Lääne-Harju valla üldplaneering

Koostatav üldplaneering

Lääne-Harju valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek 07.02-08.03.2022

Lääne-Harju valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub perioodil 07.02-08.03.2022 Lääne-Harju valla veebilehel. Vallamajas Paldiskis ning Laulasmaa, Vasalemma ja Harju-Risti raamatukogudes on võimalik tutvuda üldplaneeringu materjalidega paberkandjal. Raamatukogude asukohad ja lahtiolekuajad.

Üldplaneeringu eesmärk on Lääne-Harju valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste (sh projekteerimistingimuste aluseks olevate tingimuste) seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Lääne-Harju vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

Keskkonna mõju strateegilise hindamine selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi.

Planeeringu alaks on kogu Lääne-Harju valla haldusterritoorium.

Üldplaneering ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamine koostati Lääne-Harju Vallavalitsuse ja OÜ Skepast&Puhkim koostöös.

Avaliku väljapanekule järgnevad ka avalikud arutelud, mille toimumisajad avalikustatakse peale avalikustamise perioodi lõppemist.

Ettepanekuid saab kirjalikult esitada eelnõu avalikustamise ajal Lääne-Harju vallavalitsusele (Rae tn 38, Paldiski linn 76806 või info@laaneharju.ee).

Üldplaneeringu ja KSH eelnõu materjalid 

Üldplaneeringu avaliku rakenduse veebikaart

Täiendav info: abivallavanem Erki Ruben, e-post erki.ruben@laaneharju.ee; telefon 679 0607, 5836 8245.

 

Üldplaneeringu menetluse tähtsamad verstapostid

Üldplaneeringu menetluse skeem

25.09.2018 Algatamise otsus, esialgsed lähteseisukohad

12.06.2019 Üldplaneeringu ja KSH koostamise hange

11.12.2019 Ettepanekute küsimine üldplaneeringu lähteülesande ja KSH väljatöötamise kavatsuse kohta (Kaaskiri ja adressaadid)

02.03.2020 Täiendatud üldplaneeringu lähteülesande ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine - täiendatud lähteseisukohad

07.02.2022-08.03.2022 Lääne-Harju valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek

TULEVIKUS Lääne-Harju valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik arutelu

TULEVIKUS Üldplaneeringu vastuvõtmine (kooskõlastused)

TULEVIKUS Vastuvõetud Üldplaneeringu avalik väljapanek

TULEVIKUS Vastuvõetud Üldplaneeringu avalik arutelu

TULEVIKUS Üldplaneeringu kehtestamine (Heakskiitmise otsus)

 

Üldplaneeringu mõttenope (2020)

Lääne-Harju valla üldplaneeringu koostamise käigus kogus vallavalitsus mõttenoppe raames ajavahemikul 2. märts – 12. aprill 2020 kohalike elanike jt huvitatud osapoolte mõtteid ja tähelepanekuid piirkonna olemasolevate väärtuste ning tuleviku võimaluste kohta.
 
Läbi GIS-rakenduse toimunud mõttenoppe tulemuste kokkuvõtte saab alla laadida siit.
Läbi GIS-rakenduse esitatud ettepanekud saab alla laadida siit
 

Üldplaneeringu eesmärk

Üldplaneeringu eesmärk on kogu Lääne-Harju valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneering annab ruumilise väljundi valla arengukavas määratletud strateegilisele arenguvisioonile. Sellest tulenevalt on üldplaneeringu eesmärgiks ruumiliste eelduste loomine heakorrastatud ja turvalisele elukeskkonnale, kus on kättesaadavad ja vajaduspõhised avalikud teenused, mitmekesised liikumisvõimalused ning kodulähedased töökohad. Üldplaneeringuga tuleb Lääne-Harju vallas luua eeldused ligitõmbava elu-, ettevõtlus- ja külastuskeskkonna loomiseks.

Üldplaneeringu üldine eesmärk koosneb valdkondlikest eesmärkidest, mille täitmine toimub läbi planeerimisseaduses toodud üldplaneeringu ülesannete lahendamise. Ühinenud omavalitsuste senisest ruumilisest arengust, arengukavas sõnastatud visioonist lähtuvalt ning Lääne-Harju valla omapära silmas pidades, on valla ruumilisteks vajadusteks:

  • Olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva elu- ja majanduskeskkonna kujundamine.
  • Eelduste loomine töökohtade, haridusasutuste ja teenuste kättesaadavuseks uute elamualade kavandamisel või olemasolevate arendamisel.
  • Erinevaid transpordiliike toetava transpordivõrgustiku arendamine, võimaldamaks kiireid ja vajaduspõhiseid ühendusvõimalusi valla sees ning sellest väljapoole.
  • Taastuvenergia osakaalu suurendamine energiavarustuses, tagades energiasäästlike meetmete rakendamisel keskkonnamõju vähendamise.
  • Loodusväärtuste hoidmiseks ruumiliste eelduste loomine, sh mitmekesise rannikupiirkonna arendusvõimaluste edendamine elu- ja puhkepiirkonnana.
  • Piirkondade omanäolisuse ning väärtuste säilitamine ja tuumikfunktsioonide (elukeskkond, ettevõtlus, puhkepiirkond) arendamise toetamine.
  • Rohevalla mudelil - puhta looduse ja terve elukeskkonnaga säästlik ja nutikas piirkond – põhineva jätkusuutliku elukorralduse loomine, mis hõlmab kohalikku omavalitsust, haridusasutusi, kohalikku ettevõtlust ja kogukonda.

Kuidas inimesed saavad protsessis osaleda?

Üldplaneeringu koostamise protsessi kajastame kodulehel ja vallalehes ning teavitame kõikidest olulistest etappidest ja koostöövõimalustest.

Kaasatavate nimekiri (sooviavalduste alusel)