Lääne-Harju Vallavalitsus pakub tööd

Lääne-Harju Vallavalitsus pakub tööd

LASTEKAITSESPETSIALISTILE

Tööülesanded:

 • sotsiaalnõustamine;
 • juhtumitöö peredega;
 • probleemide lahendamine koostöös võrgustikku kuuluvate asutuste ja isikutega;
 • lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, teenusele suunamine, lapse abistamiseks meetmete pakkumine ja vajadusel juhtumikorralduse algatamine;
 • lapsesse puutuvate vanemate vaheliste vaidluste lahendamine;
 • lastekaitsealaste kohtudokumentide ettevalmistamine ja arvamuste esitamine ning eestkosteasutuse esindamine kohtus;
 • töö alaealiste õigusrikkujate ja koolikohustuse mittetäitjatega;
 • andmete sisestamine ja juhtumite menetlemine andmeregistris STAR.

Kandideerimise eelduseks on:

 • erialane kõrgharidus (või selle omandamine viimasel kursusel). Hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest peab omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;
 • eelnev töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas;
 • kohusetunne stressitaluvus ja võime töötada pingelises olukorras;
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus;
 • vene keele oskus suhtlustasandil;
 • arvuti kasutamise oskus.

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus lasteakaitse valdkonnas;
 • B-kategooria juhilubade olemasolu.

Omalt poolt pakume:

 • kaasaegseid töötingimusi;
 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd;
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
 • täiendavat tervisekindlustust või sporditoetust;
 • sportimisvõimalusi;
 • avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi.

Motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendav dokument

palume edastada hiljemalt 16.01.2023 aadressil: marily.haitson@laaneharju.ee

Lisainfo: sotsiaalosakonna juhataja Anneli Sert, anneli.sert@laaneharju.ee , 677 6930.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOORSOOTÖÖTAJALE PADISEL JA LAULASMAAL

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Töö kirjeldus: Noorsootöötaja töö sisuks on noorte ja noortegruppide tegevuse koordineerimine Lääne-Harjuvallas. Noorsootöötaja toetab noore isiklikku arengut ja õppimist väljas pool kooli, perekonda ja tööd ning loob selle saavutamiseks sobilikud tingimused.

Nõudmised kandidaadile: 

 • eelistatult kõrgharidus, selleomandamine või noorsootöötaja kutse olemasolu või noortega töötamise kogemus (soovitavalt noorsootöö-, hariduse- või sotsiaal valdkonnas)
 • hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 • kasuks tuleb vene keele oskus kõnes
 • hea arvuti kasutamise oskus (teksti-ja tabeltöötlus programmid)

Omalt poolt pakume:

 • sõbralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis
 • kaasaegset töökeskkonda
 • erialaseid täiendkoolitusi
 • eneseteostuse võimalusi
 • mitmekülgset tööd
 • 42 päeva põhipuhkust

Kandideerimiseks ootame CV-d ja motivatsioonikirja aadressile: viktoria.visbek@hk.laaneharju.ee
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lääne-Harju Vallavalitsus pakub tööd
Tugiisikule
Lääne-Harju Vallavalitsus otsib tugiisikut 5-aastasele lapsele

Sobival kandidaadil on:
• eesti keele oskus;
• vähemalt keskharidus;
• kannatlikkus, sõbralikkus ja positiivne ellusuhtumine;
• koostöövalmidus ja kohusetundlikkus;
• kasuks tuleb tugiisiku koolituse läbimine.
Tööülesanded:
• Tugiisik abistab, juhendab ja motiveerib puudega last igapäevaelu toimingutes, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule;
• Tugiisik on lapsele täiskasvanud saatjaks rehabilitatsiooni teenustel osalemisel, vajadusel lasteaias käimisel;
• Tugiisikuteenust osutatakse päevasel ajal lapse haridusasutuses, lapse kodus, rehabilitatsiooni teenustel käimisel või vaba aja sisustamiseks mõeldud keskkonnas.
Töö toimub tähtajalise käsunduslepingu alusel. Tunnitasu 6,73€ bruto.
Tugiisikutöö on osalise koormusega, tööaeg kokkuleppel ja vastavalt lapse vajadustele.
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Töö asukoht: Padise, Lääne-Harju vald, Harjumaa.

Kandideerimiseks palun saatke avaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 16.01.2023 e-posti aadressile: marily.haitson@laaneharju.ee.
Lisateave: sotsiaalosakonna osakonnajuhataja asetäitja Triin Vanem, tel. 679 0631
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lääne-Harju Vallavalitsus pakub tööd

Nõunikule

kelle ülesandeks on Lääne-Harju valla territooriumil keskkonnajärelevalve teostamine.

Tööülesanded:

 • regulaarse keskkonnajärelevalve teostamine valla heakorra-, jäätmekäitluse ja reovee-käitluse valdkondades;
 • väärteomenetluse läbiviimine oma teenistusülesannete valdkonnas tuvastatud väärtegude menetlemiseks ja väärteomenetluse portaali halduri kohustuste täitmine;
 • arvestuse pidamine ja aruandluse esitamine järelevalve- ja väärteomenetluste kohta;
 • koostöö vallavalitsuse osakondadega, asjaomaste asutuste ning kinnistu omanike või valdajatega heakorraalaste ja jäätmekäitluse alaste küsimuste lahendamisel;
 • heakorra alaste ülevaadete, soovituste ja ettepanekute koostamine ning edastamine;
 • heakorra alaste õigusaktide tutvustamine ja selgitamine elanikkonnale ja organisatsioonidele;
 • hulkuvate loomadega seonduvate juhtumite menetlemine.

Kandideerimise eelduseks on:

 • erialane kõrg- või keskeriharidus;
 • valdkonna seadusandluse tundmine;
 • teadmised väärteomenetlusest ja riikliku järelevalvemenetluse läbiviimise oskus;
 • kogemus asjaajamises ja töös dokumentidega;
 • väga hea analüüsivõime, suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
 • algatus- ja otsustusvõime, strateegiline mõtlemine ning hea pingetaluvus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlemistasandil;
 • B-kategooria juhiload;
 • kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus.

Omalt poolt pakume:

 • Kaasaegseid töötingimusi;
 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd;
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
 • täiendavat tervisekindlustust või sporditoetust;
 • sportimisvõimalusi;
 • avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi.

Töökoha andmed:

 • täistööaeg
 • töökoht asub Paldiskis
 • tööle asumine esimesel võimalusel

Motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendav palume edastada hiljemalt 30.01.2023 aadressil: marily.haitson@laaneharju.ee

Lisainfo: keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambing, kerli.lambing@laaneharju.ee, 677 6936

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lääne-Harju Vallavalitsus pakub tööd

Nõunikule

kelle ülesandeks on projekteerimistingimuste ja detailplaneeringute menetlemise koordineerimine ja korraldamine Lääne-Harju vallas

Tööülesanded:

 • detailplaneeringute menetlemise koordineerimine ja planeerimisseadusest tulenevate kohalikule omavalitsusele määratud ülesannete täitmine;
 • projekteerimistingimuste taotluste menetlemine, projekteerimistingimuste koostamine;
 • järelevalve teostamine kehtestatud detailplaneeringute ja nende realiseerimiskava elluviimise üle;
 • ehitusprojektide arhitektuurse osa kontrollimine.

Kandideerimise eelduseks on:

 • erialane kõrg- või keskeriharidus;
 • valdkonna seadusandluse tundmine;
 • ruumilise planeerimise valdkonna tundmine;
 • ruumilise planeerimisega seotud arvutiprogrammide kasutamise oskus;
 • väga hea analüüsivõime, suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
 • algatus- ja otsustusvõime, strateegiline mõtlemine ning hea pingetaluvus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlemistasandil;
 • B-kategooria juhiload;
 • kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus.

Omalt poolt pakume:

 • Kaasaegseid töötingimusi;
 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd;
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
 • täiendavat tervisekindlustust või sporditoetust;
 • sportimisvõimalusi;
 • avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi.

Töökoha andmed:

 • täistööaeg
 • töökoht asub Paldiskis
 • tööle asumine esimesel võimalusel

Motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendav

dokument palume edastada hiljemalt 30.01.2023

aadressil: marily.haitson@laaneharju.ee

Lisainfo: keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambing,

kerli.lambing@laaneharju.ee, 677 6936

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lääne-Harju Vallavalitsus pakub tööd

Nõunikule

kelle ülesandeks on Lääne-Harju valla territooriumil keskkonna valdkonnaga seotud küsimuste lahendamine

Tööülesanded:

 • keskkonnaalase tegevuse korraldamine, keskkonnaseisundi jälgimine;
 • keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangute koostamine;
 • keskkonnalubade kooskõlastuste menetlemine;
 • keskkonnaalaste projektide rahastustaotluste koostamises osalemine ja projektide juhtimine (sh Hajaasustusprogramm);
 • planeeringute ja ehitusprojektide läbivaatamine ja kooskõlastamine oma valdkonna piires;
 • puurkaevu ja puuraugu asukoha kooskõlastamise menetlemine;
 • raieloa taotluste menetlemine;
 • kodanike nõustamine keskkonnaalastes küsimustes.

Kandideerimise eelduseks on:

 • erialane kõrg- või keskeriharidus;
 • valdkonna seadusandluse tundmine;
 • kogemus asjaajamises ja töös dokumentidega;
 • väga hea analüüsivõime, suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
 • algatus- ja otsustusvõime, strateegiline mõtlemine ning hea pingetaluvus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlemistasandil;
 • B-kategooria juhiload;

Kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus

Omalt poolt pakume:

 • Kaasaegseid töötingimusi;
 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd;
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
 • täiendavat tervisekindlustust või sporditoetust;
 • sportimisvõimalusi;
 • avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi.

Töökoha andmed:

 • täistööaeg
 • töökoht asub Paldiskis
 • tööle asumine esimesel võimalusel

Motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendav

dokument palume edastada hiljemalt 30.01.2023

aadressil: marily.haitson@laaneharju.ee

Lisainfo: keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambing

kerli.lambing@laaneharju.ee, 677 6936

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lääne-Harju Vallavalitsus pakub tööd

TUGIISIKULE

Keila Kooli 6. klassis õppivale poisile, tööaeg E-R 8.30-14.00, vastavalt tunniplaanile

Sobival kandidaadil on:

 • eesti keele oskus;
 • vähemalt keskharidus;
 • kannatlikkus, sõbralikkus ja positiivne ellusuhtumine;
 • koostöövalmidus ja kohusetundlikkus;
 • kasuks tuleb tugiisiku koolituse läbimine;
 • soovituslik on inglise keele oskus.

Tööülesanded:

 • Tugiisik juhendab, kaasab ja toetab last igapäevategevustes ja sotsiaalses suhtluses;
 • Tugiisik on lapsele abiks, õpetab ja julgustab teda igapäevaelus toime tulema.

Töö toimub tähtajalise käsunduslepingu alusel.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Töö asukoht: Keila Kool, Keila linn.
Kandideerimiseks palun saatke avaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 25.01.2023 e-posti aadressile: marily.haitson@laaneharju.ee.

 

Lisateave: Keila Kooli sotsiaalpedagoog Kärt Kõluvere, tel. 675 5718

Lääne-Harju vallavalitsuse allasutuste tööpakkumised

Otsitakse õpetajaid järgmistesse Lääne-Harju valla koolidesse

Paldiski Vene Põhikool vajab

 • eesti keele õpetajat,
 • eripedagoogi,
 • muusikaõpetajat  
 • psühholoogi  
 • kunstiõpetajat 2023/24 õppeaastast

Paldiski Ühisgümnaasium vajab 2023/2024 õppeaastast

 • klassiõpetajat
 • eesti keele õpetajat
 • vene keele õpetajat
 • inglise keele õpetajat (osalise koormusega)
 • füüsikaõpetajat (osalise koormusega)
 • matemaatikaõpetajat (osalise koormusega)
 • muusikaõpetajat ja mudilaskoori juhendajat
 • eripedagoogi/logopeedi

Laulasmaa Kool vajab

 • eesti keele ja kirjanduse õpetajat (2,0 kohta)
 • matemaatikaõpetajat (0,5 kohta)
 • rahvatantsuõpetajat III kooliastmele (0,5 kohta)
 • pikapäevarühma õpetajat (12-15 tundi)
 • Laulasmaa koolimaja ja lasteaia logopeedi (1.0)
 • Laulasmaa koolimaja ja lasteaia psühholoogi (koormus kokkuleppel)
 • Laulasmaa koolimaja ja lasteaia majandusjuhatajat (1.0)
 • Laulasmaa koolimaja asendusõpetajat (1.0)
 • Laulasmaa spordihoone administraatorit (1.0)
 • Laulasmaa koolimaja koristajat (1.0)
 • Laulasmaa koolimaja ja lasteaia tehnikut (1.0).

Klooga Koolimaja vajab

 • klassiõpetajat märtsist 2023
 • klassiõpetaja alates 2023/2024 õppeaastast
 • 7.klassi aineõpetajaid

Lehola koolimaja vajab

 • üksühele klassiõpetajat erituge vajavale lapsele
 • eesti keele õpetajat Ukraina lastele

Vasalemma Põhikool vajab 2023/2024 õppeaastaks

 • loodusainete (keemia, bioloogia, loodusõpetus) õpetajat
 • eriklassi õpetajat
 • eripedagoogi

Padise Põhikool vajab

 • õppealajuhatajat

Risti Kool vajab

 • logopeedi
 • psühholoogi
 • aineõpetajaid

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Paldiski lasteaed Sipsik
Ootab oma sõbralikku kollektiivi õpetaja abi (1,0 koormusega).

Tööks on õpetajate abistamine õppe-kasvatustöö läbiviimisel ja laste turvalisuse tagamisel, puhtuse ja korra tagamine rühmas ning toidu toomine ja serveerimine.

Kandideerimissoov saata direktor@lasipsik.edu.ee
Lisainfo: 56488905. Tööle asumine jaanuar 2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rummu Lasteaed Lepatriinu otsib oma meeskonda
 • Eripedagoogi (0,5 kohta)
 • Muusikaõpetajat (0,75 kohta)
Kui sa omad vastavat kvalifikatsiooni, siis saada oma avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad meilile signe.vaikla@lalepatriinu.edu.ee
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
Lisainformatsioon telefonil 534 75 725
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Lääne-Harju Huvikeskus pakub tööd noorsootöötajatele Rummul, Laulasmaal ja Padisel

Pakutavad ametikohad:       
NOORSOOTÖÖTAJA (Rummu noortetuba)

NOORSOOTÖÖTAJA (Laulasmaa noortetuba)

NOORSOOTÖÖTAJA (Padise noortetuba)

Tööle asumise aeg:  esimesel võimalusel

Täistööaeg E-R 13.00 - 20.00

Töö kirjeldus:

Noorsootöötaja töö sisuks on noorte ja noortegruppide tegevuse koordineerimine Lääne-Harju vallas. Noorsootöötaja toetab noore isiklikku arengut ja õppimist väljaspool kooli, perekonda ja tööd ning loob selle saavutamiseks sobilikud tingimused.

Nõudmised kandidaadile:

 • eelistatult kõrgharidus, selle omandamine või noorsootöötaja kutse olemasolu või noortega töötamise  kogemus (soovitavalt noorsootöö-, hariduse- või sotsiaalvaldkonnas)
 • noortega töötamise kogemus ja soov noori motiveerida
 • valmisolek töötamiseks õhtustel aegadel ja vajadusel nädalavahetustel
 • hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 • kasuks tuleb vene keele oskus kõnes
 • hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid)
 • väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus 
 • koostööoskus, loovus ja algatusvõime, ajaplaneerimisoskus, loovmõtlemine ja hea kohanemisvõime

Omalt poolt pakume:

 • tugev toetav meeskond 
 • võimalus osaleda rahvusvahelises koostöös
 • võimalus teenida lisatasu läbi erinevate tegevuste
 • võimalus käia koolitustel nii Eestis kui välismaal
 • mõningane paindlikkus tööaegade osas
 • 42 päeva põhipuhkust

Kandideerimiseks ootame CV-d ja motivatsioonikirja aadressile viktoria.visbek@hk.laaneharju.ee