raja 100% ärimaa kinnistuga, Pargi hoonestatud kinnistuga,  mille sihtotstarve on 100% maatulundusmaa ja Tuuleveski maatulundusmaa kinnistuga.
Detailplaneeringu eesmärk eeldab üldplaneeringu muutmist olemasolevasse miljöösse sobivalt Pargi kinnistu ulatuses maatulundusmaa sihtotstarbe muutmisel elamumaaks ja sellele üksikelamu ning abihoonete  ehitusõiguse ulatuse ja juurdepääsu määramist, tehnovarustuse, keskkonna- ning heakorratingimuste ja servituudivajaduse lahendamist vastavalt planeerimisseaduse §126 lõike 1 punktidele 2–9, 11, 14, 15,17 ja 22.
Üldplaneeringu muutmise põhjenduseks on asjaolu, et antud piirkonnas on hoonestus, sest kõrval asub vana mõisahoone koos abihoonetega, millest osa vanu hooneid  on veel tänaseni alles ja mõned nendest on erinevate omanike poolt korrastatud ja kasutuses. Üldplaneeringus on see piirkond miljöökaitseala, kus elamualad on hajutatult grupeeritud.
Planeering peab andma olemasoleva hajaasustuse struktuuri ja hoonestuslaadiga loogiliselt haakuva elukeskkonna.
Detailplaneeringu koostamise käigus selgub täiendavate võimalike uuringute vajadus.
 

Laulasmaa külas Kaldaveere tee 6 detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 18.12.2018 korraldusega nr 872 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Kaldaveere tee 6 (katastritunnus 29501:001:0050) maatulundusmaa kinnistul.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas 11395 Lohusalu-Laulasmaa tee ja sellelt algava Kaldaveere tee ääres kaldaastangu all tasandikul. Keila valla üldplaneeringu järgi on antud ala juhtotstarve elamumaa.  

Planeeritav ala piirneb idas Laulasmäe rohumaa 2 (katastritunnus 29501:001:0203) kinnistuga, läänes Kaldaveere teega, lõunas Kaldaveere tee 4 (katastritunnus 29501:001:0051) ja põhjas Kaldaveere tee 8 // Tamme (katastritunnus 29501:001:0046) elamumaa kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala on 0,33 ha.

Planeeritav alal ehitised puuduvad. Kinnistu keskel on looduskaitse üksikobjekt KLO4000634 Lohusalu tammed, millel on piiranguvöönd R=30 m. Krundil olev tamm on juba ammu kuivanud ja üks haru on murdunud ja mädaniku kahjustusega. Teine elus olev tamm asub Kaldaveere tee 2 krundil. Planeeringuga tehakse ettepanek kustutada registrist tamm, selleks et võimaldada üksikelamu ja abihoonete ehitamist. Üle krundi loodenurga on rajatud elamukrundi Kaldaveere tee 8 juurdepääsu tee. 

Planeeringu eesmärk on maatulundusmaa krundi sihtotstarbe muutmine elamumaaks. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 2-9, 11, 12,17.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju  Vallavalitsuse 18.12.2018 korraldus nr 872

18.12.2018 korralduse nr 872 lisa

 

Lehola külas Orisoo kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Lääne-Harju vallavalitsus teatab, et algatas 27.11.2018 korraldusega nr 831 detailplaneeringu Lehola külas, Orisoo kinnistule ja lähialale.
Planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha, millele lisandub kavandatavate tehnovõrkude maa.
Planeeritav Orisoo kinnistu on endine talukoht ning see asub Niitvälja-Kulna riigimaantee ja Orisküla tee nurgas, juurdepääs kinnistule on Orisküla teelt.
Orisoo kinnistu jääb Keila valla üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustusega tiheasustusalale, kus on elamuehituse reservmaa.
Planeeringu eesmärk on määrata ehitusõiguse ulatus ja tingimused üksikelamu ja kolme abihoone püstitamiseks ning nende teenindamiseks vajalikele rajatiste rajamiseks.
Detailplaneering on ettenähtud koostada vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 2-9 ja 11-14, 17 ja 22.
Kavandatav detailplaneering on vastavuses kehtiva üldplaneeringuga.
Täiendavate uuringute vajadus selgub planeerimise protsessi käigus.
Arvamusi saab avaldada e-posti aadressil info@laaneharju.ee
Keila vallas algatatud detailplaneeringute kohta on info leitav juuresolevas asukohas  https://service.eomap.ee/keilavald/

Kulna külas Raja tee 1 elamumaa kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 13.11.2018 korraldusega nr 787 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Kulna külas Raja tee 1 (katastritunnus 29501:010:0281) elamumaa kinnistul.

Planeeritav kinnistu asub Keila Vallavolikogu 18.12.2003 otsusega nr 135/1203 kehtestatud Tammermaa II, Raja I ja Raja II maaüksuste detailplaneeringu alas. Ehitisregistri andmetel on kinnistul kahekordne üksikelamu (ehitisregistri kood 120286126). Elamule on Keila Vallavalitsuse 10.08.2010 korraldusega nr 590 väljastatud kasutusluba nr KV210-30/KL. Keila Vallavalitsus on 12.05.2014 väljastanud ehitusloa 450/ER üksikelamu laiendamiseks. Raja tee 1 elamukrundile on kehtiva ehitusõiguse põhjal võimalik rajada elamu ja üks abihoone ehitisealuse pindalaga kokku 240 m2. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse suurendada ehitusõiguse näitajaid ja hoonestusala. Elamukrundi ehitisealust pindala soovitakse suurendada 400 m2-ni ja abihoonete arvu 4 ühikuni. Lisaks olemasolevatele hoonetele soovitakse rajada üks uus abihoone.

Planeeritav ala piirneb kirdes kohaliku Raja teega (29501:010:0364), idas Kadaka tee (katastritunnus 29501:010:0357) transpordimaa kinnistuga, edelas Kadaka tee 30 // Leesika (katastritunnus 29501:010:0200) maatulundusmaa kinnistuga ja läänes Raja tee 3 elamumaa kinnistuga (katastritunnus 29501:010:0282). Planeeritava ala pindala 0,36 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on elamumaa krundi ehitusõiguse ja hoonestusala muutmine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 2–9 ja 11–13.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju  Vallavalitsuse 13.11.2018 korraldus nr 787, korralduse lisa

Eskiis

 

Rummu alevikus Järvekalda ja Paekalda kinnistute detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 30.10.2018 otsusega nr 135 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Rummu alevikus Järvekalda (katastritunnus 86801:001:0898) ja Paekalda (katastritunnus 86801:001:0526) kinnistutel pindalaga 13, 1 ha.

Planeeritav ala piirneb läänes Laguuni (katastritunnus 86801:001:0821), idas Rummu järve ja  Paekalda (katastritunnus 86801:001:0526) kinnistuga, kagus Murrangu (katastritunnus 86801:001:0781) ärimaa kinnistuga, lõunas LIIKERI TTP-527 maaparandussüsteemi alaga, põhjas reformimata riigimaaga.

Vasalemma Vallavalitsus sõlmis 03.11.2017 mittetulundusühinguga Rummu Järve Puhkeala (registrikood 80424903) Järvekalda kinnistu osa rendilepingu. Lepingu alusel võttis MTÜ Rummu Järve Puhkeala rendile ligikaudu 8,60 ha suuruse osa kinnistust koos kohustusega ehitada välja üldkasutatavad rajatised Rummu järve kaldale, sealhulgas osaliselt kehtiva kalda ehituskeeluvööndisse. Ehitusõiguse saamiseks tuleb muuta Vasalemma valla üldplaneeringut ning vähendada sellega määratud kalda ehituskeeluvööndit. Detailplaneeringuga täpsustatakse  maa kasutamise sihtotstarve puhkeotstarbeliseks turismi-, matka- ja väljasõidukoha maaks (PT) ja määratakse üldkasutavate rajatiste ehitusõigus ning asukohad. Rendile antud maaüksusele kavandatakse rajada juurdepääsutee, parkla, jalgtee, liivarand, laste mänguväljakud, rannavõrkpalli plats, seikluspark, ujumissild ja muud vaba aja veetmiseks vajalikud rajatised.

Vasalemma Valla üldplaneeringu põhijoonise nr 1 „Maakasutus" on antud alal juhtotstarve määramata. Ala on markeeritud heina ja metsamaana. Detailplaneeringuga määratakse maale puhke- ja virgestusmaa juhtotstarve , millel paiknevad inimeste organiseeritud puhkuseks ja värskes õhus liikumiseks vajalikud rajatised. Planeeritud rajatised asuvad väljaspool lubjakivi maardla ala. Paekalda kinnistu (katastritunnus 86801:001:0526) on haaratud täiendavalt seoses vajadusega teede- ja tehnovõrkude planeerimiseks ja ehitusõiguse ja hoonestusala määramiseks. Detailplaneeringu koostamisel täiendavate uuringute vajadus puudub. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

 

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 otsusega nr 135 algatatud Lääne-Harju vallas Rummu aleviku Järvekalda (katastritunnus 86801:001:0898) ja Paekalda (katastritunnus 86801:001:0526) kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 10.06.–10.07.2019 Rummu raamatukogus asukohaga Aia 9, Rummu alevik; Vasalemma teeninduspunktis asukohaga Ranna tee 8, Vasalemma alevik ja Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Rae 38, Paldiski linn. Detailplaneeringu eskiisiga on võimalik tutvuda tööpäeviti asutuste lahtioleku ajal kohapeal ja valla veebilehel https://laaneharju.ee/algatatud-detailplaneeringud.

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 otsus nr 135/ Lisa 1/ Lisa 2
 2. Seletuskiri
 3. Situatsioonijoonis
 4. Kontaktvööndi ehituslik analüüs
 5. Tugiplaan
 6. Põhijoonis
 7. Tehnovõrkude skeem
 8. Illustreeriv joonis
 9. Lisad
 10. Kooskõlastused ja koostöö:

 - Maa-amet

 - Elektrilevi OÜ 

 - Põllumajandusamet

 - Päästeamet

 - Keskkonnaamet

 - Riigimetsa Majandamise Keskus

 

 

Meremõisa külas Männimäe tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 30.10.2018 otsusega nr 134 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Meremõisa külas Männimäe tee 1 (katastritunnus 29501:007:0527) kinnistul ja lähialal ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Meremõisa külas tee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna ja kohaliku Männimäe tee (katastritunnus 29501:007:1657) ristmike vahelisel alal.

Planeeritav ala piirneb põhjas ja idas kohaliku tee 2959030 Männimäe tee (katastritunnus 29501:007:1657) transpordimaa kinnistuga, lõunas teega 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna, kirdes Männimäe tee 15 (katastritunnus 29501:007:0149), idas Männimäe tee 3 (katastritunnus 29501:007:0151) elamumaa kinnistutega ning läänes Meedre (katastritunnusega 29501:007:1464) maatulundusmaa kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala 1,2 ha. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kolmeks elamumaa krundiks ja ehitusõiguse määramine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 1-9, 11, 12, 17. Detailplaneeringu koostamisel täiendavate uuringute vajadus puudub. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Kinnistu on kaetud osaliselt kõrghaljastusega. Maapind langeb põhja suunas. Keila valla üldplaneeringu järgi on antud kinnistul määratud juhtotstarve looduslik ala, mets. Huvitatud isiku soov on jagada kinnistu 3 krundiks ja muuta maa sihtotstarve elamumaaks. Igale elamumaa krundile on kavandatakse üks 2 kahekorruseline elamu ja üks abihoone ehitisealuse pindalaga kuni 200 m².

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Meremõisa küla Männimäe tee 1 kinnistu (katastritunnus 29501:007:0527) ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 02.09-02.10.2019 Laulasmaa raamatukogus asukohaga Laulasmaa küla Kloogaranna tee 20 ja Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Paldiski linn Rae 38.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 otsus nr 134/ Lisa 1/ Lisa 2

Seletuskiri

Asendiplaan

Kontaktvööndiplaan

Eskiisjoonis

Tugiplaan

Keelva külas Aedevahe kinnistu ja lähilala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 28.08.2018 otsussega nr 111 detailplaneeringu Keelva külas Aedevahe kinnistul (katastritunnus 29501:007:1291) ja lähilalal ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeritav ala asub Keila–Keila-Joa tee 11195 ääres. Juurdepääs planeeringualale toimub kruusakattega erateelt. Keila valla üldplaneeringus on sellel alal maakasutuse juhtotstarve looduslik ala, mets.

Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbe osaline muutmine tootmismaaks. Alale on kavas rajada 3000 m² ehitisealuse pindalaga kaasaegne robotlüpsiplatsiga lehmalaut ja noorloomalaut ning vedelsõnnikuhoidla ja tehnorajatised.

Aedevahe kinnistu on pindalaga 22,78 ha ja sihtotstarve maatulundusmaa. Kinnistu on hoonestatud. Ehitusregistri andmetel on kinnistul elamu (ehitusregistri kood116054174) ehitisealuse pindalaga 151 m², laut (ehitusregistri kood 116054175) ehitisaluse pindalaga 362 m², saun (ehitusregistri kood 116054176) ehitisealuse pindalaga 28 m² ja sepikoda (ehitusregistri kood 116054177) ehitisealuse pindalaga 55 m.²

Kuna Keila valla üldplaneeringus ei ole määratud eelnimetatud alal tootmismaa sihtotstarbelist maakasutust, siis on selline muudatus arvestades kavandatud tegevuste keerukust ning Keila valla üldplaneeringu seletuskirjas lk 50 toodud nõudeid planeerimisseaduse § 142 lõike 3 kohaselt oluline üldplaneeringu muudatuse põhjus.

Planeeritav ala ligikaudne pindala on 22,9 ha. Planeeringuala piirneb põhjas Keila jõega, idas Vootele (katastritunnus 29501:007:1754), Liivaaugu (katastritunnus 29501:007:0653) ja Vainu (katastritunnus 29501:007:0157) maatulundusmaa kinnistutega, edelas Keila–Keila-Joa teega 11195, läänes Muuluka (katastritunnus 29501:007:0109) elamumaa ja Liivaaugu (katastritunnus 29501:007:0726) maatulundusmaa kinnistutega, loodes Siilisaba (katastritunnus 29501:007:1639) ja Mardi (katastritunnus 29501:007:0064) maatulundusmaa kinnistutega. Planeeringuga ettenähtud alale on kavas rajada 3000 m² ehitisealuse pindalaga kaasaegne robotlüpsiplatsiga lehmalaut ja noorloomalaut ning vedelsõnnikuhoidla ja tehnorajatised.

Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 1-12, 17 ja 20.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 28.08.2018 otsus nr 111
 2. Seletuskiri
 3. Situatsiooniskeem
 4. Kontaktala
 5. Põhijoonis
 6. Eskiisi arutelu protokoll 03.10.2018
 7.  Kontaktvöönd uus
 8. Põhijoonis uus
 9. Seletuskiri uus
 10. Tehnovõrgud

 

 

Alliklepa külas Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistute detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et algatas 05.06.2018 korraldusega nr 379 detailplaneeringu Alliklepa külas Perbi-Nurme (katastritunnus 56201:001:0324) ja Perbi-Heinamaa (katastritunnus 56201:001:0054) kinnistutele ja lähialale.

Planeeritav maa-ala, suurusega ca 2,3 ha, millele lisandus juurdepääsutee maa kuni avalikult kasutatava teeni,  asub Padise Vallavolikogu 25.04.2002 määrusega nr 35 kehtestatud Padise valla üldplaneeringu alal, kus antud piirkond on elamuehituse reservmaa. Nimetatud kinnistutele on Padise Vallavolikogu 20.06.2007 otsusega nr 129 kehtestatud detailplaneering, millega on mõlemale kinnistule määratud ehitusõiguse ulatus ühe eluhoone rajamiseks.

Detailplaneeringu eesmärk on jagada Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistud kaheks ja määrata ehitusõiguse ulatus neljale üksikelamu krundile üksikelamu ning abihoone püstitamiseks ja nende teenindamiseks vajalikele rajatistele. Planeering on ettenähtud koostada vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 1-9, 11, 13, 17 ja 22.

Nimetatud kinnistud ei ole hoonestatud, seal asub osa piirkonna kuivenduskraavide võrgustikust ning kasvab mõningal määral kõrghaljastust.

Planeeritav ala asub Allika lahe ääres Alliklepa külas. Planeeritavate kinnistute kõrval asuvale alale on varem kehtestatud Päärbi ja Pertanina detailplaneering, millega on moodustatud kavandatava detailplaneeringuga külgnevale alale 13 pereelamukrunti, mis koos peaksid tulevikus moodustama loogilise lahendusega tervikliku väikeelamute piirkonna.

Kavandatav detailplaneering on vastavuses kehtiva üldplaneeringuga.

Täiendavate uuringute vajadus selgub planeeringu protsessi käigus.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda veebilehe aadressil www.laaneharju.ee

 

Detailplaneeringu lähteseisukohad

Korraldus nr 379

Meremõisa külas Roondla tee 6 kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 20.03.2018 korraldusega nr 204 detailplaneeringu Meremõisa külas Roondla tee 6 (katastritunnus 29501:007:0796) kinnistul.

Planeeritav kinnistu asub Keila Vallavalitsuse 04.02.2004 korraldusega nr 134 kehtestatud Allika maaüksuse detailplaneeringu alas. Keila Vallavalitsuse 17.06.2014 korraldusega nr 460 on väljastatud ehitusluba üksikelamu püstimamiseks.

Detailplaneeringu algatamisega soovitakse suurendada ehitusõiguse näitajaid. Elamukrundile soovitakse rajada kolm hoonet ehitisealuse pindalaga 500 m²; varasemalt 200 m² ja 2 hoonet. Juurdepääs planeeringualale Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt 11390 algava kohaliku Männimäe tee (29501:007:1657) kaudu ning eratee Roondla tee L2. (29501:007:0799) kaudu.

Kinnistu on hoonestatud ehitusregistri andmetel üksikelamuga ehitusaluse pindalaga 242 m². Planeeritav ala piirneb põhjas Roondla tee 8 (29501:007:0797) elamumaa kinnistuga, idas Männimäe põik 3 elamumaa kinnistuga (29501:001:0346), lõunas Roondla tee 2 (29501:007:0794) ja Roondla tee 4 (29501:007:0795) elamumaa kinnistutega, läänes Roondla tee L2 (29501:007:0799) transpordimaa kinnistuga Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,68 ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu eesmärk on elamumaa krundi ehitusõiguse muutmine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 2-9, 11, 12, 13..

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda veebilehe aadressil www.laaneharju.ee

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.03.2018 korraldus nr 204 /Lisa
 2. Roondla tee 6 eskiis

 

Pakri teadus- ja tööstuspargi detailplaneering (Saariku, Loo, Uustalu)

Pakri teadus- ja tööstuspark (PAKRI) detailplaneering on algatatud Paldiski linnas Saariku (58001:006:0019, 58001:006:0021, 58001:006:0022, 58001:006:0023, 58001:005:0026), Loo (58001:006:0015, 58001:006:0016, 58001:006:0017, 58001:005:0024, 58001:005:0025) ja Uustalu (58001:006:0010, 58001:006:0013, 58001:005:0023) maaüksustel ja nende lähialal. Planeeringuala asub Pakri poolsaare keskosas Vana Tallinna maantee ja Leetse tee vahelisel alal ning selle suuruseks on kokku ca 62,4ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Arendaja eesmärgiks on välja arendada kompleksne teadus- ja tööstuspark koos teenindava infrastruktuuri ja asutustega (näiteks majutusasutused, kauplused, vaba aja veetmise kohad).

Detailplaneering