Raie metsamaadel
Lääne-Harju vallas väljastab raielube metsamaa sihtotstarbega maaüksustele Keskkonnaameti Harju-, Järva-, Rapla regiooni Harju kontori metsanduse spetsialist: e-mail info@keskkonnaamet.ee, telefon 680 7438.
 
Raie mittemetsamaadel
Puude raieks tiheasustatud mittemetsmaadel on vajalik taotleda Lääne-Harju vallavalitsuselt raieluba. Raieloa saamiseks peab esitama puu raieloa taotluse.
 
Kuni ei ole kehtestatud Lääne-Harju valla ühtset raietegevust reguleerivat õigusakkti, rakendatakse endistes omavalitsustes kehtinud korda. 
 
Raieloa taotlemine endise Padise valla territooriumil
Padise valla üldplaneeringuga sätestatakse, et kõik lehtpuud (üksikud või gruppidena), mille rinnasdiameeter on üle 40 cm, on olulise tähtsusega põlispuud ja kõik toimingud nendega tuleb kooskõlastada vallavalitsusega.
 

Raieloa taotluse vorm endise Keila valla piirkonnas

Raieloa taotluse vorm Paldiski piirkonnas

Raieloa taotluse vorm endise Vasalemma valla piirkonnas