Toimetulekutoetus

 

Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega § 131-135.

Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, millest arvestatakse maha makstud elatis, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

2022. aasta 1. juunist on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus. 

Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

 

Eluasemekulude piirmäärad Lääne-Harju vallas 

Jrk nr

Eluasemekulu

Piirmäär ühes kuus

1.

üür

kuni 12 eurot 1 m2 kohta

2.

korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu

kuni 2 eurot 1 m2  kohta

3.

korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse

kuni 1,5 eurot 1 m2 kohta

4.

kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:

  1. kaugküttega eluruum
  2. kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega) eluruum

 

 

kuni 4,5 eurot 1 m2 kohta

 

5.

soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus

kuni 15 eurot iga pereliikme kohta

6.

vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus

kuni 20 eurot iga pereliikme kohta

7.

elektrienergia tarbimisega seotud kulu

kuni 40 eurot ühe pereliikme kohta ja 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta

8.

majapidamisgaasi maksumus

kuni 8  eurot ühe pereliikme kohta ja 6 eurot iga järgneva pereliikme kohta

9.

maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind

kuni 0,20 eurot 1 m2 kohta

10

hoonekindlustus kulu (aluseks normpind)

0,30 eurot 1 m2 kohta

11.

olmejäätmete veo tasu

kuni 7 eurot iga pereliikme kohta

12. eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse   kuni 8 eurot 1 m2 kohta 

 

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 määruse nr 3 "Toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine                                               

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 määruse nr 3 "Toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine" muutmine