Klooga aleviku detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Kivi tn 1 katastriüksuse osas

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.10.2020 otsusega nr 76 on tunnistatud  osaliselt kehtetuks Keila Vallavalitsuse 14.09.1999 määrusega nr 3 kehtestatud Klooga aleviku detailplaneering Kivi tn 1 katastriüksuse (tunnus 29501:009:0122) osas.  
Taotleja ei soovi detailplaneeringut Kivi tn 1 katastriüksuse (katastritunnus 29501:009:0122) osas kehtestatud kujul ellu viia. Kehtiva detailplaneeringuga on eelnimetatud katastriüksuse sihtotstarbeks määratud kultuuriehitiste maa-ala, aga omanik soovib katastriüksusel paikneva hoone kasutusele võtta hooldekoduna. Detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 20 aastat. Ainult ühe katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks uue detailplaneeringu koostamisega kaasneks ebaproportsionaalselt suur halduskoormus. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisel on võimalik olemasoleva klubihoone ümberehitamine hooldekoduks projekteerimistingimuste alusel. Detailplaneeringu muus osas on tagatud detailplaneeringu elluviimine.
Dokumendid:
 

  

Keila-Joa hüdroelektrijaama maaüksuse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Lääne-Harju Vallavolikogu 09.03.2021 otsusega nr 19 tunnistati osaliselt kehtetuks Keila Vallavolikogu 27.08.2003 otsusega nr 098/0803 „Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud Keila-Joa hüdroelektrijaama maaüksuse detailplaneering krunt 2 osas.
 
Planeeringuala mille osas detailplaneering tunnistati kehtetuks hõlmab Keila-Joa alevikus Kanali maaüksust (katastritunnus 43101:001:1223) pindalaga 1311 m².
Planeeritava ala piirneb põhjas Pargi allee 5 (29501:007:4581) ühiskondlike ehitiste maaga, idas Vesiveski tee 7 (29501:007:4250) elamumaa kinnistuga, kagus Vesiveski tee 4 (29501:007:0069) ärimaa kinnistuga, lõunas Vesiveski tee 5 (29501:007:0802) tootmismaa kinnistuga ja läänes Keila jõega ja Keila metskond 33 (29501:007:0200) maatulundusmaa kinnistuga.
 
Taotluse esitanud isikule kuulub kinnistu Vesiveski tee 7, millel asub ajaloolise Keila-Joa mõisa köögihoone (kultuurimälestiste registri nr 9476), mille osa seinast, tugimüür ja kontraforss asuvad Kanali (43101:001:1223) katastriüksusel. Detailplaneeringuga on Kanali katastriüksuse moodustamise aluseks oleva krundi (edaspidi Krunt 2) kasutusotstarbeks määratud üldmaa. Kuna vahetult Vesiveski tee 7 kinnistuga külgneval osal paiknevad funktsionaalsesse tervikusse kuuluvad köögihoone tugikonstruktsioonid, soovib Vesiveski tee 7 kinnistu omanik osaliselt kehtetuks tunnistada Detailplaneeringu põhijoonisel Krundi 2 osas selleks, et edaspidi oleks võimalik liita Keila jõe kaldapealne osa Vesiveski tee 7 elamumaaga. Detailplaneeringulahendus sellist krundijaotust ette ei näe. Lääne-Harju Vallavalitsus on varasemalt Maa-ametile saadetud kirjas 03.09.2019 nr 4-7/1894-1 avaldanud arvamust, et Vesiveski tee 5a (täna kehtiv aadress Kanali) maaüksus on mõistlik, võimalik ja otstarbekas erastada Maareformi seaduse § 22 lõike 13 alusel, tehes maa erastamise ettepaneku Vesiveski tee 7 kinnistu omanikule. Detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 17 aastat. Katastripiiride muutmine Krundil 2 ei muuda Detailplaneeringu terviklahendust, kuna piisav osa Kanali katastriüksusest jääb munitsipaalomandisse kuuluvaks üldmaaks, mille kaudu on tagatud avalik juurdepääs kallasrajale ning võimalik taastada joale juurdepääs peahoone juurest ja vastupidi. Lääne-Harju vallal on maaomanikuna võimalik anda juurdepääsu taastamisest huvitatud isikule õigus selle rajamiseks ja kasutamiseks. Detailplaneering on muus osas ellu viidud.
 
Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulisi majanduslikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid mõjusid. Keskkonnamõjud on mitteolulised.
Dokumendid: