Kliima- ja energiakava

Lääne-Harju Vallavalitsuse menetluses on kliima- ja energiakava eelnõu, millega saab tutvuda valla kodulehel.

Valla elanikel on avaliku väljapaneku perioodil 15.05-29.05 kella 12.00ni õigus täiendada ja esitada ettepanekuid kliima- ja energiakava muutmiseks elektrooniliselt siinsamas kodulehel, e-posti aadressil: info@laaneharju.ee või kirjalikult vallavalitsusele aadressil: Rae 38, Paldiski, Lääne-Harju vald.

Kutsume Teid arengukavaga tutvuma ja ettepanekuid tegema!

Dokumendid:
Lääne-Harju valla kliima- ja energiakava lõpparuanne
Lisa 1 Hetkeolukorra kaardistus
Lisa 2 Indikaatrid
Lisa 3 Tegevuskava
Lisa 4 Ideekorje tulemused
 

Lääne-Harju valla kliima- ja energiakava on koostöös erinevate huvigruppidega valmiv arengudokument, mille tulemusena valmib sisend nii kohalike kui ka maakondlike strateegiliste arengudokumentidesse ja eelarvesse.

Kliima- ja energiakava eesmärgiks on seada strateegilised sihid ja tegevused, et vähendada valla tegevuste süsiniku jalajälge ja tagada vastupanu kliimamuutuste potentsiaalsetele mõjudele. Näiteks peab vald olema valmis elektrikatkestusteks suuremate tormide ajal või elanikele joogivee tagamiseks põua ajal. Samuti tuleb näiteks arvestada, et võib muutuda saagikus põllumajanduses ja laieneda võõrliikide levik. 

Kliima- ja energiakava koostamisel kaardistatakse valla tänane olukord ja valmisolek kliimamuutusteks (näiteks generaatorite olemasolu, hoonete energiatõhusus, küttesüsteemide jätkusuutlikkus). Järgmisena pannakse paika strateegilised sihid (näiteks eesmärgid kasvuhoonegaaside ja energiatarbimise vähendamiseks, olmejäätmete liigiti kogumiseks ja transpordi jalajälje vähendamiseks). Ja lõpetuseks planeeritakse tegevused, mille teostamisel saab neid eesmärke saavutada (hoonete renoveerimine, päikeseparkide rajamine, ühistranspordi kvaliteedi suurendamine jms).  

Kava koostamisel kaalutakse kliimamuutuste mõjuga kaasnevaid võimalikke tagajärgi ja võimalusi, mis toetavad Lääne-Harju valda pikaajaliste strateegiliste otsuste tegemisel. Kavas pakutud lahenduste rakendamisel saab vald liikuda aastaks 2050 kliimaneutraalsuse poole.

Kliima- ja energiakava panustab nii kohalike elanike elukvaliteedi ja elukeskkonna säilitamisesse kui ka parandamisesse.  Kava käsitleb kaheksat väga eriilmelist teemavaldkonda – sotsiaalhoolekandest kuni varustuskindluseni, mille osas kindlate eesmärkide ja tegevuste seadmine aitab tagada vallaelanikele mõnusa elukeskkonna nii lähiajal kui ka pikemas perspektiivis. Lisaks on koostatav kliima- ja energiakava abiks erinevate Euroopa Liidu struktuurivahendite kaasamisel, mis aitavad kohalikul tasandil ellu viia projekte/tegevusi saavutamaks Eesti riigis ja Euroopa Liidus püsitatud kliimaeesmärke.

Koostöös vallavalitsuse töögrupiga koostavad kava Hendrikson & KO ning Alkranel.  

Ettepanek arengukava muutmiseks või täiendamiseks

1. Ettepaneku esitaja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-mail on kohustuslik
See väli on kohustuslik.

2. Ettepaneku sisu

See väli on kohustuslik.

3. Ettepaneku saatmine

See väli on kohustuslik.