Kaasamiskava

Üldised info jagamise põhimõtted  

 • Jagame aktiivselt asjakohast ja sihitud informatsiooni.  
 • Vallavalitsuse peamised infokanalid on valla koduleht, paberleht ja sotsiaalmeedia konto Facebookis.  
 • Kui kodaniku esitatud küsimus ei kuulu teenistuja pädevusse, siis aitame suunata ta õige inimese juurde. E-kirjaga esitatud küsimuse saadame ise pädevale teenistujale, lisades koopiasse küsimuse esitaja, et ta oleks kursis küsimuskirja käiguga.   
 • Päringutele, pöördumistele ja teabenõuetele võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui seaduses sätestatud. Kui küsimusele vastamine vajab pikemalt süvenemist, siis saadame küsijale vahevastuse, milles näitame ära vastuse võimaliku tähtaja.  
 • Kui vallavalitsusele edastatud pöördumine on laiema avaliku huviga, siis jagame teavet sõltuvalt sisust valla kodulehel ja/või sotsiaalmeedias.  
 • Meediapäringutele vastame ühe tööpäeva jooksul. 
 • Avalike koosolekute jt kaasamisürituste kohta avaldame info valla kodulehel ja sotsiaalmeedias ning vastavates huvigruppide listides.   
 • Avalikud koosolekud toimuvad üldjuhul õhtusel ajal, et tagada võimalikult paljude osalus. Teavitame koosoleku toimumisest ette vähemalt nädala. Üldjuhul fikseeritakse koosolekutel kokku lepitu kirjalikult ja ettepanekute kohta anname osalejatele tagasisidet.   
 • Kord kuus kahes keeles (v.a jaanuar ja juuli) ilmuv valla ajaleht on kõigile tellijatele tasuta kättesaadav postkastist, kohalikes kauplustes ning elektrooniliselt loetav valla kodulehelt.   
 • Hetkel aktuaalsed ja laiemat avalikkust kõnetavad või kaasa rääkima kutsuvad teemad on kodulehel avaldatud olulisel kohal olevate teemade rubriigis.   
 • Vallavalitsus saadab spetsiifilisemat infot erinevate huvigruppide listidesse – kogukond, turism, korteriühistud, aiandusühistud, kogukonnakomisjon, ettevõtjad, valla hallatavad asutused, vene kogukond.   
 • Lisaks pressiteadetele koostame järgmiseid regulaarseid ülevaateid:   
 • vallavalitsuse istungite ülevaated kodulehel 
 • volikogu istungite eelinfo kodulehel  
 • volikogu istungite ülevaated kodulehel ja listides   
 • rohevalla infokiri kodulehel ja listides 
 • hariduse infokiri kodulehel ja listides   
 • info nädala sündmuste ja ametnike tegemiste kohta esmaspäeviti listides   
 • vallas toimuvate sündmuste ülevaade listides ja sotsiaalmeedia  
 • Vallavolikogu istungid toimuvad üldjuhul kuu viimasel teisipäeval ja on avalikud. Järgmise istungi toimumise aeg ja päevakord on avaldatud valla kodulehel https://laaneharju.ee/jargmise-istungi-paevakord    

Kogukonnakomisjon 

 • Kogukonnakomisjon on ellu kutsutud aidata kaasa erinevate piirkondade kogukondade tegevusele, infovahetusele, sotsiaalsele ja majanduslikule arengule. 
 • Kogukonnakomisjon teeb oma ettepanekuid kohaliku ja kogukondliku elu paremaks korraldamiseks.  
 • Kogukonnakomisjoni liikmeid kaasatakse vajadusel valla vastavate töörühmade tegevusse.  
 • Suure avaliku huvi ja/või kodanike igapäevaelu oluliselt mõjutavate teemadega seotud õigusaktide eelnõud edastatakse üldjuhul kogukonnakomisjonile omapoolse arvamuse andmiseks. Laekunud ettepanekud avalikustatakse valla kodulehel, samuti vajadusel selgitused ettepanekutega arvestamise või mittearvestamise kohta.  

Valla arengukava ja eelarvestrateegia   

 • Valla arengukava- ja eelarvestrateegia koostatakse koostöös huvigruppide ja valla elanikega. Arengukava ja eelarvestrateegia protsess on koos tähtaegade ja protsessi kirjeldusega leitavad valla kodulehel. Peale selle teavitatakse protsessi ja toimuvate ürituste kohta valla meediakanalite ja valla kodulehel kaudu. Protsessi raames toimuvad avalikud koosolekud, arengukava- ja eelarvestrateegia avalik väljapanek. Kõik avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekud kajastatakse volikogu eelnõu seletuskirjas koos põhjendustega miks neid arvestati/ei arvestatud. Ettepaneku esitajale antakse personaalset tagasisidet e-kirja teel.   
 • Valla eelarve koostamise etapid ja ajakava on valla kodulehel leitavad. Lahti on seletatud, kuidas moodustuvad omavalitsuse tulud ning kuidas on see seotud elanike arvuga. Eelarve seletuskiri on põhjalik ning visuaalidega illustreeritud valdkondade kaupa. Igal kodanikul on võimalik saada ülevaade finantsjuhtimise põhimõtetest, finantsolukorrast ja finantsplaanidest. Eelarve täitmise ülevaade on virtuaalselt leitav valla kodulehel. Vaata täpsemalt www.laaneharju.ee/eelarve   

Ruumiline planeerimine ja arendusprojektid   

 • Ruumilise planeerimise valdkonnas on kohalikel elanikel ja kõigil huvilistel võimalik kaasa rääkida üldplaneeringu koostamise, detailplaneeringu koostamise ning projekteerimistingimuste avatud menetluse protsessis vastavalt seaduses ette antud tähtaegadele. Infot ja selgitusi käimasolevate planeeringute kohta jagatakse valla kodulehel ja vajadusel sotsiaalmeediakanalites. Valla kodulehelt on leitav info kõikide Lääne-Harju valla planeeringute kohta – www.laaneharju.ee valdkonnad > ehitus ja planeerimine. 
 • Kui planeeringu osas korraldatakse avalik koosolek, siis koosoleku toimumisest antakse avalikkusele teada valla infokanalite kaudu ja kutsutakse  planeeringu mõjualasse jäävate kinnistuste omanikud. Valla üldplaneeringut muutvate või olulise ruumilise mõjuga planeeringute puhul korraldatakse vajadusel avalikke koosolekuid planeeringuala kogukondades. 
 • Valla arendusprojektide kohta anname objektiivset ja ajakohast infot valla kodulehel sh projektid ja eskiisid, projektide lühikirjeldused ja arvatavate maksumuste, lisarahastuse ja valmimistähtaegade kohta. Arendusprojektiga otseselt või kaudselt seotud inimesi, ühinguid ja asutusi teavitame võimalikult varases staadiumis ja selgitatakse välja vajadused, võimalused ja kohustused seoses projektiga. Suuremate arendusprojektide või suure avaliku huvi all olevate arendusprojektide kohta jagame operatiivset infot valla kodulehel.   
 • Valla hangete kohta anname objektiivset ja ajakohast infot valla veebilehel www.laaneharju.ee/hanked.  
 • Regulaarse ülevaate andmiseks valla arengu ja avalike teenuste korraldamise taseme kohta kasutame Rahandusministeeriumi veebiportaali https://minuomavalitsus.fin.ee/.    

Noorte, eakate ja erivajadustega inimeste kaasamine   

 • Noorte kaasamiseks ja informeerimiseks teeme aktiivselt koostööd õpilasesinduste, noortekeskuste ja noorsootöötajatega.   
 • Läbi koolide, lasteaedade ja huvikoolide hoolekogude ootame kaasa rääkima valla haridusasutuste õppetegevuse korraldamisel, suunamisel ja planeerimisel ning arendamisel.  
 • Eakate kaasamiseks ja informeerimiseks kasutame nende jaoks sobivaid kaasamisvorme ja kanaleid - regulaarsed kohtumised eakatega, paberajaleht ja kuulutused valla avalikel infokandjatel (stendid).  
 • Erivajadustega inimeste kaasamiseks ja informeerimiseks kasutame nende jaoks sobivaid kaasamisvorme ja kanaleid (näiteks spetsiaalsed üritused).  

Kaasamine 2024

Lääne-Harju valla arengukava avalik väljapanek 28.08.-11.09.2024  https://laaneharju.ee/arengukavad
Lääne-Harju Vallavalitsus korraldab seminari vormis üldplaneeringu ja KSH täiendava avaliku arutelu Padise rahvamajas aadressil Padise küla, Vallamaja. 02.05.2024 algusega kell 15:00 https://laaneharju.ee/uldplaneering1
Arutelu vormis ettepanekute, küsimuste esitamiseks ja nendele vastamiseks korraldame kaks konsultatsioonipäeva Paldiskis Lääne-Harju Vallavalitsuses, Rae 38. Vajalik eelnev registreerimine hiljemalt 07.04.2024 10.04 ja 11.04.2024 https://laaneharju.ee/uldplaneering1
Paldiski linnas Tallinna mnt 41, 42, 44 ja Jaani tee 1, 2 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel. 11.04.-11.05.2024 https://laaneharju.ee/et/vastuvoetud-detailplaneeringud
Lääne-Harju Vallavalitsus on vastu võtnud 12.03.2024 korraldusega nr 156 Valkse küla Aru talu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehel. 01.04.-14.04.2024 https://laaneharju.ee/et/vastuvoetud-detailplaneeringud
Vaiksalu kinnistu detailplaneeringule esitatud ettepanekute avalik arutelu toimub Lääne-Harju Vallavalvolikogu istungite ruumis aadressil Rae 38, Paldiski linn. 09.04.2024 algusega kell 16.00  

Kloogaranna küla Liiva tee 7 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus 

Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.05.2024 aadressil info@laaneharju.ee https://laaneharju.ee/eelnoude-avalikustamine1

Vasalemma alevik Suvila tn 6a katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 22.04.2024 aadressil info@laaneharju.ee https://laaneharju.ee/eelnoude-avalikustamine1

Meremõisa küla Näkineiu tee 20 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 23.04.2024 aadressil info@laaneharju.ee https://laaneharju.ee/eelnoude-avalikustamine1

Avokaado maaüksuse detailplaneeringu avalikul väljapanek. 

Avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute avalik arutelu toimub 16.05.2024 k. 16:00 Lääne-Harju Vallavalitsuse istungite ruumis aadressil Rae 38, Paldiski linn. https://laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud
Kloogaranna küla Kaasiku tee 7 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus. Aväljapanek toimub 10.05.2024 - 27.05.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 27.05.2024 aadressil info@laaneharju.ee. https://laaneharju.ee/eelnoude-avalikustamine1
Tuulna küla Oomega vkt 15 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 10.05.2024 - 27.05.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 27.05.2024 aadressil info@laaneharju.ee. https://laaneharju.ee/eelnoude-avalikustamine1
Kloogaranna küla Nõmme tee 3 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 10.05.2024 - 30.05.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 30.05.2024 aadressil info@laaneharju.ee. https://laaneharju.ee/eelnoude-avalikustamine1
Vasalemma alevik Ranna tee 8b katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 10.05.2024 - 30.05.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 24.05.2024 aadressil info@laaneharju.ee. https://laaneharju.ee/eelnoude-avalikustamine1

Laulasmaa küla Kurekella tee 30 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 24.05.2024 - 07.06.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 07.06.2024 aadressil info@laaneharju.ee. https://laaneharju.ee/eelnoude-avalikustamine1
Valkse küla Arutammiku tee 4 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 24.05.2024 - 07.06.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 07.06.2024 aadressil info@laaneharju.ee. https://laaneharju.ee/eelnoude-avalikustamine1
Ämari alevik Lennu tn 18 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 24.05.2024 - 07.06.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 07.06.2024 aadressil info@laaneharju.ee. https://laaneharju.ee/eelnoude-avalikustamine1

Laulasmaa küla Merivälja vkt 37 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 07.06.2024 - 21.06.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 21.06.2024 aadressil info@laaneharju.ee.

https://laaneharju.ee/eelnoude-avalikustamine1

Laulasmaa küla Kanarbiku tn 3 katastriüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 07.06.2024 - 21.06.2024 Lääne-Harju valla veebilehel. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 21.06.2024 aadressil info@laaneharju.ee.

https://laaneharju.ee/eelnoude-avalikustamine1