Reovee kogumismahuti on lekkekindel äravooluta rajatis kanalisatsioonivee ajutiseks hoidmiseks.

Lääne-Harju vallas on neli üle 2000 ie reoveekogumisala: Türisalu, Paldiski, Laulasmaa ja Keila (reoveekogumisalade piire saab näha siit). Nendel aladel paiknevad majapidamised on kohustatud liituma ühiskanalisatsiooniga. Juhul kui reoveekogumisalasse jääval kinnistul ei ole võimalust ühiskanalisatsiooniga liituda või selle rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi, võib kinnistul kasutada reovee kogumiseks lekkekindlaid kogumismahuteid.

Samuti on kohustuslik kasutada kogumismahutit tiheasustatud aladel, kus veekaitselisi nõudeid silmas pidades ei ole võimalik omapuhasti paigaldamine.

 

Nõuded kogumismahutile

Kogumismahuti ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas ning puur- ja salvkaevu hooldusalas. Kogumismahuti peab hoonest jääma vähemalt 5 m kaugusele.

 

Rohkem informatsiooni esitatavate nõuete kohta leiate:

 

Dokumentide esitamine

  • Kogumismahuti paigaldamine

Kogumismahuti paigaldamisel või olemasoleva reovee kogumismahuti väljavahetamisel/asendamisel tuleb läbi Ehitisregistri esitada kanalisatsioonisüsteemi muutmiseks või terviklikuks asendamiseks ehitusteatis koos kinnistu asendiplaani ja mahuti mõõtmetega (maht). Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne rajatise paigaldamise alustamist.

 

  • Kogumismahuti kasutusele võtmine

Ehitusteatise alusel paigaldatud reovee kogumismahuti kohta tuleb läbi Ehitisregistri esitada kasutusteatis vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist. Kui kasutusteatise esitajat ei teavitata kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda rajatist kasutama.

Enne ehitusseadustiku jõustumist 01.07.2015 antud elamu ehitusloa alusel paigaldatud reovee kogumismahuti kasutusele võtmiseks esitatakse reovee kogumismahuti andmed (sealhulgas sertifikaat) koos hoone kasutusloa taotlusega ning eraldi teatist esitama ei pea.

 

Purgimine

Kinnistu omanik peab tagama reovee kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise ja õigeaegse tühjendamise.

Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab nõudma tema poolt tellitud purgimisteenuse osutajalt pärast töö tegemist arvet ära veetud koguse ja kuupäeva kohta ning säilitama seda vähemalt 2 aastat.

Nõuded purgijale:

  • Purgija peab teenuse osutamisel purgimiskoha kasutamiseks sõlmima lepingu vastava vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub;
  • purgija on kohustatud väljastama kliendile igakordselt teenuse osutamise kohta arve, kus on kirjas teenuse lühikirjeldus, teisaldatav kogus ja kuupäev;
  • reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Väljaspool spetsiaalseid purgimiskohti on kogutud reovee juhtimine veekogusse või pinnasele (sealhulgas immutamine pinnasesse) keelatud. Reovee ja fekaalide väljaveol ning ühiskanalisatsiooni purgimisel võib purgida vee-ettevõtja poolt määratud purgimiskohtades vee-ettevõtjaga sõlmitud lepingu alusel.

Vee-ettevõtjaga lepingu sõlminud purgijad on leitavad SIIT.