Arengukava 2019-2030

Lääne-Harju valla volikogu võttis 30. oktoobril 2018 vastu Lääne-Harju valla esimese arengukava.
30. juunil 2020 võttis vallavolikogu vastu täiendatud arengukava. 
Arengukava koostamisel on peetud silmas valla terviklikku ning piirkonniti tasakaalus arengut. Valla arendamisel keskendutakse järgnevatele valdkondadele: 
1. Elukeskkond ja avalik ruum
2. Teed ja ühistransport
3. Ettevõtluskeskkond
4. Haridusasutuste võrgustik ja õpikeskkond
5. Vaba aeg, tervisedendus ja kodanikuühiskond
6. Sotsiaalkaitse
 
Lääne-Harju valla arengukavaga saab tutvuda siin.
Väljatrükkimiseks sobivama versiooni (mustvalge) leiab siit.  
 

Lää

ne

-Harju vald moodustati Vabariigi Valitsuse 13.07.2017 määru

se

nr

126

͞

Keila valla, Padise

valla, Paldiski linna

ja

Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse

ja

Vabariigi Valitsuse

3.

aprilli 1995. a määruse

nr

159

Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine

͟

muutmine

͟

alusel 24. oktoobril 2017.aastal.