ÜVK arengukava

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVK) koostamise eesmärgiks on anda raamistik ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele, et parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti. Väga tähtis on seejuures investeeringute efektiivsuse ja otstarbekuse hindamine.

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.09.2019 määrusega nr 16 kinnitati Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

Lääne-Harju Vallavolikogu muutis 30.06.2020 määrusega nr 10 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava. Muudatus puudutas eelkõige Harju-Risti ja Padise külade ning Rummu aleviku olemasolevate ÜVK süsteemide kirjelduse parandusi ja muudatusi investeeringute kavas. Muudetud ja täiendatud on ka reoveekogumisalade peatükki, mis on viidud kooskõlla kehtiva seadusandlusega. Lisatud on reoveekogumisalade laiendamise ettepanekud.

Reoveekogumisalade moodustamise eesmärk on määrata alad, kus lähtuvalt asustuse tihedusest, sellega seotud reostuskoormuse suurusest ning põhjavee kaitstusest on keskkonnakaitse eesmärkide tagamiseks tarvis reovesi kokku koguda ja puhastada. Reoveekogumisalade piire saab näha siit

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise võimaluste kohta saab rohkem teavet vee-ettevõtte AS Lahevesi koduleheküljelt.

 

Laulasmaa ja Türisalu ÜVK arendamine

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel arendab Lääne-Harju valla vee-ettevõte AS Lahevesi välja Laulasmaa ja Türisalu reoveekogumisalal ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi (ÜVK). Projektide eesmärgiks on lahendada eelnimetatud piirkondade elanike murekohad seoses joogivee kättesaadavusega ja keskkonnanõuetele vastava kanalisatsiooniteenuse puudumisega.

  • Projekti „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine" kogumaksumus on 16 549 739,94 eurot, sealhulgas abikõlblike kulude maksumus 16 525 371,90 eurot. Minimaalne omafinantseering on 2 478 805,78 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood lõpeb 30.06.2021
  • Projekti „Türisalu ÜVK rajamine" kogumaksumus on 7 661 991,15 eurot, millest toetuse omafinantseering moodustab 1 149 298,67 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood kestab kuni 31.12.2020.

 

Liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
 
Liitumisprotsessi aluseks on Lääne-Harju Vallavolikogu 30.09.2019 määrus nr 17 „Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri"
 

 

Liituja tegevused

AS Lahevesi tegevused

1.

Liitumistaotluse esitamine.
Taotlusvorm on leitav AS Lahevesi kodulehelt 

 

2.

 

Taotluse rahuldamise korral väljastatakse liitujale liitumistingimused (tehnilised tingimused), mis on aluseks kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühendustorustiku projekti koostamisel.

3.

Liitumisprojekti (ehitusprojekt) tellimine.

 

4

Ehitusteatise ja ehitusprojekti esitamine läbi ehitisregistri kooskõlastamiseks. 

*Ehitusteatise esitamine soovitav tellida ehitusprojekti koostajalt.

 

5.

Omavalitsus väljastab ehitisteatise.

Liitumislepingu sõlmimine,

Liitumisleping sõlmitakse 30 kalendripäeva jooksul pärast liitumisprojekti vee-ettevõtjale kooskõlastamiseks esitamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

6.

Torustike väljaehitamine vastavalt kooskõlastatud liitumisprojektile.

 

7.

*Ehitustööde teostamine enne ehitusteatise väljastamist ning kaevikute sulgemine enne varjatud tööde akti koostamist ei ole lubatud. Sellised tööd vastuvõtmisele ei kuulu, kaevikud kuuluvad avamisele. 

Uue liitumisühenduse vastu võtmine.

*Enne kaeviku sulgemist kutsuda välja AS Lahevesi  esindaja e-posti lahevesi@lahevesi.ee või telefoni 639 1400 teel surveproovi ja varjatud tööde akti koostamiseks.

8.

Kasutusteatise ja teostusjooniste esitamine läbi ehitisregistri.

*Kasutusteatise esitamine soovitav tellida ehitusprojekti koostajalt.

 

9.

Teenuslepingu sõlmimine.

10.

Teenuse tarbimise alustamine.

 

Toetusvõimalused

Alates 08.05.2020 saavad eraisikud, kelle majapidamine jääb üle või alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalale, Keskkonna Investeeringute Keskusest (KIK) kanalisatsioonitaristu rajamiseks või ümberehitamiseks toetust taotleda.

Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Kogu vooru eelarve on 17 miljonit eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni.

Lisainfot programmi kohta leiab Keskkonna Investeeringute Keskuse kodulehelt.

 

Meeldetuletus Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt

SA KIK eraisikute ÜVK meetmest toetuse taotlemiselpeab eraisik oma projekti ellu viima 6 kuu jooksul alates KIKi positiivsest rahastusotsusest (töödega ei tohi alustada enne positiivset rahastusotsus). Kuue kuu jooksul peab olema torustik ehitatud, teostusjoonis vormistatud ja teenusleping sõlmitud ning teenust peab olema võimalik tarbida. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimine kinnistul on võimalik pärast Laulasmaa veemajandusprojekti valmimist ning tehnorajatistele kasutusloa saamist, eeldatavalt 2021. a suvel.
Vältimaks liigset halduskoormust palume Teil tähelepanelikult tutvuda toetuse andmise tingimustega ja planeerida oma tegevused lähtuvalt tähtaegadest.