Avalik suuline enampakkumine 11. juunil Paldiskis asuvate kinnistute müügiks

AVALIK SUULINE ENAMPAKKUMINE toimub 11.06.2019 kell 10.30-11.30 Lääne-Harju vallavalitsuses Paldiskis, Rae tn 38
 
Lääne-Harju vald müüb enampakkumisel Paldiski linnas asuvad järgmised kinnistud:
1. kell 10.30 Sadama tn 38g (registriosa nr 10480050, katastritunnus 58001:001:0414), pindala 375 m², alghind 600 eurot (osavõtutasu 50 eurot, tagatisraha 100 eurot);
2. kell 10.50 Saialille tn 8 (registriosa nr 13003402, katastritunnus 43101:001:0265), pindala 1000 m², alghind 1500 eurot (osavõtutasu 50 eurot, tagatisraha 150 eurot);
3. kell 11.10 Sadama tn 16 (registriosa nr 6350902, katastritunnus 58001:002:0102), pindala 1290 m², alghind 31 000 eurot (osavõtutasu 50 eurot, tagatisraha 3100 eurot).
 
Suulisel enampakkumisel osalejatel on võimalik igal ajal enne enampakkumise toimumist kinnisasjad looduses üle vaadata, samuti tutvuda kinnisasjade kohta Maa-ameti avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva infoga. Sadama tn 16 kinnistul asuva hoonega tutvumiseks, palume eelnevalt registreerida Ivo Melleri telefonil 5305 8511. 
 
Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast.
 
Enampakkumisel saavad osaleda kõik füüsilised  ja juriidilised  isikud,  kellel  on õigus  sõlmida vastavat  lepingut  ning  kelle  osavõtt  enampakkumisest  ei  ole  vastuolus  õigusaktidega ja kellel  ei ole Lääne-Harju  valla ees võlaõiguslikest  lepingutest  tulenevaid  rahalisi  kohustusi ning kes on tasunud tagatisraha ja osavõtutasu hiljemalt 10.06.2019.
 
Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumisel osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva tööpäevadel telefonidelt: 5305 8511 või 5836 8245.
 
Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil info@laaneharju.ee või postiaadressil Rae tn 38, Paldiski linn.
 
1. Sadama tn 38g enampakkumine, alghind 600 eurot
11.06.2019 kell 10.30 Paldiskis Rae tn 38
Lääne-Harju Vallavalitsus viib 11.06.2019 kell 10.30 läbi avaliku suulise enampakkumise Lääne-Harju valla omandis oleva Harju maakonnas, Lääne-Harju vallas, Paldiskis, Sadama tn 38g asuva kinnistu (registriosa nr 10480050, katastritunnus 58001:001:0414, pindala 375 m², sihtotstarve    elamumaa 100%) võõrandamiseks. Enampakkumise alghind on 600 (kuussada) eurot. Kinnistu  igakordse  omaniku  kasuks  on kantud  reaalservituut  kinnistule nr 10618150. Enampakkumise korraldatakse Lääne-Harju Vallavolikogu 05.02.2019 otsuse nr 7 alusel.
 
Enampakkumise tingimused:
1) Enampakkumisel osalejal ei tohi olla ole Lääne-Harju  valla ees võlaõiguslikest  lepingutest  tulenevaid  rahalisi  kohustusi. 
2) Osaleja tasub tagatisraha 100 (sada) eurot ning osavõtutasu 50 (viiskümmend) eurot, hiljemalt 10.06.2019 Lääne-Harju Vallavalitsuse arvelduskontole EE452200001120109987 Swedbank, märksõna: Sadama tn 38g enampakkumine. 
3) Osaleja teeb pakkumise vähemalt algihinna ulatuses. 
4) Enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub kõrgeimat ostuhinda ja nõustub müügitingimustega, tema makstud tagatisraha arvestatakse ostuhinna sisse. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist.
5) Kinnistu eest tasumine toimub  enne  müügi- ja  asjaõiguslepingu sõlmimist Lääne-Harju  Vallavalitsuse arvelduskontole, lisaks tasub ostja kõik võõrandamise  ja omandiõiguse  üleminekuga seotud kulud ja lõivud. Kinnisasi antakse ostjale üle pärast notariaalse lepingu sõlmimist.  
 
2. Saialille tn 8 enampakkumine, alghind 1500 eurot
11.06.2019 kell 10.50 Paldiskis Rae tn 38
Lääne-Harju Vallavalitsus viib 11.06.2019 kell 10.50 läbi avaliku suulise enampakkumise Lääne-Harju valla omandis oleva Harju maakonnas, Lääne-Harju vallas, Paldiskis, Saialille tn 8 asuva kinnistu (registriosa nr 13003402) jagamise tulemusel tekkiva kinnistu (katastritunnus 43101:001:0265, pindala 1000 m², sihtotstarve elamumaa 100%) võõrandamiseks. Enampakkumise alghind on 1500 (üks tuhat viissada) eurot. Kinnistu on hoonestamata. Enampakkumise korraldatakse Lääne-Harju Vallavolikogu 05.02.2019 otsuse nr 6 alusel.
 
Enampakkumise tingimused:
1) Enampakkumisel osalejal ei tohi olla ole Lääne-Harju  valla ees võlaõiguslikest  lepingutest  tulenevaid  rahalisi  kohustusi. 
2) Enampakkumisel osaleja tasub tagatisraha 150 (ükssada viiskümmend) eurot ning osavõtutasu 50 (viiskümmend) eurot, hiljemalt 10.06.2019 Lääne-Harju Vallavalitsuse arvelduskontole EE452200001120109987 Swedbank, märksõna: Saialille tn 8 enampakkumine. 
3) Osaleja teeb pakkumise vähemalt algihinna ulatuses. 
4) Enampakkumise   võitjaks   tunnistatakse   isik,  kes  pakub  kõrgeimat   ostuhinda   ja  nõustub müügitingimustega, tema makstud tagatisraha arvestatakse ostuhinna sisse. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist.
5) Kinnistu eest tasumine toimub  enne  müügi- ja  asjaõiguslepingu sõlmimist Lääne-Harju  Vallavalitsuse arvelduskontole,  lisaks  tasub  ostja kõik võõrandamise  ja omandiõiguse  üleminekuga  seotud  kulud  ja lõivud. Kinnisasi antakse ostjale üle pärast notariaalse lepingu sõlmimist.  
 
3. Sadama tn 16 enampakkumine, alghind 31 000 eurot
11.06.2019 kell 11.10 Paldiskis Rae tn 38
Lääne-Harju Vallavalitsus viib 11.06.2019 kell 11.10 läbi avaliku suulise enampakkumise Lääne-Harju  valla omandis  oleva Harju  maakonnas, Lääne-Harju vallas, Paldiski linnas, Sadama tn 16 asuva kinnistu (registriosa nr 6350902, katastritunnus 58001:002:0102, pindala 1290 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) võõrandamiseks. Enampakkumise alghind on 31 000 (kolmkümmend üks tuhat) eurot. Kinnistu on hoonestatud, kinnistul asub teenindushoone (ehitisregistri kood 120772389). Hoone kasutamiseks on sõlmitud rendileping. Kinnisasja omandaja on kohustatud taluma kinnisasjal järgmisi tehnorajatisi: Elektrilevi OÜ-le kuuluv maakaabelliin ja õhuliin ning Telia Eesti AS-le kuuluv sideehitis. Enampakkumise korraldatakse Lääne-Harju Vallavolikogu 05.02.2019 otsuse nr 5 alusel.
 
Enampakkumise tingimused:
1) Enampakkumisel osalejal ei tohi olla ole Lääne-Harju valla ees võlaõiguslikest lepingutest  tulenevaid rahalisi kohustusi.
2) Enampakkumisel osaleja tasub tagatisraha 3100 (kolm tuhat ükssada) eurot ning osavõtutasu 50 (viiskümmend) eurot, hiljemalt 10.06.2019 Lääne-Harju Vallavalitsuse arvelduskontole EE452200001120109987 Swedbank, märksõna: Sadama tn 16 enampakkumine. 
3) Osaleja teeb pakkumise vähemalt algihinna ulatuses. 
4) Enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub kõrgeimat ostuhinda ja nõustub müügitingimustega, tema makstud tagatisraha arvestatakse ostuhinna sisse. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist.
5) Kinnistu eest tasumine toimub  enne  müügi- ja  asjaõiguslepingu sõlmimist Lääne-Harju  Vallavalitsuse arvelduskontole, lisaks tasub ostja kõik võõrandamise ja omandiõiguse  üleminekuga seotud kulud ja lõivud. Kinnisasi antakse ostjale üle pärast notariaalse lepingu sõlmimist.  
 
 

Lääne-Harju vallale kuuluva Padise Grupp OÜ osa müük

Lääne-Harju vallavalitsus müüb eelläbirääkimistega pakkumise korras Lääne-Harju vallale kuuluva OÜ Padise Grupp osa koos toimiva kruusa-liiva karjääri ja kehtivate kaevandamislubadega.
Lääne-Harju Vallavolikogu 27.03.2019 otsuse nr 19 „Osaühingu Padise Grupp osa võõrandamine" alusel viib Lääne-Harju Vallavalitsus 24.05.2019 kell 10.00 läbi eelläbirääkimistega pakkumise osaühingu Padise Grupp (registrikood 10378604) Lääne-Harju vallale kuuluva osa (nimiväärtusega 6 080 eurot, mis vastab 100%-le äriühingu osakapitalist) võõrandamiseks. Lääne-Harju vallale kuuluv äriühingu osa võõrandatakse ühe tervikuna (osade jaotamist mitme huvitatud isiku vahel ei toimu).
Osaühingu Padise Grupp omandis on Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Audevälja külas asuv Kruusa kinnistu (registriosa nr 5914302), mille koosseisus on järgmised katastriüksused:
Kruusa, katastritunnus 56202:002:0082, pindala 14758 m², sihtotstarve 100% mäetööstusmaa;
Kruusa, katastritunnus 56202:002:0083,  pindala  2,62 ha, sihtotstarve 100% mäetööstusmaa.
 
Kruusa kinnistule on väljastatud maavara kaevandamise luba HARM-068 (kehtib kuni 20.05.2020). Vastavalt OÜ J.Viru Markšeiderbüroo tööle nr 18278 on Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Audevälja külas Kruusa kinnistul asuva karjääri maavara jääkvaru 80219 m³, millest kaevandatava varu maht on 43200 m³. 
 
Eelläbirääkimistega pakkumise tingimused:
1. võõrandatava vara pakkumise alghind on 60 000 (kuuskümmend tuhat) eurot;
2. võõrandatava vara eest tasumine toimub rahas;
3. enampakkumise osavõtutasu on 300 (kolmsada) eurot, mis ei kuulu tagastamisele;
4. pakkujaks võivad olla kõik juriidilised isikud alljärgnevatel tingimustel: 
4.1 pakkuja peab olema registreeritud äriregistris; 
4.2 pakkujal ei ole riiklikke võlgnevusi ega ka võlgnevusi Lääne-Harju vallale või valla osalusega äriühingutele;
4.3 pakkuja äritegevus ei või olla peatatud, samuti ei ole ta pankrotis, likvideerimisel või tema osas ei ole algatatud sundlikvideerimist;
4.4 pakkumine ei või olla tingimuslik.
Pakkumise lisatingimused, mille kohta on pakkuja kohustatud andma kinnituse enne lõpliku pakkumise esitamist: 
1. pakkuja peab täitma Padise Grupp OÜ-le väljastatud maavara kaevandamise loa HARM-068 tingimusi;
2. pakkuja peab tagama Padise Grupp OÜ omandis oleva karjääri maavara ammendumise lõppemisel koostatud rekultiveerimisplaani elluviimise olemasoleva korrastusprojekti (Kruusa karjääri korrastusprojekt OÜ Mäemees töö nr 22.11, Tallinn 2011.a.) alusel;
3. pärast osaühing Padise Grupp osa võõrandamist sõlmitakse ostja ja Lääne-Harju Vallavalitsuse vahel kokkulepe kaevandamisloa HARM-037 teostamiseks Lääne-Harju vallale kuuluvas Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Padise külas Paemurru kinnistul (registriosa 2229202, katastritunnus 56202:001:0740) asuvas karjääris.
Enampakkumisel osaleja esitab või saadab hiljemalt 24.05.2019 kell 10.00 Lääne-Harju Vallavalitsusele, aadressile Rae tn 38, Paldiski 76806 kinnises ümbrikus pakkumisel osalemise kohta avalduse koos lisadokumentidega.
 
Pakkumisümbrik peab olema märgistusega „OÜ Padise Grupp osa võõrandamise pakkumine" ning sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
• pakkuja nimi, asukoht, registrikood, kontakttelefon ja e-posti aadress;
• nõusolek eelläbirääkimistega pakkumises osalemiseks pakkumiseks esitatud tingimustel;
• tõendid pakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtutasu tasumise kohta;
• sõnade ja numbriga kirjutatud pakutud hind;
• pakkumise esitaja allkiri, vajadusel volikiri;
• pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud või viseeritud.
 
Pakkumise läbiviimise ja hindamise komisjon avalikustab, mitu pakkumist esitati ja mitu vastab nõuetele. 
Eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osaleja, kellele saadetakse 27.05.2019 e-kirja teel kutse. Kutses teavitatakse pakkujat 29.05.2019 Lääne-Harju Vallavalitsuses (aadressil Rae tn 38, Paldiski) toimuvate eelläbirääkimiste kellaajast. Pärast eelläbirääkimiste lõppu iga pakkuja vormistab ja saadab 30.05.2019 e-kirjaga digitaalselt allkirjastatult lõpliku pakkumise, hinna ja kõigi lisatingimuste kohta, Lääne-Harju Vallavalitsuse meiliaadressile info@laaneharju.ee. Komisjon vaatab lõplikud pakkumised üle 31.05.2019 ja võrdväärsete pakkumiste korral annab pakkujatele võimaluse oma pakkumist kümne tööpäeva jooksul täiendada. Eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on isik, kelle pakkumise on vallavalitsus tunnistanud parimaks, arvestades kehtestatud lisatingimusi ja pakutud hinda. Eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamisest või pakkumise nurjunuks tunnistamisest teatatakse pakkujatele pärast vastava otsustuse tegemist e-kirjaga. Pakkumise võitja on kohustatud pärast tulemuste kinnitamise korralduse kättesaamist sõlmima ühe kuu jooksul müügilepingu, vastasel korral pakkumise tulemus tühistatakse ja korraldatakse uus pakkumine ning võitja poolt makstud tagatisraha ei tagastata. Eelläbirääkimistega pakkumise võitjale teatatakse lepingu sõlmimise aeg ja koht. Võõrandamise lepingu ja muude kokkulepete sõlmimise kulud kannab pakkumise võitja. 
 
Karjääri korrastusprojekt ja markšeidermõõdistamise dokumendid on kättesaadavad siin
Lisainfo: Veljo Männiste, tel. 6087875; veljo.manniste@laaneharju.ee või Erkki Pratka, tel. 6087882; erkki.pratka@laaneharju.ee 
 
 

Avalik enampakkumine 11.06.2019 vallale kuuluvate korteriomandite müügiks

ENAMPAKKUMINE toimub 11.06.2019 kell 12.00-13.40 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Paldiskis, Rae tn 38 II korruse volikogu saalis.
 
Lääne-Harju vald müüb 11.06.2019 avalikul suulisel enampakkumisel järgmised korteriomandid:
 
1. Kell 12.00 Harju-Risti küla, Harju-Risti  4-12 (registriosa number 11843002), üldpind on 63,10 m², alghind 14000 eurot. 
2. Kell 12.20 Harju-Risti küla, Harju-Risti  4-11 (registriosa number 11842902), üldpind on 76,00 m², alghind 15000 eurot.
3. Kell 12.40  Klooga alevik,  Metsa  tn  13-1 (registriosa number 10968502), üldpind  62,60 m², alghind 16000 eurot.
4. Kell 13.00 Rummu alevik, Sireli tn 5-11 (registriosa number 9028102), üldpind 39,20 m², alghind 1500 eurot.
5. Kell 13.20 Rummu alevik, Sireli  tn 5-21 (registriosa  number 9029102), üldpind 37,00 m², alghind 1500 eurot.
 
Enampakkumisel müüdavate korterite ja enampakkumisel osalemise tingimuste kohta täpsemat teavet leiab siit