Kliima- ja energiakava

Lääne-Harju valla kliima- ja energiakava on koostöös erinevate huvigruppidega valminud arengudokument, mille tulemusena valmis sisend nii kohalike kui ka maakondlike strateegiliste arengudokumentidesse ja eelarvesse.

 
Kliima- ja energiakava eesmärgiks on seada strateegilised sihid ja tegevused, et vähendada valla tegevuste süsiniku jalajälge ja tagada vastupanu kliimamuutuste potentsiaalsetele mõjudele. Näiteks peab vald olema valmis elektrikatkestusteks suuremate tormide ajal või elanikele joogivee tagamiseks põua ajal. Samuti tuleb näiteks arvestada, et võib muutuda saagikus põllumajanduses ja laieneda võõrliikide levik.
 
Kliima- ja energiakava panustab nii kohalike elanike elukvaliteedi ja elukeskkonna säilitamisesse kui ka parandamisesse.  Kava käsitleb kaheksat väga eriilmelist teemavaldkonda – sotsiaalhoolekandest kuni varustuskindluseni, mille osas kindlate eesmärkide ja tegevuste seadmine aitab tagada vallaelanikele mõnusa elukeskkonna nii lähiajal kui ka pikemas perspektiivis. Lisaks on kliima- ja energiakava abiks erinevate Euroopa Liidu struktuurivahendite kaasamisel, mis aitavad kohalikul tasandil ellu viia projekte/tegevusi saavutamaks Eesti riigis ja Euroopa Liidus püsitatud kliimaeesmärke.
 
Dokumendid:
Lisa 2 indikaatorid
Lisa 3 tegevuskava