Registreeri oma elukoht Lääne-Harju valda!

Hea Lääne-Harju valla elanik!

Kui Sa veel ei ole end registreerinud meie valla elanikuks, siis kauem oodata pole põhjust! Meil on üks kiiremini arenevaid omavalitsusi Eestis, kus inimeste ja keskkonna heaolu nimel kvaliteedis mööndusi ei tehta. Selleks et saaksid osa kõikidest valla pakutud hüvedest, piisabki vaid enda Lääne-Harju valla elanikuks registreerimisest!

Miks enda elukoht Lääne-Harju valda registreerida?

Lääne-Harju valla elanikele makstakse 550 euro suurust sünnitoetust, võimaldatakse sõita Elroni rongides I-IV tsooni piires 50% soodsama piletiga, saadetakse kriisiolukordades ohuteavitus ja palju muid hüvesid.

Valla kõige olulisem tuluallikas on üksikisiku tulumaks ja selle laekumine sõltub registreeritud elanike arvust. Seega saab omavalitsus vajalikus mahus teenuseid osutada siis, kui on tagatud maksude laekumine elanikelt ning on päriselt teada, kui palju inimesi omavalitsusüksuses elab.

Kui elanik on oma elukohta registreeritud, siis saavad riik ja kohalik omavalitsus osutada avalikke teenuseid just nii, nagu kohapeal vajatakse. Samuti paraneb oluliselt koostöö ja infovahetus.

Kui tegelikult elab omavalitsuse territooriumil inimesi rohkem, kannatab paratamatult teenuste kvaliteet ka nende jaoks, kes on registreerimiskohustust korralikult täitnud.

Niisiis – kui registreerid oma elukohta siia valda, siis võidavad kõik - nii Sina kui ka teised vallaelanikud.


 

Lääne-Harju vald on täis võimalusi ja elamusi

Lääne-Harju valla juhtimine on avatud, julge, elanikukeskne ning tulemustele orienteeritud. Me oleme julged, lahendustele orienteeritud ja teeme paljusid asju teistmoodi. Meie märksõnaks on ka kaasamine ning vallavalitsuse juurde moodustatud laiapõhjaline kogukonnakomisjon võimaldab kogukondadel kaasa rääkida vallaelu puudutavates küsimustes. Meie vald on ametlikult üks kiiremini arenenud kohalikke omavalitsusi, mille eest oleme saanud Rahandusministeeriumilt ka arengutšempioni tiitli.

Meil on suurepärane transport, heal tasemel haridus, kodulähedasi töökohti, konkurentsivõimelist ettevõtlust ning rikkalikult kultuuri. Seda kõike täiendab unikaalne looduskeskkond, kus häid võimalusi oma vaba aega veeta. Vähem tähtis pole ka see, et meil on piisavalt ruumi elada!

Mida me teeme teisiti?

Meie vald on eriline, sest:

 • Oleme ainus omavalitsus, kel on toimiv ohuteavitussüsteem, mis võimaldab süsteemiga liitunud elanikule saata tasuta tekstisõnumi eesolevast ohust, olgu selleks torm või muu taoline ebameeldivaid tagajärgi tõotav olukord.
 • Esimesena Eestis töötasime välja eesliinitöötajatele ja kaitseväelastele mõeldud sooduspaketi, mis tähendab kohalike ettevõtjate poolt pakutavaid soodustusi neile, kes igapäevaselt töötavad meie turvalisuse tagamise ja elude päästmise nimel.
 • Alustasime kriisikoolitustega meie valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalasutuste kriisidega toimetuleku võimekuse ja kriisikommunikatsiooni alaste teadmiste tõstmiseks. Sealjuures teeme seda vallavalitsuste töötajate laialdaste kogemuste ja ressurssidega, kaasates Päästeametit ja Politsei- ja Piirivalveametit.
 • Rohevallana kasutame kõiki võimalusi meie elanike keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ja keskkonnaharjumuste muutmiseks. Olime kolmas omavalitsus Tallinna ja Tartu kõrval, kes osales PrügiBinGo-s, mille eesmärk oli paikvaatlusega selgitada inimeste jäätmete liigiti kogumise harjumusi.
 • Ainsa omavalitsusena Eestis ja kogu Baltikumis valiti Lääne-Harju vald Horizoni linnade ja valdade ringmajandusvõrgustikku CCR. Sellega loome uusi lahendusi ja võimalusi ringmajanduse edendamiseks piirkonnas.
 • Oleme suured taaskasutajad ning uhked selle üle. Meil on hea koostöö Tallinkiga, kellelt saame oma sotsiaalasutuste sisustamiseks mööblit ning poekottide õmblemiseks kardinakangast. Samuti võtsime rõõmuga vastu ka Glasgow kliimakonverentsilt üle jäänud uueväärsed madratsid, mis leidsid oma uued kodud valla elanike ja valla allasutuste juures.
 • Meie vallavalitsuse juurde on loodud kogukonnakomisjon, kuhu kuuluvad meie kogukondade esindajad üle valla. See võimaldab neil kaasa rääkida vallaelu puudutavates küsimustes ning nende arvamusi ka arvestatakse!

Mida pakume oma valla elanikele?

Hea haridus

 • Meie vallas on kümme lasteaeda, kus lapsevanem tasub lapse eest vaid osalustasu, lasteaia toit on tasuta.
 • Kui samast perest käib lasteaias kaks või enam last, tasub lapsevanem teise lapse eest osalustasu vaid 50% ning kolmanda ja enama lapse osalus lasteaias on tasuta.
 • Vald toetab lapsehoiu- ja eralasteaia teenuse eest tasumist, kui soovitud lasteaias on järjekord.
 • Meie vallas on kuus kooli – viis põhikooli ja gümnaasium.
 • Valla koolides on võimalik saada tasuta jalgratturi juhiload ja gümnaasiumis autojuhiload.
 • Meie valla koolide juures tegutseb hulgaliselt huviringe, millest paljud on õpilastele tasuta.
 • Meie valla huvikool Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kool tegutseb kaheksas asulas – Paldiskis, Rummul, Kloogal, Leholas, Laulasmaal, Vasalemmas, Padisel ja Harju-Ristil.
 • Toetame oma valla perede lapsi, kes omandavad huviharidust teiste omavalitsuste huvikoolides.
 • Toetame rahaliselt meie valla noortele huvitegevuse pakkujaid. 
 • Meil on tugipesade süsteem, mis hõlmab nii lasteaedu kui koole ja võimaldab lapsel ja noorel saada õpiabi ja vajalikke tugiteenuseid.
 • Meie koolides väärtustatakse kõrgelt laste ja noorte vaimset tervis.
 • Meie lasteaiad ja koolid osalevad edukalt üleriigilistel konkurssidel.
 • Meie lasteaiad ja koolid hindavad kõrgelt keskkonnaharidust ning mitmed neist on liitunud rohelise kooli programmiga.
 • Otsime ja leiame pidevalt partnereid, kelle abiga saame meie haridusasutusi toetada.

Huvitegevus- ja noorsootööteenused

 • Meie vallas tegutseb kuus noortetuba ja kaheksa raamatukogu.
 • Noortele pakuvad huvitegevust mitmed vabaühendused.
 • Vabaühendustel, kes soovivad valla arenguks siinsetele elanikele huvipakkuvaid tegevusi läbi viia, on võimalik taotleda vallaeelarvest toetust.
 • Koostöös vallavalitsuse, kogukonnaliikmete ja ettevõtjatega toimub mitmeid sündmusi erinevatele ea- ja huvigruppidele.

Haldusteenused

 • Panustame jõudsalt avaliku ruumi arengusse ja parendame olemasolevat, et luua oma elanikele kaunis ning loodusõbralik elukeskkond.
 • Loome järjest juurde vaba aja veetmise ja sportimise võimalusi nii sise- kui välitingimustes; lisaks pakume tasuta sportimise võimalusi mitmes piirkonna spordihoones.
 • Hoiame sõidetavana kõik valla äärealadel olevad teed, ka talvel. 
 • Arendame hoogsalt tiheasustuse valgustust ja teid.
 • Parendame infrastruktuuri koostöös Elektrileviga.

Sotsiaalteenused

 • Lääne-Harju vallas on lapse sünnitoetus 550 eurot, mis makstakse välja kahes osas – esimene osa on 350 eurot ja teine osa – 200 eurot.
 • Esmakordselt kooli mineva lapse toetus on 130 eurot.
 • matusetoetust 230 eurot makstakse isiku, kelle viimane elukoht oli rahvastikuregistri andmetel vallas, surma korral matuse korraldajale.
 • Üldhariduskoolis õppivale õpilasele kompenseeritakse ühistranspordi sõidukulusid vastavalt tegelikele kuludele.
 • Puudega isiku hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale on 50 eurot kalendrikuus ja raske puudega isiku hooldajale 30 eurot kalendrikuus.
 • Makstakse ka erinevaid toimetulekutoetusi (nt tervisetoetus, lastega pere toetus jne).

Ettevõtlus

 • Meie vallas on ettevõtlus au sees ning võimalusi oma tegevusega just siin alustada palju.
 • Oleme tõusmas rohetehnoloogiate kantsiks, mille vastu on huvi tundmast järjest enam suurettevõtteid ja investoreid ehk tulevasi potentsiaalseid tööandjaid.
 • Teeme ettevõtetega igakülgset koostööd, et tagada meie elanikele parim elukeskkond ja teenuste kvaliteet.
 • Oleme koostöös ettevõtjatega seadnud sisse soodustuste paketi eesliinitöötajatele ja kaitseväelastele.
 • Tervitame oma vallas neid ettevõtjaid, kes soovivad lisaks kasumile panustada ka elanike heaolusse ning hoiavad keskkonda.
 • Tunnustame oma vallas tegutsevaid ettevõtjaid ning peame ühteviisi tähtsaks nii ühemehefirmasid kui suurettevõtjaid.

Keskkond

 • Oleme Eesti esimene rohevald ehk hoitud (elu)keskkond on meie prioriteet, sest vaid seal on õnnelikud inimesed.
 • Arendame jõudsalt meie jäätmekorraldust, et tagada elanikule mugav ja normidele vastav jäätmetest vabanemine.
 • Teeme igakülgset koostööd kogukonna algatusega Roheline Vald ning valla ettevõtjatega, et anda meie keskkonnaeesmärkide täitmisele jõudu juurde.
 • Meil on riigi kõige vigem ja paremini toimiv toidujagamissüsteem ehk kogukondlikud toidujagamiskapid, mille võrgustikku plaanime laiendada veelgi ning mis on olnud eeskujuks juba teistelegi omavalitsustele.
 • Peame lugu taaskasutusest ja ringlussevõtust ning proovime seda arvestada igas valdkonnas ning suuremas otsuses.
 • Oleme Keskkonnaministeeriumi vaba tahte lepingu partner, mis tähendab veelgi tõhusamat koostööd oma keskkonnaeesmärkide saavutamiseks.

Turvalisus

 • Oleme oma kriisideks valmisoleku ning kriisireguleerimise võimekusega omavalitsuste TOP5-s.
 • Meil on ainulaadne ohuteavitussüsteem, mis tähendab eesseisvast kriisist teavitamist tasuta tekstisõnumi teel.
 • Meie valla kriisikomisjon ja -staap on 24/7 reageerimisvalmis ning paneme suurt rõhku ka kriiside ennetamisele.
 • Osaleme ja korraldame õppuseid, et erinevateks kriisideks oleks valmis ka meie haridus- ja sotsiaalasutused.
 • Tänu Päästeameti toetusele soetasime satelliittelefoni, generaatori ning ühendamise võimekuse evakuatsioonikohtadesse.
 • Järgmisel aastal saab Paldiski linn ka ohusireeni, mis on lisavõimalus eesseisvast ohust teavitamiseks.

Vaba aeg ja turism

 • Meil on üle saja kilomeetri pikkune rannajoon, mis tähendab rikkalikult veeäärset võlu ja vaba aja veetmise võimalusi ning  kaunid ja kuulsad supelrannad – Meremõisast Alliklepani.
 • Meil on mitmekesine loodus, kus saab turvaliselt matkata ja jalutada.
 • Viimase aastaga oleme avanud mitmeid vabaõhu spordi- ja vabaajaväljakuid, pidades silmas, et tegevust jaguks igale vanusegrupile.
 • Sama suure hooga kerkib meil uusi või renoveeritud mänguväljakuid.
 • Meie vallas saab harrastada erinevaid sportlikke tegevusi, alustades ujumisest riigi sügavaimas ujulas ja lõpetades näiteks golfiga Niitväljal.
 • Meie vallas toimuvad regulaarselt erinevad kultuuriüritused ja kontserdid, näiteks Kloogaranna Muinastulede Öö, Rippsildade Kontsert, Paldiski Linnapäevad, Porikuu festival jmt.
 • Meie vallas asuvad siseturistide lemmikkohad Harjumaal – Keila juga, Meremõisa telkimisala, Padise ning uue ilme saanud Kloogaranna rannaala.
 • Erilist uhkust tunneme Arvo Pärdi Keskuse, Padise kloostri, LaSpa ning hiljuti Michelini tärni vääriliseks hinnatud Lahepere Villa üle.
 • Teeme koostööd turismiettevõtetega, korraldades regulaarseid kohtumisi ning mõeldes uusi ideid, kuidas siinseid turismipärle veelgi rohkem esile tõsta.

Rahvastikuregistris peavad kajastuma inimeste kehtivad ja korrektsed elukohaandmed, et riik ja omavalitsused saaksid täita elanike ees oma kohustusi.

Kõige mugavam ja kiirem viis elukoha registreerimiseks ning kehtivate andmete kontrollimiseks on e-rahvastikuregistri iseteenindusportaal https://www.rahvastikuregister.ee. Küsimuste korral aitavad teid vallavalitsuse nõunikud Helje Jaanimägi, tel 679 0620, helje.jaanimagi@laaneharju.ee ja Mari-Ly Häitson, tel 677 6922, marily.haitson@laaneharju.ee.

Registreeri oma elukoht Lääne-Harju valda veel sellel aastal, nii toetad oma elukeskkonna arendamist koduvallas.