Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4 alusel peab vallavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates vallavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt:
- millist tegevust kavandatakse;
- loa taotleja nimi;
- andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta;
- viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav.

Loa taotleja nimi

Kavandatud tegevus

Tegevuse asukoht

Viide taotlusele

AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362)

Geoloogilise uuringu luba

Klooga uuringuruum

https://dhs-adr-kea.envir.ee/Results.aspx?regCode=12-2%2f18%2f15279&topOnly=1

Padise Grupp OÜ (registrikood 10378604)

Kruusa Karjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa pikendamine

Kruusa Karjääri mäeeraldis

https://dhs-adr-kea.envir.ee/Results.aspx?regCode=12-2%2f19%2f394&topOnly=1

Padise Grupp OÜ (registrikood 10378604)

Määra lubjakivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa pikendamine

Määra lubjakivikarjääri mäeeraldis

https://dhs-adr-kea.envir.ee/Results.aspx?regCode=12-2%2f19%2f393&topOnly=1

Alliklepa Sadam OÜ (registrikood 14226707)

Rannakindlustuse rajamine, mille käigus toimub tahkete ainete paigutamine mahus 1060 m³ ja süvendamine 320 m³

Alliklepa sadam (Päärbi, Alliklepa küla, Lääne-Harju vald)

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/, sisestades otsingusse registreerimisnumbri M-108513

Keskkonnaameti poolt väljastatud keskkonnaload on leitavad keskkonnalubade infosüsteemist