Volikogu otsused 2021

1. Keskkonnaloa taotlusele arvamuse andmine

2. Arvamuse andmine Kõmmaste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta

3. Riigi omandis oleva Laulasmaa teeL3 kinnistu Lääne-Harju valla omandisse taotlemine 

4. Vallavara kasutusse andmine (Paldiski, Muuli tn 1)

5. Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2020 otsuse nr 22 Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

6. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Valkse küla, Väljaotsa ja Toakilgi)

7. Sundvalduse seadmine ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine (Alliklepa küla, Kolviku tee)

8. Keskkonnaloa taotlusele arvamuse andmine (AS Tallinna Sadam)

9. Sotsiaalkomisjoni liikme kinnitamine

10. Lääne-Harju valla huvikoolide ümberkorraldamine

11. Lääne-Harju valla ettepanek Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse 

12. Sundvalduse seadmine ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine (Piunse tee)

13. Keskkonnaloa muutmisele taotlusele arvamuse andmine (AS Lahevesi)

14. Detailplaneeringu kehtestamine (Rummu Aia 15)

15. Detailplaneeringu kehtestamine (Kloogaranna küla, joa tee 43)

16. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine (Lohusalu küla, Rannuka tee)

17. Keskkonnaloa taotlusele arvamuse andmine (Adven Eesti AS) 

18. Keskkonnaloa taotlusele arvamuse andmine (Cronimet Nordic OÜ)

19. Keila-Joa hüdroelektrijaama maaüksuse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

20. Vallavara omandamine (Alliklepa küla Piunse tee kaks kinnistut)

21. Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel ( Paldiski, Rae 29-M2)

22. Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Rummu aiamaad)

23. Vallavalitsuse liikme volituste lõppemine ja hüvitise maksmine

24. Lääne-Harju Vallavolikogu 04.11.2017 otsuse nr 4 Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine muutmine

25. Abivallavanema töötasu määramine

26. Esindajate nimetamine Lääne-Harju Valla Raamatukogu nõukogusse

27. Vallavara  otsustuskorras võõrandamine ja vallavara omandamine

28. Keila Vallavolikogu  24.04.2008 otsuse nr 243_0408_Kohanimede määramine muutmine

29. Vallavara kasutusse andmine

30. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

31. Vaideotsus

32. Sundvalduse seadmine ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine Allikmetsa kinnistu Kolviku teel

33. Isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine

34. Riigi omandis oleva Kiisa kinnistu Lääne-Harju valla omandisse taotlemine

35. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

     Lisa 1 Volikogu 27.04.21 otsusele nr 35 vallavalitsuse struktuur

     Lisa 2 Volikogu 27.04.21 otsusele nr 35 Lääne-Harju valla ametiasutuse teenistuskohtade  koosseis

36. Vaideotsus (Paldiski MK)

37. Kiirgustegevusloa taotlusele arvamuse andmine

38. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine (Rummu alevik 5-20)

39. Korteriomandi võõrandamine otsustuskorras (Sireli 9-11)

40. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine (Sireli 5-15)

41. Korteriomandite võõrandamine enampakkumisel (Lennu tn 30-26, Sassikaare tee 4-1)

42. Sundvalduse seadmata jätmine (Piunse tee)

109. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.04.2018 otsuse nr 68_Vee-ettevõtja määramine_muutmine

Lisa Volikogu 14.12.21 otsusele 109

110. Lääne-Harju Vallavolikogu 29.06.2021 otsuse nr 53 Lääne-Harju valla teede nimekirja kinnitamine muutmine

111. Keila Vallavolikogu 24.04.2008 otsuse nr 243_0408 _Kohanimede määramine_muutmine

112. Vasalemma Vallavolikogu 06.10.2009 otsuse nr 49 Kohanime määramine muutmine

113. Nõusoleku andmine mahtuniversaali kasutusrendile võtmiseks