Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4 alusel peab vallavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates vallavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt:
- millist tegevust kavandatakse;
- loa taotleja nimi;
- andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta;
- viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav.

Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse rahuldamiseni. Keskkonnaameti poolt väljastatud keskkonnaload on leitavad keskkonnaotsuste infosüsteemist

Loa taotleja nimi

Kavandatud tegevus

Tegevuse asukoht

Viide taotlusele

osaühing PALSTEVE (registrikood 10477996)

Keskkonnaloa taotlus vastavalt KeÜS § 41 lg 1 põhjavee võtmiseks rohkem kui 10 m3  ööpäevas ja heitvee juhtimiseks suublasse § 42 lg 1

Majaka tee 11, Paldiski linn, Lääne-Harju vald (katastritunnus 58001:002:0065)

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=11469&application_id=1004853