Selleks, et hoida meie elukeskkonda inimväärsena ja säästa loodusressursse, tuleb jäätmete tekkimist nii palju kui võimalik vältida ning tekkinud jäätmed keskkonnasõbralikult koguda ja käidelda. Tuleb püüelda selle poole, et jäätmeid tekiks või et prügilasse jõuaks neid võimalikult vähe. Jäätmehierarhia, s.o jäätmekäitlustegevuste eelisjärjekord, lähtub nende tegevuste keskkonnasõbralikkusest:

Alates 2020. aasta 1. jaanuarist tuleb taaskasutada kodumajapidamisest pärinevaid paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmeid ja muid liigiti kogutud kodumajapidamisest pärinevaid jäätmeid ning muudest allikatest pärinevaid samalaadseid jäätmeid, korduskasutuseks ettevalmistamisena ja ringlussevõtuna – vähemalt 50 protsendi ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas. Näiteks paberi, papi, metalli, plastiku ja klaasi tootmiseks kulutatakse suurtes kogustes energiat, vett ja muid ressursse ning materjali ringlussevõtt aitab neid kokku hoida.

Jäätmedirektiivide ajajoon

 

Jäätmehoolduse korraldamine oma haldusterritooriumil on kohaliku omavalitsuse ülesanne, tagada tuleb:

  • omavalitsuse territooriumil asuvatelt jäätmevaldajatelt kogutakse jäätmed kokku ning käideldakse nõuetekohaselt;
  • kõik jäätmevaldajad oleksid liidetud korraldatud jäätmeveoga, mis annab neile kindluse, et nende olmejäätmeid käideldakse parima hinnaga ning võimalikult keskkonnasõbralikult. Kohalik omavalitsus peab pidama jäätmevaldajate registrit, kuhu tuleb kanda kõik oma territooriumil asuvad jäätmevaldajad;
  • omavalitsuse territooriumil on loodud võimalused jäätmeid liigiti koguda ja ära anda;
  • elanikud oleksid omavalitsuse territooriumil kehtivatest jäätmealastest võimalustest ja nõuetest informeeritud.

Kohalikul omavalitsusel on olmejäätmete sortimis- ja kogumisviisidena võimalik hõlmata kas ühekaupa või kompleksselt järgmisi võimalusi:

  1. tekkekohas sortimine ja liigiti kogumine ühildatuna kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoga;
  2. tekkekohas sorditud ja liigiti kogutud jäätmete kokku korjamine jäätmejaamades, avalikes jäätmete kokkukandepunktides või eri jäätmeliikide jaoks ettenähtud mahutites;
  3. tekkekohas sorditud ja liigiti kogutud jäätmete regulaarne kokku korjamine tekkekohtade läheduses eri jäätmeliikide kogumiseks ja vedamiseks ettenähtud veokitega (nn kogumisringid).

Lääne-Harju valla haldusterritooriumil reguleerib jäätmehoolduse korraldust, korraldatud jäätmeveo rakendamise korda, ehitus- ja lammutusprahi ning tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivate jäätmete käitlemise korda Lääne-Harju valla jäätmehoolduseeskiri.

Jäätmehoolduseeskirja täitmine on kohustuslik juriidilistele ja füüsilistele isikutele ning asutustele.

Lisaks kehtib Lääne-Harju Vallavolikogu 27.09.2021 määrusega nr 13 vastu võetud „Saue valla ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava aastateks 2021-2026".

 

Loe lisaks:
Keskkonnaministeeriumi kodulehelt
Jäätmeseadusest
Pakendiseadusest
Keskkonnaministri 16.01.2007 määrusest nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused"