Lääne-Harju Vallavalitsus koostöös Hendrikson & Ko ja Alkranel OÜ-ga on koostamas Lääne-Harju valla kliima- ja energiakava. 

Käesoleva ideekorjega kutsume Lääne-Harju valla elanikke ja ettevõtteid jagama seisukohti ja ettepanekuid, mis aitavad suunata keskkonnasõbraliku ja jätkusuutliku valla arengut. Ootame Teie ettepanekuid nii kohalike probleemide kaardistamiseks kui ka lahenduste leidmiseks.   

Kliima- ja energiakava eesmärgiks on seada strateegilised sihid ja tegevused, et vähendada valla tegevuste süsiniku jalajälge ja tagada vastupanu kliimamuutuste potentsiaalsetele mõjudele. Näiteks peab vald olema valmis elektrikatkestusteks suuremate tormide ajal või elanikele joogivee tagamiseks põua ajal. Samuti tuleb näiteks arvestada, et võib muutuda saagikus põllumajanduses ja laieneda võõrliikide levik. 

Kliima- ja energiakava koostamisel kaardistatakse valla tänane olukord ja valmisolek kliimamuutusteks (näiteks generaatorite olemasolu, hoonete energiatõhusus, küttesüsteemide jätkusuutlikkus). Järgmisena pannakse paika strateegilised sihid (näiteks eesmärgid kasvuhoonegaaside ja energiatarbimise vähendamiseks, olmejäätmete liigiti kogumiseks ja transpordi jalajälje vähendamiseks). Ja lõpetuseks planeeritakse tegevused, mille teostamisel saab neid eesmärke saavutada (hoonete renoveerimine, päikeseparkide rajamine, ühistranspordi kvaliteedi suurendamine jms).  

Kliima- ja enegiakava lühitutvustust saab lugeda SIIT

Küsimustiku täitmine võtab keskmiselt 10 minutit. Igale küsimusele vastamine ei ole kohustuslik.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqylwVgLDAWKTi3LxLXT4a9VSPtFcloMKav2MHS0sF5EWO1Q/viewform

Aitäh, et leiate aja ja panustate kliimakindla ja jätkusuutlikuma Lääne-Harju valla arendamisesse!

Kliima- ja energiakava

Lääne-Harju valla kliima- ja energiakava on koostöös erinevate huvigruppidega valmiv arengudokument, mille tulemusena valmib sisend nii kohalike kui ka maakondlike strateegiliste arengudokumentidesse ja eelarvesse. Kava koostamise eesmärgiks on kaaluda kliimamuutuste mõjuga kaasnevaid võimalikke tagajärgi ja võimalusi, mis toetavad Lääne-Harju valda pikaajaliste strateegiliste otsuste tegemisel. Kavas pakutud lahenduste rakendamisel saab vald liikuda aastaks 2050 kliimaneutraalsuse poole.

Kliima- ja energiakava panustab nii kohalike elanike elukvaliteedi ja elukeskkonna säilitamisesse kui ka parandamisesse.  Kava käsitleb kaheksat väga eriilmelist teemavaldkonda – sotsiaalhoolekandest kuni varustuskindluseni, mille osas kindlate eesmärkide ja tegevuste seadmine aitab tagada vallaelanikele mõnusa elukeskkonna nii lähiajal kui ka pikemas perspektiivis. Lisaks on koostatav kliima- ja energiakava abiks erinevate Euroopa Liidu struktuurivahendite kaasamisel, mis aitavad kohalikul tasandil ellu viia projekte/tegevusi saavutamaks Eesti riigis ja Euroopa Liidus püsitatud kliimaeesmärke.

Koostöös vallavalitsuse töögrupiga koostavad kava Hendrikson & KO ning Alkranel, kes läbi viidud hankel parima pakkumise tegid. Ka kohalikel elanikel on võimalus kliima- ja energiakava koostamises kaasa lüüa ning dokumendi valmimise hilisemas faasis ka ettepanekuid teha.