Mis on Rohetiiger?
Rohetiiger on koostööplatvorm, mille eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust ja panna alus tasakaalus majandusele, nii nagu Tiigrihüpe käivitas tehnoloogiasektori arengu.
 
Platvormi ülesandeks on koondada sektoriülest ühiskondlikku tellimust tasakaalus majanduse saavutamiseks. Selleks kogub ja katsetab Rohetiiger keskkonnasõbralikke praktikaid igas sektoris.
 
Rohetiiger usub, et Eesti on parim riik uuenduslike lahenduste loomiseks ja rakendamiseks. Just eestimaalased saavad olla need, kes jõuavad tasakaalus majanduseni ja seavad end eeskujuks kõigile teistele maailmas.
 
Pilootprogramm
2020. aasta septembris käivitas Rohetiiger pilootprogrammi, mille eesmärgiks on juhendada ja julgustada 15 organisatsiooni rohemuutusega alustama või juba asetleidvaid muutusi võimendama. Pilootorganisatsioonid läbivad kümnekuulise Rohetiigri Akadeemia, et aru saada keskkonnahoidlikuma tegutsemise võimalustest.
 
2022. aasta jaanuarini kestva pilootprogrammi tulemusel kujunevad pilootorganisatsioonide arengulood ja õppetunnid, mida Rohetiiger levitab järgmiste teerajajate tiivustamiseks. Samuti koondatakse kokku erinevad õiguslikud piirangud, mis takistavad teerajajate keskkonnahoidlikku tegutsemist ning need edastatakse vastavatele riigiasutustele. Iga organisatsiooni nõustab keskkonnamentor ja muutuste juhtimise mentor.
 
Lääne-Harju vald kuulub nende 15 avaliku sektori organisatsiooni ja ettevõtte hulka, kelle ülesandeks on keskkonnaeesmärkide defineerimine ja muutuste ellu kutsumine, et oma keskkonnamõju vähendada. Koos Lääne-Harju vallaga osalevad Rohetiigri pilootprogrammis Wolfscape, Rocca Al Mare kool, AS Hoolekandeteenused, LHV, AGRONE, Ülemiste City, Coop, Tallinna Sadam, ERR, Zavod BBDO, Elisa Eesti AS, Tere AS, Politsei- ja Piirivalveamet ning Bolt.
 
Lääne-Harju vald Rohetiigris
Lääne-Harju vald jätkab Rohetiigri pilootprogrammi abiga Rohelise valla tegevuste võimendamisega. Esimese sammuna võtsime ette keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamiseks vajalikud tegevused, et asuda keskkonnategevust süstemaatiliselt arendama ja täiustama. 
 
Miks on kasulik rakendada omavalitsuses keskkonnajuhtimissüsteemi:
  • Keskkonnamõju vähendamine ja elukeskkonna kvaliteedi parandamine – annab avaliku sektori asutustele võimaluse süsteemselt ja järjepidevalt vähendada oma tegevustest ja teenustest tulenevat nii otsest kui kaudset mõju keskkonnale ning aidata parandada elukeskkonna kvaliteeti.
  • Kulude kokkuhoid ja ressursside tõhusam kasutamine – aitab välja selgitada võimalusi ressursside (nt energia, materjalid, seadmed) tõhusamaks kasutamiseks. See on omakorda seotud raha otsese kokkuhoiuga.
  • Otsusetegemise kvaliteedi paranemine – süsteemne keskkonnaküsimuste käsitlemine ja analüüsimine tagab parema kvaliteediga teabe ning ka tõhusama kontrolli avaliku sektori organisatsiooni tegevuse üle. See omakorda loob alused tegevuste jätkusuutlikule kavandamisele ja otsuste kõrgemale kvaliteedile.
  • Teadmiste ja pädevuse suurenemine – aitab tõsta organisatsiooni töötajate teadlikkust ja pädevust keskkonnaküsimustes. Keskkonnategevusse kaasamine võib tõsta ka töötajate motivatsiooni, mis omakorda aitab parandada pakutava teenuse kvaliteeti.
  • Huvirühmade parem kaasamine – aitab asjakohaseid huvirühmasid kaasata paremini keskkonnaküsimuste lahendamisse. Samuti annab see avalikule sektorile parema võimaluse anda ise keskkonnateavet ja ka saada tagasisidet oma tegevusele.
  • Hea eeskuju – avalikul sektoril on ka oluline roll eeskuju näitajana. Keskkonnategevuse süsteemne ja läbipaistev korraldamine ning huvirühmade kaasamine aitab tutvustada ja käsitleda olulisi keskkonnateemasid, suurendades seeläbi avaliku sektori toimimise tõhusust ja parandades mainet. Sellise eeskuju üheks näiteks on keskkonnahoidlike hangete põhimõtete järjepidev kasutamine, mis aitab keskkonnajuhtimist kogu ühiskonnas, sh erasektoris laiemalt rakendada.
Pilootprogrammis keskendume detailsemalt kahele valdkonnale: esiteks transport - liikuvus kui teenus ja teise teemana jäätmehoolduse korraldus.
 
Keskkonnajuhtimisest avalikus sektoris saad rohkem lugeda juhendmaterjalist
 
Loodame, et meie tegevus Rohetiigri pilootprojektis julgustab ka teisi organisatsioone oma keskkonnategevust süstemaatiliselt arendama ja täiustama. 
 
Loe algatuse kohta rohkem Rohetiigri koduleheküljelt.
 
Kontaktisik:
Kerli Lambing
keskkonna- ja planeeringute osakonna juhataja
+372 677 6936
kerli.lambing@laaneharju.ee