Raie tiheasustusalal

Üksikpuude raieks tiheasustatud alal on vajalik taotleda Lääne-Harju Vallavalitsuselt raieluba. 

Kuni ei ole kehtestatud Lääne-Harju valla ühtset raietegevust reguleerivat õigusakti, rakendatakse endistes omavalitsustes kehtinud korda: 

Taotluse vormid

Raieloa taotluse vorm endise Keila valla piirkonnas

Raieloa taotluse vorm Paldiski piirkonnas

Raieloa taotluse vorm endise Vasalemma valla piirkonnas

Korteri- või elamuühistu territooriumilt puude langetamiseks on taotluse lisana kohustuslik esitada kas ühistu juhatuse otsus või üldkoosoleku protokoll.

Tee kaitsevööndis lageraiete teostamine

Ehitusseadustiku § 72 lg 1 p 4 kohaselt on tee kaitsevööndis keelatud teha metsa lageraiet. Sama seaduse § 70 lg 3 kohaselt võib kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kalduda ehitise omaniku nõusolekul, kui see ei vähenda ehitise ohutust. Nõusoleku andmise eest ei või kaitsevööndiga ehitise omanik võtta tasu ega nõuda selliste lisapiirangute kehtestamist, mis ei seondu ohutusega. Seetõttu on Lääne-Harju vallas asuvate kohalike teede kaitsevööndis lageraiete teostamiseks vajalik küsida nõusolekut Lääne-Harju Vallavalitsuselt.

Raie metsamaadel

Metsamaa sihtotstarbega maaüksustele väljastab metsateatised Keskkonnaamet. Lisainfo: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/metsandus/metsateatis
 
Reformimata maal kasvava metsa majandamine
Metsaseaduse § 81 lg 1 kohaselt korraldab erastamisele ja tagastamisele kuuluval maal kasvava metsa majandamist kuni maareformi seaduse alusel maa omandiõiguse ümbervormistamiseni Keskkonnaamet.
 
Metsaseaduse § 81 lg 3 kohaselt korraldab metsa majandamist ja raadamist maareformi seaduse § 31 lg 2 nimetatud maal (maa, mida ei tagastata, erastata ega anta munitsipaalomandisse või mis ei ole jäetud riigi omandisse, on samuti riigi omandis) kuni maareformi seaduse alusel maa omandiõiguse ümbervormistamiseni Riigimetsa Majandamise Keskus.
 
Metsaregister
Metsaregistri eesmärk on koguda ja säilitada andmeid metsa paiknemise, pindala, tagavara, kasutamise ja seisundi kohta. Metsaregistis on õigus andmeid töödelda Keskkonnaagentuuril, Keskkonnaametil ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusel.
 

Märka lindu! Pea linnurahu!

Keskkonnaministeerium kutsub erametsaomanikke üles kevad-suvel metsas toimetades linde võimalikult palju säästma. Kõige õigem on ka erametsas sarnaselt Riigimetsa Majandamise Keskusega pidada linnurahu. Kui aga kevadsuvine raie on möödapääsmatu, siis tuleb vältida raiet linnurohkete kasvukohatüüpidega metsades.

Seaduse järgi ei ole kevadine raierahu Eestis kohustuslik, küll aga on keelatud pesade ja munade tahtlik hävitamine ning kahjustamine, pesitsevate lindude häirimine või pesade ära viimine nii metsas kui mujal, näiteks linnaparkides.

Keskkonnaministeeriumi tellitud ja Tartu Ülikoolis valminud uuring „Kevadsuviste raiete võimalik mõju metsalindudele ja seda leevendavad meetmed" soovitab pidada linnurahu ja rõhutab, et kindlasti peab vältima raiet linnurohketes kasvukohatüüpides, eelkõige lehtpuuenamusega salu- ja laanemetsades, samuti sooviku- ja palumetsades, ning valida linnustikku võimalikult vähe häiriv raieliik.

Keskkonnaministeeriumi üleskutse: https://www.envir.ee/et/uudised/marka-lindu-keskkonnaministeerium-kutsub-erametsaomanike-linnurahu-pidama