Laulasmaa–Türisalu ÜVK projektide töövõtjate kontaktid

Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine (riigihanke viitenumber 206709) 
 
Töövõtja AS TREV-2 Grupp
Andres Pürg – projektijuht, +372 510 0507, andres.purg@trev2.ee
Jevgeni Remmet – projektijuht, +372 512 6452 jevgeni.remmet@trev2.ee
 
Järelevalve Tallinna Linnaehituse AS
Aleks Kappo – projektijuht, +372 554 7308, aleks@tle.ee
Peeter Puusta – insener, +372 503 5642, peeter.puusta@telora.ee
 
Türisalu ÜVK rajamine (riigihanke viitenumber 208301)
 
Töövõtja OÜ RTS Infraehitus ja AS Vensen
Kristen Veibri – +372 5354 7678, kristen@rtsinfra.eu
Rein-Erik Kaar – projektijuht,  rein@rtsinfra.eu
Mihkel Kangust – +372 5354 7578, mihkel@vensen.ee
Riho Sakko – projektijuht, riho@vensen.ee
 
Järelevalve OÜ Watercom
Ivar Ruubel – projektijuht, +372 516 3546, ivar.ruubel@watercom.eu
Harry Terase – insener, +372 508 8376, harri.terase@hotmail.com
 
Laulasmaa veetöötlusjaama ehitus (riigihanke viitenumber 208624)
 
Töövõtja AS Schöttli Keskkonnatehnika
Raul Juhkam – projektijuht, +372 512 5699, raul@schottli.ee
 
Järelevalve Tallinna Linnaehituse AS 
Aleks Kappo – projektijuht, +372 554 7308, aleks@tle.ee

 

Tellija AS Lahevesi

Laulasmaa ÜVK tööde teostamise esialgsed ajagraafikud

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajalikud sammud

Valla vee-ettevõte AS Lahevesi rajab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel Laulasmaa ja Türisalu reoveekogumisalal ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi (ÜVK). ÜVK-ga liitumist reguleerib Lääne-Harju Vallavolikogu 30.09.2019 määrus nr 17 „Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri". 
 

 

Mida teeb liituja?

Mida teeb AS Lahevesi?

1.

Esitab liitumistaotluse e-posti teel lahevesi@lahevesi.ee. Taotluse vormi leiab valla kodulehelt (laaneharju.ee/uhisveevark-ja-kanalisatsioon) või AS-i Lahevesi kodulehelt (lahevesi.ee/veeteenused/liitumine).

 

2.

 

Väljastab liitujale liitumistingimused (tehnilised tingimused), mis on aluseks kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühendustorustiku projekti koostamisel.

3.

Tellib liitumisprojekti (ehitusprojekt)

 

4.

Esitab  läbi ehitisregistri  kooskõlastamiseks ehitusteatise ja ehitusprojekti. Ehitusteatise esitamine on soovitav tellida ehitusprojekti koostajalt.

 

5.

Omavalitsus väljastab ehitisteatise.

See toimub 30 kalendripäeva jooksul pärast liitumisprojekti esitamist vee-ettevõtjale kooskõlastamiseks, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

6.

Torustike väljaehitamine vastavalt kooskõlastatud liitumisprojektile.

 

7.

Ehitustööde teostamine enne ehitusteatise väljastamist ning kaevikute sulgemine enne varjatud tööde akti koostamist ei ole lubatud. Sellised tööd vastuvõtmisele ei kuulu, kaevikud kuuluvad avamisele.

Uue liitumisühenduse vastuvõtmine.
Enne kaeviku sulgemist kutsuda välja AS-i Lahevesi  esindaja (e-post lahevesi@lahevesi.ee või telefon 639 1400) surveproovi ja varjatud tööde akti koostamiseks.

8.

Kasutusteatise ja teostusjooniste esitamine läbi ehitisregistri.
Kasutusteatise esitamine on soovitav tellida ehitusprojekti koostajalt.

 

9.

Sõlmitakse teenusleping.

10.

Algab teenuse tarbimine.

 

KIK-ist on eraisikutel võimalik taotleda toetust kinnistusisese vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) on Laulasmaa reoveekogumisala elanikel võimalik taotleda toetust oma kinnistul ÜVK trassiga liitumiseks vajaliku taristu väljaehitamiseks. Toetust saab taotleda pärast seda, kui vee-ettevõte on väljastanud liitumistingimused. 

Toetuse andmise eesmärk on tagada reovee kokkukogumine üle 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel. Üksikasjalikku infot taotlemise tingimuste ja korra kohta leiab KIK-i kodulehelt

Laulasmaa ja Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise projektid

Lääne-Harju valla munitsipaalettevõte AS Lahevesi esitas Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) kaks taotlust EL-i Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks, et Laulasmaa ja Türisalu reoveekogumisalal arendada välja ühisveevärk ja kanalisatsioonisüsteem (ÜVK). KIK otsustas 15. aprillil 2019 projekte toetada.
Projekti „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine" kogumaksumus on 16 549 739,94 eurot, sealhulgas abikõlblike kulude maksumus 16 525 371,90 eurot. Toetuse saaja minimaalne omafinantseering on 2 478 805,78 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Laulasmaa reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning reovee kokkukogumine ja puhastamine. Projekti abikõlblikkuse periood lõpeb 30.06.2021. 
Projekti „Türisalu ÜVK rajamine" kogumaksumus on 7 661 991,15 eurot, millest toetuse omafinantseering moodustab 1 149 298,67 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Türisalu reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning reovee kokkukogumine ja puhastamine. Projekti abikõlblikkuse periood kestab kuni 31.12.2020.
Nimetatud kahe projektiga lahendatakse pikka aega Laulasmaa ja Türisalu piirkonna elanikele murekohad seoses joogivee kättesaadavusega ning keskkonnanõuetele vastava ning elanikele mugava kanalisatsiooniteenuse puudumisega. Projekteerimistööd on teostatud varem. KIK-i toetusega rajatakse joogivee- ja kanalisatsioonitorustike trassid liitumiskohtadega ning suurendatakse olemasoleva reoveepuhasti võimsust.
Veemajandusprojektide „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine" ning „Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine" elluviimist toetab Ühtekuuluvusfond.
 
Laulasmaa ÜVK-ga liituda soovijatel palume täita ja allkirjastada liitumise küsitluslehe, mille saab alla laadida siit/ .pdf. Väljatrükitud, käsitsi täidetud ja allkirjastatud ankeete ootab AS Lahevesi käsiposti või kirja teel Rae 15, Paldiski 76805. Lisaks on elanikel võimalik allkirjastatud ankeedid tuua AS-i Lahevesi nimele Laulasmaa Kooli infolauda või raamatukokku. 
Elektroonselt täidetud ja digiallkirjastatud ankeete ootab AS Lahevesi e-posti aadressile meelis@lahevesi.ee 
Küsimuste korral palume ühendust võtta Meelis Baumaniga: meelis@lahevesi.ee; tel. 56982721
 
 
LaulasmaaTürisalu ÜVK projektide töövõtjate kontaktid
 
Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine (riigihanke viitenumber 206709)
 
Töövõtja AS TREV-2 Grupp
Andres Pürg – projektijuht, +372 510 0507, andres.purg@trev2.ee
Jevgeni Remmet – projektijuht, +372 512 6452 jevgeni.remmet@trev2.ee
 
Järelevalve Tallinna Linnaehituse AS
Aleks Kappo – projektijuht, +372 554 7308, aleks@tle.ee
Peeter Puusta – insener, +372 503 5642, peeter.puusta@telora.ee
 
 
Türisalu (Keila-Joa) reoveepuhasti laiendamine (riigihanke viitenumber 208354)
 
Töövõtja AS Viimsi Keevitus ja OÜ RVT Ehitus
Jaak Ritso – projektijuht, +372 505 0976, jaak@viimsikeevitus.ee
Jaak Kleinberg – projektijuht, +372 506 6292, jaak.kleinberg@rvt.ee
 
Järelevalve Tallinna Linnaehituse AS 
Oleg Baum – projektijuht, +372 501 3843, oleg@tle.ee
Aleks Kappo – insener, +372 554 7308, aleks@tle.ee
 
 
Türisalu ÜVK rajamine (riigihanke viitenumber 208301)
 
Töövõtja OÜ RTS Infraehitus ja AS Vensen
 

Kristen Veibri – +372 5354 7678, kristen@rtsinfra.eu

Rein-Erik Kaar – projektijuht,  rein@rtsinfra.eu

Mihkel Kangust – +372 5354 7578, mihkel@vensen.ee

Riho Sakko – projektijuht, riho@vensen.ee

 
Järelevalve OÜ Watercom
Ivar Ruubel – projektijuht, +372 516 3546, ivar.ruubel@watercom.eu
Harry Terase – insener, +372 508 8376, harri.terase@hotmail.com
 
 
Laulasmaa veetöötlusjaama ehitus (riigihanke viitenumber 208624)
 
Tellija AS Lahevesi
Töövõtja AS Schöttli Keskkonnatehnika
Raul Juhkam – projektijuht, +372 512 5699, raul@schottli.ee
 
Järelevalve Tallinna Linnaehituse AS 
Aleks Kappo – projektijuht, +372 554 7308, aleks@tle.ee