Omapuhasti ehk reovee kohtpuhasti on puhasti, mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti.

Omapuhasti rajamine on keelatud keskkonnaministri poolt kinnitatud Türisalu, Paldiski, Laulasmaa ja Keila reoveekogumisaladel. Reoveekogumisalade piire saab näha siit.

 

Omapuhasti valimine 

Omapuhasti valikul tuleb arvestada põhjavee kaitstusega (joonis 1). Põhjaveekaitstuse kaarti näeb siit.

Joonis 1. Omapuhasti valimine sõltuvalt põhjavee kaitstusest

 

Nõuded reoveepuhastile

Kõige olulisemad nõuded, mis reguleerivad reoveepuhastamise rajamist on kirjas:

 

Dokumentide esitamine

Omapuhasti, mille jõudlus on alla 5 mööpäevas, rajamiseks tuleb esitatada läbi Ehitisregistri vallavalitsusele ehitusteatis ja ehitusprojekt. Omapuhasti projekti tohivad koostada vee- ja kanalisatsiooni projekteerijad. Paigaldada võib ainult sertifitseeritud omapuhastit.

Omapuhasti kasutusele võtmiseks esitatakse läbi Ehitisregistri vallavalitsusele kasutusloa taotlus ning tasutakse riigilõiv 30 eurot taotluse läbivaatamise eest vastavalt riigilõivuseaduse § 3314. Riigilõiv tasutakse Lääne-Harju Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE452200001120109987 (Swedbank), märkides selgitusse reoveepuhasti asukoha aadressi.

 

Veeluba

Kui heitvett juhitakse suublasse (sh kraavi), on vajalik Keskkonnaametist taotleda vee erikasutusluba. Erand, mil vee erikasutusluba ei ole vaja taotleda, on isiklikus majapidamises tekkiva ning kuni ühe kuupmeetri heitvee veekogusse juhtimiseks ööpäevas või kuni viie kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas.Tegevus peab vastama veeseaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse juhtimise nõuetele.

Muudel juhtudel on peab enne omapuhasti kasutamist olemas olema veeluba.

Veeloa taotlemise kohta saab informatsiooni Keskkonnameti koduleheküljelt.

 

Juhend- ja lisamaterjale materjale