Volikogu otsused 2020

1. Lääne-Harju valla Paldiski Põhikooli ja Paldiski Ühisgümnaasiumi ümberkorraldamine

2. Vaide läbivaatamine ja Lääne-Harju Vallavolikogu 26. novembri 2019 otsuse nr 99 "Detailplaneeringu kehtestamine" muutmine

3. Vallavara omandamine

4. Kibru tee teelõikude avalikuks kasutamiseks määramine

5. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine'

6. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaik

7. Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni liikme kinnitamine

8. Vallavara omandamine (Ämari tee L4)

9. Vallavara omandamine (Ämari tee L5)

10. Vallavara omandamine (Ämari tee L6)

11. Vallavara võõrandamine

12. Loa andmine riigihangete läbiviimiseks

13. Keila Vallavolikogu 24.04.2008 otsuse nr 243/0408 "Kohanimede määramine" muutmine

14. Arvamuse andmine Määra lubjakivi maardla maavara kaevandamise loa pikendamise taotlusele

15. Arvamuse andmine Kruusa karjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlusele

16. Teenistuslähetus

17. Arvamuse andmine Klooga uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta

18. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

19. Vallavara kasutusse andmine (Klooga alevik, Metsa 14)

20. Vallavara kasutusse andmine (Ämari alevik, Lennu tn 16 KÜ)

21. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine

22. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

23. Lääne-Harju Vallavolikogu otsuste muutmine

24. Vallavara võõrandamine enampakkumisel

25. Vallavara võõrandamine enampakkumisel

26. Vasalemma Vallavolikogu 06.10.2009 otsuse nr 49 "Kohanime määramine" muutmine

27. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

28. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 40 "Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes" rakendamine eriolukorras

29. Vaide tagastamine

30. Vaide tagastamine

31. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise lõpetamine

32. Lääne-Harju Vallavolikogu 23.07.2019 otsuse nr 68 "Vallavara võõrandamine" muutmine

33. Vallavara kasutusse andmine

34. Vallavara kasutusse andmine

35. Korteriomandi võõrandamine otsustuskorras

36. Riigi omandis oleva kinnistu valla omandisse taotlemine

37. Vallavara võõrandamine enampakkumisel

38. Vallavara võõrandamine enampakkumisel

39. Vallavara võõrandamine enampakkumisel

40. Keskkonnaloa taotlusele arvamuse andmine

41. Vallavara kasutusse andmine

42. Lääne-Harju valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

43. Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 otsuse nr 121 „Kohalike teede nimekirja kinnitamine endise Padise valla haldus-territooriumi osas" lisa muutmine

44. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks

45. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks

46. Vallavara kasutusse andmine

47. Korteriomandi võõrandamine otsustuskorras

48. Vallavara võõrandamine enampakkumisel

49. Asustusjaotuse muutmise algatamine

50. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

51. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

52. Projekti „Vasalemma seltsimaja hoone energiatõhusaks muutmine" omaosaluse tagamine

53. Isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine

54. Vallavara kasutusse andmine ja osaühingule Elektrilevi kuuluva vara kasutusse võtmine

55. Keskkonnaloa taotlusele arvamuse andmine

56. Kibru tee teelõikude avalikuks kasutamiseks määramine

57. Nõusoleku andmine ametiauto kasutusrendile võtmiseks

58. Lääne-Harju Vallavolikogu 26.05.2020 otsuse nr 38 „Vallavara võõrandamine enampakkumisel" muutmine

59. Arvamuse andmine vähendatud alaga Klooga uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta

60. Detailplaneeringu ja selle elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamine (330 kV alajaama rajamine)