Lääne-Harju Vallavalitsus pakub tööd

 

NOORSOOTÖÖTAJALE

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Töö kirjeldus: Noorsootöötaja töö sisuks on noorte ja noortegruppide tegevuse koordineerimine Lääne-Harjuvallas. Noorsootöötaja toetab noore isiklikku arengut ja õppimist väljas pool kooli, perekonda ja tööd ning loob selle saavutamiseks sobilikud tingimused.

Nõudmised kandidaadile: 

 • eelistatult kõrgharidus, selleomandamine või noorsootöötaja kutse olemasolu või noortega töötamise kogemus (soovitavalt noorsootöö-, hariduse- või sotsiaal valdkonnas)
 • hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 • kasuks tuleb vene keele oskus kõnes
 • hea arvuti kasutamise oskus (teksti-ja tabeltöötlus programmid)

Omalt poolt pakume:

 • sõbralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis
 • kaasaegset töökeskkonda
 • erialaseid täiendkoolitusi
 • eneseteostuse võimalusi
 • mitmekülgset tööd
 • 42 päeva põhipuhkust

Kandideerimiseks ootame CV-d ja motivatsioonikirja aadressile: viktoria.visbek@hk.laaneharju.ee
 

PROJEKTIJUHILE

Tööle asumis eaeg: esimesel võimalusel
Töö kirjeldus: Noorte valdkonna projektide algatamine ja teostamine,huvikeskuse tegevusvaldkonna kavandamine. Mobiilse noorsootöö arendamine. Lääne-Harju Õpilasmaleva eestvedamine.

Nõudmised kandidaadile:

 • Kõrgharidusega (võib olla omandamisel) või muu vastavasisulise kogemustepagasiga;
 • Kasuks tuleb projekti kirjutamise ja juhtimisekogemus;
 • Noorsootöö valdkonna tundmist(varasemat töökogemust noortega);
 • Valmisolekut töötada õhtustel aegadel ja ka nädalavahetustel;
 • Valmisolekut vajadusel asendada noorsootöötajaid teistes noortekeskustes;
 • Loovust, avatust, paindlikkust, positiivsust, head kohanemisvõimet;
 • Kasuks tuleb autojuhilubade omamine ja isikliku auto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume:

 • Sõbralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis
 • Kaasaegset töökeskkonda
 • Eneseteostuse võimalusi
 • Mitmekülgset tööd
 • 42 päeva põhipuhkust

Kandideerimiseks ootame CV-d ja motivatsioonikirja aadressile: viktoria.visbek@hk.laaneharju.ee

 

 

Laulasmaa Kool otsib enda kollektiivi:

 • Logopeedi (1.0)

 • Laulasmaa koolimaja pikapäevarühma õpetajat (1.0)

 • Laulasmaa koolimaja abiõpetajat (1.0)

 • Laulasmaa koolimaja eesti keele õpetajat (1.0)

 • Lehola koolimaja sotsiaalpedagoogi (0.5)

 • Lehola ja Klooga lasteaia eripedagoogi (1.0)

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd;

 • paindlikku tööaega;

 • enesetäiendamise võimalusi;

 • soodustusi sportimiseks;

 • võimalusel sõiduhüvitist;

 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas.

Tööle asumise aeg - niipea kui võimalik

Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata hiljemalt 20.09.2022 aadressile info@laulasmaakool.ee.

Lisainformatsioon: kristi.poldoja@laulasmaakool.ee,

tel 5887 4223 (Kristi Põldoja, direktor)

 

ÕIGUSNÕUNIKULE
 

Tööülesanded:

·      osalemine valla (vallavalitsus ja vallavolikogu) haldusaktide eelnõude väljatöötamisel ja koostamisel, õigusaktide õiguspärasuse kontrollimine, muudatusettepanekute esitamine;

·      avaldustele, kaebustele, taotlustele, teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamise korraldamine;

·      vallavalitsuse juhtide ja ametnike õigusalane nõustamine;

·      valla või valla ametiasutuse esindamine kohtus, notaribüroos ja teistes õigus- ja korrakaitseorganites;

·      valla poolt kohtule esitatavate dokumentide koostamine (hagid, avaldused, taotlused, kaebused, seisukohad, kirjad jm);

·      võlanõuete ja pretensioonide koostamine ja esitamine;

·      lepinguprojektide koostamine, analüüsimine ja ettevalmistamine;

·      vaidemenetluste ja sundvalduste menetluste dokumentatsiooni koostamine.

Kandideerimise eelduseks on:

·      juriidiline kõrgharidus (magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon õigusteaduses);

·      kohaliku omavalitsuse valdkonna seadusandluse põhjalik tundmine (sh sotsiaalhoolekande-, perekonna-, haldus-, ehitus-, planeerimis-, korrakaitse-,  töölepingu-, võlaõigus jm);

·      töökogemus õigusvaldkonnas, asjaajamises ja töös dokumentidega;

·      praktiline oskus erialasel tööl;

·      väga hea analüüsi-, argumenteerimis-, suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;

·      algatus- ja otsustusvõime, strateegiline mõtlemine ning hea pingetaluvus;

·      eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil;

·      B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

·      vastutusrikast ja mitmekesist tööd;

·      sõbralikku ja toetavat kollektiivi;

·      sportimisvõimalusi;

·      avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi.

Töökoha andmed:

·      täistööaeg

·      töökoht asub Paldiskis

·      tööle asumine esimesel võimalusel

Motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendav dokument

palume edastada hiljemalt 05.09.2022

aadressil: marily.haitson@laaneharju.ee

Lisainfo: vallasekretär Anti Pärtel, anti.partel@laaneharju.ee, 679 0616

 

 

Lääne-Harju vallavalitsuse allasutuste tööpakkumised 

 

Lääne-Harju Valla Raamatukogu pakub tööd

RAAMATUKOGUHOIDJALE

Klooga raamatukogus
 

Tööülesanded:

•            lugejateenindus (töötamine Urram süsteemis);

•            kasutajakoolituste (sh arvutikoolituste) läbiviimine;

•            raamatukogutundide, kirjandusürituste, -näituste algatamine ja läbiviimine.

Kandideerimise eelduseks on:

•            raamatukogunduse/infoteaduse alane kõrgharidus (võib olla omandamisel) või muu kõrgharidus (pedagoogika, infotehnoloogia);

•            hea arvutikasutamise oskus;

•            hea eesti keele oskus;

•            valmisolek meeskonnatööks;

•            teenindusvalmidus ja hea suhtlemisoskus;

•            korrektsus ja vastutustunne ning algatusvõime ja iseseisvus.

Kasuks tuleb:

•            huvi kirjanduse vastu ja suur lugemus;

•            raamatukogus töötamise kogemus;

•            laste ja noortega töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

•            mitmekülgset ja huvitavat tööd;

•            enesetäiendamise võimalusi;

•            võimalust rakendada loomingulisust;

•            väärtuslikke kogemusi;

•            toetavat ja sõbralikku meeskonda.

Töökoha andmed:

•            osakoormus (0,5 kohta)

•            töökoht asub Klooga raamatukogus aadressil Aedlinna tee 5, Klooga alevik

•            tööle asumine esimesel võimalusel

 

Avalduse koos elulookirjelduse ja haridust tõendava dokumendi koopiaga palume edastada hiljemalt 12. septembril 2022  e-posti aadressil: Urve.Luht@rmtk.laaneharju.ee

Lisainfo: Lääne-Harju Valla Raamatukogu direktor Urve Luht, telefon: 512 2051

 

 

Laulasmaa kool otsib oma kollektiivi:

Laulasmaa koolimaja logopeedi (1,0);

Laulasmaa koolimaja matemaatika õpetajat (1,0);

Karjaküla lasteaia muusika- ja liikumisõpetajat (osakoormusega) - koormus 0,125 ehk 4 tundi nädalas.

Täpsem info: info@laulasmaakool.ee või tel 608 8900.

 

Paldiski lasteaed Sipsik pakub tööd eesti keele õpetajale 1,0

koormusega (keelekümbluse rühm).
Tööle asumine esimesel võimalusel. CV ja sooviavalduse palume saata e-postiga direktor@lasipsik.edu.ee.
Lisainfo telefonil 5648 8905
 

Risti-Padise tugipesa otsib oma meeskonda:

• logopeedi (1,0 töökohta)
• psühholoogi (0,5)
 
Tööle asumise aeg kokkuleppel.
Kontakt: Kristo Matson, tel 6081234
 
Loe lähemalt siit