Raie tiheasustusalal

Üksikpuude raieks tiheasustatud alal on vajalik taotleda Lääne-Harju vallavalitsuselt raieluba. Raieloa saamiseks peab esitama raieloa taotluse.

Kuni ei ole kehtestatud Lääne-Harju valla ühtset raietegevust reguleerivat õigusakti, rakendatakse endistes omavalitsustes kehtinud korda. 
 
Korteriühistu territooriumilt puude langetamiseks on lisaks raieloa taotluse kohustuslik esitada, kas korteriühistu juhatuse otsus või üldkoosoleku protokoll.
 
Raieloa taotlemine endise Padise valla territooriumil
Padise valla üldplaneeringuga sätestatakse, et kõik lehtpuud (üksikud või gruppidena), mille rinnasdiameeter on üle 40 cm, on olulise tähtsusega põlispuud ja kõik toimingud nendega tuleb kooskõlastada vallavalitsusega.
 

Raieloa taotluse vorm endise Keila valla piirkonnas

Raieloa taotluse vorm Paldiski piirkonnas

Raieloa taotluse vorm endise Vasalemma valla piirkonnas

 

Tee kaitsevööndis lageraiete teostamine

Ehitusseadustiku § 72 lg 1 p 4 kohaselt on tee kaitsevööndis keelatud teha metsa lageraiet. Sama seaduse § 70 lg 3 kohaselt võib kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kalduda ehitise omaniku nõusolekul, kui see ei vähenda ehitise ohutust. Nõusoleku andmise eest ei või kaitsevööndiga ehitise omanik võtta tasu ega nõuda selliste lisapiirangute kehtestamist, mis ei seondu ohutusega. Seetõttu on Lääne-Harju vallas asuvate kohalike teede kaitsevööndis lageraiete teostamiseks vajalik küsida nõusolekut Lääne-Harju Vallavalitsuselt.

 

Raie metsamaadel

 

Lääne-Harju vallas väljastab raielube metsamaa sihtotstarbega maaüksustele Keskkonnaameti Harju-, Järva-, Rapla regiooni Harju kontori metsanduse spetsialist: e-mail info@keskkonnaamet.ee, telefon 680 7438.