Volikogu määrused 2019

1. Lääne-Harju valla 2019.aasta eelarve

2. Paldiski Lasteaia Sipsik põhimäärus

3. Vasalemma Lasteaia Sajajalgne põhimäärus

4. Lääne-Harju valla 2019. aasta 1. lisaeelarve

5. Vallavara valitsemise kord

6. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 41 "Lääne-Harju valla heakorraeeskiri" muutmine

7. Volikogu määruste kehtetuks tunnistamine

8. Reservfondi kasutamise kord

9. Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 "Lääne-Harju valla põhimäärus" muutmine 

10. Lääne-Harju Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 3 "Lääne-Harju Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine

11. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 36 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas" muutmine

12. Rummu Lasteaia Lepatriinu põhimäärus

13. Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord

14. Lääne-Harju valla 2019.aasta 2. lisaeelarve

15. Padise küla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2019-2029

16. Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine

17. Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

18. Lääne-Harju valla kalmistute registri põhimäärus

19. Vasalemma Vallavolikogu 22.02.2011 määruse nr 3 "Ämari Põhikooli põhimäärus" kehtetuks tunnistamine

20. Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2020–2023 kinnitamine

21. Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 „Lääne-Harju valla põhimäärus" muutmine

22. Lääne-Harju valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord

23. Lääne-Harju valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine

24. Lääne-Harju Valla Tugikeskuse põhimäärus

25. Rongisõidul soodustuse saamise kord 

26. Lääne-Harju valla 2019. aasta 3. lisaeelarve

27. Lääne-Harju valla 2020. aasta eelarve

28. Lääne-Harju Kultuurikeskuse põhimäärus

29. Lääne-Harju Huvikeskuse põhimäärus

30. Lääne-Harju Spordikeskuse põhimäärus

31. Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord

32. Laulasmaa Kooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord

33. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 37 "Lääne-Harju Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri" muutmine