Lääne-Harju ja Saku valla ringmajanduse toimimis- ja rahastusmudeli väljatöötamine (Projekt nr 2021-2027.5.01.22-0014)

Projekti algus ja lõpp: 01.02.2023 – 15.05.2024

Projekti kogumaksumuseks on 30 000 eurot, millest 21 000 eurot on Euroopa regionaalarengu fondi toetus ja 9 000 eurot omafinantseering koos Saku vallaga.

Kontakt: Käti Teär-Riisaar, telefon 5056817, e-post kati.tear@laaneharju.ee

Projektiga loodi kestlik kohaliku omavalitsuse tasandi ringmajanduse toimimis- ja rahastusmudel, mille eesmärk on pikendada materjalide eluiga, suunates juba olemasolevad materjalid ringlusesse oma kogukonnas. Ringlusesse suunamine aitab vältida ja vähendada jäätmeteket ning üldist ressursikasutust nii materjalide tootmises, transpordis kui ka hilisemas jäätmekäitluses.

Ringmajanduse toimimismudeli arenduse põhieesmärk on leida jätkusuutlikud viisid parandustubade ja ringluspunktide võrgustiku loomiseks. Analüüsi käigus esitati tehnilised lahendused, kuidas suunata piirkonna ettevõtjatel tekkivaid jääkmaterjale kohapeal tagasi ringlusesse loodavates paranduskeskustes.

Projekti raames väljatöötatud mudel pakub alternatiivi lineaarsetele "tooda-tarbi-viska minema" majandusmudelitele. Kuna omavalitsus ise midagi majanduslikus mõttes ei tooda, keskendub omavalitsus piirkondlikult teadlikkuse suurendamisele ja korduslahendusi toetavate võimaluste loomisele. Projektitegevuse peamine mõju on anda elanikele võimalus osaleda ringmajanduses, ennetades seeläbi olukorda, kus kasutuskõlblikke või parandatavaid esemeid visatakse olmeprügisse puuduvate võimaluste tõttu.

 

Life programm EC4RURAL „Puhtale energiale ülemineku edendamine maapiirkondade energiakogukondades“

Lääne-Harju vald osaleb ühena 12st omavalitsusest Eestis koos 22 maaomavalitsusega Hispaaniast ning kümne organisatsiooniga energiakogukondade projektis „Taastuvenergiale ülemineku edendamine maapiirkondade energiakogukondades" (EC4RURAL). Projekti eesmärk on aidata kohalikel omavalitsustel ja kogukondadel üle minna puhtale energiale, tagades samal ajal maapiirkondade ja kohalike kogukondade aktiivse osalemise.

Projekti tulemusena tekib 34 energiapoliitika mõttekoda ja 34 ühistut looma asuvat initsiatiivgruppi, neist üks Lääne-Harju vallas. 

Projekti periood: sügis 2023 – 2027

Projektil on 10 partnerit Hispaaniast, Eestist ja Belgiast sh projekti Vigo ülikool Hispaanias (Universidade de Vigo)

Rohkem informatsiooni projekti kohta leiab Eesti LEADER Liidu kodulehelt https://leaderliit.eu/ec4rural  ja Facebooki lehelt https://www.facebook.com/eestileaderliit

BSR Interreg projekt “We Make Transition!”

Lääne-Harju vald osaleb koos DD Sihtasutusega InterRegi projektis "We Make Transition!", mis võimaldab kaasata täiendavaid osapooli jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse eesmärkide saavutamisse. Projekti peamine eesmärk on leida uusi võimalusi kodanikuühiskonna võimestamiseks, et edendada ökoloogilist ja sotsiaalset jätkusuutlikkust.

Projektis kasutatakse siirdeareeni meetodit, et erinevaid osapooli kokku tuua ning valmistada ette muutusi lähiaastatel ise ja ühiselt käivitama. Siirdeprotsessi raames korraldame kolm koosloome töötuba, mis algavad väljakutse analüüsimisega ja ühise visiooni loomisega koos areenil osalejatega. Seejärel koostatakse protsessi käigus võimalikud lahendusteed ja konkreetsed sammud visiooni saavutamiseks.
Siirdeareeniga soovime tuua kokku need tegijad, kellel on kas täna või tulevikus potentsiaali ringmajanduse muutusi eest vedada. Hetkel kaardistame, kes on need inimesed ja/või organisatsioonid, keda kutsuda siirdeareeni protsessi osalema. Kellel on potentsiaali ühiselt selles loodavas sektoriteüleses võrgustikus mingil moel panustada nii, et kiirendada edasiliikumist ringse tarbimise ja -tootmise süsteemi loomises."

Rohkem infot projekti kohta leiab DD Foundation kodulehelt: https://domusdorpatensis.org/et/interregwemaketransition/

Projekt elluviimise aeg on jaanuar 2023 - detsember 2025

The Circular consumption Activities to tRansform households toward material Efficiency (CARE)

CARE projekti eesmärk on muuta 2027. aastaks saja Euroopa majapidamise käitumisharjumusi edendades säästvat eluviisi ja ühtlasi võideldes kliimamuutustega. Harjumuste muutmisega suunatakse inimesi keskkonnasäästlikumalt elama, keskendudes toidule ja tekstiilile ning leitakse üheskoos iga leibkonna jaoks sobivaim bio- ja tekstiilijäätmete käitlemise lahendus. Lääne-Harju vallast valitakse välja 15-20 majapidamist, keda vastavalt just nende käitumisharjumustele hakkavad nõustama Teeme Ära SA eksperdid.

Majapidamiste piloteerimiseks töötatakse esmalt välja ja katsetatakse nõustamisteenuseid ja erinevaid praktilisi koosloomelahendusi, mis aitavad muuta säästlikud tarbimisharjumused üksikisikute, perede ja kogukondade igapäevaelu lihtsaks osaks. CARE projekti lähenemine põhineb süstemaatilisel teaduslikul metoodikal – majapidamiste piloteerimise tarbeks täiendatakse olemasolevaid metoodikaid nagu olelusringi analüüs ja toote keskkonnajalajälg, mille abil mõõdetakse ja hinnatakse majapidamiste keskkonnamõju ja selle vähenemist (nõustamisteenuste ja erinevate praktiliste koosloomelahenduste järgselt). 

Projekti teadustööd veavad eest Tampere Ülikool, Oslo Metropolitan Ülikool, Lundi Ülikool, IVL Svenska Miljöinstitutet, BOKU Universität Für Bodenkultur Wien 

Projekti konsortsiumis on kokku 11 partnerit 6 Euroopa riigist - Soomest, Rootsist, Norrast, Saksamaalt ning Eestist Lääne-Harju Vallavalitsus ja Let's Do It Foundation. 

CARE projekti tegevusi rahastatakse Horizon Europe meetmest.

 

Projekti kogumaksumus on 5,5 miljonit eurot.  

Projekti aeg: 01.01.2024   kuni 31.12.2027. 

Projekti koduleht: https://circularhouseholds.eu/  

Instagram @care_circularhouseholds  

Keila-Joa kogukonnapargi arendamine – rulapark ja puhkeala

 

Projekti eesmärk on Keila-Joa ja sellega piirnevate külade elukeskkonna parandamine, elukaare üleste liikumisvõimaluste edendamine ning kogukonna sotsiaalse elu edendamine läbi hästi kujundatud kogukonnapargi loomise. Käesoleva projektiga rajatakse olemasoleva asfaltkattega korvpalliväljaku kõrvale rulapark, mis on sobiv rulasõitjatele, rulluisutajatele, BMX-rataste ja tõukeratastega sõitjatele. Ühtlasi rajatakse korvpalliplatsi ja rulapargi vahele alasid ühendav puhkeala, et moodustuks terviklik visuaalselt ilus kompleks.

Projekti periood: 01.06.2023 - 31.12.2023

Projekti kogumaksumus (EUR): 76 440,00

sh omafinantseering (EUR): 26 332,80

Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Lääne-Harju vallas

Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas Lääne-Harju Vallavalitsuse esitatud taotluse toetuse saamiseks projektile

„Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Lääne-Harju vallas", Projekti kogumaksumus on 93 702,80 eurot ning sellest toetuse summa 69 340,07 eurot, mille raames soetatakse 280 soojustatud aastaringseks kasutamiseks mõeldud kodukompostrit ja 200 biojäätmete konteinerit.

Projekti elluviimisega soovitakse vähendada segaolmejäätmete sekka sattuvate biolagunevate jäätmete koguseid kohapealse kompostimise võimaluse loomisega ehk kodukompostrite ning biojäätmete konteinerite soetamisega. Eesmärk on propageerida kodumajapidamises biojäätmete lahuskogumist ja kompostimist s.h jäätmete liigiti kogumise tõhustamist.
 

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

Laulasmaa ÜVK

Lääne-Harju valla munitsipaalettevõte AS Lahevesi esitas Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) kaks taotlust EL-i Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks, et Laulasmaa ja Türisalu reoveekogumisalal arendada välja ühisveevärk ja kanalisatsioonisüsteem (ÜVK). KIK otsustas 15. aprillil 2019 projekte toetada.
Projekti „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine" kogumaksumus on 16 549 739,94 eurot, sealhulgas abikõlblike kulude maksumus 16 525 371,90 eurot. Toetuse saaja minimaalne omafinantseering on 2 478 805,78 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Laulasmaa reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning reovee kokkukogumine ja puhastamine. Projekti abikõlblikkuse periood lõpeb 30.06.2021. 
Projekti „Türisalu ÜVK rajamine" kogumaksumus on 7 661 991,15 eurot, millest toetuse omafinantseering moodustab 1 149 298,67 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Türisalu reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning reovee kokkukogumine ja puhastamine. Projekti abikõlblikkuse periood kestab kuni 31.12.2020.
Nimetatud kahe projektiga lahendatakse pikka aega Laulasmaa ja Türisalu piirkonna elanikele murekohad seoses joogivee kättesaadavusega ning keskkonnanõuetele vastava ning elanikele mugava kanalisatsiooniteenuse puudumisega. Projekteerimistööd on teostatud varem. KIK-i toetusega rajatakse joogivee- ja kanalisatsioonitorustike trassid liitumiskohtadega ning suurendatakse olemasoleva reoveepuhasti võimsust.
Veemajandusprojektide „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine" ning „Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine" elluviimist toetab Ühtekuuluvusfond.

Lehola Kogukonna pargi arendamine – rulapark ja puhkeala

Projekti eesmärk on 364-elanikuga Lehola ja sellega piirnevate külade elukeskkonna parandamine, elukaare üleste liikumisvõimaluste edendamine ning kogukonna sotsiaalse elu edendamine läbi hästi kujundatud ja turvalise tegevuspargi. Käesoleva projektiga rajatakse Lehola südamesse planeeritud Kogukonnapargi keskne ala, mis koosneb rulapargist, jalgteedest ja puhkealast. Projekt seob jalgteede ja puhkealaga üheks tervikuks Lääne-Harju valla poolt 2021 aasta sügisel rajatud põneva laste mänguväljaku ja ehitatava rulapargi. Lisaks individuaalsetele ja sõpruskondadega koos tehtavatele tegevustele, on oluline, et alal saab korraldada Lehola kogukonnale olulisi üritusi.

Projektiga rajatakse Leholasse Kogukonnapargi tegevuspargi oluline osa. Lääne-Harju valla poolt koostati 2021 Lehola Kogukonnapargi põhiprojekt, mille kohaselt kavandati kuus eri funktsiooniga tegevuspaika, mis on jalgteede ja puhkealadega ühendatud terviklikuks ja kvaliteetseks avalikuks ruumiks. Tegevuspaikadeks on: spordiväljak erinevate pallimängude tarbeks, mitmekesine ja heatasemeline rulapark, põnev laste mänguväljak, jõulinnak-virgestusala, kogukonna aed. Antud projektiga rajatakse rulapark, puhkealad ja osaliselt siduvad jalgteed. Koos 2021 sügisel rajatud laste mänguväljakuga valmib tervikprojektist olulisem osa, mis võimaldab saavutada olulise ruumikvaliteedi tõusu kogu asumis.

Projekti tulemusel paraneb Lehola küla elukeskkond ning see muutub atraktiivsemaks. Lisaks luuakse võimalused ka ümberkaudsete külade noortele aktiivse vaba aja veetmiseks, mis praegu on üheülbalised ja kasinad. Kogukonnapargi rulapark on mõeldud elamusspordi tegevustega tegelemiseks ning seda saab kasutada nii ratta, BMX ratta, tõukeratta, rulluiskude kui rulaga.

Projekti maksumus on 105655.80 eurot, millest 31807.45 eurot on LEADER toetus ning 73848.35 eurot valla omaosalus.

Kloogaranna rannaala väljaarendamise II etapp


Projekti Kloogaranna rannaala väljaarendamise eesmärk on taastada Kloogaranna kunagine populaarsus puhke ja suvituskohana, luua Eesti tingimustes unikaalsed rannaspordi võimalused ning teha Kloogarannast kõigile ligipääsetav avalik rand. Projekti tulemusel rajatakse juurde rannaspordi väljakuid, laudteid ja sillutatud tee lõike, mänguväljakute atraktsioone, ranna väikelahendusi, jõulinnak ning rekonstrueeritakse parkla. Projektiga kujundatakse populaarsust koguvast supelrannast atraktiivne korrastatud mitmekülgsete võimalustega puhkeala, tekitades seeläbi piirkonnas laiemalt eeldused edasisteks arendusteks puhkemajanduses, turismi- ja toitlustusettevõtluses, kogukonnategevustes ning spordi-, kultuuri- jm sündmuste korralduses

Kloogaranna rannaala väljaarendamise II etapi tööde maksumus on vastavalt läbi viidud hangetele 695435,94.-, millest valla omaosalus on 236 935,94 ning toetus Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest summas 458500 eurot.  

Keila valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas Keila vallavalitsusele EL-i ühtekuuluvusfondi toetuse projektile „Keila valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine". Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtuga Klooga, Karjaküla, Keila-Joa ja Lehola alevikes. Projekti kogumaksumus on 
431 455,20 eurot, millest toetuse summa on 302 018,64 eurot ja toetuse saaja omafinantseering 129 436,56 eurot. 

 

Paldiski linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on eraldanud Paldiski linnavalitsusele EL-i ühtekuuluvusfondi toetuse projektile „Paldiski linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine". Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtuga. Projekti kogumaksumus on 988 528,00 eurot, millest toetuse summa moodustab 761 166,56 eurot ja toetuse saaja omafinantseering 227 361,44 eurot. 
Renoveerimistöödega alustatakse 2018. a suvel. 

 

EU50081 projekt „Padise kloostrikompleksi arendamine interaktiivseks külastuskeskuseks"

Projekti tulemusel luuakse Padise kloostrist kaasaegne suure ajaloolis-kultuurilise potentsiaaliga 14. sajandil algupäraselt Euroopa idapoolseima tsisterlaste kloostri rikkalikku ajalugu ja traditsioone tutvustav Loode-Eesti piirkonna terviklik turismi tõmbekeskus. Lisaks kloostri rekonstrueerimisele turismiobjektiks, renoveeritakse ka mõisa valitsejamaja, millest kujuneb piirkonna turismiinfo- ja teeninduskeskus – turismimagnet ning tugi kogu Loode-Eesti mikro- ja väikeettevõtjatele.

Padise kloostrikompleksi kuuluva endise mõisa valitsejamaja restaureerimise põhiprojekti koostamiseks võitis hanke OÜ Kapiteel (hanke viitenumber 185523) ja eriosade projekti koostamiseks võitis hanke OÜ Paide EKE Projekt (hanke viitenumber 185735).

Projekti „Padise kloostrikompleksi arendamine interaktiivseks külastuskeskuseks" rahastatakse Euroopa liidu struktuuritoetusega, meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" investeeringute toetusprogrammist „Turismiatraktsiooni arendamine" Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Meetme rakendajad on Rahandusministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Projekti kogumaksumus on 1 717 470 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 257 621 eurot ja toetus maksimaalselt 1 459 850 eurot. 

 

Lääne-Harju vallas sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine


Projekti eesmärk on ühtlustada Lääne-Harju vallas sotsiaalhoolekande süsteem ja arendada ning parandada koduteenuse kättesaadavust valla kõigis piirkondades. Laiendada koduteenuse saajate sihtrühma ning vähendada omastehooldajate hoolduskoormust.

Projekti tulemusel on valla tööealistel isikutel parem toimetulek, võimalus siseneda tööturule või püsida aktiivsena tööturul.

Projekti algus ja lõpp: 03.09.2018-31.05.2020
Projekti kogumaksumus (EUR): 86 418
Sh omafinantseering (EUR): 21 604,50

Projekti rahastatakse EL meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse „Eakatele, erivajadusega ja toimetulekuraskustega inimeste ning nende pereliikmete tööle saamist toetavad hoolekandeteenused" .

 

EU51451 Keila–Karjaküla kergliiklustee rajamine


Projekti EU51451 "Keila–Karjaküla kergliiklustee rajamine" eesmärk on Karjaküla–Keila piirkonna elukeskkonna parandamine ja parema ligipääsu tagamine töökohtadele ja avalikele teenustele  läbi keskustagamaa vahel ühendusvõimaluste arendamise.

Projekti tulemusena valmib Keila-Karjaküla kergliiklustee pikkusega 2.5 km. Kergliiklustee algab Tallinna–Paldiski maantee remondiga välja ehitatud teeületuskohast Karjaküla tee alguses ja kulgeb paremal pool Karjaküla teed kuni Keila tee ja Naaritsa tänava ristmikuni Karjakülas. Projekt hõlmab nii vajalikke ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitöid kui ka valgustust.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist. Projekti eeldatav maksumus on 387 357 eurot, millest 329 253 eurot moodustab Riigi Tugiteenuste Keskuse toetus. 

 

Multifunktsionaalse mänguväljaku rajamine Harju-Ristile


Lääne-Harju Koostöökogu kiitis heaks vallavalitsuse taotluse "Multifunktsionaalse mänguväljaku rajamine Harju-Ristile". PRIA rahastatav projekt hõlmab mitmeotstarbelise spordiväljaku projekteerimist ja rajamist. Puidust piirete ja kunstmuruga väljak (16x31 m) rajatakse Harju-Risti vana kooli staadionile, kus saab projekti teostudes mängida nii käsi-, jalg-, võrk- kui ka korvpalli. Projekti maksumus on 45529.78 eurot, millest toetuse summa on 40976.80 eurot.

 

Ohtlike jäätmete kogumisringid Lääne-Harju vallas

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas toetada projekti „Ohtlike jäätmete kogumisringid Lääne-Harju vallas" 9496,23 euroga. Tegevuste kogumaksumus on 12 174,66 sh valla omafinantseering 2678,43 eurot.

Kahe aasta jooksul korraldatakse Lääne-Harju valla väiksemates asulates ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamist ning seeläbi kohalike elanike teadlikkuse tõstmine, et vältida ohtlike jäätmete segunemist olmejäätmetega. Projekti tulemusena kaasneb otsene positiivne keskkonnamõju, sest vähendatakse negatiivset keskkonnamõju, kui keskkonnast eemaldatakse ohtlikud jäätmed või välditakse nende sattumist keskkonda.

Rohekontor Lääne-Harju Vallavalitsus

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas toetada projektitaotlust „Rohekontor Lääne-Harju Vallavalitsus" 18282,27 euroga. Tegevuste kogumaksumus on 22 852,84 s.h valla omafinantseering 4570,57 eurot.

Lääne-Harju on rohevald, kes propageerib säästlikku ja keskkonnahoidlikku eluviisi oma elanike seas, seega on ainuõige, et me sedasama ka iseenda kontoris teeksime. Meie põhieesmärk on muutuda energiatõhusamaks, kasutada ressursse senisest veelgi säästvamalt ja edendada ringmajanduse põhimõtete kasutamist.

Projekt näeb ette erinevaid eeltegevusi, mis on vajalikud Rohelise kontori märgise taotlemiseks. Näiteks on kavas kontoriruumid muuta energiasäästlikumaks, tõsta koristuskvaliteet rohemärgisele vastavaks, korraldada loenguid teadlikkuse tõstmiseks ning kavas on soetada ühiskasutatavad kaks elektritõukeratast ning jalgratas säästlikumaks liikumiseks.

Lääne-Harju valla koolide ühine mobiilne multimeediaklass

Projekti eesmärk on parandada projektis osalevate koolide õpilaste ja õpetajate digipädevusi: olla hüppelauaks noortele filmitegijatele, suutlikkust kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas ning kasvatada nende õpilaste osalemist digitaalses sisuloomes, sealhulgas tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel. Arendada õpilastes loovust, tehnilist ja loogilist mõtlemist, koostööoskusi ning õpitud teooriat praktikas rakendama. Viia läbi aktiiv- ja projektõpet, tuua tundi rohkem avastamisrõõmu ja muuta tund põnevaks. Eesmärgiks on veel arendada koolide vahelist koostööd. Leppida kokku koolide tasandil uued nõuded õppekavadele, õpieesmärkidele ja hindamisviisidele. Projekti tulemusel on valla tööealistel isikutel parem toimetulek, võimalus siseneda tööturule või püsida aktiivsena tööturul.

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2018 - 31.08.2023

Projekti kogumaksumus (EUR): 195 317,90

sh omafinantseering (EUR): puudub

Projekti rahastatakse EL meetmest 2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt.

Taotlusvoor: 1.3.1 ATV2 Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt (Klass+) - 23.03.2018-04.06.2018

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine.

Leader-meetme abil valmis Paldiskisse Skatepark ja Pumptrack


Lääne-Harju vallas Paldiskis avati 2021. aastal PRIA rahastatava Leader-toetuse abil uus laste elamus- ja mänguväljak, Skatepark ja Pumptrack. 
Lääne-Harju Koostöökogu otsustas toetada Lääne-Harju vallavalitsuse projekti "Multifunktsionaalne mänguväljak Paldiskis".

Projekti raames rajati Lääne-Harju valda Paldiskisse multifunktsionaalne mänguväljak, mis muudab Paldiski elukeskkonda atraktiivsemaks ning on loonud noortele uue aktiivse vabaaja veetmise võimaluse.

Projekti maksumus oli 118921,20 EUR millest 51120 EUR on LEADER toetus ning 67801,20 EUR oli valla omaosalus, mida aitasid katta vallas tegutsevad sotsiaalselt vastutustundlikud ettevõtted.

Leader-meetme abil said Lääne-Harju vald ja Saue vald uued turismiinfokaardid


Lääne-Harju ja Saue vallas valmisid 2020. aastal PRIA rahastatava Leader-toetuse abil uued turismiinfostendid. 

Lääne-Harju Koostöökogu otsustas toetada Lääne-Harju vallavalitsuse ja Saue Vallavalitsuse ühisprojekti "Turismiinfokaardid Lääne-Harju ja Saue vallas".

Projekti raames paigaldati Lääne-Harju ja Saue valda kokku 28 turismiinfokaarti, mis kajastavad piirkonna vaatamisväärsusi ja külastusvõimalusi. Projekti tulemusel on kõikides piirkonna olulisemates asukohtades olemas ühtsed turismiinfokaardid, mis tutvustavad piirkonda ja siinseid võimalusi. 

Projekti maksumus oli 54 568 EUR, millest 49 111,20 on LEADER toetus ning 5456,80 EUR oli valdade omaosalus.

 

Leader-meetme abil valmisid mänguväljakud Kloogal ja Keila-Joal


Klooga ja Keila-Joa alevikus valmisid 
2019. a aprillis PRIA rahastatava Leader-toetuse abil laste mänguväljakud. 

11.06.2018 otsustas Lääne-Harju Koostöökogu toetada vallavalitsuse projekti "Mänguväljakute rajamine Klooga ja Keila-Joa puhkealale".

Klooga mänguväljak asub Aedlinna tee 7 asuval puhkealal, kus männimetsaga kaetud alal on elemendid väikelastele – vedru- ja beebikiiged, liumägi, roniala. Suurematele lastele on roniala puude vahel.

Keila-Joa mängulinnak 5–12-aastastele lastele valmis detailplaneeringuga määratud alal asukohaga Pargi allee 2. 

Projekti maksumus oli 31 025,16 EUR, millest Leader-toetus moodustas 27865,40 eurot.

 
Laste mänguväljak Keila-Joal ja Kloogal 
 
 

EU51452 projekt "Keila-Lehola kergliiklustee rajamine"

Euroopa liidu struktuuritoetuse meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" investeeringute toetusprogrammi „Keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste, sealhulgas ühistranspordi ning jalg- ja jalgrattatee arendamine" vahendite toel rajati 2018. a Keila-Lehola kergliiklustee.
 
Projekti kogumaksumus oli 699 755,60 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering minimaalselt 104 963,34 eurot ja toetus maksimaalselt 594 792,26 eurot.
 

Projektiga „Keila-Lehola kergliiklustee rajamine" rajati Keila-Haapsalu riigimaantee nr 17 äärde Lehola küla ja Keila linna ühendav kergliiklustee.  

Projekti eesmärk oli Keila-Lehola piirkonna elukeskkonna parandamine ja parema ligipääsu tagamine töökohtadele ning avalikele teenustele piirkonnas läbi keskus-tagamaa vahel ühendusvõimaluste arendamise. Projekti tulemusena valminud Keila-Lehola kergliiklustee on 4075 meetrit pikk.

 

Karjaküla ja Lehola välijõuväljakud

2017. a sügisel avati Lääne-Harju Koostöökogu Leader-meeteme 2.2 rahastusel välised jõuväljakud Karjakülas ja Leholas. Projekti "Karjaküla ja Lehola puhkealadele spordivahendite rajamine" toetust taotles Keila vallavalitsus. Jõuväljakud on avalikus kasutuses. Tulge julgelt proovima!

Jõuväljak Karjakülas ja Leholas