Detailplaneeringute lõpetamine

Vasalemma alevikus Jaama 26 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Lääne-Harju vallavalitsus teatab, et tuginedes kinnistu uue omaniku 19.06.2019 esitatud avaldusele on ,,Vasalemma alevikus Jaama 26 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu" koostamine lõpetatud Lääne-Harju Vallavolikogu 27.08.2019 korraldusega  nr 78. 
Detailplaneeringu koostamise lõpetamise sisuliseks põhjuseks on asjaolu, et kinnistu uus omanik ei soovi nimetatud kinnistut jagada  kaheks üksikelamu krundiks vaid soovib kasutada Jaama 26 kinnistut ühe piirkonda sobiva arhitektuurse lahendusega  üksikelamu püstitamiseks, mis ühtlasi võimaldab säilitada suuremas ulatuses kinnistul kasvavat väärtuslikku kõrghaljastust.
Kavandatav on vastavuses kehtiva Vasalemma valla  üldplaneeringuga ja planeerimisseaduse § 125 lõikega  5 ning hea tava põhimõtetega.
 

Laulasmaa küla Kingu tee 20 ja Kingu tee 22 kinnistute detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 29.05.2018 otsusega nr 76 on lõpetatud Laulasmaa küla Kingu tee 20 (katastri tunnus 29501:001:0107) ja Kingu tee 22 (katastri tunnus 29501:001:0115) kinnistute detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering lõpetati planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punkti 2 põhjal osaühing Numaria (registrikood 14409655) kirjaliku taotluse alusel.

Üldplaneeringut muutev detailplaneering nendel kinnistutel algatati Keila Vallvolikogu 31.01.2017 otsusega nr 321/0117 „Detailplaneeringu koostamise agatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Keila vallas, Laulasmaa külas Kingu tee 20 ja 22 kinnistutel" eesmärgiga muuta ärimaa sihtotstarbega kinnistud  elamumaaks ja üldmaaks ning jagada kinnistud elamumaa, üldmaa  ja transpordimaa kruntideks. Detailplaneering oli vastu võtmata.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 29.05.2018 otsus nr 76