Laulasmaa koolihoone laiendamine

Lääne-Harju vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Laulasmaa külas Kloogaranna tee 20 kinnistul asuva koolihoone laiendamiseks üle 33%  esialgsest mahust spordihoone  projekti koostamiseks.
Koolihoonet  ei  muudeta, sest kavandatav spordihoone  soovitakse püstitada juurdeehitusena valdavalt detailplaneeringus spordihoonele planeeritud alale. Hoonete ühendamisest tuleb vajadus  suurendada ehitusala ca 10% ulatuses. 
Kloogaranna tee 20 kinnistu paikneb üldplaneeringu kohaselt tiheasustuspiirkonnas, mis on olemasoleva ühiskondliku hoonete maal ja kavandatav tegevus vastab üldplaneeringule. Nimetatud kinnistule on Keila Vallavolikogu 08.07.2004 otsusega nr 171/0704 kehtestatud  Laulasmaa kooli maa-ala detailplaneering, kus käesolevate tingimustega vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 täpsustamiseks planeeritud hoonestusala suurust ja asukohta 10% ulatuses.
Projekteerimistingimuste eelnõu on kättesaadav Lääne-Harju valla kodulehel rubriigis "Projekteerimistingimused". Avalik väljapanek toimub 08.04.- 22.04.2019, mille jooksul saab vallavalitsusele esitada eelnõu kohta arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid e-postiga info@laaneharju.ee. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata.
 

Ämari alevikus koolihoone rekonstrueerimine tugikeskuseks

Lääne-Harju vallavalitsuse 19.03.2019 korraldusega nr 138 otsustati anda projekteerimistingimused Ämari alevikus Lennu tn 18 kinnistul ((katastritunnus 86801:001:0743) endise koolihoone rekonstrueerimiseks tugikeskuseks. Tugikeskusesse kavandatakse mitu funktsiooni – ruumid kogukonnaorganisatsioonidele, eakate päevahoid ning eluruumid vähekindlustatud inimestele, samuti tuleb ruum sotsiaaltöötaja vastuvõtuks. Keskuses hakkab töötama administrator.
Hoone päevakeskuse osas projekteeritakse ruumid eakatele ja puuetega inimeste päevahoiuteenuse osutamiseks ning kogukonnamaja osas projekteeritakse lisaks olemasolevale spordisaalile ruumid kogukonnale huvitegevuste läbiviimiseks sellise arvestusega, et neid oleks võimalik välja rentida ja laialdasemalt kasutada üritusteks sh näiteks Ämari lennubaasil.
 

Paldiski raudteejaama raudteerajatiste projekteerimistingimused

Lääne-Harju vallavalitsuse korraldusega 19.02.2019 nr 83 otsustati anda projekteerimistingimused Paldiski linnas Paldiski raudteejaama (katastritunnus 58001:001:0158) kinnistule ehitusloakohustuslike raudteerajatiste ehitusprojekti koostamiseks.