Rahastusvõimalused

Hoovid korda

Korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetus on leitav SIIN

20.02.2023.a infopäeva slaidid
 

Mittetulundustegevuse toetamise kord 

Põhjalikum info toetuse kohta on leitav SIIN

 

Hajaasustuse programm

Põhjalikum nformatsioon on leitav SIIN

 

Kredexi toetusmeede korteriühistutele

NB! Korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusvoor avaneb praeguse info kohaselt märtsis Loe täpsemalt SIIN

Info erinevatest avatud toetusmeetmetest ja täpsetest toetustingimustest korteriühistutele leiab Kredexi kodulehelt siit https://kredex.ee/et/teenused/ku-ja-kov/laen-kaendus-ja-toetus

Lääne-Harju vallas toimunud infopäevade slaidid

22.04.2022 „Korterelamute renoveerimine KredEx abiga" Jana Toome SIIN

21.11.2022 „Korterelamute energiatõhususe meetmed 2021-2027a perioodil" Ingor Onkel, Keila Haldus SIIN
 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

Avanenud on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) kogukonna eestvedaja stipendiumi taotlusvoor!

Nagu nimigi ütleb, on kogukonna eestvedaja stipendium mõeldud inimesele, kelle südameasi on juhtida oma kogukonnas toimuvat ja tõmmata kaasa teisi.

Taotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2023. Stipendiumi saab taotleda eraisik iseendale.

Stipendiumi kasutamise periood on 1. aprill 2023 kuni 31. detsember 2023. Stipendiumi suurus on 5 000 eurot, mis on maksuvaba (tulumaksuseadus § 19 lõige 6). Stipendiumifond on kokku 100 000 eurot.

Stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedaja, kes on kogukonna elujõu kasvataja ja uute arengusammude innustaja. Kogukond on selle stipendiumi mõistes ühise eesmärgi nimel tegutsev, piirkondlikult määratletav ja ühe omavalitsuse territooriumil Eestis tegutsev inimeste rühm.

Stipendiumi taotlemisel tuleb koostada tegevuskava. Tegevuskava tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata mentor, kes nõustab stipendiumi taotlejat kogu stipendiumi kasutamise perioodi vältel, saavutamaks seatud stipendiumi eesmärk. Sobiva mentori valib stipendiumi taotleja lähtuvalt planeeritud tegevuste iseloomust ja vajadusest ise.

Rohkem infot leiad https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/kes23/

Infoseminar toimub 30. novembril 2022 kell 13:00 keskkonnas Zoom, link on leitav Lääne-Harju kodulehel uudiste rubriigis vastava pealkirja all.
 

Kohaliku omaalgatuse programm

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:
Meede "Kogukonna areng", millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine", millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi määruse nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille liiikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Põhjalikum info on SIIN
 

LEADER toetus

LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luau kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateergiaid.

Meetmest ning taotlusvõimalusest saab rohkem informatsiooni SIIN.

https://vomentaga.ee/leader-meede-ja-taotlemine