Arengukava 2019-2030

Lääne-Harju valla volikogu võttis 30. oktoobril 2018. a vastu Lääne-Harju valla esimese arengukava. 
Ajavahemikul 24.09–07.10.2018 toimunud Lääne-Harju valla arengukava eelnõu avalikustamise käigus laekus üle 80 muudatusettepaneku, mis kõik läbi kaaluti ning asjakohased ettepanekud lisati osaliselt või täielikult arengukavasse sisse.
 Arengukava koostamisel peeti silmas valla terviklikku ning piirkonniti tasakaalus arengut. Valla arendamisel keskendutakse järgnevatele valdkondadele: 
1. Elukeskkond ja avalik ruum
2. Teed ja ühistransport
3. Ettevõtluskeskkond
4. Haridusasutuste võrgustik ja õpikeskkond
5. Vaba aeg, tervisedendus ja kodanikuühiskond
6. Sotsiaalkaitse
 
Lääne-Harju valla arengukavaga saab tutvuda siin.

Lää

ne

-Harju vald moodustati Vabariigi Valitsuse 13.07.2017 määru

se

nr

126

͞

Keila valla, Padise

valla, Paldiski linna

ja

Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse

ja

Vabariigi Valitsuse

3.

aprilli 1995. a määruse

nr

159

Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine

͟

muutmine

͟

alusel 24. oktoobril 2017.aastal.