Alliklepa küla Konnakotka maaüksuse projekteerimistingimuste avalik väljapanek

17.06.20

Lääne-Harju Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Padise Vallavolikogu 14.09.2005 otsusega nr 158 kehtestatud Päärbi ja Pertanina detailplaneeringu täpsustamiseks Alliklepa külas Konnakotka (katastritunnus 56201:001:0649) maaüksusel. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Lääne-Harju Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata. Projekteerimistingimuste eelnõu kohaselt täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi ning ehitise kõrgust.

Projekteerimistingimuste eelnõuga, taotluse materjalidega on võimalik tutvuda ajavahemikul 19.06 – 02.07 Lääne-Harju vallavalitsuse kantseleis aadressil Rae tn 38 II korrus, Paldiski linn selle tööajal ning elektrooniliselt Lääne-Harju valla kodulehel https://laaneharju.ee/eelnoude-avalikustamine1

Arvamusi, vastuväiteid ja ettepanekuid on võimalik esitada kuni avaliku väljapaneku lõpuni 02. 07 kaasa arvatud e-postiga aadressil info@laaneharju.ee, tavapostiga aadressil Rae tn 38, Paldiski linn 76806.

 

Projekteerimsitingimuste eelnõu 

Eelnõu lisa

Taotluse materjalid

 

Kulna külas Raja tee 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

17.06.20

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud projekteerimistingimuste avatud menetluse Kulna külas Raja tee 3 katastriüksusel (katastritunnus29501:010:0282).

Raja tee 3 kinnistu paikneb Keila vallavolikogu 13.10.2005 otsusega nr 259/1005 kehtestatud Keila valla üldplaneeringu kohaselt hajaasustus piirkonnas. Kinnistu paikneb Keila vallavolikogu 18.12.2003 otsusega nr 135/1203 kehtestatud Tammermaa II, Raja I ja Raja II maaüksuste detailplaneeringu alas.

Taotleja soovib täpsustada detailplaneeringu tingimusi paariselamu püstitamiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda valla veebilehel. Avalik väljapanek kestab kuni 02.07.2020. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada e-posti aadressil info@laaneharju.ee 15.06-02.07.2020

 

Lisad

Korralduse eelnõu
Projekteerimistingimuste eelnõu

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Laulasmaa koolihoone laiendamiseks

Lääne-Harju vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Laulasmaa külas Kloogaranna tee 20 kinnistul asuva koolihoone laiendamiseks üle 33%  esialgsest mahust spordihoone  projekti koostamiseks.
Koolihoonet  ei  muudeta, sest kavandatava spordihoone  soovitakse püstitada juurdeehitusena valdavalt detailplaneeringus spordihoonele planeeritud alale, vaid hoonete ühendamisest tuleb vajadus  suurendada ehitusala ca 10% ulatuses. 
Kloogaranna tee 20 kinnistu paikneb üldplaneeringu kohaselt tiheasustus piirkonnas, mis on olemasoleva ühiskondliku hoonete maal ja kavandatav tegevus vastab üldplaneeringule. Nimetatud kinnistule on Keila Vallavolikogu 08.07.2004 otsusega nr 171/0704 kehtestatud  Laulasmaa kooli maa-ala detailplaneering, kus käesolevate tingimustega vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 täpsustamiseks planeeritud hoonestusala suurust ja asukohta 10% ulatuses.
Avalik väljapanek toimub 08.04.- 22.04.2019, selle aja jooksul saab vallavalitsusele info@laaneharju.ee esitada eelnõu kohta arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata.
Eelnõuga saab tutvuda siin.