Sotsiaalteenused

Sotsiaalteenuste saamise kriteeriumid ja taotlemise tingimused on reguleeritud Lääne-Harju Vallavolikogu 24. novembri 2020 määruses nr 16 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas".
 

Teenuseid on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Lääne-Harju vallas.

Teenuse taotlemiseks esitab isik või tema esindaja Lääne-Harju Vallavalitsuse sotsiaalosakonda avalduse või võtab ühendust sotsiaaltöötajaga:

https://laaneharju.ee/ametnikud

Vajadusel saab avaldust esitada blanketil, mille leiate 

https://laaneharju.ee/eeskirjad-ja-korrad1

 
Koduteenus - Teenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks:

Teenusele suunamisel määratakse teenuse saamise maht, vajadusel periood ning toimingud, mida teenus sisaldab. Teenusele suunamise otsuse alusel sõlmitakse teenuse saaja ja teenuseosutaja vahel kahepoolne leping.

 
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus - Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse (edaspidi üldhooldusteenus) eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Ööpäevaringset üldhooldusteenust on õigus saada isikul, kellele vajalikku abi ei ole võimalik tagada muude sotsiaalteenustega.


Hooldekodu kohamaksumus jaguneb teenust vajava inimese ja kohaliku omavalitsuse vahel. Lääne-Harju vald tasub hooldekodu teenuskoha maksumusest hoolduspersonali (hooldustöötajate ja abihooldustöötajate palgad, tööriietus ja isikukaitsevahend, tervisekontroll, vaktsineerimine, koolitused ja supervisioon) kulud kuni kehtestatud piirmäära ulatuses. Inimene tasub (omaosalus) majutuse, toitlustuse ja muude isiklike vajadustega seotud kulud.

Lääne-Harju vald kehtestas väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutamisel vahetult teenust osutavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude tasumise piirmääraks alates 1. juulist 2023 kuni 700 eurot ühe teenusesaaja kohta kuus. Kui hooldekodus moodustavad personalikulud igakuisest kohatasust rohkem kui 700 eurot, siis tuleb piirmäära ja personalikulude vahe tasuda inimesel endal või tema lähedastel.
 

Kui inimese sissetulek on eelmise aasta keskmisest vanaduspensionist madalam (2024. aastal alla 710,70 euro), hüvitab vald inimese sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vahe, kui pensionist jääb puudu omaosaluse tasumiseks.


Kui isik ise või tema pereliikmed ei suuda tasuda üle piirmäära olevaid kulusid, hindab sotsiaaltöötaja isiku ja tema ülalpidajate maksevõimet ja teeb otsuse teenuse eest tasumiseks valla eelarvelistest vahenditest.
Teenuse rahastust on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Lääne-Harju vallas.  

Avalduse saab esitada blanketil, mille leiate lehelt:  https://laaneharju.ee/eeskirjad-ja-korrad1

Avalduse läbivaatamisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.
Kui hindamise tulemusena selgub, et isik ei vaja ööpäevaringset üldhooldusteenust, siis saab sotsiaaltöötaja pakkuda kodus elamist toetavaid sotsiaalteenuseid. Inimesele jääb võimalus ka sellisel juhul hooldekodusse minna, kuid siis peab ise tasuma hooldekodu kohatasu täies ulatuses.

Sotsiaaltransporditeenus - teenust osutatakse kõrvalabi vajavatele puudega isikutele või vanaduspensionäridele, kes puude tõttu või muudel mõjuvatel põhjustel ei saa kasutada ühistransporti.
 
Sotsiaaltransporditeenuse osutamisel on kliendi omaosaluse suurus järgmine: 

o Sõidutsoon 1 kuni Keilani 2 eurot
o Sõidutsoon 2 kuni Tallinnani (sh Tallinn) 5 eurot
o Sõidutsoon 3 muu piirkond 10 eurot 

Sotsiaaltransporditeenuse eest tasutakse omaosalus üldjuhul sõidu alguses sularahas teenuseosutajale, erandina arve alusel.
Omaosalus loetakse ühe tellimuse hinnaks. 
Kliendi saatja suhtes omaosalust ei rakendata.
 
Eluruumiteenus - eluruumiteenuse eesmärk on eluruumi ajutise kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.
 
Isikliku abistaja teenus - teenuse eesmärk on suurendada puudetega inimeste iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades ning vähendada isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.
 
Tugiisikuteenus - tugiisikuteenuse eesmärk on toetada isiku iseseisvat toimetulekut olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste kasutamisel olulisel määral kõrvalabi. Isikut juhendatakse ja motiveeritakse ning arendatakse tema iseseisvust ja omavastutusvõimet.
 
Lastele määratakse teenus rehabilitatsiooniplaani või juhtumiplaanis kirjeldatud abivajadusele alusel
 
Täisealise isiku hooldus - täisealise isiku hooldus on vähenenud toimetulekuvõimega isiku abistamine koduste ja isikliku eluga seotud igapäevatoimingute sooritamisel.
 
Varjupaigateenus - varjupaigateenuse eesmärk on kindlustada ajutine ööbimiskoht täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas on tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.
 
Turvakoduteenus - turvakoduteenuse eesmärk on tagada täisealisele isikule ja/või lapsele turvaline keskkond, esmane abi ja lapsele järelevalve.
 
Asendushooldusteenus - asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine.
 
Järelhooldusteenus - teenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva lapse iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Teenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist.
 
Lapsehoiuteenus - Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.
 
Võlanõustamisteenus - võlanõustamise eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel, nõustamine, et vältida uute võlgnevuste tekkimist  ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.
 
Vältimatu sotsiaalabi - isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutab vallavalitsus vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

Erivajadusega last toetav teenus
Erivajadustega last toetavaks teenuseks on:
1) rehabilitatsiooni- ja teraapiateenused (massaaži teenus, füsioterapeudi teenus, psühholoogi teenus jne) eeldusel, et nimetatud teenuseid ei ole rehabilitatsiooniplaani alusel finantseeritud;
2) ratsutamis- ja ujumisteraapia;
3) lapsele abivahendi soetamine;
4) eluruumi kohandamine;
5) erivajadustega lastele suunitletud laagrid;
6) muud teenused, mis soodustavad erivajadusega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

Teenuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi.

 

Muud vajaduspõhised sotsiaalteenused
Vallavalitsus osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust vajadusest.

Muudeks täiendavateks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on

  •  viipekeeletõlgi teenus;
  •  häirenuputeenus;
  •  psühholoogiteenus;
  •  erialaspetsialisti nõustamised;
  •  kriisiabi;
  •  sõltuvusravi.

 

Õigusnõustamine

Riigi toetatud õigusnõustamise eesmärk on pakkuda abivajajale kiiret, kvaliteetset ja soodsat esmast õigusalast nõustamist. Teenust pakuvad Justiitsministeeriumi lepingulised partnerid.

  1. OÜ HUGO – õigusnõustamine kõigile Eesti elavatele füüsilistele isikutele, kelle taotlusele eelnenud kvartali keskmine ühe kuu brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on sissetuleku piirmäär kuni 1700 eurot. Teenuse saamiseks tuleb abivajajal maksta 5 eurot omaosalustasu. Selle eest saab kaks tundi õigusnõu kas kohtumisega, inimese nõusolekul ka videosilla või telefoni teel. Järgnevad kolm tundi õigusnõu on võimalik saada soodushinnaga 45 eurot tunnis. Õigusnõustamist osutatakse väheste eranditega kõigis õigusvaldkondades. Vajadusel abistatakse ka nõuetekohase riigi õigusabi taotluse koostamisel.

Kohtumisega õigusnõustamist osutatakse üle Eesti suuremates linnades: Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Raplas, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus.

OÜ HUGO juristid vastavad õigusalastele küsimustele nii eesti kui vene keeles ka õigusabiportaal Jurist Aitab foorumis.

Täpsem info: https://hugo.legal/tasuta-oigusabi/

  1. MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Koda – tasuta õigusnõustamine erivajadustega inimestele. https://epikoda.ee/mida-me-teeme/noustamine/oigusnoustamine
  2. Eesti Pensionäride Ühenduste Liit – tasuta õigusnõustamine eakatele. http://www.eakad.ee/tasuta-oigusabi/

Teenuse kohta täiendavate küsimuste korral võib pöörduda nii meie lepingupartnerite poole, kes teenust osutavad või saata küsimus aadressil info@just.ee .

 

Tasuta psühhosotsiaalne abi Lääne-Harju valla elanikele

Sotsiaalministeerium on toetanud Lääne-Harju valla esitatud vaimse tervise teenusetoetuse projekti, mille tulemusel oli Lääne-harju valla elanikel kuni 2023 aasta lõpuni võimalik saada tasuta  psühhosotsiaalset abi. Selleks on sõlmitud kokkulepped kahe teenuseosutajaga. Teenusele saamiseks tuleb ühendust võtta teenuseosutajaga. Selleks on sõlmitud kokkulepped kahe teenuseosutajaga. Teenusele saamiseks tuleb ühendust võtta teenuseosutajaga.

Keila Teraapiakeskus OÜ

Keskväljak 17, Keila
Telefon: +372 56607792
E-post: info@keilatk.ee
Teenused: psühholoogiline nõustamine, pereteraapia, loovteraapia.


MTÜ Toetus 

Keskväljak 10, Keila
Telefon: +372 5300 8635

E-post: toetus@toetus.ee 
Teenused: psühholoogiline nõustamine, pereteraapia

Nõustamisele registreerimisel küsitakse isikuandmeid