Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avaliku väljapaneku ja arutelu teade

Lääne-Harju Vallavalitsus teavitab, et 22.12.2023-21.01.2024 toimub Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avalik väljapanek.

Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga ehk RAJALA kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu eesmärk on leida radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamiseks sobivaim asukoht Lääne-Harju vallas ja koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks. Planeeringualaks on kogu Lääne-Harju vald. Asukoha eelvaliku lõplikeks alternatiivideks kujunesid olemasolev asukoht Paldiski linnas Leetse tee 21 ja 21a katastriüksustel (pindala ca 30ha), Altkülas Vihterpalu metskond 178 katastriüksusel (Pindala ca 11ha) ja Pedase külas Vihterpalu metskond 16 katastriüksusel (Pindala ca 32ha). Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaik on eriline rajatis.

Täna asub Paldiski linnas Leetse tee 21 kinnistul endise nõukogudeaegse tuumaallveelaevade õppekompleksi ainus lammutamata jäänud ehitis, milles asuvad betooniga täidetud allveelaevade maketid. Lisaks vaheladustatakse selles teisi Eesti riigist kokku kogutud radioaktiivseid jäätmeid. Lõppladustuspaiga rajamisel on võimalik viimane alles jäänud hoone lammutada, maketid tükeldada, paigutada tükid betoonkonteineritesse ning lõplikult ja ladustada maa alla, kus need saavad aja möödudes turvaliselt neutraliseeruda.

Eriplaneeringuga kavandatavaks objektiks on radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaik. Eesti radioaktiivsete jäätmete käitluspoliitika põhimõte on, et Eestis tekkivad radioaktiivsed jäätmed käideldakse ja lõppladustatakse Eestis koha peal. Olemasolev radioaktiivsete jäätmete vahehoidla ei vasta kõigile tänastele rahvusvahelistele keskkonna- ja kiirgusohutuse nõuetele. Uue lõppladustuspaiga rajamise eesmärk on tagada praegu Paldiskis paiknevate jäätmete ohutu ladustamine ka aastakümnete pärast.

Alternatiivide võrdluse kokkuvõtteks saab järeldada, et mõjuhindamise teemasid arvestades sobib lõppladustuspaiga rajamiseks paremini Paldiski asukoha alternatiiv. Paldiski asukoht on eelistatud eelkõige järgmiste kriteeriumite lõikes: mõju elusloodusele, rohevõrgustikule ja bioloogilisele mitmekesisusele, mõju põhja- ja pinnaveele, mõju pinnasele ja aluspõhja kivimitele, mõju kliimamuutustele, piiriülene mõju, mõju maakasutusele, objekti maksumus, avalik arvamus ja ohutushinnang. PEdase asukoha eelised tulevad esile kriteeriumites, mis on seotud mõjuga maardlatele, maavaradele ning asustusele, samuti vibratsiooni mõjuga, kuid neid mõjusid on võimalik Paldiski asukohas leevendusmeetmetega välistada või vähendada.

RAJALA eriplaneeringu materjalid on leitavad Vallavalitsuse kodulehel. Lisaks on materjalidega võimalik tutvuda Vallavalitsuses kohapeal (Paldiski linn Rae tn 38 II korrus) ja Harju-Risti raamatukogus.

Arvamusi kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande kohta saab esitada 21. Jaanuarini 2024 Lääne-Harju Vallavalitsusele e-posti aadressil: info@laaneharju.ee. Kõigile laekunud arvamustele vastatakse kirjalikult pärast avaliku väljapaneku perioodi lõppu. 

Avalik arutelu toimub 1.02.2024 algusega kell 16:00 Lääne-Harju Vallavalitsuses Rae tn 38 II korrus volikogu saalis.

Dokumendid:
Eriplaneeringu asukoha eelvaliku seletuskiri
Keskkonnamõjude strateegilise hindamise l etapi aruanne
Koostöötabel

Informatsioon teostatud uuringute kohta leiab ALARA kodulehel SIIT

RAJALA - Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamine

Räägime radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise projektist RAJALA ja vastame kohalike elanike küsimustele, loe rohkem SIIT

RAJALA (loe rohkem SIIT) tähistab radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamist, mis on riiklikult oluline tegevus, eesmärgiga   lõplikult ja ohutult lõppladustada Eesti territooriumil olevad ja tulevikus tekkivad madal- ja keskaktiivsed radioaktiivsed jäätmed.

Lõppladustuspaiga rajamisega seotud tegevusi (kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamine ja mõjude hindamine) koordineerib aastani 2025 Keskkonnaministeerium ning edasi  (projekteerimine, tegevuslubade taotlemine, ehitamine) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Hetkel hoiustatakse radioaktiivseid jäätmeid Paldiski endisel tuumaobjektil asuvas vaheladustupaigas (viide https://alara.ee/hallatavad-objektid/), mis ei ole lõppladustamise alternatiiv. Radioaktiivsete jäätmete puhul on vajalik nende pikaajalise ohutuse tagamine.

Lõppladustuspaika paigutatakse orienteeruvalt 3000 kuupmeetrit jäätmeid: Paldiski endise tuumaallveelaevnike õppekeskuse likvideerimisel tekkinud jäätmed, allveelaevade konserveeritud reaktorisektsioonid ning mujal Eestis tekkinud tööstuse, meditsiini ja teadusasutuste jäätmed. Lisaks ka tulevikus tekkivad jäätmed, mille voog on alla 1 kuupmeetri aastas.

Sobivaima asukoha leidmiseks viiakse läbi uuringuid.

Kontaktid:

Projekti elluviija on AS A.L.A.R.A. (Majandus – ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas asuv riigi omandis olev äriühing), kelle kontaktisikuteks on Ivo Tatrik, telefon 6741 366, mobiil 51 51 111, e-post ivo.tatrik@alara.ee ja Alari Kruusvall, telefon 6741 366, e-post alari.kruusvall@alara.ee

Projekti algataja on Keskkonnaministeerium, kelle kontaktisikuks on Maria Leier, telefon 6262 908, e-post maria.leier@envir.ee

Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga projekti infoõhtu

15. märtsil kell 18.00 toimub Harju-Risti koolimajas auvas raamatukogus infoõhtu, et selgitada radioaktiivsete jäätmete lõppladestuspaiga (RAJALA) rajamise ja asukohavalikute protsessi ning vastata teie tolle kohta tekkinud küsimustele!

Kohtumist juhib abivallavanem Erki Ruben, projektitegevustest räägivad ka Keskkonnaministeeriumi nõunik Maria Leier ja AS A.L.A.R.A esindaja Alari Kruusvall.

 

Lääne-Harju Vallavalitsus avalikustab planeerimisseaduse § 103 lõikest 6 tulenevalt veebilehel Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu eelvaliku lähtesesisukohad ja KSH programmi koos asutuste ja isikute ettepanekutega.

Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik arutelu

28.09.22

Lääne-Harju Vallavalitsus korraldas 01. juulist kuni 01. septembrini 2022.a radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku.

Väljapaneku ajal laekunud seisukohad, vastused laekunud seisukohtadele ja seisukohtadest tulenevalt korrigeeritud planeeringumaterjalid:

LS ja VTK dokument
Võrdlustabel
Kaart
Laekunud seisukohad ja vastused nendele

Avalik arutelu toimub 10. oktoobril 2022 algusega kell 18:00 Lääne-Harju Vallavalitsuses Rae tn 38 Paldiski linn II korrus volikogu saalis.

18.07.22

Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek

 

Lääne-Harju Vallavalitsus teavitab, et 01. juulist kuni 01. septembrini 2022.a toimub radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek.

Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga ehk RAJALA kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu eesmärk on leida radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamiseks sobivaim asukoht Lääne-Harju vallas ja koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks. Planeeringualaks on kogu Lääne-Harju vald.

Avalik väljapanek korraldatakse eriplaneeringu esimesele etapile, milleks on planeeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohad (edaspidi LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (edaspidi VTK). LS ja VTK määratleb radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga asukoha kavandamise eesmärgi, annab ülevaate üldistest põhimõtetest, millest planeerimisprotsessis ning ka planeeringu elluviimisel lähtuda, koondab peamised ülesanded, mis planeeringus lahendada tuleb, kaardistab vajalikud uuringud, mis tuleb planeerimisotsuste tegemiseks läbi viia ning määratleb eeldatavad olulised ja asjakohased mõjud, mis objekti kavandamisega kaasneda võivad. Eriplaneeringu koostamisel viiakse läbi asjakohaste sotsiaalsete, majanduslike, kultuuriliste ja looduskeskkonna mõjude ning tervisemõjude hindamine, st hinnatakse planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid (KeHJS-e mõistes) ja tavalisi mõjusid ulatuses, mis planeeringu koostamisel vajavad mingil põhjusel hindamist.

Eriplaneeringuga kavandatavaks objektiks on radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaik. Eesti radioaktiivsete jäätmete käitluspoliitika põhimõte on, et Eestis tekkivad radioaktiivsed jäätmed käideldakse ja lõppladustatakse Eestis koha peal. Olemasolev radioaktiivsete jäätmete vahehoidla ei vasta kõigile tänastele rahvusvahelistele keskkonna- ja kiirgusohutuse nõuetele. Uue lõppladustuspaiga rajamise eesmärk on tagada praegu Paldiskis paiknevate jäätmete ohutu ladustamine ka aastakümnete pärast. Täpsemalt on kavandatavat objekti kirjeldatud LS ja VTK dokumendis.

RAJALA eriplaneeringu materjalid:

Lisaks on materjalidega võimalik tutvuda Vallavalitsuses kohapeal (Paldiski linn Rae tn 38 II korrus) ja Harju-Risti, Laulasmaa ja Vasalemma raamatukogudes.

Arvamusi planeeringu LS ja VTK-le saab 01. septembrini 2022.a esitada Lääne-Harju Vallavalitsusele e-posti aadressil: info@laaneharju.ee.

Kõigile laekunud arvamustele vastatakse kirjalikult pärast avaliku väljapaneku perioodi lõppu. 

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lääne-Harju vallavolikogu 28. jaanuari otsustega algatati Lääne-Harju vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneering radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga kavandamiseks ja planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Otsus kohustab vallavalitsust korraldama radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist. 
Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda siin.
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise eesmärk on leida radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamiseks sobivaim asukoht Lääne-Harju vallas ja koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks.

Radioaktiivsete jäätmete hoid ohutuks ka aastakümnete pärast

Eesti Vabariigi valitsus arutas 4. juulil toimunud kabinetinõupidamisel radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamist, et tagada praegu Paldiskis paiknevate jäätmete ohutu ladustamine ka aastakümnete pärast. Keskkonnaministeerium esitab Lääne-Harju vallavalitsusele taotluse algatada radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneering. Lääne-Harju vallavolikogu avaldas valmisolekut planeeringu läbiviimiseks 6. juunil 2019 toimunud vallavolikogu istungil.

Keskkonnaminister Rene Kokk andis valitsuse liikmetele teada, et pikaajalist ohutut ladustamist vajavad peamiselt Nõukogude ajast pärinevad Paldiski endise tuumaallveelaevnike õppekeskuse likvideerimisel ning tööstus-, meditsiini- ja teadusasutustes tekkinud (nn. ajaloolised) radioaktiivsed jäätmed. Praegu on need jäätmed ajutiselt ladustatud Paldiski endises tuumaallveelaevnike õppekeskuses asuvas vaheladustuspaigas. Samas hoiustatakse ka allveelaevade konserveeritud reaktorisektsioone. Reaktorites asunud tuumkütus eemaldati ja transporditi Venemaale 1995. aastal. Reaktorisektsioone sellisel kujul lõppladustada pole võimalik, sest sektsioonid sisaldavad radioaktiivset vett, mis võib aastate jooksul korrosiooni tulemusel hakata keskkonda lekkima. Seepärast tuleb 2040. aastal alustada reaktorisektsioonide lammutamisega ja tekkinud jäätmed, mida on orienteeruvalt 1000 m³, ladustada koos teiste jäätmetega selleks ajaks rajatud lõppladustuspaika.

Rene Koka sõnul võiks Paldiskis asuva endise tuumaallveelaevnike õppekeskuse territoorium olla sobilik ka kavandatavale lõppladustuspaigale, kuid selguse toob ikkagi planeeringu koostamise protsess ja mõjude hindamine.

„Meie tänase teadmise järgi peaks Paldiski õppekeskuse territoorium potentsiaalse asukohana sobima, kuid soovime sellele kinnitust ja selleks viiakse läbi kohaliku omavalitsuse eriplaneering. Lõpliku kindluse annab kõigi võimalike mõjude hindamine ja alternatiivide võrdlus. Loodame lõppladustuspaiga asukoha valiku teha 2023. aastaks ning seejärel alustada paiga projekteerimise ja ehitamisega eesmärgiga saada ladustuspaik valmis 2040. aastaks," ütles keskkonnaminister.

Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialisti Krista Saariku sõnul leiti aastatel 2014-2015 läbi viidud eeluuringutes, et sobivaimaks tehniliseks lahenduseks on maapinnal ja maa all asuvate rajatiste kombinatsioon. Kokku lõppladustatakse kuni 3000 m³ jäätmeid. Kõige suurema aktiivsusega jäätmed nagu näiteks reaktorid ja kinnised kiirgusallikad tuleb lõppladustada 30-50 meetri sügavusele maa alla.

„Vähesel määral - alla ühe kuupmeetri aastas - tekib Eestis ka täna radioaktiivseid jäätmeid peamiselt tööstus-, meditsiini- ja teadusasutustes. Need jäätmed on madala ja keskmise aktiivsusega ning vajavad samuti lõppladustamist," märkis Saarik.

Rajatav lõppladustuspaik saab vastama kõigile rahvusvahelistele keskkonna- ja kiirgusohutuse nõuetele. Radioaktiivsed jäätmed hoiustatakse lõppladustuspaigas spetsiaalsetes betoonkonteinerites, mis omakorda paigutatakse erilahendusega betoonist rajatistesse, mille juurde kuulub ka jälgimissüsteem. Rajatiste jäätmetega täitudes kaetakse need betooni, savikihi ja pinnasega. Selline pinnasega kaetud paik näeb välja kui muruga kaetud küngas.

 

Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga kavandamise kohta vene keeles saab lugeda siit

Korduma kippuvad küsimused radioaktiivsete jäätmete lõppladustuse kohta / Часто задаваемые вопросы об окончательном захоронении радиоактивных отходов

  1. Kas lõppladustuspaiga asukoht on juba ära otsustatud?

Ei. Lõppladustuspaiga asukoht otsustatakse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ning keskkonnamõjude hindamise protsessi käigus. Sobivaim asukoht selgub 2023. aasta lõpuks. Meie tänase teadmise järgi võiks Paldiskis asuva endise tuumaallveelaevnike õppekeskuse territoorium olla sobilik ka kavandatavale lõppladustuspaigale, kuid selguse toob ikkagi planeeringu koostamise protsess ja mõjude hindamine. Lõpliku kindluse annab kõigi võimalike mõjude hindamine ja alternatiivide võrdlus.

 

Определено ли место окончательного захоронения?

Нет. Решение о расположении места окончательного захоронения принимается в ходе создания местным самоуправлением специальной планировки и в процессе оценки воздействия на окружающую среду. Наиболее подходящее место будет определено к концу 2023 года. Согласно нынешним сведениям, территория бывшего центра обучения моряков для атомных подводных лодок в Палдиски также может подойти и для запланированного места окончательного захоронения, но процесс планировки и оценка воздействия еще внесут ясность. Окончательная уверенность появится после оценки всех возможных воздействий и сравнения альтернативных вариантов.

 

  1. Kust on need radioaktiivsed jäätmed pärit, mida sinna ladustama hakatakse?

Lõppladustuspaika pannakse Paldiski endisel tuumaobjektil hoiustatavate reaktorisektsioonide lammutamisel tekkivad jäätmed ja vaheladustuspaigas olevad jäätmed, mis pärinevad Paldiski objekti lammutustöödest või on aastakümnete jooksul kogu Eesti territooriumilt kokku kogutud radioaktiivsed jäätmed, mis tekivad peamiselt tööstuse, meditsiini ja teaduse valdkonnas.

Edaspidi hakatakse sinna ladustama kõiki Eestis tekkivaid madala- ja keskmise aktiivsusega radioaktiivseid jäätmeid (mis tekivad peamiselt tööstus-, meditsiini- ja teadusasutustes), mille jäätmevoog on väga väike, hetkel alla 1 m3 aastas, ning mis tõenäoliselt tulevikus veelgi väheneb - uute kiirgusallikate puhul on olemas lepingud nende tootjale tagasisaatmiseks ning kasutusele võetakse uued tehnoloogiaid, mis enam ei sisalda kiirgusallikaid.

 

Откуда берутся радиоактивные отходы, которые будут там храниться?

В место окончательного захоронения будут помещаться отходы, образующиеся в результате сноса секций реакторов, хранящихся на бывшем ядерном объекте Палдиски, а также отходы, находящиеся в промежуточном месте хранения, которые возникают при работах по сносу объекта Палдиски, или радиоактивные отходы, собранные на протяжении десятилетий со всей территории Эстонии, в основном из сфер промышленности, медицины и науки.

В дальнейшем там будут храниться все возникающие в Эстонии радиоактивные отходы низкой и средней активности (образующиеся в основном в промышленных, медицинских и научно-исследовательских учреждениях), поток которых очень мал — в настоящее время менее 1 м3 в год. В будущем, вероятно, количество отходов еще больше сократится: в отношении новых источников излучения будут заключены договоры на их возвращение производителю, а также будут внедрены новые технологии, которые больше не требуют источников излучения.

 

  1. Kuidas tagatakse ohutus keskkonnale ja inimesele?

 Projekteerimisega plaanime alustada 2027. aastal, millele järgneb lõppladustuspaiga ehitamine. Ohutuse seisukohalt on väga tähtis kinni pidada planeeritud ajakavast, sest lõppladustuspaik peab alustama tööd 2040. aastal, mil lõppeb reaktorisektsioonide hinnanguline ohutu hoiustamise aeg. Tööde edasilükkamisel on oht, et Paldiski endise tuumaobjekti tehniline olukord ei taga enam konserveeritud reaktorisektsioonide edasisel hoiustamisel kiirgusohutust, kuna korrosioon võib põhjustada võimalikke radioaktiivse vee lekkeid sektsioonidest.

2015. aastal läbi viidud uuringutes leiti, et sobivaim lahendus oleks Eestisse rajada maa-aluse ja maapinnale ehitatud lõppladustuspaiga sektsioonide kombinatsioon. Kõige suurema aktiivsusega reaktorikomponendid tuleb lõppladustada vähemalt 30 meetri sügavusele maa alla.

Rajatav lõppladustuspaik hakkab vastama kõigile rahvusvahelistele keskkonna- ja kiirgusohutus nõuetele.

 

Как будет обеспечена безопасность для окружающей среды и людей?

 Мы планируем начать проектные работы в 2027 году, после чего начнется строительство окончательного хранилища. С точки зрения безопасности очень важно придерживаться запланированного графика, так как окончательное хранилище должно начать работу в 2040 году, когда закончится оценочное время безопасного хранения секций реактора. Если работы будут отложены, существует риск, что техническое состояние бывшего ядерного объекта Палдиски больше не будет обеспечивать радиационную безопасность при дальнейшем хранении законсервированных секций реактора, поскольку коррозия может привести к возможной утечке радиоактивной воды из секций.

В ходе проведенных в 2015 году исследований было установлено, что наиболее подходящим решением была бы комбинация строительства подземных и наземных секций хранилища. Компоненты реактора с наибольшей активностью должны храниться на глубине не менее 30 метров под землей.

Место окончательного захоронения будет соответствовать всем международным требованиям по охране окружающей среды и радиационной безопасности.

 

  1. Kas hakkame ka teistest riikidest tooma sinna ladustamiseks radioaktiivseid jäätmeid?

Teistest riikidest radioaktiivseid jäätmeid lõppladustuspaika tuua ei tohi (kiirgusseadus § 86). Seda keelavad nii rahvusvahelised konventsioonid kui ka Euroopa Liidu direktiivid, mis ütlevad, et iga riik vastutab ise oma territooriumil tekkinud radioaktiivsete jäätmete käitlemise ja ladustamise eest.

 

Будем ли мы ввозить туда для хранения радиоактивные отходы из других стран?

Радиоактивные отходы из других стран нельзя ввозить на место окончательного захоронения (статья 86 Закона о радиации). Это запрещено как  международными конвенциями, так и директивами Европейского Союза, в которых говорится, что каждое государство несет ответственность за обращение и хранение радиоактивных отходов, образующихся на его территории.

 

  1. Miks radioaktiivseid jäätmeid Eestist välja ei viida?

Eesti radioaktiivsete jäätmete käitluspoliitika põhimõte on, et Eestis tekkivad radioaktiivsed jäätmed käideldakse ja lõppladustatakse Eestis koha peal. Käitlemisel võib kasutada väljaspool Eestit pakutavaid jäätmete käitlemisteenuseid – nt lasta radioaktiivselt saastunud metallijäätmed ümber sulatada -, kuid tekkivad kontsentreeritud jäätmed tuuakse ladustamiseks siiski Eestisse tagasi.

Paldiski reaktorisektsioonide ja muude radioaktiivsete jäätmete ladustamine mõnes teises riigis ei tule kõne alla ka sellepärast, et see läheks kordades kallimaks kui oma territooriumile lõppladustuspaiga rajamine.

 

Почему радиоактивные отходы не вывозятся из Эстонии?

Принцип эстонской политики по обращению с радиоактивными отходами заключается в том, что образующиеся в Эстонии радиоактивные отходы обрабатываются и окончательно утилизируются на месте в Эстонии. Можно использовать услуги по обращению с отходами, предлагаемые за пределами Эстонии, например, металлические отходы с радиоактивным загрязнением могут быть переплавлены, но полученные концентрированные отходы все равно возвращаются в Эстонию для хранения.

О хранении секций реактора Палдиски и других радиоактивных отходов в другой стране не может быть и речи, в том числе потому, что это будет во много раз дороже, чем строительство хранилища для окончательного захоронения на своей территории.

 

  1. Kui Eestisse peaks kunagi tulema tuumajaam, kas siis seal tekkivaid tuumajäätmeid hakatakse samuti ladustama hetkel kavandatavasse lõppladustuspaika?

Kõrgaktiivseid tuumajäätmeid ehk tuumajaamade või uurimisreaktorite kasutatud kütust kavandatavasse madal- ja keskaktiivsete radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaika ladustada pole tehniliselt võimalik. Kasutatud tuumkütuse ladustamiseks tuleks rajada ka hoopis teist tüüpi lõppladustuspaik. Kui tuumajaam tõesti peaks Eestisse tulema, on üheks võimaluseks ka tuumkütuse liisimine ehk peale kasutamist saadetakse kütus tagasi müüjale.

 

Если в Эстонии когда-нибудь появится атомная станция, будут ли образующиеся там ядерные отходы также храниться в планируемом на данный момент месте окончательного захоронения?

Хранить высокоактивные ядерные отходы, то есть топливо, использованное атомными станциями или исследовательскими реакторами, в планируемом месте окончательного захоронения радиоактивных отходов с низкой и средней активностью технически невозможно. Для захоронения отработанного ядерного топлива будет необходимо построить другой тип окончательного хранилища. Если в Эстонии действительно появится атомная станция, то одним из вариантов будет аренда топлива, т. е. его возврат продавцу после использования.

 

  1. Miks lõppladustuspaika Sillamäe hoidla kõrvale rajada ei saa?

Loodulikku päritolu ehk NORM-jäätmete saneeritud hoidla kõrvale lõppladustuspaiga rajamine tähendaks sisuliselt mere kaldale paiga ehitamist, mis on paiga eluiga arvestades (tuhanded aastad) liiga suure riski võtmine (näiteks kliimamuutuste tulemusel paiga üleujutamise risk) ja seega välistatud.

 

Почему нельзя построить место окончательного захоронения рядом с хранилищем в Силламяэ?

Строительство места окончательного захоронения рядом с санированным хранилищем отходов природного происхождения, т. е. НОРМАЛЬНЫХ отходов, по сути, означало бы строительство на берегу моря места, которое, учитывая продолжительность службы хранилища (тысячи лет), представляет слишком большой риск (например, риск затопления места в результате изменения климата) и, таким образом, исключается.

 

  1. Kuidas tagatakse lõppladustuspaiga keskkonnaohutus?

Kui radioaktiivseid jäätmeid ei ole korrektselt käideldud, võivad nad ohtu kujutada nii keskkonnale kui inimesele. Radioaktiivsete jäätmete käitlemise viimane samm on lõppladustamine. See tähendab, et jäätmed on paigutatud konkreetselt nende jäätmete omadustele (nt aktiivsus, maht) vastavasse kohta, mis on nii looduslike kui ka tehislike tõketega ümbritsevast keskkonnast eraldatud.

Selleks, et lõppladustuspaik keskkonnale ja inimesele ohtu ei kujutaks, on vaja teha korralik eeltöö lõppladustuspaiga asukoha valiku osas. Sellele järgneb lõppladustuspaiga projekteerimine. Mõlema puhul saame toetuda rahvusvahelistele juhendmaterjalidele. Samuti saame meie tegevuse osas küsida arvamust Rahvusvaheliselt Aatomienergiaagentuurilt.

Peale radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaika paigutamist toimub lõppladustuspaiga pidev jälgimine ehk ohutuse tagamine.

Kogu lõppladustuspaiga protsessi saadavad laiapõhjalised kiirgusohutushinnangud, mille tulemuste põhjal oma edasist tegevust planeeritakse.

Samuti planeeritakse lõppladustuspaikasid nii, et need kestaks aastasadu.

 

Как будет обеспечена экологическая безопасность места окончательного захоронения?

Радиоактивные отходы могут представлять опасность как для окружающей среды, так и для людей, если с ними не обращаться должным образом. Захоронение радиоактивных отходов является последним шагом в обращении с ними. Это означает, что отходы размещаются в месте, соответствующем конкретным характеристикам этих отходов (напр., активности, объему), изолированном от окружающей среды как естественными, так и искусственными барьерами.

Для того, чтобы место окончательного захоронения не представляло угрозы для окружающей среды и людей, необходимо провести надлежащую предварительную работу по выбору его местоположения. Затем следует проектирование хранилища. В обоих случаях мы можем опираться на международные методические материалы. Мы также можем запросить мнение о нашей деятельности у Международного агентства по атомной энергии.

После того как радиоактивные отходы будут помещены в место окончательного захоронения, будет осуществляться постоянный мониторинг хранилища, т. е. обеспечение безопасности.

Весь процесс окончательного захоронения сопровождается комплексной оценкой радиационной безопасности, по результатам которой планируется дальнейшая деятельность.

Кроме того, места окончательного захоронения планируются таким образом, чтобы они прослужили сотни лет.

 

  1. Miks just Lääne-Harju vald?

2019. a juulis toimus valitsuskabineti nõupidamine, kus kaaluti lõppladustuspaiga tarbeks erinevaid planeeringuliike. Juriidiliselt oleks olnud võimalik nii riigi eriplaneering, üldplaneering kui kohaliku omavalitsuse eriplaneering. Üldplaneering lõppladustuspaiga tarbeks ei sobi, sest see ei ole ehitusprojekti koostamise aluseks olev planeering. Lääne-Harju vald, kus juba täna vaheladustatakse radioaktiivseid jäätmeid, oli huvitatud olemasoleva olukorra parandamisest ning kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamisest ja kehtestamisest. Lõppladustuspaiga rajamise tulemusel olemasolev olukord Paldiskis paraneb, sh väheneb potentsiaalne oht inimeste tervisele ja põhjaveele.

 

Почему именно Ляэне-Харьюская волость?

В июле 2019 года состоялось заседание кабинета министров, на котором были рассмотрены различные виды планирования места окончательного захоронения отходов. Юридически была бы возможна как государственная планировка, так и общая планировка, а также специальная планировка местного самоуправления. Общая планировка не подходит для окончательного места захоронения, поскольку она не является основой для составления строительного проекта. Волость Ляэне-Харью, где уже осуществляется временное хранение радиоактивных отходов, была заинтересован в улучшении существующей ситуации, а также в подготовке и принятии специальной планировки местного самоуправления. Строительство места окончательного захоронения улучшит существующую ситуацию в Палдиски, включая снижение потенциальных рисков для здоровья людей и грунтовых вод.

 

  1. Miks me peame valima kolme asukoha vahel ning ei saa kohe rajada lõppladustuspaika Leetse teele?

Kolme asukoha nõue tuleb seadusandlusest. Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga asukohavalikul tuleb järgida planeerimisseadust, sest tegemist on olulise ruumilise mõjuga ehitisega, mille sobivaim asukoht tuleb leida avalikus planeerimismenetluses kolme asukohta võrdluses ja hinnata kavandatava tegevusega kaasnevad mõjud (sotsiaalsed, majanduslikud ja keskkonnamõjud).

 

Почему мы должны выбирать между тремя местоположениями и не можем сразу построить место для окончательного захоронения на Леэтсе теэ?

Требование о трех местоположениях вытекает из законодательства. При выборе места захоронения радиоактивных отходов следует соблюдать Закон о планировании, поскольку это постройка с существенным пространственным воздействием, наиболее подходящее место для которой необходимо найти с помощью процедуры публичного планирования путем сравнения трех местоположений и оценки последствий (социальных, экономических и экологических), связанных с планируемой деятельностью.

 

RAJALA infotahvel

Rajala infotahvli fail (EST/RUS/ENG) on leitav SIIN