Lohusalu luitemetsade kohaliku kaitse alla võtmise algatamine

Lääne-Harju Vallavolikogu võttis Lohusalu luitemetsad kohaliku kaitse alla ja moodustas Lohusalu maastikukaitseala 20.12.2022 otsusega nr 92. Lohusalu maastikukaitseala kaitse-eeskirjaga on võimalik tutvuda SIIN ja seletuskirjaga SIIN.

Kaitseala koosseisu arvatakse järgmised munitsipaalmaa kinnisasjad: Ringmängu (katastritunnus 29501:007:1666), Laheda (katastritunnus 29501:007:1667), Linnuse (katastritunnus 29501:007:1664), Vana-Sadama tee L2 (katastritunnus 29501:001:0508) ja osaliselt munitsipaalmaa  kinnisasjad:  Lohusalu  tee  108  (katastritunnus  29501:001:0774),  Vana-Sadama tee  L1  (katastritunnus  29501:001:0509),  Vainu  tee  (katastritunnus  29501:001:0453).
 
Kaitstava ala suuruseks on 31,77 ha ja kaitseala  jääb  täies  ulatuses  munitsipaalomandis olevale maatulundusmaale ning transpordimaale (joonis 1).
 
Joonis 1. Lohusalu maastikukaitseala välispiir
 
 

Lohusalu luitemetsade menetlus

Lääne-Harju Vallavolikogu algatas 31.08.2021 otsusega nr 71 Lohusalu luitemetsade kohaliku kaitse alla võtmise menetluse. Kaitse alla võtmise eesmärgiks on Lohusalu poolsaarele omaste maastike, luitemetsade ja vääriselupaikade kaitse ning virgestus- ja puhkevõimaluste parandamine.

Lohusalu luitemetsad paiknevad Lääne-Harju vallas Lohusalu külas. Kavandatava kaitseala suuruseks on 31,77 ha ja see jääb täies ulatuses munitsipaalomandis olevale maatulundusmaale. Täpsemalt hõlmab kavandatav kaitseala Ringmängu (29501:007:1666), Laheda (29501:007:1667), Linnuse (29501:007:1664) ja Vana-Sadama tee L2 (29501:001:0508) kinnistuid ning osaliselt Lohusalu tee 108 (29501:001:0774), Vana-Sadama tee L1 (29501:001:0509), Vainu tee (29501:001:0453) kinnistuid. Kaitse alla võtmise menetluse läbiviijaks on Lääne-Harju Vallavalitsus.

 

Avalik väljapanek ja arutelu

Lääne-Harju Vallavolikogu algatas 31.08.2021 otsusega nr 71 Lohusalu luitemetsade kohaliku kaitse alla võtmise menetlus. Kaitse alla võtmise eesmärgiks on Lohusalu poolsaarele omaste maastike, luitemetsade ja vääriselupaikade kaitse ning virgestus- ja puhkevõimaluste parandamine. Esmakordne avalik väljapanek toimus 20. septembrist 3. oktoobrini 2021. aastal  ja avalik arutelu 27. oktoobril kell 17.00 Lääne-Harju Vallavalitsuses.

Lohusalu luitemetsade kohalike kaitse alla võtmise algatamise ja esmakordse avalikustamise järel ei muutunud Lohusalu luitemetsade kohaliku kaitse alla võtmise põhiseisukohad. Kuna avalikustamise käigus laekus kaitse-eeskirja täiendamiseks arvukalt ettepanekuid, mille alusel täiendati nii kaitse-eeskirja kui ka seletuskirja, korraldab Lääne-Harju Vallavalitsus dokumentide teistkordse avaliku väljapaneku

Teistkordne avalik väljapanek toimub 7. märtsist 20. märtsini 2022. aastal. Avaliku väljapaneku jooksul esitatud ettepanekutele, küsimustele ja vastuväidetele vastatakse hiljemalt 28. märtsiks, uut avalikku arutelu ei korraldata.

Looduskaitseseaduse § 9 lõike 7tuleb loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluses ettepaneku või vastuväite esitamisel tmärkida selgelt väljendatud ettepanek või vastuväide ning põhjendused:

  1) loodusväärtuste esinemise või puudumise kohta;
  2) kaitsekorra põhjendatuse kohta;
  3) info kehtivate haldusaktide või pooleliolevate haldusakti andmise menetluste kohta, mis võivad mõjutada loodusobjekti kaitse alla võtmist;
  4) muud olulised asjaolud, mis võivad mõjutada loodusobjekti kaitse alla võtmist.

 

Seotud materjalid

  • Kohaliku kaitse alla võtmise ettepanek

Lohusalu Poolsaare Loodusselts (registrikood 80551530) esitas Lääne-Harju Vallavalitsusele Lohusalu luitemetsade kohaliku kaitse alla võtmise ettepaneku, millele oli lisatud PhD Anneli Palo ekspertarvamus „Lohusalu luitemetsade loodusväärtuslikkus" ning Liis Marmori ja Tiiu Kuppari ekspertarvamus „Lohusalu võimaliku kaitseala ning valitud lähedaste alade samblike ning sammalde kaitseväärtused".

Lohusalu luitemetsade loodusväärtuslikkus

Lohusalu võimaliku kaitseala ning valitud lähedaste alade samblike ning sammalde kaitseväärtused

 

  • Eksperthinnang

Lohusaare Poolsaare Loodusseltsi poolt esitatud kohaliku kaitse alla võtmise ettepaneku ekspertiisi koostas OÜ Elusloodus (registrikood 12142107) juhatuse liige ja zooloog Uudo Timm.

Ekspertarvamus Lohusalu maastikukaitseala eelnõule

 

  • Kohaliku kaitse alla võtmise algatamine

Lääne-Harju Vallavolikogu 31.08.2021 otsus nr 71 „Lohusalu luitemetsade kohaliku kaitse alla võtmise algatamine"

Eelnõu seletuskiri

 

  • Teistkordne avalik väljapanek

Lohusalu maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Lisa 1. Lohusalu maastikukaitseala välispiir ja vööndi piir

Seletuskiri, Lohusalu luitemetsade kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine

 

Lisainfo:
Kerli Lambing
tel 677 6936, e-post kerli.lambing@laaneharju.ee