Koha-aadresside korrastamine

Vastavalt ruumiandmete seaduse § 48 lõikele 1 peab koha-aadress:

  1. tagama objekti leidmise geograafilises ruumis;
  2. olema minimaalselt vajaliku pikkusega;
  3. vastama kultuuritavadele ja keelenõuetele;
  4. olema kooskõlas aadressiandmete süsteemiga.

Koha-aadress peab olema määratud kõigile maaüksustele, hoonetele ja adresseeritavatele hooneosadele (näiteks korterid, bürooruumid jmt).

Kohalik omavalitsus peab ruumiandmete seaduse kohaselt tagama koha-aadresside määramise ja nõuetele vastavuse. Selleks teeb omavalitsus aadressitoiminguid. Aadressitoimingud on koha-aadressi määramine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine ning koha-aadressiga seotud aadressiandmete muutmine.

Aadressiandmeid haldab Maa-amet. Aadressiandmete süsteemiga (ADS) on ühinenud maakataster, rahvastikuregister, ehitisregister, kinnistusraamat, häirekeskus, kohanimeregister, mitmed pangad, taristuettevõtted jpt. Aadressiandmete süsteemi eesmärk on tagada aadressiobjektide selge ja arusaadav määratlemine nii nende asukohas kui ka andmekogudes ja registrites. Koha-aadress peab tagama, et aadressi omav objekt oleks hästi leitav - näiteks kiirabi, päästeteenistus jõuaksid kriisiolukorras sihtkohta kiiremini kohale.

Aadressiandmete süsteemi määruses on toodud koha-aadressidele esitatavad nõuded: näiteks ei kasutata maaüksuste nimedes rooma numbreid ja muid ebakohaseid sümboleid (koolonit, jutumärgid, võrdlusmärgid), piisava eristusvõimeta ja juurdemõeldavaid sõnu („number", „krunt", „maatükk", „maaüksus", „katastriüksus" jt). Koha-aadressid peavad vastama eesti õigekirjareeglitele.

Aadressitoiminguid võib kohalik omavalitsus teha omal algatusel kui ka riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse, juriidilise või füüsilise isiku taotluse alusel. Eraomandis olevale aadressiobjektile koha-aadressi määramise või muutmise kavatsusest teavitatakse eelnevalt maaomanikku ja küsitakse tema arvamust.

Vastavalt kohanimeseadusele peab kohaliku omavalitsuse üksus avalikustama kohanime määramise eelnõu kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Koha-aadresside määramise töökäik on kirjeldatud Aadressiandmete käsiraamatus.

Õigusaktid:

 

Avalikustamisel olevad eelnõud