Noorte huvitegevuse toetused

Erahuvitegevus

Lääne-Harju valla eelarvest saavad noorte huvitegevuse toetust taotleda huvitegevust pakkuvad eraõiguslikud organisatsioonid, kes pakuvad teenust harrastajatele aastas vähemalt üheksal kuul ja kaks korda nädalas (kokku min. 90 min). Toetust saava huviringi või spordiklubi juhendajatel peab olema nõuetele vastav ettevalmistus. 

Nii-öelda pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks kuni 19-aastaste harrastajate kohta, kes osaleb regulaarselt huvitegevuses ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju vald. 2021. aastal on nn. pearaha suurus 15 eurot kuus ühe harrastaja kohta. 

Noorte huvitegevuse toetamise korraga saab tutvuda siin

Taotlemine ja taotluste menetlus toimub elektroonilises infosüsteemis Spoku. Taotlemise juhendiga saab tutvuda siin

 

Munitsipaalhuviharidus

Omavalitsuse hallatavates asutustes (näiteks Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kool, üldhariduskoolide huviringid) pakutava huvihariduse eest tasub lapsevanem õppeasutuses või huviringis kehtestatud igakuise osalustasu. Lapsevanema poolt makstav osalustasu katab ainult osa huvikooliga seotud kuludest. Ülejäänud osa õppekoha maksumusest katab kohalik omavalitsus.

Ka teise omavalitsuse huvikoolis (näiteks Keila Muusikakoolis) õppiva Lääne-Harju valla lapse õppekoha maksumuse katab omavalitsus ning lapsevanem tasub igakuise osalustasu.