Volikogu otsused 2024

1. Otsus nr 1-30.01.2024 sundvalduse seadmine (Laululinnu, Metsalinnu)
Lisa vallavolikogu 30.01.24 otsusele nr 1 Laululinnu ja Metsalinnu DP põhijoonis
Lisa volikogu 30.01.24 otsusele nr 1 Lohusalu kergliiklustee maa kasutusõigused

2. Otsus nr 2-30.01.24 Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Lisa 1 volikogu 30.01.2024 otsusele nr 2 Struktuuriskeem
Lisa 2 volikogu 30.01.24 otsusele nr 2 Lääne-Harju Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseis

3. Otsus nr 3-30.01.2024 Keila Vallavolikogu 24.04.2008 otsuse nr 243 0408 Kohanimede määramine muutmine
Lisa volikogu 30.01.24 otsusele nr 3 Pioneeri väikekoha ruumikuju skeem

4. Otsus nr 4-30.01.24 Kinnisasja otsustuskorras võõrandamine

5. Otsus nr 5-30.01.24 Vallavara kasutusse andmine

6. Otsus nr 6-30.01.24 Vallavara võõrandamine

7. Otsus nr 7-30.01.24 Vaideotsus (N. R. Energy Osaühing) 

8. Otsus nr 8-12.03.24 Investeerimislaenu võtmine

9. Otsus nr 9-12.03.24 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine (Paldiski, Tallinna mnt 41,42,44 ja Jaani tee1,2)

10. Otsus nr 10-12.03.2024 Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja KSH esimese etapi

11. Otsus nr 11-12.03.2024 Korteriomandite võõrandamine enampakkumisel

12. Otsus nr 12-12.03.2024 Sundvalduse seadmine

13. Otsus nr 13-12.03.2024 Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel

14. Otsus nr 14-12.03.2024 Vallavara kasutusse andmine

15. Otsus nr 15-12.03.2024 Vallavalitsuse liikmele tulemustasu maksmine

16. Otsus nr 16-29.04.24 Lääne-Harju valla ettepanek Harju maakonna arengustrateegia 2040+ tegevuskavasse

17. Otsus nr 17-29.04.24_Lääne-Harju Vallavolikogu 07.12.2021 otsuse nr 105 muutmine

18. Otsus nr 18-29.04.24 Hoonestusõiguse seadmine

19. Otsus nr 19-29.04.24 Vallavara omandamine (Keila-Lehola teeületuskoha valgustus)

20. Otsus nr 20-29.04.24 Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Rummu alevik, Haapsalu mnt 5a ja Haapsalu mnt 9b)

21. Otsus nr 21-29.04.24 Detailplaneeringu koostamise lõpetamine (Madise küla, Kaasiku, Männiku ja Põhja-Ilmasoo) 

22. Otsus nr 22-29.04.24 Hoonestusõiguse seadmine (Paldiski, S.Julajevi tee 4)

23. Otsus nr 23-14.05.24 Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine (EP 2024)

24. Otsus nr 24-14.05.24  Vallavara kasutusse andmine (Rummu,Sireli haljasala H 1 mõtteline osa)

25. Otsus nr 25-14.05.24 Servituudi seadmine (Vasalemma alevik, Ranna tee 8c)