Lääne-Harju Vallavolikogu algatas 31.08.2021 otsusega nr 71 Lohusalu luitemetsade kohaliku kaitse alla võtmise menetluse. Kaitse alla võtmise eesmärgiks on Lohusalu poolsaarele omaste maastike, luitemetsade ja vääriselupaikade kaitse ning virgestus- ja puhkevõimaluste parandamine.

Lohusalu luitemetsad paiknevad Lääne-Harju vallas Lohusalu külas. Kavandatava kaitseala suuruseks on 33 ha ja see jääb täies ulatuses munitsipaalomandis olevale maatulundusmaale. Täpsemalt hõlmab kavandatav kaitseala Lohusalu küla Ringmängu (katastritunnus 29501:007:1666), Laheda (katastritunnus 29501:007:1667), Labida (katastritunnus 29501:007:1656), Linnuse (katastritunnus 29501:007:1664) ja Lohusalu tee 108 (katastritunnus 29501:001:0774) kinnistuid. Kaitse alla võtmise menetluse läbiviijaks on Lääne-Harju Vallavalitsus.

Lohusalu maastikukaitseala välispiir (Timm, 2021)

 

Avalik väljapanek ja arutelu

Loodusobjekti kaitse alla võtmise ettepanekuga ja teiste menetlusdokumentidega on võimalik tutvuda 20. septembrist 3. oktoobrini 2021. aastal  Lääne-Harju Vallavalitsuses (Rae tn 38, Paldiski linn) kohapeal või Lääne-Harju valla kodulehel www.laaneharju.ee.

Looduskaitseseaduse § 9 lõike 71 kohaseid vastuväiteid ja ettepanekuid ootame kuni 3. oktoobrini kirjalikult Lääne-Harju Vallavalitsuse postiaadressil või e-kirjaga aadressil info@laaneharju.ee.

Looduskaitseseaduse § 9 lõike 7tuleb loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluses ettepaneku või vastuväite esitamisel tmärkida selgelt väljendatud ettepanek või vastuväide ning põhjendused:
  1) loodusväärtuste esinemise või puudumise kohta;
  2) kaitsekorra põhjendatuse kohta;
  3) info kehtivate haldusaktide või pooleliolevate haldusakti andmise menetluste kohta, mis võivad mõjutada loodusobjekti kaitse alla võtmist;
  4) muud olulised asjaolud, mis võivad mõjutada loodusobjekti kaitse alla võtmist.

 

Esitatud ettepanekutele, küsimustele ja vastuväidetele vastatakse enne avaliku arutelu, mis toimub Lääne-Harju Vallavalitsuses 27. oktoobril kell 17.00.

 

Avaliku  arutelu  lõppedes  vastatakse  tõstatunud  või  vastamata  jäänud  küsimustele  nädala  aja jooksul  (lõpptähtajaga  03.11.2021).  Pärast  seda  otsustab  Lääne-Harju  Vallavolikogu  Lohusalu luitemetsade kohaliku kaitse alla võtmise üle.

 

Seotud materjalid

  • Kohaliku kaitse alla võtmise ettepanek

Lohusalu Poolsaare Loodusselts (registrikood 80551530) esitas Lääne-Harju Vallavalitsusele Lohusalu luitemetsade kohaliku kaitse alla võtmise ettepaneku, millele oli lisatud PhD Anneli Palo ekspertarvamus „Lohusalu luitemetsade loodusväärtuslikkus" ning Liis Marmori ja Tiiu Kuppari ekspertarvamus „Lohusalu võimaliku kaitseala ning valitud lähedaste alade samblike ning sammalde kaitseväärtused".

Lohusalu luitemetsade loodusväärtuslikkus

Lohusalu võimaliku kaitseala ning valitud lähedaste alade samblike ning sammalde kaitseväärtused

 

  • Eksperthinnang

Lohusaare Poolsaare Loodusseltsi poolt esitatud kohaliku kaitse alla võtmise ettepaneku ekspertiisi koostas OÜ Elusloodus (registrikood 12142107) juhatuse liige ja zooloog Uudo Timm.

Ekspertarvamus Lohusalu maastikukaitseala eelnõule

 

  • Kohaliku kaitse alla võtmise algatamine

Lääne-Harju Vallavolikogu 31.08.2021 otsus nr 71 „Lohusalu luitemetsade kohaliku kaitse alla võtmise algatamine"

Eelnõu seletuskiri

Lisa 1. Vääriselupaikade asukohad

Lisa 2. Lohusalu maastikukaitseala välispiir

Kaitse eeskirja eelnõu

 

Lisainfo: Teele Kaljurand (tel 679 0608, e-post teele.kaljurand@laaneharju.ee)