Volikogu otsused 2022

1.Vaideotsus

2. Arvamuse andmine vähendatud alaga Kõmmaste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta

3. Nõusoleku andmine ametiruumide üürile võtmiseks

4. Lääne-Harju Vallavolikogu 26.05.2020  otsuse nr 34 Vallavara kasutusse andmine muutmine

5. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.10.20 otsuse nr 79 kehtetuks tunnistamine

6. Haldusülesande täitmise volitamine ja lepingu sõlmimiseks volituste andmine

7. Vallavara võõrandamine enampakkumisel

8. Projekti omafinatseeringu tagamine

9. Arvamuse andmine Aarnamäe liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõule

10. Maaparandushoiukava 2021-2027 eelnõu kooskõlastamine

11. Lääne-Harju Vallavolikogu 29.06.2021 otsuse nr 53 Lääne-Harju valla teede nimekirja kinnitamine muutmine

12. Nõusoleku andmine pikaajalise finantskohustuse võtmiseks

13. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

14. Pargi allee 2 kinnistu mõttelise osa otsustuskorras rendile andmine

15. Vaideotsus

16. Loa andmine riigihangete läbiviimiseks

17. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine (Sireli 7-8)

18. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine (Sireli 1-22)

19. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine (Sireli 7-12)

20. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine (Lennu 30-29)

21. Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel (Karjaküla Keila tee 11-2)

22. Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel (Vasalemma Kivi 4-8)

23.  Loa andmine riigihangete läbiviimiseks

24. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Puidulao)

25. Keila VVK 24.04.2008 otsuse nr 243_0408 Kohanimede määramine muutmine

26.Isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine

27.Lääne-Harju Vallavolikogu 27.09.2021 otsuse nr 81 „Vallavara võõrandamine" muutmine

28. Rendilepingu sõlmimine

29. Kinnisasja otsustuskorras kasutusse andmine

30. Lääne-Harju Vallavolikogu 08.02.2022 otsuse nr 7 Vallavara võõrandamine enampakkumisel muutmine

31.Arvamuse andmine Audevälja II kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlusele

32. Arvamuse andmine Vasalemma karjääri keskkonnaloa nr KMIN-032 muutmise taotlusele

33. Arvamuse andmine Leetse uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele

34. Arvamuse andmine Rummu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele

35. Padise Muuseumi Sihtasutus'e lõpetamise otsustamine

36. Lääne-Harju Vallavolikogu 29.03.2022 otsuse nr 17 Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine muutmine

37. Vallavara võõrandamine (Paldiski Suitsupääsukese ja Haki)

38. Vallavara omandamine (Laulasmaa Nõlvaku tee 3)

39. Riigi haldusülesande ülevõtmine ja halduslepingu sõlmimine (SKA)

40. Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatava asutuse Padise Kloostri Külastuskeskus moodustamine

41. Sihtasutus Padise Klooster lõpetamine

42. Arvamuse andmine Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele

43. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine

44. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

45. Lääne-Harju valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

46. Lääne-Harju valla teeneteplaadi andmine

47. Lääne-Harju valla teenetemärgi andmine

48. Loa andmine kinnisasja omandamiseks

49. Nõusoleku andmine laskepaiga rajamiseks

50. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine (Adruvahi vkt 8)

51. Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel (Sireli tn 16-34, Rummu)

52. Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel (Sadama tn 8-56, Paldiski)

53. Lääne-Harju Vallavolikogu 31.01.2018 otsuse nr 7 „Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine" muutmine

54. Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel (Padise keskus 1-6)

55. Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel (Sireli 3-22, Rummu)

56. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Valkse küla, Ehvardi)

57. Loa andmine riigihangete läbiviimiseks (moodulid Laulasmaa ja Klooga lasteaia juurde, Laulasmaa Kooli toitlustaja, Klooga kooli ehitusprojekt)

58. Arvamuse andmine Paldiski II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele

59. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Vasalemma seltsimaja)

60. Vallavara kasutusse andmine (Kooli tn 4, Rummu)

61. Vallavara kasutusse andmine (Sireli tn 16, Rummu)

62. Vallavara kasutusse andmine (Lennu tn 28, Ämari)

63. Teemaplaneeringu kehtestamine (Lohusalu küla)

64. Suur-Langa, Põdra, Nurga, Pähkli, Toominga, Põllu-Langa ja Metsa-Langa kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

65. Nõusoleku andmine ametiauto kasutusrendile võtmiseks

66. Lääne-Harju Vallavolikogu 23.11.2021 otsuse nr 86 „Vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur" muutmine

67. Vallavalitsuse liikme kinnitamine (Kadri Kurm)

68. Arvamuse andmine Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta 

69.Vallavara kasutusele andmine (Klooga, Aedlinna tee 7)

70. Vallavara kasutusele andmine (Kloogaranna, Mere põik 4)

71. Vallavara kasutusele andmine (Paldiski, Peetri tn 1 lõik)

72. Teeservituudi seadmine (Padise küla, Söödi kinnisasjale)

73. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (Käesalu küla, Allika mü)

74. Sundvalduse seadmine ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine (Suurküla, Larvi-Tagasoo)

75. Sundvalduse seadmine ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine (Suurküla, Mardi ja Saare)

76. Sundvalduse seadmine ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine (Suurküla, Ämariääre põld 2, 3 ja 4)

77. Sundvalduse seadmine ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine (Suurküla, Põlde tee)

78. Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

79. Lääne-Harju Vallavolikogu 29.06.2021 otsuse nr 53 „Lääne-Harju valla teede nimekirja kinnitamine" muutmine

80. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine (Paldiski, Posti)

81. Arvamuse andmine Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele 

82. Nõusoleku andmine üürilepingu sõlmimiseks (Laulasmaa, Kloogaranna tee 26 spordiväljak)

83. Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine

84. Lääne-Harju Vallavolikogu 22.12.2020 otsuse nr 89 "Sotsiaaltoetuste piirmäärad" muutmine

85. Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

86. Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Klooga, Raudtee tänava kinnisasi)

87. Korteriomandite võõrandamine enampakkumisel (Veskiküla, Ämari,Rummu 6 krt)

88. Loa andmine riigihangete läbiviimiseks (ventilatsioonipaigaldiste hooldusteenus, töötervishoiuteenus)

89. Arvamuse andmine Pallase uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele

90. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine (Kersalu küla, Kleemeti mets 1)

91. Detailplaneeringu ala muutmine (Paldiski, Ingeri ja Jaani tee ristumiskoht)

92. Lohusalu luitemetsade kohaliku kaitse alla võtmine ja Lohusalu maastikukaitseala moodustamine

93. Laulasmaa Kooli ümberkorraldamine

94. Arvamuse andmine Tatramäe II kruusakarjääri korrastamisprojektile

95. Lääne-Harju Vallavolikogu 29.06.2021 otsuse nr 53 "Lääne-Harju valla teede nimekirja kinnitamine" muutmine

96. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.08.2022 otsuse nr 59 "Vallavara võõrandamine enampakkumisel" muutmine

97. Lääne-Harju valla ettepanek Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse