Laulasmaa küla Kurekella tee 20 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Kurekella tee 20 katastriüksusele (tunnus 29503:028:0060) abihoone püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusel asuvale üksikelamule lisaks rajada krundi teepopolsele osale garaaži koos varjualusega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 21.06.2024 - 05.07.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 05.07.2024 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:
1. Korralduse eelnõu
2. Korralduse lisa 1
3. Eskiislahendus

Kloogaranna küla Kaasiku tee 11 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kloogaranna küla Kaasiku tee 11 katastriüksusele (tunnus 29501:007:1181) detailplaneeringuga määratletud hoonestusala täpsustamiseks.

Taotleja soovib loodusliku olukorra paremaks kasutamiseks ning üksikelamu ilmakaarte suhtes sobivamaks planeerimiseks suurendada detailplaneeringuga määratletud hoonestusala. Hoonestusala suureneb 10% ning moodustab krundi pinnast vähem kui 25% vastates üldplaneeringu tingimustele. Muus osas detailplaneeringu tingimusi ei muudeta.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 21.06.2024 - 05.07.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 05.07.2024 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:
1. Korralduse eelnõu
2. Korralduse lisa 1
3. Hoonestusala skeem

Laulasmaa küla Krõlli vkt 28 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Krõlli vkt 28 katastriüksusele (tunnus 29503:017:0260) hoone laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust.

Taotleja soovib rekonstrueerida ning välja ehitada olemasoleva hoone teise korruse.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 21.06.2024 - 05.07.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 05.07.2024 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:
1. Korralduse eelnõu
2. Korralduse lisa 1
3. Eskiislahenduse asendiplaan
4. Eskiislahenduse vaated

Vintse küla Ranniku ja Merekalda katastriüksuste projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Vintse küla Ranniku katastriüksusele (tunnus 56201:001:0622) ja Merekalda katastriüksusele (katastritunnus 56201:001:0622) detailplaneeringuga määratletud hoonestusala täpsustamiseks.

Üksteisega kõrvuti olevad Ranniku ja Merekalda katastriüksused asuvad Vintse küla põhjaosas, Kibru tee ääres. Maa-alal kehtiva Pääva kinnistu detailplaneeringuga on piirkonda ette nähtud väikeelamutega ala. Taotleja on soetanud mõlemad kõrvutiasetsevad krundid ning projekteerimise käigus selgus vajadus paigutada soovitav üksikelamu kahe krundi piirile. Vastavalt eskiislahenduse asendiplaanile on soovitud tulemuse saavutamine võimalik suurendades detailplaneeringuga ettenähtud hoonestusala kuni 10% ulatuses. Kruntidele määratud ehitusõigust projekteerimistingimustega ei muudeta, kummagi krundi peal asuv hooneosa vastab detailplaneeringuga määratletud ehitusõigusele. Hoone ühe tervikuna lahendamiseks moodustatakse uus kinnistu hoonestusõigusega või liidetakse olemasoleva kinnistu koosseisu kaks kinnisasja. Muus osas detailplaneeringu lahendust ei muudeta.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 20.06.2024 - 04.07.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 04.07.2024 aadressil info@laaneharju.ee.


Dokumendid:

1. Korralduse eelnõu

2. Korralduse lisa (Ranniku), hoonestusala skeem

3. Korralduse lisa (Merekalda), hoonestusala skeem

Laulasmaa küla Merivälja vkt 37 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Merivälja vkt 37 katastriüksusele (tunnus 29503:030:0310) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada üksikelamu koos vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 07.06.2024 - 21.06.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 21.06.2024 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Ämari alevik Lennu tn 18 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Ämari alevik Lennu tn 18 katastriüksusele (tunnus 86801:001:0743) ajutise katlamaja püstitamiseks.

Kuna Ämari aleviku asuvad korterelamud on kõik individuaalküttel, siis seoses vajadusega vähendada inimeste poolt tekitatud mõju looduskeskkonnale, on otstarbekas arendada alevikus välja keskküttelahendus. Keskküttesüsteemi katlamaja on planeeritud Lennu tn 18 munitsipaalmaale, kõrghaljastusest vabale osale. Keskküttetorustik projekteeritakse vastavalt sõlmitud tarbimislepingutele, lahendus planeeritakse kogu aleviku korterelamute teenindamise perspektiiviga.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 24.05.2024 - 07.06.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 07.06.2024 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
 3. Eskiis

Valkse küla Arutammiku tee 4 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Valkse küla Arutammiku tee 4 katastriüksusel (tunnus 43101:001:2139) detailplaneeringuga määratletud hoonestusala täpsustamiseks.

Taotleja soovib hoonekompleksi, platside ja rajatiste paremaks paigutamiseks suurendada detailplaneeringuga krundile määratud hoonestusala kuni 10%.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 24.05.2024 - 07.06.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 07.06.2024 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
 3. Hoonestusala skeem
 4. Hoone eskiis

Laulasmaa küla Kurekella tee 30 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Kurekella tee 30 katastriüksusele (tunnus 29503:028:0110) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada üksikelamu koos vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 24.05.2024 - 07.06.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 07.06.2024 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Vasalemma alevik Ranna tee 8b katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Vasalemma alevikus Ranna tee 8b katastriüksusel (tunnus 86801:002:1730) asuva hoone laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust.

Taotleja soovib rekonstrueerida ja laiendada katastriüksusel asuva üksikeloamu ning püstitada vajaminevad rajatised.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 10.05.2024 - 30.05.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 24.05.2024 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa 1
 3. Eskiis – asendiplaan
 4. Eskiis - vaated

Kloogaranna küla Nõmme tee 3 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kloogaranna küla Nõmme tee 3 katastriüksusel (tunnus 29501:007:0382) asuva hoone laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust.

Taotleja soovib rekonstrueerida ja laiendada katastriüksusel asuva üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 10.05.2024 - 30.05.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 30.05.2024 aadressil info@laaneharju.ee.

 

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa 1

Tuulna küla Oomega vkt 15 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Tuulna küla Oomega vkt 15 katastriüksusele (tunnus 29504:004:0140) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib lammutada krundil asuva amortiseerunud aiamaja ning asemele püstitada uue üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 10.05.2024 - 27.05.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 27.05.2024 aadressil info@laaneharju.ee.

 

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa 1

Kloogaranna küla Kaasiku tee 7 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kloogaranna küla Kaasiku tee 7 katastriüksusel (tunnus 29501:007:1174) detailplaneeringuga määratletud hoonestusala täpsustamiseks.

Taotleja soovib loodusliku olukorra paremaks kasutamiseks ning üksikelamu ilmakaarte suhtes sobivamaks planeerimiseks suurendada detailplaneeringuga määratletud hoonestusala. Hoonestusala suureneb vähem kui 10% ning moodustab krundi pinnast vähem kui 25% vastates üldplaneeringu tingimustele. Muus osas detailplaneeringu tingimusi ei muudeta.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 10.05.2024 - 27.05.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 27.05.2024 aadressil info@laaneharju.ee.

 

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa 1
 3. Hoonestusala skeem

Meremõisa küla Näkineiu tee 20 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Meremõisa küla Näkineiu tee 20 katastriüksusel (tunnus 29501:007:0972) detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada hoone, mille katusekalle oleks väiksem detailplaneeringus kehtestatust. Muus osas vastab hoone detailplaneeringule.

Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 23.04.2024 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa 1
 3. Eskiis – asendiplaan
 4. Eskiis – 3D

Vasalemma alevik Suvila tn 6a katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Vasalemma alevik Suvila tn 6a katastriüksusel (tunnus 86801:002:2210) asuva hoone laiendamiseks üle 33% selle mahust.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada majapidamise, üksikelamu koos abihoonete ning vajaminevate rajatistega.

Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 22.04.2024 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
 3. Asendiskeem

Kloogaranna küla Liiva tee 7 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kloogaranna küla Liiva tee 7 katastriüksusele (tunnus 29501:007:0105) üksikelamu ja abihoone püstitamiseks.

Taotleja soovib lammutada katastriüksusel asuvad amortiseerunud hooned ning asemele püstitada uue üksikelamu koos abihoone ja vajaminevate rajatistega.

Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.05.2024 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
 3. Asendiskeem

Laulasmaa küla Lohusalu tee 53 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Lohusalu tee 53 katastriüksusel (tunnus 29501:007:1750) asuva hoone laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust.

Taotleja soovib rekonstrueerida, laiendada ja võtta kasutusele üksikelamuna katastriüksusel asuva suvila.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 22.12.2023 - 05.01.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 05.01.2024 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa 1

Paldiski linn Lille tn 37 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Paldiski linn Lille tn 37 katastriüksusel (tunnus 43101:001:2171) asuva hoone laiendamiseks.

Taotleja soovib rekonstrueerida ja laiendada katastriüksusel asuva hoone.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 22.12.2023 - 05.01.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 05.01.2024 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa 1

Laulasmaa küla Kadakaoru tn 4 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Kadakaoru tn 4 katastriüksusel (tunnus 29503:003:0220) asuva hoone laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust.

Taotleja soovib rekonstrueerida ja laiendada krundil asuva aiamaja.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 22.12.2023 - 05.01.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 08.01.2024 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa 1
 3. Eskiis – asendiplaan
 4. Eskiis – vaated
 5. Eskiis - 3D

Tuulna küla Nelgi vkt 25 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Tuulna küla Nelgi vkt 25 katastriüksusele (tunnus 29505:001:0670) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib lammutada katastriüksusel asuvad amortiseerunud ehitised ja asemele püstitada uue üksikelamu koos vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 22.12.2023 - 08.01.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 08.01.2024 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa 1

Kersalu küla Aida põik 4 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kersalu küla Aida põik 4 katastriüksusele (tunnus 43101:001:1751) hoone laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust.

Taotleja soovib rekonstrueerida ja laiendada üle 33% esialgsest mahust katastriüksusel asuva  aiamaja.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 01.09.2023 - 15.09.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 15.09.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa 1

Laulasmaa küla Tamme tn 7 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Tamme tn 7 katastriüksusele (tunnus 29503:002:0070) üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks.

Taotleja soovib lammutada krundil asuva amortiseerunud aiamaja ja asemele püstitada majapidamise, üksikelamu koos abihoonete ning vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 01.09.2023 - 15.09.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 15.09.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa 1
 3. Korralduse lisa 2

Paldiski linn Vana-Tallinna mnt 37 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Paldiski linn Vana-Tallinna mnt 37 katastriüksusele (tunnus 58001:007:0035) detailplaneeringu kanalisatsioonilahenduse täpsustamiseks.

Taotleja soovib täpsustada detailplaneeringuga ettenähtud, mahutitel põhinevat  kanalisatsioonilahendust. Omapuhastil põhinev uus lahendus koostatakse terve planeeringuala ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 01.09.2023 - 15.09.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 15.09.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
 3. Eskiislahendus

Meremõisa külas Kungla mets 2 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu teade

Detailplaneeringu ala hõlmab Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Meremõisa külas katastriüksuseid Kungla mets 2 (tunnus 29501:007:0314) ning Ees-Pajo (tunnus 29501:007:0757).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringuala jagamine maaüksusteks, mille käigus moodustatakse neli transpordimaa, üks ühiskondliku maa, üks ühiskondlik maa koos transpordimaaga ja 27 elamumaa sihtotstarbega maaüksust.
Detailplaneeringu algataja ning kehtestaja on Lääne-Harju Vallavolikogu, koostamise korraldaja on Lääne-Harju Vallavalitsus.
Detailplaneeringu eelnõu ja selle KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 28.09-28.10.2021 elektrooniliselt Lääne-Harju valla kodulehel https://laaneharju.ee/algatatud-detailplaneeringud.
Detailplaneeringu eelnõu ja selle KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 15.09.2023 10:00 Lääne-Harju Vallavalitsuses Rae tn 38, Paldiski linn.

Tallinna mnt 41, 42, 44, Jaani 1, 2 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu eelnõu avalik arutelu

Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2020 otsusega nr 18 algatati Paldiski linnas Tallinna mnt 41 ja Tallinna mnt 44 katastriüksuste detailplaneering. Selle koostamise käigus selgus vajadus liita planeeringualaga Paldiski linnavalitsuse 09.02.2010 korraldusega nr 63 algatatud Paldiski linna Tallinna mnt 42, Jaani tee 1 ja Jaani tee 2 katastriüksuste detailplaneeringu ala.

Detailplaneeringu eesmärk on Paldiski linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku tegemine maa juhtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast tootmis- ja ärimaaks. Planeeringu ülesandeks on ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.
Detailplaneeringu algataja ning kehtestaja on Lääne-Harju Vallavolikogu, koostamise korraldaja on Lääne-Harju Vallavalitsus.
Detailplaneeringu eelnõu ja selle KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 29.09-29.10.2021  elektrooniliselt  Lääne-Harju  valla  kodulehel  https://laaneharju.ee/algatatud-detailplaneeringud.
Detailplaneeringu eelnõu ja selle KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 15.09.2023 10:00 Lääne-Harju Vallavalitsuses Rae tn 38, Paldiski linn.

Tuulna küla Lahepere vkt 10 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Tuulna küla Lahepere vkt 10 katastriüksusele (tunnus 29506:002:0090) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada majapidamise, üksikelamu koos abihoonete ning vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 21.07.2023 - 04.08.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 04.08.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Paldiski linnas Tallinna mnt 41, 42, 44 , Jaani 1, 2 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu eelnõu

7.07.23

Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2020 otsusega nr 18 algatati Paldiski linnas Tallinna mnt 41 ja Tallinna mnt 44 katastriüksuste detailplaneering. Selle koostamise käigus selgus vajadus liita planeeringualaga Paldiski linnavalitsuse 09.02.2010 korraldusega nr 63 algatatud Paldiski linna Tallinna mnt 42, Jaani tee 1 ja Jaani tee 2 katastriüksuste detailplaneeringu ala. Lääne-Harju Vallavolikogu 29.11.2022 otsusega nr 91 laiendati Tallinna mnt 41 ja Tallinna mnt 44 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu ala Tallinna mnt 42, Jaani tee 1 ja Jaani tee 2 katastriüksuste osas.

Detailplaneeringu eesmärk on Paldiski linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku tegemine maa juhtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast tootmis- ja ärimaaks. Planeeringu ülesandeks on ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.

Ettepanekuid planeeringu lahendusele on võimalik esitada tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski linn ning e-posti teel aadressil info@laaneharju.ee.

 

Dokumendid:

 1. Situatsiooniskeem
 2. Kontaktvööndi plaan
 3. Tugiplaan
 4. Põhijoonis
 5. Perspektiivse ristmiku lahendus
 6. Seletuskiri
Toimetaja: MARJU PIIRIMÄGI

Kloogaranna küla Treppoja tee 12 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kloogaranna küla Treppoja tee 12 katastriüksusele (tunnus 29501:007:1870) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada majapidamise, üksikelamu koos abihoonete ning vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 23.06.2023 - 07.07.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 07.07.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa 1

Laulasmaa küla Kotka vkt 35 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Kotka vkt 35 katastriüksusele (tunnus 29503:011:0330) abihoone püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada majapidamise, üksikelamu koos abihoonete ning vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 26.05.2023 - 19.06.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 19.06.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Laulasmaa küla Kanarbiku tn 6 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Kanarbiku tn 6 katastriüksusele (tunnus 29503:002:0330) hoone laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust.

Taotleja soovib rekonstrueerida ja laiendada katastriüksusel asuva suvila ning püstitada rajatise või abihoonena garaaži/kuuri.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 26.05.2023 - 12.06.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 12.06.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa 1
 3. Korralduse lisa 2
 4. Eskiis

Kivi tn 4 Paldiski linn katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kivi tn 4 Paldiski linn katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kivi tn 4 Paldiski linn katastriüksusel (tunnus 58001:002:0057) asuva hoone ümberehitamiseks.

Taotleja soovib rekonstrueerida katastriüksusel asuva korterelamu, välja ehitada hoone katusekorruse ning uuendada hoone tehnosüsteemid.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 12.05.2023 - 29.05.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 29.05.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Ämari lennuvälja rekonstrueerimise detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Ämari alevik Ämari lennuvälja rekonstrueerimise detailplaneeringu täpsustamiseks.

Taotleja soovib täpsustada detailplaneeringuga määratletud hoonestusala vähem kui 10% esialgsest lahendusest.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 12.05.2023 - 29.05.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 29.05.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Vasalemma alevik Tööstuse tn 14 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Vasalemma alevik Tööstuse tn 14 katastriüksusele (tunnus 86801:002:0113) üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks.

Taotleja soovib lammutada krundil asuva amortiseerunud elamu ning asemele püstitada uue üksikelamu koos abihoonete ning vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 28.04.2023 - 22.05.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 22.05.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa 1
 3. Korralduse lisa 2

Kloogaranna küla Metsa tee 6 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kloogaranna küla Metsa tee 6 katastriüksusel (tunnus 43101:001:2102) asuva hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgsest mahust.

Taotleja soovib rekonstrueerida ja laiendada krundil asuva suvilat.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 28.04.2023 - 22.05.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 22.05.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Kersalu küla Aida tee 47 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kersalu küla Aida tee 47 katastriüksusele (tunnus 29501:002:0041) abihoone püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada uue abihoone.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 28.04.2023 - 22.05.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 22.05.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Laulasmaa küla Linavästriku vkt 9 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Linavästriku vkt 9 katastriüksusele (tunnus 29503:025:0070) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada majapidamise, üksikelamu koos vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 28.04.2023 - 22.05.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 22.05.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Illurma küla Kristalli vkt 35 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Illurma küla Kristalli vkt 35 katastriüksusele (tunnus 29505:003:0101) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada üksikelamu koos vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 14.04.2023 – 09.05.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 09.05.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Tuulna küla Lääne-Epu vkt 59 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Tuulna küla Lääne-Epu vkt 59 katastriüksusele (tunnus 29504:007:0372) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada üksikelamu koos vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 14.04.2023 – 09.05.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 09.05.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Kloogaranna küla Nõmme tee 14 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kloogaranna küla Nõmme tee 14 katastriüksusele (tunnus 29501:007:0182) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusel asuva suvila asemele püstitada uue üksikelamu koos vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 14.04.2023 – 09.05.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 09.05.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Keila-Joa alevik Lõokese tee 30 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Keila-Joa alevik Lõokese tee 30 katastriüksusel (tunnus 29502:002:0270) asuva hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgsest mahust.

Taotleja soovib rekonstrueerida ja laiendada katastriüksusel asuva aiamaja ning võtta see kasutusele üksikelamuna.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 14.04.2023 – 09.05.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 09.05.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
 3. Eskiislahendus

Laulasmaa küla Melissi tee 2 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Melissi tee 2 katastriüksusel (tunnus 29503:008:0210) asuva hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgsest mahust.

Taotleja soovib rekonstrueerida ja laiendada katastriüksusel asuva suvila.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 17.02.2023 - 13.03.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 03.03.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Kloogaranna küla Allika tee 5 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kloogaranna küla Allika tee 5 katastriüksusel (tunnus 29501:007:1188) detailplaneeringuga määratletud hoonestusala täpsustamiseks.

Taotleja soovib looduslike tingimustega arvestades abihoone paremaks paigutamiseks suurendada detailplaneeringuga määratletud hoonestusala 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 06.01.2023 – 13.03.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 13.03.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
 3. Hoonestusala skeem

Vasalemma alevik Pae tn 1c katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Vasalemma alevik Pae tn 1c katastriüksusele (tunnus 86801:001:0911) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada majapidamise, üksikelamu koos vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 06.01.2023 – 13.04.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 13.04.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
 3. Eskiis

Laulasmaa küla Männiokka tn 36 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Männiokka tn 36 katastriüksusele (tunnus 29503:005:0240) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib lammutada krundil asuva amortiseerunud aiamaja ja asemele püstitada uue üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 17.02.2023 - 13.03.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 13.03.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Tuulna küla Ida-Epu vkt 30 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Tuulna küla Ida-Epu vkt 30 katastriüksusele (tunnus 29504:008:0050) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib lammutada krundil asuva amortiseerunud aiamaja ja asemele ehitada uue üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 17.02.2023 - 13.03.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 13.03.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Tuulna küla Metsapiiga vkt 12 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Tuulna küla Metsapiiga vkt 12 katastriüksusele (tunnus 29506:001:0120) hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgsest mahust.

Taotleja soovib rekonstrueerida ja laiendada krundil asuva suvila.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 17.02.2023 - 13.03.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 13.03.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Laulasmaa küla Mobile-Nova vkt 24 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Mobile-Nova vkt 24 katastriüksusele (tunnus 29503:030:0009) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada üksikelamu koos vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 17.02.2023 - 13.03.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 13.03.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Laulasmaa küla Tamme tn 1 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Tamme tn 1 katastriüksusel (tunnus 29503:002:0100) asuva hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgsest mahust.

Taotleja soovib rekonstrueerida ja laiendada krundil asuva aiamaja.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 17.02.2023 - 13.03.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 13.03.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Laulasmäe XXI detailplaneeringu lahenduse täpsustamiseks projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Keila Vallavalitsuse 07.09.2006 korraldusega nr 993 kehtestatud Laulasmäe XXI maaüksuse detailplaneeringu lahenduse täpsustamiseks.

Taotleja soovib täpsustada kolme korterelamu ja vajamineva taristu detailplaneeringu lahendust kergliiklustee, liikluskorralduse ja sadevete käitlemise osas.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 05.01.2023 - 05.02.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 05.02.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
 3. Laulasmäe XXI detailplaneeringu põhijoonis
 4. Laulasmäe XXI detailplaneeringu seletuskiri
 5. Lahenduse kirjeldus
 6. Lahenduse skeem

Laulasmaa küla Krõlli vkt 36 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Krõlli vkt 36 katastriüksusel (tunnus 29503:017:0340) asuva hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgsest mahust.

Taotleja soovib rekonstrueerida ja laiendada katastriüksusel asuva aiamaja.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 05.01.2023 - 30.01.2023 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 30.01.2023 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Kloogaranna küla Sangla mets 3 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kloogaranna küla Sangla mets 3 katastriüksusele (tunnus 29501:007:0671) üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada majapidamise, üksikelamu koos abihoonete ning vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 25.11.2022 - 09.12.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 09.12.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa 1
 3. Korralduse lisa 2
 4. Eskiis

Keila-Joa alevik Lõokese tee 23 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Keila-Joa alevik Lõokese tee 23 katastriüksusel (tunnus 29502:002:0490) asuva hoone laiendamiseks rohkem kui 33% selle esialgsest mahust.

Taotleja soovib rekonstrueerida ja laiendada krundil asuva üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 25.11.2022 - 09.12.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 09.12.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Kersalu küla Kakupesa tee 2 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kersalu küla Kakupesa tee 2 katastriüksusele (tunnus 29501:009:0369) detailplaneeringuga määratletud ehitiste teenindamiseks vajaliku ehitise asukoha täpsustamiseks.

Kakupesa tee 2 katastriüksus asub Keila Vallavalitsuse 20.09.2006 korraldusega nr 1041 kehtestatud Kleemeti maaüksuse detailplaneeringu alal. Detailplaneeringuga on kanalisatsioonilahenduseks ette nähtud plastikust kogumismahutid. Taotleja soovib üksikelamu reoveekäitluse lahendada kohtkäitlusrajatise baasil ning analüüsida erinevate lahenduste rajamise võimalusi. Kuna planeeringu materjalides puudub analüüs või põhjendus, miks on lokaalse reoveekäitluse võimalikest lahendustest valitud ainult üks ja välistatud kõik teised ning kuna kogumismahutitel põhinev lahendus ei ole erinevatel põhjustel otstarbekas, siis on põhjendatud alternatiivsete lahenduste kasutamise võimaluste uurimine ning uuringutulemustel põhinev hilisem rajamine. Uuring ning lahenduse koostamine peab katma kogu planeeringuala, reoveekäitluslahenduse koostamisel peab arvestama ka planeeringuala veevarustuse lahendusega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 25.11.2022 - 09.12.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 09.12.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Laulasmaa küla Mareka vkt 4a katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Mareka vkt 4a katastriüksusele (tunnus 29503:018:0007) suvila püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada suvila koos vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 25.11.2022 - 09.12.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 09.12.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Kloogaranna küla Nõmme tee 15a katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kloogaranna küla Nõmme tee 15a katastriüksusele (tunnus 29501:007:1800) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib lammutada katastriüksusel asuva amortiseerunud suvila ning asemele püstitada üksikelamu koos vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 25.11.2022 - 09.12.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 09.12.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
 3. Eskiis

Paldiski linn Mereääre tn 55 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Paldiski linn Mereääre tn 55 katastriüksusele (tunnus 58001:001:0078) detailplaneeringuga määratletud hoonestusala täpsustamiseks ning hoone kõrguse muutmiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada majapidamise, üksikelamu koos abihoone ning vajaminevate rajatistega. Projekteerimise käigus on selgunud vajadus hoonestusala täpsustamiseks ning hoone kõrguse suurendamiseks kuni 10% ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 25.11.2022 - 09.12.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 09.12.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
 3. Asendiskeem

Kloogaranna küla Oja tee 1 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kloogaranna küla Oja tee 1 katastriüksusele (tunnus 29501:007:1841) detailplaneeringuga määratletud ehitiste teenindamiseks vajaliku ehitise asukoha täpsustamiseks.

Taotleja soovib planeeringualal olevate ja ehitatavate elamute tarbeks täpsustada kanalisatsioonilahenduse tingimusi.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 11.11.2022 - 25.11.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 25.11.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Kloogaranna küla Männiku tee 1 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kloogaranna küla Männiku tee 1 katastriüksusel (tunnus 29501:007:1113) detailplaneeringuga määratletud hoonestusala täpsustamiseks.

Taotleja soovib looduslike tingimustega arvestades abihoone paremaks paigutamiseks suurendada detailplaneeringuga määratletud hoonestusala 10% ulatuses esialgsest lahendusest. Muus osas detailplaneeringu tingimusi ei muudeta.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 25.11.2022 – 09.12.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 09.12.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
 3. Hoonestusala skeem

Vasalemma alevik Jaama tn 10 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

27.10.22

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Vasalemma alevik Jaama tn 10 katastriüksusel (tunnus 86801:002:0119) asuva hoone laiendamiseks rohkem kui 33% selle esialgsest mahust.

Taotleja soovib rekonstrueerida ja laiendada katastriüksusel asuva üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 14.10.2022 - 28.10.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 28.10.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Vasalemma alevik Roosi tn 33a katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

27.10.22

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Vasalemma alevik Roosi tn 33a katastriüksusele (tunnus 86801:002:0155) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada üksikelamu koos vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 14.10.2022 - 28.10.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 28.10.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Vasalemma alevik Lootuse tn 16b katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

27.10.22

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Vasalemma alevik Lootuse tn 16b katastriüksusele (tunnus 86801:001:0913) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada üksikelamu koos vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 14.10.2022 - 28.10.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 28.10.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Kloogaranna küla Laeva tee 3 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

27.10.22

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kloogaranna küla Laeva tee 3 katastriüksusele (tunnus 29501:007:1790) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusel asuva amortiseerunud suvila asemele püstitada üksikelamu koos vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 14.10.2022 - 28.10.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 28.10.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Paldiski linn Mere tn 10 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

27.10.22

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Paldiski linn Mere tn 10 katastriüksusel (tunnus 58001:002:0130) asuva hoone laiendamiseks kuni 33% selle esialgsest mahust.

Vastavalt taotlusele soovitakse katastriüksusel asuvat hoonet laiendada selles tegutseva muuseumi laiendamiseks, kuni 33% hoone esialgsest mahust.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 14.10.2022 - 28.10.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 28.10.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Klooga alevik Kloogamõisa allee 5 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

27.10.22

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Klooga alevik Kloogamõisa allee 5 katastriüksusel (tunnus 29501:010:0625) detailplaneeringuga määratletud ehitiste teenindamiseks vajaliku ehitise asukoha täpsustamiseks.

Klooga mõisa maaüksuse ja naaberkinnistute detailplaneeringu (edaspidi Detailplaneering) lahendusega nähti ette mõisahoone rekonstrueerimine ja maa-ala korrastamine ning planeeriti külgnevale alale üle 20 krundiga elamuala. Detailplaneeringu kohaselt on reovee käitlemine lahendatud Klooga järve vastaskaldal asuva reoveepuhasti baasil. Kuna nimetatud munitsipaalomanduses oleva reoveepuhasti koormuse ressurss on ammendatud ning omavalitsusel puudub võimalus mõistliku ajaraamistiku jooksul puhasti võimsuse suurendamiseks, siis soovib huvitatud isik rajada reoveepuhasti Detailplaneeringu alale, planeeringulahenduses ettenähtud pumbajaama asukohta. Detailplaneeringu kanalisatsioonilahenduse põhimõtteline kasutusskeem jääb samaks, projekteerimistingimuste alusel täpsustatakse vaid reoveepuhasti asukoht. Muus osas Detailplaneeringu lahendust ei muudeta.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 14.10.2022 - 28.10.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 28.10.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa 1
 3. Eskiislahendus

Laulasmaa küla Karukella tee 22 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

29.09.22

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Karukella tee 22 katastriüksusele (tunnus 29503:027:0044) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele täielikult amortiseerunud aiamaja asemel püstitada  üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 16.09.2022 - 30.09.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 30.09.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
 3. Eskiis

Laulasmaa küla Viigi vkt 19 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

29.09.22

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Viigi vkt 19 katastriüksusele (tunnus 29503:009:0190) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib lammutada katastriüksusel oleva amortiseerunud suvila ning püstitada asemele kuni 8,5 meetri kõrguse üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 16.09.2022 - 30.09.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 30.09.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
 3. Eskiis

Paldiski linn Põhja tn 29 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

28.09.22

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Paldiski linn Põhja tn 29 katastriüksusele (tunnus 58001:002:0157) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada üksikelamu koos vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 16.09.2022 - 30.09.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 30.09.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

 

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Tuulna küla Pioneeri vkt 9 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

28.09.22

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Tuulna küla Pioneeri vkt 9 katastriüksusele (tunnus 29506:003:0090) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada üksikelamu koos vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 16.09.2022 - 30.09.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 30.09.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

 

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Klooga alevik Lennu tee 4 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

28.09.22

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Klooga alevik Lennu tee 4 katastriüksusele (tunnus 29501:001:0274) hoone laiendamiseks rohkem kui 33% selle esialgsest mahust.

Taotleja soovib katastriüksusel asuva hoone rekonstrueerida ning laiendada.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 16.09.2022 - 30.09.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 30.09.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

 

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Vasalemma alevik Sipelga katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

26.09.22

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Vasalemma alevik Sipelga katastriüksusele (tunnus 86801:001:0380) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib lammutada katastriüksusel asuva amortiseerunud elamu ning püstitada uue üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 16.09.2022 - 30.09.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 30.09.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa

Laulasmaa küla Linavästriku vkt 40 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

26.09.22

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Linavästriku vkt 40 katastriüksusele (tunnus 29503:025:0330) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada üksikelamu koos vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 16.09.2022 - 30.09.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 30.09.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
 3. Eskiislahendus

Paldiski linn Meriküla tee 12 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

26.09.22

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Paldiski linn Meriküla tee 12 katastriüksusele (tunnus 58001:007:0240) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib lammutada katastriüksusel asuva amortiseerunud hoone ning püstitada krundile uue  üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 16.09.2022 - 30.09.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 30.09.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
 3. Eskiislahendus

Karjaküla alevik Karusnaha tee 26 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

21.09.22

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Karjaküla alevik Karusnaha tee 26 katastriüksusele (tunnus 29508:001:0020) tootmishoone püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusel asuva külmhoone kõrvale püstitada uue tootmishoone.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 16.09.2022 - 30.09.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 30.09.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
 3. Asendiskeem

Kloogaranna küla Kõltsu ÜVK katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

26.09.22

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kloogaranna küla Kõltsu ÜVK katastriüksusele (tunnus 29501:007:0438, 29501:007:1182, 29501:007:1168, 29501:007:0448, 29501:007:1697, 29501:007:1131, 29501:007:0472, 29501:007:0416, 29503:024:0001, 29501:007:1202) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada majapidamise, üksikelamu koos abihoonete ning vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 05.07.2022 - 19.07.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 19.07.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa 1
 3. Korralduse lisa 2
28.07.22

Paldiski linn Mereääre tn 55 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Paldiski linn Mereääre tn 55 katastriüksusele (tunnus 58001:001:0078) detailplaneeringuga määratletud hoonestusala täpsustamiseks.

Taotleja soovib valmis ehitada katastriüksusel asuva poolelioleva hoone, mille vundament on osaliselt rajatud detailplaneeringuga määratletud hoonestusalast väljapoole.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 29.07.2022 - 12.08.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 12.08.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

 

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
 3. Asendiskeem
28.07.22

Laulasmaa küla Tooma vkt 18 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Tooma vkt 18 katastriüksusel (tunnus 29503:007:0180) asuva hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.

Taotleja soovib välja ehitada katastriüksusel asuva hoone teise korruse.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 29.07.2022 - 12.08.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 12.08.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

 

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
 3. Eskiislahendus
28.07.22

Vasalemma alevik Kadaka tn 4 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Vasalemma alevik Kadaka tn 4 katastriüksusele (tunnus 86801:002:1810) abihoone püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele lisaks olemasolevale üksikelamule püstitada abihoone.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 29.07.2022 - 12.08.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 12.08.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

 

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
 3. Eskiislahendus
28.07.22

Laulasmaa küla Sireli vkt 9 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Sireli vkt 9 katastriüksusele (tunnus 29503:012:0026) aiamaja püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada aiamaja koos vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 29.07.2022 - 12.08.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 12.08.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

 

Dokumendid:

 1. Korralduse eelnõu
 2. Korralduse lisa
14.07.22

Laulasmaa küla Põhja-Rannametsa vkt 22 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Põhja-Rannametsa vkt 22 katastriüksusele (tunnus 29503:022:0230) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada majapidamise, üksikelamu koos abihoone ning vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 01.07.2022 - 15.07.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 15.07.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

1. Korralduse eelnõu

2. Korralduse lisa 1

3. Korralduse lisa 2

14.07.22

Vasalemma alevik Suvila tn 4d katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Vasalemma alevik Suvila tn 4d katastriüksusele (tunnus 86801:002:0074) üksikelamu püstitamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada majapidamise, üksikelamu koos vajaminevate rajatistega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 01.07.2022 - 15.07.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 15.07.2022 aadressil info@laaneharju.ee.

Dokumendid:

1. Korralduse eelnõu

2. Korralduse lisa 1

22.06.22

Kloogaranna küla Treppoja tee 10 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kloogaranna küla Treppoja tee 10 katastriüksusele (tunnus 29501:007:1815) üksikelamu püstitamiseks.
Taotleja soovib katastriüksusele püstitada üksikelamu koos vajaminevate rajatistega. 
Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 17.06.2022 - 01.07.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 01.07.2022 aadressil info@laaneharju.ee.
 
Dokumendid:
 
22.06.22

Kloogaranna küla Treppoja tee 4c katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kloogaranna küla Treppoja tee 4c katastriüksusele (tunnus 43101:001:0309) üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks.
Taotleja soovib katastriüksusele püstitada majapidamise, üksikelamu koos abihoonete ning vajaminevate rajatistega. 
Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 10.06.2022 - 24.06.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 24.06.2022 aadressil info@laaneharju.ee.
 
Dokumendid:
 
16.06.22

Lohusalu küla Kolmnurga katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Lohusalu küla Kolmnurga katastriüksusele (tunnus 29501:007:1665) reovee kohtkäitlusrajatise püstitamiseks.
Taotleja soovib katastriüksusele püstitada olemasolevaid elamuid teenindava kohtkääitlusrajatise. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 20.05.2022 - 03.06.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 03.06.2022 aadressil info@laaneharju.ee.
 
Dokumendid:
 
7.06.22

Laulasmaa küla Kõltsu tee 1 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Kõltsu tee 1 katastriüksusele (tunnus 29501:007:1129) detailplaneeringuga määratleud hoonestusala täpsustamiseks.
Taotleja soovib katastriüksusele püstitada majapidamise, üksikelamu koos abihoonete ning vajaminevate rajatistega. 
Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 20.05.2022 - 03.06.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 03.06.2022 aadressil info@laaneharju.ee.
 
Dokumendid:
 
26.05.22

Rummu alevik Haapsalu mnt 12a katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Rummu alevik Haapsalu mnt 12a katastriüksusele (tunnus 86801:001:0208) laohoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.
Taotleja soovib äri- ja tootmistegevuse kasvust tingitud vajaduste rahuldamiseks laiendada katastriüksusel asuvat laohoonet. 
Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 13.05.2022 - 27.05.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 27.05.2022 aadressil info@laaneharju.ee.
 
Dokumendid:
 
26.05.22

Laulasmaa küla Tammetõru tn 4 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Tammetõru tn 4 katastriüksusele (tunnus 29503:003:0370) üksikelamu püstitamiseks.
Taotleja soovib lammutada katastriüksusel asuva amortiseerunud aiamaja ning asemele püstitada uue üksikelamu. 
Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 13.05.2022 - 27.05.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 27.05.2022 aadressil info@laaneharju.ee.
 
Dokumendid:
 
25.05.22

Kurkse küla Saare katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kurkse küla Saare katastriüksusel (tunnus 56201:003:0667) detailplaneeringuga määratud tingimuste täpsustamiseks.
Taotleja soovib katastriüksusele rajada reovee kohtkäitlusrajatise. 
Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 20.05.2022 - 03.06.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 03.06.2022 aadressil info@laaneharju.ee.
 
Dokumendid:
 
25.05.22

Illurma küla Kristalli vkt 76 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Illurma küla Kristalli vkt 76 katastriüksusele (tunnus 29505:003:0077) üksikelamu ja abihoone püstitamiseks.
Taotleja soovib katastriüksusele püstitada üksikelamu koos abihoone ning vajaminevate rajatistega. 
Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 13.05.2022 - 27.05.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 27.05.2022 aadressil info@laaneharju.ee.
 
Dokumendid:
 
25.05.22

Klooga alevik Roheline tee 5 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Klooga alevik Roheline tee 5 katastriüksusel (tunnus 29501:008:0048) asuva elamu laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.
Taotleja soovib katastriüksusele rekonstrueerida krundil asuva hoone ning laiendada vastavalt tänapäevastele vajadustele ning nõuetele-.
Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 13.05.2022 - 27.05.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 27.05.2022 aadressil info@laaneharju.ee.
 
Dokumendid:
 
25.05.22

Kersalu küla Vanaranna tee 19 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kersalu küla Vanaranna tee 19 katastriüksusele (tunnus 29501:009:0255) üksikelamu püstitamiseks.
Taotleja soovib katastriüksusele püstitada majapidamise, üksikelamu koos abihoonete ning vajaminevate rajatistega. 
Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 13.05.2022 - 27.05.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 27.05.2022 aadressil info@laaneharju.ee.
 
Dokumendid:
 
29.03.22

Paldiski linn Sadama tn 30b katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Paldiski linn Sadama tn 30b katastriüksusele (tunnus 58001:001:0314) üksikelamu ja abihoone püstitamiseks.
Taotleja soovib katastriüksusele püstitada majapidamise, üksikelamu koos abihoone ning vajaminevate rajatistega. 
Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 25.03.2022 - 08.04.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 08.04.2022 aadressil info@laaneharju.ee.
 
Dokumendid:
 
29.03.22

Laulasmaa küla Kanarbiku tn 11 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Kanarbiku tn 11 katastriüksusele (tunnus 29503:002:0300) üksikelamu püstitamiseks.
Taotleja soovib katastriüksusele püstitada üksikelamu, olemasolev suvila võetakse kasutusele abihoonena. 
Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 18.03.2022 - 01.04.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 01.04.2022 aadressil info@laaneharju.ee.
 
Dokumendid:
 
29.03.22

Laulasmaa küla Mobile-Nova vkt 7 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Mobile-Nova vkt 7 katastriüksusel (tunnus 29503:030:0021) asuva hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.
Taotleja soovib rekonstrueerida ning laiendada katastriüksusel asuvat üksikelamut.
Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 18.03.2022 - 01.04.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 01.04.2022 aadressil info@laaneharju.ee.
 
Dokumendid:
 
29.03.22

Kloogaranna küla Koidu tee 13 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Kloogaranna küla Koidu tee 13 katastriüksusele (tunnus 29501:001:0398) üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks.
Taotleja soovib katastriüksusele püstitada majapidamise, üksikelamu koos abihoonete ning vajaminevate rajatistega. 
Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 18.03.2022 - 01.04.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 01.04.2022 aadressil info@laaneharju.ee.
 
Dokumendid:
 
29.03.22

Laulasmaa küla Salu tee 2 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Laulasmaa küla Salu tee 2 katastriüksusele (tunnus 29503:024:0160) üksikelamu püstitamiseks.
Taotleja soovib katastriüksusel lammutada olemasolevad amortiseerunud hooned ning püstitada uue üksikelamu. 
Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 25.03.2022 - 08.04.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 01.04.2022 aadressil info@laaneharju.ee.
 
Dokumendid:
 
9.03.22

Klooga aleviku Soodajärve katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Klooga aleviku Soodajärve katastriüksusele (tunnus 29501:007:1245) hoonete püstitamiseks.
Taotleja soovib katastriüksusele püstitada majapidamise, üksikelamu koos abihoonete ning vajaminevate rajatistega. 
Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 25.03 – 08.04.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 08.04.2022 aadressil info@laaneharju.ee.
 
Dokumendid:
 

Alliklepa küla Konnakotka maaüksuse projekteerimistingimuste avalik väljapanek

17.06.20

Lääne-Harju Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Padise Vallavolikogu 14.09.2005 otsusega nr 158 kehtestatud Päärbi ja Pertanina detailplaneeringu täpsustamiseks Alliklepa külas Konnakotka (katastritunnus 56201:001:0649) maaüksusel. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Lääne-Harju Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata. Projekteerimistingimuste eelnõu kohaselt täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi ning ehitise kõrgust.

Projekteerimistingimuste eelnõuga, taotluse materjalidega on võimalik tutvuda ajavahemikul 19.06 – 02.07 Lääne-Harju vallavalitsuse kantseleis aadressil Rae tn 38 II korrus, Paldiski linn selle tööajal ning elektrooniliselt Lääne-Harju valla kodulehel https://laaneharju.ee/eelnoude-avalikustamine1

Arvamusi, vastuväiteid ja ettepanekuid on võimalik esitada kuni avaliku väljapaneku lõpuni 02. 07 kaasa arvatud e-postiga aadressil info@laaneharju.ee, tavapostiga aadressil Rae tn 38, Paldiski linn 76806.

 

Projekteerimsitingimuste eelnõu 

Eelnõu lisa

Taotluse materjalid

 

Kulna külas Raja tee 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

9.03.22

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud projekteerimistingimuste avatud menetluse Kulna külas Raja tee 3 katastriüksusel (katastritunnus 29501:010:0282).

Raja tee 3 kinnistu paikneb Keila vallavolikogu 13.10.2005 otsusega nr 259/1005 kehtestatud Keila valla üldplaneeringu kohaselt hajaasustus piirkonnas. Kinnistu paikneb Keila vallavolikogu 18.12.2003 otsusega nr 135/1203 kehtestatud Tammermaa II, Raja I ja Raja II maaüksuste detailplaneeringu alas.

Taotleja soovib täpsustada detailplaneeringu tingimusi paariselamu püstitamiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda valla veebilehel. Avalik väljapanek kestab kuni 02.07.2020. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada e-posti aadressil info@laaneharju.ee 15.06-02.07.2020

 

Lisad

Korralduse eelnõu
Projekteerimistingimuste eelnõu

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Laulasmaa koolihoone laiendamiseks

Lääne-Harju vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Laulasmaa külas Kloogaranna tee 20 kinnistul asuva koolihoone laiendamiseks üle 33%  esialgsest mahust spordihoone  projekti koostamiseks.
Koolihoonet  ei  muudeta, sest kavandatava spordihoone  soovitakse püstitada juurdeehitusena valdavalt detailplaneeringus spordihoonele planeeritud alale, vaid hoonete ühendamisest tuleb vajadus  suurendada ehitusala ca 10% ulatuses. 
Kloogaranna tee 20 kinnistu paikneb üldplaneeringu kohaselt tiheasustus piirkonnas, mis on olemasoleva ühiskondliku hoonete maal ja kavandatav tegevus vastab üldplaneeringule. Nimetatud kinnistule on Keila Vallavolikogu 08.07.2004 otsusega nr 171/0704 kehtestatud  Laulasmaa kooli maa-ala detailplaneering, kus käesolevate tingimustega vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 täpsustamiseks planeeritud hoonestusala suurust ja asukohta 10% ulatuses.
Avalik väljapanek toimub 08.04.- 22.04.2019, selle aja jooksul saab vallavalitsusele info@laaneharju.ee esitada eelnõu kohta arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata.
Eelnõuga saab tutvuda siin.