Volikogu otsused 2023

1. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Paldiski, RKIK det.planeering) 
   Lisa 1 volikogu otsusele nr 1

2. Sundvalduse seadmine ja erateede avalikuks kasutamiseks määramine (Põllküla, Vana-Põllküla ja Metsavahi teed)
   Lisa 1 Volikogu 31.01.23 otsusele nr 2_Kasutusõiguse ala plaan_Vana-Põllküla tee 8a kü
   Lisa 2 Volikogu 31.01.23 otsuse nr 2 Kasutusõiguse ala plaan_Sireli kü
   Lisa 3 Volikogu 31.01.23 otsusele nr 2 Kasutusõiguse ala plaan_Männimetsa kü
   Lisa 4 Volikogu 31.01.23 otsusele nr 2_Kasutusõiguse ala plaan_Metsavahi tee 3 kü
   Lisa 5 Volikogu 31.01.23 otsusele nr 2 _Kasutusõiguse ala plaan_Metsavahi tee 3 kü (Metsavahi tee lõik)
   Lisa 6 Volikogu 31.01.23 otsusele nr 2_Kasutusõiguse ala plaan_Vana-Põllküla tee 4 kü
   Lisa 7 Volikogu 31.02.23 otsusele nr 2_Kasutusõiguse ala plaan_Metsavahi tee 5 kü

3. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Paldiski, Haki 3 ja Haki 6) 

4. Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine 

5. Lääne-Harju valla valimiskomisjoni moodustamine

6. Rahvakohtunikukandidaatide valimine

7. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

8. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks (saunateenus)

9. Vallavara kasutusse andmine (Vasalemma alevik, Kardiraja kinnistu)

10. Tuletõrje veevõtukoha rajamine (Ohtu küla, Väikepõllu)

11. 28.03.2023 Vaideotsus (Laulasmaa Kooli Lehola tegutsemiskoht)

12. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine (Padise, Viikingite küla)

13. Munitsipaalomandis olevatele maa-aladele infostendide ja suunaviitade paigaldamine (MTÜ Aktiivne Padise)

14. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks (Toitlustusteenus Paldiski linna üldhariduskoolides)

15. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Paldiski Põhja tn 11, 11a, 11b)

16. Keila Vallavolikogu 21.06.2007 otsuse nr 171/0607 "Detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine

17. Teeservituudi seadmine (Laulasmaa küla, E.Masso taotlus)

18. Lääne-Harju Vallavolikogu 29.06.2021 otsuse nr 53 "Lääne-Harju valla teede nimekirja kinnitamine" muutmine

19. Lääne-Harju valla 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

20. Arvamuse andmine Karjaküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta

21. Vaideotsus 

22. Sundvalduse seadmine ja eratee avalikuks kasutamiseks jätmine

23.Loa andmine riigihanke läbiviimiseks (HEV õpilaste transport)

24. Lääne-Harju valla ettepanek Harju maakonna arengustrateegia 2040+ tegevuskavasse

Lisa 1 volikogu 27.06.2023 otsusele nr 24

Lisa 2 volikogu 27.06.2023 otsusele nr 24

25. Vallavara kasutusse andmine (Re Stuudio MTÜ)

26. Lääne-Harju valla teenetemärgi andmine

27. Lääne-Harju valla teeneteplaadi andmine

28. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Laulasmaa küla, Puhkekodu tee 4)

Lisa 1 volikogu 27.06.2023 otsusele nr 28 KSH eelhinnang

29. Investeerimislaenu võtmine

30. Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel (Sireli 5-18, Sireli 12-2 ja Lehola tee 9-10)

31. Detailplaneeringu kehtestamine (Kloogaranna küla,Audruvahi vkt 8)

32. Detailplaneeringu kehtestamine (Paldiski, Posti kü) 

33. Teeservituudi seadmine (Vasalemma, Pargi 11)

Lisa 1 volikogu 30.08.2023 otsusele nr 33 Vasalemma alevik Pargi tn 11 

34. Kinnisasja omandamine (Veskiküla, Kiisa)

35. Keila Vallavolikogu 24.04.2008 otsuse nr 243/0408 "Kohanimede määramine" muutmine

36. Vallavara kasutusse andmine (DPD)

Lisa 1 volikogu otsusele nr 36-30.08.2023

37. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks (teede suvine hooldus 2024-2027)

38. Arvamuse andmine Leetse liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele

39. Lääne-Harju Vallavolikogu 07.12.2021 otsuse nr 105 "Lääne-Harju valla üldhariduskoolide ja huvikooli hoolekogudesse esindajate nimetamine" muutmine

40. Lääne-Harju Vallavolikogu 29.06.2021 otsuse nr 53 "Lääne-Harju valla teede nimekirja kinnitamine" muutmine

41. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks (Laulasmaa kooli ja lasteaia koristusteenus)

42. Vallavara kasutusse andmine (Padise perearstikeskuse ruumid)

43. Vallavara kasutusse andmine (Sireli haljasala H1)

Lisa 1 volikogu otsusele nr 43

44. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapanekuku korraldamine (Kungla mets 2)

45. Sundvalduse seadmine ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine (Alliklepa küla Praski tee)
Lisa 1

46. Korteriomandite võõrandamine enampakkumisel (Lennu 24-15, Lennu 30-20, Sireli 5-3)

47. Korteriomandite võõrandamine enampakkumisel (Aia 1-14, Aia 9-8)

48. Teeservituudi seadmine (Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee)
Lisa 1

49. Hoonestusõiguse seadmine ja vallavara kasutusse andmine (N.R.Energi OÜ)
Lisa 1

50. Arvamuse andmine Riidika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta

51. Detailplaneeringu kehtestamine (110kV ümberehitamine ja 330kV alajaama rajamine)

52. Arvamuse andmine Põllküla uuringuruumis geoloogilise uuringu loa taotluse kohta