Järgmise istungi päevakord

Lääne-Harju Vallavolikogu II koosseisu 19. istung toimub teisipäeval, 31. jaanuaril 2023 algusega kell 17.00 Paldiskis, vallamajas

1. Lääne-Harju valla 2023. a eelarve, eelnõu 1-4/123

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat, kaasettekandja finantsjuht Riina Karm

2. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 40 „Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine, eelnõu 1-4/1

Ettekandja: haridus-, kultuuri- ja noorsootöö osakonna juhataja Liivi Siim

3. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.11.2018 määruse nr 33 „Lääne-Harju Valla Raamatukogu põhimäärus" muutmine, eelnõu 1-4/6

Ettekandja: haridus-, kultuuri- ja noorsootöö osakonna juhataja Liivi Siim

4. Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord, eelnõu 1-4/2

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

5. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine, eelnõu 1-4/3

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

6. Sundvalduse seadmine ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine, eelnõu 1-4/5

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

7. Vallavara võõrandamine enampakkumisel, eelnõu 1-4/4

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

8. Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine, eelnõu 1-4/7

Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel

9. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad valla dokumendiregistrist. Volikogu istungi materjalide (määruste ja otsuste eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid) otsinguks kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" numbrikombinatsioon 1-4/ ja klikkida nupul „Otsi".