Teehooldus

Lääne-Harju valla territooriumil paiknevad avalikult kasutatavad teed jagunevad kaheks: vallateed ja riigiteed. Esimeste hooldamisega tegeleb vallavalitsus, riigiteedega Transpordiameti lepingulised hooldajad.

Meie valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate kogupikkus on ca 400 km ja hooldatavaid kruusateid on kokku 260 km.
 

Kevad-suvised teehooldustööd

Kevad-suviste teehooldustööde periood Lääne-Harju vallas on aprillist oktoobri lõpuni.

Kevadsuvise kruusateede hooldusega saame alustada siis, kui kruusateede muldkeha on korralikult ära sulanud ja kuivanud. Kruusateede hooldus sõltub suuresti ka sellest, kus tee asub – metsa vahel võtab lume sulamine rohkem aega kui lagedal.

Kruusateede hooldusega alustatakse tavapäraselt nendest teedest, millel sõidavad koolibussid ning kus on suurem liiklus. Teiste kruusateede puhul on töövõtja tavapäraselt alustanud valla ühest otsast ja liikunud järgemööda teise. Elanike tähelepanekud on küll väga teretulnud, kuid kuna neid laekub palju ning need asuvad valla eri paigus, siis kõige kiiremini saavad kõik teed korda järjekorras. Kruusateid hooldatakse selliselt, et kõigepealt tehakse ära esmane hooldus. Tolle käigus selguvad täpsemalt need kohad, kuhu on täiendavalt vaja peale vedada kruusa. Peale esmaseid hooldustöid tehakse tolmtõrje kohtades, kus kruusateede vahetus läheduses on majad.

Kevad-suvine kruusateede hooldus kestab tavaliselt kevadest kuni suuremate sügisvihmadeni. Sel perioodil üritame teid hööveldada nii palju kui võimalik, üldjuhul proovime kõik kruusateed vähemalt 2 korda üle käia, suurema liiklussagedusega teedel tihedamalt.

Sel teehoolduse perioodil niidame ühtlasi ka valla teeääri. Ka niitmisperiood on jagatud kaheks. Esimest niitmist tehakse juunikuu jooksul ning teist septembri keskpaigast oktoobri keskpaigani. Niitmiskaugus on 2m sõidutee välimisest servast. Kui teeäärsete takistuste tõttu (kraavid, hekid, tarad, hooned jms.) ei ole võimalik niita nõutud kaugusele, siis niidetakse kuni takistuse teepoolse servani.

Samuti parandatakse kevad-suvisel teehooldustööde perioodil pinnatud ja asfaltkattega teedel tekkinud auke.
 

Talvine lumetõrje

Talvise lumetõrje periood Lääne-Harju vallas on novembrist kuni märtsi lõpuni.

Lääne-Harju valla talihooldus on korraldatud viies eri piirkonnas, kus on igas oma lepingupartnerid.

Tavapäraselt alustatakse lumetõrje töödega siis, kui sadanud koheva lume paksus on üle 10cm, sulalume korral vajadusel ka varem. Talihooldajate kohustuseks on esmalt tagada nende teede läbitavus, mida kasutab ühistransport, sh koolibussid. Seejärel puhastatakse järjekorras ülejäänud teed ja tänavad. Üksikute majapidamisteni viivaid sissesõiduteid hakatakse puhastama siis, kui kõikidel üldkasutatavatel teedel on lumetõrje tehtud.

Erateel tasuta lumetõrje saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada nõuetekohane avaldus ( varem tehtud avaldused kehtivad ja iga-aastaselt pole vajalik uut avaldust esitada). Eramajapidamiste ja ettevõtete hoovide puhastamine, samuti kõrvalhoonetele juurdepääsude tagamine ei toimu valla kulul, neid töid on soovi korral võimalik tellida omanikul enda kulul.

Eritingimuste korral (tuisk, katkematu lumesadu või lühikese ajaga maha sadanud suur lumekogus ning järsult tekkinud libedus) ei jõuta kõikjale ühekorraga, mistõttu peab mõni koht pikemalt ootama. Siinkohal palume kõigil säilitada kannatlikku meelt ja mõistvat suhtumist, sest talvel ei seisa ükski masin jõude, vaid töötavad kõik täisvõimsusel.

Et tööd sujuksid võimalikult ladusalt ja masinad jõuaksid kiiresti kõikjale, kuhu vaja, palume talihoolduse tegijaid mitte takistada. Samuti palume hoida tagasi oma negatiivsete emotsioonidega nende suunal, sest nemad ei ole maha sadanud lumes kuidagi süüdi. Nemad teevad oma tööd ja erioludes on tavaliselt ööpäevade kaupa tööl just selleks, et tagada meie kõigi heaolu talvises liikluses.

Elanike tähelepanekud parandamist vajavatest teedest on väga oodatud ning selleks on ka mitmeid lahendusi. Üks hea võimalus on märkida probleemkoht Anna teada! rakenduse kaudu https://www.anna-teada.ee/

 

Suvise teehoolduse kohta saab info haldusosakonna nõunikult Kristjan Moistolt, e-posti aadress kristjan.moisto@laaneharju.ee.

Talvise teehooldus info leiab SIIT

Käimas on kaardirakenduse testimise periood ja sellest tulenevalt võib kaardi töös esineda häireid.


Koostamisel on valla teede nimekiri

Vallavalitsus koostab volikogu eelnõu, mis sisaldab Lääne-Harju valla teede nimekirja ning kaarti. Eelnõu kaardil punasega märgitud jooned on erateed ehk mitteavalikud teed, rohelised on kohalikud teed ehk avalikud teed, sinine värv tähistab metsateid, lilla riigimaanteid ja kollane lähiaastatel avalikku kasutusse määramist vajavaid teid. 
 

Lääne-Harju valla teehoiukava 2023-2027

Teehoiukava 2023-2027 on leitav SIIN
Lisa 1 Teede nimekiri
Lisa 2 Programmianalüüsi koondtabel
Lisa 3 Teede seisukord 
Lisa 4 Kergliiklusteede seisukord
Lisa 5 Sildade seisukord
Lisa 6 Truupide seisukord
Lisa 7 Kaardid

Avalikus kasutuses sõidu-, kõnni- ja kergliiklusteede hooldusega seotud kontaktid

Kohalike teede hooldus
Kristjan Moisto: Ahto Pärnamets: Tel. + 372 5343 7020  ahto.parnamets@laaneharju.ee
 
Valda läbivate riigimaanteede hooldust korraldab Transpordiamet
teeolude lühinumber 1247, e-post info@transpordiamet.ee 
 
Valla teedega seotud liikluspiirangud on nähtavad rakenduses Tark Tee