Lääne-Harju valla üldplaneering

Koostatav üldplaneering

Lääne-Harju valla üldplaneeringu koostamise käigus kogus vallavalitsus mõttenoppe raames ajavahemikul 2. märts – 12. aprill 2020 kohalike elanike jt huvitatud osapoolte mõtteid ja tähelepanekuid piirkonna olemasolevate väärtuste ning tuleviku võimaluste kohta.
 
Läbi GIS-rakenduse toimunud mõttenoppe tulemuste kokkuvõtte saab alla laadida siit.
Läbi GIS-rakenduse esitatud ettepanekud saab alla laadida siit
 

Lääne-Harju valla üldplaneeringu materjalid

Üldplaneeringu menetluse skeem

Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Lääne-Harju valla üldplaneeringu jaoks vajalikud uuringud" raames on koostatud rohelise võrgustiku analüüs ja mürahinnang. 

Lääne-Harju valla rohevõrgu analüüs ja mürahinnang

Lisa 1. Rohelise võrgustiku kaart

Lisa 2. Mürakaardid - päev, öö, tuulikud.

Täiendav info: abivallavanem Erki Ruben, e-post erki.ruben@laaneharju.ee; telefon 679 0607, 5836 8245.

Üldplaneeringu eesmärk

Üldplaneeringu eesmärk on kogu Lääne-Harju valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneering annab ruumilise väljundi valla arengukavas määratletud strateegilisele arenguvisioonile. Sellest tulenevalt on üldplaneeringu eesmärgiks ruumiliste eelduste loomine heakorrastatud ja turvalisele elukeskkonnale, kus on kättesaadavad ja vajaduspõhised avalikud teenused, mitmekesised liikumisvõimalused ning kodulähedased töökohad. Üldplaneeringuga tuleb Lääne-Harju vallas luua eeldused ligitõmbava elu-, ettevõtlus- ja külastuskeskkonna loomiseks.

Üldplaneeringu üldine eesmärk koosneb valdkondlikest eesmärkidest, mille täitmine toimub läbi planeerimisseaduses toodud üldplaneeringu ülesannete lahendamise. Ühinenud omavalitsuste senisest ruumilisest arengust, arengukavas sõnastatud visioonist lähtuvalt ning Lääne-Harju valla omapära silmas pidades, on valla ruumilisteks vajadusteks:

  • Olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva elu- ja majanduskeskkonna kujundamine.
  • Eelduste loomine töökohtade, haridusasutuste ja teenuste kättesaadavuseks uute elamualade kavandamisel või olemasolevate arendamisel.
  • Erinevaid transpordiliike toetava transpordivõrgustiku arendamine, võimaldamaks kiireid ja vajaduspõhiseid ühendusvõimalusi valla sees ning sellest väljapoole.
  • Taastuvenergia osakaalu suurendamine energiavarustuses, tagades energiasäästlike meetmete rakendamisel keskkonnamõju vähendamise.
  • Loodusväärtuste hoidmiseks ruumiliste eelduste loomine, sh mitmekesise rannikupiirkonna arendusvõimaluste edendamine elu- ja puhkepiirkonnana.
  • Piirkondade omanäolisuse ning väärtuste säilitamine ja tuumikfunktsioonide (elukeskkond, ettevõtlus, puhkepiirkond) arendamise toetamine.
  • Rohevalla mudelil - puhta looduse ja terve elukeskkonnaga säästlik ja nutikas piirkond – põhineva jätkusuutliku elukorralduse loomine, mis hõlmab kohalikku omavalitsust, haridusasutusi, kohalikku ettevõtlust ja kogukonda.

Kuidas inimesed saavad protsessis osaleda?

Üldplaneeringu koostamise protsessi kajastame kodulehel ja vallalehes ning teavitame kõikidest olulistest etappidest ja koostöövõimalustest.

Lääne-Harju Vallavolikogu algatas 25. septembri 2018 otsusega nr 117 Lääne-Harju valla üldplaneeringu koostamise ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.

02.03.2020 Täiendatud üldplaneeringu lähteülesande ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine (materjalid lehe ülaosas)

11.12.2019 Ettepanekute küsimine üldplaneeringu lähteülesande ja KSH väljatöötamise kavatsuse kohta (Kaaskiri ja adressaadid)

12.06.2019 Üldplaneeringu ja KSH koostamise hange

25.09.2018 Algatamise otsus, esialgsed lähteseisukohad

Planeerimisseaduse § 76 lõike 2 alusel esitatud sooviavaldused kaasamise kohta