Omapuhasti ehk reovee kohtpuhasti on puhasti, mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti.

Omapuhasti rajamine on keelatud keskkonnaministri poolt kinnitatud Türisalu, Paldiski, Laulasmaa ja Keila reoveekogumisaladel. Reoveekogumisalade piire saab näha siitPõhjaveekaitstuse kaarti näeb siit
Muudel juhtudel saab omapuhastit rajada, kui on täidetud seadusaktides kindlaks määratud nõuded. Kõige olulisemad nõuded on kirjas:
 
Omapuhasti, mille jõudlus on alla 5 mööpäevas, rajamiseks tuleb esitatada läbi Ehitisregistri  vallavalitsusele ehitusteatis ja ehitusprojekt. Omapuhasti projekti tohivad koostada vee- ja kanalisatsiooni projekteerijad. Paigaldada võib ainult sertifitseeritud omapuhastit.
Omapuhasti kasutusele võtmiseks esitatakse läbi Ehitisregistri vallavalitsusele kasutusloa taotlus ning tasutakse riigilõiv 30 eurot taotluse läbivaatamise eest vastavalt riigilõivuseaduse   § 3314. Riigilõiv tasutakse Lääne-Harju Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE452200001120109987 (Swedbank), märkides selgitusse reoveepuhasti asukoha aadressi.
Põhjaveekaitstuse kaarti näeb siit
 
Vee erikasutusluba
Kui heitvett juhitakse suublasse (sh kraavi), on vajalik Keskkonnaametist taotleda vee erikasutusluba. Erand, mil vee erikasutusluba ei ole vaja, on isikliku majapidamise heitvee või vähem kui viie kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas. Tegevus peab  vastama veeseaduse § 24 alusel kehtestatud heitvee pinnasesse juhtimise korra nõuetele. Veekogusse (sh kraavi) juhtimisel peab igal juhul enne omapuhasti kasutamist olemas olema vee erikasutusluba.
Vee erikasutusloa taotlemise kohta saab informatsiooni siit.
 
Kogumismahutite tühjendamise kohta saab infot valla vee-ettevõte AS-i Lahevesi veebilehelt www.lahevesi.ee.