Volikogu otsused 2018

1.Sotsiaaltoetuste piirmäärad

2. Lääne-Harju valla munitsipaalkoolide hoolekogudesse esindajate nimetamine

3. Lääne-Harju valla valimiskomisjoni moodustamine

4. Eesti Linnade (ja Valdade) Liidu liikmeks astumine

5. Mittetulundusühingus osalemine

6.Mittetulundusühingus osaluse lõpetamine

7. Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

8. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

9. Ülesannete delegeerimine

10. Detailplaneeringu kehtestamine

11. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

12. Veskikülas Lepa kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

13. Isikliku kasutusõiguse seadmine

14. Isikliku kasutusõiguse seadmine

15. Isikliku kasutusõiguse seadmine

16. Isikliku kasutusõiguse seadmine

17. Isikliku kasutusõiguse seadmine

18. Isikliku kasutusõiguse seadmine

19. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

20. Servituudi seadmine

21. Korteriomandite Aia 2 a müük

22. Paldiski Linnahoolduse Osaühing põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

23. Vallavanema puhkusele lubamine

24. Toetuse eraldamine Vasalemma jalgpalliklubile

25. Osaluse omandamine äriühingus

26. Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni liikme kinnitamine

27. Ülesannete delegeerimine

28. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Ranna tee 8//10 ja Paekivi tänav)

29. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Pargi tänav L1)

30. Vee erikasutusloa taotlusega nõustumine (Maeru küla Ojamaa)

31. Vallavara müük (Padise küla Lauda kinnistu)

32. Revisjonikomisjoni 2018. a tööplaani kinnitamine

33. Teealuse maa valla omandisse võtmine (Luule)

34. Paldiski Linnahoolduse Osaühingu, Osaühingu Padise Soojus, Vasalemma Infra Osaühingu ja Aktsiaseltsi Lahevesi ühinemise algatamine

35. Lääne-Harju valla Risti Põhikooli ja Padise Valla Lasteaia ümberkorraldamine

36. Laulasmaa Kooli Klooga koolimaja õppetegevuse ümberkorraldamine

37. Vasalemma Valla Huvikeskuse ümbernimetamine

38. Projektis „Kodud tuleohutuks" osalemine

39. Väikesaarte komisjoni Väike-Pakri saare elanike huve esindava ühingu määramine

40. Kinnistu omandamine 

41. Vee erikasutusloa pikendamisega nõustumine 

42. Ülesannete delegeerimine

43. Ülesannete delegeerimine 

44. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Ojala tee)

45.Isikliku kasutusõiguse seadmine (Suitsupääsukese)

46. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Elektrilevi, Männi ja Raudtee tn)

47. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Elektrilevi, Paldiski linna Kivi tn T2, Kivi tn lõik 3, Kivi tn T1, Lääne tn T4, Lääne tn T39g)

48.Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine (Tamme tn Laulasmaa)

49. Lohusalu küla osalise teemaplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

50. Aktsiaseltsi Lahevesi põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

51. Hankes pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine (terviseteenuse osutaja leidmiseks)

52. Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks (terviseteenuse osutaja)

53. Loa andmine lepingu sõlmimiseks 

54. Loa andmine riigihangete läbiviimiseks 

55. Loa andmine riigihanke läbi viimiseks 

56. Vallavanema teenistuslähetusse saatmine

57. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks

58. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks

59. Vallavolikogu esimehe nimetamine vallavalitsuse komisjoni liikmeks

60. Teenistuslähetus  

61. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (Lauda)

62. Isikliku kasutusõiguse seadmine

63. Isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimine 

64. Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine

65. Arvamuse andmine Tatramäe II kruusakarjääri korrastamistingimustele

66. Kinnistu omandamine 

67. Loa andmine ühishangetes osalemiseks

68. Vee- ettevõtja määramine 

69. Sundvalduse seadmine 

70. Loa andmine riigihangete läbiviimiseks 

71. Aktsiaseltsi Lahevesi, Paldiski Linnahooldus Osaühingu, Vasalemma Infra Osaühingu ja Osaühingu Padise Soojus ühinemise ja ühinemislepingu heakskiitmine

72. Vee-ettevõtja määramine 

73. Vallavara müük avalikul enampakkumisel

74. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine

75. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.03.2018 otsuse nr 35 „Lääne-Harju valla Risti Põhikooli ja Padise Valla Lasteaia ümberkorraldamine" muutmine

76. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

77. Detailplaneeringu kehtestamine

78. Vee erikasutusloa taotlemisega nõustumine

79. Vee erikasutusloa taotlemisega nõustumine

80. Isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine

81. Isikliku kasutusõiguse seadmine

82. Vallavalitsuse liikmete volituste lõppemine ja neile hüvitise maksmine

83. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine, abivallavanemate ametisse nimetamine ja neile töötasu määramine

84. 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannete kinnitamine

85. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

86. Padise Vallavolikogu otsuste muutmine

87. Loa andmine riigihangete läbiviimiseks

88. Loa andmine riigihangete läbiviimiseks

89. Nõusoleku andmine ametiautode kasutusrendiga soetamiseks

90. Vallavara võõrandamine otsustuskorras 

91. Vara omandamine

92. Ehitise peremehetuse väljaselgitamine

93. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

94. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Elektrilevi OÜ Paldiskis)

95. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Elektrilevi OÜ Kurkses)

96. Ilmse ebatäpsuse parandamine

97. Paldiski linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

98. Volituste andmine kootöölepingu sõlmimiseks Harjumaa Omavalitsuste Liiduga

99. Asustusjaotuse muutmise algatamine

100. Otsuse osaline kehtetuks tunnistamine

101. Lääne-Harju valla rahvaraamatukogude ümberkorraldamine

102. Valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise korraldamine

103. Enampakkumise tulemuste kinnitamine

104. Kinnisasjade omandamine

105. Vallavara otsustuskorras võõrandamine

106. Korteriomandi omandamine ja võõrandamine

107. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks (audiitorteenus)

108. AS Lahevesi omafinantseeringu tagamine projekti „Laulasmaa reoveekogumisala piirkonnas ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine" realiseerimiseks

109. Paldiski linnas Kadakaranna kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

110. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks (Luule ja Laheranna)

111. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

112. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine

113. Isikliku kasutusõiguse seadmine

114. Isikliku kasutusõiguse seadmine

115. Isikliku kasutusõiguse seadmine

116. Keila Vallavolikogu 30.01.2015 otsuse nr 158/0115 „Sundvalduse seadmine tehnovõrgu ja –rajatise talumiskohustuse kehtestamiseks AS EG Võrguteenus kasuks" kehtetuks tunnistamine

117. Lääne-Harju valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

118. Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni liikme kinnitamine

119. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

120. Vallavolikogu esindajate nimetamine vallavalitsuse eluasemekomisjoni liikmeks

121. Kohalike teede nimekirja kinnitamine endise Padise valla haldusterritooriumi osas

122. Rummu aleviku Kooli tn 5 kinnistul asuva hoone lammutamine

123. Detailplaneeringu kehtestamine 

124. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

125. Ehitise peremehetuse tuvastamine

126. Loa andmine lepingu sõlmimiseks

127. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine

128. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 otsuse nr 21 "Korteriomandite Aia 2a müük" osaline kehtetuks tunnistamine

129. Eesti Linnade ja Valdade Liidus Lääne-Harju valla esindaja Jaanus Saadi asendaja tagasikutsumine ja uue asendaja nimetamine

130. Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus Lääne-Harju valla esindaja Jaanus Saadi asendaja tagasikutsumine ja uue asendaja nimetamine

131. Aktsiaseltsi Lahevesi põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

132. Isikliku kasutusõiguse seadmine

133. Isikliku kasutusõiguse seadmine

134. Detailplaneeringute koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

135. Detailplaneeringute koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Meremõisa küla, Männimäe tee 1)

136. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

137. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

138. Kinnisasja otsustuskorras võõrandamine (Paldiski, Väike-Pakrineeme)

139. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine (Rummu alevik, Aia 9-14)

140. Korteriomandi müük avalikul enampakkumisel (Rummu alevik, Sireli 3-20)

141. Korteriomandi müük avalikul enampakkumisel (Rummu alevik, Sireli 9-13)

142. Põhja-Kadaka üldmaa munitsipaalomandisse võtmine

143. Vaideotsus OÜ Allikmetsa, Gert Jugala ja Ruth Jugala vaides Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 otsusele nr 121

144. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Elektrilevi OÜ Paldiski, Rae 32, Rae tn, Pakri tn lõik 1, Amandus Adamsoni tn)

145. Nõusoleku andmine elektrivõrgu ehitamiseks ja nõustumine tehnorajatise talumisega (Paldiski, Kivi tänav)

146. Detailplaneeringu kehtestamine (Veskiküla, Lepa)

147. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks (AS Lahevesi, Klooga, Keila-Joa, Lehola, Karjaküla, Lohusalu ÜVK piirkonnas)

148. Ämari Põhikooli tegevuse lõpetamine

149. Korteriomandi Jaama 6-3 müük avalikul enampakkumisel (Vasalemma alevik)

150. Vasalemma raudteejaamahoonete omandamine

151. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine (Pallase)

152. Sotsiaaltoetuste piirmäärad

153. Keila Vallavolikogu 28.08.2015 otsuse nr 195/0815 „Haridusasutuste pedagoogide lisatasu maksmise vastutusala ja korra muutmine" kehtetuks tunnistamine

154. Ehitiste peremehetuse väljaselgitamine (Änglema küla, Lauri-Vanatoa)

155. Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Padise katlamaja AS-le Lahevesi)

156. Kinnisasja otsustuskorras võõrandamine (Padise Grupp OÜ Audevälja Kruusa kinnistu)

157. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Karu tee, Kotka tee, Kõltsu allee)

158. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine (Kloogaranna küla, Joa tee 43)

159. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Käesalu küla, Pargi kinnistu)

160. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Kloogaranna küla Liiva tee 12)

161. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (Kummeli maaüksus)

162. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Paldiski, Mooni tänav lõik 1)

163. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Paldiski, Sadama tänav 24, Sadama tänav lõik 5, Sadama tänav lõik 4, Rae tänav, Rae tänav lõik 1, Muuli tänav)

164. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Keelva küla Õunapuu tee)

165. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Vasalemma alevik Pärna tänav)

166. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Audevälja küla Ohega tee)

167. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Laulasmaa küla Kaldaveere tee)

168. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Laulasmaa küla Kellasalu küla)

169. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Lohusalu küla Ringmängu maaüksus)

170. Kinnistu Sireli 2 otsustuskorras võõrandamine