Lääne-Harju valla üldplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus korraldab avalikud arutelud valla üldplaneeringu eelnõu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute üle. Arutelud toimuvad piirkonniti:

23.03 Padise Rahvamaja saalis algusega kell 16:00 – Arutluse alla tulevad endise Padise ja Vasalemma valla asulate kohta tehtud ettepanekud.

27.03 Paldiskis Rae tn 38 II korrus algusega kell 16:00 – Arutluse alla tulevad Paldiski linna kohta tehtud ettepanekud.

29.03 Laulasmaal Laulasmaa kooli aulas algusega kel 16:00 – Arutluse alla tulevad endise Keila valla asulate kohta tehtud ettepanekud.

Laekunud ettepanekutega ning valla seisukohtadega nendele on võimalik tutvuda SIIN

Enne planeeringu avalikustamist laekunud ettepanekutega ning valla seisuskohtadega nendele on võimalik tutvuda SIIN

Planeeringu veebikaardiga on võimalik tutvuda:

Laane-Harju ÜP veebikaart

Planeeringu seletuskirja ja muude materjalidega on võimalik tutvuda:

https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?itm=626378

Täiendav info: abivallavanem Erki Ruben, e-post erki.ruben@laaneharju.ee; telefon 5836 8245.

 

Üldplaneeringu menetluse tähtsamad verstapostid

Üldplaneeringu menetluse skeem

25.09.2018 Algatamise otsus, esialgsed lähteseisukohad

12.06.2019 Üldplaneeringu ja KSH koostamise hange

11.12.2019 Ettepanekute küsimine üldplaneeringu lähteülesande ja KSH väljatöötamise kavatsuse kohta (Kaaskiri ja adressaadid)

02.03.2020 Täiendatud üldplaneeringu lähteülesande ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine - täiendatud lähteseisukohad

07.02.2022-08.03.2022 Lääne-Harju valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek

Avalikul väljapanekul oli võimalik tutvuda Lääne-Harju valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõuga nii Lääne-Harju valla veebilehel, vallamajas Paldiskis kui ka raamatukogudes Laulasmaal, Vasalemmal ja Harju-Ristil. Ettepanekuid sai kirjalikult esitada eelnõu avalikustamise ajal Lääne-Harju vallavalitsusele (Rae tn 38, Paldiski linn 76806 või info@laaneharju.ee).

Üldplaneeringu materjalid 

23.03.2023, 27.03.2023, 29.03.2023 Üldplaneeringu eelnõu kohta esitatud ettepanekute piirkondlikud arutelud Padisel, Paldiskis ja Laulasmaal

TULEVIKUS Lääne-Harju valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik arutelu

TULEVIKUS Üldplaneeringu vastuvõtmine (kooskõlastused)

TULEVIKUS Vastuvõetud Üldplaneeringu avalik väljapanek

TULEVIKUS Vastuvõetud Üldplaneeringu avalik arutelu

TULEVIKUS Üldplaneeringu kehtestamine (Heakskiitmise otsus)

 

Üldplaneeringu mõttenope (2020)

Lääne-Harju valla üldplaneeringu koostamise käigus kogus vallavalitsus mõttenoppe raames ajavahemikul 2. märts – 12. aprill 2020 kohalike elanike jt huvitatud osapoolte mõtteid ja tähelepanekuid piirkonna olemasolevate väärtuste ning tuleviku võimaluste kohta.
 
Läbi GIS-rakenduse toimunud mõttenoppe tulemuste kokkuvõtte saab alla laadida siit.
Läbi GIS-rakenduse esitatud ettepanekud saab alla laadida siit
 

Üldplaneeringu eesmärk

Üldplaneeringu eesmärk on kogu Lääne-Harju valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneering annab ruumilise väljundi valla arengukavas määratletud strateegilisele arenguvisioonile. Sellest tulenevalt on üldplaneeringu eesmärgiks ruumiliste eelduste loomine heakorrastatud ja turvalisele elukeskkonnale, kus on kättesaadavad ja vajaduspõhised avalikud teenused, mitmekesised liikumisvõimalused ning kodulähedased töökohad. Üldplaneeringuga tuleb Lääne-Harju vallas luua eeldused ligitõmbava elu-, ettevõtlus- ja külastuskeskkonna loomiseks.

Üldplaneeringu üldine eesmärk koosneb valdkondlikest eesmärkidest, mille täitmine toimub läbi planeerimisseaduses toodud üldplaneeringu ülesannete lahendamise. Ühinenud omavalitsuste senisest ruumilisest arengust, arengukavas sõnastatud visioonist lähtuvalt ning Lääne-Harju valla omapära silmas pidades, on valla ruumilisteks vajadusteks:

  • Olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva elu- ja majanduskeskkonna kujundamine.
  • Eelduste loomine töökohtade, haridusasutuste ja teenuste kättesaadavuseks uute elamualade kavandamisel või olemasolevate arendamisel.
  • Erinevaid transpordiliike toetava transpordivõrgustiku arendamine, võimaldamaks kiireid ja vajaduspõhiseid ühendusvõimalusi valla sees ning sellest väljapoole.
  • Taastuvenergia osakaalu suurendamine energiavarustuses, tagades energiasäästlike meetmete rakendamisel keskkonnamõju vähendamise.
  • Loodusväärtuste hoidmiseks ruumiliste eelduste loomine, sh mitmekesise rannikupiirkonna arendusvõimaluste edendamine elu- ja puhkepiirkonnana.
  • Piirkondade omanäolisuse ning väärtuste säilitamine ja tuumikfunktsioonide (elukeskkond, ettevõtlus, puhkepiirkond) arendamise toetamine.
  • Rohevalla mudelil - puhta looduse ja terve elukeskkonnaga säästlik ja nutikas piirkond – põhineva jätkusuutliku elukorralduse loomine, mis hõlmab kohalikku omavalitsust, haridusasutusi, kohalikku ettevõtlust ja kogukonda.

Kuidas inimesed saavad protsessis osaleda?

Üldplaneeringu koostamise protsessi kajastame kodulehel ja vallalehes ning teavitame kõikidest olulistest etappidest ja koostöövõimalustest.

Kaasatavate nimekiri (sooviavalduste alusel)