Projekteerimistingimuste avatud menetlus Laulasmaa koolihoone laiendamiseks

Lääne-Harju vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Laulasmaa külas Kloogaranna tee 20 kinnistul asuva koolihoone laiendamiseks üle 33%  esialgsest mahust spordihoone  projekti koostamiseks.
Koolihoonet  ei  muudeta, sest kavandatava spordihoone  soovitakse püstitada juurdeehitusena valdavalt detailplaneeringus spordihoonele planeeritud alale, vaid hoonete ühendamisest tuleb vajadus  suurendada ehitusala ca 10% ulatuses. 
Kloogaranna tee 20 kinnistu paikneb üldplaneeringu kohaselt tiheasustus piirkonnas, mis on olemasoleva ühiskondliku hoonete maal ja kavandatav tegevus vastab üldplaneeringule. Nimetatud kinnistule on Keila Vallavolikogu 08.07.2004 otsusega nr 171/0704 kehtestatud  Laulasmaa kooli maa-ala detailplaneering, kus käesolevate tingimustega vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 täpsustamiseks planeeritud hoonestusala suurust ja asukohta 10% ulatuses.
Avalik väljapanek toimub 08.04.- 22.04.2019, selle aja jooksul saab vallavalitsusele info@laaneharju.ee esitada eelnõu kohta arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata.
Eelnõuga saab tutvuda siin.