Lääne-Harju valla üldplaneering

Üldplaneeringu ja KSH aruande avalikustamise tulemused

Lääne-Harju Vallavalitsus korraldas seminari vormis üldplaneeringu ja KSH täiendava avaliku arutelu 02.05.2024 Padise rahvamajas. Arutelu vormis ettepanekute, küsimuste esitamiseks ja nendele vastamiseks korraldati kaks konsultatsioonipäeva 10.04.2024 ja 11.04.2024 Lääne-Harju vallavalitsuses.

 

Üldplaneeringu menetluse tähtsamad verstapostid

Üldplaneeringu menetluse skeem

25.09.2018 Algatamise otsus, esialgsed lähteseisukohad

12.06.2019 Üldplaneeringu ja KSH koostamise hange

11.12.2019 Ettepanekute küsimine üldplaneeringu lähteülesande ja KSH väljatöötamise kavatsuse kohta (Kaaskiri ja adressaadid)

02.03.2020 Täiendatud üldplaneeringu lähteülesande ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine - täiendatud lähteseisukohad

07.02.2022-08.03.2022 Lääne-Harju valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek
 

23.03.2023, 27.03.2023, 29.03.2023, 23.05.2023 Üldplaneeringu eelnõu kohta esitatud ettepanekute piirkondlikud arutelud Padisel, Paldiskis ja Laulasmaal (2 korda)

Avaliku väljapaneku ja arutelu ajal ning järgselt esitatud ettepanekute ning seisukohtadega on võimalik tutvuda SIIN

29.03.2024-26.04.2024 Üldplaneeringu KSH aruande avalikustamine

02.05.2024 Lääne-Harju valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik arutelu algusega kell 15.00 Padise rahvamajas.
Üldplaneeringu ja KSH aruande Avaliku väljapaneku ja arutelu ajal ning järgselt esitatud ettepanekute ning seisukohtadega on võimalik tutvuda SIIN
Avaliku arutelu protokoll

TULEVIKUS Üldplaneeringu vastuvõtmine (kooskõlastused)

TULEVIKUS Vastuvõetud Üldplaneeringu avalik väljapanek

TULEVIKUS Vastuvõetud Üldplaneeringu avalik arutelu

TULEVIKUS Üldplaneeringu kehtestamine (Heakskiitmise otsus)

 

Üldplaneeringu mõttenope (2020)

Lääne-Harju valla üldplaneeringu koostamise käigus kogus vallavalitsus mõttenoppe raames ajavahemikul 2. märts – 12. aprill 2020 kohalike elanike jt huvitatud osapoolte mõtteid ja tähelepanekuid piirkonna olemasolevate väärtuste ning tuleviku võimaluste kohta.
 
Läbi GIS-rakenduse toimunud mõttenoppe tulemuste kokkuvõtte saab alla laadida siit.
Läbi GIS-rakenduse esitatud ettepanekud saab alla laadida siit
 

Üldplaneeringu eesmärk

Üldplaneeringu eesmärk on kogu Lääne-Harju valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneering annab ruumilise väljundi valla arengukavas määratletud strateegilisele arenguvisioonile. Sellest tulenevalt on üldplaneeringu eesmärgiks ruumiliste eelduste loomine heakorrastatud ja turvalisele elukeskkonnale, kus on kättesaadavad ja vajaduspõhised avalikud teenused, mitmekesised liikumisvõimalused ning kodulähedased töökohad. Üldplaneeringuga tuleb Lääne-Harju vallas luua eeldused ligitõmbava elu-, ettevõtlus- ja külastuskeskkonna loomiseks.

Üldplaneeringu üldine eesmärk koosneb valdkondlikest eesmärkidest, mille täitmine toimub läbi planeerimisseaduses toodud üldplaneeringu ülesannete lahendamise. Ühinenud omavalitsuste senisest ruumilisest arengust, arengukavas sõnastatud visioonist lähtuvalt ning Lääne-Harju valla omapära silmas pidades, on valla ruumilisteks vajadusteks:

  • Olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva elu- ja majanduskeskkonna kujundamine.
  • Eelduste loomine töökohtade, haridusasutuste ja teenuste kättesaadavuseks uute elamualade kavandamisel või olemasolevate arendamisel.
  • Erinevaid transpordiliike toetava transpordivõrgustiku arendamine, võimaldamaks kiireid ja vajaduspõhiseid ühendusvõimalusi valla sees ning sellest väljapoole.
  • Taastuvenergia osakaalu suurendamine energiavarustuses, tagades energiasäästlike meetmete rakendamisel keskkonnamõju vähendamise.
  • Loodusväärtuste hoidmiseks ruumiliste eelduste loomine, sh mitmekesise rannikupiirkonna arendusvõimaluste edendamine elu- ja puhkepiirkonnana.
  • Piirkondade omanäolisuse ning väärtuste säilitamine ja tuumikfunktsioonide (elukeskkond, ettevõtlus, puhkepiirkond) arendamise toetamine.
  • Rohevalla mudelil - puhta looduse ja terve elukeskkonnaga säästlik ja nutikas piirkond – põhineva jätkusuutliku elukorralduse loomine, mis hõlmab kohalikku omavalitsust, haridusasutusi, kohalikku ettevõtlust ja kogukonda.

Kuidas inimesed saavad protsessis osaleda?

Üldplaneeringu koostamise protsessi kajastame kodulehel ja vallalehes ning teavitame kõikidest olulistest etappidest ja koostöövõimalustest.

Kaasatavate nimekiri (sooviavalduste alusel)