Lääne-Harju Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Vasalemma Kunstide Kooli (alates 01.09.2021 Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kool) direktori ametikohale

Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatavad Vasalemma Kunstide Kool ja Paldiski Muusikakool ühendatakse alates 1. septembrist 2021 Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooliks. Ühendhuvikoolis saab õppida muusika-, kunsti- ja tantsuerialal. Õppetöö toimub Paldiski linnas ja Rummu alevikus.
 
Huvikooli direktori ülesandeks on tagada asutuse tulemuslik töö ja areng koostöös kooli pidaja, huvikooli õppenõukogu ja hoolekoguga, edendades laste ja noorte võimalusi kaunite kunstide alase huvihariduse omandamiseks Lääne-Harju vallas. Direktor vastutab kooli üldseisundi, hea maine, kvaliteetse ja kaasaegse õppe ning rahaliste vahendite ja vara sihipärase kasutamise eest.
 
Konkurss toimub kahes voorus. Esimeses hindab konkursikomisjon kandidaatide dokumentide vastavust nõuetele. Teise vooru kutsututele toimub vestlus konkursikomisjoni liikmetega. Enne vestlusvooru tuleb kandidaatidel esitada essee Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli arendamisest ning rollist valla kultuuri- ja hariduselus. 
 
Kandidaadilt eeldame: 
- huvikooli juhtimiseks sobilikku erialast (eelistatult muusikaalast) kõrgharidust;
- vähemalt 2-aastast juhtimise kogemust;
- head analüüsi- ja planeerimisoskust;
- väga head suhtlemisoskust ja koostöövõimet;
- ametikoha ja kaasaegse õpikeskkonna vajadustele vastavat digipädevust;
- eesti keele valdamist kõrgtasemel ja vene keele oskust kõnekeele tasemel.
 
Kasukus tuleb:
- erialane pedagoogiline staaž;
- innovaatilisus, loovus, aktiivne eluhoiak, avatus;
- hea stressi- ja pingetaluvus;
- vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
- kultuuri- ja haridusvaldkonna tundmine;
- valmisolek osaleda valla kultuurielus;
- autojuhilubade olemasolu.
 
Omalt poolt pakume:
- täistööajaga huvitavat ja väljakutseterohket tööd arenevas omavalitsuses ja huviasutuses;
- võimalust eneseteostuseks ja uuteks algatusteks organisatsiooni ülesehitamisel ja arendamisel;
- ametikohale vastavat täiendkoolitust.
 
Sooviavaldus koos motivatsioonikirjaga (maksimaalselt 1800 tähemärki), CV ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad ning konkursil osaleja soovil muud dokumendid palume esitada Lääne-Harju Vallavalitsusele hiljemalt 3. mail 2021 e-posti aadressil marily.haitson@laaneharju.ee.
Vestlusvooru kutsutud kandidaatidel tuleb esitada essee Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli arendamisest ja rollist valla kultuuri- ja hariduselus.
Tööle asumine esimesel võimalusel.
 
Lisainfo: haridus-, kultuuri- ja noorsootöö osakonna nõunik Liivi Siim, liivi.siim@laaneharju.ee, tel. 679 0625
 

Lääne-Harju Huvikeskus pakub tööd noorsootöötajatele

Lääne-Harju Huvikeskus otsib oma meeskonda noorsootöötajaid Ämari ja Vasalemma noortetuppa koormusega vastavalt 1,0 ja 0,5 ametikohta.  
 
Tööülesanded
Noortele suunatud tegevuste planeerimine ja läbiviimine (töötoad, koolitused, sündmused, huvitegevus jms)
Noorte juhendamine ja omaalgatuste toetamine
Noorteinfo edastamine
Noortekeskuses korra tagamine
 
Ootused kandidaadile
Kõrgharidus (või selle omandamine noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, rekreatsiooni, psühholoogia või kultuuri erialal)
Eesti keele oskus kõrgtasemel ning soovitavalt kesktasemel vene ja inglise keele oskus ametialase sõnavara valdamisega
Oskus kasutada sotsiaalmeedia kanaleid 
Hea arvutikasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid)
Hea suhtlemis-, kuulamis- ja planeerimisoskus
Varasem töökogemus noortega
Hea stressitaluvus
Valmisolek töötada nädalavahetustel ja õhtustel tundidel
Isikliku auto kasutamise võimalus
Kasuks tuleb varasem projektide kirjutamise ja juhendamise kogemus.
 
Huvikeskus pakub:
toredaid ühissündmusi;
toetavat ja sõbralikku meeskonda;
tööaega 35 tundi nädalas, tööpäeviti 13.00–20.00 (võimalik töötada osakoormusega);
enesetäiendamisvõimalusi;
kutsekvalifikatsiooni tõstmise toetamine;
põhipuhkus 42 kalendripäeva aastas.
 
Lisainfo
Kandideerimiseks saada meile oma CV ja motivatsioonikiri, mis sisaldab visiooni Lääne-Harju Huvikeskuse tööst, e-posti aadressile: viktoria.visbek@hk.laaneharju.ee
Konkurss kestab kuni 11.04.2021

Lääne-Harju vallavalitsus pakub tööd lastekaitsespetsialistile

Ootame oma meeskonda lastekaitsespetsialisti (Paldiski ja Padise piirkond).
Tööülesanded:
- sotsiaalnõustamine;
- juhtumitöö peredega;
- probleemide lahendamine koostöös võrgustikku kuuluvate asutuste ja isikutega;
- lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, teenusele suunamine,
  lapse abistamiseks meetmete pakkumine ja vajadusel juhtumikorralduse algatamine;
- lapsesse puutuvate vanemate vaheliste vaidluste lahendamine;
- lastekaitsealaste kohtudokumentide ettevalmistamine ja arvamuste esitamine ning       eestkosteasutuse esindamine kohtus;
- töö alaealiste õigusrikkujate ja koolikohustuse mittetäitjatega andmete sisestamine ja juhtumite
 menetlemine andmeregistris STAR.
Kandideerimise eelduseks on:
- erialane kõrgharidus (või selle omandamine viimasel kursusel). Hiljemalt kahe aasta möödumisel
  alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest peab omandama sotsiaaltöötaja kutse     spetsialiseerumisega lastekaitsele.
- eelnev töökogemus antud valdkonnas kohusetunne, stressitaluvus ja võime töötada pingelises     olukorras
- hea suhtlemis- ja koostööoskus
- vene keele oskus suhtlustasandil
- arvuti kasutamise oskus
Kasuks tuleb: B-kategooria juhilubade olemasolu
Omalt poolt pakume:
vastutusrikast ja mitmekesist tööd, sõbralikku ja toetavat kollektiivi, sportimisvõimalusi,
avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi
CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendav dokument saata: marily.haitson@laaneharju.ee
Kandideerimistähtaeg: 22.03.2021
Kontaktisik: Anneli Sert. Lisainfo telefonil: 6776 930