Vallavalitsus ootab seisukohti Klooga uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta.

AS TREV-2 Grupp on esitanud Keskkonnaametile uue taotluse Kloogal geoloogilise uuringu loa saamiseks vähendades uuritava ala ulatust. Keskkonnaamet edastas 11.06.2020 kirjaga nr 12-2/20/140-10 nimetatud taotluse maapõueseaduse § 27 lõike 7 alusel Lääne-Harju vallale arvamuse andmiseks.

Allpool on võimalik tutvuda AS Trev-2 Grupp taotlusega, Keskkonnaameti pöördumistega ning esialgse eelnõuga Lääne-Harju valla seisukoha osas.

Eelnõu kohta on võimalik avaldada arvamusi ning esitada seisukohti kuni 10. juulini 2020 aadressil info@laaneharju.ee.

 

Uuringuloa taotlus

Vähendatud alaga Klooga uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

Arvamuse küsimine vähendatud alaga Klooga uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele

Seletuskiri

Graafiline lisa

Arvamuse andmine vähendatud alaga Klooga uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta EELNÕU

Arvamuse andmine vähendatud alaga Klooga uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta EELNÕU seletuskiri

 

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4 alusel peab vallavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates vallavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt:
- millist tegevust kavandatakse;
- loa taotleja nimi;
- andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta;
- viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav.

Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse rahuldamiseni.

Loa taotleja nimi

Kavandatud tegevus

Tegevuse asukoht

Viide taotlusele

Rakse OÜ (äriregistrikood 14771959)

Keskkonnaloa taotlus vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p-le 3 ning jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 2 jäätmete taaskasutamiseks.

Tallinna mnt 31, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond (katastritunnus 58001:006:0030)

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=8781&application_id=1003480

OÜ BauEst (äriregistrikood 11220064)

Keskkonnaloa taotlus vastavalt veeseaduse § 190 lg 1, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lg 1 vee erikasutuseks § 42 lg 1

Keila metskond 31, Keila-Joa alevik, Lääne-Harju vald (katastritunnus 9501:007:0198)

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS

https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?register_date_start=&search=1&application_type=&applicant=&proceeding_nr=M-110233&register_date_end=&represented_id=&proceeding_id=10307

Keskkonnaameti poolt väljastatud keskkonnaload on leitavad keskkonnaotsuste infosüsteemist