Lääne-Harju Vallavalitsus pakub tööd arendusnõunikule

Peamised tööülesanded:
• rahastamisvõimaluste leidmine siseriiklikest ja Euroopa Liidu programmidest
• projektiettepanekute (-ideede) väljatöötamine koostöös osakondadega
• strateegiliste dokumentide väljatöötamine sh strateegiate ja arengukava elluviimiseks vajalike finantseerimisvõimaluste väljatöötamine
• kavandavatest ja läbiviidavatest projektidest andmebaasi koostamine ja haldamine
• projektide koostamine, koordineerimine, elluviimise korraldamine, aruannete koostamine ja esitamine
• arengukava koostamise, täiendamise, muutmise ja tegevuste elluviimise korraldamine
• investeeringute kava väljatöötamises osalemine
Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus
• eelnev töökogemus sarnases valdkonnas või kohalikus omavalitsuses
• eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel
• väga hea arvuti kasutamise oskus
• orienteeritus meeskonnatööle
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning analüüsivõime
• hea stressi- ja pingetaluvus
• täpsus, korrektsus, avatus, usaldusväärsus, ausus, viisakus
Kasuks tuleb:
• projektitaotluste koostamise kogemus
• turundus- ja kommunikatsioonivaldkonna tundmine
• erinevate rahastusprogrammide tundmine
• vene keele oskus suhtlustasandil
• aktiivsus ja algatusvõime
• autojuhilubade omamine
Omalt poolt pakume:
• huvitavat tööd arenevas omavalitsuses
• häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks
• erinevaid sportimisvõimalusi
• ametikohale vastavat täiendkoolitust
• paindlikku tööaega
• töötajate motivatsioonipaketti
• toetavat meeskonda ja ühisüritusi
Töö asukoht: Rae tn 38, Paldiski linn, Lääne-Harju vald
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Viimane kandideerimise aeg: 1. juuni 2022
Kandideerimiseks ootame CV-d, motivatsioonikirja ja haridust tõendavaid dokumente aadressile: marily.haitson@laaneharju.ee
 

Lääne-Harju Vallavalitsus pakub tööd haridusvaldkonna nõunikule

Peamised tööülesanded:
• Lääne-Harju valla lasteaedade tegevuse koordineerimine vastavalt valla ja haridusasutuste arengukavale
• regionaalse hariduspoliitika valdkonna küsimuste lahendamine
• lasteaialaste üle arvestuse pidamine
• haridusvaldkonna arengusuundade väljatöötamine koostöös lasteaedadega
• lasteaedade nõustamine probleemküsimuste lahendamisel
Kandidaadilt ootame:
• kõrgharidust, soovitavalt kasvatusteaduste või sotsiaaltöö valdkonnas
• eesti keele oskust kõrgtasemel
• väga head suhtlemisoskust
• täpsust, põhjalikkust, konkreetsust
• head pingetaluvust, julgust
• nõudlikkust iseenda ja teiste suhtes
• oskust tegutseda iseseisvalt
• tahet panustada valla arengusse läbi oma valdkonna
Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus
• vene keele oskus suhtlustasandil
• autojuhilubade olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
Omalt poolt pakume
• erialaseid täiendkoolitusi
• vastutusrikast ja mitmekesist tööd arenevas omavalitsuses
• erinevaid sportimisvõimalusi
• sõbralikku ja toetavat kollektiivi
• paindlikku tööaega
Töö asukoht: Rae tn 38, Paldiski linn, Lääne-Harju vald
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavad dokumendid ja essee teemal: „Omavalitsuse väljakutsed ja tegevuskava alushariduse ja lapsehoiu seaduse muudatuste perspektiivis", pikkusega 1xA4 Dokumendid palume esitada hiljemalt 8. juuniks 2022 digitaalselt allkirjastatult aadressile marily.haitson@laaneharju.ee
Lisainformatsioon: Liivi Siim, liivi.siim@laaneharju.ee, 6790625
 

Lääne-Harju Vallavalitsus pakub tööd keskkonna- ja ehitusjärelevalve nõunikule

 
Tööülesanded:
• regulaarse keskkonnajärelevalve teostamine valla heakorra-, jäätmekäitluse ja reovee-käitluse valdkondades
• regulaarse riikliku järelevalve teostamine ehitusseadustiku ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle
• väärteomenetluse läbiviimine oma teenistusülesannete valdkonnas tuvastatud väärtegude menetlemiseks ja väärteomenetluse portaali halduri kohustuste täitmine
• arvestuse pidamine ja aruandluse esitamine järelevalve- ja väärteomenetluste kohta
• koostöö vallavalitsuse osakondadega, asjaomaste asutuste ning kinnistu omanike või valdajatega heakorraalaste ja jäätmekäitluse alaste küsimuste lahendamisel
• heakorra alaste ülevaadete, soovituste ja ettepanekute koostamine ning edastamine
• heakorra alaste õigusaktide tutvustamine ja selgitamine elanikkonnale ja organisatsioonidele
• hulkuvate loomadega seonduvate juhtumite menetlemine
Kandideerimise eelduseks on:
• erialane kõrg- või keskeriharidus
• valdkonna seadusandluse tundmine
• teadmised väärteomenetlusest ja riikliku järelevalvemenetluse läbiviimise oskus
• kogemus asjaajamises ja töös dokumentidega
• väga hea analüüsivõime, suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
• algatus- ja otsustusvõime, strateegiline mõtlemine ning hea pingetaluvus
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlemistasandil
• B-kategooria juhiload
Kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus
Omalt poolt pakume:
• vastutusrikast ja mitmekesist tööd
• sõbralikku ja toetavat kollektiivi
• sportimisvõimalusi
• avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi
Töökoha andmed:
• täistööaeg
• töökoht asub Paldiskis
• tööle asumine esimesel võimalusel
Motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendav
dokument palume edastada hiljemalt 25.05.2022 aadressil marily.haitson@laaneharju.ee
Lisainfo: keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambing
kerli.lambing@laaneharju.ee, 677 6936

 

Lääne-Harju Vallavalitsus võtab tööle lastekaitsespetsialisti

(Paldiski ja Padise piirkonda)
 
Tööülesanded:
sotsiaalnõustamine
juhtumitöö peredega
probleemide lahendamine koostöös võrgustikku kuuluvate asutuste ja isikutega
lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, teenusele suunamine, lapse abistamiseks meetmete pakkumine ja vajadusel juhtumikorralduse algatamine
lapsesse puutuvate vanemate vaheliste vaidluste lahendamine
lastekaitsealaste kohtudokumentide ettevalmistamine ja arvamuste esitamine ning eestkosteasutuse esindamine kohtus
töö alaealiste õigusrikkujate ja koolikohustuse mittetäitjatega
andmete sisestamine ja juhtumite menetlemine andmeregistris STAR
 
 
Kandideerimise eelduseks on:
erialane kõrgharidus (või selle omandamine viimasel kursusel). Hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest peab omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele
eelnev töökogemus antud valdkonnas
kohusetunne, stressitaluvus ja võime töötada pingelises olukorras
hea suhtlemis- ja koostööoskus
vene keele oskus suhtlustasandil
arvuti kasutamise oskus
 
Kasuks tuleb: 
varasem töökogemus sarnases valdkonnas
autojuhilubade olemasolu
 
Omalt poolt pakume
vastutusrikast ja mitmekesist tööd
sõbralikku ja toetavat kollektiivi
avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi
erinevaid sportimisvõimalusi;
kaasaegseid töötingimusi.
 
Tööle asumine: esimesel võimalusel
Kandideerimistähtaeg: 30.04.2022
 
Kandideerimiseks palume saata CV ja sooviavaldus aadressile marily.haitson@laaneharju.ee
Lisainfo:  Anneli Sert, anneli.sert@laaneharju.ee , 677 6930
 

Lääne-Harju vallavalitsuse allasutuste tööpakkumised 

 Laulasmaa Kool Lehola lasteaed otsib enda toredasse kollektiivi LASTEAIAÕPETAJAT

Nõudmised kandidaadile:
pedagoogiline kõrgharidus;
väga hea eesti keele oskus;
hea suhtlemisoskus;
koostöövalmidus;
soov töötada lastega.
 
Omalt poolt pakume:
toetavat kollektiivi;
täiskohaga tööd;
enesetäiendamise võimalusi;
soodustusi sportimiseks;
3 tasustatud tervisepäeva aastas.
 
Tööle asumise aeg - 1.08.2022
 
Kandideerimisavaldus, haridust tõendavad dokumendid ja CV saata hiljemalt 31.05.2022 info@laulasmaakool.ee
Lisainfo erika.elissaar@kloogakool.ee, tel 59190749 (Erika Elissaar, õppejuht)
 

Paldiski Vene Põhikool ootab oma kooliperre

  • psühholoogi (0,5 kohta)
  • muusikaõpetajat (0,9 kohta)
  • kunstiõpetajat (0,5 kohta)
  • klassiõpetajat (1,0 kohta)
(keelekümblus klass, eesti keele tase - C1)
 
Tööleasumise aeg on 29. august 2022.
Palume avalduse, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile
info@pvp.edu.ee Lisainfo telefonil 6741325.
 

Paldiski Ühisgümnaasium ootab alates 2022/2023. õppeaastast oma meeskonda

klassiõpetajat
inglise keele õpetajat
eesti keele õpetajat
huvijuhti
logopeedi
 
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume
saata hiljemalt 31.05.2022 aadressil kool@paldgym.edu.ee.
Lisainfo tel:  58 188 082.
 
 

Laulasmaa kool otsib oma kollektiivi:

• logopeedi 1,0
• sotsiaalpedagoogi 0,5
• psühholoogi 0,5 
• kolmanda kooliastme väikerühma loodusainete õpetajat Laulasmaa koolimajas (osaline koormus, tööle asumine esimesel võimalusel).
 
Täpsem info: info@laulasmaakool.ee või tel 608 8900.
 

Vasalemma Põhikool ootab oma kollektiivi: 

eriklassi õpetajat (II kooliaste); 
matemaatika- füüsika õpetajat; 
eesti keele ja kirjanduse õpetajat; 
sotsiaalpedagoogi (0,5 ametikohta, lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendaja); 
logopeedi. 
Tööleasumise aeg on 29. august 2022.  
Palume avalduse, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 20. maiks aadressile siiri.lall@vask.edu.ee Lisainfo telefonil 6713335. 
 
 

Paldiski lasteaed Sipsik pakub tööd eesti keele õpetajale

Paldiski lasteaed Sipsik pakub tööd eesti keele õpetajale 1,0
koormusega (keelekümbluse rühm).
Tööle asumine esimesel võimalusel. CV ja sooviavalduse palume saata e-postiga direktor@lasipsik.edu.ee.
Lisainfo telefonil 5648 8905
 

Karjaküla lasteaia kollektiiv vajab

0,5 koormusega majahoidjat ja 0,75 koormusega õpetaja abi

Lisateave: Laulasmaa Kooli Karjaküla lasteaia õppealajuhataja Erika Elissaar, tel. 5625 1727
 

Risti-Padise tugipesa otsib oma meeskonda:

• logopeedi (1,0 töökohta)
• psühholoogi (0,5)
 
Tööle asumise aeg kokkuleppel.
Kontakt: Kristo Matson, tel 6081234
 
Loe lähemalt siit