Jäätmeseaduse kohaselt on kohaliku omavalitsuse kohustus korraldada olemejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Korraldatud olmejäätmete veo eesmärgiks on kaasata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad, sealhulgas hooajalised elanikud ning seeläbi tagada piirkonna keskkonnahoid.
Jäätmevaldaja (jäätmetekitaja või muu isik või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on jäätmed) on kohustatud enda valduses olevaid jäätmeid käitlema vastavalt kehtestatud nõuetele või andma jäätmed üle vastavat luba omavale isikule. 
 
Lääne-Harju vallas on viis jäätmeveo piirkonda: 
 
1. endise Keila valla territoorium (teenindab Eesti Keskkonnateenused AS);
2. endise Vasalemma valla territoorium (teenindab Eesti Keskkonnateenused AS);
3. endise Padise valla territoorium (teenindab Radix Hoolduse OÜ);
4. Paldiski linn (teenindab Ragn-Sells AS);
5. Ämari lennubaasi territoorium.
 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmete kogumiskohtade kohta leiab infot siit

Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotlus

Kinnistu mittekasutamise kinnitus

Ühise jäätmemahuti kasutamise taotlus

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise jäätmeõiend

Jäätmetest ja jäätmekäitlusest võib lugeda lisa Keskkonnaministeeriumi leheküljel

 
Jäätmevaldajal, kes kasutab kinnistut hooajaliselt, on õigus esitada taotlus korraldatud jäätmeveost hooajaliseks vabastamiseks. Taotlusele tuleb lisada kinnistu eelneva aasta elektritarbimise teatis või mõni muu dokument, mis kinnitab kinnistu hooajalist kasutamist. Tarbimisteatis on saadaval kodulehel www.elektrilevi.ee (sisenen/tarbimisajalugu/tarbimisteatis). Hooajaline vabastus kehtib 1.oktoobrist kuni 30. aprillini. 
 
Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotluse saab alla laadida siit
 
Jäätmevaldajal, kes kinnistut ei kasuta, on õigus esitada taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks. Taotlusele tuleb lisada kinnistu eelneva aasta elektritarbimise teatis või mõni muu dokument, mis kinnitab kinnistu mittekasutamist. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldaja esitab igal aastal 20. jaanuariks k.a. uue taotluse koos tarbimisteatisega. Jäätmevaldaja, kes pole taotlust esitanud loetakse automaatselt 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga liitunuks. 
 
Kinnistu mittekasutamise kinnituse vormi leiab siit
 
Ühismahuti kasutamiseks esitab jäätmevaldaja vallavalitsusele ühismahuti kasutamise taotluse. Ühismahuti on jäätmemahuti, mida kasutatakse kahe või enama kinnistu jäätmete kogumiseks. Ühismahutit on lubatud kasutada:
tiheasustusalal asuvatel kinnistutel, mis on teineteise lähinaabrid või mis asuvad jäätmemahutist mitte enam kui 200 m kaugusel;
hajaasustusalal asuvatel kinnistutel, mis asuvad jäätmemahutist mitte enam kui ühe kilomeetri kaugusel;
hoone-, aiandus- ja suvilaühistul (k.a garaažiühistu).
 

Ühise jäätmemahuti kasutamise taotluse saab alla laadida siit

Taotlus koos dokumentidega saata info@laaneharju.ee