Kliima- ja energiakava

Lääne-Harju valla kliima- ja energiakava on koostöös erinevate huvigruppidega valmiv arengudokument, mille tulemusena valmib sisend nii kohalike kui ka maakondlike strateegiliste arengudokumentidesse ja eelarvesse. Kava koostamise eesmärgiks on kaaluda kliimamuutuste mõjuga kaasnevaid võimalikke tagajärgi ja võimalusi, mis toetavad Lääne-Harju valda pikaajaliste strateegiliste otsuste tegemisel. Kavas pakutud lahenduste rakendamisel saab vald liikuda aastaks 2050 kliimaneutraalsuse poole.

Kliima- ja energiakava panustab nii kohalike elanike elukvaliteedi ja elukeskkonna säilitamisesse kui ka parandamisesse.  Kava käsitleb kaheksat väga eriilmelist teemavaldkonda – sotsiaalhoolekandest kuni varustuskindluseni, mille osas kindlate eesmärkide ja tegevuste seadmine aitab tagada vallaelanikele mõnusa elukeskkonna nii lähiajal kui ka pikemas perspektiivis. Lisaks on koostatav kliima- ja energiakava abiks erinevate Euroopa Liidu struktuurivahendite kaasamisel, mis aitavad kohalikul tasandil ellu viia projekte/tegevusi saavutamaks Eesti riigis ja Euroopa Liidus püsitatud kliimaeesmärke.

Koostöös vallavalitsuse töögrupiga koostavad kava Hendrikson & KO ning Alkranel, kes läbi viidud hankel parima pakkumise tegid. Ka kohalikel elanikel on võimalus kliima- ja energiakava koostamises kaasa lüüa ning dokumendi valmimise hilisemas faasis ka ettepanekuid teha.