Detailplaneeringute lõpetamine

Kloogaranna külas Liiva tee 12 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.06.2020 otsusega nr 51 lõpetati Kloogaranna külas Liiva tee 12 kinnistu (katastritunnus 29501:007:1512) ja lähiala detailplaneeringu koostamine.
Nimetatud detailplaneering oli algatatud Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 160 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Detailplaneeringu lõpetamise vajaduse sisuliseks põhjuseks on asjaolu, et kinnistu omaniku soovide realiseerimiseks tuleks muuta Harju maakonnaplaneeringu 2030+ rohevõrgustikku. Lähtudes planeerimisseaduse § 75 lõikest 3 saab maakonnaplaneeringu muutmiseks teha ettepanekuid koostatava Lääne-Harju valla üldplaneeringu menetluse kaudu. Detailplaneeringu lõpetamiseks esitas huvitatud isik Lääne-Harju Vallavalitsusele taotluse (registreeritud dokumendiregistris nr 6-1/16-29) Liiva tee 12 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks.
 
Dokumendid:
 

Ohtu külas Teeääre ja Suurepõllu maaüksuste detailplaneering

17.06.20

Lääne-Harju Vallavalitsuse 09.06.2020 korraldusega nr 562 „ Detailplaneeringu koostamise lõpetamine " lõpetati Ohtu külas Teeääre (katastritunnusega 29501:011:0202) ja Suurepõllu (katastritunnusega 29501:011:0216) maaüksustel detailplaneeringu koostamine.

Nimetatud detailplaneering oli algatatud Keila Vallavalitsuse 19.04.2011 korraldusega nr 253 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu koostamise tingimuste kinnitamine".

Detailplaneeringu lõpetamise vajaduse sisuliseks põhjuseks on asjaolu, et kinnistu omanik soovib läbi viia maakorralduslikud tegevused krundi piiride muutmiseks.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 09.06.2020 korraldus nr 562

Lohusalu külas Lohusalu tee 110 asuv Tiina kinnistu detailplaneering

27.01.20

Lääne-Harju Vallavalitsuse 21.01.2020 korraldusega nr 56 lõpetati Lääne-Harju vallas  külas Lohusalu külas Lohusalu tee 110 asuva Tiina (katastritunnus 29501:001:0110) kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Nimetatud detailplaneering oli algatatud Keila Vallavalitsuse 16.10.2013 korraldusega nr 730 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu koostamise tingimuste kinnitamine".

Detailplaneering lõpetati kinnistu omaniku Creval OÜ (registrikood 12107140) avalduse alusel. Kinnistu omanik ei soovinud detailplaneeringut, mille eesmärgiks oli jagada kinnistu kolmeks krundiks: kaheks paariselamukrundiks ja üheks transpordimaakrundiks.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 21.01.2020 korraldus nr 56

Vasalemma alevikus Jaama 26 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Lääne-Harju vallavalitsus teatab, et tuginedes kinnistu uue omaniku 19.06.2019 esitatud avaldusele on ,,Vasalemma alevikus Jaama 26 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu" koostamine lõpetatud Lääne-Harju Vallavolikogu 27.08.2019 korraldusega  nr 78. 
Detailplaneeringu koostamise lõpetamise sisuliseks põhjuseks on asjaolu, et kinnistu uus omanik ei soovi nimetatud kinnistut jagada  kaheks üksikelamu krundiks vaid soovib kasutada Jaama 26 kinnistut ühe piirkonda sobiva arhitektuurse lahendusega  üksikelamu püstitamiseks, mis ühtlasi võimaldab säilitada suuremas ulatuses kinnistul kasvavat väärtuslikku kõrghaljastust.
Kavandatav on vastavuses kehtiva Vasalemma valla  üldplaneeringuga ja planeerimisseaduse § 125 lõikega  5 ning hea tava põhimõtetega.
 

Laulasmaa küla Kingu tee 20 ja Kingu tee 22 kinnistute detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 29.05.2018 otsusega nr 76 on lõpetatud Laulasmaa küla Kingu tee 20 (katastri tunnus 29501:001:0107) ja Kingu tee 22 (katastri tunnus 29501:001:0115) kinnistute detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering lõpetati planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punkti 2 põhjal osaühing Numaria (registrikood 14409655) kirjaliku taotluse alusel.

Üldplaneeringut muutev detailplaneering nendel kinnistutel algatati Keila Vallvolikogu 31.01.2017 otsusega nr 321/0117 „Detailplaneeringu koostamise agatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Keila vallas, Laulasmaa külas Kingu tee 20 ja 22 kinnistutel" eesmärgiga muuta ärimaa sihtotstarbega kinnistud  elamumaaks ja üldmaaks ning jagada kinnistud elamumaa, üldmaa  ja transpordimaa kruntideks. Detailplaneering oli vastu võtmata.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 29.05.2018 otsus nr 76