Laste hoolekanne

Eestis on perekonnaseaduse kohaselt laste kasvatamine ja nende eest hoolitsemine vanemate õigus ja kohus. Kui laps jääb mingil põhjusel ilma vanemlikust hoolitsusest, siis korraldab tema hoolekande kohalik omavalitsus.

Lastekaitseseadus sätestab, et juhul kui saab teatavaks kaitset ja abi vajava lapse olemasolu, on iga inimese kohus sellest viivitamatult teatada Lääne-Harju vallavalitsuse sotsiaalosakonnale tööpäeval, telefonil 677 6930 või saada e-kiri aadressil anneli.sert@laaneharju.ee või piirkondlikele lastekaitsespetsialistidele:

Paldiski ja Padise piirkond:

Signe Nõmm, e-post signe.nomm@laaneharju.ee,  telefon 674 1171

Ingrid Sogenbits, e-post ingrid.sogenbits@laaneharju.ee, telefon 5194 7797

Küllike Zukker, e-post kyllike.zukker@laaneharju.ee, telefon 5303 3482

Keila ja Vasalemma piirkond: 

Lada Raja, e-post lada.raja@laaneharju.ee, telefon 677 6933

Kairit Kamber e-post kairit.kamber@laaneharju.ee, telefon 5305 9353

 

Laupäeval või pühapäeval või kui vallavalitsuse telefon ei vasta, edasta info lasteabitelefonil 116 111 (24 h) või politsei lühinumbrile 112

 

Laste hoolekande korraldamiseks Lääne-Harju vallavalitsus

• toetab last kasvatavat peret, tehes koostööd valla koolide, lasteaedade ja teiste asutuste ja organisatsioonidega.

• töötab välja ja viib ellu või osaleb koostööpartnerina lapsi arendavates ja õigusrikkumisi ennetavates projektides

• vajadusel määrab lapsele või perele tugiisiku

• korraldab lapse eestkostet ja hooldamist perekonnas kelle liikmete hulka laps ei kuulu

• abistava ja nõuandva organina töötab vallavalitsuse juures laste hoolekande komisjon

Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide esindajaks kõigis lapsesse puutuvates küsimustes on Lääne-Harju Vallavalitsus, juhul kui lapsele ei ole määratud eestkostjat.

Lapse huvisid kaitsevad Eesti Vabariigi seadused:

 

Lääne-Harju Vallavalitsuse arvamust on vaja:

• vaidluste puhul lapse hooldusküsimuste või elukoha üle

• tehingute puhul alaealisele kuuluva varaga

• kohtuasja algatamiseks vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse elu korraldamiseks

 

Laste hoolekandega on seotud Lääne Harju vallas osutatavad sotsiaaltoetused ja -teenused

 • Isikliku abistaja teenus
 • Tugiisikuteenus
 • Sotsiaaltransporditeenus
 • Turvakoduteenus
 • Asendushooldusteenus
 • Järelhooldusteenus
 • Lapsehoiuteenus
 • Muud vajaduspõhised sotsiaalteenused

 

Toetused

 • Sünnitoetus
 • Esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetus
 • Koolisõidutoetus
 • Puudega isiku hooldajatoetus 
 • Tervisetoetus
 • Koolieelse lasteasutuse osalustasu- ning toidutoetus
 • Lastega pere toetus
 • Huvialaringitoetus
 • Sotsiaalteenuse toetus
 • Toetus raske majandusliku olukorras olevale perele

Lisaks:

 • Lääne Harju Vallavalitsus abistab vähekindlustatud ja paljulapselisi peresid vajadusel toiduabiga.

Perelepitus

Perelepitus Perelepitus aitab lahku minevatel lapsevanematel üksmeelele jõuda ning sõlmida
lapse huvidest lähtuvad kokkulepped.
 
Perelepitus pakub lapsevanematele erapooletut tuge uue elukorralduse loomisel,
aitab lahendada erimeelsused kohtuväliselt ning jääda toetav ateks lapsevanemateks
ka pärast lahkuminekut.
 
Kellele? Perelepitus on mõeldud lapsevanematele, kes plaanivad kooselu lõpetada
või on selle juba lõpetanud. Perelepitus eeldab võrdseid partnereid, kes soovivad
sõlmida laste huvidest lähtuvaid kokkuleppeid.
 
Tavapärased teemad perelepituses on lapse elukoht, lapsega suhtlemise kord,
ülalpidamise küsimused või ühise hooldusõiguse muutmine (eeldab kohtu
suunamist), aga ka muud praktilised küsimused (nt lapse huviharidus, lapsega
reisimine, lapse päevakava jms).
 
Riikliku perelepitusteenuse saamiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile
taotlus. Täpsem info perelepitusteenuse kohta ja taotluse vorm on leitav SIIN

Riiklik perelepitusteenus on lapsevanemale tasuta.
 
Siit teavikust saad riikliku perelep itusteenuse kohta põhjalikumalt lugeda.
Siit videost saad perelepitusteenuse sisu ja protsessi kohta hea ülevaate.

Anna tagasisidet lastekaitsetööle

Lastekaitse hõlmab erinevaid toetusi ja teenuseid, mis toetavad laste õigusi ja heaolu. Lääne-Harju Vallavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ning loob vajalikud tingimused, et laste õigused ja heaolu oleks vallas tagatud. Siin on Sul võimalik anda tagasisidet lastekaitsetööle – nii juhtumikorraldusliku töö osas kui erinevate teenuste pakkumise kohta. Tagasiside on anonüümne ning jõuab edaspidise töö paremaks korraldamiseks sotsiaalosakonna juhatajani.
See väli on kohustuslik.