Detailplaneeringute lõpetamine

Lääne-Harju Vallavalitsuse 30.01.2024 korraldusega nr 45 lõpetati Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas asuva Eeriku (katastritunnus 29503:001:0010,pindalaga 3,84 ha) ning Käesalu külas asuvate Lepiku poe (katastritunnus 29503:001:0008, pindalaga 0,1183 ha) ja Lepiku (katastritunnus 29503:001:0006, pindalaga 1,1217 ha) maaüksuste detailplaneeringu koostamine

Keila valla üldplaneeringut muutev detailplaneering oli algatatud Keila Vallavalitsuse 14.12.2006 korraldusega nr 1383 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu koostamise tingimuste kinnitamine" Laulasmaa külas asuvatel Eeriku (katastritunnusega 29503:001:0010,pindalaga 3,84 ha),  Käesalu tee 3 endine Toivo (katastritunnus 29503:001:0001, pindalaga3949 m2) ja Rannari (katastritunnus 29503:001:0002, pindalaga 1690 m2) ja Käesalu külas Lepiku poe (katastritunnus 29503:001:0008, pindalaga 1183 m2) ning Lepiku (katastritunnus 29503:001:0006, pindalaga 11217 m2) maaüksustel. Keila Vallavalitsuse 13.06.2007 korraldusega nr 637 muudeti planeeringuala väiksemaks ja jäeti eelmise korralduse planeeringualast välja Laulasmaa küla Toivo (katastritunnus 29503:001:0001, pindalaga 3949 m2) ja Rannari (katastritunnus 29503:001:0002, pindalaga 1690 m2) katastriüksused. Planeeringu eesmärk oli kinnistu jagamine kruntideks ja ehitusõiguse määramine.

Detailplaneeringu lõpetamise vajaduse sisuliseks põhjuseks on asjaolu, et omanik ei soovi

muutnud seadustest ja olemasolevast olukorrast tingituna eelnimetatud detailplaneeringut edasi

menetleda ning soovib algatada detailplaneeringu ainult Lepiku (katastritunnus 29503:001:0006)

katastriüksuse osas.

Dokumendid:
Lääne-Harju Vallavalitsuse 30.01.2024 korraldus nr 45

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.07.2023 korraldusega nr 516 lõpetati Lääne-Harju vallas Tuulna külas Männiku (katastritunnus 29501:007:0292) ja Eest-Tulina mets 8 (katastritunnus 29501:007:0028) maaüksuste detailplaneeringu koostamine

Nimetatud detailplaneering oli algatatud Keila Vallavalitsuse 29.11.2007 korraldusega nr 1254. Planeeringuala asub Tuulna külas Suve põik (teeregistri nr 2953040) tee ääres hõlmates Männiku (katastritunnus 29501:007:0292) ja Eest-Tulina mets 8 (katastritunnus 29501:007:0028) katastriüksuseid. Keila valla üldplaneeringu kaardi 2A põhjal on planeeringuala maakasutuse juhtotstarve üldmaa, kuhu ehitiste rajamist ei ole ette nähtud. Koostatavas Lääne-Harju valla üldplaneeringu eelnõus on juhtotstarve määratud elamumaa.

Detailplaneeringu lõpetamise vajaduse sisuliseks põhjuseks on asjaolu, et planeeringust huvitatud isikud on esitanud avalduse üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.07.2023 korraldus nr 516

Lääne-Harju Vallavolikogu 28.03.20223 otsusega nr 12 lõpetati Lääne-Harju vallas Harju vallas Padise külas „Vikingi küla“ detailplaneeringu koostamine

Nimetatud detailplaneering oli algatatud Padise Vallvolikogu 14.09.2005 otsusega nr 156 planeeringualal pindalaga 19,5 ha. Planeeringuala asub kohaliku Sireli tee ja Viruküla - Padise (teeregistri nr 11175) vahelisel alal. Planeeringuala piirneb põhjas Sepikoja (katastritunnus 56201:001:0884) tootmismaa ja Kivioru (katastritunnus 56202:001:0099) elamumaaga, idas Veski (katastritunnus 56201:001:0958) tootmismaa, Kelgumäe (katastritunnus 56201:001:1344) üldkasutatava maa ja Kloostri metskond 50 (katastritunnus 56202:002:0454) maatulundusmaaga, lõunas 11175 Viruküla-Padise tee (katastritunnus 56202:002:0375) transpordimaa, Kloostri metskond 51 (katastritunnus 56202:002:0455) ja Nurme (katastritunnus 56202:001:0920) maatulundusmaade ning Põlla (katastritunnus 56202:001:0115) elamumaaga, edelas Kalda (katastritunnus 56202:001:0028) maatulundusmaaga, loodes Sireli tee (katastritunnus 56201:001:1202) transpordimaa, Koidu (katastritunnus 56202:001:0370), Sireli (katastritunnus 56202:001:0600) ja Sandra (katastritunnus 43101:001:1696) elamumaa ning Aiamaa (katastritunnus 43101:001:1208) maatulundusmaaga.

Söödi maatulundusmaa katastriüksuse omanik Anneli Tutenpal esitas avalduse (registreeritud 25.01.2023 nr 6-2/221) Viikingi küla detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks. Kuna „Vikingi küla" detailplaneeringu koostamise eesmärk Lääne-Harju vallal on muutunud, siis puudub vajadus detailplaneeringu edasiseks menetlemiseks. Samuti takistab lõpetamata detailplaneering huvitatud isikutel oma maaüksustele ehitusõiguse saamist.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavavolikogu 28.03.2023 otsus nr 12

Vikingi küla detailplaneeringu planeeringuala

Lohusalu tee 2 Tamme maaüksus Laulasmaa külas

Lääne-Harju Vallavalitsuse 07.06.2022 korraldusega nr 583 lõpetati Lääne-Harju vallas  Laulasmaa külas Lohusalu tee 2 asuva Tamme maaüksuse detailplaneeringu koostamine.

Tamme detailplaneering oli algatatud 20.01.2009 korraldusega nr 42 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu koostamise tingimuste kinnitamine" Keila valla üldplaneeringu kohane detailplaneering Laulasmaa külas asuval Tamme (katastritunnusega 29501:007:0029, pindalaga 14212 m2) maaüksusel. Keila Vallavalitsuse 20.10.2011 korraldusega nr 771 „Keila Vallavalitsuse 20.01.2009 korralduse nr 42 muutmine" täpsustati detailplaneeringu eesmärki ja detailplaneeringu lähteseisukohti. Planeeringu eesmärk oli kinnistu jagamine elamumaa kruntideks ja ehitusõiguse määramine. 
Detailplaneering lõpetati maaüksuse omaniku osaühing Koch & Koch (registrikood 11087731) avalduse alusel. Detailplaneeringu lõpetamise vajaduse sisuliseks põhjuseks on asjaolu et seadused on vahepeal muutunud ja detailplaneeringu menetlusega ei jõutud mõistliku ajaga vastuvõtmiseni.
Dokumendid:
 
13.09.22

Teade detailplaneeringu lõpetamise kohta

Lääne-Harju Vallavalitsuse 06.09.2022 korraldusega nr 926 lõpetati Lääne-Harju vallas Lääne-Harju vallas Valkse külas Liivaku (katastritunnus 29501:007:0570), Mudaaugu (katastritunnus 29501:007:0025), Joosti rohumaa 4 (katastritunnus 29501:007:0399), Joosti rohumaa 3 (katastritunnus 29501:007:0401), Joosti rohumaa 2 (katastritunnus 29501:007:0483), Joosti (katastritunnus 29501:007:1230), Kadarbiku (katastritunnus 29501:007:1240), Joosti mets 5 (katastritunnus 29501:007:0548), Saariku (katastritunnus 29501:007:0620), Pähklimetsa (29501:007:0691), Sarapuu (katastritunnus 29501:007:0692), Viksi (katastritunnus 29501:007:0694), Aasa (katastritunnus 29501:007:0695), Pihlaka (katastritunnus 29501:007:0693), Uus-Pähklimetsa (katastritunnus 29501:007:0320), Veeru (katastritunnus 29501:007:0057) maaüksuste detailplaneeringu koostamine.

Keila Vallavalitsuse 09.06.2004 korraldusega nr 676 algatatud planeeringuala asub Karjaküla kergliiklustee (teeregistri nr 11873) ja Karjaküla tee (teeregistri nr 11194 ning Lepa tänava vahelisel (registri nr 2950460) alal, mis piirneb põhjas maaparandussüsteemi SILLA kraaviga ja lõunas Tallinn - Paldiski põhiteega (teeregistri nr 8). Väljaotsa tee 15 (katastritunnus 43101:001:0429) ja Väljaotsa tee 17 (katastritunnus 43101:001:0428) riigimaadel kehtib Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 otsusega nr 123 kehtestatud detailplaneering. Väljaotsa ja Settebasseini planeeringualal kehtib Lääne-Harju Vallavalitsuse 07.07.2020 korraldusega nr 661 muudetud krundijaotuse ja liikluskorraldusega detailplaneering.

Huvitatud isik Scanta Grupp OÜ on äriregistrist kustutatud 24.05.2012. Lääne-Harju valla üldplaneeringu eelnõu kohaselt asub planeeringuala hajaasustuses ja maakasutuse juhtotstarbed on määramata. Detailplaneeringu lõpetamise vajaduse sisuliseks põhjuseks on asjaolu, et puudub planeeringu arendaja. Samuti on detailplaneeringu alal lahendamata juurdepääs, mis on tingitud riigi põhimaantee asukoha võimalikust muutusest, vastavalt Harju maakonnaplaneeringu 2030+ trassikoridorile.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 06.09.2022 korraldus nr 926

Kloogaranna külas Liiva tee 12 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.06.2020 otsusega nr 51 lõpetati Kloogaranna külas Liiva tee 12 kinnistu (katastritunnus 29501:007:1512) ja lähiala detailplaneeringu koostamine.
Nimetatud detailplaneering oli algatatud Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 160 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Detailplaneeringu lõpetamise vajaduse sisuliseks põhjuseks on asjaolu, et kinnistu omaniku soovide realiseerimiseks tuleks muuta Harju maakonnaplaneeringu 2030+ rohevõrgustikku. Lähtudes planeerimisseaduse § 75 lõikest 3 saab maakonnaplaneeringu muutmiseks teha ettepanekuid koostatava Lääne-Harju valla üldplaneeringu menetluse kaudu. Detailplaneeringu lõpetamiseks esitas huvitatud isik Lääne-Harju Vallavalitsusele taotluse (registreeritud dokumendiregistris nr 6-1/16-29) Liiva tee 12 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks.
 
Dokumendid:
 

Ohtu külas Teeääre ja Suurepõllu maaüksuste detailplaneering

17.06.20

Lääne-Harju Vallavalitsuse 09.06.2020 korraldusega nr 562 „ Detailplaneeringu koostamise lõpetamine " lõpetati Ohtu külas Teeääre (katastritunnusega 29501:011:0202) ja Suurepõllu (katastritunnusega 29501:011:0216) maaüksustel detailplaneeringu koostamine.

Nimetatud detailplaneering oli algatatud Keila Vallavalitsuse 19.04.2011 korraldusega nr 253 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu koostamise tingimuste kinnitamine".

Detailplaneeringu lõpetamise vajaduse sisuliseks põhjuseks on asjaolu, et kinnistu omanik soovib läbi viia maakorralduslikud tegevused krundi piiride muutmiseks.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 09.06.2020 korraldus nr 562

Lohusalu külas Lohusalu tee 110 asuv Tiina kinnistu detailplaneering

27.01.20

Lääne-Harju Vallavalitsuse 21.01.2020 korraldusega nr 56 lõpetati Lääne-Harju vallas  külas Lohusalu külas Lohusalu tee 110 asuva Tiina (katastritunnus 29501:001:0110) kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Nimetatud detailplaneering oli algatatud Keila Vallavalitsuse 16.10.2013 korraldusega nr 730 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu koostamise tingimuste kinnitamine".

Detailplaneering lõpetati kinnistu omaniku Creval OÜ (registrikood 12107140) avalduse alusel. Kinnistu omanik ei soovinud detailplaneeringut, mille eesmärgiks oli jagada kinnistu kolmeks krundiks: kaheks paariselamukrundiks ja üheks transpordimaakrundiks.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 21.01.2020 korraldus nr 56

Vasalemma alevikus Jaama 26 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Lääne-Harju vallavalitsus teatab, et tuginedes kinnistu uue omaniku 19.06.2019 esitatud avaldusele on ,,Vasalemma alevikus Jaama 26 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu" koostamine lõpetatud Lääne-Harju Vallavolikogu 27.08.2019 korraldusega  nr 78. 
Detailplaneeringu koostamise lõpetamise sisuliseks põhjuseks on asjaolu, et kinnistu uus omanik ei soovi nimetatud kinnistut jagada  kaheks üksikelamu krundiks vaid soovib kasutada Jaama 26 kinnistut ühe piirkonda sobiva arhitektuurse lahendusega  üksikelamu püstitamiseks, mis ühtlasi võimaldab säilitada suuremas ulatuses kinnistul kasvavat väärtuslikku kõrghaljastust.
Kavandatav on vastavuses kehtiva Vasalemma valla  üldplaneeringuga ja planeerimisseaduse § 125 lõikega  5 ning hea tava põhimõtetega.
 

Laulasmaa küla Kingu tee 20 ja Kingu tee 22 kinnistute detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 29.05.2018 otsusega nr 76 on lõpetatud Laulasmaa küla Kingu tee 20 (katastri tunnus 29501:001:0107) ja Kingu tee 22 (katastri tunnus 29501:001:0115) kinnistute detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering lõpetati planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punkti 2 põhjal osaühing Numaria (registrikood 14409655) kirjaliku taotluse alusel.

Üldplaneeringut muutev detailplaneering nendel kinnistutel algatati Keila Vallvolikogu 31.01.2017 otsusega nr 321/0117 „Detailplaneeringu koostamise agatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Keila vallas, Laulasmaa külas Kingu tee 20 ja 22 kinnistutel" eesmärgiga muuta ärimaa sihtotstarbega kinnistud  elamumaaks ja üldmaaks ning jagada kinnistud elamumaa, üldmaa  ja transpordimaa kruntideks. Detailplaneering oli vastu võtmata.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 29.05.2018 otsus nr 76