Volikogu otsused 2023

1. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Paldiski, RKIK det.planeering) 
   Lisa 1 volikogu otsusele nr 1

2. Sundvalduse seadmine ja erateede avalikuks kasutamiseks määramine (Põllküla, Vana-Põllküla ja Metsavahi teed)
   Lisa 1 Volikogu 31.01.23 otsusele nr 2_Kasutusõiguse ala plaan_Vana-Põllküla tee 8a kü
   Lisa 2 Volikogu 31.01.23 otsuse nr 2 Kasutusõiguse ala plaan_Sireli kü
   Lisa 3 Volikogu 31.01.23 otsusele nr 2 Kasutusõiguse ala plaan_Männimetsa kü
   Lisa 4 Volikogu 31.01.23 otsusele nr 2_Kasutusõiguse ala plaan_Metsavahi tee 3 kü
   Lisa 5 Volikogu 31.01.23 otsusele nr 2 _Kasutusõiguse ala plaan_Metsavahi tee 3 kü (Metsavahi tee lõik)
   Lisa 6 Volikogu 31.01.23 otsusele nr 2_Kasutusõiguse ala plaan_Vana-Põllküla tee 4 kü
   Lisa 7 Volikogu 31.02.23 otsusele nr 2_Kasutusõiguse ala plaan_Metsavahi tee 5 kü

3. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Paldiski, Haki 3 ja Haki 6) 

4. Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine 

5. Lääne-Harju valla valimiskomisjoni moodustamine

6. Rahvakohtunikukandidaatide valimine

7. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

8. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks (saunateenus)

9. Vallavara kasutusse andmine (Vasalemma alevik, Kardiraja kinnistu)

10. Tuletõrje veevõtukoha rajamine (Ohtu küla, Väikepõllu)

11. 28.03.2023 Vaideotsus (Laulasmaa Kooli Lehola tegutsemiskoht)

12. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine (Padise, Viikingite küla)

13. Munitsipaalomandis olevatele maa-aladele infostendide ja suunaviitade paigaldamine (MTÜ Aktiivne Padise)

14. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks (Toitlustusteenus Paldiski linna üldhariduskoolides)

15. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Paldiski Põhja tn 11, 11a, 11b)

16. Keila Vallavolikogu 21.06.2007 otsuse nr 171/0607 "Detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine

17. Teeservituudi seadmine (Laulasmaa küla, E.Masso taotlus)

18. Lääne-Harju Vallavolikogu 29.06.2021 otsuse nr 53 "Lääne-Harju valla teede nimekirja kinnitamine" muutmine