Volikogu otsused 2019

1. Asustusjaotuse muutmise taotlemine (Merenuka)

2. Audiitori määramine

3. Haldusülesande täitmise volitamine ja lepingu sõlmimiseks volituste andmine

4. Kinnisasja otsustuskorras võõrandamine

5. Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumise korras (Sadama tn 16, Paldiski)

6. Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumise korras (Saialille tn 8, Paldiski)

7. Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumise korras (Sadama tn 38 g)

8. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine 

9. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

10. Jaoskonnakomisjonide moodustamine

11. Esindajate nimetamine Lääne-Harju Valla Raamatukogu nõukogusse

12. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Elering AS)

13. Isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine (Tammi) 

14. Lääne-Harju Vallavolikogu 14.11.2017 otsuse nr 14 "Vallavanemale ja abivallavanematele töötasu ning vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine" muutmine

15. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks (AS ALARA) 

16. Kasutusvalduse seadmine (AS Lahevesi)

17. Paldiski Linnavolikogu 27. veebruari 2014.a otsuse nr 10 „Paldiski linn, Vana-Tallinna mnt 22 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtestamine" muutmine

18. Mittetulundusühingus osaluse lõpetamine (MTÜ Jäätmehalduskeskus) 

19. Osaühingu Padise Grupp osa võõrandamine

20. Detailplaneeringu kehtestamine (Pallas 16 ja 18 piirkond)

21. Vasalemma kooli kinnistu mõttelise osa otsustuskorras rendile andmine

22. Tibula kinnistu mõttelise osa otsustuskorras rendile andmine

23. Osaühingu Karjaküla Sotsiaalkeskus osakapitali suurendamine ja põhikirja kinnitamine

24. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

25. Revisjonikomisjoni esimehe ja eseesimehe valimine

26. Rahvakohtunikukandidaatite valimine 

27. Sotsiaalkomisjoni liikme kinnitamine

28. Projekti „Karjaküla Sotsiaalkeskuse hoone energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine" omaosaluse tagamine

29. Investeerimislaenu võtmine 

30. Loa andmine riigihangete läbiviimiseks

31. Korteriomandi Sireli 5-21 müük avalikul enampakkumisel

32. Korteriomandi Sireli 5-11 müük avalikul enampakkumisel

33. Lääne-Harju valla Padise võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamise algatamine

34. Jaoskonnakomisjoni moodustamine

35. Ehitise peremehetuse tuvastamine

36. Isikliku kasutusõiguse seadmine

37. Isikliku kasutusõiguse seadmine

38. Korteriomandi Metsa tn 13-1 müük avalikul enampakkumisel 

39. Korteriomandi Harju-Risti 4-9 müük avalikul enampakkumisel

40. Korteriomandi Harju-Risti 4-10 müük avalikul enampakkumisel

41.Korteriomandi Harju-Risti 4-11 müük avalikul enampakkumisel 

42. Korteriomandi Harju-Risti 4-12 müük avalikul enampakkumisel 

43. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine 

44. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine

45. Lääne-Harju Vallavolikogu 12.12.2017 otsuse nr 32 "Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alatise komisjoni esimehele ja aseesimehele, revisjonikomisjoni esimehele ja aseesimehele, vallavolikogu liikmele ning revisjonikomisjoni liikmele tasu määramine" muutmine. 

46. Aktsiaseltsi Lahevesi põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine 

47. Nõusoleku andmine aktsiaseltsi Lahevesi aktsiakapitali suurendamiseks ja aktsiate võõrandamiseks 

48. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis 

49. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsuse nr 152 „Sotsiaaltoetuste piirmäärad" muutmine 

50. Kinnisasja otsustuskorras võõrandamine (Paldiski, Põhjasadam 2) 

51. Kinnisasja otsustuskorras võõrandamine (Vasalemma, Jaani 48) 

52. Vallavara võõrandamine (Tiigikurvi ja Tiigiserva) 

53. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine (Lanka küla, Tammi, Ojaniidi)

54. Lääne-Harju valla ettepanek Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse

55. Lääne-Harju valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

56. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks (AS Jiffi Products Estonia)

57. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks (KB Auto Eesti OÜ)

58. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks (Laulasmaa Invest OÜ)

59. Vallavara otsustuskorras võõrandamine

60. Vallavara võõrandamine avalikul enampakkumisel

61. Vallavara võõrandamine avalikul enampakkumisel

62. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks (Järelpinge Inseneribüroo OÜ)

63. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (metanoolitehas)

64. Vasalemma Huvikeskuse ja Paldiski Huvikeskuse ümberkorraldamine

65. Vasalemma Valla Päevakeskuse ja Paldiski Huvikeskuse ümberkorraldamine

66. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

67. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks (AS Kiirkandur)

68. Vallavara võõrandamine (Vaarika)

69. Detailplaneeringu kehtestamine (Aedevahe)

70. Kaasomandi lõpetamine (Kooli 6a, Rummu)

71. Vallavara võõrandamine (Aia 2a, Rummu)

72. Paldiski linnas Kadakaranna kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

73. Muuli tänava lõik 1 asuva kinnistu mõttelise osa otsustuskorras rendile andmine

74. Lääne-Harju Vallavolikogu otsuste muutmine

75. Vallavara kasutusse andmine

76. Vallavara omandamine

77. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine

78. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

79. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkõnnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

80. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras (Lehola aiamaad)

81. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras (Ämari aiamaad)

82. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras (Väike-Pakri sadam)

83. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine

84. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

85. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

86. Loa andmine kinnisasja omandamiseks

87. Vallavara võõrandamine avalikul enampakkumisel

88. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

89. Vallavara võõrandamine enampakkumisel

90. Vallavara võõrandamine enampakkumisel

91. Vallavara võõrandamine enampakkumisel

92. Vallavara kasutusse andmine

93. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine

94. Loa andmine kinnisasja omandamiseks

95. Keila Vallavolikogu 31.08.2017 otsuse nr 360/0817 "Detailplaneeringu kehtestamine" muutmine

96. Keila Vallavolikogu 24.04.2008 otsuse nr 243/0408 "Kohanimede määramine" muutmine

97. Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatava asutuse Lääne-Harju Valla Tugikeskuse moodustamine

98. Vasalemma Kunstide Kooli hoolekogusse esindaja nimetamine

99. Detailplaneeringu kehtestamine

100. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

101. Vallavalitsuse liikme kinnitamine

102. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

103. Sihtasutuse Padise Klooster asutamine ja põhikirja kinnitamine

104. Padise Rahvamaja ning Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuse ümberkorraldamine

105. Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatava asutuse Paldiski Huvikeskus nime muutmine

106. Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatava asutuse Paldiski Spordikeskus nime muutmine

107. Loa andmine riigihangete läbiviimiseks

108.Lääne-Harju Vallavolikogu 30.04.2019 otsuse nr 29 "Investeerimislaenu võtmine" muutmine

109. Vallavara võõrandamine

110. Korteriomandi otsustuskorras omandamine