Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4 alusel peab vallavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates vallavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt:
- millist tegevust kavandatakse;
- loa taotleja nimi;
- andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta;
- viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav.

Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse rahuldamiseni.

Loa taotleja nimi

Kavandatud tegevus

Tegevuse asukoht

Viide taotlusele

Rakse OÜ (äriregistrikood 14771959)

Keskkonnaloa taotlus vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p-le 3 ning jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 2 jäätmete taaskasutamiseks.

Tallinna mnt 31, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond (katastritunnus 58001:006:0030)

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=8781&application_id=1003480

Keskkonnaameti poolt väljastatud keskkonnaload on leitavad keskkonnaotsuste infosüsteemist